Paulus van Swanenburch
van Tetrode
(1602 - 1674)
Familiewapen van Paulus van Swanenburg Van Tetrode

Paulus van Swanenburch of Swanenburgh was vermoedelijk geen familie van de eerste leermeester van Rembrandt van Rhijn die ook Swanenburg heette. Paulus was zoon van Wilhelmina van Tetrode (Willempje Hendricx van Thetterode - 12 sept 1574) en Dr. Cornelis van Swanenburch buitengewoon hoogleraar in de rechten aan de Leidsche Hoogeschool, nu de Universiteit Leiden. Wilhelmina is genetisch niet verwant aan de Van Tetrode`s. Willempje Hendricx van Thetterode is een dochter van Hendrick Adriaensz. geseijt van Thetteroede, 'die getrout is geweest met Adriaentgen van Brouckhoven'. Hendrick Adriaensz. is een zoon van: Adriaen Jansz, de halfbroer van Clara Jansdr. van Sparwoude.

(bron: Everardus Johannes (Ferry) Rollema en Eduard Gortzak in Zweden).

De opa van Wilhelmina of Willempje, Dirc van Tetrode (overleden in 1542), huwde Theodora van der Meer. Op een oude kwartierstaat komt zij voor met het wapen: drie groene meerbladeren op zilver. Zij was dochter van Nicolaas van der Meer.


Mr. Paulus van Swanenburch was  

 1. Raad in de Vroedschap Leiden 1640
 2. Schepen 1641-1646
 3. Burgemeester 1647, `52, `53, `56, `60, `65, `66, `70, `71
 4. Thesaurier 1657, `58
 5. Gecommitteerde in de Vergadering van de Staten Generaal 1666-1669
 6. Lid Raad van State 1661-1664
 7. Lid college van gecommitteerde Raden vd Staten van Holland 1668 - 1670
 8. Lid van de Kamer der West Indische Compagnie in Amsterdam van 1662 - 1669
Hij trouwde in 1632 met joffr. Adriana van Egmond van der Nijenburg
(1613-1681). Beiden zijn begraven in de Pieterskerk in Leiden.

Zijn familiewapen links is ingemetseld in de muur van de toegangsruimte van
museum de Lakenhal in Leiden, waar onder meer de 'zeven officieren
oranje vendel' van Joris van Schooten hangt. Hierop is Pieter Jansz. van Tetrode
afgebeeld. (zaal 26 van de historische afdeling).

I. Heyndrick Adriaensz. VAN THETTERODE, geboren vermoedelijk in Delft, schilder in Leiden 16 december 1573, overleden in Leiden op 12-6-1597, begraven in de Sint Pieterskerk in Leiden, zoon van Adriaen Jansz. (gezegd van Thetterode), goudsmidszoon 1554 en in dat jaar vermoord, en N.N., trouwt in Leiden op 3-5-1571 (huwelijksvoorwaarden: voogden bruidegom: Govert IJsbrantsz, Cornelis Jansz Verburch en Adriaen Jansz. van der Meer "Poorters der Stede van Delft"). Adriana Jansdr. VAN BROUCKHOVEN, geboren in Leiden tussen 1-1-1545 en 1-1-1555, wonende 1606 Faliedenhof Leiden, overleden na 12-8-1615, dochter van Jan Dircksz. van Brouckhoven, rentmeester van Rijnland, en Annetgen/Aeltgen Foyensdr (van Oostermolen), wonende 1606 op 't Rapenburg.

Heyndrick woonde in Delft en vanaf circa 1569 in Leiden "op 't Stienschyr" blijkens het bevolkingsregister van Leiden van 1581. In de Nederlandse Leeuw jaargang 1978 pagina 131 en 132: Weeskamerarchief van Leiden portefeuilles met stukken betreffende de boedel van Jan van Brouckhoven, rentmeester van Rijnland, vroedschap van Leiden, die testeerde 26 augustus 1584 en overleden 1588. Omvangrijke inventaris met bijlagen met daarin onder andere vermeld de kinderen en leeftijden van Adriana Jans van Brouckhoven en Henric Adriaensz. van Tetroede: Willemtge 16, Jan 12 en Adriaen 8 jaar.

Voormalige klooster Sint Barbara, nu universiteit LeidenDe kinderen woonden in 1608 op 't Rapenburg bij het Faliede Bagijnhof. (Het Faliede Bagijnhof staat tegenover het Sint Barbaraklooster, waarin de Leidse Universiteit begon).

Uit dit huwelijk:
1. Willempje/Willemina Hendricksd, geboren in Leiden circa 1572, overleden na 8-1642, trouwt in Leiden op 14-1-1603 met Mr. Cornelis VAN SWANENBURCH, geboren in Leiden 12-9-1574, professor in de rechten in Leiden, overleden in Leiden op 12-5-1630. Bij testament is gemaakt als fol. 2: f. 250,00. Noch d'helft van de f. 250,00 van Jan Heyndricxe zal. f. 125,00. Noch volgens codicille in date den 12 Augusti 1610 fol. 2vo. f. 225,00. Bedragen te samen de voors. partyen jaerlijcx f. 600,00. 2. Jan Hendricksz. GEZEGD VAN THETTERODE, geboren in Leiden circa 1576. Volgens register kinderloos overleden.
3. Adriaen Hendricksz., geboren in Leiden circa 1580, burgemeester van de stad Leiden. Hij behoorde tot de tekenaars rekwestranten die in 1610 de magistraat van Leiden verzochten een schilder of St. Lucasgilde te mogen oprichten, overleden en begravem in Leiden 7/11-5-1625, trouwt in Leiden op 23-5-1609 met Adriana Hermansdr. BURGHGRAEFS, geboren in Amsterdam, hertrouwt onder andere met Daniel Colterterman overleden Leiden 28-2-1653 (blijkens publ. Gens Nostra jan. 2005 pag. 11 Adriana overleden na 22 maart 1669, zou getuige geweest zijn bij ondertrouw dochter, de overlijdens datum uit 1653: Gens Nostra jaargang 1979 pag. 359), dochter van Herman Burghgraefs/Burchgrave, wonende 11 juli 1601 in Leiden en Maritgen Jansdr. Damen, wonende 11 juli 1601 in Leiden. Adriana Burghgraefs hertrouwde voor 16 september 1625 met Daniel Colderman, baljuw van Nieuburch.

I. Willempje/Willemina Hendricksd VAN THETTERODE, geboren in Leiden circa 1572, overleden na 8-1642, dochter van Heyndrick Adriaensz. van Thetterode, schilder in Leiden 16 december 1573 en Adriana Jansdr van Brouckhoven, wonende 1606 Faliedenhof Leiden, trouwt in Leiden op 14-1-1603 met Mr. Cornelis VAN SWANENBURCH, geboren Leiden 12-9-1574, Professor in de rechten in Leiden, overleden Leiden 12-5-1630. Bij testament is gemaakt als fol. 2: f. 250,00. Noch d'helft van de f. 250,00 van Jan Heyndricxe zal. f. 125,00. Noch volgens codicille in date den 12 Augusti 1610 fol. 2vo. f. 225,00. Bedragen te samen de voors. partyen jaerlijcx f. 600,00.

Uit dit huwelijk: 1. Mr. Paulus Cornelisz, geboren circa 1607, volgt II.

II. Mr. Paulus Cornelisz. VAN SWANENBURCH, geboren circa 1607, is burgemeester van Leiden, overlen in Leiden op 4-2-1671, begraven in Leiden (Sint Pieterskerk), trouwt in Leiden op 20-1-1632 (aangetekend) joffr. Adriana VAN EGMOND V/D NIJENBURG, geboren 26-6-1613, overleden in Leiden in 1681, begraven Leiden (Sint Pieterskerk), dochter. van Gerard van Egmond v/d Nijenburg en Christina Boelens. Mr. Paulus Cornelisz. van Swanenburch, burgemeester in Leiden en gecommiteerde in het college van haar Ed. Mo. de Gecommiteerde Raden van Holland. De kinderen uit het huwelijk die insgelijks trekken uit het fonds van Clara van Sparwoude jaarlijks f. 600,00. Adriana is diverse malen opgetreden als doopgetuige in Leiden bij de kinderen van Clara Anthoniesdr. van Dortmont (dochter van Adriana Adrianens van Thetterode en Anthony Melchiorsz. van Dortmont) en Pieter Dees: Onder andere op 16 oktober 1672. Uit dit huwelijk: 1. joffr. Jacoba Paulusdr., ged.(ned. herv.) Leiden 8-8-1642, volgt III.

III. joffr. Jacoba Paulusdr. VAN SWANENBURCH, ged. (ned. herv.) Leiden 8-8-1642, trouwt Mr. Carolus VAN DER HEYDE/HEYDANUS), advocaat. Uit dit huwelijk: 1. Adriana Christina Carelsdr. VAN DER HEIJDE.

Bron: Everardus Johannes Rollema

De volgende gegevens die uit verschillende bronnen komen,
en waarschijnlijk van elkaar zijn overgenomen zijn fout:
Wilhelmina was de jongste van vier kinderen
van Hendrick Adriaensz. (geseijt van Thetteroede) en Adriaentgen van Brouckhoven.
Haar oudere broers, Jacob en Adrianus werden predikant
in respectievelijk Krommenie in 1618 en Haarlem in 1616.
Haar jongste broer, Cornelis (overleden in 1650, begraven
in St Pieterskerk Leiden) was:

 1. Regent St Catharina gasthuis (1612-1615)
 2. Burgemeester Leiden 1615
 3. Gecommitteerde raad ter vergadering
  van Hunne Hoogmogende Staten van Holland in 1617

Cornelis trouwde twee keer
 1. Neeltje Mees Jacobsdr
 2. Anna van der Aa (Rotterdam 13 okt 1588 - St Pieterskerk Leiden 4 juni 1653)
Zij was een dochter van Willem Francken van der Aa. Hij was:
 1. Raad van Vroedschap Rotterdam 1579-1613
 2. Tresorier 1593-1598, 1600-1605, 1608 en 1612
 3. Schepen 1587, 1588, 1599, 1606, 1607 en 1613
 4. Raad ter Admiraliteit op de Maze, 1593
 5. Gedeputeerde ter Dagvaart der Hoogmogende Heeren Staten 1588, 1591, 1605, 1607, 1608, 1610 en 1613
 6. Medeoprichter der kamer Rotterdam van de O.I. Compagnie
Cornelis en Anna kregen vier dochters:
 1. Aletta van Tetrode gez. van Wesop
 2. Adriana trouwde in 1651 met mr. Pieter Biscop uit Rotterdam (o.a. schepen R`dam en bewindhebber VOC en stierf een jaar later
 3. Theodora van Tetrode (Breestr 28 Leiden) trouwde in 1669 Gerard van der Does (broer burgemeester Jacob van der Does)
 4. Wilhelmina van Tetrode trouwde in 1649 met advocaat Joost (van Leiden) van Leeuwen

Zie ook GenealogieŽn en vernoemingen naar moederszijde.