REGLEMENT

 

Federatie van scherpschutters verenigingen ''op de wipboom” in Nederland                        

 

 

 

 

 

 

 Reglement voor de Nederlandse kampioenschappen Vrije hand en Opgelegd 

 

Tekst van het reglement zoals het is gewijzigd tot en met de jaarvergadering van 16 maart 2015

 

 

1. De Nederlandse kampioenschappen zullen worden gehouden onder toezicht van het bestuur van de federatie en de organiserende vereniging.

2. De Nederlandse kampioenschappen vrije hand worden gehouden op de vierde zondag van de maand Mei.

De Nederlandse kampioenschappen opgelegd worden gehouden op de vierde zondag van de maand Juni.

 

3.Aan de Nederlandse Kampioenschappen op de Wipboom,kunnen alleen  Schutters deelnemen die lid zijn van een bij de federatie aangesloten schietvereniging

Mocht blijken dat een schutter geen lid is van een bij de federatie aangesloten vereniging wordt hij gediskwalificeerd en gaat de prijs naar de beste schutter

op dat onderdeel die wel lid is van een bij de federatie aangesloten vereniging.dit geld niet voor de vrije onderdelen .dat wordt bepaald door de organiserende

vereniging.

 

De aangesloten verenigingen moeten zelfstandig lid zijn van de KNSA of K N T S

 

Elke vereniging kan met meerde viertallen deelnemen.

 

Een schutter kan maar in 1 viertal worden ondergebracht.

 

Door het federatie bestuur kan aan een schutter met een handicap toestemming worden verleend om in afwijking van het regelement deel te nemen aan een Nederlandse kampioenschap.

Daartoe moet voor de jaarvergadering van de federatie een schriftelijk verzoek worden ingediend.

Dit moet zijn ondersteund door het kringbestuur van zijn regio.

 

Het inschrijf geld bedraagt € 10,- per vereniging

 

De contributie bedraagt € 10,- per jaar per vereniging.

 

De contributie tot en met het lopende moet betaald zijn voor 1 mei van het lopende kalenderjaar voordat kan worden deelgenomen aan de Nederlandse kampioenschappen.

 

4. De schutsbomen moeten een hoogte hebben van 16 meter met een toegestane afwijking van een halve meter, zowel naar boven als naar beneden.

    De hoogte word gemeten vanaf begane grond tot bovenkant wip.

 

  Bij het opgelegd schieten moet de oplegpaal staan op een afstand van plus minus 6 meter van de schutsboom. Afhankelijk hoogte en schiethoek.

 

   Bij het schieten uit de vrije hand is deze afstand meer variabel.

   Er zal echter steeds rekening moeten worden gehouden met de ter plaatse geldende voorschriften.

 

5.Het wip materiaal voor de Nederlands kampioenschappen viertal en persoonlijk wordt door het federatie bestuur beschikbaar gesteld.

  

   Het wip materiaal voor vrije hand en opgelegd zal worden geplaatst op pijp met een buitenwerkse maat van 25 mm en een binnenwerkse maat van 15 mm.

 

   Elke wip zal met een afzonderlijk optrektouwtje worden verbonden.

   Bij alle wippen voor het opgelegd schieten zal een afzonderlijk veertje of elastiek worden geplaatst.

 

  Om de moeilijkheidsfactor te vergroten kunnen contragewichtjes worden aangebracht.

 

  Een wip waarop niet wordt geschoten dient eraf te hangen.

 

  Tijdens het schieten moeten de optrektouwtjes los hangen en mag men deze pas vastpakken als de schutter zijn schot heeft geschoten.

 

6.Er zijn speciale viertalkaarten tevens te gebruiken voor korps, zij moeten voor zowel het inschieten als het kampen afgetekend worden.

 

7.Door de federatie worden voor de kampioenen federatiemedailles beschikbaar gesteld.

    De federatie stelt tevens een koningskruis beschikbaar waarvan het verschieten door de organiserende vereniging wordt geregeld.

 

8. Bij het Nederlands kampioenschap vrije hand mag 1 onderdeel opgelegd en bij het Nederlands kampioenschap vrije hand mag 1 onderdeel vrije hand worden georganiseerd.

    Dit indien schutsbomen genoeg aanwezig en in overleg met de federatie bestuur.

    Bij een Nederlands kampioenschap mogen geen extra aanbiedingen worden georganiseerd.

 

9.De aanvang der kampioenschappen is om 11.00 uur.

   De vereniging waar het Nederlands kampioenschap wordt gehouden schiet als eerste en eventueel volgend viertal.

   Er moet geschoten worden in volgorde van het kopen van de korpskaarten.

   Men moet voor 12.30 uur de viertal/korpskaarten hebben gekocht en ingeleverd.

   Inschrijven persoonlijke onderdelen tot 13.30 uur. Inschieten tot 14.30 uur.

  

                               Nieuwe Regels Nederlandse Kampioenschappen

 

 

 Prijs viertallen/korpskaarten €7,50 per kaart.

 

 Deelname aan een Persoonlijk Nederlands kampioenschap kost € 2,00.

 

 Deelname personeel vrije hand € 2,00.

 

 Deelname personeel opgelegd € 2,00.

 

 Het moet mogelijk zijn om per onderdeel te betalen.

 

 Inschieten Kampioen 3 punten uit 3 schoten.

 Personeel 3 punten uit 5 schoten.

 

10.Wanneer het bij kampen, zowel bij het viertal als bij de persoonlijke, een nul wordt geschoten waardoor men kansloos is op een Nederlands kampioenschap is verder schieten niet meer toegestaan.

 

11.Voor het inschieten van de viertallen vrije hand zullen twee gelijke bomen met gelijk wip materiaal worden gebruikt.

 

Voor het kampen viertal vrije hand zal een van deze twee bomen door het bestuur van de federatie bij loting worden aangewezen.

 

Voor het inschieten en kampen voor het persoonlijk Nederlands kampioenschap vrije hand zal 1 boom worden gebruikt; indien mogelijk twee bomen.

 

Bij het vrije hand schieten moet een schutter voor het doen van zijn schot c.q schoten onder de schutsboom blijven.

 

Per schot mag maximaal tweemaal het geweer van de schouder worden gezet.

 

Bij de derde maal plaatsen van het geweer op de schouder moet het schot worden gelost.

 

Bij het vrije hand schieten mag de schutter zich laten assisteren door 1 persoon met 1 paraplu met ene maximale doorsnee van 1.25 meter.

 

Indien een schutter voor het kampen persoonlijk Nederlands kampioen vrije hand onredelijk veel tijd daarvoor in beslag neemt kan men namens de federatie gelast worden om binnen vijf minuten zijn schoten te schieten.

 

Maten vrije hand wippen viertallen -  Inschieten diameter 70 mm.

                                                        - Kampen diameter 55 mm.

                                  persoonlijk     - Inschieten diameter 50 mm.

                                                       -  Kampen diameter 30 mm.

 

12. Voor het inschieten van de viertallen opgelegd zullen twee gelijken bomen met gelijk wip materiaal worden gebruikt.

      Voor het kampen zal een derde boom worden gebruikt.

 

      Wanneer een viertal bij het inschieten twaalf punten heeft geschoten willen we indien mogelijk(afhankelijk aantal schietbakken) onmiddellijk de eerste kampronde schieten.

 

      Indien deze eveneens wordt volgeschoten of verder kampen nog noodzakelijk is moet eveneens onmiddellijk de tweede kampronde worden geschoten.

 

     Voor het inschieten en kampen voor het persoonlijk Nederlands kampioenschap opgelegd zullen vier gelijke bomen worden gebruikt.

     Maten opgelegde wippen:

      

       Viertallen:

             Inschieten  Diameter 25.5 mm hoog 9 mm

       1e kampronde  Diameter 25 mm hoog 9 mm afgeschuind tot 6 mm

       2e kampronde  Diameter 25 mm hoog 9 mm afgeschuind 4 mm

       

        Persoonlijk:

       Inschieten Diameter 25.2 mm_ hoog 9 mm

 

        1e en 2e kampronde Diameter 25 mm hoog 9 mm afgeschuind tot 4 mm.

 

13. Bij het inschieten Nederlands kampioenschap vrije hand viertal zal wordt geschoten schot voor schot per schutter per toerbeurt.

      Bij het inschieten Nederlands kampioenschap opgelegd viertal worden per schutter drie schoten achter elkaar geschoten.

 

14. Bij het Nederlands kampioenschap viertal vrije hand zal vanaf de derde kampronde op de kampwip worden geschoten.

 

      Bij de overige Nederlandse kampioenschappen zal kampen reeds vanaf de eerste kampronde op de kamp wip plaats vinden.

     

      De schutter die bij het kampen niet tijdig aanwezig is en na herhaalde oproep niet komt opdagen om te kampen, wordt hiervan zonder meer uitgesloten.

 

       

     15. Bij het Nederlands kampioenschap opgelegd mag steeds geschoten worden met gebruikmatig van de riem.

 

     16. Er mag alleen geschoten worden met kaliber 22 long rifle standaard munitie die door de organiserende vereniging beschikbaar wordt gesteld en in welke haar keuze van het merk zelf bepaald mag   

           worden mits deze maar aan de normen voldoet van standaard munitie.

 

          Alleen met de beschikbaar gestelde munitie mag worden geschoten.

         Het bestuur van de federatie en de organiserende vereniging hebben het recht alle schietmaterialen van een ieder te controleren en bij ondeugdelijkheid of twijfelgevallen die materialen uit te schakelen.

         Magazijn en automatische inrichtingen mogen niet worden gebruikt.

 

         Er mag met of zonder vizier worden geschoten. Bij toepassing van een diopter mag er geschoten worden met een kleurfilter.

         Het gebruik van optische richtmiddelen is verboden. Een normale bril of zonnebril is toegestaan.

         Uitgangspunt is dat geen vergroting of verkleining van het doel middels het vizier of ander hulpmiddel mag plaatsvinden.

         Fysische of elektronische richtmiddelen, zoals laserstraalvizieren zijn verboden.

   

    17.De geweren moeten steeds met open grendel of blok worden gedragen.

 

         Bij het vrije hand schieten mogen zij niet eerder worden geladen voordat de schutter aan de beurt is en met de loop naar boven gericht.

       

         Bij het opgelegd schieten mag niet worden geladen voordat het geweer op de richtladder ligt en met de loop naar boven gericht.

 

   18. Elk schot zal als geschoten worden beschouwd, zodra het geweer geschouderd is oftewel geschouderd op de richtladder ligt en de kogel de loop heeft verlaten.

 

   19. Een schot zal slechts als raakschot worden aangemerkt wanneer de wipvogel na het schot hoorbaar en/of zichtbaar kan worden opgetrokken.

 

   20. Wanneer aan het einde van de wedstrijden persoonlijk Nederlands kampioen vrije hand en persoonlijk Nederlands kampioen opgelegd - afhankelijk van het verloop der wedstrijd - zich nog een acht

         a tiental schutters hebben geplaatst, zal door de federatie worden gecontroleerd of de desbetreffende schutters meer dan eenmaal aan dat onderdeel hebben deelgenomen.

 

 

           Indien zulks het geval is volgt uitsluiting van verdere deelname.

           Indien reeds tijdens de betreffende wedstrijden wordt geconstateerd dat een schutter meer dan eenmaal aan dat onderdeel heeft deelgenomen volgt eveneens uitsluiting van verdere deelname.

           Bij het einde van een Nederlands kampioenschap zal door de federatie de naam van de schutter die op deze manier foutief heeft gehandeld bekend worden gemaakt.

    

      21. Het bestuur van de federatie en de organiserende vereniging nemen geen enkele verantwoording op zich voor ongelukken of schade van welke aard dan ook, door een der schutters,

           hetzij door schuld,onvoorzichtigheid of nalatigheid aan derden toegebracht.

              Elke schutter is persoonlijk hiervoor verantwoordelijk.

           Iedere schutter is verplicht verzekerd te zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

     22.Door het hoofd van de plaatselijke politie en door het hoofd van de milieu inspectie vastgestelde voorschriften en/of te geven aanwijzingen moeten stipt worden      nagekomen,

          ook indien deze in strijd zouden zijn met de bepalingen van dit reglement.

 

          De organisatie houd zich aan de voorwaarde zoals die zijn omschreven in de Circulaire Wapens en Munitie 2016.

 

         Op het schietcomplex mag men het geweer niet onbeheerd achterlaten of alleen in een afzonderlijk aangegeven locatie.

        

         Als men het geweer niet gebruikt altijd grendel open of in koffer.

        

         Bij binnenkomst van het schietcomplex is elke deelnemer verplicht het schietregister te tekenen en is er de mogelijkheid om het schietpaspoort af te stempelen.

 

         Personen die onder invloed van alcoholische drank verkeren en/of zich hinderlijk gedragen en/of andere uit concentratie brengen en/of zich onsportief gedragen en/

         of de wedstrijd onnodig vertragen worden  uitgesloten van de wedstrijd en worden verzocht het schietcomplex te verlaten.

 

    23. Het bestuur van de federatie en de organiserende vereniging zijn verantwoordelijk voor het verloop van het kampioenschap.

          Bij eventuele geschillen beslist het bestuur van de federatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federatie van Scherpschuttersverenigingen “op de wipboom” in Nederland

 

Reglement voor de Nederlandse kampioenschappen “Jeugd”

 

1.      De Nederlandse Kampioenschappen “Jeugd” zullen worden gehouden onder toezicht

van het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging.

 

2.      De Nederlandse Kampioenschappen “Jeugd” zullen worden gehouden op de 4e zaterdag in Juni bij de organiserende vereniging van het Nederlands Kampioenschap “opgelegd” in het   betreffende jaar.

 

3.      Aan het Nederlands Kampioenschap “Jeugd” kan alleen worden deelgenomen door bij de Federatie aangesloten verenigingen en schutters van bij de Federatie aangesloten verenigingen.

 

4.      Aan het Nederlands Kampioenschap “Jeugd” kan men deelnemen t/m 17 jaar.( als men dus 18 is op de dag van schieten of ouder mag men niet meedoen)

 

5.      Men mag alleen deelnemen onder begeleiding van een verlofhoudende begeleider.

 

6.      De wedstrijd begint om 14.00 uur. Men mag inschieten/inschrijven tot 15.00 uur.

 

7.      Er mag alleen geschoten worden met geweer kaliber .22.

         Er wordt alleen opgelegd geschoten.

         Men mag ten alle tijden gebruik maken van de aan het geweer bevestigde riem.

         Er wordt geschoten met door de organiserende vereniging beschikbaar gestelde munitie.

 

8.     Het dragen, opleggen en laden van het geweer is alleen toegestaan aan de begeleidende verlofhouders van het geweer.

 

9.     Aan de tweetal wedstrijd om het Nederlands Kampioenschap mogen alleen schutters meedoen die beide lid zijn van de zelfde vereniging.

 

10.   Het deelnemen aan de tweetalwedstrijd om het Nederlands Kampioenschap is gratis.

        Elke schutter schiet 2 maal 3 schoten.

        Daarna volgen indien nodig  afkamp ronde.

 

11.   Voor het Nederlands Kampioenschap Tweetal is 1 beker beschikbaar en 2 federatie medaille,s.

 

12.    Het deelnemen aan de Persoonlijk Nederlands Kampioenschap kost € 1.50

         Het inschieten is 3 schoten raak uit 3 pogingen.

         Daarna indien nodig afkampen.

 

13.    Voor het Persoonlijk Nederlands Kampioenschap is 1 beker beschikbaar en 1 federatie medaille.

         Voor de reserve kampioen is 1 beker beschikbaar.

 

14.    Aan de koppelwedstrijd mogen ook tweetallen meedoen die niet van een vereniging komen.

 

15.    Het deelnemen aan de koppelwedstrijd kost € 2,50.- per koppel.

         Elke schutters schiet 2 maal 3 schoten.

         Daarna volgen indien nodig  afkamp ronde.

 

16.    Voor de koppelwedstrijd zijn 3 bekers beschikbaar.

 

17.    Het deelnemen aan het onderdeel personeel kost € 1.50 p/p. 

         Het inschieten is 3 schoten raak uit 5 pogingen.

         Daarna indien nodig afkampen.

 

18.    Voor het onderdeel personeel zijn 5 bekers beschikbaar.

 

19.    Het bestuur van de Federatie stelt voor elke deelnemer een medaille met opschrift beschikbaar.

 

20.    De volgorde om het Nederlands kampioenschap Tweetal gaat via loting de overige onderdelen volgens volgorde van inschrijven.

 

21.    Het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging nemen geen enkele verantwoording op zich voor ongelukken of schade van welke aard dan ook, door een der schutters,

         hetzij door schuld, onvoorzichtigheid of nalatigheid aan derde toegebracht.

 

22.    Het bestuur van de Federatie en de organiserende vereniging zijn verantwoordelijk voor het verloop van het kampioenschap.

         Bij eventuele geschillen beslist het bestuur van de Federatie.

 

                       Secretaris Federatie                                      Versie: 2013

                           Antoon v/d Pluijm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

 

Email:ned.federatie.v.w.s@home.nl

 

 

terug