De Nieje Tied Weerldwied


Oet De Nieje Tied nummer 1 (meert 1994)
Goaitsen van der Vliet/Frank Löwik

t Geet an!

Woarvandan n niejd tiedschrift, zö'j zegn. Doar kö'w kort oaver wean. Wiej hebt in n kop ekreegn der is verlet an n eigntieds, meer of meender literear/cultureel blad woar-wat-biej-zit in t plat. Wat wiej oons doarbiej veurstealt en hoo at t almoal wieder geet kö'j hieroonder leazn.

Thema anbod
De thema's woar at wiej oaver wilt schrievn zint van dizn tied. Traditionele oonderwaarpn zooat doar zint folklore en kritiekloze ophemmeling van anneke-bestemoorstied veendt ginne stee an oonzn heerd. Elkn tied möt van zienn eign oadem leavn! Den titel van t blad DE NIEJE TIED is dan ok tegeliek n Leitmotiv.

Sproak
De regel is alle biejdreagn zint esteald in t plat en dat gealdt eavnzoogood ok veur op te nemn adverteansies. Oetzönderingn zint wa meugelik, meer as allene at t ech aans nich kan. Oonder plat verstoat wiej, ampart van t Tweants, ok Sallaands, t plat van n Achterhook en dat van oaver n poal (Duuts Platt).
t Woarum van t gebroek van t plat is veur oonze metwaarkers benaamd ne persoonlike litereare keuze. Elke sproake hef zoo ere eign meugelikheedn. In dizze tied past gin gebloas of greuts goan op de eigne contreie of sproake. t Woord 'modersproake' zö'w dan ok nich geerne gebroekn.
Wiej neumt de sproake van oons deel van t laand gewoon 'plat'. Veur oons hef dat ginn minn biejklaank.
t Verstaarkn van de positie van t plat is gin dool op zich. Sproakpolitiek wördt nich bedreavn, meugelik wa, moch t woar veurkomn, sinjaleerd.

Schriefwieze
Veur alle op-enömn en op te nemn waark gealdt ene schriefwieze. Tekstn dee't aandere schriefwiezn voalgt, wördt an-epast an dizze standaard schriefwieze. Alns natuurlik in good oaverleg. Dit bedöd noe nich sproakverschiln könt of mait nich meer wördn wier-egeavn, mer bloos dat de kode van wiergeavn aleens wördt. De redaktie is dus nich gangs um nen oard eenheidsplat te maakn.
De te hanteern schriefwieze is in princiep noa dezölfde as dee in Heftan tattat! van Willem Wilmink en Op n biester van Frank Löwik - vergeliekt de leste versie van n Schriefwiezer.
De preenspoalste kenmaarkn van dizze schriefwiezeregels zint:

Redaktie
De redaktie wet zich an nums ebeundn. t Ene selektiekriterium biej t al of nich opnemn van in-ezeundn biejdreagn het: kwaliteit. Noe is dat n subjektief begrip. De redaktie bepoalt wat zee doaroonder verstöt. Zee is der doarbiej wa good van op de heugte dat n blad in t plat n deel is van ne inkomplete mini-literatuur. In den hof van de lettern is t Neerlaandse Neersasse beumken mer n lutken. Doarvandan dat ziene leasvruchtn nich sito an de alderheugste litereare teuge hoovt te hangn.

Verschieningsdoatums
Dee zint nich te geavn. Op zien meenst zal t toch wa een moal in t haalve joar biej de leu in de busse gliern en op zien meest um de twee moand, want ieder nummer zöt pas t leavnslech as nums zich veur den inhoald doarvan hoovt te verdoekn. t Möt genog te beedn hebn en doarmet bestoansrech. Kaant en kloar. Ginne vulling van de bladziedn dus um ze te vuln - gin opjaagnde deadlines, gin maakwaark-in-hoast.

Meugelikn inhoald

Alman den 'joa' zeg op t boavnstoande kan methelpn wat van DE NIEJE TIED te maakn. Dus neugt wiej vrouw- en manleu dee't de penne dörft op te kriegn, sponsors, mecenasn, filantroopn en ok aanderweggens belangstelndn kontakt met oons op te nemn. En dan mer kiekn wat t wördt.
 

2007-07-06  Bits & Books, post goaitsen@home.nl