De Oare  útjouwerij


Tine Bethlehem, Swietroken & koperblazers (Fersen 1995-1955 ), De Oare útjouwerij, Eanske 1995
 Bestellingen

Particulier: In de bus na overmaking van 10 euro (plus eventueel een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten) op giro 4611391 van De Oare útjouwerij in Enschede met vermelding van adres en S&K. Boekhandel: Zie onze leveringsvoorwaarden.
 

Flaptekst

As it libben licht is: nim it,
en leafst: nim noch wat mear.

Sa begjint Tine Bethlehem it titelfers fan dizze bondel, dy't in oersjoch jout fan in lytse fjirtich jier dichterskip en tagelyk in debuut ynhâldt.

Al sûnt 1958 publisearre hja ûnder de namme Tineke Bethlehem fersen yn it literêr tydskrift De Tsjerne. Dy fersen byldzje, neffens Klaas Dykstra yn syn Lyts hânboek fan de Fryske literatuer (1977) 'hiel simpel, mar tige eigen en subtyl iepentearende fielings fan leafde út' en hij foege dêr oan ta: 'Dat dimmen lûd fan biidzjend wachtsjen en fan teare ferheardens soe net yn 't ferjittersboek bedarje meie.'
Fan dat iere wurk is lykwols net folle werom te finen yn dizze bondel. It meastepart dêrfan mei no om de dichteresse sels wol fergetten bliuwe, want, ek al bleau de grûntoan fan har poëzij bewarre, thematyk en foaral styl ha har mei de jierren aardich ûntjûn.
Nei in perioade fan betreklike stilte yn de jierren sechtich en in Rely-Jorritsmapriis yn 1971 naam hja de tried fan de Fryske skriuwerij wer op, mar fierder as wat ynsidintele publikaasjes yn tydskriften en gelegenheidsútjeften kaam it oant no ta net. Oare saken giene foar.

Dit boek befettet in kar út de lytse twahûndert fersen dy't Tine Bethlehem sûnt 1955 oan it papier tabetroude. Fersen oer minsken en blommen yn de tún fan it libben. By dy kar stie de kwaliteit fan de op te nimmen teksten meast foarop, mar yn guon gefallen hat ek it eksemplarys wêzen foar in beskaat tiidrek der sines ta dien.

(Goaitsen van der Vliet )
 Trijntje/Tiny/Tineke/Tine Bethlehem waard berne op 21 maaie 1938 yn Aldeboarn. Yn 1957 kaam hja yn 'e kunde mei Tjitte (Harings) Piebenga dy't har oantrúnde mear yn it Frysk te skriuwen en har fersen nei De Tsjerne stjoerde. Hja gyng yn 1958, it jier fan har earste publikaasjes, nei Amersfoort foar de jeugdliedersoplieding Middeloo, troude yn 1962 mei Tjitte (Jans) Piebenga en krige twa soannen: Jancko en Jehannes.

Tine Bethlehem wurket noch altyd as free-lance dosint en kursuslieder (ûndermear foar skriuwkursussen) en wennet yn Ljouwert.
 ISBN 90 71610 33 0

Foarmjouwing en fotografy: Goaitsen van der Vliet
Omslachtypografy: Gerhard van Dragt bNO

Copyright © 1995 Tine Bethlehem, Ljouwert
Neat út dizze útjefte mei oernaam wurde sûnder skriftlik goedfinen yn 't foar fan de útjouwer.
 


As it libben licht is

As it libben licht is: nim it,
en leafst: nim noch wat mear.

Garje roazen yn soarten oerdeis
swietroken en koperblazers yn 'e jûn
koel drinken en sinneskyn
ferpak dyn sliep yn moaie dreamen.

Bewarje yn de laadsjes fan 't ûnthâld
dit allegear.

En foar no:
skilje dy iene alderleafste leaf
en freegje oft er frije wol
no 't it libben licht is.
 


Dichtsje

Ik dichtsje net foar de wolkens,
de grutte, de skippen.
Ik dichtsje foar de man
op de steger
de balâns op it swypkjende hout
de wrâld tusken stegers en stiennen
de dûns om de brogge
de lea stikken
tinke oan thús
en aanst yn 't skoft
de skonken efkes op in stoel.

Ik dichtsje net foar de wolkens,
de grutte, de skippen.
Ik dichtsje foar de frou nextdoor
betiid yn 't spier
de popsinder op lûd
buffer tusken man en bern
mei hurde hannen
en in sêft moed
betrouber punt
as ik wurch thúskom.

Ik dichtsje net foar de wolkens
ik dichtsje foar de man en de frou
soms tichtebij, soms fier fuort.
 


Kolofon

Swietroken & koperblazers fan Tine Bethlehem waard set út Garamond en Syntax by Bits & Books yn Eanske, printe op 90 grams Da Costa 220 en 170 grams Florabel mei parsing by Drukkerij Pinksterpalm yn Eanske en útjûn troch De Oare útjouwerij yn Eanske op 2 septimber 1995.
 


De Oare útjouwerij, post dou@home.nl
25-10-2007