Home

Lambertus Adrianus van Tetterode
(1858 - 1931)
Zijn muziek munt uit door fijnen smaak en voornaam karakter

Uitgegeven in de serie Van alles wat

K. en J. Veldkamp: Volkszangbundel. Vervolg op Kun je nog zingen, zing dan mee. Uitgegeven in de serie Van alles wat. Noordhoff, Groningen. Kartonnen kaft 120 bladzijdes.

Boek vol teksten en muziek van Cath. van Rennes, J.P.J. Wierts, E. Wettig-Weissenborn, Em. Hullebroeck, Hendr. C. van Oort, Jos. Reckers, L. Adr. van Tetterode, Adr. P. Hamers, E.D. Pijzel, Joh. Verhulst, Rich. Hol, Bern. Zweers, Adr. Fagel, J. Worp, V. Loosjes, W. Galesloot, J.H. Speenhoff, Th. Bosman, Jef. van Hoof, Louis Schnitzler, S. Abramsz, K. Veldkamp, uit Coers' Liedeboek, Uit Valerius' Gedenckclanck, Antheunis, A.M. Gouda en M. Matthyssens.

Een even bescheiden als werkzaam kunstenaar, de musicus L. Adr. van Tetterode, viert heden zijn 70e verjaardag. Bescheiden mogen wij hem zonder enige tegenspraak noemen, want van Tetterode behoort niet tot degenen die aan den weg timmeren. Als uitvoerende kunstenaar is hij sedert menschenheugenis niet op het podiun verschenen ofschoon hij een pianist van aanleg is.

Uit de Nieuwe Rotterdamse Courant (NRC) van maandag 25 juni 1928

Maar wat zijn werkzaamheid betreft, zijn er weinigen die hem zullen overtreffen. Hij verhoort tot de stillen in den lande, al moet ook te dien aanzien een voorbehoud worden gemaakt, aangezien zijn naam als componist alom bekenheid heeft verworven. Het is een eerbiedwaardige lijst van toonscheppingen, die op zijn credit mogen worden geschreven, een lijst die tot een opuscijfer van 39 opklimt.

Daaronder zijn voor het grootste gedeelte werken die uitgegeven zijn en gretig aftrek hebben gevonden. Zanggezelschappen hebben geregeld van Tetterode's koorwerken onder welke enige in de uitgaven van de Nedelandse Koorvereniging zijn verschenen als de bekende Meidans op hun repertoire.

Talrijke pianowerken doorgaans fijne stemmingsstukjes konden hun weg zowel naar de concertzaal als naar de huiskamer vinden. Ook in de liederen, doorgaans op Nederlandse tekst geschreven, is een weldadig aandiend sentiment te onderkennen. Zij munten uit door fijnen smaak en voornaam karakter.

En daarnaast is Van Tetterode als pedagoog wel zeer populair.

Leerlingen uit de school van Leonard van Loenen en Gustavc Adolph Iteinze, twee namen die in het muziekleven der vorige eeuw in de hoofdstad goeden klank hadden, heeft van Tetterode beider traditie van nauwgezetheid op muziekpedagogisch gebied trouw vervolgd. Zo handhaaft de jubilaris van heden voortdurend een krachtige positie in dienst de kunst en vervulde tot veler, niet het minst tot eigenaar voldoening een stellig benijdenswaardige taak.

Daarvan op deze feestdag te mogen getuigen lijkt ons een hartelijke aangename plicht aan welke een gelukwensch en een ad multos annos onmiddellijk zij vervonden. Van de grote achting en verering die velen in de hoofdstad L. Adr. van Tetterode toedragen mocht gistermiddag blijken in een plechtige bijeenkomst in het gebouw van De Vrije gemeente aan de Weteringschans.

Concertgebouw Amsterdam

Het Concertgebouworkest speelt de Suite voor strijkorkest van L.A. van Tetterode op of rond 5 juni 1911. Op de foto het beroemde Concertgebouw in Amsterdam.

Het werk Pastorale van Van Tetterode is uitgever door Toonkunst Amsterdam 1e Jacob van Campenstraat 59, 1072 BD, Amsterdam. Andere werken van hem zijn Weemoed en hope, De Amsterdamse jongen (1909), Tante Klappei componist: L.Adr. van Tetterode tekst: Dr. J.P.Heije, Van een oud vrijertje componist.: L.Adr.van Tetterode tekst: Dr. J.P.Heije.

De feestelijkheid begon met een concert waarvan het programma was samengesteld uit verschillende werken van de jubilaris. Anton J. Tierle directeur van het zangkoor van de Vrije Gemeente voerde de leiding.

Nadat het met veel zin voor afwisseling samengesteld programma was afgewerkt is Van Tetterode gehuldigd. Een ere-comité met de burgemeester van Amsterdam als ere-voorzitter mitsgaders een comité van uitvoering was gevormd. (ten einde dezen dag voor den onvermoeiden werker tot een waren feestdag te maken).

Namens dit comité trad als woordvoerder op de heer S. van Adelberg die in brede trekken van Tetterode's verdiensten als kunstenaar, componist, pedagoog maar bovenal als mensch schetste.

Een couvert met inhoud en een album, de namen der deelnemers vermeldend, waren de concrete bewijzen van hulde van de vele vereerders en vrienden van de jubilaris.

 

Bladmuziek van componist Van Tetterode
Zomerochtendliedje van componist Van Tetterode

Vele toespraken volgend onder andere van den voorganger van de vrije gemeente, ds H.G. van Wijngaarden, J.W. Kersbergen, als collega de heer Drilsma, uit naam van het Nederlands Muziekpedagogisch Verbond, mevrouw A. Ris-Koll, die aan de tijd herinnerde toen Van Tetterode voor haar en haar overleden zuster compostities voor twee poano's heeft geschreven en nog veel anderen die van Tetterode als om strijd prezen.

Tal van bloemstukken gingen aan de toespraken vergezeld. Nadat de jubilaris een korte dankrede had uitgesproken wasd er gelegenheid tot complimentering, waarvan ruim gebruik is gemaakt. (bron: Kranten.kb.nl)