Nederlandse Geschiedenis, Prehistorie tot 1000

Nederlandse Geschiedkundige Gebeurtenissen

Prehistorie tot 1000Zoeken in pagina ?   Ctrl + F

Trefwoorden en Namen indexVoor Christus:

In het deltagebied van Europa blijkt al sinds 250.000 jaar voor Christus al mensen te wonen, vooral Nomaden, dit uit sporen van onderzoek. Sinds circa 5000 jaar voor Christus waren er boerderijen te vinden in Limburg en later (3500-2000 v.Chr.) hunebedden in Drenthe. In het westen leefden half-Nomaden die leefden van visserij en jacht.
Circa 100 jaar voor Christus vestigden zich Germaanse stammen permanent in de Lage Landen. Kaninefaten langs de kust, Tubanten in het oosten, Bataven langs de rivieren, Friezen in het westen en noorden.


Romeinse tijd:

58 voor Christus - 51 v.Chr;
Julius Caesar verovert, zonder moeite het gebied tussen de Seine en de Oude Rijn (Gallia Belgica).


28 na Christus;
De Romeinse geschiedschrijver Tacticus schrijft over de Germanen en noemt de bewoners van de
Nederlandse kust Frissi. Hiermee krijgen deze bewoners voor het eerst een opgetekende naam. Hij spreekt over een opstand van de Friezen vanwege een schatting die betaald moest worden. Het ging over de grootte van de ossenhuiden die als schatting betaald moest worden aan de Romeinse veldheer Oleminius. Doordat de Romeinen te weinig troepen inzette slaagden zij er niet in deze opstand neder te slagen.Volgen Tacitus het dit tot gevolg dat de Friezen zeer beroemd werden onder de Germanen zij hun vrijheid herwonnen. De Friezen werden hierbij gesteund door de Kaninefaten en hun ruitermacht, zij woonden aan de Noordzeekust. Het rijk der Friezen strekte langs de Noordzeekust tot Denemarken.
De "Nederlandse" Friezen woonde boven de Rijn.


47 na Christus;
In 47 opende de Romeinen o.l.v. de veldheer Corbulo, weer de aanval op de Friezen en bracht ze weer onder Romeins gezag. Corbulo wees hun de grenzen aan waarbinnen ze dienden te blijven.


54-68 na Christus;
onder de regering van Nero willen de Friezen zich vestigen in de onbewoonde strook ten noorden van de rijn. Hoewel twee van hun aanvoerders naar Rome gaan om verlof hiertoe te vragen, wordt dat hun niet verleend. De Romeinen zijn wel onder de indruk van hun vrijmoedigheid.


68 na Christus;
De wrede Keizer Nero wordt vermoord, het rijk bevindt zich in een bestuurloze periode.


69 na Christus;
Een grote opstand tegen de Romeinen in het midden van het land. De Kalifaten en de Bataven (van het midden van het land) kwamen gezamenlijk in opstand onder leiding van de Bataaf Gaius Julius Civilis. Tacitus verhaalt er uitvoerig over en vernoemt de vernietigende nederlagen die de Bataaf de Romeinen toebracht. De Bataven overvallen en vernietigden de nederzetting Oppidum Batavorum. De opstand duurde van augustus 69 tot oktober 70, toen zij door de Romeinse Veldheer Cerialis werd neergeslagen. De Bataaf Gaius Julius Civilis vocht in de Betuwe en westelijk Duitsland in westelijk Nederland vochten de Kalifaten die twee Romeinse vestigingen overmeesterde.


70 na Christus; De Bataafse opstand
De GalliŽrs komen in opstand, onder leiding van Classicus en Tutor, uit de stam der Treviren. 'Castra Vetera' en alle andere vestigingen aan de rijn vallen in handen van de opstandelingen, mede omdat de Romeinse troepen gedemoraliseerd zijn. Vanuit Rome komt echter een groot leger onder leiding van Cerialis. Door onenigheid tussen de Germanen en de GalliŽrs weet hij successen te behalen. De GalliŽrs willen een onafhankelijk commando vestigen, dat evenwel Romeins organisatie en zeden intact moet laten, de Germanen willen complete vernietiging van alle Romeinse gezag. Vrij gemakkelijk herstelt Cerialis de Romeinse macht in Opper-Germania en in GalliŽ. Tegen Civilis heeft hij een harde strijd moeten voeren, waarbij Oppidum Batavorum bij Nijmegen in brand wordt gestoken. Civillis moet zich terugtrekken ten noorden van de Rijn en heeft zich daarbij waarschijnlijk onderworpen. De Bataafse opstand tegen de Romeinen. Wel hebben de Bataven nooit meer een opstand gemaakt, maar integendeel de Romeinen trouw gediend als hulptroepen.


77 na Christus;
Een expeditie tegen de Bructeren, ten oosten van Nijmegen. De priesteres Veleda wordt gevangen genomen. Een tiental jaren later zijn de Bructuren door hun Germaanse buren volkomen vernietigd en uit de geschiedenis verdwenen.


98-117;
Keizer Trajanus brengt een definitieve regeling tot stand van het bestuur aan de Rijn. Nederland en Oost-BelgiŽ maken deel uit van de provincie 'Germania Inferior'. West-BelgiŽ behoort tot de provincie Belgica.


Circa 200;
De Romeinen leggen goede wegen aan en maakten nederzettingen waaronder Maastricht, Nijmegen en Utrecht. In de tweede eeuw groeide de landbouw en handel onder de Romeinen.


213;
De Romeinse Keizer Caracalla vocht tegen de Germaanse stam de Allemannen (Allemands). De Allemands is een eenwording van stammen, waaronder de Sueven en de Hermunduri. Allemands staat voor Alle Mannen.


Rond 300;
De Franken hadden als strijders in dienst van de Romeinen de Romeinse cultuur leren kennen en elementen van deze beschaving overgenomen. Geleerden beweren de Franken een verzamelnaam is van o.a. de volgende stammen; Chattuarii (de Roer, Duitsland), de Bructeri (de Roer, Lippe), de Chamavi (Hamaland bij de IJssel) en de Salli (Salland in Overijssel).
Het woord Frank betekent; Onstuimig, dapper.


342;
De eerste Frankische vestiging ten zuiden van de Rijn. De Romeinen hadden een overeenkomst aangegaan waarbij de Franken zich binnen het Rijk mochten vestigen.


Circa 375;
Overstromingen van het delta gebied, er vinden grote volksverhuizingen plaats door het einde van het Romeinse Keizerrijk. Germaanse stammen gaan op in de Friezen in het Noorden, de Saksen in het Oosten en de Franken in het Zuiden. De Germanen vallen de Romeinen regelmatig aan.


476;
De val van het Romeinse Rijk, Germaanse stammen (Franken) verenigen zich en er ontstaat een nieuw Rijk (Frankrijk). Hoewel de Franken in Frankrijk zitten en dit land haar naar hieraan dankt, zijn het Germanen uit Duitsland en speken Duits.
De naam Duitsland komt af van Diets en betekend (oud-Germaans) 'volk', mandiet betekend manvolk en wordt door sommige andere stammen ook wel "Diota" genoemd. Het gotisch nam het over maar daar kreeg dat Germaanse woord de betekenis van "heidens". In 786 dook (in Engeland) de eerste Latijnse vorm op: "Theodiscus"
Een andere verklaring kan zijn; De naam komt als aanduiding van diegenen die Diutisc spraken. Diutisc spraken de niet geromaniseerde Franken. Pas in de 11e eeuw werden ook het land en het volk ermee aangegeven.


481;
Het Germaanse stamhoofd Clovis (Chlodovech=Lodewijk) van Merowingen, afstammeling van de Salische Franken, kleinzoon van Meroveus, behaalt grote overwinningen.
Hij volgde zijn vader op (481) op 15 jarige leeftijd en in 486 overwon hij samen met een andere Frankische Koning een Romeins rijkje, Syagrius bij Parijs in Noord-GalliŽ. Clovis ging door met zijn overwinningen en trouwde met een Prinses uit BourgondiŽ (ZuidOost-Frankrijk) die Christen was geworden.


506;
Clovis levert bij Keulen een zware slag tegen de stam Alamannnen, de stam waarna de Fransen alle Duitsers zouden noemen: de Allemands. Clovis liet zich na deze slag dopen door Sint Remigius op tweede kerstdag.


507;
Clovis verslaat de Visigotische Koning Alarik bij Poitiers en nam hij hun hoofdstad Toulouse in. Hij behaalt tot 511 grote overwinningen en laat de Lex Salica op stellen, een soort wetboek.


511;
Clovis sterft. Hij was degene die de Frankische stammen deed verenigen, waaruit later het groot Frankisch Rijk ontstaat.
Zijn 4 zonen erfden zijn rijk en het wordt onderverdeeld, het latere Nederland (rond 1600) lag in het gebied wat ze toen Frissi, AustrasiŽ en NeustriŽ noemden.
Frissi (Friesland) ligt ten noorden van de rijn en in Noord-Holland. AustrasiŽ bevatte het gebied onder de Rijn en strekte zich van het westen van Nederland tot Keulen en grensde in het zuiden ten westen van de Schelde aan NeustriŽ (huidig BelgiŽ).
De oudste zoon van Clovis, Diderik I, was de eerste Koning van AustrasiŽ.
De eerste Koning van NeustriŽ was Clotarius (Chlothar) Magnus I (496-561). Broedertwisten in die tijd waren niet ongewoon, gewoonlijk gingen die over erfrechten zodat AustrasiŽ en NeustriŽ regelmatig herenigd werden of in staat van oorlog waren.
De kinderen van Clotarius Magnus I (496-561): 1. Charibert I
2. Sigebert I     3. Chilperic    4. Guntramm    5. Blithildis561;
De Koning van NeustriŽ, Clotarius I, sterft zijn zoon Sigebert I volgde hem op met Peppijn I van Landen als zijn Hofmeier.
Hij lag constant in de clinch met zijn broer Charibert I.


574;
Sigebert I sterft en wordt opgevolgt door zijn zoon Clotarius II maar zijn moeder regeert voor hem tot haar dood in 597.


580;
De geboorte van Pepijn I de Oude (580-640), hofmeier van de latere Koning (Childebert) Dagobert I (602-639).

595;
De Frankische Koning Childebert II hield in Maastricht een rijksdag, een vergadering voor edelen en vazallen.


601;
De geboorte van Sigebert II, hij is slechts enkele weken Koning van AustrasiŽ, o.l.v. zijn grootmoeder. De nobelen van AustrasiŽ, geleid door Arnulf van Metz en Pepijn I, zetten Koning Sigebert II af. Chlotar II streeft naar de vereniging van de Frankische landen en vermoord Sigebert II en zijn grootmoeder Brunhild.


602;
De geboorte van Dagobert I (602-639) in Metz, Frankrijk.


623;
Clotarius II stuurt zijn zoon naar AustrasiŽ (Nederland) om Koning te worden.
Waarschijnlijk het geboortejaar van Aldgillius de Friese Koning.


629;
Koning Dagobert I (602-639) regeert en onder zijn invloed worden de Frankische (Merovingische) Koninkrijken weer samengevoegd. Pepijn I de Oude ( 580-640), werd zijn Hofmeier. De Hofmeier was iemand die regeerde uit de naam van de Koning en had zeer veel macht en invloed.
Sigebert III wordt rond deze tijd geboren.


639;
Koning Dagobert I (602-639) sterft en ook zijn Koninkrijk wordt volgens Frankisch gebruik onderverdeeld. De zoon van Dagobert, (St.) Sigebert III erfde AustrasiŽ wat in het huidige Nederland strekte (tot de Rijn).


640;
De geboorte van Pepijn II van Herstal (640-714), de hofmeier. Trouwde met AlpaÔde.


643;
Grimoald volgt zijn vader Pepijn I van Landen op en dient zo'n 13 jaar onder Koning Sigebert III. Toen Koning Sigebert III in 656 stierf wou hij de macht overnemen door de erfgenaam van Koning Sigebert III, Dagobert II naar een klooster in Ierland te sturen en zijn eigen zoon, Childebert de Geadopteerde op de troon te plaatsen. De Austrasische adel pikte dit niet en reageerde heftig omdat hij niet van koninklijken bloede was. Grimoald, zijn zoon en zijn zwager Ansegisel werd uiteindelijk overgedragen aan Koning Clovis II van NeustriŽ die hun vermoorde.
De familie van Landen verdwijnt enige tijd van het politieke toneel totdat rond 670 de zoon van Ansegisel, Pepijn II van Herstal van zich laat horen.


648;
Waarschijnlijk het geboortejaar van Redbad (Radboud of Radbod) 648-719 de Zoon van Aldgillis (623-680). De Friese Koning Aldgillis ligt begraven in Stavoren.


675;
De geboorte van Aldgillius II de zoon van de Friese Koning Redbad (ca.648-719).


680;
Bonifatius (680-754). Heilige en aartsbisschop, Apostel der Duitsers. Hij was afkomstig uit Engeland en zijn oorspronkelijke naam luidde Winfried. Stichter van vele bisdommen en kloosters. Hij wist de Frankische kerk te verbinden met Rome. Hij werd bij Dokkum vermoord. Feestdag 5 juni.


687;
Pepijn II van Herstal (640-714), de Hofmeier (feitelijke machthebber) veroverd veel gebied en was meedogenloos.


689;
De geboorte van Karel Martel (689-741), zoon van Pepijn II van Herstal (687-714) hij verdrijft de Arabieren bij Poitiers in 752.


695;
De Friese Koning van Redbad (ca.648-719) laat ter verzoening zijn dochter Thiadsvind huwen met Pepijns zoon Grimoald. Echter zijn geen kinderen uit dit huwelijk bekend.
Willibrord, wordt Aartsbisschop van de Friezen.

700;
De geboorte van Radboud II (700-754) de zoon Aldgillius II (van het Fries Koningsgeslacht).


714;
Pepijn II van Herstal 687-714 sterft en zijn bastaardzoon Karel (Martel=hamer) was zijn opvolger en behaalde vele overwinningen in NustriŽ.


725;
Waarschijnlijk het geboortejaar van Aldgillius III zoon van Radboud II (700-754), van het Fries Koningsgeslacht). Hij krijgt een zoon, Walacher I.


732;
Karel Martel verslaat de Mohammedanen van Abd er Rahm‚n bij Portiers.


734;
Karel Martel verslaat de opstandige Friezen bij de monding van de rivier de Boorn in de middelzee, nu Oudeschouw-Irnsum. Frisia wordt definitief bij het Frankische rijk gevoegd.


737;
Karel Martel regeert zonder Koning.


741;
Karel Martel sterft en wordt opgevolgd door zijn zoons Karloman en Pepijn III de Korte.


751;
Pepijn III de Korte zet de laatste Merovingische Koning af en benoemd zichzelf tot Koning van het rijk.


754;
Bonifacius bekrachtigt het Koningschap van Pepijn III, dit omdat de Paus hulp nodig had tegen de opkomende Longobarden. Pepijn III versloeg de Longobarden en schonk de Paus het veroverde gebied. Dit zou het begin worden van de nog bestaande Kerkelijk Staat.


768;
Pepijn III wordt opgevolgd door zijn zoon Karel(Carolus Magnus) Charlemagne ca. 742-814). Karel regeerde eerst samen met zijn broer Karloman tot 771, daarna alleen. Karel bleef aan de macht tot 814. Karel overwon de Saksen (772-804), Longobarden (Lombardije 773-74) en de Avaren (789-812) die in Oostenrijk en de Slavische landen (o.a. JoegoslaviŽ) bevonden.
Hij regeerde over een rijk dat de huidige landen Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Noord-ItaliŽ, enkele Slavische landen, TsjechiŽ, Slowakije, Noord-Spanje, West-Duitsland, BelgiŽ en Nederland.
Karel verplichtte de geestelijken scholen te stichten die voor iedereen toegankelijk moesten zijn Adel of niet. Karel voerde het (geld)stelsel in van het Pond tot 1960 werd dit stelsel door de Engelsen gebruikt. Hij liet de wetten van de Saksen en Friezen op schrift vastleggen en vulde het Frankse wetboek, de Lex Salica die al 3 eeuwen bestond. Hij zou 1075 wetten hebben uitgevaardigd. Hij regelde krijgdiensten en het feodalisme (leensysteem) waar het latere hofstelsel uitvloeide.


800;
Paus Leo III, die hij redde, gaf Koning Karel de titel Keizer.


814;
Keizer Karel (Carolus Magnus, Charlemagne) sterft en wordt opgevolgd door zijn jongste zoon Lodewijk de Vrome.


840;
Keizer Lodewijk de Vrome sterft. Zijn zoons, Karel (de Kale), Lodewijk (de Duitser), en Lotharius, ruziŽn over de erfenis.


843;
Er wordt een verdrag (te Verdun) gesloten tussen de ruziŽnde broers Karel (de Kale), Lodewijk (de Duitser), en Lotharius maar was van korte duur.
Lodewijk de Duitser regeert over het Franse deel tot zijn dood rond 876.


855;
Lotharius sterft en zijn zoon Lotharius II het middenrijk, waaronder grote delen van het huidige Nederland en BelgiŽ. Het huidige gebied Lotharingen (Duitsland) ontleent zijn naam hieraan.
Rorik, van het Deense Koningsgeslacht (afkomstig van de Noormannen) en heerser van Friesland vertrok naar Denemarken om de Koningskroon te verwerven, dit mislukt. Rond 870 wordt Rorik vazal (Leenheer) van het gebied Frankrijk en Duitsland die toebehoorden aan Lodewijk de Duitser en Karel de Kale. Dit duurde tot circa 876.


869;


875;
Gerulf de Graaf van Friesland, krijgt een zoon;
Dirk I (875-939) de Graaf van Holland, hij trouwde met Geva (879-911).


876;
Hendrik I, Hertog van Saksen later Koning van Duitsland wordt rond deze tijd geboren.


879;
In de Vlaamse geschiedenis wordt gesproken van (de eerste) Boudewijn die de kusten van het grensgebied had beschermt tegen de Noormannen hij stierf echter in 879 en het kustgebied werd de 5 jaren daarop geteisterd door de Noormannen. Zijn zoon, Boudewijn II volgt hem op en was de stichter van het (mark)Graafschap Vlaanderen, hij wordt als held bezongen in de oude liederen.
Ook laat hij Fulco de Aartsbisschop van Reims, adviseur van de Franse Koning in de val lopen en brengt hem om het leven.


880;
Godfried teisterde rond 880-881 het Vlaamse gebied, hij opereerde vanuit Gent.


882;
Godfried plundert het gebied rond de Moezel, Rijn en Maas en neemt bezit van het Koningspaleis in Nijmegen die hij na onderhandelingen weer teruggeeft.
Godfried de oom van Rorik, neemt Gisela, de dochter van Lotharius II tot zijn vrouw nadat hij zich tot het christendom heeft bekeerd.


885;
Godfried en een zoon van Lotharius II maakte plannen voor een opstand maar deze werden verijdeld door de Oom van Lotharius II, Keizer Karel de Dikke. Voor het tot een opstand komt wordt Godfried verslagen en om het leven gebracht bij Lobith.
Hierbij speelde Gerulf, een ondergeschikte Graaf (Graaf van Friesland) en een stamvader van het latere Hollands Huis, hij was de stichter van het zelfstandige Graafschap Holland.
Gerulf wordt ook in 885 genoemd bij een moord op de Noormannen-Graaf Godfried in de buurt van Lobith.
De zoon van Gerulf was Dirk (Diderik of Theodorik), Graaf van Holland dat de gebieden Kennemerland en het Rijngebied rondom Leiden bevatte.
Het Graafschap Holland ontstaat in het gebied Kennemer duinen, daarom mogelijk Holt(=hout)land genoemd, de naam kan ook afgeleid zijn van Holland-, dat laag gelegen, moerassig land betekende.


900;
Rond deze tijd breidt Boudewijn II van Vlaanderen zijn gebied uit. Dit gebied omvatte o.a. het Vlaamse kustgebied tussen de IJzer en het Zwin, Gouwen in de Scheldestreek, land rondom
Doornik tot bijna aan de Beneden-Canche. Hierdoor steeg zijn aanzien en trouwde de dochter van de Engelse Koning Alfred de Grote.
Boudewijn II stierf in 918.


905;
De geboorte van Dirk II (905 - 6 mei 988), Graaf van Friesland/Holland en Gent, kleinzoon van Gerulf (Graaf van Friesland). Dirk II trouwde met Hildegard, Gravin van Vlaanderen.


911;
De laatste van de Oost-Karolingers sterft en Hertog Conrad van FrankiŽ wordt tot Koning gekozen. Het verkiezen van Koningen was alleen weggelegd voor de Nobelen van het rijk.


912;
Otto I (912-973) wordt geboren op 23-11-912 hij is de zoon van Koning Hendrik I, Hertog van Saksen, en Mechtilde. Otto I (912-973) werd Heilige Romaanse Keizer in 962.


918;
Op zijn sterfbed benoemd Koning Conrad zijn opvolger Hendrik I van Saksen.
Boudewijn II, van Vlaanderen sterft.


919;
De Hertog van Saksen, Hendrik I neemt de macht over en wordt Koning na het uitsterven van opvolgers van het rijk zijn opvolgers is de lijn van Otto I, Otto II en Otto III. Onder hen wordt het Heilige Romaanse rijk weer hersteld.
Hendrik I was getrouwd met Mathilda Von Ringelheim, geboren rond 889-892 en gestorven 14-03 van het jaar 968 of 969


922;
Koning Karel schenkt Dirk I, Graaf van Holland de goederen Schoorl, Vartrop (op Wieringen) en Kennemerland.


929;
Otto I (912-973), Koning van Duitsland, Heilig Romaans Keizer in 962, trouwde rond deze tijd met Eadgyth (Edith), Prinses van Engeland.
Hun kinderen:
1e kind: Luitgard van Saksen, geboortedatum onbekend, gestorven op 18-11-953.

2e kind: Otto II, Graaf van Saksen, later Koning van Duitsland en Heilig Romaans Keizer. Geboren rond 955 en gestorven op 07-12-983.

3e kind: Richilde, Prinses van Duitsland.


934;
Waarschijnlijk het geboortejaar van Arnold, Graaf van Holland (ca. 934- 10 april 990) zoon van Dirk II (905-988). Arnold trouwde met Luidgard, Gravin van Luxemburg.


936;
Hendrik I, Hertog van Saksen, Koning van Duitsland sterft op 02-07-936.


951;
Otto I (912-973), Koning van Duitsland, ging naar ItaliŽ om daar de weduwe Adelaide, Koningin van Lombardije te steunen in haar strijd tegen Berengar II.
Otto I trouwde daarna met de weduwe Adelaide en werd heerser van Noord-ItaliŽ.


962;
Otto I (912-973), Koning van Duitsland wordt tot Heilig Romaans Keizer gekroond.
Otto I, de Grote (912-973), verdeelde zijn rijk (Graafschappen) onder Bisschoppen en andere "heiligen", omdat die niet konden trouwen en dus ook geen opvolgers konden krijgen. Zo was Otto I verzekerd van zijn rijk en zijn opvolgers.
Otto II, Graaf van Saksen, Koning van Duitsland, Heilig Romaans Keizer in 962 wordt rond deze tijd geboren.


963;
In een poging de kerk onder geschikt te maken aan het rijk van Otto I zet Otto de Paus John XII af en werd Leo VIII de nieuwe Paus.
Een verbond met de Byzantijnse Keizer Nicephorus II Phocas mislukt. Maar was wel succesvol in het arrangeren van het huwelijk van zijn zoon Otto II en Theophano, dochter van de Bizantijnse Keizer Romanus II.


968;
In Gelre (later Gelderland) stichtte Wichman, zoon van Graaf Everhard, de abdij te Elten. Zijn dochter Adela trouwde met Imad, hij zou een afstammeling zijn van Widukind, een bekende tegenstander van Karel de Grote rond 785.
Aleda trouwde voor de tweede keer met Graaf Balderik waardoor het gebied verder werd uitgebreid. De zoon van Adela werd Bisschop van Paderborn dat hij later verliet met vele rijkdommen. Na hun dood rond 1018 werd het gebied door de Keizer geschonken aan Gerardus Flamens en zijn broer Rutger, die naar alle waarschijnlijkheid familie van Balderik. Zij hadden waarschijnlijk veel bezittingen in de Ardennen maar vertrokken Limburg. Gerardus vestigde zich in Wassenberg en veroverde al snel de stad Geldern (Gelre) waarna hij zijn familie noemde. Zijn broer Rutger stichtte Kleef en het stamhuis. De gebieden liggen nu in Duitsland tegen de Limburgse grens. Een afstammeling van Gerardus, Gerardus II van Wassenberg noemde zichzelf Graaf van Gelre.


973;
Keizer Otto I (912-973) sterft op 07-05-973 in Memleben, Saksen, Duitsland.
Zijn zoon, Otto II (973-983) neemt het rijk over.
Hendrik II van Saksen (973-1024)wordt geboren.


Ca. 981;
In Gent wordt Dirk III, Graaf van Holland, geboren (ca.981 - 27 mei 1039) trouwde met Otehilde Prinses van Duitsland, geboren 993 te Sweinfurt, Bavaria, gestorven 9 Maart 1043/1044.
Zij was de dochter van Otto II, Koning van Duitsland, Heilige Romaanse Keizer.
Dirk III krijgt 2 zonen Dirk IV en Floris I (ca 1017- 27.05.1039).


983;
Keizer Otto II (973-983) sterft.
Zijn zoon Otto III erft het rijk. Otto III was getrouwd met de Byzantijnse Prinses Theophano.
Hij benoemde, een voorrecht van de Otto's, zijn neef tot Paus Gregorius V. Na de dood van zijn neef benoemd hij diens leraar tot Paus Sylvester II in 1001. Dit lijd echter tot grote onrust onder de Italianen en hij moet vluchten.


985;
Dirk II, Graaf van Holland kreeg in 985 zijn lenen in Kennemerland, Maasland en Texel van de Duitse Koning Otto II in eigendom. Door de geisoleerde ligging van Holland maakte dat de Hollandse Graven een steeds zelfstandiger politiek konden voeren. Het gebied van Holland in 985 was maar een klein gedeelte van het latere Holland in de 14e en 15e eeuw.


Geschiedenis der Nederlanden 1000-1600


Huis van Oranje-Nassau en de Nederlandse geschiedenis

Schrijf naar: Het Huis van OranjeBronvermelding:
Reinildis van Ditzhuyzen - Oranje-Nassau.
Een biografisch woordenboek. Haarlem [Becht] 1992, 1998, 2003
Een geweldig boek over de Oranje-Nassau's en hun geschiedenis. Bevat 272 korte biografieŽn van (Oranje-)Nassaus, hun echtgenoten en hun afstammelingen. Het boek bevat een uitklapbare stamboom van alle takken van de Oranje-Nassau's.
Een echte aanrader !
ISBN 9023011244, uitgever: Gottmer/H.J.W. Becht, aantal paginas: 280.
(Een nieuwe druk verschijnt dit jaar !!!).

Reinildis van Ditzhuyzen - Het Huis van Oranje. De Oranjes in een handomdraai. ABC van ons vorstenhuis. Amsterdam [Balans] 2002.
(ISBN 90 5018 568 1, NUGI 698)
De geschiedenis van het Nederlandse vorstenhuis. Reinildis van Ditzhuyzen heeft een handzaam en origineel naslagwerk gemaakt. Ze stelde een ABC samen van alles wat zich in en rond het hof afspeelt, in heden en verleden.
Wie was de eerste Beatrix, wat is een passade, wat deed een stadhouder eigenlijk ? De vele trefwoorden geven een uniek beeld van het Huis Oranje-Nassau: funcies, gewoontes, hobby's, ziektes, folkore, huwelijken en geboortes, echtscheidingen en begrafenissen. Van AA nummerbord tot Willem de Zwijger, van Erfprins tot Stalmeester, een schitterende verzameling begrippen, anekdotes, feiten en wetenswaardigheden.
Extra informatie: Ingenaaid, 316 pagina's, met illustraties, verschenen: April 2002, gewicht: 445 gram, formaat: 201 x 135 x 17 mm,
Uitgeverij Balans.
Leidsegracht 22, 1016 CL te AMSTERDAM. Tel. (31)(0)20 626 89 82 - fax. (31)(0)20 622 34 81.
e-mail: balans@uitgeverijbalans.nl

Drs. Reinildis van Ditzhuyzen studeerde geschiedenis in Wenen, Salzburg, Barcelona en Brugge (Europa College). Zij is auteur van een twaalftal boeken over diverse onderwerpen.
Onder meer werd zij bekend door Oranje Nassau, een biografische woordenboek, waardoor ze regelmatig op radio en tv verschijnt. Ze houdt lezingen en schrijft voor NRC Handelsblad.
Ook van Drs. Reinildis van Ditzhuyzen: Hoe hoort het eigenlijk ?
Amy Groskamp-ten Have (geheel herziene uitgave door Reinildis van Ditzhuyzen) Uitg. Becht Haarlem, 1999; 334 blz.
Hoe hoort het eigenlijk ? geldt in Nederland als het standaardwerk over etiquette. Amy Groskamp-ten Have was de eerste die de regels voor een groot publiek op schrift stelde. Al vrijwel direct na het verschijnen van dit boek in 1939 was de titel synoniem met etiquette.
ISBN 90-230-1015-9.Dr. H.P.H. Jansen - Geschiedenis van de Lage Landen in jaartallen.
Klaas Jansma & Meindert Schroor - 10.000 jaar geschiedenis der Nederlanden.
Drs. A. F. Wyers - Encyclopedie.
Nassau en Oranje in de Nederlandse geschiedenis.
Marieke E. Spliethoff - Oranje-Nassau van A - Z
Internet