Hoofdpagina Bezoekerspagina World of Darkness Geschiedenis van het Domein >>
  Live roleplaying        
     
 

Samenvatting

Één van de werelden waarin LARP-spelen worden gesitueerd, is de World of Darkness die door White Wolf Inc. is gecreëerd. Dit is een wereld die sterk lijkt op de onze, met een paar belangrijke verschillen:

  • Vampieren, geesten, weerwolven, etc. bestaan echt.
  • Het is er minder gezellig. Er wonen een half miljoen mensen in de Parkstad, de georganiseerde misdaad floreert, de politie doet vrolijk mee.

Vampieren hebben een rijke historie, die leidde tot de huidige situatie waarin een groep (Sekte) die bekend staat als Camarilla probeert zich schuil te houden voor de mens (dit noemen we de Maskerade), terwijl hun grote vijanden, verenigd in een Sekte die Sabbat heet, de mens eenvoudig als voedsel beschouwen. Beide groepen zijn extreem hierarchisch opgezet. Verder zijn er nog de Anarchs, jongelingen die juist streven naar anarchistisch zelfbestuur.

Naast een indeling in Sekten bestaat er binnen de vampierenwereld ook nog een indeling in Clans. Iedere Clan heeft specifieke eigenschappen en vaardigheden. Iedere vampier hoort bij één van de 13 verschillende Clans.

 

   
 

World of Darkness

Achter de facade van onze kleurige, gezellige en blije wereld ligt een andere wereld. Een wereld van pijn, angst, bloed en een plotselinge schreeuw in de nacht. Een wereld van corruptie en geweld. Een wereld van vampieren. Vampieren bevinden zich tot in iedere hoek van de wereld. Ze noemen zichzelf Kindred. Zonder dat de mensen (of Kin zoals zij ze noemen) er ook maar het vaagste idee van hebben spelen zich achter de schermen grote oorlogen af. Intriges, leugens en geweld zijn de peilers waarop de vampierenwereld rust.

Het ontstaan van de Clans en de Sektes

Het begon allemaal met de eerste moordenaar: KaÔn. Voor zijn gruwelijke misdaad werd hij vervloekt door God en moest hij voor altijd over de aarde zwerven, verafschuwd en gevreesd door de mensen. Hij kon alleen nog maar in leven blijven door de dood van zijn naasten. Bloed was zijn schuld en bloed was zijn straf. Hij was de eerste vampier [zie hiernaast].

Hij creŽerde drie Childer (kinderen) en zij creŽerden er op hun beurt weer dertien, en allemaal droegen zij dezelfde vloek. Die dertien worden meestal Antediluvians genoemd, en nadat ze zich hadden losgeweekt van de macht van KaÔn, creŽerden ieder van hen een machtige Clan (familie) van afstammelingen, iedere volgende generatie iets zwakker dan de vorige zodat de onsterfelijke Antediluvians een geweldige macht over hen kregen.

KaÔns bloed werd met het vorderen van de eeuwen steeds zwakker en hij kwam in Torpor (een diepe, comateuze slaap). Zonder hun leider verspreidden de jongere vampieren zich over de hele wereld en zij tiranniseerden de mensheid. Een groep die zich de Anarchs noemde ontdekte dat, als zij hun Elders (ouderen) doodden en hun geest overnamen, zij een gedeelte van hun macht konden overnemen. En in deze tijd ontstond er een strijd tussen deze Anarchs en de Elders. Velen kwamen om en de Anarchs slaagden er zelfs in enkele Antediluvians te doden.

In de Middeleeuwen regeerden de Kindred met harde hand over de mensen. Ze terroriseerden de bange bevolking, en zij leefden in weelderige luxe terwijl hun onderdanen regelmatig door ziektes en hongersnood werden geteisterd. Maar deze gewetensloze heersers hadden één ding over het hoofd gezien in hun ijdelheid: door de enorme bevolkingsgroei hadden de tot dan toe onderdrukte Kin een veel grotere macht gekregen. Hoewel de individuele mensen natuurlijk nog steeds geen enkele bedreiging vormden voor een vampier, was hun aantal zo groot geworden dat ze in groepen wel degelijk weerstand konden bieden aan hun onderdrukkers. Onder leiding van de sterkste organisatie van die tijd, de kerk, kwamen ze in opstand en in een apocalyptische strijd probeerden zij de monsters te vernietigen. Vele vampieren stierven in het vuur van de Inquisitie of werden door woedende dorpelingen uit elkaar gescheurd.

De weinige overlevenden besloten om zich terug te trekken uit de mensenwereld en verder te leven achter een grote Maskerade. Ze zouden zich voortaan voordoen als mensen en de Kin van achter de schermen besturen. Zeven clans verenigden zich in een groep (Sekte) die zich de Camarilla noemde en die geleid werd door de machtigste vampieren. Ze spraken af deze Maskerade voor altijd te beschermen en in stand te houden. Omdat het geheugen van de mensheid meestal niet veel langer duurt dan één generatie, waren de verhalen over vampieren al na 'korte' tijd al veranderd in mythen en legenden en toen de eeuw van de redelijkheid zijn intrede deed, werden dit soort legenden afgedaan als 'achterlijk bijgeloof'.

Een eenvoudige rekensom leert dat niet alle Clans zich bij de Camarilla aansloten. En inderdaad, twee van de overgebleven Clans, die niet geregeerd wilden worden door de oudere vampieren (Elders) maar onafhankelijk wilden blijven en daartoe hun Antediluvians en Elders hadden vermoord, organiseerden zich in de grote tegenhanger van de Camarilla, de Sabbat. Laat je niet misleiden door het feit dat ze met zijn tweeën tegenover zeven anderen stonden; de Sabbat werd al gauw een gevreesde groep, door hun uitermate gewelddadige manier van leven.

De overgebleven Clans verenigden zich in een derde Sekte, de mysterieuze Inconnu. Zij trokken hun handen af van de mensenwereld en leefden veelal in eenzaamheid, zoekend naar een manier om Golconda te bereiken, een staat waarin een vampier het beest in zichzelf accepteert en er mee leert om te gaan.

Meteen na de oprichting van de Sektes brak een verwoestende onderlinge strijd los. Vooral Sabbat en Camarilla werden aartsvijanden en proberen elkaar tot op de dag van vandaag uit te roeien. Nog niet zo lang geleden echter heeft zich een nieuwe groep vampiers gevormd onder de jongste vampieren (neonates). Zij hebben zich vernoemd naar de opstandelingen in de Middeleeuwen, de Anarchs. Zij willen niet langer leven onder het juk van hun elders en streven naar een anarchistisch zelfbestuur van de neonates.

De Camarilla

Toen in de Middeleeuwen grote aantallen vampieren door de Inquisitie vermoord werden, en er bovendien nog een groep Anarchs bezig was de Elders van de verschillende Clans uit te moorden, verenigden zeven Clans zich in een organisatie die het voortbestaan van de vampieren moest waarborgen door een grote Maskerade op te houden. In een tijd als deze, waarin geen vampier zeker was of hij de volgende nacht nog zou halen, kwamen oude vijanden bij elkaar en ze stelden een serie van regels op waaraan alle vampieren zich zouden moeten houden.

De Clans die besloten zich bij de Camarilla aan te sluiten waren: Nosferatu, Malkavian, Tremere, Ventrue, Toreador, Brujah en Gangrel. Recentelijk is overigens Clan Gangrel uit de Camarilla gestapt. Hoe dan ook, op een grote vergadering van vampieren (de Convention of Thorns) werden afspraken gemaakt over hoe de macht verdeeld zou worden binnen de Camarilla en welke regels er gesteld zouden worden. Er werd besloten dat de grondslag waarop deze regels gebaseerd zouden worden de legendarische Tradities waren, die KaÔn zelf volgens de legende aan zijn nageslacht had gegeven (anderen fluisteren dat de Tradities door de Elders zijn bedacht om de jongere vampieren onder de duim te houden).

De Zes Tradities van de Camarilla

Alle vampieren die deel uitmaken van de Camarilla worden geacht deze Tradities te kunnen dromen. Sommige oudere vampieren scheppen er genoegen in de jongeren op de meest vreemde momenten naar de tradities te vragen...

De eerste Traditie: de Maskerade
Gij zult uwen natuur niet openbaren aan diegenen die niet van het bloed zijn. Dit zal u het recht op het bloed verspelen.

De tweede Traditie: het Domein
Uw domein is uw eigen verantwoordelijkheid. Alle and'ren zullen u respecteren wanneer zij daarbinnen zijn en zij zullen uw woord niet tegenspreken.

De derde Traditie: het Nageslacht
Gij zult slechts een ander van uw bloed creŽren met de goedvinden van uw Elder. Zoud gij tegen deze Traditie zondigen, dan zullen zowel u als uwen nageslacht gedood worden.

De vierde Traditie: Verantwoordelijkheid
Zij die u creŽert zijn uw eigen kind'ren. Tot de tijd dat uw nageslacht wordt vrijgelaten zult gij haar in alles gebieden. De zonden van uw nageslacht zijn de uwe.

De vijfde Traditie: Gastvrijheid
Eerbiedigt eenieders domein. Wanneer u naar een buitenlandse stad komt zult gij u presenteren aan diegeen die daar regeert. Zonder diens woord van acceptatie bent gij niets.

De zesde Traditie: Vernietiging
Gij zult geen ander van uw soort vernietigen. Het recht van vernietiging hoort slechts uwen Elder toe. Slechts de oudste onder u zal de Blood Hunt afkondigen.

De structuur van het Camarilla-bestuur

Inner Circle. Aan de top van de gigantische machtspyramide van de Camarilla staat de Inner Circle, een vergadering waarbij iedere Clan vertegenwoordigd wordt door haar 'oudste' lid [zie hiernaast]. Zij komen iedere 13 jaar bijeen in Venetië, en hun belangrijkste taak is het benoemen van zogenoemde Justicars.

Justicars. De door de Inner Circle aangewezen Justicars zijn de rechters van de Sekte. In hun handen ligt de werkelijke macht, en zij mogen beslissen over leven en dood van iedere Kindred, behalve van de leden van de Inner Circle. Alleen een Justicar mag een Conclave bij elkaar roepen, een grote bijeenkomst van kindred om belangrijke zaken te beslissen. Iedereen mag aanwezig zijn, en alle aanwezige kindred krijgen een stem, terwijl de Justicar de rol van voorzitter vervult. Iedere zaak waarbij de Tradities in het geding zijn valt onder de verantwoordelijkheid van een Conclave. Tot zover klinkt het allemaal nogal democratisch, maar dat valt wel weer mee aangezien de Justicar het laatste woord heeft en een uitspraak mag doen. Klinkt tegenstrijdig? Klopt.

Archons. Deze Justicars hebben een groep loyale Kindred die Archons genoemd worden tot hun beschikking. Deze functioneren als de ogen, oren en vuisten van de Justicar en zij worden door de meeste Princes en Primogen dan ook met groot respect behandeld, al was het maar omdat er achter hen een hele grote poppenspeler aan de touwtjes trekt.

Princes. De gehele wereld is ingedeeld in zogenaamde Domeinen, meestal gecentreerd rond een stedelijk gebied, zoals Parkstad. De hoogste macht binnen een Domein wordt belichaamd door de Prince. Hij mag de jachtgronden toewijzen en het recht verlenen om de vampier-gemeenschap uit te breiden. Ook is hij de enige die de Blood Hunt mag afkondigen binnen een stad. Meestal wordt zo'n Prince bijgestaan door een raad van Elders (één van iedere Camarilla-clan), die hem van advies mogen voorzien. Het ligt aan de macht van de Prince hoeveel rekening hij met dat 'advies' moet houden.

De Sabbat

Door buitenstaanders (en vooral de Camarilla) wordt de Sabbat gezien als een organisatie die geen ander doel heeft dan het doden van andere kindred en het zaaien van tweedracht en rebellie onder de meer beïnvloedbaren onder de Camarilla. Haar leden zouden wrede, wilde barbaren zijn die geen enkele waarde hechten aan het leven van de andere Kindred, laat staan dat van mensen en die, in plaats van het Beest in zichzelf te onderdrukken, de frenzy (een staat van ononderdrukte woede of angst waarbij het Beest de overhand krijgt) juist opzoeken. Ze voeren bizarre en vreselijke rituelen uit en ze vermoorden iedereen die daar 'per ongeluk' getuige van is.

In werkelijkheid is de Sabbat gegrondvest op twee basisprincipes: vrijheid en loyaliteit. Ieder lid wordt geleerd dat zij een deel is van een groter geheel en dat haar leven afhangt van degenen met wie ze verbonden is door de Vaulderie (gemeenschappelijke bloedband). Absolute loyaliteit aan de Sect is dus van levensbelang. Het doel van de Sabbat is de Antediluvians, wanneer deze ontwaken, met keihard wapengekletter te ontvangen - daardoor zijn ze een perfect voorbeeld van Darwins theorie. Alleen de sterksten overleven en de leden van de Sabbat worden dan ook voortdurend aan allerlei krachtsproeven onderworpen. Conflicten worden uitgevochten in duels (Monomacy) waarbij de verliezer meestal de dood vindt. Ook in de Embrace komt deze harde visie al naar voren. Vlak na de Embrace, waarbij het slachtoffer niet slechts het bloed krijgt van ťťn vampier maar van de hele groep, wordt hij levend begraven. Het proces van zichzelf uitgraven zorgt er niet alleen voor dat alleen de sterksten het halen maar is psychisch ook zo zwaar dat het 'brainwashen' van de nieuwe vampier heel gemakkelijk is.

De Sabbat is georganiseerd in groepen die Packs genoemd worden waarvan alle leden met bloed aan elkaar gebonden zijn (deze band heet de Vinculum). De grote verbondenheid die daardoor ontstaat is in de hele Sabbat te merken. Er bestaat een grote 'wij tegen de rest'-mentaliteit, of die 'rest' nu andere vampieren, weerwolven, mensen, of wat dan ook zijn.

De Sabbat-vampieren zien zichzelf als de top van de voedselketen en hebben dan ook weinig respect voor het leven van de 'lagere' mensen. Dezen worden gezien als dieren en behandeld als huisdieren en voedsel. Ze voelen geen sympathie voor de mens, integendeel: je menselijk gedragen, je menselijk voelen is tegen hun natuur. Ze zoeken dan ook niet (zoals Camarilla-vampieren) de menselijkheid te bewaren om het Beest te bedwingen maar houden zich aan individuele ethische codes die hun normen en waarden over vrijheid, loyaliteit en vampirisme weergeven.

Twee Clans vormen het hart van de Sabbat: de Lasombra en de Tzimisce. Verder zijn er nog vele leden van de andere Clans die zijn overgelopen naar de Sabbat, de zogenaamde Antitribu.

Meer over de Clans

Hier vind je een korte beschrijving van de verschillende Clans. Deze informatie hoef je zeker niet te kennen om bij ons te kunnen meespelen. Je spelkarakter weet dit ook zeker niet allemaal. De meesten weten hoogstens elementaire dingen van hun eigen Clan, sommigen weten iets meer over de Clans in hun eigen Sekte. Gebruik deze informatie dus nooit in het spel als je geen reden hebt bedacht waarom je karakter ervan weet.

Houd er rekening mee dat je in 95% van de gevallen een lid van de Camarilla zult spelen.

Camarilla

Clan Brujah

De Brujah zijn de meest rebelse vampieren binnen de Camarilla. Deze houding maakt ze over het algemeen niet geliefd bij de gezagsdragers, maar daar staat tegenover dat ze als Clan een hechte eenheid vormen. De leden van deze Clan, hoewel ze individualiteit heel belangrijk vinden, worden verbonden door hun afkeer van onderdrukkend gezag. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat de meeste van de moderne Brujah worden gevonden onder punks, socialisten, skinheads, bikers, filosofen, rockers, goths en anarchisten.

Clan Malkavian

Op het eerste gezicht lijken de Malkavian helemaal geen Clan te vormen: ze worden gekozen uit alle rangen, standen, rassen en leeftijden. Er is echter een ding dat alle leden van deze Clan verbindt: ze zijn allemaal gestoord. Of het ligt aan de keuze van Childer, de Embrace zelf of dat het iets in het bloed van de Clan is; iedere Malkavian wordt gek kort na de Embrace (als ze het nog niet - zoals meestal - waren van tevoren). De wijzere vampieren houden deze gekken altijd dicht in de buurt: achter de gestoorde psychoses en de gillende paranoia's liggen inzichtvolle geesten.

Het goed spelen van een Malkavian is ontzettend moeilijk en dan ook voorbehouden aan spelers die hebben bewezen dat ze dit aankunnen.

Clan Nosferatu

De Nosferatu zijn degenen waarbij Gods vloek het duidelijkste naar voren komt. Bij de Embrace verandert iedere Nosferatu in een afschrikwekkend monster. Andere vampieren mijden de 'smerige' Nosferatu zoveel mogelijk. Zich verstoppend in donkere steegjes of riolen zijn de Nosferatu degenen die overleven waar andere vampieren ten onder gaan. Als echte buitenstaanders beheersen zij de kunst van het afluisteren en andere manieren van informatie verzamelen tot in de puntjes. Als er iemand is die de laatste nieuwtjes weet binnen het domein en ver daarbuiten dan zijn zij het wel. Hun lage status onder de Kindred heeft ervoor gezorgd dat de Nosferatu een hechte clan zijn, als je er ťťn tegen je in het harnas jaagt…

Clan Toreador

Passie, kunst en elegantie zijn de sleutelwoorden van de Toreador. Geen van de andere clans kan hun kunstzinnigheid evenaren en vele Toreador zijn dan ook geniale kunstenaars terwijl anderen eeuwenlang tevergeefs hebben geprobeerd om iets op papier te krijgen. Net als de Ventrue zijn de Toreador veel te vinden in de hogere kringen maar niet, zoals de Ventrue, om de macht in handen te krijgen - "daar zijn managers voor, darling" - maar om zich te laten bewonderen en inspireren. Voor de Toreador is het leven van een vampier een eeuwenlang feest.

Clan Tremere

Zelfs onder vampieren hebben de Tremere de reputatie van verraders, en niet helemaal onterecht. Vroeger waren de leden van deze Clan een groep machtige tovenaren die, in hun zoektocht naar het eeuwige leven, de geheimen van het vampirisme uit gevangen kindred martelden. De reputatie die ze daarmee kregen hebben ze in de loop van de tijd eerder versterkt dan verzwakt. Toch heeft de clan Tremere altijd een grote rol in de Camarilla gehad, aangezien haar leden onmisbaar waren bij het onderdrukken van de Inquisitie en het ophouden van de Maskerade. Van alle clans zijn de Tremere het beste (of in ieder geval het strakste) gestructureerd: respect voor je meerdere en loyaliteit naar de clan zijn de belangrijke peilers van de machtspyramide die door hen fanatiek in stand gehouden wordt.

Clan Ventrue

Beschaafd, aristocratisch en elegant - de Ventrue zijn leiders van nature en het is dan ook niet verwonderlijk dat zij de meeste Princes leveren. Het was clan Ventrue die de hoeksteen vormde van de Camarilla, en het is clan Ventrue die de Camarilla tot op de huidige dag regeert. Hun taken met waardigheid dragend zijn zij zich terdege bewust van de grote verantwoordelijkheid die op hen rust. Ze zijn gewend aan het hebben van macht en zouden daar onder geen voorwaarde afstand van doen.In vroeger tijden werden de Ventrue gekozen uit koningen, hoge adel en andere gezagsdragers. Heden ten dage zijn het vooral de families met 'oud geld', de ambitieuze carriŤretijgers en de politici die de nieuwe Neonates aandragen.

Sabbat

Lasombra

De elegante Lasombra zijn de onbetwiste leiders van de Sabbat. Het respect dat ze in het verleden hebben verdiend door samen met een groep Assamites hun eigen Antediluvian te vermoorden zorgt ervoor dat ze binnen de Sabbat als clan nog steeds hoog in aanzien staan, en hun openlijk agressieve, dominante en competitieve gedrag draagt daar alleen maar toe bij. Lasombra zijn makkelijk te herkennen aangezien ze onzichtbaar zijn in spiegels en op film. Dit maakt hen meteen tot wandelende Breakings of the Masquerade, hun magische krachten waarmee ze de schaduwen naar hun hand kunnen zetten maken ze bovendien gevaarlijke vijanden voor iedere Camarilla-vampier.

Tzimisce

De op een na grootste clan van de Sabbat is berucht om de grote wreedheid van haar Childer. Hun mogelijkheid om menselijk vlees en botten in alle mogelijke vormen te boetseren helpt hen om het aan hen zo geliefde tijdverdrijf, martelen, nog beter uit te kunnen voeren. Ondanks hun grote aantal houden zij weinig leiders-posities binnen de Sabbat. Liever staan ze als occulte wetenschappers of krijgers in het veld dan dat ze de bevelen uitdelen. En bij het uitvoeren daarvan maken ze zich weer zo onmisbaar dat zij hun leiders altijd nog van advies kunnen voorzien.

De overige clans

Assamites

Deze uit het Midden-Oosten afkomstige clan komt voort uit een groep huurling-moordenaars. Ook in hun onleven zetten ze deze praktijken voort en als meest gevreesde killers onder de vampieren nemen ze opdrachten aan van o.a. Justicars en Sabbat-Bisschoppen (leiders) om in ruil voor het bloed van hun opdrachtgever bepaalde Kindred 'uit de running' te nemen.

Followers of Set (Setites)

De vampiers van deze clan zijn berucht om hun voorliefde voor morele en spirituele corruptie. Keer op keer hebben zij bewezen dat deze reputatie terecht is, en dat er weinig Setites gehoor gaven aan de oproep van de Camarilla om zich bij hen aan te sluiten bracht dan ook een golf van opluchting teweeg.

Gangrel

Van alle vampieren staan de Gangrel waarschijnlijk het dichtst bij hun innerlijke natuur. Deze solitaire nomaden verkiezen een leven in de wildernis boven de drukte van de stad. Hoe ze daarbij de weerwolven, die buiten de stad heer en meester zijn, weten te ontwijken weet niemand. De Gangrel zijn de vampieren die het beste het beest kennen dat in iedere vampier huist, en dat komt onder meer tot uiting in hun grote affiniteit met de dierenwereld. Ondanks hun grote fysieke kracht zijn de meeste Gangrel relatief kalm van aard. Zij gaan een gevecht niet uit de weg, maar hun ware passie ligt bij het uitwisselen van verhalen in plaats van klappen.

Giovanni

De Italiaanse familie Giovanni heeft twee gezichten. Aan de ene kant zijn het de leiders van een misdaadsyndicaat waarvan Desi Bouterse alleen maar kan dromen en aan de andere kant zijn het oproepers van geesten. Ieder kind van de (menselijke) Giovanni-familie gaat door een lang proces van testen en zij die waardig worden bevonden worden eerst tot ghoul gemaakt en later (als ze zich voldoende bewezen hebben) embraced. Het feit dat de leden allemaal (een nogal incestueuze) familie van elkaar zijn zorgt ervoor dat hun onderlinge loyaliteit groot is.

Ravnos

Hoewel deze clan, net als de Gangrel, een bloedverwantschap heeft met de trotse zigeuners, is er geen andere clan van wie zij meer verschillen. De Gangrel zijn eenlingen, de Ravnos houden van gezelschap. De Gangrel zijn vechters, de Ravnos proberen fysieke confrontatie zoveel mogelijk uit de weg te gaan. De Gangrel zijn eerlijk en oprecht, de Ravnos zijn meesters in leugens en oplichterij.

Caitiff

Dan zijn er nog de Childer die bij de Embrace zijn achtergelaten door hun Sire (dit gebeurt bijvoorbeeld vaak bij de Gangrel), of waarvan de Sire dood was voordat deze een goede 'opvoeding' had kunnen geven. Hun gebrek aan kennis over hun clan en hun eigen magische vermogens zorgt ervoor dat zij vaak zwakker zijn dan de andere Neonates. Dat er vervolgens ook nog niemand is die achter hen staat binnen de Camarilla (zoals hun Sire zou doen) zorgt ervoor dat ze daarbinnen dan ook zeer weinig status hebben.

Terug naar de bovenzijde van de pagina

 

Vampieren - Waar of niet waar?

Laten we maar eens wat 'algemeen bekende' feiten over vampieren bekijken. Wat... is... waarrr?

Vampieren zijn bloeddorstige wezens die zich voeden met het bloed van schone adellijke dames en iedereen die door een vampier gebeten wordt sterft en verandert zelf ook in een vampier.
Dat is natuurlijk onzin; als dat waar was, dan zouden er in de loop der eeuwen meer vampieren dan mensen overblijven en zou het menselijke ras allang uitgestorven zijn. Als een vampier een mens bijt, drinkt hij meestal een kleine hoeveelheid bloed en daarna laat hij hem gaan, het slachtoffer een beetje licht in het hoofd achterlatend, en zonder herinnering aan wat er gebeurd is. Het speeksel van de vampier is genoeg om de wond razendsnel te laten helen dus er blijft geen enkel bewijs achter. Om een 'child' te creŽren moet een vampier zich voeden met het bloed van zijn slachtoffer tot aan diens dood en dan een kleine hoeveelheid van zijn eigen bloed aan het lichaam geven. Hierna begint het lange en pijnlijke proces waarin het slachtoffer zijn eerste dood sterft en herrijst als een ondood monster: de Embrace

Vampieren hebben grote magische krachten, kunnen zich in dieren veranderen, hebben macht over mensen en kunnen in een mist verdwijnen.
Waarheid - hoewel niet alle vampieren dezelfde krachten hebben, en de mate van hun magische vermogens sterk bepaald wordt door hun ouderdom, hun Clan en de kracht van hun bloed zijn dit enkele voorbeelden van de krachten die vampieren tot hun beschikking hebben.

Vampieren kunnen zich alleen voeden met menselijk bloed.
Leugen - ze kunnen zich ook in leven houden door het drinken van dierenbloed of vampierenbloed. Voor velen van oudere generaties heeft het mensenbloed zelfs zijn kracht (en smaak) verloren en zij hebben het bloed van jongere en zwakkere vampieren nodig om 'in leven' te blijven. Dit is natuurlijk een bron van grote onrust onder de jongeren.

Knoflook, kruizen, en stromend water zijn prima manieren om je tegen een vampier te beschermen, en een staak (houten stok) door het hart zal hem doen sterven.
Leugen - dit bijgeloof heeft al aan menig vampieren-jager het leven gekost, en natuurlijk worden deze leugens door de vampieren zelf ijverig in leven gehouden. Hoewel een staak een vampier verlamt sterft hij pas als zijn hoofd van zijn romp wordt gescheiden of zijn lichaam onomkeerbaar wordt vernietigd. Voordat een vampier zijn tweede dood sterft gaat hij in een diepe - op coma lijkende - slaap die Torpor wordt genoemd. Net als bij een coma kan hij hieruit weer spontaan ontwaken, of hij kan worden opgewekt door hem bloed te geven waarmee hij zichzelf kan genezen van de wonden die hem in Torpor deden gaan.

Vampieren bestaan niet.
Leugen - dat is wat ze WILLEN dat je gelooft.


De Inner Circle - oudste vampieren?

Dat de leden van de Inner Circle in feite ook allemaal de oudsten van hun Clans zijn, is vrij onwaarschijnlijk. Ten eerste zijn er van verschillende Clans nog Antediluvians in leven, en aangezien die de grootste tijd in Torpor doorbrengen is het voor hen vrij moeilijk om iedere 13 jaar zo'n vergadering bij te wonen. Als je zo oud bent als een Antidiluvian is om de 13 jaar equivalent aan ieder uur moeten opstaan om een huilbaby eten te gaan geven. Liever niet...

Daar komt nog bij dat de oudste vampieren meestal niet zo oud zijn geworden door risico's te nemen. Hun paranoia heeft ze altijd in leven gehouden en ook nu nog hebben ze er weinig zin in om hun veilige Havens iedere 13 jaar te verlaten voor een vergadering waarbij er nog 6 andere oppermachtige vampieren aanwezig zijn (oude vampieren hebben oude vijanden).