Algemeen

 

home
algemeen
nieuws
foto
links

 

Ysselsteyn,

een van de grotere kerkdorpen van Venray, ligt in het hart van de Peel ( op de grens van Limburg en Brabant ). Gesticht in 1921 en genoemd naar de voormalige minister van Landbouw  H.A. van  Ysselsteyn. Uit het woeste peellandschap is door noeste arbeid en pioniersgeest ruim  driekwart eeuw later het dorp uitgegroeid tot een bruisende gemeenschap.

De kern Ysselsteyn wordt gevormd door het Lovinckplein; rondom vinden we de St Oda Kerk, de basisschool,  het gemeenschapshuis, de rabobank, dorpspodium,  winkels en zalencentrum “Roelanzia”. Het hoogste gebouw is de Boerenbond, wat het agrarisch karakter van het dorp aangeeft.

Het omliggende landschap bestaat uit  gebieden met boerderijen en natuur,zoals de Heidse Peel, de Rouwkuilen, het bos aan de Paardekopweg.

 

platyss11.jpg (106301 bytes) klik op de plaatjes yssomg5.jpg (45911 bytes)
kom Ysselsteyn regio Yssel

 

Sociaal klimaat

Ysselsteyn telt  ongeveer 30 verenigingen, waar 70% van de bewoners lid van is. Veel van die verenigingen worden niet door de gemeente gesubsidieerd. Veel buurtverenigingen zijn ontstaan vanuit carnavalsactiviteiten (zoals de herkomst van prins Carnaval en het gezamenlijk meedoen aan de optocht).
Op sportief gebied scoort Ysselsteyn bijzonder goed: handboog-, ruiter- en motorsport worden op internationaal niveau bedreven (reeds 4 talentvolle sporters namen deel aan de Olympische Spelen).
De algemene waardering voor het sociale karakter van Ysselsteyn wordt als zeer positief ervaren.  Het sociale klimaat wordt door drie factoren positief beïnvloed. Ten eerste is dat de zeer actieve houding van de Ysselsteynse mensen. Ten tweede kent men een grote gemeenschapszin en als derde wordt het huidige economische klimaat genoemd, waardoor mensen tot veel in staat zijn. Opgemerkt wordt dat men zich wel zorgen maakt over de handhaving van het huidige sociale klimaat in de toekomst.

 

monbonbr.jpg (69548 bytes)

St Oda1 kerk.jpg (14819 bytes)

Duits kerkhof2.jpg (34206 bytes)

Monument Bonbruck Heilige Oda-kerk Duits soldatenkerkhof

 

Ontwikkeling inwonersaantal

peiljaar

1990

1995

2000

2004

inwoneraantal

2052

2040

2167

2142

 

 Werkklimaat

In Ysselsteyn is 30%  werkzaam in de agrarische sector, gevolgd door 20 % in de dienstverlening. Door de verandering in de agrarische sector, ontstaan er zorgen over het werkklimaat ( opkoopregeling). Leegkomende agrarische bedrijven worden in toenemende mate voor andere doeleinden gebruikt: o.a. huisvesting voor buitenlandse  werknemers.
Belangrijk aandachtspunt in het werkklimaat is de ontwikkeling van het  agrarisch bedrijventerrein. Bewoners dringen gezien de ontwikkelingen in de agrarische sector sterk aan op vervangende functie (werkgelegenheid) van het bedrijventerrein.  

Woonklimaat
In verband met de bouw van het Appartementencomplex voor ouderen en aanpassing  in regelgeving  (opheffen cumulatieregel en reconstructie maatregelen)  biedt dit perspectief voor meer woningbouw. Toekomstige uitgave van bouwkavels staat eraan te komen, dit biedt mogelijkheden voor jongeren ( starters). Voorts zou bij de woningbouwvereniging gepleit moeten worden voor een 'voorkeursbehandeling' van eigen inwoners. Dit zou zonder meer gunstige consequenties hebben voor de leefbaarheid, omdat de betrokkenheid van 'eigen mensen' daardoor gewaarborgd blijft. 

Verkeersveiligheid.

Men is reeds geruime tijd in overleg met de gemeente over de verbetering van de Timmermannsweg ( slechte wegkanten) en terugbrengen van de maximumsnelheid naar 60 km. Aandacht wordt ook gevraagd voor straatverlichting op de verbindingswegen, en met name  bij het sportterrein aan de Ysselsteynseweg, die veel door jeugdige sporters  gebruikt worden.
Men is in afwachting van de inrichting van 30km-zones, waarbij betrokkenheid van de bewoners door de gemeente is toegezegd. In de kinderrijke buurten van Ysselsteyn wordt om meer speelvoorzieningen, zo mogelijk kleinschalig en mobiel, verzocht. 

 

Voorzieningenniveau

Ysselsteyn heeft een goed voorzieningenniveau, toch wordt het voor de kleine zelfstandige steeds moeilijker. De slagerij is verdwenen; binnenkort zal zeer waarschijnlijk de Rabobank volgen. Naast de reguliere busdienst kan gebruik gemaakt worden van de deeltaxi ( CVV ).
Een kapper en een tandarts zijn erbij gekomen. Hopelijk kan de huisartsenpraktijk voor het dorp behouden blijven.
Echt ontevreden is men in Ysselsteyn niet over het voorzieningenniveau. Dat neemt niet weg dat men langzaam maar zeker het niveau ziet krimpen. De bewoners zijn zich eigenlijk onvoldoende bewust van de gevolgen van hun koopgedrag;door het  regelmatig winkelen buiten  het dorp,  draagt men bij aan de afkalving van het winkelbestand in de eigen kern.

 

Bezienswaardigheden / recreatie

Duitssoldatenkerkhof ( Timmermannsweg ), museum “De Peelstreek”( Ysselsteynseweg),  kruis  bij de Grootenberg / Crayenhut ( grens Limburg/Brabant) en Peelraamstelling ( kazematten met defensiekanaal).

Er zijn mogelijkheden tot recreatie in en om Ysselsteyn .

Wandelroutres:  Heidsepeel, Rouwkuilen, aan de Paardekop.
Campings:     De Pionier(Deurneseweg), de Berkhorst ( Zeilbergseweg), de Zwaluw ( Deurneseweg ).

 

Bestuurlijk klimaat

In Ysselsteyn functioneert de dorpsraad goed en zeer actief.
De raad heeft aandacht voor uiteenlopende zaken, waarover de bewoners goed worden geïnformeerd (weekblad en eigen website: www.dorpsraadysselsteyn.nl  ).
De dorpsraad heeft op de eerste plaats een adviserende functie en is bij de uitvoering van plannen van de gemeente afhankelijk; dit is vaak onvoldoende bij bewoners bekend of wordt onderschat.
Er vindt regelmatig overleg plaats met het gemeentebestuur; helaas laten besluitvorming en uitwerking  vaak  lang op zich wachten.

 

  Toekomstige actiepunten 

-          Herbestemming vrijkomende agrarische gebouwen o.a. voor binnensportactiviteiten. 

-          Uitbreiding fiets / wandelroutes naar het Duitskerkhof, Peelraamstelling ( kazematten), Grootenberg en terug naar centrum. 

-          Verruiming vestigingsmogelijkheden agrarisch bedrijventerrein.