Doreth van Crey presenteert “Het Contact’

Rosmalense schrijft een boek

over haar ervaringen met engelen.

 

Al  in  haar vroege jeugd  had ze haar eerste  paranormale ervaringen.  Sinds vijf jaar

heeft ze regelmatig contact met lichtwezens of engelen.  Op zaterdag 14 februari  om

14.00 uur  presenteert  Doreth  van Crey,  geboren in Rosmalen,  haar boek in  boek-

handel “De Omslag” in Rosmalen.

 

In ‘Het contact’ beschrijft Do-      stroom van informatie en emo-      ring. Doreth bracht  “Het Con-

reth gedetailleerd haar ervarin-     ties die zij als medium beleeft.       tact”  uit  om  op  een  concrete

gen. Op een heel persoonlijke,      Het meest aangrijpend en soms     manier te laten zien dat er meer

toegankelijke manier laat ze de     zelfs schokkend zijn diepgaan-      is dan we  met  onze  zintuigen

lezer kennismaken met bezoek     de ervaringen met overledenen       kunnen waarnemen. Na het le-

uit een  andere  dimensie   van      die    een   boodschap    hadden      zen van  het  boek  kijk  je met

entiteiten, overledenen en licht-    voor   hun  geliefden.   Zo  be-       een andere bril naar de wereld,

wezens.     Ook     energetische     schrijft   zij   bijvoorbeeld   het      onze  werkelijkheid  die we  zo

beïnvloeding als voodoo en he-    contact met een  tienjarige jon-       als vanzelfsprekend  beschou-

aling  komen  aan  de  orde. Al     gen  die overleed na een nood-       wen. Toch laat  het  boek  veel

deze ervaringen  maakten  haar     lottige aanrijding. Via  Doreth        ruimte voor eigen interpretatie

duidelijk dat  de dood  niet  het     zocht  hij  contact met zijn ou-        van de ervaringen.  Het dringt

einde is.  Doreth  tekende  haar     ders.  Het boek raakt  je en be-        geen “geloof”op; paranormale

ervaringen onmiddellijk  na ie-      zorgt je voortdurend koude ril-       ervaringen  zijn   gewoner   en

der contact op. Als lezer beleef      lingen.  Tegelijkertijd  brengen      minder mystiek dan vaak wordt

je de waarneming  opnieuw  en     de nuchtere feitelijke en beschrij-   gedacht.  De  presentatie op 14

word   je    meegevoerd   in   de     vingen zelfs sceptici in verwar-      februari  in   boekhandel   “de

                                                                                                                Omslag”  (Dorpsstraat 67, Ro-

                                                                                                                Smalen) begint om  14.00 uur.

                                                                                                                Doreth van  Crey  vertelt  iets   

                                                                                                                over  haar  boek en leest  eruit

                                                                                                                voor. Ook signeert ze haar boek

                                                                                                                voor diegenen die  dat  op prijs

                                                                                                                stellen.  Maak  kennis met  een

                                                                                                                verborgen wereld.

 

                                                                                                                Het Contact – Paranormale er-

                                                                                                                varingen Doreth van Crey ISBN

                                                                                                                90-77339-40-X,  140  pagina’s,

                                                                                                                verkoopprijs 15 euro.