Presentatie van boek ‘Het Contact’

 

Rosmalen Doreth van Crey, ge-       boek geschreven,  met  de titel

boren   in   Rosmalen,  had  haar         ‘Het Contact’. Dit boek presen-

eerste   paranormale   ervaringen         teert ze zaterdag  om 14.00 uur

al  in  haar  jeugd.  Sinds vijf jaar         in  boekhandel  De  Omslag  in

heeft  ze  geregeld   contact   met        Rosmalen.  Ze   vertelt  iets uit

lichtwezens   of   engelen.  Over          haar  boek  en  leest er uit voor.

deze  ervaringen   heeft  ze   een          Bovendien signeert ze.