Huwelijk Bernard Stapper en Hendrina Opsteen

Burgerlijke Stand gemeente Horst.
Huwelijken akte nr 1.In het jaar n duizend achthonderd drie en tachtig, den vijftienden der maand januari zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Veghel, provincie Noor-Brabant, in het huis der gemeente in het openbaar verschenen:
Bernard Stapper, jongman, oud twee en dertig jaren, geboren te Horst (Limburg) den dertienden der maand october n duizend achthonderd vijftig, van beroep kuiper, wonende te Veghel. Meerderjarige zoon van de echtelieden Jan Stapper, kuiper en van Catharina Petronella Bernardina Detain, zonder beroep wonende te Horst (Limburg).
En Hendrina Opsteen, jonge dochter, oud vier en twintig jaren, geboren te Veghel, den negen en twintigsten der maand juli n duizend acht honderd acht en vijftig, zonder beroep wonende te Veghel. Meerderjarige dochter van de echtelieden Matheus Opsteen en Johanna van den Bersselaar, beiden overleden.

Die ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan, daartoe overleggende:
Het bewijs, dat de eerste der verschenen personen aan zijne verplichting ten aanzien der Nationale Militie voldaan heeft,
De geboorte akte van ieder der aanstaande echtgenooten,
De bewijzen, dat de bij de wet vereischte huwelijksafkondigingen in deze gemeente zonder sluiting hebben plaats gehad,
De overlijdens akten van de ouders der Bruid.

Dientengevolge is door de aanstaande echtgenooten ten onzen overstaan, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen, de verklaring afgelegd, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn en hebben wij, ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der wet, verklaard, dat
Bernard Stapper en
Hendrina Opsteen
Bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.

De huwelijksvoltrekking heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van
1e Johannes van der Heijden
oud zeven en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Veghel.
2e Anthonius Wigman
oud een en zestig jaren, van beroep cipier, wonende te Veghel.
3e Josephus van de Laar
oud negen en twintig jaren, van beroep Klerk, wonende te Veghel.
4e Melchior Johannes Martinus de Bruijn
oud vier en veertig jaren, van beroep secretaris, wonende te Veghel.

De getuigen hebben verklaard te zijn geene bloed- of aanverwanten van partijen echtgenooten.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, die na aan de verschenen personen en de getuigen te zijn voorgelezen, geteekend is door ons met hen.

De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd,