Overlijden Lambert Josephus Cornet

Burgerlijke Stand 's-Hertogenbosch.
Overlijden akte nr 117In het jaar éénduizend acht honderd tachtig, den zeventienden februari, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ’s-Hertogenbosch, verschenen Adrianus Krekel, klerk bij het bestuur der Godshuizen, oud zes en twintig jaren, en Ludovicus van Elten, knecht in het ziekengasthuis, oud zestig jaren, beide wonende, binnen deze Gemeente, zijnde geen nabestaanden van na te melden overledene
Welke aan ons verklaard hebben dat alhier op heden, om drie ure des morgens is overleden:
Lambertus Hubertus Cornet, zonder beroep, weduwnaar van Johanna Maria Corstiaans, oud twee en tachtig jaren en bijna twee maanden, geboren te Valencienne (Frankrijk), wonende binnen deze gemeente op den wal der breedehaven wijk B, tweehonderd een en vijftig, zijnde de namen van wijle zijne ouders den aangevers onbekend,
En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige Akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en de aangevers.

De Ambtenaar voornoemd,


NB. De namen van de overledene en de geboorteplaats zijn onjuist. De naam dient Lambert Josephus Cornet te zijn. Hij is geboren te Petite Taille, Bihain in het toenmalige Groothertogdom Luxemburg, tegenwoordig België.