Uitgestelde ledenvergadering seizoen 2012-2013

Normaal gesproken zou deze ledenvergadering plaatsvinden in oktober 2013 maar door diverse oorzaken was dit niet mogelijk en werd de vergadering op 15 januari 2014 gehouden.

Naast het bestuur, de leden (inclusief de uitgenodigde jubilarissen) waren ook onze leden van verdienste de heren Boender, Maas en de Wit aanwezig. Allen werden welkom geheten door de voorzitter.

In memoriam:
Elk jaar wordt er aan het begin van de vergadering een In Memoriam gehouden.
In het afgelopen jaar zijn overleden mevrouw Cieraad (erelid) in de leeftijd van 90 jaar en mevrouw de Joode in de leeftijd van 53 jaar.

Verantwoording:
Het bestuur had wederom de zaken, zo bleek uit de verslagen van de secretaris, penningmeester en de kascontrolecommissie goed voor elkaar. Alles werd overzichtelijk uiteen gezet en daar waar nodig met bewijsstukken onderbouwd. Het bestuur kreeg van de aanwezige leden het volste vertrouwen om ook het komende seizoen op de ingeslagen weg verder te gaan.

Ledenaantal:
Voor het eerst sinds jaren is het ledental niet afgenomen en is er zelf sprake van een geringe groei. Zeker in een tijd van recessie een goed teken.

Financiën:
Het bestuur heeft er voor gekozen, nu verschillende kosten (zoals porto etc) blijven stijgen er steeds meer "post" via de e-mail verstuurd zal worden. Dit houdt in dat de leden 1 keer per jaar nog post ontvangen via de "postbode" n.l. zo rond augustus.
Ook zal om huurkosten te besparen zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van lokalen in de Landstede aan het Dokterspad. Op deze manier hoopt het bestuur de vereniging financieel gezond te houden en een contributieverhoging uit te stellen.

Ledeninfo:
De hierboven genoemde "post"die de leden rond augustus ontvangen, bestaat uit de acceptgirokaart, de nieuwsbrief en de brief waarin naar diverse zaken zoals de cursusindeling en cursusdata wordt verwezen. Ook zal het bij de vereniging bekende e-mail adres worden vermeld met het verzoek dit te controleren en zonodig een mutatie door te geven.

Verder is het de bedoeling om de website steeds meer als informatiebron te gaan inzetten.
Het is de bedoeling dat de leden vanaf 1 augustus op de site de cursusdata en het lesschema voor het komende seizoen kunnen inzien zodat zij zelf bij eventuele verhindering een uitwijkles kunnen inplannen.

Jubilea:
Onze vereniging bestaat voor een groot deel uit leden die al jarenlang hun diploma geldig houden. Dit blijkt wel uit de jaarlijkse huldiging van deze trouwe leden. Ook dit jaar werden weer een aantal van hen "geëerd" met het jaarinsigne van de KNV EHBO, daarnaast kregen zij een pen met inscriptie, een oorkonde en bloemenbon.
Dit jaar werden de insignes "25 jaar EHBO" diploma uitgereikt aan de dames:
N. de Vries-Meis, W.A.C.B. Meerburg, S.N. van Steeg. En de heren J. Dekker en D. Spin.
Mevrouw van Steeg was verhindert en heeft het insigne etc.thuis ontvangen. De heer Spin (één van onze docenten) was eveneens verhinderd en heeft het insigne etc. tijdens de herhalingsles ontvangen.

Het insigne "40 jaar EHBO" diploma werd uitgereikt aan mevrouw A. Noordman-Hendriks.

N. de Vries-Meijs 25 jaar EHBO diploma W.A.C.B. Meerburg 25 jaar EHBO diploma
J. Dekker 25 jaar EHBO diploma A. Noordman-Hendriks 40 jaar EHBO diploma
  D. Spin 25 jaar EHBO diploma

Hulpverlening:
De nieuwe opzet voor de inzet van onze hulpverleners bij evenementen die het bestuur 2 jaar geleden heeft uitgewerkt en inmiddels volledig heeft ingevoerd blijkt goed te werken.
Het verschil met een paar jaar terug zit hem in het feit dat de `donatie` voor de inzet is vervangen door een van te voren afgesproken bedrag.
Het komt er dus op neer dat de aanvrager wil hij/zij verzekerd zijn van inzet van HV/ers hij/zij akkoord moet gaan met de offerte die door de penningmester is opgesteld. Gevolg hiervan is wel dat er minder aanvragen binnen komen maar dat er per saldo meer geld binnenkomt zodat het nu ook echt kostendekkend werkt. Op deze manier is het voor de coördinator voor de inzet van de hulpverleners ook een stuk gemakkelijker en duidelijker geworden.
De coördinatie wordt gedaan door mw. J. Visscher en zij kan voor specifieke zaken een beroep doen op F. Zandbergen PR en J. Dekker portofoons.
Evenals afgelopen seizoen hebben een aantal hulpverleners gezien hun aantal inzetten (10 of meer) recht op de cheque van 50% korting op de contributie.
De gelukkige zijn: J.Dekker, D. Veneberg, J. Visscher, C.Wigbers, F. Zanbergen en A. Brink met respectievelijk 18, 15, 13, 11, 11 en 10 inzetten.

Slot:
Wij mogen terugzien op een zeer geslaagd seizoen en een geslaagde en zinvolle ledenvergadering.

Zwolle: 01 februari 2014

ONZE HULPVERLENING / HULPVERLENERS GROEP

Al jaren kan onze vereniging een beroep doen op een groep van circa 30 personen die ingezet willen worden bij evenementen. Deze evenementen zijn zeer divers, te denken valt aan b.v: wielerwedstrijden, voetbaltoernooien, paardensport, wijkfeesten, Unicef loop, gehandicaptensport/-carnaval, grachtenfestival, sint Nicolaas intocht, herdenking op 4 mei en niet te vergeten het BFO. (5 mei)

Vanaf 2012 is deze inzet voor wat betreft de vergoeding die de organisatie moet betalen niet meer op basis van een "donatie" maar wordt er gewerkt met offertes die door de organisatie goedgekeurd (en vervolgens betaald) moeten worden. Ook is het niet meer mogelijk om per
e-mail inzet bij een evenement aan te vragen alles moet via het formulier op onze site.
Op deze manier voorkom je dat zaken niet meer traceerbaar zijn.

Na een aanloopperiode van een jaar begint deze werkwijze duidelijk te werken en zeker voor onze coördinator Janse Visscher die alle inzetten m.u.v. van het BFO regelt is goed om te weten dat er door het bestuur duidelijke afspraken met de organisaties zijn gemaakt.
De inzetten bij het BFO worden geregeld door 2 bestuursleden, dit heeft alles te maken met het complexe geheel en de samenwerking/afstemming met diverse organisaties.

Natuurlijk valt het niet te ontkennen dat er organisaties weglopen omdat ze denken elders goedkoper uit te zijn of dat ze het zelf wel kunnen oplossen. Maar ondanks dat de aanvragen om bekende reden wat teruglopen is de netto opbrengst dusdanig dat we uit de opbrengst alle kosten voor deze inzetten kunnen betalen.

Een wens van zowel het bestuur als de coördinator is dat zich meer leden op gaan geven voor deze HV-groep. Als 50 leden zich opgeven om 1 keer per jaar een inzet te willen doen dan wordt het voor de huidige groep wat beter "royaler" en kunnen we alle aanvragen bemensen i.p.v nee te moeten zeggen. Info kunt je krijgen via: hulpverlening@gmail.com

Naast dat het belangrijk is om slachtoffers te helpen, gebruiken wij de inzetten bij de diverse evenementen ook om naamsbekendheid te geven aan onze vereniging en zodoende (hopelijk) nieuwe cursisten/leden te krijgen. Daarom is het goed dat alles rondom de "inzet" en "reclame" bij deze evenementen door 3 personen wordt gedragen.

Hieronder een impressie van één van onze vaste organisaties de Unicef run in Stadshagen en de NK kampioenschappen tafeltennis in de Landstede

 

Even voorstellen:

 
Jansje Visscher Coördinator HV
   
 
Floris Zandbergen Public Relations
   
 
Jan Dekker Portofoon beheer/
verbindingen