Een oorlogsmonument op de Poeldonk

Opdat wij niet vergeten

 

 

De website van het oorlogsmonument op de Poeldonk (Den Dungen) is verplaatst naar:

The website of the war memorial on Poeldonk (Den Dungen) has been moved to:

 

www.monumentpoeldonk.nl

 

Pas a.u.b uw verwijzingen aan!

Please change your links!

Copyright © 2003 by DABBLER Productions NL. All rights reserved  Laatste wijziging 04-11-2003 19:56:09 +0100
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn,opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Het is niet toegestaan om bovenstaande te gebruiken voor commerciŽle doeleinden.