ZJWIER
růntelum

 
woeŽne boave de BeŽssebeŽk

Hunnecum, De Daal, Hellebroek, Vink, Laar, Brommelen, Retersbeek, Weustenrade


1777 Op deze Ferrariskaart staan:
'Hunnekom, Terstraeten, Platsbeek, Bergh-Brugge, Grysegrubben, Nuth, Daelhof, Cathagermolen,
Cathager-Brugge, Hullebroeck'.
Hunnecum is een plateaugehucht.
Terstraten, Grijzegrubben, Daal liggen in het dal van de Platsbeek.
Hellebroek ligt in het dal van de Bissebeek en de Geleenbeek.
Nuth is het kerkdorp voor al deze gehuchten.
Nederlands  /  SjtrieŽktaal

sjpekhoeŽs i Hunnekum oet 1824. foto Els Diedreen ©
foto Els Diederen 2002 ©
Hunnekum, kůmmende va Vink of va RaoŽ, gezieŽ vanaaf d'r KampkensweŽg, 't karakteristiek sjpekhoeŽs oet 1824.


De naam
Hunnekem, Hunnecom komt (volgens Prof A Schrijnemakers) van woning-verblijf  (heem) van de persoon Hun. Het suffix 'em' betekent heem of heŽm
(Tummers): De oudste vorm zou Hunningahem zijn geweest.
Hunnecum is een gehucht op een plateau boven Wijnandsrade, op enige kilometers afstand van De Vink, Gemeente Nuth. Er liggen enkele grote gesloten boerderijen, monumenten, Hunnecum 6 uit 1797 (sluitsteen), met wit geschilderde mergelstenen topgevel. Hunnecum 4 en 7 dateren uit de 19de eeuw.
De wit geschilderde gesloten hoeve Hunnecum 17 heeft een 18de-eeuwse kern. De gesloten hoeve Hunnecum 1 is voorzien van mergel speklagen en empire-vensters. Hier en ook op de Vink worden deze banden witgeschilderd (karakteristiek sjpekhoeŽs).  Op de poortsluitsteen staat 1824. Aan de binnenplaats is vakwerkbouw zichtbaar. Eerste eigenaar Spijkers, afkomstig van Terstraten. Daarna familie Bemelmans.
Het rond 1922 geplaatste trafohuisje (bij Hunnecum 12)
vertoont zakelijk-expressionistische invloeden.


16e ieŽwse kaart 16e ieŽw

Hunnekum (Nuts)
't Gehuch, behurend bie de gemeinte Nut in Zuud-Limburg, hat nog ongevier eŽvevŲšl inwuuŽnesj (80) es wie in d'r Franse tied (1800), woeŽnend in 30 boerderieje en hoeŽzer. Opvallend is d'r boewsjtieŽl va vuural Ďt sjpekhoeŽs. De moere zunt va baksjtein gelardierd mŤt horizontaal mergele beng, die witgekalkt zunt. Boave de poart va deŽs carrťboerderie bevingt zich 'ne sjleetsjtein woeŽ-op 't joartal 1824 vermeld sjteet. Aan d'r rand va de beboewing sjtůng íne wuuŽste sjmeedieŽzere weŽgwiezer oeŽt 1904, op de vruuŽger krutsing va d'r weŽg HŲlsberg, Aolbik richting Nut en d'r weŽg GrieŽzegrŲbbe, Tersjtraote richting Vink, WieŽnesraoŽ.
In 1938 woert d'r rieksweŽg verbreid, aan beids kent koame fietspajer. Doe koam e gedeilte van 't gehuch aan 'ne ventweŽg te ligke. D'r hoaf van de families Somers-Erven en later Somers-Pinckaerts (Hunnekem 15) woert vanweŽge die aanpassing aafgebroake.
 I Hunnecum loage vruuŽger nog twieŽ winkele, 'ne kaffťe en 'n windmuuŽle aan d'r groeŽte weŽg noa Nut.  Vuur g'n sjoeŽl, kŤrk en zakes zunt de inwoeŽnesj aageweŽze op Nut. Nut woar vruuŽger klŤnder as Hunnecum.
Aan d'r uuŽverkant van de hudige krutsing midde in 't gehuch, aan d'r PutweŽg, sjteet 'n sjmeedieŽzere weŽgkruts, Parallel aan d'r PŲtweŽg lŲp aoch nog 'n PŲtgats. D'r naam PutweŽg kumt van 'n waterput die ůngen aa in TervoeŽsj sjtůng.
TŲsje Hunnekem en de Vink likt midde i ge veld 'n plek mŤt d'r naam "d'r Blauwe sjtein". Bie Ďne blauwe muuŽlesjtein verzamelde zich vruuŽger de ouw Germane of dege doa rech sjpreŽke. Op 'n kaart oet 1840 sjteit d'r naam voloet genumd. Allewiel is doa ín manege gevestig. Fons Erens, geboare in Hunnecum, besjreef in zie book 'Bazen, knuppels en knechten' 't leŽve va Hunnecum in d'r 18e ieŽw.


foto Els Diederen ©
Huis De Daal in 2014. Na de verbouwing in de 17e eeuw. Baksteen met mergelbanden (speklagen), trapgevels en voluutgevel. Het kasteeltje ligt tegenwoordig ingesloten tussen rijksweg, autoweg en spoor.


De Daal of Oelsbroek
Het huis De Dael is gelegen ten oosten van het dorp Nuth in het dal van de Platsbeek, een zijbeek van de Geleenbeek. Tot midden 17e eeuw werd het complex Oelsbroeck genoemd, wat wijst op de ligging in moerassig gebied. Eigenaren uit de middeleeuwen zijn niet bekend. De Dael was achtereenvolgens in het bezit van de families: 1571 van Elsrack; 1621 van Passart genaamd Blitterswijck; 1665 von Hartsleben; 1730 van Elmpt; 1735 Joppen; 1773 Strens.

D'r naam Oelsbrook of De Daal zou aafkomstig kinne zieŽ van oels of aels (elzenboom) die sjtinge in 't brook (moerassige grond) of del (daal) in de beŽnde van de PletsjbeŽk. Of oel in de beteikenis van ool = ouwa (Wasserland) vgl. Aolbik (Aalbeek) Oelbeke(1324) en Oelbeek (1596). (Schrijnemakers, Franquinet)
.

Foto Els Diederen © Brommelderhoaf in het Weustenraderveld 2003

Brůmmele Brommelen ligt in het verlengde van Swier, richting Terlinden en Hoensbroek. Er staan ongeveer 15 huizen. een gedeelte van Brommelen wordt MuuŽleveld genoemd.

Aan d'r weŽg naoŽ GewuuŽstroa kikt 'n groeŽte carrťboerderie, d'r Brůmmelerhoaf (1884 en 1965), oet uuŽver de velder. Aan de Siep, 'n ziebeŽkske aan de GeleŽnbeŽk, sjteet De BommeldermuuŽle, 'n vuurmalige koaremuuŽle, die in d'r 15e ieŽw al genumd wuurt. GedeŽltelik i vakwerk. Aan d'r uuŽverkant bevingt zich d'r Leopoldshoaf. In 'n wei ligke de reste van 'ne oeŽrlogsbunker. Op de kruutsing sjteet e hoes oet 1905 mŤt 'n gesjmeŽd ieŽzere kruts op de moer. 't Is geboewd door 'ne Royen, deŽ d'r cafť, keŽgelbaan, danszaal, sjmeŽderie, mŤlkhandel en taxibedrieŽf i heel. In 1771 sjteŽt 't veldkruts op deŽze viersjprunk tŲsje GewuuŽstroa en Hellebrook, Zjwier en Gebrook op de Kabinetskaart van de OeŽsteriekse Nederlande aagegeŽve es 'n calvarie.
.Brommelder moerkruuts 2003. foto Els Diederen ©

 

 

 

 

 

foto Els Diederen ©
Oud Brommeldermoerkruuts

't MuuŽleveld
De hoeŽzer va ge-MuuŽleveld ligke, in lintbeboewing, aan d'r weŽg tŲsje Zjwier en Brůmmele tŲsje-n 't Roaderveld en 't GewuuŽstroaderveld. D'r naam kumt van de ligking i ge veld bie de vuurmalige koaremuuŽle op de GeleŽnbeŽk. D'r ouwe muuŽleweŽg lŲpt lieŽger langs de BeŽssebŽek, die i Brůmmele in de GeleŽnbeŽk zal sjtruime.SjpekhoeŽs op Vink, karakteristiek met witgekalkte mergelbanden (speklagen). foto Els Diederen 2006 ©

Vink is een gehucht gelegen hoog en afgelegen in het veld boven de Vinkerbeek, Wijnandsraderbeek en het natuurreservaat '' d'r Ouwe bŲsj''.

Vuur g'n sjoeŽl, g'n kŤrk en de winkele zunt de luuj aagewieŽze op Wienesroa. G'n Vink kreŽg in 1913 'n waterpomp en pas in 1956 electriciteit.
In totaal sjtunt 'r ůngevier 14 hoeŽzer, woeŽvan 'n aantal ouw carrťboerderieje. Boerderie Huntjens sjtamt oet 1857 vertelt 'ne geŽvelsjtein. Aan d'r helling langs d'r PŲtweŽg sjteet 't sjpekhoeŽs va Vink, 'ne hoaf geboewd in vakwerk en sjpekloage. De sjpekloage zunt witgekalkt (karakteristiek vuur dees ůmgeving)
Op de kruutsing mŤt d'r veldweŽg noa Hunnekem sjteet in d'r sjieŽm van drie lingebuim 'n groeŽte beŽkapel, gewiejd aan SleŽvevrouw van Ummer doerende bieŽsjtand. Doer de inwoeŽnesj is in 1930 't initiatief genůmme um 'n kapelke te boewe. In d'r loup der joare is dat noa achtere toe oetgeboewd, zoeŽdat plaats koam vuur 'n zestal banke en 'nen altoar. 't VruuŽger kapelke is noeŽ d'r ingank. 't Vierkentig gebuuwke mŤt 'n zjwat tentdaak is opgetrokke oeŽt verweŽrde betonblŲk.


landkaart Sweijer Hellebroek Nuth 1840
Nuth, Hellebroek, Bommelder, Sweijer, Weustenraed,
Retersbeek, Bongart in 1840

Gelaor (Laar)
Laar is een buurtschap van Wijnandsrade  tussen Brommelen en Hellebroek. De autobaan A 76 doorsnijdt de bebouwing. Een gedeelte behoort tot de gemeente Heerlen.

De GeleŽnbeŽk sjtruimt in de buurt.  ''Hoaf Laor'', is 'n euverbliefsel van 't 'HoeŽs Laor. 't Woar ein lieŽn van de abdie van Rolduc. In 1262 behuuŽrt 't aan Gerard van Scheringen. In 1383 waert ridder Gerard van GerieŽsjbrich (Retersbeek) es lieŽnhieŽr genumd. Dit gesjlach houw ouch 't good Hellebrook in eigendům. In d'r 17e ieŽw kumt 't in heng van jůnkhieŽr Reinier van Agris. 't Dan al vervalle hoeŽs zal in d'r 18e ieŽw verdwiene. Op 'n kaart oet 1923 zunt allein de grachte, die water kriege oet de GeleŽnbeŽk, en de veurbŲrch nog te zieŽ. D'r pachthoaf weŽrt ouch in d'r 18e ieŽw aafgebroake en vervange doer d'r hudige nuujboew. De familie Drumme oeŽt Wienesroa weŽrt in de 2e helf van d'r 19e ieŽw d'r eigenaer. D'r hoaf lik noe ingeklemd tŲsje 't sjpaor en de autobaan A76.  Aan de anger zie van 't sjpaor, op HeŽlesj gemeintegrůnd bevingt zich nog 'n groeŽte boerderie, in baksjtein opgetrokke.
 


GewuustraoŽ (Weustenrade), haof in Kundersjtein en baksjtein aan de Esjenderweg
 

Geweustrao (Weustenrade) is 'n ook een buurgehucht dat vroeger hoorde onder de gemeente Klimmen, nu bij Voerendaal (Voelender)

D'r naam geit truk noa weuste ontginning. Rade beteikent: gerooide plek. Dao sjtunt ůngevier 70 hoezer. De buurtsjap likt midde in de velder aan de LuiperbeŽk, die 'n paar kilomieŽter wiejer in de GeleŽnbeŽk zal oetmonde. Op die beŽk drieŽnde in vruuŽger jaore 'n watermuuŽle.
In Geweustrao sjteit 'n beŽkapel mŤt 'ne gezjwenkde tůpgeŽvel en 'n klŲkske op 't daak um te loewe. 't Gebuuwke is opgetrokke va baksjtein, op de heuk versierd mŤt mergelblŲk. Wiejer bevinge zich nog 'n paar weŽgkrutser op de sjplitsinge va weŽg.
Aan d'r weŽg nao Ten Esje sjteit 'ne gesjloate hoaf in gedeiltelik kundersjtein (vuurgeťvel), baksjtein (poartgeŽvel) en mergel (ziegeŽvel) opgetrokke
Hub van der Maar, pseudoniem van Huub Delahaye oet Termaar hat e book gesjrieŽve mŤt es titel: ''Reuze va Weusterich'', in 1972, woeŽ-in hae in 'n combinatie van fictie en non-fictie 't leŽve van dees gemeinsjap en dat van de buurt besjrieft. 't Verhoal fungiert as 'ne trukblik noa de Limburgse volkscultuur van d'r 20e ieŽw.

 WienesraoŽ

WieŽnesroa kesjtieŽlhoaf, grachte, 't HoeŽs, de motte,
StephanuskŤrkske en wiejer (vijver)

 

 

info

Franse tijd in Hunnekum
Bij de volkstelling in 1797 blijkt  dat er in Hunnecum 85 mensen woonden,
veelal boeren met hun familie en personeel:

SLANGEN, Guilliaume  cultivateur 
 PAES, Marie Elisb  femme
 PAES, Piere  son pere
 DOUVEN, Cornel  sa mere
 PAES, Jacque  couvreur 
 TULLENAERS, Marie  sa femme
 PAES, Marie Elisb  fille
 PAES, Marie Agnes  fille
 PAES, Jaque  fils
 VLESCHHOUWERS, Elisb  veuve
 HAUTFAST, Elisb  fille
 CREMERS, Laurent  charpentier 
 HERMANS, Marie Cathr  sa femme
 WUSTERAED, Jean  fileur
 WUSTERAED, Elisb  fille 
 WUSTERAAD, Marie Anne  fille
 BOUSCH, Frederi  domestique
 CURFS, Anne Marie  sa femme
 CURFS, Elisb  sa soeur
 ACKERMANS, Agnes  repasseuse
 ACKERMANS, Anne Marie  sa fille
 WILDERJANS, Winand  boucher
 CRIJNS, Marie Elisb  sa femme
 
WILDERJANS, Laurent  fils
 WILDERJANS, Marie Elis  fille
 MULKENS, Guill  fileur 
 [DRUMMEN], Jeanne Cathr  femme
 MULKENS, Anne Gert  fille
 MULKENS, Anne Gert  sa soeur
 LAHAIJE, Henri  ouvrier 
 PAES, Marie Agnes  sa femme
 DEBETS, Jean  charpentier   octobre
 TUMMERMANS, Elisb  sa femme
 COBBEN, Reinier  cultivateur
 COBBEN, Marie Catherine  fille
 COBBEN, Marie Elisb  fille
 BEMELMANS, Jean  cultivateur 
 
BRANS, Gertrud  sa femme 
 
BEMELMANS, J Matthieu  fils
 
BEMELMANS, J Caspar  fils
 
BEMELMANS, Jean Guilliaume  garcon
 BEMELMANS, Barth  garcon
 BEMELMANS, Marie Gertrud  fille
 RAEMECKERS, Jaque  cultivateur
 RAEMECKERS, Leonard  son frere
 RAEMECKERS, Matthieu  son frere
 TEWISSEN, Piere  domestique
 CORDEWENER, Jeanne Marie  servante
 HOUBEN, Gerard  veuf
 HERMANS, Lamb  bonfils
 HOUBEN, Marie Sophie  sa femme
 
BROEK, Jean Guill van de  fileur 
 HAUTFAST, Marie  sa femme
 BROECK, J Piere van de  fils
 FRIJNS, Francois  ouvrier 
 PIJLS, Anne Sybille  sa femme
 COBBEN, Paul  fileur
 COBBEN, Marie Elisb  servante
 MULKENS, Henri  vend du tabac 
 ACKERMANS, Marie Helene  sa femme
 ACKERMANS, Barb  veuve
 DREMMEN, Henri  marechal 
 PAES, Anne Marie  sa femme
 HOUBEN, Guilliaume  menuisier  depuis  ans
 PAES, Marie Cathr  sa femme
 HOUBEN, Jean  domestique
 
GROETJANS, Gertrud  domestique
 BRASSAERT, Bernard  fileur 
 BRASSAERT, Paul  son fils
 
BRASSAERT, Ida  jeune fille
 KEULEN, Henri  fileur
 KEULEN, Marie Elisb  servante
 BEMELMANS, Piere  fileur 
 KEULEN, Marie Elisb  servante [dubbel)
 CRIJNS, Elisbet  sa mere 
 SOUREN, J Marie  femme
 WIELEN, Benedic  fileur 
 HERMANS, Helene  sa femme
 CRIJNS, Laurens  fileur
 CRIJNS, Reijnier  son fils
 CRIJNS, Barbra  sa fille
 CRIJNS, Angelista  sa fille
 GROETJANS, Barbara  fileuse  batard
 HELGERS, Guiliaume  fileur 
 LIMPENS, Helene  sa femme
 HILGERS, Maria Cornel  sa fille
(RAL-Frans Archief 1056)
Met dank aan http://nuthe-kalblogspotnl/

Els Diederen:
 
'Mien uuŽveroma koam va Hunnekem
en sjreŽf zich Catharina BieŽmelmans (1814-1894).
(Zie trouwde mŤt Jan Willem Steins oet WieŽnesroa.
Mien mam, Lieske Steins (Zjwier 1907-Valkeberg 1990),
woar jůngste dochter van hunne zoon Joep Steins (Zjwier 1848-1923)).
De opa van Catharina BieŽmelmans heesj Jean BieŽmelmans (Hunnekum 1747-1823, zuug de familie in de Franse lies). Zien vrouw Gertrud Bran(d)s koam van de Kathager w
atermuuŽle.
Jean woar zelf  'n kleinkind van Cecilea van Hartsleben (1682-1735), adellijke jonkvrouwe op HoeŽs De Daal en afstammelinge van de Blitterswijk-Passerts en Nassaus'.


Hellebroek is gelegen in het dal van de Geleenbeek en de Husberger-Bissebeek.

Hellebroek, vakwerkhaoŽf. foto Els Diederen ©

80 Boerderieje en hoeŽzer bevinge zich in lintbeboewing langs d'r weŽg Hellebrook va Wienesroa noa Laor. Dao tŲsje-in sjteet 'n Maria-kapel. Růnd de beboewing ligke velder, akkerland en weie. 't Woerd brook in d'r naam wies noa 'n zůmpetig gebeed. In Hellebrook woeŽnde vruuŽger vŲšl mieŽ luuj es i Nut.

Volkstelling door de Fransen in 1797 geeft 126 personen in Hellebroek,
verdeeld over 21 gezinnen mŤt familie en personeel.
HOUBEN, Guill, fileur enlaine
[WIDDERSHOVEN], Catharinesafemme
KEULEN, Conrard, fileur enlaine
NUCHELMANS, Leonard brasseur
RAEMEKERS, Anne M, femme
[NUCHELMANS], Marie Cathrines, fille
KESSELS, Andres, domestique
SOUREN, Matthieu, domestique
HEUGENS, Reinier, domestique
GOOSSENS,Helen, aservante
GEURTS, Jean pauvre
HOUBEN, Guilliaum, menuisier
SCHIFFELERS, Mechtild, femme
SCHIFFELERS, Leonard, domestique
HAERDEN, Arnold, domestique
OPPEN, Jeanne, vanservante
SCHUTENS, Elisb, femme
URLINGS, Guill, pensionaire
HOUBEN, JPiere, menusier
BEMELMANS, JeanneM, femme
HOUBEN, Jean, fils
HOUBEN, Guill, fils
HOUBEN, Chretien, fils
HOUBEN, MarieElisb, fille
KEULEN, Jean, couvreur
KEULEN, Lamb, fils
KEULEN, Mechtild, fille
BEMELMANS, Jean, cultivateur
DRUMMEN, JElisb, femme
overgeslagen!
CRINS, Matthieu, laboureur
CRINS, MarieGertrud, servante
BRULS, Reinier, boucher
HELGERS, AnneCathr, femme
BRULS, Jean, fils
BOCKS, Chretien, fileurenlaine
DORMANS, Barbr, fileuseenlaine
EGGEN, Stephan, fileurenlaine
HAGEN, Gertrud vander
FRIJNS, Reinier, charpentier
[STIJFS, MarieCathr,] sa femme
CREMERS, Gertrud
HABETS, Anne,. fileuse
CREMERS, Chretien, marchand
SNACKERS, laveuve
SNACKERS, Leonard, cordonnier
CHILEN, AnnaCathr, servante
CRIJNS, PierreLeonard, fermier
VONCKEN, MarieLouise, femme
BOESTEN, Jean domestique
WILLEMS, Gertrud servante
ORTMANS, Nicol cultivateur
ENCKELMANS, MCathr femme
ORTMANS, Arnold pensionnaire
WILLEMS, Piere fileurenlaine
PAES, AnneMarie femme
WILLEMS, MarieAgnes fille
WILLEMS, AnneMarie fille
GOFFIN, Marie Joseph folle
NUCHELMANS, Leonard cultivateur
NUCHELMANS, Jean cultivateur
NUCHELMANS, Matthieu
VONCKEN, MarieHelene servante
VONCKEN, Sophie servante
DELAHAIJE, Thomas Antoin fermier
VRULS, MarieHelene femme
DELAHAIJE, Marie Sybille fille
DELAHAIJE, Marie Cathr fille
BRANS, Reinier domestique
DELAHAIJE, Antoin domestique
CORNELISSEN, Everaer douvrier
[EGGEN, AnneMarie] sa femme
SLANGEN, Marie pensionnaire
SCHIFFELERS, Lamb cordonnier
ACAMPO, Marie sa femme
SISTERMANS, Maria Catharina servante
KEMPENER, Jaque journalier
KEMPENER, Arnoldfils
CONNEN, Anne Marie femme
EIJSSEN,A dam ouvrier
KEMPENERS, Margrit femme
HEUTEN, Stephan ouvrier octobre
OIRBANTS, Marie Sibille femme
FRIJNS, Jaque ouvrier
MULKENS, Joanne femme
MULKENS, Gertrud fileuse
HEILGERS, Jean Piere ouvrier
CORTEN, Piere cultivateur
CORTEN, Anne Elisb soeur
CORTEN,A nne Judith soeur
PACKBIER, Chretien domestique
HABETS, J Cathr servante
ACAMPO, Martin cultivateur
WOLTERS, Marie Gertrud femme
ACAMPO, Baltus fils
ACAMPO, Louis fils
ACAMPO, Franc Adolph fils
ACAMPO, Nicol fils
ACAMPO, Henri fils
JANSSEN, MarieElisb servante
CRIJNS, Guilliaume
HAENEN, Anne Marie femme
CRIJNS, veuve
CRIJNS,Marie Anne fille
CRIJNS, Jaque ouvrier
[HOUBEN, AnneElisb]
ROCKS, laveuve
[ROCKS], Anne Cathrine fille
HORSCHMANS, Albert cultivateur
PALLEM, Marie Elisb servante
CLOOTZ, Guill cultivateur
DRUMMEN, Anne Marie femme
SCHEUTJENS, Marie sa mere
HAMERS, Marie
WETZELS, J Piere fils
WETZELS, Janne Marie fille
WETZELS, Anne veuve
JANSSEN, Arnold fileur
WUSTENRAAD, Marie Sophie femme
JANSSEN, Eve fille
JANSSEN, Gertrud fille
ACKERMANS, Lamb fermier
BEMELMANS, Barb sa femme
[ACKERMANS], Leonard fils
BEMELMANS, Joseph bonfrere
JANSSEN, Sophie servante
Met dank aan http://nuthe-kalblogspotnl/


GerieŽsjbrich (Retersbeek) is een buurtsjchap van Klimmen in de gemeente Voerendaal, buurgehucht van Swier.De ongevier 70 hŲšf en hoezer ligke in lintbeboewing langs d'r weŽg va Klumme nao Ten Esje (Ten Eschen). Parallel aan d'r weŽg lŲp de RieŽtersjbeŽk, die ůntsjpringt in 't brůnnegebeed ůnder aan d'r Klummenderberg. Ze hat 'n lengde van 4 kilomeŽter. De luuj kalle van ''bovenste'' en ''undesjte'' GerieŽsjbrich.
NeŽve de groeŽter hŲšf wie 't 17e-ieŽws  ''HšŲfke'', de ''Carishoaf'' (1640) van mergel mŤt voluutgeŽvel, sjleetsjtein boave de poart 1777, de RieŽtersjbeŽkerhoaf, de ''Sophiahoaf'' en de ''Nieuw-hof'' (1916) bevinge zich 2 kesjtieŽle in GerieŽsjbrich.
'
t Huuske'' (Huiskenshof of Huize Retersbeek) is 'n umgrach mergele hieŽrehoeŽs mŤt 'ne u-vŲrmige hoaf va baksjtein debie.
KesjtieŽl Ter Viere (Rivieren), sjtruim aaf geleŽge, sjtamt oet d'r 16e ieŽw. 't HiŤrehoes hat 'ne růnne hooktoare en is ouch van mergel geboewd. De u-vŲrmige baksjteine hoaf is oet d'r 18e ieŽw. 't Gans complex likt aan de oversj van de RieŽtersjbeŽk, de LuiperbeŽk en de GeleŽnbeŽk.
De eigenaer is graaf De Marchand d' Ansembourg.


 

sjoeŽl 2010 i RaoŽ.

Op g'n sjoeŽl in RaoŽ zaoŽte kinger va Gevink, Zjwier, G'n Hellebrook, Brommele, GelaoŽr en WieŽnesraoŽ. foto 1910


 

 

 

dialect
literatuur
kruutskes
foto's
weŽg
op kaarte
historie
links
truk/terug/back paoŽetklopper i Zjwier. foto Els Diederen ©

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hunnekum
Oelsbrook
PletsjbaeŽk
Hellebrook
MuuŽleveld
Brůmmele
Gelaor
De Vink
GelaeŽnbaŽk
BeŽsebaeŽk
GeweustraoŽ
GerieŽsjbrich

 

 

 

 

 

 

 

els diederen weblogo
    en
    link 
    naar els diederen-website ©  Creative Commons Licentie