Nalatenschap Jannigje van Ginkel

   Wij ondergetekenden Hendrik van den Broek, Catharina van den Broek, Jan van den Broek, Johanna van den Broek in huwelijk hebbende Tijmen van Alewijk en dezelve Tijmen van Alewijk, Roelofje van den Broek in huwelijk hebbende Teunis Knopper en dezelve Teunis Knopper, Jacobus van den Broek, alle wonende te Leersum, Cornelis van den Broek, wonende te Doorn en Gerrit van den Broek, alle kiezende domicilie ten huize van Jan van den Broek te Leersum No.47, verklaren dat Jannigje van Ginkel onze moeder en behuwd moeder op den veertienden Februarij 1831 te Leersum is overleden en laatst aldaar gedomicilieerd geweest en dat de overledene bij versterft (?) ons als haren eenige erfgenamen heeft nagelaten.

   Dat wijders tot deze nalatenschap geene onroerende goederen behoren alsmede dat door dit overlijden geen fidei commis gedevolveerd noch vruchtgebruik vervallen is en dat door niemand buiten ons iets uit deze nalatenschap genoten wordt.

   Leersum den 15 Augustus 1831

Jan van den Broek, Tijmen van Alewijk

   De overige declaranten hebben allen verklaard niet te kunnen schrijven.

   De ondergetekende Burgemeester der Gemeente van Leersum verklaart dat voor zoo veel hem bekend is de overledene Jannigje van Ginkel geene onroerende goederen heeft nagelaten

   Leersum den 15 Augustus 1831

G. Weeninck