PREEK

 

 

VERHEERLIJKEN

  

 

 

GEBED

God,

door Jezus opent U de poort van het geloof

voor alle mensen van alle plaatsen en tijden.

Wij vragen U: geef ons ook in deze tijd mensen

die zich wijden aan gebed en aan de bediening van het Woord.

Wij bidden dat U alle leerlingen in het geloof in Christus wilt verheerlijkenen dat zij elkaar liefhebben

zoals de Heer heeft opgedragen.

Amen

 

 

Evangelie: Johannes 13, 31-33b.34-35

Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: "Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken.

Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Een nieuw gebod geef Ik u: gij moet elkaar liefhebben, zoals Ik u heb liefgehad, zo moet ook gij elkaar liefhebben. Hieruit zullen allen kunnen opmaken, dat gij mijn leerlingen zijt: als gij de liefde onder elkaar bewaart."

 

 

 

 

Verkondiging

 

Maar liefst vijf keer komt het woord ´verheerlijken´ voor in de Evangelielezing van vandaag. Jezus staat vlak voor Zijn lijden en sterven. Menselijk gesproken een beroerd uitzicht, want wie wil dáár nu aan? Mensen schuwen van nature lijden en dood: het wordt door ons ervaren als de ondergang. Zo niet door Jezus! Hij spreekt over de ´verheerlijking´ van de Zoon des mensen. Het is de heerlijkheid van God die door het lijden en het sterven heen wordt verworven. En het opvallende is dat hier niet wordt bedoeld dat een mens eerst door lijden en sterven heen moet gaan om Gods heerlijkheid te beërven, maar let op: dat het lijden en sterven zelf reeds deel zijn van die heerlijkheid van God. De evangelist Johannes wil duidelijk maken dat wij het lijden en sterven niet moeten zien als ondergang, maar van meet af aan in het licht van de heerlijkheid Gods. Lijden en sterven zijn slechts de verborgenheid van die heerlijkheid. Wij fronsen de wenkbrauwen…

 

 

 

 

Ik zal proberen een tip van de sluier op te lichten. Er zijn zo van die uitdrukkingen. Bijvoorbeeld ´eerst het zuur, dan het zoet´, ´na regen komt zonneschijn´, ´lachen door je tranen heen´. Steeds gaat het om een beweging van het negatieve naar het positieve. Het lijden en sterven is op zich het negatieve: niemand vindt het leuk. Zelfs Jezus smeekt: “Laat die beker aan mij voorbijgaan” Maar het wordt anders als lijden en sterven worden gezien in het perspectief van Gods komende heerlijkheid. Dan krijgen ze het karakter van een doortocht. Lijden en sterven worden een voorrecht in het vertrouwen dat daarin Gods heerlijkheid aanbreekt. Door het zuur heen, wordt het zoet verworven, de regen is slechts een voorbode van de zonneschijn en de tranen een voorspel op het lachen. Het lijden en sterven zijn slechts een moment in de voltrekking van de komende heerlijkheid. In het licht van Pasen krijgt het kruis van Goede Vrijdag zin en betekenis. Het kruis gloeit op en wordt tot teken van Gods heerlijkheid.

 

 

 

 

Door lijden en sterven komt de mens tot God, omdat God in lijden en sterven tot de mens komt. De getuigenissen van mensen die als ze gaan sterven een groot licht zien, zijn talrijk. Ze ervaren door de afgrond van de dood heen, een onbeschrijfelijke Liefde en geborgenheid. In de overgave verschijnt Gods Liefde als een lichtend pad. ´Wie niet geeft om zelfbehoud, léven vindt hij, duizendvoud!´ Wij vinden Gods Liefde, wanneer God ons gevonden heeft. En zo zijn lijden en sterven slechts een ´doorgang´ van de mens naar God en van God naar de mens. Het kruis is daarom niet alleen symbool van lijden en dood, maar ook van opstanding en leven. De horizontale menselijke lijn en de verticale goddelijke lijn komen elkaar tegen in het middelpunt en precies daar is de verheerlijking.

 

 

 

 

Verheerlijken betekent doen glinsteren, doen glimmen, doen stralen, doen oplichten – kortom staan in het licht van Gods Liefde. En die verheerlijking is er niet pas ná ons sterven, maar kan er hier en nu al zijn. Als we het idee dat we naar de dood toeleven loslaten en gaan geloven dat we in leven en dood geborgen zijn in Gods Liefde, dan komt ons bestaan op aarde in een ander perspectief te staan. Ons leven is als een weg naar God toe, want ons leven is als een weg van God naar ons toe. Ons eigen kruis van lijden en sterven is de plaats waar wij God ontmoeten en waar God ons ontmoet, de plaats van verheerlijking. Voor een christen zijn lijden en dood niet het einde van een troosteloos leven, maar de verborgen aanwezigheid van de Allerhoogste in ons leven. Ieder einde is een nieuw begin en de dood als einde bij uitstek is een nieuw begin bij uitstek.

 

 

Nu hebben mensen de natuurlijke neiging om aan lijden en sterven te willen ontkomen: ons natuurlijk instinct tot zelfbehoud. Als er gevaar dreigt, of als iets ons kwetst, dan kruipen we terug als een slak in zijn huisje en dan geldt de wet van zelfbehoud. Maar angst is een slechte raadgever! Want angst leidt uiteindelijk tot isolement en tot dood. Om te leven, moeten wij niet vluchten voor het kruis, maar het actief op ons nemen. Je ziet dat ook in menselijke relaties. De ander is nooit perfect, er is altijd wel iets dat je ergert of pijn doet in een relatie. ´t Is niet altijd rozengeur en maneschijn! De reactie van zelfbehoud is dat je jezelf oprolt: je neemt afstand, je praat niet meer met elkaar, je verbergt jezelf of je loopt weg. Allemaal natuurlijke reacties, maar met welk gevolg? Leven kun je niet op je eentje! Egoïsme is de weg naar binnen en die leidt naar nergens. Om te leven moet je geven: niet je geld of je leven! Je moet jezelf geven om te leven, ook als de wereld pijn doet of je angstig maakt. Zelfgave is de weg naar de Ander gaan en die weg is de weg van de Liefde. En Liefde is de bron van Leven. Zelfbehoud is Liefde die niet doorgaat en die terugkeert. Maar gaat de Liefde niet door, dan ook het Leven niet. Zo kunnen mensen verbitterd raken en knorrig en depressief. Ze vertrouwen niemand meer, God niet eens. Arme mensen!

 

 

 

 

Jezus zei eens: ´Wie zijn leven wil behouden. Die zal het verliezen, maar wie zijn leven durft te verliezen, die zal het vinden´.  Wie het leven niet waagt, die wint niet. En Jezus nodigt ons uit om het te wagen, om het te wagen met Hem. Hij is de Ander die bij ons blijft, ook als we bang of eenzaam zijn. ´Wees niet bang´, zegt Hij, ´want Ik ben bij je en niemand kan je uit Mijn hand roven!´ Wat er ook gebeurt, je bent geborgen in Hem. Noch Lijden, noch dood kunnen je scheiden van de Liefde die is in Christus Jezus. En hoe je ook vaart in je leven, je vaart een behouden vaart. En als je dit weet en gelooft, dan ben je niet bang meer voor de hoge golven! Laat dan de zee maar komen! Dan hoef je de ander niet te vrezen, maar ga je de weg naar de ander, de weg van de liefde die leven geeft.

 

 

 

 

 

Amen

 

 

Voorbeden

 

De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, het einde van alle verdriet: het lijkt ons nog zo ver af. Laat ons daarom bidden….

 

Voor de kerken die moeizaam toenadering zoeken tot elkaar, dat zij de vreugde mogen ervaren te mogen delen in het éne Lichaam van Christus.

 

Voor onze jongeren en met name de vormelingen, dat de grote waarde van vriendschap voor hen een steun mag zijn in hun groei naar volwassenheid.

 

Voor onze geloofsgemeenschap, dat wij de liefde onder elkaar mogen bewaren en dat onze manier van leven en onze omgang met elkaar een uitnodiging mag zijn voor alle mensen.

 

Heer God, woorden schieten te kort voor wat er in ons leeft aan nood en verlangen.

Geef ons in Uw goedheid al wat wij nodig hebben om in deze tijd van leven Uw Koninkrijk in deze wereld op te richten.

Geef dat de liefde ons leven en onze omgang met elkaar mag regeren, in de kracht van Christus Jezus, onze Heer.

 

 

Slotgebed

Heer, door de communie zijn wij met Christus verbonden als de ranken van de wijnstok.

Wij vragen dat wij met Hem verenigd blijven en dat wij de vruchten mogen dragen van geloof en liefde.

Amen

 

 

 

 

Deze preeksite heeft geen commercieel doel en de auteur doet geen beroep op auteursrecht.

De tekst uit deze uitgave mag daarom zonder toestemming en zonder naamsvermelding worden gebruikt.

Vanwege auteursrecht is het gebruik van illustraties in deze teksten door derden geheel voor eigen verantwoordelijkheid.

 

De afbeeldingen voor deze geïllustreerde preken vind ik binnen de publieke ruimte van het internet (Google Afbeeldingen).

Zoals bekend is het – behoudens enkele uitzonderingen -  onmogelijk om de namen van auteurs te achterhalen om hen voor toestemming te benaderen.

Ik zou dit graag anders wensen, maar het is niet anders.

 

Mocht er in verband met auteursrecht bezwaar bestaan tegen het gebruik van een foto of afbeelding, of wil een auteur zijn of haar naam vermeld zien,

neem dan per ommegaande contact met mij op middels butti@kerkennet.nl

 

Bij voorbaat hartelijk dank,

Joop Butti

 

 

 

 

Brood uit de Hemel

Relatieplanet

Regels en Geboden

De Aap met de gouden Ring

 

Lijden van de Liefde & Mensenzoon

Zaaien en Oogsten & Arme Rijken

In Ere hersteld & De ideale Schoonzoon

Offer van God

 

Kinderen van God & Alle Heiligen

Verlies en Rouw & Je Leven Geven

Regen van Zegen & Koning der Joden

Onder de Maat & Terugkijken

 

Ontsluiting & Eerlijk voor God

Verheugt U & Verwachting

Jarige Jezus & Kind in de Kribbe

Heilige Familie & Gods Heerlijkheid  

 

Driekoningen & Bruiloft van Kana

Kindermoord & Storm op het Meer

Geest des Heren & Gaven en Talenten

Vrij van Zonde & Maskers af!

 

Zalig de Armen & Aswoensdag

Gekruisigde Liefde & Pleased to meet you!

Transfiguratie & Vruchten aan de Boom

Liefde maakt Vrij & Die andere Geschiedenis

 

Voetwassing & Lijden en dood

Bron van Leven & 'Thank God I'm an atheist!'

Power On! & Vrede zij U!

Petrus & Co. & Feest in de Kerk

 

Bloed van het Lam & Saints and Sinners

Gedenken & Liefde en Vrede

Zijn laatste Wil & Hemelvaart

V.V.V. & Kom, Heilige Geest

 

Vuurtje Stoken & Triniteit

Uitvaart & Maaltijd van de Heer

Liefde doet Leven & Davidgate

Wijnleven & Kunst van het Loslaten

 

Ratio en Liefde & Vredestichter

Zendelingen & Een Nieuwe Kans

Barmhartige Samaritaan & Christus in Mij

Uw Wil Geschiede & Magneten

 

Wees Waakzaam & Totdat Hij Komt

Lijden door God & Rechtvaardig

Sion & Ons kent Ons

Vergankelijk & Mafkees

 

Zorgsector & Corruptie

Goede Aarde & We hebben er genoeg van

Leven uit Geloof & Geloof en Genezing

Bidt zonder Ophouden & Leer en Leven

 

Eigenwaan

In Liefde en Leven & Klim uit de Boom

Geloofwaardig & Standvastig

Het Onrecht Voorbij & Flip de Mensenredder

 

Memento Mori & Léve Israel!

Gaudete, verheugt U! & Hemelburger

Roeping & Breek de macht van de angst!

Macht Ontkracht & Menswording

 

Heilige Familie & Horlogemaker

Moeder van God & Openbaring des Heren

Uitvaarten

Doop van de Heer & Vuurdoop

 

Lam Gods & In het Licht van de Ene

Licht in Laagland & Trouw en Toegewijd

Vlees en Bloed & Armoede

Zout der Aarde & Getuigenis

 

Goddelijke Wijsheid & Levenswijsheid

Partijzucht & Vrij en Blij

Beheerder & Potentieel Crimineel

Verloren Paradijs & Routeplanner

 

Omwille van Ons & Dorst

Regelneven & Onvergankelijk

Weg van de Liefde & Barmhartige Vader

Voetwassing & Goede Vrijdag & Verrijzenis

 

Kerk aan Huis & God Verdwijnt

Heilige Passie & Heilig Lijden

Samen Delen & Zoek de Herder

Levende Stenen & Leven en Dood

 

Mobieltje & Hemelvaart

Pinksteren & Vrijmaker

Aanstoot & Vorst van Vrede

Barensweeën & Liefdeswoord

 

Boze Jezus & Onkruid

Zonder Woorden & Leven uit Liefde

Waterdrager & Notaris

Rechtvaardige & Aannemer

 

Contracten & Wijngaard

Bruiloftsgasten & Liefdesbrief

Regel is Regel & Levend Woord

Jerrycannetje & Talenten

 

Christus Koning & Even Geduld

Onvermoeibaar & Johannes & Kredietwaardig

Gelukkig Nieuwjaar & Op zoek gaan & Volg Mij

Twee Sporen & Wonderdokter & Vergeven en Genezen I en II

 

Schoonmaak & Eeuwig Leven

Intocht & Het Kruis van de Liefde & Paaswake

Toeter & Oorlog en Geweld

Levensweg & Wie Liefde Leeft

 

Leven in de Geest & Verhuizing

Pesach & Tandje erbij

Vertrouwen & Bekend en Onbemind

Hoor Israel! & Blinde Bartimeus

 

Verzoening & Koning der Joden

Onberispelijk & Verheugt U !

Uitvaart & Na de Dood

Voorbij dit Leven & Haat

 

Omkoopbaar & Wees niet Bang

Emmeren

Weg van de Liefde

Praatjes en Gaatjes

 

Bezeten

Koperen Slang

Ontzwachtelen & Hier ben ik

Ongewenst?

 

Meiske in Moeilijkheden

 

makker12  In Memoriam

 

dierenthuis Klik hier en steun de Stichting Dierenthuis!

 

 

 

Free counter and web stats

 

Gebruiksaanwijzing voor de afspeler:

Het gaat heel eenvoudig. Als U een preek wilt beluisteren of downloaden uit het ‘winkeltje’ hieronder, klik dan met de linkermuisknop op de preek van uw keuze. Het plaatje verschijnt dan in de afspeler onder het overzicht van alle preken. Vervolgens druk u op  play (= afspelen). Als het goed is, begint de preek vanzelf. Zet wel even het geluid van de computer aan!