Trouwbelofte Lambert Joseph Cornet en Johanna Maria CorstiaansWij Wethouders der stad s-Hertogenbosch beambte van den Burgerlijken stand, certificeren, dat op zondagen den eenentwintigsten en den achtentwintigsten juni jongstleden behoorlijk is afgekondigd en aangeplakt geworden, dat er Trouwbelofte bestaat tusschen
Lambert Joseph Cornet, arbeider, oud acht en dertig jaren geboren te Petite Taille, gemeente Bihain in Provincie Luxemburg, wonende, alhier, meerderjarige zoon van Lambert Cornet en van Maria Regnard, beide overleden, ter eene en
Johanna Maria Corstiaans, dienstmeid, oud drie en dertig jaren, geboren te Bakel, wonende te Eindhoven, meerderjarige dochter van Pieter Gijsbert Corstiaans en van Antonia Adriana Janssen, beide overleden andere zijde.
En dat er geene tegenkanting tegen dat huwelijk ter onze kennisse is gebragt geworden.

s-Hertogenbosch, den 4e july 1835

Wij President der Regtbank van eersten aanleg zitting hebbende te s-Bosch verklaren dat vorenstaande handtekening is die van den heer .. wethouder dezer stad.
s-Bosch den 4e july 1835.