Huwelijk Christiaan Willem Hubert Langenhoff - Maria Agnes Tellers

Burgerlijke Stand Roermond.
Huwelijken, akte no 295; october 1839In het jaar achttien honderd negen en dertig october ten drie ure na den middag, voor ons, Jan Joseph van der Renne, schepen, gedelegeerd ambtenaar van den burgerlijke stand der stad Roermond, Provincie Limburg, zijn verschenen:
- Christiaan Willem Hubert Langenhoff
koperslager, oud acht en twintig jaren, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Maria Gertrudis Hoorens, zoals blijkt uit de overgelegde akte van sterfte, meerderjarigen zoon van Pieter Aubert Langenhoff, kollecteur der stedelijke belastingen, wonende alhier, in het huwelijk toestemmende bij akte verleden - in brevet voor den notaris Joseph Aloysiusdirin residerende binnen deze stad den dertigsten september jongstleden, behoorlijk geregistreerd, dewelke aan deze zal blijven gevoegd en van Anna Catharina van Borren, overleden, zoals blijkt uit de overgelegde akte van sterfte en
- Maria Agnes Tellers
dienstmeid, oud, zeven en twintig jaren, geboren te Maesniel, wonende alhier, meerderjarige dochter van Hendrik Tellers, overleden, zoals geconstateerd uit de overgelegde akte van sterfte, en van Maria Hoets, akkervrouw, wonende te Maesniel, hier tegenwoordig en in het huwelijk toestemmende welke comparanten ons hebben verzocht over te gaan tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd en waarvan de publicatien alhier terstede gedaan zijn op zondagen den achsten en vijftienden september laatstleden ten twaalf ure 's-middags en zulks voor den ingang van de groote deur van het stadhuis alhier en geen tegenspraak tegen dit huwelijk ons kenbaar gemaakt zijnde, regtdoende op hun verzoek hebben wij na voorlezing van alle de stukken hier voren vermeld wie mede van het burgerlijk wetboek, aan den bruidegom en de bruid gevraagt of zij elkander voornemens zijn te nemen voor man en vrouw elk van hen beurtelings geantwoordt hebbende van Ja zoo verklaren wij in naam van de wet dat Christiaan Hubert Langenhoff en Maria Agnes Tellers door den huwelijksband vereenigd zijn, waarvan wij deze tegenwoordige akte hebben opgesteld in bijzijn van Johannes Metzenmaekers, vriend van de contractanten Mathijs Hubert Langenhoff, kleermaker, oud vijf en dertig jaren, neef van den bruidegom, Jan Joseph Hubert Langenhoff, meubelmaker, oud zes en twintig jaren, broeder van den bruidegom, en Hendrik Hubert Langenhoff, meubelmaker, oud vier en twintig jaren, ook broeder van de bruidegom wonende de drie laatste binnen deze stad en hebben de bruidegom, de tweede, de derde, de vierde getuige deze tegenwoordige akte, na gedane voorlezing, met ons getekend, de bruid, de moeder van de bruid en de eerste getuige hebben verklaard niet te kunnen als schrijvens onervaren zijnde.

wg. W.H. Langenhoff, M.H. Langenhoff, J.J.H. Langenhoff, H.H. Langenhoff,
J.J. Van der Renne.