Huwelijk Petrus Matheus Stapper – Maria Gertrudis Hubertina Langenhoff

Burgerlijke Stand Roermond.
Huwelijken akte no 39; 12 augustus 1879In het jaar achttienhonderd negen en zeventig den twaalfden augustus zijn voor ons ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Roermond, Hertogdom Limburg, in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van ten 1e. Guillaume Langenhoff, oud zestig jaren, wonende te Roermond, zonder beroep, die gezegd heeft te zijn neef van de bruid; 2e. Joannes Lodewijk Stapper, oud drie en zeventig jaar, wonende te Roermond, zonder beroep, die gezegd heeft te zijn vader van de bruidegom; ten 3e. Hendrikus Langenhoff, oud drie en zestig jaren, wonende te Roermond, van beroep winkelier, die gezegd heeft te zijn, oom van de bruid; 4e. Hendrikus Stapper, oud twee en veertig jaren, wonende te Roermond, van beroep huisschilder, die gezegd heeft te zijn, broeder van de bruidegom, verschenen: ten eerste PETRUS MATTHEUS STAPPER, weduwnaar van Albertina Hubertina Dellen, oud zes en veertig jaren, wonende te Roermond, van beroep kleermaker, meerderjarige zoon van Joannes Lodewijk Stapper voornoemd en van Maria Hubertina Elisabeth Hoorens, wonende te Roermond;
en ten andere zijde MARIA GEERTRUDIS HUBERTINA LANGENHOFF, oud vier en dertig jaren, wonende te Maastricht, zonder beroep, meerderjarige dochter van Christiaan Willem Langenhoff, koperslager, wonende te Maastricht, en van Maria Agnes Tellers, overleden; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk over te gaan waarvan de afkondigingen in deze gemeente zonder stuiting zijn geschied, overeenkomstig de wet te weten; de eerste op zondag, den vijftienden juni laatstleden en de tweede op zondag daaraanvolgende, den twee en twintigsten derzelfden maand, daartoe aan ons ter hand stellen de 1e. akte van geboorte van de bruidegom voornoemd, waaruit blijkt, dat hij geboren is den drie en twintigsten juli éénduizend achthonderd drie en dertig te Roermond; ten tweede de akte van geboorte van de bruid voornoemd, waaruit blijkt, dat zij geboren is den vijftienden mei éénduizend achthonderd vijf en veertig te Roermond; ten 3e de akte van overlijden van de vorige echtgenoote van de bruidegom; ten 4e, de verklaring, waaruit blijkt, dat beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaats gehad te Maastricht op zondagen den vijftienden en twee en twintigsten juni laatstleden.
Nadat eindelijk de bruidegom en de bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid van bovengenoemde getuigen hadden verklaard dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hebben wij ambtenaar van den Burgerlijken Stand in de naam der wet verklaard, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. Van al hetwelk wij dadelijk deze akte hebben opgemaakt, welke wij na gedane voorlezing met contractanten en de vier getuigen hebben onderteekend.

w.g. M. Stapper; M. langenhoff; G. Langenhoff; J.L. Stapper; L. Langenhoff;
H. Stapper.

De ambtenaar van den Burgerlijken Stand W.G. Schreurs.