Home

Genealogieën Van Tetrode


Onderzoek door Wim Tettero en Aad Tetteroo
Opmaak door Marcel Tettero

Vernoemingen naar moeder- of grootmoederszijde

Vroeger kregen kinderen vaak de achternaam van de moeder of de grootmoeder. Op deze pagina vindt u voorbeelden die mogelijk zijn gerelateerd aan een moeder met de 'aanzienlijke' naam Van Tetrode.
Voor deel 1 ga naar Ysbrant van Tetrode.

Ga naar:
1 Nakomelingen van Alide Hendriksdr. Van Tetrode
2 Van Ruyven van Tetrode
3 Naar Adriana Jansdr. van Tetrode
>4 Vinck, van Weesp van Tetrode
5 Naar Maria Dircsdr. van Tetrode
6 Naar Neeltgen Cornelisdr. Van Tetrode
7 Naar Willemptgen Cornelisdr. Van Tetrode
8 Naar Geertruyt Danelsdr. van Tetrode
  9 Naar Pietergen Dircsdr. van Tetrode
10 Van Tetrode in Gouda
11 Ysbrand van Tetrode
12 Van Tetrode in Haarlem


1 Nakomelingen van Alide Hendriksdr. Van Tetrode (V-8)

In 1398 werd de zoon van Alide beleend met een leengoed in de ban van Akersloot en wel als erfgenaam van zijn oom Hendrik van Tetrode. De zoon van Alide wordt hierbij Hendrik van Tetrode genoemd, dus naar moederszijde cq. naar zijn oom.

Terug naar boven

2 Van Ruyven van Tetrode

Rond 1400 komt een Claes van Ruyven Dircsz. van Tetrode voor. Zijn moeder was Hillegont van Ruyven, die omstreeks 1382 was hertrouwd met Hughe van Assendelft. Claes was naar zijn grootvader van moederskant vernoemd. Hij was gasthuismeester van het klooster Engelendael. Zijn vrouw was Lysbeth die in 1401 samen met hem aan het Regulierenklooster ter Engelendael in Leiderdorp 11, morgen en 7 hont land gelegen in de Banwech in het ambacht van Wateringen schonk en in 1402 1/3 van 17 hont land gelegen aan de Bannewetering in Naaldwijk aan het gasthuis Oude Delf in Leiden.

Als weduwnaar trok Claes naar het klooster in Leiderdorp waar hij in 1410 stierf. Jacobmina Claesdr. Van Ruyven van Tetrode, ambachtsvrouw van Pendrecht overleed in 1509 en was gehuwd met Arent Franckensz. van der Meer, schout van Delft en baljuw en dijkgraaf van Delfland. Een verband met bovengenoemde Claes is niet gevonden. Zie ook: Klaas van Ruyven aan stukken gesneden (Dit is iemand anders dan de bovengenoemde Claes.)

Terug naar boven

3 Naar Adriana Jansdr. van Tetrode (VIII-26)

Zij was gehuwd met Hughe Meesz. Dit echtpaar had onder meer een zoon Foye met kinderen die zich van Tetrode gingen noemen. Adriana was waarschijnlijk de dochter van de Leidse Veertigraad Jan van Tetrode. Hughe Meesz. was lijndraaier. Zijn vader was Bartholomeus Dircsz.Willemsz. was eveneens lijndraaier. Die gehuwd was met Clemense Jacobsdr.

Hun kinderen zijn:
1 Foye die volgt I
2 Clemeynse gehuwd met Jan Nanen
3 Adriana
4 Katrijn gehuwd met Gerrit Jan Gerijtsz.

I Foye Huygensz. naar moederzijde Van Tetrode, geboren rond het jaar 1500. Echtgenoot is onbekend.
Kinderen:
1 Annetje gehuwd met Jan van Brouckhoven uit dit huwelijk;
a. Adriana die in 1564 huwt met Hendrik Adriaans (die zich van Tetrode noemt)

Uit dit huwelijk Jan (kinderloos overleden) en Adriaan, burgemeester van Leiden (1581-1625). Hij ging zelfs het wapen van Van Tetrode voeren. Hij trouwde met Adriana Burggraefs en Willempje (gehuwd met Cornelis Swanenburch, professor in de rechten).

b Foye, Burgemeester van Leiden
c. Maria gehuwd met Willem van Duivenvoorde

2 Gerrit, die volgt II
II Gerrit Foyensz., naar grootmoederszijde Van Tetrode, meestal onder patroniem. In 1574 was hij poorter van Leiden. Overleden ca. 1576/77, gehuwd met Maria Pietersdr. van Noorden. Hij was koopman in Leiden.
Kinderen uit dit huwelijk
1 Anna in 1632 weduwe van Barend Barendsz.
2 Maria huwt Hendrik Pietersz.van Gerven. Zoon is Sednach
3 Maria 2 overleden in 1598 gehuwd met Maaarten Willebroortsz. Van Stopenburch
4 Beatrijs gehuwd met Jan Jansz.
5. Machteld, ondertrouw Leiden 16-2-1590 met Pietere Dircsz. Steen, goudsmid, kind Duyfgen, huwt 2e Dirc Strijck uit Haarlem

Terug naar boven

4 Vinck, van Weesp van Tetrode

In de genealogische literatuur worden meerdere personen aangeduid met Van Tetrode gezegd Vinck of Van Tetrode gezegd van Weesp.

Deze personen staan zeer zijdelings in verband met Van Tetrode. De verklaring moet gezocht worden in het feit dat een oom van vaderszijde van Bartholomeus Dircsz., namelijk Hughe Meesz., gehuwd was met Adriana van Tetrode. Hij had het tot veertigraad van Leiden gebracht.

Zoals hiervoor is vermeld namen nakomelingen van Adriana van Tetrode de naam van Tetrode aan en klaarblijkelijk deden verwanten van haar man dat ook !

Een kort overzicht;

I Dirc Mees Willemsz. huwde Kerstine Jans Claesdr. van de Horst. Hieruit:

II Bartholomeus, deze huwde drie keer en uit zijn derde huwelijk met Geertruida Cornelisdr. (familie Vinck) komen kinderen en kleinkinderen voort die zich Van Tetrode gezegd Van der Meeren of Vinck noemde, namelijk:
a. Dirc, overleden in 1542, gehuwd met Theodora van der Meeren gezegd van Weesp.
b. Cornelis gehuwd met Reymptgen van Bancken (Banchem), nakomelingen noemen zich Vinck, hun dochter Elsabeth huwde Willem Zuytbroek en waren de grootouders van de schilder Rembrandt. Elisabeth komt in de literatuur wel voor onder de naam Van Tetrode, maar zoals hierboven is aangegeven was zij dit niet in genealogische zin.
c. Adriaan
d. Catrijn

Terug naar boven

5 Naar Maria Dircsdr. van Tetrode (IX-31)

Uit het eerste huwelijk van Gerrit Ewoutsz., schepen van Leiden in 1516 - overleden 16 april 1534, met Maria komen vier kinderen voort. Zij krijgen kinderen en kleinkinderen. Hun zoon Aernt noemt zich naar moederszijde Van Tetrode:
1 Aernt Gerrit Ewoutsz.(I) overleden ca, 1570
2 Ewout
3 Lysbeth
4 Margiete

I Uit het derde huwelijk van Aernt d.d. 3 september 1554 met Gerytje Jansdr. komen de kinderen:
1 Cornelis Aerntsz. Van Tetrode, brouwer, huwt op 12 september 1591 Catharina Claesdr. Bors. Hun kinderen;
a Jan Cornelis van Tetrode, brouwer, huwt 11 juni 1614 Geertruyt Joostendr. van Huiduinen uit Haarlem huwt 2e 11 mei 1622 Geertruyt Jansdr. van Outshoorn
b Duyfgen Cornelisdr. van Tetrode huwt Mr. Nicolaas Verbolt, secretaris te Nijmegen

2 Duyfgen Aenrtsdr. van Tetrode huwt Jan Cornelisz. Van Veen

3 Maritge Arentsdr. van Tetrode

4 Neeltje Arentsdr. van Tetrode huwt 15-9-1593 Jacob Reyersz. van Swieten.

Noot. Willen Willemsz. van Ouwelant is een andere zoon van Aernt Gerrit Ewoutsz. Hij huwde Haesgen, een voorkind van Gerrit Jansz. Hij en zij vader worden in de literatuur ten onrechte Van Tetrode genoemd. Uit vele archiefstukken uit Leiden blijkt dat zij deze naam nooit hebben gevoerd.

Terug naar boven

6 Naar Neeltgen Cornelisdr. Van Tetrode (XI-13)

Neeltge was gehuwd met Floris Meesz. Podt, kuiper. Zij maken in 1574 en testament in Leiden. Hun kinderen zijn:
I Cornelis Florisz. pseudo van Tetrode, zijn zoon is Michiel, chirurgijn en apotheker in dienst van de kamer Amsterdam van de Oost Indische Compagnie in 1620.
II Mr Jacob Floris pseudo van Tetrode, zijn grootmoeder was Geertuyt Paeds. Gezien de naam Floris in Leiden waren er waarschijnlijk nog kinderen en kleinkinderen met de naam van Tetrode. In de Hooglandse kerk in Leiden een grafsteen; Hier leyt Jacob Floris van Tetrode ende heeft in zijn leven 50, jaer en elf maanden school gehouden is geweest op den 16 april anno 1632. hier leyt begraven Neeltje Cornelisdr. Van Tetroe ende stierf int jaer 15.. den 25 december.

III Danel Floris pseudo van Tetrode woont in 1620 aan de westzijde van de Breestraat in Leiden

Terug naar boven

7 Naar Willemptgen Cornelisdr. Van Tetrode (XI-15)

Uit verklaringen voor Burg. en Weth. van Leiden blijkt dat Quirijn Jansz. pseudo van Tetrode was en een zoon van Willemptgen. Quirijn was timmerman in Den Haag en komt veel voor rond 1600 bij de koop en verkoop van huizen.Mogelijk was zijn zoon Jan Crijnen van Tetrode, timmerman gehuwd in de Loosduinse kerk met Annetje Barentsdr. uit Amsterdam

Terug naar boven

8 Naar Geertruyt Danelsdr. van Tetrode (X-16)

Uit het huwelijk van Huygen Arentsz. en Geertruyt Danelsdr. van Tetrode zijn eveneens personen naar moederszijde van Tetrode vernoemd.

Hun kinderen
1 Mr Arent
2 Cornelis van Tetrode (IA)
3 Adriana
4 Maerten (Ib) van Tetrode
5 Wijnina wrsch. gehuwd met J.van Osch.

Ia Uit het huwelijk van Cornelis van Tetrode
1 Geertruyt gehuwd met Joris Adriaasz. Smout met de kinderen Adriaan en Maritge
2 Huyck
3 Maartje gehuwd met Pieter Cornelis
4 Cornelis, genoemd Hagenaar met de kinderen Adriaantje, Claes (timmerman), Annitge, Cornelis en Arent.

Ib Uit het huwelijk van Maerten van Tetrode
1 Geertruyt in 1603 weduwe van Pieter Pieter Jorisz.
2 Huyck, goudsmid had drie kinderen
3 Adriana gehuwd met Pieter Jansz. van Sanen met een zoon Dirc die vicaris werd van de vicarie op de Onze Lieve Vrouwekerk in Leiden, gesticht door Willem van Tetrode.

Terug naar boven

9 Naar Pietergen Dircsdr. van Tetrode (XI-51).

Uit haar eerste huwelijk met een Lucas kwamen twee kinderen voort: Lucas en Dirc.

Op 9-6-1593 in Leiden was zij weduwe van Gerrit Jansz. Kinderen uit haar tweede huwelijk zijn:
1 Grieten Gerritsdr.
2 Arent Gerritsz. genaamd Van Tetrode, zilver-en goudsmid , overleden ca. 1624 gehuwd met Marijtje Dircsdr. Kei(y)boom. Hun kinderen
a Cornelia Arentsdr.
b Dirc Arentsz. van Tetrode die huwt 1-12-1633 te Leiden Petronella Symonsdr. van de Bouckhorst. Uit dit huwelijk met dopen in Leiden;

Arent 14-08-1635 / Maria 23-10-1636 / Simon 29-10-1637 / Symon 4-3-1639 / Moses 21-4-1641 / Maria 8-1-1644 / Jacobus 26-12-1644 / Maria 26-12-1645 / Arent 19-2-1647 / Maria 13-03-1648 / Catharina 14-9-1649 / Pieternelle 9-10-1650

3 . Neeltje Gerritsdr. van Tetrode.

4. Jonas Gerritsz. van Tetrode, ondertrouw Leiden op 15.12.1593 met Maria Jansdr. dochter van Jan Cornelis, (een broer van Willem van Duivenvoorde). Jonas is op 11.8.1602 oud 36 jaren (NL 1984). Kinderen zijn; 1. Jan (consent Hoge Raad d.d. 4 - 11 - 1632) 2. Grieten, geboren te Leiden x 1e Michael van der Poel op 11 - 5 - 1622 (Maerte, Adolphus, Jonas, Leendert), 2e Gijsbert van Dam op 3 - 5 - 1636, 3e Pieter Makareel op 20 - 11 - 1643 3 Claartje huwt Jan de Groen op 27.7.1621 4 Annitje huwt Jacob Parqouw Beyaart op 9.3.1629. GA Leiden klapper op de bruiden (kinderen Nederlandse Leeuw 1994; Jan, Claartje, Annetje, Gerritje, en Adriaantje)

Terug naar boven

10 Van Tetrode in Gouda

In het gemeentearchief van Gouda bevindt zich een map met aantekeningen van de heren Kraats jr en sr. Het betreft hier een onderzoek naar de familie Van Tetrode in Gouda. Een familiewapen en zegels zijn niet gevonden. Waarschijnlijk is de naam van moederszijde afkomstig.

I De aantekeningen beginnen met Wouter Leenaertsz, die in 1544 in Gouda een huis koopt.

II Diens zoon Diert, boekverkoper en overleden rond 1600, was gehuwd met Margriete Maertensdr. Uit dit huwelijk een zoon Leendert.

III Deze Leendert noemt zich Van Tetrode en voor zover kon worden nagegaan was dat in die familie voor het eerst. Zijn kinderen noemen zich ook Van Tetrode. Dit zijn;

IV Abraham, Johanna, Pieter, Wouter, en Dyert allen geboren tussen 1580-1690.

V Ook de kleinkinderen van Leendert van Tetrode te weten Jan Abrahamsz.en Leendert Woutersz. noemen zich van Tetrode.

Terug naar boven

11 Ysbrand van Tetrode

Over een aansluiting van deze tak kan geen uitsluitsel worden gegeven. De genealogie is in het kort ; (voor meer gegevens zie bl. 68a Genealogie Van Tetrode 1300-1600, vierde editie, januari 2000 aanwezig in het Cb v Genealogie in Den Haag)

I Ysbrant (van Tetrode?) geboren rond 1520. Mogelijk gehuwd met Maritgen Arentsdr. Hun kinderen;
a. Cornelis Ysbrantsz. van Tetrode geboren rond 1550, woonde te Nootdorp overleden na 4 oktober 1610.
b Huybrecht Ysbrantsz. van Tetrode ,. Die volgt II

II Huybrecht Ysbrantsz. van Tetrode, geboren rond 1550, overleden te Wassenaar voor 4 october 1610 gehuwd met Aafje Pieters. Uit dit huwelijk, de kinderen wonen in Wassenaar:
1 Pieter van Tetrode, overleden na 1-2-1618
2 Ysbrant van Tetrode gehuwd met Marijtje Pieters
3 Trijntgen van Tetrode overleden na 6 juni 1632
4 Leuntgen van Tetrode gehuwd met Barth. Pieters
5 Marietje van Tetrode
6 Dignum van Tetrode gehuwd met Ghijsbert Corn. Costergijs
7 Marietje van Tetrode
8 Jacob van Tetrode gehuwd met Neeltje Cornelisdr. Bouman

Terug naar boven

12 Van Tetrode in Haarlem

In Haarlem komen rond 1600 een aantal personen met de familienaam Van Tetrode voor. Een aantal van hen is brouwer. Het valt op dat de voornamen Claes, Symon en Cornelis veel voorkomen. De mogelijkheid bestaat dat een aantal van hen de familienaam heeft ontleend aan het naburige Tetterode (Overveen) en daarmee aparte takken vormen.

Een aantal personen Van Tetrode en pseudo Van Tetrode kunnen in verband worden gebracht met de strijd om de opvolging van de vicarie in Limmen, destijds gesticht door Hendrik van Tetrode. Hierbij al vijf Claesen. Kortheidshalve verwijzen we naar bladzijde 73 van de Genealogie van Tetrode 1300-1600, januari 2000, vierde editie, als aanwezig in het Cb v Genealogie in Den Haag.

Hierna volgen enkele aantekeningen;
De Ploech en de Zijde Specx, later Nieuwe Roomen.
2 november 1658 ;

Cornelis Hendrixzoon van der Willige, getrouwd met Marijtje Maertens, eerder weduwe Marijn de Meester, verkoopt aan Gerrit Sijmonszoon van Tetterode, brouwer in de Engel te Haarlem, een huis en erve, groot 127 roeden, staande in de Napelslaan, genaamd ``de Ploech en de Zijde Specx`` belend ten zuiden de Haarlemmerhout, ten westen de stad Haarlem en Johannes Rombouts, ten noorden de Napelslaan en ten oosten Reijnier den Daelder, enz., voor f 3400.

5 juli 1680;
Gerardus van Tetterode, eenige zoon van Sijmen van Tetterode, transporteert aan Willem Keijser, brouwer in het Dubbele Anker te Haarlem, voor f 2025.

Cb v Genealogie Den Haag, particulier archief Hoynck van Papendrecht (doos fa 00164/24no3906) Hier in het kort weergegeven
I Simon Cornelis van Tetrode x Syburch Gerrits Montfoort, hieruit ;
II-1 Catharina van T. x Dominicus Jans Breggen, huwelijkscontract in 1617
II-2 Cornelis van T. x Wilhelmina van Wieringen
II-3 Gerrit van T. x Geertruyt Claesdr. Met een zoon Nicolaas, die volgt III
II-4 Cornelia van T.x Cornlis Reijers Akersloot
II-5 Hermannus van T.

III Nicolaas Gerristz.van Tetrode, geboren 31 mei 1637
Huwt 1e Francina van Borselen, hieruit 1 Elisabeth 1659, 2 Cornelis 1662, 3 Geertruyt 1666
Huwt 2e Juliana ?.., hieruit 4 Marie 1671, 5 Herman 1672, 6 Albertus 1675
Huwt 3e Christina Winterswijk, hieruit 7 Henricus, 8 Elisabeth

Zie ook jaarboek Cb v Genealogie 1955 Haarlems St. Jacobsgilde.

Nog een Cornelis:

Cornelis Tetroode, korenkoper in Haarlem 1643

Malle Babbe werkte bij Cornelis Tetrode in 1641

Terug naar boven

Deel 1

Home