GROTER | KLEINER

Menu

Zie ook


Jij bent bezoeker:

0000

sinds 29 januari 2005

   

Belevingsgerichte zorg betekent: 'het op de individuele persoon afgestemde gebruik van belevingsgerichte benaderingswijzen en communicatieve vaardigheden, rekening houdend met zijn gevoelens, behoeften en lichamelijke en psychische beperkingen, met het doel dat de bewoner zoveel ondersteuning ervaart bij de aanpassing aan de gevolgen van zijn ziekte en de verpleeghuisopname, dat hij zich daadwerkelijk geborgen voelt en in staat is zijn gevoel van eigenwaarde te behouden.

Belevingsgericht werken gaat uit van de betekenis van gedrag. Het gaat om het aanvoelen en begrijpen van de gedachten en gevoelens die de andere over zichzelf en zijn omgeving heeft. Dat is een continu gebeuren bij ieder contact en op elk moment van de dag. Belevingsgericht werken is daarom ook nauwelijks vast te leggen in zorgplannen. Het vereist voortdurend luisteren, afstemmen en meebewegen en vormt een waardevolle uitdaging voor elke begeleider in zorg en dagbesteding.

Belevingsgericht werken in de somatiek

Belevingsgericht werken is ingevoerd in de psychogeriatrie, maar de basis ervan is even belangrijk in de somatiek. Daar kan sprake zijn van zwaar lichamelijk letsel, lijden, pijn, verlies en afscheid van mogelijkheden. De confrontatie met niet meer kunnen, afhankelijkheid en gebrekkige mobiliteit zorgt ook bij begeleiders voor dilemma's en ethische vraagstukken. Het gaat hier om een sterk uiteenlopende doelgroep met problemen als gevolg van CVA, afasie, apraxie, enzovoorts. Het gaat om ouderen, maar ook om jongeren die voor revalidatie tijdelijk in het verpleeghuis zijn. Aandacht voor het belevingsaspect is essentieel, zowel voor hen als voor jou.

Beleving van de leefomgeving

Jouw woonkamer ziet er anders uit dan je werkruimte. Ruimtes doen een appŤl op ons. Ze nodigen bijvoorbeeld uit tot activiteit of juist tot ontspanning. De inrichting is daarbij heel bepalend. Ordening, akoestiek, verlichting, klimaat, aankleding en kleurgebruik bepalen voor een belangrijk deel de uitnodiging om initiatieven te nemen of tot rust te komen.

In de ouderenzorg is al veel aandacht voor visie en attitude van begeleiders en de betrokkenheid van groepsgenoten en verwanten, de sociale omgeving. Het benutten van de invloed van de ruimtelijke omgeving biedt daar een belangrijke aanvulling op. Daar liggen interessante mogelijkheden om het welbevinden en de zelfstandigheid van de oudere positief te beÔnvloeden. Met eenvoudige middelen kun je de ruimte zo aanpassen dat mensen met visuele en auditieve stoornissen, en stoornissen in bijvoorbeeld oriŽntatie of het slaap- en waakritme minder beperkingen ervaren. Het inrichten van kleinschalige wooneenheden biedt een gelegenheid bij uitstek deze inzichten toe te passen.

Ambassadeur belevingsgericht werken

Zorg voor vervolg, betrek er alle disciplines bij, geef feedback, begeleiding en coaching, koester talenten en ervaringen en leg de relatie met de dagelijkse werkprocessen. Dan zorgt een organisatie ervoor dat de kwaliteit van belevingsgericht werken op peil blijft en zich voortdurend ontwikkelt. Een goed instrument hiervoor is het aanstellen van zogenaamde aandachtsfunctionarissen ofwel de Ambassadeurs belevingsgericht werken. De Ambassadeur belevingsgericht werken vervult een voorbeeldrol en heeft de juiste attitude, kennis en vaardigheden om te coachen en ervaringen om te zetten in ontwikkelmogelijkheden.


 
 
 
   
 
 
Begeleiden   |    Activiteiten   |    Doelgroepen   |    Programmeren   |    Benaderingswijzen   |    Methodieken   |    Competenties
Copyright © 2012 Activiteiten-Wizard.