headerfoto

Vogelwerkgroep

    home > Vogelwerkgroep >

Seldensate

Verslag; 20 oktober 2018.
Vertrek: 07.30 uur vanaf De Huif.
Aanwezig Gids Ton, Gerard P, Josephine, Patricia, Red & Trudy, Stefan, Wim en Ton

Gespot: ca. 34 soorten vogels, waaronder 3 nieuwe (zie tellijst).

Het weer was perfect en onder leiding van Ton hebben we een heerlijke wandeling gemaakt over Seldensate en een stuk Dynamisch Aa-dal. Wat nu een geweldig gebied is, beloofd in de komende jaren uit te groeien tot zoiets als een snoepwinkel voor vogelaars. Door ons werden als toetje de Manderijneend, Steenuil en Houtsnip gespot.

Gids Ton inventariseert broedvogels in het Aa-dal en is lid van de Uilenwerkgroep Berlicum/Middelrode. Heb je belangstelling ook lid te worden van de Uilenwerkgroep? Neem contact op met Ton voor verdere informatie. Zie ook: Uilenwerkgroep Berlicum - Middelrode

  DE STEENUIL
  Kenmerken:
 • Bovenzijde van verenkleed is grijsbruin met lichte vlekken
 • De onderzijde vaalwit met grijze vlekken
 • De kop is breed en plat
 • De ogen zijn geel van kleur en bevinden zich aan de voorkant van de kop
 • De staart is kort

   Omschrijving:
In tegenstelling tot veel andere uilen is de steenuil soms ook overdag actief. De vogel verblijft meestal in de buurt van bomen en jaagt op prooidieren als muizen insecten wormen reptielen en amfibieën. De vogel jaagt vaak vanaf een zitpost in een boom of op een paaltje. De steenuil heeft een opvallende, golvende vlucht. De roep is een herkenbaar kieuw en is ook overdag te horen. Het nest wordt gebouwd in knotwilgen, oude schuren en in speciale nestkasten.
Met name door het verdwijnen van veel boomgaarden en houtwallen is het aantal steenuilen in Nederland de laatste decennia sterk achteruitgegaan. Ondanks intensieve pogingen om de populatie te herstellen gaat de soort nog steeds in aantal achteruit.

   Bijvangst(en):
Overheerlijke appels en peren. Vroeger zouden we er á la Beekman & Beekman even voor over een hek of slootje gesprongen zijn. Wegrennen is niet langer ons sterke punt en daarom hebben we het fruit maar eerlijk gekocht bij boer Van Wamel op Assendelftseweg 15. Dat is een stuk minder vermoeiend, minder spannend maar past beter bij onze leeftijd.

   Volgende Speurtocht(en):
We houden U op de hoogte van/voor de eerstvolgende speurtocht.

   Zaterdag 3 november is het de Nationale Natuurwerkdag.
Natuurwerkgroep Gestel start op die dag het nieuwe seizoen met het knotten van wilgen in het weiland tegenover Tegelhandel Den Otter in Halder. Verzamelen om 09.30 uur op de werkplek en na afloop is er soep op Haanwijk 4a. Zorg voor goed schoeisel/laarzen en geschikte (werk)kleding.
Voor koffie en gereedschap zorgt de Natuurwerkgroep.
De natuurwerkgroep is driftig op zoek naar nieuwe leden, maar ook voor een enkele keer wordt je hulp zeer op prijs gesteld.
Zie ook: Werk mee met de Natuurwerkgroep tijdens de Nationale Natuurwerkdag

   Zaterdag 19 januari staat een wandeling over Haanwijk op de agenda.
Het zal een korte wandeling zijn, want de nadruk ligt die zaterdag niet op de wandeling maar op het brainstormen na afloop ervan. Als het slecht weer is, gaan we al helemaal niet wandelen maar meteen de plannen voor 2019 doornemen.

Banisveld Kampina

Verslag; 13 oktober 2018, Banisveld Kampina.
Vertrek: 07.30 uur vanaf De Huif.
Gespot: ca. 26 soorten vogels (klik hier)
Catch of the Day: De zanglijster.

We hebben optimaal genoten van het prachtige weer.

Ton was zijn kijker vergeten en Ineke (geen boerendochter dus) durfde op de heenweg de kudde?? van meer dan 1 loslopende koeien niet te passeren. Verder verliep onze expeditie volgens plan.

  DE ZANGLIJSTER
  Kenmerken:
 • De bovenzijde bruin van kleur
 • De onderzijde is vaalwit en bedekt met bruine pijlachtige vlekken
 • De onderzijde van de vleugels is geelbruin van kleur

   Omschrijving:
Het gedrag van de zanglijster doet denken aan dat van de merel, terwijl het verenkleed meer lijkt op dat van de grote lijster dan het geheel bruine of zwarte verenkleed van de merel. De grote lijster is duidelijk groter en heeft ronde in plaats van pijlvormige vlekken op de onderzijde. Een vliegende zanglijster valt op door de lichtbruine ondervleugels, die bij de grote lijster wit van kleur zijn.

De zang van de zanglijster is ritmisch en bestaat uit korte strofen die enkele keren herhaald worden. Het voedsel bestaat onder andere uit wormen en slakken. De vogel gebruikt een steen om de slakkenhuisjes op kapot te tikken. De vogel gebruikt hiervoor meestal dezelfde steen, zodat uiteindelijk een verzameling kapotte slakkenhuisjes rondom de steen te zien zal zijn. Tijdens het zoeken naar voedsel rent de zanglijster telkens korte stukjes, om vervolgens stil te blijven staan en in opgerichte houding om zich heen te kijken.

Hoewel een groot gedeelte van de populatie in de winter naar het Middellandse-Zeegebied trekt, overwinteren met name zanglijsters uit dorpen en steden soms ook in Nederland.

   Bijvangst(en):
Koffie met stroopwafels en
een blauwe grasparkiet

   Volgende Speurtocht(en):

 • Zaterdag 20 oktober reizen we af naar Landgoed Seldensate, ten zuidwesten van Middelrode.
  Vandaar vertrekken we voor een excursie door het dynamisch Aa-dal......
  Gids is ons nieuw lid Ton Smits.
  We gaan carpoolen en vertrekken vanaf De Huif om 07.30 uur.
Trektellen bij Out Herlaer

Verslag; 9 oktober 2018.
Samenkomst: 07.00 uur Out Herlaer.
Aanwezig: Sebastiaan, Josephine, Jaap & Ton.

Gespot: In de gauwigheid toch nog ca. 15 soorten vogels geteld (zie bijlage).

Zomaar spontaan “èfkes ’n ùreke trektelle” dicht bij huis.

   Catch of the Day:
Moet je aan Josephine vragen. Ze mocht van een anti-kraak-bewoner even een blik werpen in de langgevelboerderij. Deze boerderij is in 1850 gebouwd op de oude muurgedeelten van het in 1645 gebouwde kasteel (met kapel en dieventoren). Josephine was vooral enthousiast over het uitzicht vanuit de boerderij……

   INFO TREKTELLEN:
Trektellen is het systematisch tellen van voorbijtrekkende vogels vanaf een vast punt. Het vindt in Nederland al vele tientallen jaren plaats. Vanaf 2006 worden trektellingen ingezameld in samenwerking tussen Sovon en Trektellen.nl. De telresultaten worden door de waarnemer zelf ingevoerd op trektellen.nl waar ook de landelijke gegevens te bekijken zijn.

   Doel:
Aantallen trekvogels (en veranderingen daarin) vastleggen. Gegevens worden o.a. gebruikt om trekpatronen of bijzondere gebeurtenissen (invasie, reactie op weer) bij vogels te documenteren, maar ook om bijv. aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen te vermijden.

   Welke soorten?
Alle soorten, voor zover actief trekkend (langs-vliegend) en niet lokaal gebonden (door bijv. slaap- of voedseltrek).

   Werkwijze:
De telling vindt plaats vanaf een vast telpunt:

  Landtrek:
 • Alle trekkende vogels noteren, liefst per uur
 • Minimaal 1 uur tellen
 • Lucht met blote oog of verrekijker afzoeken
 • Telescoop handig bij ver vliegende vogels
 • Afwijkende trekrichtingen noteren

  Zeetrek:
 • Alle trekkende vogels noteren, liefst per uur
 • Minimaal 1 uur tellen
 • Door kijker of telescoop vast punt boven zee fixeren; af en toe ook de branding scannen
 • Noteren per vliegrichting: zuid (west) dan wel noord (oost)

   Resultaten
Regelmatig verschijnen korte bijdragen over bijzondere trekverschijnselen in Sovon-Nieuws. Meer gedetailleerde analyses zijn in verschillende andere tijdschriften gepubliceerd.

   Bijvangst(en).
Niet de zonsopkomst maar het ochtendgloren.

Volgende Speurtocht(en):

 • Zaterdag 13 oktober, de bestemming Telpost Vulkaan Den Haag staat ter discussie.
 • Zaterdag 20 oktober naar het Dynamisch Aa-dal.
  Vertrek vanaf Landgoed Seldensate, gelegen ten zuidwesten van Middelrode.
  Gids deze ochtend is ons nieuw lid Ton Smits (heeft zich al voorgesteld via de groepsapp).
  We gaan carpoolen, vertrek naar Seldensate vanaf De huif om 07.30 uur.

Trektellen Kanaalpark

Verslag; 6 oktober 2018.
Vertrek: 07.00 uur per fiets vanaf de driesprong bij Absoluut.
Locatie:
Trektellen Kanaaldijk Rosmalen door Jaap, Rens, Titia & Sjaak

Trektellen tijdens de internationale Euro-Birdwatch vogelteldag is een aparte tak van sport.

In heel Europa tellen op die dag duizenden vogelaars de miljoenen trekvogels die richting het zuiden vliegen. In Nederland zijn er zo’n 150 telposten en Vogelbescherming coördineert dit spectaculair fenomeen inmiddels voor de 25e keer.

Zoals Sebastiaan al voorspelde, is trektellen een hele goede manier om vogels te leren herkennen in de vlucht en op geluid. Maar om op het niveau van Jaap, Rens en Titia te komen, moet je jaar in jaar uit, meerdere dagen in de week vogels “stalken”. Naast ervaring en kennis behoren ook goede (geoefende) ogen en oren tot de standaard uitrusting. Ondergetekende heeft inmiddels een afspraak met de oogarts.

   Gespot: Een graspieper, 2 vinken, ’n veldleeuwerik, nog een vink…… nou ja, om een lang verhaal kort te maken; we hebben die dag in 5½ uur maar liefst 33 soorten en in totaal 9.476 vogels gespot.
Zie link: trektellen.nl/count/view/1792/20181006

   Opmerking Vogeltelling: Geweldige telling, met vooral de eerste 3 uur een constante stroom aan vogels. Gelukkig was er veel hulp! Pas het 2de uur kregen we de hoofdroute van vink door, vooral over Empel. Dagrecords waren er voor bijna alle soorten: Vink, Rietgors, Witte Kwikstaart, Kneu, Grote Zilverreiger, Graspieper, Boom- en Veldleeuwerik, Smient, Sperwer, Grote Bonte Specht, Pimpelmees, Spreeuw, Zanglijster, Heggenmus en Sijs. Uiteindelijk weinig soorten in deze telling, wat deels door het tellen van de vinken en graspiepers kwam. Met een smelleken mooi dichtbij langs en een Bruine kiek mooi afzwevend uiteindelijk nog wat "krentjes". Ook een late boompieper was leuk, evenals de eerste Waterpieper.

   Catch of the Day: 4 ervaren vogelaars in actie en de bruine Kiekendief en een Smelleken.

  HET SMELLEKEN
  Kenmerken:
 • De rug is grijs met kleine, donkere streepjes
 • De onderzijde is lichtbruin met korte, donkere lengtestrepen
 • De relatief lange staart is grijs met een donkere eindband
 • De vleugels zijn kort

   Omschrijving:
Het Smelleken is de kleinste roofvogel van Europa en is het makkelijkst te herkennen aan het vlieggedrag: de vogel vliegt erg snel in rechte lijn vlak boven de grond. Op deze manier overrompelt de vogel de kleine vogels waaruit het belangrijkste voedsel bestaat. Soms ook wordt de prooi net zo lang achtervolgt totdat deze te vermoeid is om nog te ontkomen.
Smellekens broeden in het noorden van Europa, maar trekken in het najaar naar het zuiden. Hierbij trekken de vogels soms ook door Nederland, waarbij enkele vogels niet verder trekken maar in Nederland blijven overwinteren. Vooral langs de kust en in vochtige gebieden kunnen 's winters jagende vogels gezien worden.

   Bijvangst(en):
3 stuks Atalanta, eveneens op doorreis naar het warme zuiden.

   Volgende Speurtocht:
Datum: Wordt ingepland, wij houden U op de hoogte.
Bijlage: Foto Smelleken
   Vogeltelling VNG 2018

Twiedeliet TB

Het Bossche Broek

Verslag; 21 april 2018.
Vertrek: 06.30 uur vanaf Buitenlokaal BL Haanwijk.
Aanwezig Sebastiaan, Patricia, Jef, Toon vd L, Stefan en Ton
Gespot: ca. 42 soorten vogels (klik hier)

Toeval of niet, met Sebastiaan gaat het spotten van vogels “ons” een stuk beter af. We gingen met de fiets naar het Bossche Broek voor het spotten van o.a. de Blauwborst. Hier onder vindt U het door Jef “geschoten” filmpje van de blauwborst.

   Catch of the Day: De kievit, omdat deze weidevogel het zo moeilijk heeft.

  DE KIEVIT
  Kenmerken:
 • De bovenzijde is zwart met een paarse of groene glans
 • De onderzijde is wit van kleur
 • De borst is 's zomers zwart en in de winter bruin
 • Er is een lange zwarte kuif aanwezig
 • De poten zijn rood van kleur
 • De staart heeft een zwarte eindband

   Omschrijving:
De kievit is een onmiskenbare weidevogel die in de broedtijd in veel vochtige weiden of akkers aan te treffen is. Door de zwarte rug met een groene of paarse metaalglans en de lange dunne kuif is de kievit met geen enkele Nederlandse vogel te verwarren.

In de broedtijd bouwt het mannetje enkele onopvallende nesten, waarvan het vrouwtje er één uitkiest om er vier eieren in te leggen. Zowel het mannetje als het vrouwtje bebroeden de eieren en verzorgen de jongen. Het aantal kieviten in Nederland is de laatste decennia sterk achteruit gegaan, vooral door de intensivering van de landbouw. In tegenstelling tot veel andere weidevogels heeft de kievit zich echter aangepast en de vogel broedt tegenwoordig behalve op akkers en weiden ook op andere open terreinen.

In de winter vormen kieviten grote groepen en trekken over korte afstanden naar het zuiden. Een groot gedeelte van de Nederlandse populatie blijft echter in Nederland en wordt 's winters aangevuld met vogels uit het noorden van Europa.

   Bijvangs(ten):
Teveel reeën om te tellen.

   Volgende Speurtocht:
Datum: Zondag 6 mei, Spotten vogeltrek Breskens, vertrek 05.00 uur.
Vooralsnog is er een ongunstige westenwind voorspeld. In dat geval gaan we niet naar Breskens maar 1 dag eerder (zaterdag 5 mei) vogels spotten binnen of in de buurt van St. Michielsgestel. Wij houden U op de hoogte.

Ganzendreef Haanwijk

Verslag; 24 maart 2018.
Vertrek: 06.30 uur vanaf Buitenlokaal BL Haanwijk.
Aanwezig: Nel, Patricia, Josephine, Toon, Stefan en Ton
Gespot:
ca. 21 vogels (klik hier)

Het kan natuurlijk toeval zijn, maar nu Sebastiaan er niet bij was, hebben we aanmerkelijk minder soorten vogels gespot. Dit komt waarschijnlijk omdat laatstgenoemde vergeten was zijn kijkers (of was het toch vooral zijn know-how?) aan ons mee te geven haha.

   Catch of the Day: 2 “smoorverliefde” Buizerds.

  DE BUIZERD
  Kenmerken:
 • De kleur van het verenkleed is variabel maar voornamelijk bruin en wit
 • De bovenzijde is donkerder dan de onderzijde
 • Op de staart bevinden zich donkere dwarsbanden
 • De snavel is zwart met een gele waslaag over de snavelbasis

   Omschrijving:
De buizerd heeft een zeer variabel gekleurd verenkleed, dat meestal bruin is met kleine, witte vlekken. Er zijn echter ook vogels met een verenkleed dat vrijwel geheel wit is. In de vlucht is de buizerd te herkennen aan de brede, hoekige vleugels, de korte hals en de gespreide, korte staart. In de vlucht laat de buizerd regelmatig een luide miauwende roep horen.

De buizerd is de meest voorkomende roofvogel van Nederland. Op warme dagen is de buizerd vaak hoog in de lucht te zien, waar de vogel in cirkels op de opstijgende warme lucht zweeft. Als het weer hiervoor niet geschikt is, dan jaagt de vogel zittend vanaf een hoge uitkijkpost. Het voedsel bestaat voornamelijk uit muizen, konijnen en andere kleine dieren. Buizerds worden vaak gezien in de buurt van autowegen, waar de vogels speuren naar dieren die het slachtoffer zijn geworden van het verkeer.

   Bijvangs(ten):
4 reeën.

   Jubileum Speurtocht:
Zoals U weet, viert Natuurgroep Gestel dit jaar zijn 25e verjaardag. Iedere maand organiseert een werkgroep van NG een activiteit voor geïnteresseerde natuurliefhebbers. In de maand april is onze Vogelwerkgroep (VNG) aan de beurt, en die nodigt U uit voor een
"Vroege Vogelwandeling" op landgoed Haanwijk. We vertrekken om 06.30 uur. Na afloop kunt U onder het genot van een kop koffie en een broodje genieten van mooie foto’s van met name die soorten die we in onze omgeving kunnen waarnemen.

   Vogelinventarisatie Sebastiaan:
Sebastiaan heeft het voornemen om dit jaar een broedvogelinventarisatie te doen op Haanwijk. U heeft dit kunnen lezen in zijn mail van 18 maart. Hij nodigt leden van onze vogelwerkgroep uit om samen rondes te gaan lopen. Omdat de telling vooral is gebaseerd op gehoorwaarnemingen en minder op zichtwaarnemingen is het erg leerzaam om mee te lopen. En natuurlijk is het altijd leuk om een rondje te vogelen.
Voor degenen die zin hebben om eens mee te lopen, meld U aan! Vooral in April moet het leuk worden. Sebastiaan neemt deelnemers op in een aparte Whatsapp- / mail groep.

   Volgende speurtocht:
Datum:
Zondag 8 april, Vroege Vogelwandeling (jubileum) op/over Haanwijk, Vertrek 06.30 uur.

Een rondje Zeeland

Verslag; 25 februari 2018.
Vertrek: 08.30 uur vanaf De Huif, carpoolen. Sebastiaan, Trudy, Red & Ton
Route: Kwade Hoek bij Goedereede – Brouwersdam - Boswachterij Westerschouwen bij Burgh-Haamstede en tenslotte Prunje West en Flaauwers en Wevers inlagen te Kerkwerve.

   Gespot:
ca. 58 vogelsoorten (klik hier), waarmee ons totaal voor dit jaar komt op 111. Er werden door ons maar liefst 22 nieuwe soorten gespot.
Het “Rondje Zeeland”, dit keer niet met teenslippertjes en een emmertje met een schep, maar met thermokleding en windstoppers. Sebastiaan had ons er tijdig voor gewaarschuwd. Het zou inderdaad een kille bedoening zijn geworden als ons niet zo’n hartverwarmend aanbod van vogels (en snert) werd voorgeschoteld. Met dank aan Red en Sebastiaan die ons rond 17.30h weer veilig thuis bracht.

   Catch of the Day:
Met medewerking van “onze Belgische vrienden” hebben we vlakbij de Heerenkeet in Kerkwerve de Bonte Piep en de Velduil gespot. Volgens Sovon zijn er in Nederlands slechts een 25-tal broedpaartjes (2016). De Velduil staat op de rode lijst en laat zich moeilijk spotten.

  DE VELDUIL
  Kenmerken:
 • Verenkleed is geelbruin van kleur
 • Bovenzijde getekend met lichte en donkere vlekken
 • Onderzijde lichter van kleur dan bovenzijde
 • Op de borst bevinden zich donkere streepjes
 • De ogen aan de voorkant van de kop, zijn groot en omgeven door een krans van veertjes
 • De vleugelpunten zijn donker

   Omschrijving
In tegenstelling tot de meeste andere uilen zijn velduilen ook overdag actief. De vogel jaagt in een trage glijvlucht boven open landschap. Aan het begin van de broedtijd baltsen velduilen hoog in de lucht met diepe, trage vleugelslagen. Ook klapt de vogel dan met de vleugels. De rug is donker met talrijke vaalwitte vlekken. Doordat ook de buik en de onderzijde vaalwit zijn, maakt de vogel met name in de vlucht een “lichte indruk”. Het voedsel bestaat voornamelijk uit muizen. Om de drie jaar bereikt de muizenstand een hoogtepunt, alleen in deze jaren broedt de velduil. Het nest wordt op de grond gebouwd in een ondiepe kuil, waarin het vrouwtje 4 tot 7 witte eieren legt. Vogels uit Noord-Europa trekken naar het westen of het zuiden om te overwinteren en komen zo ook in Nederland.

   Ssttt…. Stiltegroep
Michel lanceerde het idee om binnen VNG een zgn. stiltegroep op te richten. Die groep gaat dan op een vaste avond of ochtend in de week vogels spotten. Dat spotten gebeurd dan vanaf een vast plekkie in de maanden april t/m juni. Niet te veel geregel, gewoon een vast tijdstip en wie kan komt. Weet U een leuk plekje dat zich daarvoor leent? Laat het ons weten.

   Dialezing Spechten
Op woensdag 7 maart organiseert Natuurgroep Gestel een lezing over spechten. De lezing wordt gegeven door dhr. Ruud van Dongen en gaat over spechten in het algemeen en meer specifiek over de Middelste Bonte Specht. De lezing wordt gegeven in De huif en begint om 20.00 uur.

   Volgende Speurtocht:
Zaterdag 17 maart,
Spechtenexcursie op de Wamberg. Deze excursie wordt niet door onze Vogelwerkgroep georganiseerd, maar door Natuurgroep Gestel.
Zaterdag 24 maart, Excursie binnen of in de buurt van St. Michielsgestel. Nadere info volgt.

Baardmannetjes bij de Grote Wielen te Rosmalen

Verslag; 10 februari 2018.
Vertrek: 08.00 uur vanaf De Huif, Carpoolen. Sebastiaan, Nel, Yvonne & Ton.
Gespot: ca. 36 vogels (klik hier).

Het “Rondje Zeeland” kwam vanwege windkracht 5 te vervallen en is verplaatst naar 25 februari. Dus hebben we plan B maar uit de kast getrokken en zijn met 4 spotters afgereisd naar de Hoefgraaf ten noordoosten van de Grote Wielen te Rosmalen. Op ons verlanglijstje stonden Baardman, Roerdomp, Wilde en/of kleine Zwaan en de Ruigpootbuizerd. We hebben ze niet allemaal gespot maar dat kwam wellicht wel door het “fotogeniek” optreden van een koppeltje Baardmannen. Die bleven rustig foerageren op een afstand van soms amper vijf meter. Heel bijzonder.

   Catch of the Day:
   DE BAARDMAN

  Kenmerken:
 • Het verenkleed van de Baardman is voornamelijk kaneelbruin van kleur
 • Het mannetje heeft een lichtgrijze kop
 • Onder het oog van het mannetje bevindt zich een brede, zwarte snorstreep
 • De staart is lang
 • De kleur van de snavel varieert van geel tot donkerbruin
 • Het vrouwtje heeft soms een aantal donkere strepen op de rug
      (Klik op de foto om te vergroten;
      foto: Sebastiaan Bakker)

   Omschrijving:
Het vrouwtje van de baardman is minder opvallend gekleurd dan het mannetje, maar is toch goed herkenbaar door de kaneelbruine kleur en de lange staart. Door de blauwgrijze kop met de zwarte snorstreep is het mannetje met geen enkele andere vogel te verwarren.

De baardman is sterk afhankelijk van de aanwezigheid van uitgestrekte rietvelden. Door het droogleggen van veel moerassen verdween de vogel echter grotendeels uit Nederland. Na de inpoldering van Flevoland ontstonden in het drooggevallen gebied weer grote rietvelden, wat leidde tot een sterke toename in het aantal baardmannen. Toen veel van deze rietvelden uiteindelijk plaats moesten maken voor landbouw, ging de populatie weer snel in aantal achteruit. De grootte van de populatie baardmannen hangt sterk af van het weer, in goede zomers brengt ieder broedpaar verschillende nesten met jongen groot, terwijl in strenge winters vaak grote aantallen vogels sterven.

De baardman wordt algemeen gerekend tot de familie van de diksnavelmezen, maar wordt soms ingedeeld bij de familie van de Timalia's of de familie van de mezen.

   WhatsApp.
Om “meer rust” in het aantal meldingen op je GSM te krijgen, gaan we voortaan aparte groepsapps aanmaken. Zodra je hebt aangegeven dat je aan activiteit wilt deelnemen, gaat die groep vogelaars apart en kunnen ze naar hartenlust verdere informatie uitwisselen. Dat houdt wel in dat je jezelf z.s.m. moet aanmelden.

   Ssttt…. Stiltegroep.
Michel lanceerde het idee om binnen VNG een zgn. stiltegroep op te richten. Die groep gaat dan op een vaste avond of ochtend in de week vogels spotten. Dat spotten gebeurd dan vanaf een vast plekkie in de maanden april t/m juni. Niet te veel geregel, gewoon een vast tijdstip en wie kan komt. Weet U een leuk plekje dat zich daarvoor leent? Laat het ons weten.
Ook deze groep gaat apart op WhatsApp.

   Volgende Speurtocht:
Datum:
Zondag 25 februari, Rondje Zeeland vertrek vanaf De Huif (carpoolen) om 07.30 uur.

Korte Nieuwjaarswandeling bij Haanwijk

Verslag van 20 januari 2018.
Vertrek: 09.00 uur, Korte Nieuwjaarswandeling vanuit Buitenlokaal BL Haanwijk met Aansluitend:
Brainstormen mbt te ondernemen activiteiten in 2018.
Doel: Opstellen plannen VNG 2018
Aanwezig: 15 vogelspotters

Met 15 deelnemers hebben we “even een rondje Haanwijk gedaan” om warm te lopen voor het brainstormen. Dat was het hoofddoel van deze dag.
Op deze speurtocht hebben we toch nog ca. 17 soorten vogels gespot,

2018 is door Vogelbescherming / SOVON uitgeroepen tot het jaar van de Huiszwaluw:

De HUISZWALUW

  Kenmerken:
 • De bovenzijde verenkleed is glanzend blauwzwart van kleur
 • De onderzijde en de stuit zijn wit
 • De staart is zwak gevorkt
 • Op de borst bevindt zich een onduidelijke donkere vlek

   Omschrijving
De huiszwaluw en de boerenzwaluw zijn de meest voorkomende zwaluwen in Nederland. In vergelijking tot de boerenzwaluw is de buik van de huiszwaluw wit in plaats van roomkleurig, terwijl de keel wit in plaats van rood is. De huiszwaluw is in de vlucht van de boerenzwaluw te onderscheiden door de veel minder diep gevorkte staart. De huiszwaluw vliegt met grote snelheid en scherpe bochten. In de vlucht vangt de vogel insecten die door speciale borsteltjes bij de snavelwortel vastgehouden worden. Meestal jaagt de huiszwaluw hoog in de lucht, maar bij vochtig weer vliegt de vogel veel lager.
Het nest van de huiszwaluw is bolvormig, wordt gemaakt van klei en heeft een vliegopening aan de bovenkant. De vogel bouwt het nest bij voorkeur onder overhangende delen van daken en broedt meestal in kleine kolonies. In oktober trekt de vogel naar tropisch Afrika om het volgende jaar in april weer terug te keren.

We hopen U snel de planning van de activiteiten van 2018 door te kunnen geven.

   Volgende wandeling:
Zaterdag 24 februari. In het kader van het 25-jarig jubileum organiseert de Natuurwerkgroep “de fijnste buitenklussen” op Haanwijk. Een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met deze werkgroep. En….. de Natuur Werkgroep is naarstig op zoek naar actieve vrijwilligers. Aanvang 09.30 uur en er wordt gewerkt tot 12.00 uur. Zorg zelf voor veilig schoeisel en werkkleding/handschoenen. Na afloop Erwtensoep toe! Meldt U tijdig aan ivm planning van de gereedschappen en de Snert.

Februari/Maart. Op korte termijn gaan we een “rondje Zeeland doen”, afhankelijk van de meldingen op waarnemingen.nl Wij houden U op de hoogte.

Zaterdag 3 februari. Jeugd-Natuurgroep Gestel organiseert ivm het 25-jarig bestaan een speurtocht voor kinderen en hun ouders en/of grootouders. Samen gaan ze speuren naar sporen van de uil. Vertrek vanaf Haanwijk 4a om 14.00 uur.

Woensdag 7 maart. Dia-lezing Spechten in De Huif. Lezing begint om 20.00 uur en aansluitend wordt er op…………..

Zaterdag 17 maart om 09.00 uur door Joeri de Bekker een spechtenexcursie georganiseerd op de Wamberg.

Woensdag 14 maart is er om 20.00 uur een algemene ledenvergadering in De Huif.

Bijlage: Gedragscode vogels kijken en fotograferen

Jaarverslag 2017

Tijdens de jaarvergadering op 22 maart 2017 deelde het bestuur van Natuurgroep Gestel mede dat men een Vogelwerkgroep ging oprichten. Sebastiaan Bakker werd als spreker uitgenodigd om vogelaars te enthousiasmeren en hield als werkgroep/lijsttrekker een bevlogen betoog over de doelstellingen van deze nieuwe Werkgroep. Dit (bleek later) was niet aan dovemans oren gericht.

Door Sebastiaan, Michel, Hennie en Nel werd op zaterdag 1 april de 1e Vogelspotdag georganiseerd. Er meldden zich al meteen 12 vogelaars aan en inmiddels staat de teller van de werkgroep op een 23-tal vogelaars die voor dag en dauw “acte de précence” geven op de door Sebastiaan georganiseerde excursies. Stuk voor stuk natuurliefhebbers met een passie voor vogels.

De excursies zijn meestal op fietsafstand van Haanwijk, maar carpoolend met de auto gaan we ook verder van huis. Inmiddels hebben we na 13 spotdagen maar liefst 126 soorten vogels gespot.

Bijzondere waarnemingen (zoals die van de Keizerarend bij Oss, waarmee Sebastiaan te zien was op het NOS-journaal) worden gedeeld via email en/of Whatsapp. Ook informatie, foto’s of vragen over bijzondere waarnemingen worden daarop gedeeld.

Er zijn inmiddels excursies georganiseerd naar de Moerputten, De Vughtse Gement, Kampina te Boxtel, Hengstven te Helvoirt, Maashorst nabij Uden, Wijboschbroek te Schijndel, 2x naar de Biesbosch en een avond-/nachtexcursie naar de Loonse en Drunense Duinen en een Landschapstuin nabij Landgoed Beukenhorst te Vught.

Hoogtepunten waren toch wel het spotten van de Zeearend in de Biesbosch en de Wiele-Wiele-waal in de Kampina te Boxtel.

Catches of the Day, uitgelicht in het verslag van de opeenvolgende excursies, waren:
Roodborsttapuit, Cetti’s Zanger, Tuinfluiter, Lepelaar Gekraagde Roodstaart, Steltkluut, Zanglijster, Spotvogel, Bosrietzanger, Nachtzwaluw, Kruisbek, Waterral, Kievit met kuikens, Distelvink, Kleine Bonte Specht

Roodborsttapuit en Spotvogel

Ooievaars in Bossche Broek

Hier vindt u de complete lijst van de gespotte vogels.

Als “bijvangsten” mochten we verder noteren:
Een Das op de Ganzendreef bij Out Herlaer, vossen, reeën, kudde Wisenten, rups van de Sint-Jansvlinder enz. enz.

Op onze To Do-lijst voor 2018 staan o.a.

 • Excursie Uilen
 • Excursie IJsvogel
 • Excursie Bijeneter na broedseizoen in Limburg/Grensregio of langs De Roer
 • Excursie november spotten Kraanvogels tijdens trek (Noord Limburg/De Peel)

Verslagen van de excursies worden door Gerard steeds op de site van onze Natuurgroep geplaatst. De foto’s in dit verslag zijn gemaakt door Jef van Veldhoven.

Ook lid worden van Vogelwerkgroep?
Meld je aan bij vogelwerkgroepng@gmail.comMeedoen met de vogelwerkgroep?

Neem dan contact op met Ton van den Bosch,
tel. 06 250 853 22, e-mail: vogelwerkgroepng@gmail.com.


Verslagen door Ton vd Bosch: