Regio Oss, 7 februari 2007

 

'Lichaam is slechts ontvanger'

 

OSS – Mensen met paranormale gaven worden tegenwoordig niet meer

met argusogen bekeken. Het feit dat Char op televisie readings houdt, is

daar zeker debet aan. De Osse Doreth van Crey beschikt al van kindsaf

aan over paranormale ervaringen. Enkele opmerkelijke ervaringen

beschreef ze in 2004 in het boek Het Contact. Vrijdag 9 februari wordt

haar tweede boek, getiteld 'Als de dood...' gepresenteerd.

 

door Carla Admiraal

 

Doreth van Crey dacht aan-                 op indringende wijze hoe zij                 mensen  aan  gene  zijde  tot

vankelijk dat iedereen para-                 contact krijgt met hem en hoe            stand? Ik krijg vooral contact

normaal begaafd was. Toen                 Pim zijn ouders en broertjes                 kinderen die door ziekte of

ze  erachter  kwam  dat  dit                  laat weten dat het goed met                  een ongeluk zijn overleden.

niet zo was, hield ze haar in                  hem gaat. Doreth: 'Ik zag bij              Soms komen ze uit zichzelf,

Eerste  instantie  voor  zich.                  voorbeeld Napoleonsnoepjes,            soms vragen de ouders erom

Maar  in  2004  besloot  ze                  en dat bleken de snoepjes te                De  contacten  zijn meestal      

haar  ervaringen  op  papier                 zijn, die Pim de  laatste  fase                éénmalig.  Ze  komen  tot

te  zetten. Het  eerste  boek                 van zijn leven nam  vanwege                stand  omdat  de  overledene

bevat  dan  ook vooral  per-                slijm. Ook kreeg  ik beelden                vaak  een  boodschap  heeft

soonlijke  ervaringen.  'Na                   door van  een  ruig spel. Het                aan de nabestaanden.  Ik zie

het verschijnen van dit boek                 ging om een Playstationspel                 beelden  en  krijg  gevoelens

heb ik  veel mensen op mijn                 dat hij vlak voor zijn verjaar-                en  gedachten  door.  Voordat

pad   gekregen  die  mij  om                 dag van  zijn  broer  had  ge-               iemand  zich  aandient,  krijg

hulp vroegen. In mijn tweede               kregen.                                                ik een fluittoon  in  mijn  oor.

boek  beschrijf  ik  de  erva-                                                                           Dan weet ik dat het niet mijn

ringen die ik de laatste twee                 Geheel                                                           eigen gedachte zijn.’

jaar heb gehad. Die zijn vaak               Voor Doreth staat vast  dat het            Belangstellenden zijn welkom

een troost voor anderen.'                     Leven niet eindigt bij  de dood.         op 9 februari om 20.00 uur in

Het boek is vlot en in heldere               Ons lichaam is slechts  een ont-            De Linck. Aanmelden kan via

taal geschreven, zonder een                 vanger van het bewustzijn en    hetcontact@home.nl.  

moment zweverig te worden                geen zender. Het leven is maar

Een aangrijpend verhaal gaat.   een stukje  van  je zijn.  Als  je                                               

over Pim. Hij is op tienjarige                sterft ga  je  terug  naar het ge-

leeftijd overleden aan taai-                   heel  waar  je  vandaan  komt.’

slijmziekte. Doreth beschrijft                Hoe  komt  een  contact  met