RCML Badminton
v205
Home.Foto's .Info.Reglement.Spelregels.Teams.Standen.Links.Downloads.Contact.

 

Wedstrijdreglement Recreantencompetitie Midden-Limburg Badminton 2015-2016

 

De organisatie

1. De competitie is opgezet voor recreatieve spelers/speelsters. Onder strikte voorwaarden mogen ook spelers/speelsters deelnemen die  NBB competitie en/of toernooien hebben gespeeld. Een speler/speelster is toegelaten tot de RCML competitie van het nieuwe seizoen, indien voldaan is aan tenminste 1 van de 3 voorwaarden:

• De speler/speelster in nooit lid geweest van de NBB

• De speler/speelster was in tenminste 1 team ingeschreven in  RCML competitie van vorig seizoen EN is in het vorig seizoen geen lid van de NBB geweest/geworden.

• De speler/speelster is/was lid van de NBB, en voldoet aan een maximaal puntenaantal op de Nationale Ranglijst Badminton (http://badminton.nl/wedstrijdbadminton/nationale_ranglijst) van de NBB volgens de onderstaande tabel:

Peildatum Punten NRB

Juli 2011 = 626

Juli 2012 = 438

Juli 2013 = 299

Juli 2014 = 188

Voor het puntenaantal zal de hoogste waarde van het enkel, dubbel en gemengd-dubbel gebruikt worden.

In het uitzonderlijke geval dat een speler/speelster lid was van een andere bond dan de NBB, zal het bestuur van RCML een besluit nemen in de geest van bovenstaande toelatingseisen.

De vereniging die een speler/speelster inschrijft is verantwoordelijk om zelf te controleren op de toelatingseisen en eventuele niet-conformiteit te melden aan het RCML bestuur.

  

2. Ingeschreven teams worden door het RCML bestuur op sterkte ingedeeld in de beschikbare poules, waarbij de team resultaten van vorig sezoen en de sterkte van individuele (nieuwe) spelers wordt meegewogen. Verenigingen kunnen met meerdere teams aan de competitie deelnemen; in dat geval spelen de teams zoveel mogelijk in verschillende poules.

  Verenigingen kunnen met meerdere teams aan de competitie deelnemen; in dat geval spelen de teams zoveel mogelijk in verschillende poules. Neemt één team van een vereniging deel, dan bepaalt de competitieleiding in welke poule dat team wordt ingedeeld.

 

3.   Bij de inschrijving van een of meerdere teams zal de vereniging een sterktelijst indienen, op basis van onderlinge resultaten in het ENKELSPEL van alle spelers/speelsters van de vereniging die deelnemen aan de RCML competitie. Deze lijst dient naast de vaste teamspelers/speelsters ook de op dat moment bekende invallers te bevatten. Deze sterktelijst zal bepalend zijn voor de opstelling van de enkelspelen in een team. De 1e enkel wordt gespeeld door de speler (vaste speler of invaller) die het hoogst op de ranglijst staat, de 2e enkel door de speler die op de een na hoogste positie staat, en zo verder. Voor het dubbelspel geldt bovengenoemde regel niet.

Spelers/speelsters mogen in een ander team invallen behalve als dit in een team is dat in een lagere gemengd-poule uitkomt dan de speler/speelster zelf is opgesteld. (invallen vanuit een herenteam naar een gemengd team of vice versa is dus  toegestaan).

Elk team speelt de wedstrijden met maximaal 3 dames en 3 heren in de Gemengd Dubbel-competities, bij de Herencompetitie spelen minimaal 4 en maximaal 6 heren... Elke deelnemer dient minimaal twee partijen te spelen. Een speler mag in verschillende partijen uitkomen mits deze partijen niet van hetzelfde soort zijn. Een speler mag uitkomen in een enkelspel en maximaal twee dubbelspelen waarbij iemand in een wedstrijd niet meer dan een maal met de zelfde partner mag spelen (naar voren gehaald,om art 3 te worden) Elk team speelt de wedstrijden met maximaal 3 dames en 3 heren in de Gemengd Dubbel-competities, bij de Herencompetitie spelen minimaal 4 en maximaal 6 heren.

4.   In elke poule spelen de deelnemende teams 2 maal tegen de andere teams, éénmaal thuis en éénmaal uit. Ingeval dat meer dan acht teams in één poule deelnemen, zal een “halve” competitie met kruisfinales in overweging worden genomen. Na kwalificatie (volledige competitie) zal een tussenstand worden opgemaakt.

5.   De wedstrijden worden van september tot en met april of mei gespeeld; i.v.m. vakanties en feestdagen kunnen enige wedstrijden meer geprogrammeerd worden. Verdere informatie volgt t.z.t. op de site www.rcmlbadminton.nl.

gemiddeld speelt elk team minimaal één wedstrijd per maand, hetzij thuis of uit.

Het wedstrijdsecretariaat zal zoveel mogelijk rekening houden met het feit dat als het eerste team thuis speelt, het tweede team uit speelt en andersom; behalve wanneer meer dan twee teams meespelen in de competitie.

 

6.   Het wedstrijdprogramma wordt voor het gehele komende seizoen vastgesteld, met dien verstande dat daarin alleen wordt bepaald in welke maand de wedstrijden moeten worden gespeeld.

De thuisspelende verenigingen bepalen, in overleg met de uitspelende clubs, de datum, het aanvangstijdstip en de plaats van de te spelen wedstrijd(en).

7.   Ingeval zonder geldige redenen een wedstrijd niet wordt gespeeld, heeft de daaraan schuldige vereniging reglementair de wedstrijd met 8-0 verloren (alle setstanden met 21-0). Indien een wedstrijd onverhoopt niet door kan gaan om welke redenen dan ook, dient dit minimaal 3 dagen voor aanvang van de wedstrijd aan de tegenstander kenbaar gemaakt te worden. Een en ander dient ook binnen één week aan de competitieleider doorgegeven te worden.

Mocht een team zonder geldige redenen of afmelding niet komen opdagen, krijgen ze een waarschuwing. Gebeurt dit vaker, dan behoudt de competitieleiding zich het recht voor om - na twee waarschuwingen - tot royering over te gaan.

 

8.   De teamcaptains vult i het wedstrijdformulier in (te downloaden via de site). Hij noteert persoonlijk de eindstanden van de games en draagt zorg voor de verdere invulling en ondertekening van het wedstrijdformulier door beide captains.

De aanvoerder van de thuisspelende vereniging stuurt het originele, ingevulde en ondertekende exemplaar van het wedstrijdformulier naar de organisatie, het liefst per mail. Het 2e exemplaar overhandigt hij aan de bezoekende vereniging.

Verder zorgt hij ervoor dat de uitslagen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee dagen worden doorgemaild naar info.rcml@home.nl.

De competitieleider zorgt ervoor dat de standen en ranglijsten op de site zo snel mogelijk worden bijgewerkt, doch tenminste één keer per week.

 

9.   De prijsuitreiking vindt iop nader te bepalen locatie plaats

         

 

De aanmelding

 

10. De aanmeldingsformulieren dienen een week vóór de openingsvergadering binnen te zijn bij het wedstrijdsecretariaat, onder gelijktijdige betaling van het inschrijfgeld.dit is 50 euro per team. overmaken naar rekeningnummer NL25RABO0148300480 t.n.v. Stg. RCML o.v.v. RCML 2015-2016 en teamnaam.
De datum van deze jaarlijkse vergadering, waarop alle benodigde gegevens voor het komende seizoen worden uitgereikt, wordt tijdig bekendgemaakt via de site.

 

11. De competitie wordt geleid door het bestuur van de stichting RCML.

 

Bestaande uit:

Han Seelen,voorzitter/secretaris

Bert Bouwmans, penningmeester

Louis Sonnemans, bestuurslid

 

 

De partijen

 

12. Elke wedstrijd bestaat uit 8 partijen, te weten:
GD-competitie:    2 DE-, 2 HE-, 2 GD-spelen, 1 DD- en 1 HD-spel.
Herencompetitie: 4 HE- en 4 HD-spelen.

 

13 De verlenging, veldwisseling, arbitrage en overige spelregels zijn conform de spelregels van het NBB-reglement. Een pauze en/of coaching van 1 minuut na 11 punten en tussen de 1e en 2e game en eventueel 3e game 2 minuten op de baan, is in alle partijen toegestaan. Indien een 3e game wordt gespeeld, dient bij 11 punten van speelhelft te worden gewisseld.

 

14. De setstanden worden door de teamcaptain volledig op het wedstrijdformulier ingevuld.
Na 8 partijen wordt de totaaluitslag als volgt opgeteld:
iedere gewonnen game is 1punt er zijn 8 punten te verdelen

 

15. Voor het periodiek opmaken van de competitiestand evenals voor de eindstand van de competitie zullen de volgende criteria in acht worden genomen:
- het hoogste aantal matchpunten
- het hoogste aantal gewonnen wedstrijden
- het grootste saldo gelijk gespeelde wedstrijden
- het grootste saldo verloren wedstrijden
- het grootste saldo gewonnen partijen
- het grootste saldo gewonnen c.q. verloren partijen
- het grootste saldo gewonnen c.q. verloren sets
- het grootste saldo gewonnen c.q. verloren games
Indien alle genoemde criteria voor twee of meer teams gelijk zijn, zal door loting de rangorde worden beslist.

De poulewinnaar van  GD2 en GD3 gaat het volgend seizoen in de naast hogere poule spelen en de teams die het laatste eindigen in de poule GD1 en GD2 spelen in het volgende seizoen in de naast lagere poule.

 

16. Als een wedstrijd of een partij niet geheel kan worden uitgespeeld, anders dan door te laat komen van het bezoekende team, worden de niet gespeelde partij(en) als verloren door het thuisspelende team beschouwd, e.e.a. in overeenstemming met het NBB-reglement.
Bij ongeval of ziekte mag van de ingevulde opstelling worden afgeweken; in nog te spelen partijen mag de speler in verschillende partijen uitkomen, mits deze niet van hetzelfde soort zijn.

 

17. Verenigingen welke beperkt zijn in de reservering van zaaluren c.q. speelvelden, hebben het recht om de rusttijd tussen de partijen tot 5 minuten te beperken, onverminderd het recht van een speler op een rusttijd van 15 minuten tussen twee partijen als omschreven in het NBB-reglement.

 

18. Protesten dienen binnen één week na de gespeelde wedstrijd per mail aan de competitieleiding te worden gemeld.

 

19. Het inschrijfgeld voor de gehele competitie bedraagt € 50,- per team. Dit bedrag moet één week voor de openingsvergadering over gemaakt zijn.
Dit geld wordt uitsluitend benut voor uitgaven die betrekking hebben op deze recreantencompetitie, aanschaffing prijzen, administratiekosten e.d. Op de openingsvergadering wordt een financieel overzicht getoond

 

20. De thuisspelende vereniging zorgt, voor haar rekening, voor voldoende goedgekeurde shuttles.

 

 

Teams, speelsters en spelers

 

21. De teamcaptains zorgen ervoor dat hun team een kwartier vóór aanvang van de eerste te spelen partij in de sportzaal aanwezig is. Zij overhandigen aan de wedstrijdleider de opstelling van hun team.

 

22. Alle deelnemers aan deze competitie doen dit voor eigen risico. De competitieleiding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor welke schade of letsel dan ook. Door in te schrijven aanvaarden de deelnemers en de verenigingen deze voorwaarden.

 

23. Alle gebruikelijke badmintonkleding en schoeisel zijn toegestaan.

 

24. De deelnemers mogen de sporthal zonder medeweten van de wedstrijdleider niet verlaten. Zij moeten zich steeds zelf op de hoogte stellen van het tijdstip waarop zijn hun partijen moeten spelen.

 

25. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.