headerfoto

Agenda

    home > agenda >

buitenactiviteiten als het weer een risico is

Indien het KNMI de weersverwachting voor onze provincie afgeeft met een waarschuwing en met risico b.v. kleurcode geel, oranje of rood, dan wordt de activiteit afgelast.

carpoolen

We gaan we zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar onze activiteiten, maar soms kunnen we carpoolen. We gaan uit van € 0,20 per gereden kilometer. Het bedrag wordt gedeeld door het aantal inzittenden (incl. chauffeur) en aan het eind verrekend.

ook niet-leden zijn welkom

Tenzij anders vermeld, zijn ook niet-leden van harte welkom. Zij betalen bij lezingen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer info: Michel van de Langenberg,
tel. 06-2243 2941 of e-mail: michel.langenberg@home.nl

Corona-maatregelen

Gezien de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn alle geplande activiteiten van de Natuurgroep in elk geval tot juni opgeschort. Waar mogelijk zullen die op een ander tijdstip opnieuw worden ingepland. We wensen iedereen veel sterkte in deze onzekere periode en hopen iedereen weer spoedig na 1 juni gezond en wel te treffen.
Bestuur Natuurgroep Gestel

 

 

knop terug

 

Ledenvergadering
Nieuwe datum nog niet bekend
in de Meander te Sint-Michielsgestel

Door de corona-crisis heeft het bestuur van de natuurgroep besloten om de jaarvergadering uit te stellen. Het bestuur zoekt naar een alternatieve oplossing

Aan alle leden van Natuurgroep Gestel.

Graag nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ledenvergadering.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:

 1. Opening en mededelingen.

 2. Verslag van de vorige ledenvergadering op 13 maart 2019.

 3. Jaarverslag 2019
  Het bestuur zal een toelichting geven door middel van een korte PowerPoint presentatie.

 4. Uitreiking van de Groene Pluim 2020.

 5. Financieel verslag 2019.
  Onze penningmeester Hennie Appel zal de financiële stukken (exploitatie en balans) toelichten en eventuele vragen beantwoorden. De kascommissie zal vervolgens verslag uitbrengen, waarna wij de vergadering goedkeuring vragen van de financiële stukken. Aansluitend volgt de benoeming van de kascommissie voor het jaar 2020.

 6. De begroting 2020 wordt aan u ter goedkeuring voorgelegd. Hennie Appel licht deze toe.

 7. Het bestuur van Natuurgroep Gestel moet volgens de statuten uit minimaal 5 personen bestaan. Het rooster van benoemen/aftreden na een zittingstermijn van 3 jaar, ziet er als volgt uit:

  2020 Hennie Appel, Peter Janssen
  2021 Dick Leering
  2022 Michel van de Langenberg, Angela Heetvelt

  Hennie Appel is aftredend en herkiesbaar. Peter Janssen is niet herkiesbaar.
  We hebben Peter Louwers en Chantal Dietvorst bereid gevonden zich kandidaat te stellen voor het bestuur. Aan de vergadering het voorstel hen te benoemen.

 8. Rondvraag

 9. Pauze

 10. Het Brabantse Zandpad

 11. Sluiting

Het bestuur van Natuurgroep Gestel

knop terug

 

Woensdag 22 april 20:00 uur
Filmavond “Natuur dichtbij huis”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

Deze activiteit gaat niet door op de hier boven vermeldde datum.
Alle geplande activiteiten van de Natuurgroep zijn in elk geval tot juni opgeschort.

Op woensdag 22 april 2020 organiseert Natuurgroep Gestel een filmavond over het Groene Woud. De filmavond wordt geleid door de maker van de film, Mark Kapteijns.
De avond bestaat uit 2 delen. Een korte voorfilm, gevolgd door de hoofdfilm over het Groene Woud.

“Brabants zandpad bedreigde schoonheid”

De commissaris van de koning neemt u mee naar het zandpad.
Deze oudste wegen, die zowel cultuurhistorisch als ecologisch van groot belang zijn, worden ernstig bedreigd.
Veel solitaire bijen en wespen zijn afhankelijk van zandpaden, hier graven ze holletjes waarin larven worden grootgebracht. Bloemrijke bermen zijn vrijwel geheel verdwenen langs deze ‘trage wegen’.
Bij het zien van deze film loop je voortaan heel anders over een zandpad!
Duur van de film 16 min.

Zandpad

Na de pauze

“Het Groene Woud Brabant tussen steden”

In het hart van Brabant ligt het grootste landschapsreservaat van Nederland:
‘Het Groene Woud’.
En het edelhert het icoon van de wildernis voelt zich hier thuis. Dat is best bijzonder in een provincie met één al bedrijvigheid, een intensieve landbouw en veel mensen die er wonen, werken en recreëren. Brabant is eigenlijk één grote metropool, vol unieke natuur in balans met stad en land, mens en dier.
Duur van de film 55 min.

Edelhert

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Zaterdag 25 april 9:00 uur
Wandelexcursie Ommetje De Hogert
Vanaf de Meander te Sint-Michielsgestel

Deze activiteit gaat niet door op de hier boven vermeldde datum.
Alle geplande activiteiten van de Natuurgroep zijn in elk geval tot juni opgeschort.

De Natuurgroep Gestel organiseert op zaterdag 25 april een wandeling, ommetje De Hogert. De deelnemers vertrekken om 9.00 uur vanaf de Meander in Sint Michielsgestel.
Speciale aandacht is er voor de cultuurgeschiedenis van zandpaden in Brabant. De Brabantse hoeders hebben zich ontfermd over deze paden en maken zich sterk voor bescherming van deze wegen.
De gidsen Peter Janssen en Bert Subelack zullen de excursie begeleiden. Rond 12.00 uur zijn de wandelaars terug in Sint Michielsgestel.
Neem voor meer informatie contact op met Peter Janssen 073-6145057 of Bert Subelack 06-14564870.

knop terug

 

Woensdag 20 mei 20:00 uur
Lezing “Planten en Insecten : voor elkaar geschapen ?!”
Locatie: de Meander te Sint-Michielsgestel

Deze activiteit gaat niet door op de hier boven vermeldde datum.
Alle geplande activiteiten van de Natuurgroep zijn in elk geval tot juni opgeschort.

De lezing wordt verzorgd door de heer Rini Kerstens.
Op planten tref je vaak dieren aan. Dikwijls zijn die “op doorreis’, zijn het passanten. Maar veel beesten zijn daar niet zomaar, ze zijn daar met voor bedachten rade. Ze gebruiken de plant als voedsel of als jachtterrein. Voor andere soorten vormen planten de ideale smakelijke en beschermende omgeving voor hun ontwikkeling van ei tot volwassen dier. Een behoorlijk aantal planten biedt dieren ook een uitstekende overwinteringplaats.
De meeste van die dieren zijn insecten. Soms zien we het insect zelf, als larve of als volwassen dier, maar vaker nog de sporen die hun aanwezigheid heeft nagelaten. Duidelijke vraatsporen aan bladeren en knaaggangen in en onder de schors, maar ook meer subtiele, minder in het oog springende bewijzen van hun aanwezigheid. Bladrol vlinders en bladrol kevers, mineer vliegen en mineer motten, uiteenlopende galverwekkers. Hun werkzaamheden leiden, al dan niet in samenwerking met de plant, tot prachtige stukjes architectuur.
In veel gevallen zijn planten “slachtoffer” van deze insectenactiviteit, soms is het een kwestie van lijdzaam en zonder aantoonbaar nadeel gedogen.
Maar planten komen wel nadrukkelijk aan hun trekken in de relatie tussen bloemen en insecten. Daar profiteren ze beide. Energierijk voedsel in de vorm van nectar, eiwitrijke beloning via stuifmeel voor het insect. Kruisbestuiving voor de bloem, goede vruchten en kwalitatief uitstekende zaden voor de plant.
Zowel insecten als planten beschikken over een uitgebreid arsenaal aan trucs om deze relatie tot een succes te maken. Een fascinerend voorbeeld van “voor elkaar bestemd” zijn.

Aanmelden is niet nodig en ook niet leden zijn van harte welkom, zij betalen een bijdrage van € 2,- p.p. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

 

Zaterdag 23 mei 9:00 uur
Excursie naar natuurgebied “De Brand”
carpoolen vanaf het Meanderplein

Deze activiteit gaat niet door op de hier boven vermeldde datum.
Alle geplande activiteiten van de Natuurgroep zijn in elk geval tot juni opgeschort.

‘Brand’ komt van brandstof. Oorspronkelijk lag hier namelijk veen, dat rond 1300 helemaal is afgegraven om te verbranden. Na die periode is De Brand beplant met eikenbos en zijn er in de 20ste eeuw weilandjes aangelegd. Het gebied is nu een afwisseling van bloemrijke weides en vochtige bossen.
De Brand maakt deel uit van het Nationaal Park De Loonse en Drunense Duinen en ligt tussen de eigenlijke duinen en de dorpen Udenhout en Biezenmortel. Het Brabants Landschap  bezit hier 482 ha. De Brand maakt ook deel uit van het Natura 2000 gebied Loonse en Drunense Duinen en Leemkuilen, onder andere wegens het voorkomen van zwakgebufferd vennen,  blauwgraslanden en elzenbroekbossen. In dat natte bos komen allerlei bijzondere planten (bosanemoon, draadgentiaan, bospaardenstaart), vlinders (grote weerschijnvlinder, kleine ijsvogelvlinder) en vogels (wielewaal, middelste bonte specht) voor. Ook is het gebied zeer rijk aan amfibieën, waaronder kamsalamander en poelkikker. De wandeling gaat onder leiding van Ad Smits, natuur- en duingids IVN.

We vertrekken om 09.00 uur vanaf het Meanderplein te Sint-Michielsgestel, en gaan carpoolen. Deelname is gratis behoudens een bijdrage in de reiskosten. Voor meer informatie: Michel van de Langenberg, tel 0622432941 of michel.langenberg@home.nl

knop terug

Elke 1ste zaterdag van de maand wandeling met Jeugd-Natuurgroep-Gestel

Elke 2de woensdag van de maand: SeniorenwandelingWoensdag 17 juni:
Lezing: Van moerasdraak tot weerwolf


Zaterdag 20 juni:
Lezing: Fietstocht Groene Woud