Home Geschiedenis Advertenties Diverse Stamboom van Toledo Gedenkstenen Genealogie van Toledo
Genealogie van Toledo
.  Weetjes en feitjes van familie van Toledo. Hier vindt u van alles over de van Toledo’s.   Steeds meer Toledo's vinden de site en dragen informatie en of foto's af om te delen met anderen. Hierdoor  wordt deze site steeds completer. Heeft u foto's en of ander documenten, stuur even een berichtje en ik neem  contact met u op.  Heeft u vragen of suggesties of een link gevonden die niet meer werkt,indien u op grond van de wet op de  privacy meent dat er gegevens van deze website dienen verwijderd te worden,   stuur mij een berichtje.Veel dank gaat uit naar de personen die veel gegevens hebben aangeleverd. Uit het  streekarchief heb ik veel informatie gevonden waar ook andere van Toledo mee bezig zijn geweest. De  kerkboeken van Oudenhoorn zijn opgeschreven door Johannes van Toledo.  Van Pijnakker en Schipluiden tot Oostvoorne  Uit diverse aktes en testamenten is de geschiedenis en oorsprong van de Toledo's terug te vinden en te  volgen hoe en via welke plaatsenze  in Oostvoorne terecht zijn gekomen. De van Toledo's hebben zich  hoofdzakelijk gevestigd en verplaatst in de volgende plaatsen: Nieuw Helvoet, Oudenhoorn, Rugge (Tinte)  Heenvliet, Vierpolders, Oostvoorne. Wat minder bekend maar met zeker niet onbelangrijk woonden er ook  veel van Toledo's in Rockanje en Den Briel.  van Toledo’s in Oostvoorne Alle Toledo's uit Oostvoorne en omsterken hebben dezelfde voorouders.De voorouders van alle van Toledo's  op de Voornse eilanden komen oorspronkelijk uit de omgeving uit Pijnakker,  Schipluiden bij Delft. Via mijn kwartierstaat (Knop familie namen in het menu) komen al mijn voorouders in beeld en gaan we terug  in de tijd.   
van Toledo aktes Van de familie van Toledo is er veel terug te vinden in allerlei aktes. Van geboorte tot verkoop, testamenten, boedelscheiding, aan- en verkoop van huizen. Een van de oudste uit Schipluiden, de verkoop van een huis en aankoop van een pand in Rugge, behorende bij de oude meestoof. Dit alles geeft veel informatie over de geschiedenis van de van Toledo’s.
Jan van Toledo Jan van Toledo is de zoon van Jacob van Toledo welke een van de eerste van Toledo’s is welke zijn oorsprong in oostvoorne heeft. Zijn zoon Jan geboren in 1822 is degene waar we het meeste van weten en ook nog foto’s van hebben. Op de begraafplaats in oostvoorne is nog steeds de grafsteen van hem aanwezig.  
De advertenties Op deze site zijn er ook diverse advertenties terug te vinden. Geboorte, overlijden,verkoop advertenties, handel en zo gek niet op te noemen. Het is net het tegenwoordige marktplaats. Niet alles is nog in de stamboom verwerkt, maar hier kan een ieder vast nog iets terug vinden van zijn voorouders.
Vierschaar. In sommige aktes wordt geschreven " middels deze  vierschaar" De schepenen en schout overlegden in de zogenaamde   Vierschaar. Oorspronkelijk was een vierschaar een open ruimte in een  stad of dorp waar banken in een vierkant stonden opgesteld,  op het Voorhof onder de poort. Op die banken zaten de  schepenen, vandaar de naam schepenbanken. In de  vierschaar werd in de open lucht en voor iedereen die erbij  wilde zijn, recht gesproken. Deze vierkante opstelling bleef  gangbaar voor de inrichting van latere, overdekte rechtbanken  en dus ook de naam.    
In een paar aktes wordt vermeld  dat er met carlusguldens mag worden betaald. Deze gulden verwijst naar Karel V.
1697 In Tinte wordt er een huisje verkocht aan Joris van Toledo. Het huisje staat bekend als het  stoofhuisje.Hieronder de tekst met daaronder kopie akte. Brief van Participant van de meestoof te behoeve van Joris Adams van Tolledo.  Wij Pieter van Hoogwerf, schout Jan Hendriks Willem Cleijmonts en Leendert Arents, schepenen van de  banne van rugge brieve en oirconde mit deesen openen briefen dat voor ons gecoomen ende  gecomyteert de Hendrik Cornelis Cleijburgh in qualit. als bonekch van de meestoof. deselve hij gaf near  den recgte ende costmijne van deesen Banne vrijen gift ende eijgendom als ende te behoeve van floris  adams van tolledo, huijs ende erve staende ende gelegen in  de Tinte over de meestoof genaemt , Het  stoof huijsie, belast met een rente van vijfentwintig st.(uivers)  jaerix ten behoeve van de genoemde  partie jaarlijks van de gemelde Meestoof en beloofde hij  hrn. comity inde qualit den voorgenoemde  Floris Adams zijnde erven ende naecoomelinge op’t gemelde huijs en erve vreij te houden en doen  houden in en te … dagen van alle laste en beswarenisse die voor dato van deesen .. op hebben gelaste uijtgesondert dese gennt langs ongelden die van in voorst. Acten daer op omgeslagen zonder moogen  jaerden  ome t’selve huijs door voorgenoemde floris Adams zijnen erven ende naecoomelingen te  mogen verder gebruijcken en gepassert als zijnde van jemand … daer onder en bij .. Hendrik Cornelis in  de voorgenoemde qualit zijn persoonende goederen … deselven subjeckt schepenen van recgt  mitsgaders gijselregts onder beleedinge  lants van voorgenoemde Cum Eepensis eijndelijck bekende hij  Hendrik Cornelis tot zaelen deesen gift selven ten veelen snonght voldaen ende betaelt te zijn en dat  met de somma van tweeen veertigh gulden die de voorgenoemde Adamszn. in coop en gereede geld  daer voorst. hadden uijtgelooft die te oirconden  soo hebben ick schout voorgenoemt deesen  onderteijckend en…..zegelbrieve onder aengehangen op den 25 october 1697 Salvi 4ost penn. met de 10de en verh met de somma van 1,,3,,2 Getekend: Pieter van Hoogwerf 
van Toledo
Genealogie van Toledo Genealogie van Toledo Home