Paranormale ervaringen in

Boek Het Contact van Osse

 

OSS – Paranormale ervaringen beschrijft Doreth van

Crey uit Oss in haar vorige week verschenen boek Het

Contact. Het betreft persoonlijke ervaringen met een

andere dimensie, zoals entiteiten, overledenen en

lichtwezens. Ook onderwerpen als voodoo, reďncarna-

tie en healing komen aan bod.

 

Het betreft een grote diversiteit             is dan we met onze zintuigen kun-

aan samenhangende ervaringen             nen waarnemen. Het boek is

die er, volgens het persbericht, op        bedoeld om de lezer even met een

wijzen dat de dood niet het einde         andere bril naar de wereld te laten

is. Want “de ervaringen zijn vers          kijken. Onze werkelijkheid die we

opgetekend vlak na ieder contact.        zo als vanzelfsprekend beschou-

De lezer beleeft de waarneming           wen.

opnieuw en wordt meegevoerd in        Toch laat het boek ook veel ruim-

de stroom van informatie en emo-        te voor eigen interpretatie van de

ties die het medium beleeft.                  ervaringen. Het is, volgens het

“De diepgaande ervaringen met           persbericht, voornamelijk

overledenen die een boodschap           beschrijvend, relativerend en

hadden voor hun geliefden zijn             realistisch

het meest aangrijpend en soms

zelfs schokkend te noemen”, aldus

het persbericht.

Het Contact is door de schrijfster

uitgebracht om op een concrete

manier te laten weten dat er meer