Zorgvisie

Hulp zo kort mogelijk en zo lang als noodzakelijk is

In onze vrijgevestigde praktijk zijn de snelheid van de eerstelijnspsycholoog en de deskundigheid van de psychotherapeut in één hand. Dat betekent dat er bij voorkeur kortdurend en klachtgericht wordt gewerkt. Dan kunnen 8 à 10 gesprekken voldoende zijn. Maar als het nodig is, wordt er ook langer durend gewerkt, bijvoorbeeld als bijsturing van de persoonlijkheid van de patiënt noodzakelijk wordt geacht.

De zorg is erop gericht om bij patiŽnten met ernstige psychische problematiek met behulp van wetenschappelijk getoetste psychologische behandelingsmethoden te werken aan herstel, zodat men zo goed mogelijk kan blijven functioneren in de diverse domeinen (gezin en werk) van het leven. De zorg is er bovendien op gericht de bereikte resultaten te stabiliseren en de kans op terugval zo klein mogelijk te maken.

Klachtenregeling

De praktijk conformeert zich aan de klachtenregeling zoals vastgesteld door onze beroepsvereniging NVVP. U vindt daar onder cliënten-info een directe verwijzing naar deze klachtenregeling.

Kwaliteitsstatuut

Het GGZ kwaliteitsstatuut is hier en schriftelijk in de praktijk beschikbaar

AVG

De praktijk handelt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacystatement Praktijk voor Psychotherapie

Zorgvisie

Zorgvisie
Praktijk voor Psychotherapie | Brederostraat 5 | 6414 EM Heerlen | tel: 045 527 19 53 | email: m.vuden@home.nl