De Oare  útjouwerij

De Andere uitgeverij voor literatuur, poëzie, beeldende kunst, streektalen en gelegenheidswerk

UITGAVEN FRIES

Zie ook onze leveringsvoorwaarden of ga naar onze voorpagina.


Tine Bethlehem

Swietroken & koperblazers
Fersen 1995-1955. ISBN 90 71610 33 0 - 2/9/95 - 72pp - 10 euro

Eppie Dam

Neigeraden it noarden 
Gedichten. ISBN 90 71610 61 6 - 10/2004 - 64pp - 12 euro 50 (gebonden)

It burd fan Fidel Castro
Ferhalen. ISBN 90 71610 30 6 - 21/3/95 - 120pp - 10 euro

Te lange lêsten  [voorkant]
Fersen by skilderijen fan Henk Pietersma. ISBN 90 71610 01 2 - 20/11/86 - 40pp - 7 euro 50

De Pomp  [voorkant]
Gedichtn yn ut Pompster dialekt. Met ferantwoording fan spelling en sò. 2e druk. ISBN 90 71610 06 3 - Rûge rige 2 - 24/11/88 - 40pp - 5 euro

De sachte tufkes fan dyn Lister
Gedichten ta de neitins fan syn heit Eppie Epsz. Dam (1927-1989). ISBN 90 71610 19 5 - 4/7/93 - 24pp - 7 euro 50

Jacobus Quiryn Smink

Freonskrift / Friendscript / Écrit d'ami / Cuaderno de amigo / Freundschrift / Vriendschrift  [voorkant]
24 kwatrijnen in 6 talen. ISBN 90 71610 17 9 - Rûge rige 6 - 31/12/92 - 28pp - útferkocht

Mei beide lippen  [voorkant]
Gedichten mei in tút fan de auteur op it omslach. ISBN 90 71610 13 6 - Rûge rige 4 - 20/9/91 - 44pp - 7 euro 50

Albertina Soepboer

It nachtlân 
Het nachtland ISBN 90 71610 46 2 - 3/12/98 - 64pp - 12 euro 50

Goaitsen van der Vliet

Lytse wrotter/Wie't mar freed fiif oere
Mei Rockploech Spul. De earste frysktalige pop-single mei fotoslúf en teksten. SPUL 001 - 16/10/80 - 4pp - 3 euro

Jan Wybenga

CCCXXXVI  [voorkant]
Met een vertaling van Goaitsen van der Vliet. Nieuwjaarsgeschenk 1995. ISBN 90 71610 31 4 - hors commerce

De foksejacht
Syn bêste fersebondel. ISBN 90 71610 08 X - 30/10/89 - 64pp - 7 euro 50

Grien en koaningsblau
Fersen 312-335. ISBN 90 71610 22 5 - Rûge rige 7 - 2/9/93 - 36pp - 7 euro 50

It hûs / en oar neilitten wurk
Besoarge troch Goaitsen van der Vliet. It ûnfoltôge ferfolch op Maai waar en lange dagen. Ek ferskynt as septimbernûmer 1998 fan it tydskrift Hjir. ISBN 90 71610 48 9 - 10/98 - 76pp - 10 euro
 


2010-01-19  De Oare útjouwerij, post dou@home.nl