Stamboom familie Kloppenburg

1575 - 2001


INHOUD:

Familienaam Kloppenburg
Markante figuren
Stamboomonderzoek
Geschiedenis Veenkolonieen
Samenstellers
Info en namenlijst

Naar generatie 7_11 (Genealogie Kloppenburg 1575 - 1705)
Naar generatie 12_19 (Genealogie Kloppenburg 1705-2001 lijn Roelf en Jansje Kloppenburg-Kornet 18.075.141)

FAMILIENAAM KLOPPENBURG

De achternaam KLOPPENBURG treffen we voor het eerst aan in 1786. In 1811 is de burgerlijke stand voor het noorden van het land ingesteld. Je zou kunnen veronderstellen dat de naam ook ver daarvoor gedragen is, maar niet genoemd werd in officiŽle stukken. Het was in die tijd namelijk niet 'in' om een achternaam te dragen.

De naam KLOPPENBURG komt in verschillende varianten voor: KLOPPENBORG; KLOPPENB÷RG; KLOPPENBERG.In de geschiedenis komt de naam ook voor, en wel: Erve Kloppenborch bij Dulder, in 1475 Cloppenborch, in 1495 Cloppenberch bij Oldenzaal, in 1453 vermeld; Het is mogelijk dat het in beide gevallen hetzelfde erf betreft. De familienaam Kloppenburg kan van de stad in Westfalen stammen; de namen bevatten als eerste element de voornaam Cloppe, een vleinaam van onbekende herkomst.(ontvangen van 19.191.181)

Het onderzoek is enigszins vastgelopen bij de vader van MENSE JANS geboren in 1725, Door ziekte van de predikant is de datum van de doop en de namen van de ouders niet in de boeken op genomen.
MENSE JANS wil zeggen MENSE zoon van JAN. (patronymicum).
Vader JAN is overgekomen uit Groningen. In het Gemeentelijk archief van Groningen hebben we de naam niet kunnen vinden. De datum die genoemd zijn bij geboorte zijn vaak ook de datum van de doop.

Voor de invoering van de burgelijke stand (1811) werden de huwelijken kerkelijk geregistreerd. Tot drie maal toe vond de afkondiging in de kerkdienst plaats. Een week na de laatste afkondiging vond doorgaans het huwelijk plaats.

naar begin

 

MARKANTE FIGUREN

Figuren die van betekenis waren voor de familie en het kerkelijk leven zijn SJOURT ROELOFS geb.1668 (10.001.004). Zijn zonen ROELOF SJOURTS geb.1693 (11.004.002) en POORTMAN SJOURTS geb.1695 (11.004.004) Vervolgens MENSE JANS KLOPPENBURG geb.1725 (12.001.003) en zijn zoon JAN MENSES KLOPPENBURG geb. 1757 (13.003.004). JAN MENSES was vanaf zijn 40ste levensjaar actief als catechiseermeester en ouderling. Hij werd op zijn 83ste levensjaar nog door Ds. DE COCK tot predikant bevestigd.

De familie uit Veendam en Nw.Pekela waren eigenlijk geen verveners, maar zochten het meer in de binnenvaart, landbouw en in de detail handel. Een voorbeeld is MENSE JANS, hij bezat een schip, en een boekweitmolen en een winkel op perceel nr. 23 nabij het tolhuis in Nw.Pekela.

Helaas is uit het onderzoek gebleken dat niet alle familieleden dezelfde achternaam hebben aangehouden tijdens de registratie in het jaar 1811. Er zijn families die de naam Sjourts, Poortman of Mulder hebben aangehouden.

naar begin

 

STAMBOOMONDERZOEK

Omstreeks kerst 1981 werden de eerste namen van de familie Kloppenburg op papier gezet. Omdat onze ouders uit de omgeving van de Gemeente Odoorn komen is op 11 februari 1982 het eerste bezoek gebracht aan het Provinciaal Archief te Assen. Alle gegevens geboorteakten huwelijksakten e.d. staan op microfilm. Al spoedig bleek dat de familie Kloppenburg uit Stadskanaal en Nw.Pekela kwamen. Het onderzoek verplaatste zich van Assen naar het Provinciaal Archief te Groningen. Uit dit archief komen praktisch alle gegevens.

Een groot gedeelte van de familie heeft een trekkende beweging gemaakt van Veendam, Nw.Pekela, Stadskanaal Odoorn en vervolgens heeft men zich verspreid over heel Nederland en daar buiten. Het onderzoek in Veendam wordt nog voortgezet.

naar begin

 

GESCHIEDENIS VAN DE VEENKOLONIňN

In het Veenkoloniaal museum kregen we door de Conservator uitleg over de geschiedenis van het veen, met name in de provincies Groningen en Drente, toegespitst op de zeevaart in Groningen (turfvaart). Het zijn de Friezen geweest die met het ontgingen van het veen begonnen zijn. Zij hebben de aanzet gegeven voor de provincie Groningen en Drente. De Groningers waren veel meer geordend bezig dan de Drentenaren. Zij waren daardoor kapitaal krachtiger dan de Drentenaren.

In Veendam werden in de 19de eeuw (vanaf 1800) veel binnen schepen en zeeschepen op de werven gebouwd. Dit was nadat door de vervening (rond 1600) in de provincie Groningen de turfvaart ontstond. Een zeeschip had een laadvermogen van 150 ton. Op het buitenland voeren veel kogschepen en schoeners. Deze schepen moesten in de haven van Delfzijl liggen, omdat de masten niet konden worden gestreken om naar Veendam te varen, zeetjalken kunnen dit wel. De geschiedenis leert ons dat de scheepsbouw de Groningers geen windeieren heeft gelegd.

Veendam en Nw.Pekela waren door de kanalen economisch nauw met elkaar verbonden. Dit blijkt ook uit de scheepsbouw en het onderwijs in de scheepvaart Het aantal kapiteins dat op de zee schepen vaarden was in Veendam 210 en Nw.Pekela 163. Samen hadden de veenkoloniŽn 684 zee schepen in vaart en 398 rederijen. In Nw. Pekela staat nog als museumstuk een kapiteinshuis.

Uit de stamboom is aan de contracten duidelijk te zien dat de Veendammers en de Nw. Pekelaren rijk waren aan goederen en geld, en dus welgestelde mensen waren.

In 1860 kelderde de turfprijs. In Groningen bleef welvaart door de scheepsbouw en scheepsvaart maar in Drente kwam armoede. Daar trof men toen de plaggenhutten aan.

Enkele vooraanstaande families hadden aandelen gekocht in de bouw van zeeschepen, ook landbouwers! Turfsteken was seizoen arbeid, hooguit tot de maand juni dan moest naar ander werk uitgekeken worden tot het volgend seizoen. (De tijd na juni werd al weer wat vochtiger!) In Drente was dit meestal werken in de landbouw. In Groningen daarentegen ging men in plaats van turf andere lading per schip vervoeren en kwam men zo ook Terecht in het buitenland St.Petersburg, China, Ned. IndiŽ kortom wereldwijd

Op deze tochten werden veel souvenirs meegenomen. De zeelui en de vrouw van de kapitein, die meestal meeging, kregen een veelzijdige kijk op het leven buiten Groningen. Dit bracht grote verandering in de kleding en leef gewoonten.

naar begin

 

DOEL VAN HET ONDERZOEK

Het onderzoek naar het verleden van de familie hebben wij voornamelijk gedaan om inzicht te verkrijgen in de keuze van onze voorouders in de kerkstrijd, en kerkelijk leven. Vervolgens hebben wij dit onderzoek gedaan om binding te brengen in de families van deze tijd. Het van elkaars bestaan af te weten, het feit dat wij uit dezelfde stam zijn ontsproten, geeft toch een gevoel van bij elkaar te horen.

De Bijbel leert ons hoe belangrijk de historie van de familie is. Het is verblijdend dat de familie kerkelijk actief is geweest. We vonden dan in de kerkelijke archieven veel informatie. Ook heeft zij zich niet afzijdig gehouden van de kerkstrijd zoals deze zich in 1834 (de afscheiding) heeft voorgedaan. Gezien ons doel zijn de kerkelijke-gezindheid, de kerkelijke-werkzaamheden en gebeurtenissen opgenomen.

Het onderzoek is zo breed mogelijk opgezet, dat wil zeggen de namen en geboorte data’s zijn vermeld maar ook zoveel mogelijk bijzonderheden. Bijzonderheden zijn: de gevonden contracten, krantenknipsels, geschriften, foto's enz.

Hier en daar zijn helaas nog wel lacunes, doordat wij met de betrokkenen (nog) geen contact konden krijgen. Hopelijk zal dit nog wel eens lukken, maar wij wilden daar niet verder op wachten. Aanvullingen kunnen ook later nog worden toegevoegd.

naar begin

 

UITGAVE

De genealogie van de familie Kloppenburg is vastgelegd in een omvangrijk boekwerk. De eerste uitgave was in januari 1989. De tweede uitgave juni 2001. Bij de eerste uitgave dacht men een afzonderlijk boek "BIJLAGEN" te maken waarin alle bijzonderheden van de families in vermeld zouden zijn. Maar daar hebben we van afgezien en hebben nu alle bijzonderheden in ťťn boek aan de des betreffende familie toegevoegd.

Er zijn sinds 1989 heel veel nieuwe gegevens ontvangen, gevonden en toegevoegd.

De samenstellers zijn:

.Geert Kloppenburg
.Roelf Kloppenburg
.Lutina Kloppenburg
naar begin

 

Klik hier onder voor de
alfabetische namenlijst
van personen die in het boek voorkomen.

Genealogie Kloppenburg 1575 - 1705

Meer informatie over het boek of familie gegevens nodig?
Neem dan contact met ons op en mail uw reaktie


De complete stamboom via een genealogisch programma