Home

Een boerderijboedel-vercopinghe
1619
Cornelis Willemsz. van Tetrode

Aelbert Cuyp 1620 - 1691 stalinterieur1. Cornelis Willemsz. van Tetroede (1) (2), voorvader van vele Tetteroo`s, overleden in 1619 was gehuwd met Marritgen Lenertssen, overleden in 1616. Het echtpaar kreeg negen kinderen (3) die op 24 mei 1616 tussen de 5 en 21 jaar oud zijn. Cornelis pachtte een boerderij in Made, Loosduinen (Monster) (4). Akte 12 en 13 maart 1619 (5)

Op verzoek van de voogden van de kinderen van Cornelis Willemsz. van Tetroede, in zijn leven gewoont hebbende opte woninge van Jacob Heerman, tresorier van den Haege gelegen in desen Ambachte van Monster, om te verkopen beesten, paarden, enz. bouwgereetschappen, huysraet ende Inboel.

Voorwaerden: de coopers zullen gehouden wesen de belooffde penningen te betalen Baemisse toecomende (1 oktober); zij moeten op staende voet stellen een of twee borgen, op wie de schulden te verhalen zullen zijn, vermeldende dat vrouw persoonen haer voor niemant en mogen verbinden (als borgen). Ende sullen Schepenen, secretaris ene bode, over dese vercopinge staende, voor niemant borge mogen werden, anders als voor malcander.

Op de coop van eenig paert moet de XXe penning betaald worden; op branthout en vleys ’t recht van impost.

De copers ende cooppersse syn gehouden te betalen ten behoeve van de Secretaris ende Bode voor heurlyeden pontgelt opte gulden een stuver, ende ten behoeve van de vercopers tot vervallinge haerder oncosten boven dien opte gulden vier penningen… etc.

  Voor wel 100 aanwezigen werden ca 300 kavels verkocht!
De eerste dag; 17 rode koeien, vier vaarsen, twee hokkelingen, negen schapen met lammen, twee bruine paarden, twee veulens, een stier, `t vierde deel van `t hoij, `t 2e vierdedeel van `t hoy, `t 3e vierddeel van `t hoij, `t vierde vierdendeel, Noch in den tweden barch alle 25 gruyen, de Bostel die in de peth es, (brouwerij afval in de put)

  Den 13en Marty 1619
De veste waegen mitter touwen, noch een waegen, de Carre mit drie wielen, de Eyens (de eggen), hange bancken, Touwen, en ploech, Een carre, vier oude wielen, en crowagen, Vorcken ende rommeling, 3 deelen (planken) mit een houde, Stellingen ende plancken, de zoutback ende schraegen, twe graeven (schoppen), een graeff, een byl ende hou, een zicht(zeis) ende rommeling, een zeyssen, 2 schoppen, spae en vorck, een zaech, spae en ander rommeling, een wan Een zeyssen ende rommeling, een pleech schyff, een zey, een bager met een zaech, Vorcken ende rommeling, een val vorcken ende anders, Rommeling, een vliech ende ander, een vleysblock, Rommeling, een strijck kleet,

Aelbert Cuyp 1639-1649

 Schaeckels, een plavier touw, twee borstleeren ladder ende spar, een heck, twee kaes persen, twee tobbens en rommeling, Vlas ende braeck ende anders, Plancken alleger, een kaern mitten stock, een wring tobbe, scaer en berry, noch een wringtobbe ende cleyn tobbegen, 22 molck mouwen, een caes vath, noch twe caesvaten, noch een caesvat, vijf emmers mit ysere hoepen, een wringberry, twe tonnen ende stop,
 Een vaete banck, banckgen ende twe plancken, een vuyer banck, planck en tobbe, Rommeling, een hengel, een knaep, een voetbanck,, een wagenschotte, tresoortgen, een glase caesgen, een tresoortgen, een cannebort, vier stoelen, twee spinnen wielen, een tobbe, een velt can, yserwerk, Coperwerk, Een copere candelaar, een ysere poth, twe cleyne candelaers, zes ketels, een geel cop ketel, een beddepan, zes tinne tellooren, zes plateelen, twee peer kannen, twee croesen en een zoutvath, een plateel en ander tinne werck,
 Schotelen en tinne lepelen, Luyermanden, Cussenslopen, (8x) zes Tafellakens, linde laecken, twee laecken, vier luyer, laeckens, out Linden, een pieckgen, de staelen booch, een hangent tresoortgen, een bedde mit peuluwe, twee bedden, zes oorcussens, een beddeken, een zaeyge ende cusse, vijf deeckens, een root wollen hemt, een paer swarte bocxen, een swart rockgen, noch een hemtrock, een swart laecken hoyck, een linde rockgen, een hoet en een paer bocxen, een vrouwen lyffgen, zes zyde specxen, Een swart laecken hoyck, een linde rocken, een hoet, een paar bocxen, een vrouwen lyffgen, twe schoeren, twe stucken Roockt vleys ende een hammetgen, drie stucken roockt vleys, Viertien stucken roockt vleys, een ham, Een tafel ende banckges, Rommeling, Een back, een roer, een spry, de Casse opte Camer, een tresoor, een wagenschotte tafeltgen.

Aldus gedaen endevercoft opte woninge van Jacob Heerman tot Loosduynen, opten XIIen ende XIIIen Marty anno 1619 voor Schepenen onderteyckent.

Adryaen Maertsz van der Voort
Lenaert Cornelisz.

453.11.0

     4.5.0 gereet

1321.7.0
----------

1779.3.0

  970.0.0 hant
----------

2749.3.0

Noot: Dan waren er nog obligaties op personen.

1). Voor de afstemming en nakomelingen en broers van Cornelis Willemsz. van Tetrode
zie Genealogie Van Tetrode no 7, Jan Jansz van Tetrode, Jeroen van Tetrode 1591

2) Cbv Genealogie Den Haag; Genealogie Tettero(o), een Delflandse tak vanaf ca. 1550, samengesteld door Ing A.J.M. Tetteroo Rotterdam 2000.

3) NAA ORA Monster weeskamerarchief inv. no. 5 fol 115 vo., 24 mei 1616.

4) Jacob Heerman kocht de boerenhoeve en 24 morgen land in Made bij Loosduinen op 24 augustus 1611. Het land was afkomstig van de Abdij van Loosduinen. (Ga Den Haag)

5) NAA RA Monster no. 115 fol. 107-111 en 121-122 d.d. 12 en 13 maart 1619, hier met het weglaten van kopers en borgen en bedragen.

Home