GROTER | KLEINER

Menu

Zie ook


Jij bent bezoeker:

0000

sinds 29 januari 2005Gratis Verzending


   

Van het begrip methodiek zijn in de literatuur veel verschillende omschrijvingen gegeven. Ligthart en Van Daal (1992) verstaan onder een methodiek een systematisch, toetsbaar samenhangend en zich ontwikkelend geheel van gedrags- en handelingswijzen dat gebaseerd is op:

 • systematische kennis over de doelgroep;
 • geŽxpliciteerde normen en/of werkbeginselen die de verhouding tot de zorgvraag van de cliŽnt bepalen;
 • inzicht in theorieŽn uit relevante (hulp) wetenschappen;
 • rationeel en hiŽrarchisch geordende doelstellingen en procedures en de inzet van doelmatige hulpmiddelen.

Het belang van een dergelijke beschrijving is het omvatten van het theoretisch kader en een werkwijze binnen het begrip methodiek. Het theoretisch kader vormt de basis voor de te ontwikkelen werkwijze. Onder het begrip methodiek is daarom eveneens het geheel van een theoretisch kader en een daarmee samenhangende werkwijze te verstaan.

De grondstructuur van de methodiek wordt vastgelegd in een werkmodel. Het werkmodel bestaat uit een aantal opeenvolgende fasen in een cyclisch proces.

Een dergelijk fasenmodel is op zich inhoudelijk leeg. De inhoudelijke component komt tot stand door voor ieder cliŽnt afzonderlijk doelen te realiseren.

Wat is methodisch handelen en hoe kun je professioneel werken?
Agogisch handelen:

Begeleiden of hulpverlenen is een proces. Dit vindt plaats tussen jou, de werker, en je cliŽnt. Je houdt altijd rekening met de wensen en behoeften van de cliŽnt. Jij neemt altijd jezelf mee, je eigen karakter, persoonlijke kenmerken en daarbij horende mogelijkheden en onmogelijkheden. Ook de cliŽnt heeft al deze eigenschappen, die erg kunnen verschillen met die van jou.

 • Kwaliteit begeleidingsproces:

Of je de cliŽnt goed zal kunnen helpen, heeft te maken met de verschillen tussen jou en de cliŽnt. Er is altijd sprake van maatschappelijke-, culturele- en/of opleidingsverschillen. Ook de persoonlijkheidstrekken spelen daarin een belangrijke rol.

 • Dialectisch proces:

Als jij en je cliŽnt met elkaar in proces gaan, wordt er uit de spanning tussen deze twee tegenstellingen, iets nieuws geboren. De volgende onderdelen zijn altijd aanwezig bij het dialectisch proces:

 • De stelling: these
 • De tegenstelling: antithese
 • Samenstelling: synthese

Dit proces tussen stelling (these) en tegenstelling (antithese) noemen we een dialectisch proces.

Een agogisch proces is dus een dialectisch proces: een spanning tussen these (cliŽnt) en antithese (werker), die in het beste geval resulteert, in een synthese (verandering).

 • Professionaliteit bewaken:

Draag er zorg voor dat je jezelf laat zien als agogisch instrument. Als medespeler zul je:

 • begaan zijn met het lot van je cliŽnt;
 • kunnen meevoelen;
 • en als mens aanwezig zijn.

Als instrument, zul je je cliŽnt, in de richting van gestelde doelen, proberen te loodsen. Je zorgt daarbij dat de balans goed blijft en gaat niet samen met je cliŽnt in de put gaan zitten, dat lost niets op. Je kunt je echter niet alleen als instrument opstellen, omdat je dan geen rekening houdt met de gevoelens van de cliŽnt.

 • Agogisch handelen:

Begeleiden of hulpverlenen is een proces. Dit vindt plaats tussen jou en je cliŽnt. Je houdt altijd rekening met de wensen en behoeften van de cliŽnt. De werker neemt altijd zichzelf mee, zijn of haar eigen karakter, persoonlijke kenmerken en daarbij horende mogelijkheden. Ook de cliŽnt heeft al deze eigenschappen. Daarin kunnen ze onderling erg verschillen.

Methode

Het woord methode is afgeleid van het Griekse woord 'meta-hodos' dat vertaald kan worden als: de weg erlangs. Een methode kan omschreven worden als een weg waarlangs gestelde doelen bereikt kunnen worden.

Vaak is een methode een persoonlijke wijze van werken van een individuele werker, die al werkende een eigen persoonlijke systematiek in zijn handelen heeft ontwikkeld.

 • Methodiek

Een methodiek is een door een praktijktheorie onderbouwde systematische manier van werken. Een methodiek is een geheel van uitspraken over hoe problemen ontstaan, hoe de werker ermee om moet gaan en waardoor deze methodiek werkt.

 • Methodische systematiek

Methodische systematiek overstijgt de persoon. Ze bestaat uit principes en regels die berusten op gereflecteerde ervaringen van een of meerdere medewerkers. Methodische systematiek overstijgt de situatie, omdat ze verwijst naar regelmatige samenhangen in het menselijk gedrag, die in meerdere situaties terug te vinden zijn.

 • Wat is methodisch werken?

Methodisch werken is in een bepaalde situatie, gesystematiseerd en overwogen te werk gaan om een bepaald doel te bereiken met behulp van een stappenplan.

Methodisch werken moet aan een viertal voorwaarden voldoen:

 1. Doelgericht: het handelen van de professionele werker zal afgestemd moeten zijn op een doel dat bijdraagt aan de verbetering van de situatie van de cliŽnt. Die doelen zullen realistisch en haalbaar moeten zijn om bereikt te kunnen worden.
 2. Systematisch: plan van aanpak maken om het uiteindelijke doel haalbaar te maken.
 3. Procesmatig: elke voorafgaande situatie beÔnvloed de komende situatie. Procesmatig wil zeggen: volgens een onomkeerbare serie veranderingen in de tijd, met een bepaalde regelmaat, in een bepaalde richting.
 4. Bewust: door bewust bezig te zijn met alle aspecten in het methodisch handelen, onderscheidt jij je van een vrijwilliger.
Keuze van een methodiek

Deelnemers onthouden slechts een deel van de inhoud. Dit percentage is afhankelijk van de werkvorm:

 • A : Wat men hoort: 20 %
 • B : Wat men ziet: 30 %
 • C : Wat men hoort en ziet: 60 %
 • D : Wat men zelf zegt: 70 %
 • E : Wat men zelf doet: 90 %

De waarde van het zelfdoen speelt dus een belangrijke rol bij de keuze van de werkvorm. Daarnaast spelen uiteraard nog een aantal andere zaken mee:

 • Grootte van de groep
 • Beschikbare accommodatie, middelen
 • Tijd die je hebt voor een activiteit
Enkele methodieken toegespitst op een bepaalde (doel)groep

Klik op de donkerblauwe en onderstreepte titels hieronder, om meer over het onderwerp te lezen.

Een in de verenigde staten ontwikkelde benadering van mensen met een verstandelijke handicap met gedragsproblemen; uitgangspunt is dat mensen leren zich veilig en geliefd te voelen bij anderen en dat ze leren omgaan met het krijgen en uiten van waardering.

Het Eigen Initiatief Model (EIM) is een leermodel voor mensen met een verstandelijke beperking, hun begeleiders, onderwijzers en familie. Bij het EIM gaat het erom dat mensen met een verstandelijke beperking leren zelf na te denken over allerhande zaken waarmee zij in het dagelijks leven te maken krijgen. Als zij zelf kunnen nadenken kunnen zij beter keuzes maken en vergroten zij hun zelfstandigheid thuis, op school, op het werk, in hun vrije tijd en in hun sociale relaties.

Basisidee van deze methode is de modificeerbaarheid van de mens.

In de haptonomie speelt de affectieve aanraking een grote rol. Die aanraking is een uitnodiging om opnieuw het lichaam te voelen. Om de vitale stroom van het gevoelsleven weer op gang te brengen.

De benadering en zijn werkvormen draaien om het persoonlijk ervaren van eigen invloed.

Centraal in deze benaderingswijze staat dat een persoon competent is als er een balans is tussen de taken waar diegene voor staat en de vaardigheden die nodig zijn om die taken succesvol te volbrengen.

Hier gaat men er van uit dat het kind de wereld als verwarrend en bedreigend ervaart en deze daardoor buiten tracht te sluiten. Het gevolg is dat het kind stimuli van buitenaf niet toelaat, zich isoleert en derhalve geen sociale ontwikkeling doormaakt. In deze benadering wordt het belang van volledige acceptatie benadrukt, met als belangrijkste principe het kind te leren dat interacties heel plezierig kunnen zijn. Om het kind te bereiken moeten de ouders samen met het kind die activiteiten uitvoeren die het kind leuk vindt, waar het plezier aan beleeft. Dit zijn aanvankelijk veelal zijn obsessies. Als het kind vertrouwen in de ander krijgt, kunnen ook andere activiteiten ontwikkeld worden. Centraal staat van onvoorwaardelijke acceptatie wordt door de ouders.

Het Son-Rise Programma is erg intensief en kostbaar; ouders moeten een training volgen, meestal in Amerika in het instituut van Kaufman.

De Option Proces is gebaseerd op een houding van onvoorwaardelijke acceptatie van jezelf en anderen, die je helpt bij het tegemoet treden van je problemen en waarbij je jezelf leert zien als de beste bron van oplossingen voor die problemen.

In dit hoofdstuk beschrijven we aan de hand van de zorgcyclus de Plezierige-Activiteiten-Methode. De methode is gebaseerd op een methode uit de Verenigde Staten die daar bruikbaar is gebleken voor het verminderen van depressieve klachten van mensen met dementie.

Sjamanisme binnen de zorg is erop gericht om jezelf optimaal te ontwikkelen zodat je er (nog) beter kunt zijn voor je cliŽnt/doelgroep...

Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped CHildren.

In tegenstelling tot het indelen van mensen met een verstandelijke beperking in een theoretisch kader zoals bijv.: -gemiddelde leeftijd van functioneren; -ontwikkelingsfasen als baby, peuter, kleuter etc.; -IQ; -ernstige, matige of lichte verstandelijke-beperking, wordt binnen de ervaring-ordenings-theorie van Timmers Huigens uitgegaan van opeenvolgende categorieŽn die elkaar omsluiten.

Validation is een methodiek om beter met dementerende oudere mensen te kunnen communiceren.

 • Vlaskamp

De Vlaskamp methodiek baseert zich op een gehechtheidtheoretisch kader.

Enkele methodieken toegespitst op het individu

Voordelen:

 • Rationeel denken is in veel situaties toepasbaar
 • Kortdurende vorm van hulpverlening
 • Veel mensen gebruiken onbewust RET

Nadelen:

 • Veranderen kost tijd, die een oudere vaak niet meer heeft
 • Voordurend oefenen, regelmatig en systematisch door de cliŽnt zelf, wat veel discipline vereist
 • Werkt beter bij mensen die intelligenter zijn, meer psychologisch georiŽnteerd zijn en die meestal tot de hogere sociale klasse behoren

Voordelen:

 • Alle personen die deel uitmaken van het systeem komen aan woord
 • Ontstaan van kennis, inzicht en begrip
 • Betere communicatie, vergroting onderlinge probleemoplossend vermogen
 • Werkelijke probleem wordt concreet, er hoeft niet meer geschuild te worden achter de 'aangemelde cliŽnt'
 • De cliŽnt krijgt inzicht in de onderlinge interacties die plaats vinden

Nadelen:

 • Gevaar bestaat dat de therapeut partij kiest voor een gezinslid
 • Een ouder functioneert niet meer in een gezin, gezinsleden zijn er niet meer, vaak niet goed om het gezin er nog bij te betrekken

Voordelen:

 • Kortdurende hulpverlening
 • Vergroting probleemoplossend vermogen van de cliŽnt, doordat hij zelf een taak moet bedenken, duidelijkheid door het systeem van de taak

Nadelen:

 • Er wordt niet naar de oorzaken van het probleem gekeken
 • Achterliggende problematiek wordt niet behandeld
 • Het bestrijd symptomen door acute problemen aan te pakken via het uitvoeren van taken, maar niet het fundamentele probleem
 • Het is op de toekomst gericht, wat voor ouderen minder van toepassing is

Voordelen:

 • Gebaseerd op veranderen van manier van leven
 • Goed hulpmiddel om constructief te leven

Nadelen:

 • De TA is gebaseerd op het veranderen van leefwijze, veranderingen kosten tijd en zijn voor ouderen vaak niet relevant om uit te voeren
 • Ouderen hebben behoefte aan vastigheid en niet aan veranderingen

Voordelen:

 • Zelfbeschikkingsrecht
 • Ouderen weten vaak niet zo goed waar ze voor hulp naar toe moeten of krijgen met verschillende hulpverleners te maken, het SC is dan goed voor de coŲrdinatie en ondersteuning aan de oudere

Nadelen:

 • -

Voordelen:

 • Oplossing van materiŽle problemen geeft vaak verlichting op het vlak van immateriŽle problematiek, pakt ook vaak de oorzaak aan
 • Onverplichtend karakter, vrijwillige hulpverlening

Nadelen:

 • Kent geen sancties, gaat uit van eigen verantwoordelijkheid van de cliŽnt
 • cliŽnt vaak niet gemotiveerd, komt met schulden en verwacht dat de hulpverlener die oplost
 • MateriŽle en immateriŽle problemen kunnen elkaar veroorzaken en versterken

Voordelen:

 • Versterkt de eigenwaarde
 • Kan voorbereiding op de dood betekenen doordat angst en ongerustheid mogelijk afnemen

Nadelen:

 • -

Voordelen:

 • Netwerk kan hulp bieden aan de cliŽnt, daarom is het belangrijk dat iedereen een netwerk heeft

Nadelen:

 • -

Voordelen:

 • De crises wordt het eerst aangepakt
 • Na crisisoplossing ruimte om de overige problemen goed op te lossen

Nadelen:

 • -

Voordelen:

 • Hulpmiddel voor een goede probleemanalyse

Nadelen:

 • -

 
 
 
   


 
 
Begeleiden   |    Activiteiten   |    Doelgroepen   |    Programmeren   |    Benaderingswijzen   |    Methodieken   |    Competenties
Copyright © 2012 Activiteiten-Wizard.