Genealogie van Herman SAVELKOUL
 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\SAVELK
Datum:24-09-2010
Selectie:'Personen in genealogie van Herman SAVELKOUL [13236]'
Sortering:Per tak

I    Herman SAVELKOUL (auff die Savelkuil). Herman werd 11-09-1583 vermeld in Grevenbicht. Reeds in 1530 werd een Willem op die Savelkuijl in het nabije Belgische Elen vermeld (bron uit een duister verleden van Kreijns blz.134) dit is hypothese.
Kind:
   1.  Wilhem SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie II).

II    Wilhem SAVELKOUL (op die Savelkoul), geboren 1575, woonde omstreeks 1590 te Grevenbicht in de parochie Papenhoven. Zoon van Herman SAVELKOUL (auff die Savelkuil) (zie I).
Gehuwd met Maria VERSTEGEN, geboren op 21-12-1567 te Poeldijk, overleden 1623 te Rijswijk, dit huwelijk is een vraagteken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Herman SAVELKOUL (zie IIIa).
   2.  Theodorus (Dirick) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IIIb).
   3.  Peter SAVELKOUL, geboren 1602 te Grevenbicht.
   4.  Mechtildis (Metgen) SAVELKOUL.
   5.  Catharina (Trin) SAVELKOUL.
   6.  Wendelina SAVELKOUL (op die Savelkoul).
Gehuwd met Petrus GOIJEN, 1 maart 1628 werd Peter Goijen van Grevenbicht gegicht in land in het Papenhoverveld, rgt. Dircken auff die Savelkoull. 12 mei 1632 behoorde dit land aan Peter Goijen erb(en). RAMa 12 nr.123/125, 135.
Peter Goijen uit Grevenbicht en Windelina Guijen was in 1669 huwelijks getuigen. (bron uit een duister verleden van Kreijns blz.135).

IIIa    Herman SAVELKOUL, gedoopt (RK) ca.1598 te Grevenbicht. Herman werd 11-09-1583 vermeld in Grevenbicht. Reeds in 1530 werd een Willem op die Savelkuijl in het nabije Belgische Elen vermeld (bron uit een duister verleden van Kreijns blz.134) dit is Hyp.
Anno 1647 den 12 januarij compareerde voor mij ondersch. Herman Savelkoul kranck van licham mar nochtans sijnen vijff sinnen machtig der welcken heff beleden ende bekant, belijt ende bekent mits desen, hoedat hij geleden ontrent seven iaren heeft in belieninge uitgegeven aen Jan korstgens seijnen swaeger een stuksken lants gelegen tot Rhoetem int mortelfeldt groot ontrent sestig roijs reigenoten ter einder sijden gijs Gerarts van maseick ende ander peter Thijssen den comparant voer houwelijck gegeven, ende dat den selven kortsgens hem comparant daer op gedaen heeft viftch gulden brabants, maeseicker cours, begevende ? dat den selven sinnen swaeger het selve landt sal gebruicken van drij iaren tot drij iaren ende dat dat selve sal loosbaer wesen als den rogge sal aff wesen, ende also sal moegen geloest worden mit der somme van vijftig gulden vorschreven t welck toen korstgen present oock is consenterende . aldus geschiet op dato als boven in die presentie als getuigen Marten meijers ende Bartholomeus Brouwers sijnes comparant swaegers ende Geuwell Bauden hier toe versocht
Quod attestor,
martin meespenningh

Op huiden den 12 januarij 1647 is personlick voer mij onderschreven ende in presentie der geloofwerdige getuigen naer genoempt gecompareert Herman Savelkoul, kranck wesende maer nochtans sijnder vijf sinnen machtig, als dat selve was aen hem blijckende. Derwelcke heeft uit sijnen puren vrijen willen sonder persuasie offe inductie van iemanden geconsenteert ende consenteert mits desen, dat die twee huisen neven malckanderen, binnen maseick gelegen aen der greune straeten geheiten den haeversack reingenoten ten einder sijden Jan van Erp toe behorende voer die helft de kinderen van Wihem Leonardi Ruters ende die andere helft de kinderen van Judith ende machtelt Leonarts, daer hij comparant voorschreven, die dochter aff geeft, sullen met proclamatie verkoucht worden voor die Heeren scholtis ende schepenen tot maseick: ende dat die penningen daer afcoemmende saal moegen genieten Agnes sijne huisfrouwe , tot alimontatie sijnder kynderen; ingeval hij comparant deur diese sijckte ter werelt quame aff te scheiden ende constitueert Bartholomeus Brouwers present ende den last ... en den coper ofte cooperse der selven huiseren , daer in gichen ende ten eijnde voer ... sijne comparanten parte mochte overdeagen ende voorts alles te doen ende handelen als hij comparant selve .. enen soude moegen ofte comen doen : beloevende onder obligatie als naer recht , te halden voer recht ende ende van werden, wes daer sijne vorschrevene swaeger sal gehandelt worden; biegevende dat sijne voorschreven huisfrouwe diese penningen sal hebben ... hij haar gelegateert heeft bij testament het welck hij hier mede niet en begeert te krenck.. daer geen geringe twelck tusschen hem ende sijne comparants broeder peter is gehandelt nopende die quijtinge ende laste die hij ver.. van den comparant .... tzedert day het testament opgericht is ; maer begeert, dat doer selve testament sal sijnen volkomen effect sorteeren aldus geschiet op dage ende dato verschenen, ten presentie ende getuigen daartoe geroepen Jan die Kraye den alden, Geuwell Bauden, Jacob op die wegen, marten meijers van Dilsen
quod attestor
Marting Meespenning pastor

Op huiden den 12 januarii 1647, is persnlick voer mij ondersctrevene ende in presentie der geloefwerdigen getuigen naer genoemet gecompareer; Herman Savelkoul, kranck wesende maer noch tans sijn den vijf sinnen machtig, als selve was aen hem blijckende.
Der welke heeft uit sijnen puren vrijen wille, sonder persuasie offe inductie van iemanden geconstntetri ende consentret den hunersack.... ten einden sijden Jan van Erp toe behoerende voor die helft den kinderen van Wilhelm Leonardi Ruters ende de andere helft den kinderen van Andits ende Mechtild Leonarts; daar zij comparant verschenen, die douegter het geft, sullen mit proclamatie verhouegt; worden voor die Herren Scholtis ende schepenen tot Maseick: ende dat die penningen daer akte coemende sael mogen genieten Agnes sijne huijsvrouw tot alimentacie sijnder kinderen, ingeval zij comparant dem diese fijets, ten...quamo aft te ...ende constueert Bartholomeus Brouwers present ende den last ... om den coper offt cooperse der selver huyseren, daer in te lichten ende te geve voer zes maal sijne comparantus prathe mochte..ende voort alles te doen ende .Delen als hij comparant selve present soude moegen offt comen doen; beloevende onder obligatie als naer recht te halden voer recht ende van werden, wes part sijnen verschrevenen swager skl.. Pelt werden.. dan sijne voerschrevenen huysvrouw diese penningen sal hebben.. hij van goed gelegoteerd heeft bij testament het welck hij hier mede ...... tusschen hem ende siijne comparants broeder Peter is gehandelt nopende de quitinge ende ....
Dat het testament opgericht is naer begeert dat doen selve testament sal volkomen effecie sorteren, aldus gesami op dagt ende dato beschreven. Ten presentie ende getuigen daer tot geroepen toen die ....den alden, ... Jacob op die wegen, Marten Mathi.. Van Dilsen,

... attestor
Martin Meex .... pastor

Zoon van Wilhem SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie II) en Maria VERSTEGEN.
Gehuwd met Agnes (Nessen) WOUTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wouter SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 29-06-1635 te Grevenbicht (getuige(n): Dirck Diris en Dingen Brouckers).
   2.  Petrus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 28-09-1635 te Grevenbicht (getuige(n): Jan Harden en Getgen Scaeps).
   3.  Wilhelm SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 01-04-1640 te Grevenbicht (getuige(n): den we Edelen en hog geboren heeren Wilhelmus van Coilenbach ???tzu Ruremundt qu qu quoede absenta custos Nico??? en Barbara Diris).
   4.  Petterus SAVELKOUL (Petrus) (zie IVa).
   5.  Mechtildus SAVELKOUL (Metgen), gedoopt (rk) op 29-01-1645 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Peter Goijen en Metgen Diris), overleden op 06-09-1717 te Papenhoven-Obbicht op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 46-jarige leeftijd op 04-02-1691 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): N.N. Wassenbergh en Franciscus Lemmens) met Lambertus LEMMENS, schepen, overleden op 19-01-1715 te Papenhoven-Obbicht.

IVa    Petterus SAVELKOUL (Petrus), gedoopt (rk) op 16-06-1642 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Dirick Diriss en Trin Savelkoul), zoon van Herman SAVELKOUL (zie IIIa) en Agnes (Nessen) WOUTERS.
Gehuwd met Joanna N.N. Overleden op 22-11-1622 te Schinnen. Jenn Lenert Knitzen uxor.
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes SAVELKOUL (Savelcoel), gedoopt (RK) op 17-08-1681 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoull en Cornelia Radermeckers), overleden op 22-02-1727 te Stokkem op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 16-04-1712 te Stokkem (B) met Johannes THEVISSEN, 25 jaar oud, gedoopt (rk) op 25-02-1687 te Stokkem (getuige(n): Godefridus Thevissen en Catharina Gosens), overleden op 08-11-1761 te Stokkem op 74-jarige leeftijd, zoon van Gisbertus THEVISSEN en Petronella CLASSENS.

IIIb    Theodorus (Dirick) SAVELKOUL (op die Savelkoul), gedoopt (RK) 1600 te Grevenbicht. Dierick of Dirk op die Savelkoulle genoemd, en Trijn woonde te Grevenbicht. Dit was Guliks gebied en viel onder de parochie Papenhoven, al had Grevenbicht zelf een rectoraatskerk. Dirk op die Savelkoul was is 1645 koning van de schutterij van Eelen; Dirick op die Savelcoul was in 1648 en 1656 schepen van Eelen; Of het het hier om dezelfde Dirck op die Savelkoul gaat is niet waarschijnlijk daar Grevenbicht Guliks was en Eelen tot het graafschap Loon behoorde en het raar zou zijn dat een uit een andere staat schepen werd.In de parochie Eelen komt ook op die Savelkuil voor, maar het is best mogelijk dat deze van Dirk of dat Dirk familiebanden heeft met deze.
Zoon van Wilhem SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie II) en Maria VERSTEGEN.
Gehuwd voor de kerk 1624 met Catharina (Trienen, Trijn) RIJCKELEN, dochter van N.N. RIJCKELEN en N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacob SAVELKOUL (Savelkoull) (zie IVb).
   2.  Wilhelmus (Wilhelm) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IVc).
   3.  Anna SAVELKOUL (op de Savelcuijl), gedoopt circa 1628 te Grevenbicht. Op 15-01-1652 werd in Stokkem haar eerste kind geboren die als meter een Catharina Op Die Savelkuile had. Op de Savelkuyle.
Gehuwd te Stokkem met Henricus DOUMEN, gedoopt te Stokkem.
   4.  Joanna (Anna) SAVELKOUL (op die Savelkoul), geboren 1628 te Grevenbicht, in 1652 werd haar eeerste kind geboren met als meter Catharina op die Savelkuile.
Gehuwd met Leonardus SCAEPS.
   5.  Peter SAVELKOUL (op die Savelkoul), gedoopt (RK) op 16-07-1630 te Grevenbicht (getuige(n): Jan Rijkelen en Barbara Daniëls).
   6.  Peter SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IVd).
   7.  Herman SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IVe).
   8.  Petronella SAVELKOUL (op die Savelkoul), geboren ca.1640 te Grevenbicht.
Gehuwd voor de kerk ±1658 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Simon KOCKS, vermoedelijk was Simon de Simon Cox die 5 maart 1628 gedoopt werd te Wijnandsrade. Vermoedelijk was Simon de Simon Cox die 5 maart 1628 werd geboren te Wijnandsrade. Zij woonden te Grevenbicht in het land van Gulik. 8 december 1684 verkochten Goessen en Jan Coex (Koex) aan Jan Gubbels een stuk land gelegen aan de "Wintmoele" 135 roeden voor 40 patacons, rgt. de erfgenamen van Peter Savelkoul uit de Heerlijkheid Obbicht (RAMa 12 nr.127).In 1666 legde Simon als inwoner van Grevenbicht een eed af aan de nieuwe landsheer van Gulik Ltg 1976/82 (bron uit een duister verleden van Kreijns blz 58)
Als doopgetuigen bij de doop van hun kinderen kwamen de namen voor van : Petrus Savelkoul ; Nicolaas Savelkoulle en Barbara Savelkoulle. Of deze Petrus Savelkoul dezelfde is als bovengenoemde is niet vast te stellen doch heel waarschijnlijk dezelfde persoon.

IVb    Jacob SAVELKOUL (Savelkoull), gedoopt (rk) op 28-09-1625 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Conincx en Metgen op den Savelcoul), zoon van Theodorus (Dirick) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IIIb) en Catharina (Trienen, Trijn) RIJCKELEN.
Gehuwd met Catharina LIENARTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. SAVELKOUL, gedoopt op 19-01-1645 te Grevenbicht.
   2.  Metten SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 19-03-1649 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Goetgen N.N. en Ricken Itten).
   3.  Metgen (Mechtildus) SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 02-03-1653 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gielis Lemkens en Metgen Spirius (Spirings)), overleden op 06-09-1718 te Grevenbicht op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd met Paul van KRAEY.
   4.  Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle) (zie Va).

Va    Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle), gedoopt (RK) op 11-09-1655 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoull en Metgen Spirings), overleden op 19-05-1738 te Grevenbicht op 82-jarige leeftijd, zoon van Jacob SAVELKOUL (Savelkoull) (zie IVb) en Catharina LIENARTS.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 25-02-1691 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Christina van den BERGH, geboren ca.1665, begraven op 19-05-1738 te Papenhoven-Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 16-10-1690 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes N.N. en Ida Rademakers).
   2.  N.N. SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 26-12-1692 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul loco Theodorus Savelkoul, Gertrudis Hövels en Joanna N. echtgenote van Johannes Gubbels), overleden op 26-12-1692 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   3.  Petrus SAVELKOUL (zie VIa).
   4.  Barbara SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 08-09-1696 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en N.N.), overleden op 21-05-1760 te Grevenbicht op 63-jarige leeftijd, was ongehuwd.
   5.  Anna Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 16-01-1699 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Gubbels en Catharina Savelkoul), overleden op 23-07-1733 te Grevenbicht op 34-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 09-09-1725 te Elen (B) (getuige(n): Wilhelmus Rademaeckers en Matheus Savelkoul) met Gabriel JESSEN, geboren te Danielsweert parochie Elen, overleden op 03-01-1780 te Grevenbicht.
   6.  Mathias SAVELKOUL, gedoopt op 27-03-1702 te Grevenbicht, overleden op 27-03-1702 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   7.  Matheus (Mathias) SAVELKOUL (Zavelcoull) (zie VIb).

VIa    Petrus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 15-02-1694 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Mechtildis Savelkoul), overleden op 17-03-1761 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle) (zie Va) en Christina van den BERGH.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 25-06-1717 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina), volgens trouw register van Elen I 1695-1776 flo.80 GAE N.77 trouwde zij op 19-07-1717 met Richarda SWILLENS (Swildens), overleden op 17-03-1761 te Grevenbicht, zijn was afkomstig van Daniëlsweert.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 29-02-1720 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Schrijnemakers en Catharina Savelkoul), overleden op 11-10-1762 te Grevenbicht op 42-jarige leeftijd.
   2.  Johannes SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 27-09-1722 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mattheus Savelkoul en Catharina soror puerpuera (zus van degenene die in barensnood is) in dit geval Richarda Swillens), overleden op 21-04-1760 te Grevenbicht op 37-jarige leeftijd.
   3.  Barbara SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 03-10-1724 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Savelkoul en Anna Harden).
   4.  Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 03-08-1727 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gabriël Jessen en Joanna Lemmens), overleden op 03-08-1727 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   5.  Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 27-11-1729 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gabriël Jessen en Beatrix Savelkoul).

VIb    Matheus (Mathias) SAVELKOUL (Zavelcoull), gedoopt (RK) op 25-01-1704 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Schroers en Joanna Severins), overleden op 03-07-1784 te Grevenbicht op 80-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle) (zie Va) en Christina van den BERGH.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 02-02-1725 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Leonardus Lemmens en Catharina Bergers) met Joanna Maria LEMMENS, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 24-02-1700 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Kouten en Anna Catharina Dahmen), overleden op 06-05-1775 te Grevenbicht op 75-jarige leeftijd, dochter van Franciscus LEMMENS en Maria BAUTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus SAVELKOUL, landbouwer, gedoopt (RK) op 03-10-1726 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Maessen en Catharina Savelkoul).
   2.  Getrudis SAVELKOUL, geboren op 29-06-1728 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-06-1728 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Bouthen loco Wilhelmus Rademeekers en Allegunda Hennekens loco Catharina Hendrix), overleden op 27-10-1801 te Boyen (B) op 73-jarige leeftijd, get. bij aangifte Reijner op den Kamp landbouwer en buurman en jacob Dillen akkerman en buurman, begraven op 29-10-1801 te Grevenbicht.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 04-05-1766 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Jacobus salden en Theodorus Savelkoul) met Gerardus SALDEN, 39 jaar oud, gedoopt (RK) op 26-07-1726 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Rappijls en Anna Engel Coethen), overleden op 24-02-1803 te Boyen gem.Grevenbicht op 76-jarige leeftijd, begraven op 26-02-1803 te Grevenbicht, zoon van Hubertus SALDEN en Gertrudis RAPPIJLS.
   3.  Theodoor SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 30-01-1731 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Sybilla Bouthen).
   4.  Maria Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 15-03-1733 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gabriël Jessen en Maria Bouthen), overleden op 19-02-1794 te Grevenbicht op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 13-05-1753 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Wilhelmus Rademakers) met Cornelis WINANTS (Winantz), overleden op 28-09-1810 om 21.00 uur te Grevenbicht, zoon van Johannes (Jean) WINANTS en Anna Cathrina HAMERS.
   5.  Beatrix SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 25-10-1736 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Lemmens loco Reiner Zalden en Beatrix Lemmens loco Christina Grouben), overleden op 14-07-1778 te Grevenbicht op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 26-07-1761 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodoor Savelkoul en Cecilia Driessen) met Wilhelmus DRIESSEN, geboren ca.1737, overleden op 23-06-1823 te Obbicht.
   6.  Franciscus SAVELKOUL (zie VIIa).
   7.  Petrus SAVELKOUL (zie VIIb).

VIIa    Franciscus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 27-02-1740 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Goessen Maessen en Anna Haerden), overleden op 02-06-1800 te Papenhoven-Obbicht op 60-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1800 te Grevenbicht. Franciscus Savelkoul was binnen de gemeente Obbicht en Papenhoven een aangezien man die zijn sporen zowel op gemeentelijk als kerkelijk vlak heeft verdient. Hij was in de periode van 1772 tot 1774 burgemeester van Obbicht en Papenhoven en voor deze gemeente van 1777 tot 1788 schepen, al wordt hij in een akte van 4 maart 1790 ook nog als schepen van Obbicht en Papenhoven genoemd bij een : Extraordinaire vergaderinge gehouden heden den 11 januarij 1777. Ten overstaan van de schepenen der vrije Heerlijckheiy Obbicht, Johannes Kitzen, Geurt van Elsen, Leonardus Peters, Petrus Renerus Wintraecken, Hubert Salden en Franciscus Savelcoul.
Van 7 september 1778 tot 19 oktober 1785 werden door, langdurige processen gevoerd met Antoine Guillaume Paludé, die in 1778 heer van Obbicht werd, over pacht van landerijen.
Hij staat ook vermeld in het jaar 1774 als koning van de schutterij van Obbicht.
In de Franse tijd kocht hij als "Agent Municipal", wat heet vertegenwoordiger van de gemeente Obbicht te zijn bij het Kanton Maaseik, de inboedel van de kerk van Papenhoven voor de som van 155 franken, om deze door te verkopen aan Jan Willem Koten uit Grevenbicht die alles in bewaring nam tot na de Franse Revolutie, en zo de inboedel redde van de Fransen.
Eerder was hij ook betrokken bij de herbouw van de parochiekerk van Papenhoven en werd hij door het kapittel van Susteren gemachtigd om de geldleningen te doen. Deze kerk werd op 23 december 1776 door eerw. heer Meijers, pastoor te Obbicht, krachtens machtiging van de bisschop van Luik ingewijd. De kerk had een merkwaardig opschrift, nl.D.K.I.G.B.H.A.P.G.1776 met er onder D.F.S.A.wat zoveel betekende als Deze kerk is gebouwd B...H...A...1776 Door Frans Savelcoul Antrepeneur.
In 1788 werd een proces gevoerd: Soiron, inwoner van Maastricht, heeft geld tegoed van Savelkoul, schepen en burgemeester van Papenhoven, van gezamenlijk aangenomen werkzaamheden aan de kade van Stevensweert. Zoon van Matheus (Mathias) SAVELKOUL (Zavelcoull) (zie VIb) en Joanna Maria LEMMENS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 03-05-1763 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodorus Zavelkoul en Wilhelmus op de Camp) met Anna Maria op den KAMP, 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 09-06-1739 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Stans en Anna op den Kamp in wiens plaats Grietje op den Kamp), overleden op 31-08-1823 te Papenhoven op 84-jarige leeftijd, begraven op 02-09-1823 te Papenhoven-Grevenbicht, in het overlijdensregister van de kerk van Obbicht ingeschreven en er is niet uit op te maken of zij in Papenhoven-Grevenbicht begraven is. Dochter van Joannes op den KAMP en Beatrix STANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mathias SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 19-02-1764 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes op den Kamp en Gertrudis Savelkoul).
   2.  Maria Catharina SAVELKOUL, landbouwster, geboren op 20-01-1766 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 20-01-1766 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Beatrix Stans), overleden op 15-03-1831 om 06.00 uur te Grevenbicht op 65-jarige leeftijd, get. bij aangifte Wilhelmus Peters 66 jaar en echtgenoot en Hendrik Knoors 30 jaar landbouwer en nabuur.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 17-08-1788 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Sybilla Peters en Beatrix Savelkoul) met Wilhelmus PETERS (Peeters), 24 jaar oud, was in 1796 Burgemeester van Obbicht en Papenhoven, gedoopt (rk) op 08-02-1764 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Salden en Gertrudis Jennen), overleden op 10-11-1844 te Papenhoven op 80-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1844 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Leonardus PETERS en Maria Catharina JENNEN.
   3.  Joanna SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 12-02-1768 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelm op den Kamp en Joanna Lemmens), overleden op 07-04-1840 om 03.00 uur te Grevenbicht op 72-jarige leeftijd, getuigen bij huwelijk: Franciscus Lambrigs en Beatrix Savelkoul.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 25-04-1797 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Franciscus Lambreghs en Beatrix Savelkoul) met Caspar WETZELS, overleden op 31-08-1823 te Grevenbicht.
   4.  Beatrix SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 28-05-1770 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus op den Kamp en Beatrix Savelkoul), overleden op 18-04-1845 om 05.00 uur te Grevenbicht op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 17-10-1802 te Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Hermanus Savelkoul en Jacobus Stans) met Michel JANSSEN.
   5.  Maria Gertrudis SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 20-09-1772 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelm Driessen en Beatrix Stans), overleden op 18-07-1840 te Papenhoven op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-08-1797 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Frencken en Anna Elisabeth Peters) met Lambertus PETERS, 23 jaar oud, geboren op 01-05-1774 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 01-05-1774 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Schrijnemakers en Catharina Raetschelders), overleden op 10-11-1841 om 23.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 67-jarige leeftijd, zoon van Leonardus PETERS en Maria Catharina JENNEN.
   6.  Johannes Theodorus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 05-11-1774 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Zavelcoul loco Peter Rijnerus Wentraken en Maria Gertrudis Bouten), overleden op 17-11-1774 te Papenhoven, 12 dagen oud.
   7.  Agnes SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 20-09-1775 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Reijnerus op den Kamp en Catharina Raetschilder), overleden op 20-09-1775 te Papenhoven, 0 dagen oud.
   8.  Johannes Hermanus SAVELKOUL (zie VIIIa).
   9.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 17-08-1779 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Stans en Gertrudis Elisabeth Hamers), overleden op 08-01-1848 om 04.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd met Johannes Henricus DEMANDT, gedoopt (rk) op 05-09-1780 te Obbicht (getuige(n): Nicolaas Notermans loco Henricus de Krahe en Maria Notermans geboren Demandt), overleden op 11-01-1850 om 11.00 uur te Obbicht op 69-jarige leeftijd, zoon van Hendrik DEMANDT en Helena de CRAUW (de Krahe, de Crauwe).
   10.  Theodorus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 28-06-1781 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Dionisius op den Kamp voor wie Jan op den Kamp (Grevenbicht) en Maria Savelkoul (Papenhoven)), overleden op 22-09-1783 te Papenhoven op 2-jarige leeftijd, doopgetuigen: Dionijsius Op denKamp (Grevenbicht) voor wie Jan Op den Kamp (Grevenbicht) en Maria Savelkoul (Papenhoven).
   11.  Catharina Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 12-08-1783 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Driessen en Anna Catharina Stans), overleden op 03-07-1790 te Papenhoven op 6-jarige leeftijd, doopgetuigen: Henricus Driessen voor wie Henricus Rademakers (Grevenbicht) en Anna Catharina Stans (Papenhoven). Vader Franciscus was bij de doop absent.

VIIIa    Johannes Hermanus SAVELKOUL, akkerman, gedoopt (RK) op 15-10-1776 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hermanus Loomans en Johanna Schreurs), overleden op 31-03-1846 om 03.00 uur te Grevenbicht op 69-jarige leeftijd, zoon van Franciscus SAVELKOUL (zie VIIa) en Anna Maria op den KAMP.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 20-02-1803 te Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Wilhelmus Driessen en Maria Elisabeth Savelkoul) met Maria Elisabeth VEEDERS (Feeders, Vedders), 20 jaar oud, gedoopt op 07-04-1782 te Papenhoven-Grevenbicht, overleden op 12-07-1867 te Grevenbicht op 85-jarige leeftijd, dochter van Daniël VEEDERS (Feeders) en Lucia (Cecile) DRIESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cecilia SAVELKOUL, geboren op 05-10-1803 om 09:00 uur te Grevenbicht, volgens het kerkregister geboren en gedoopt op 02-09-1803 te Grevenbicht. Gedoopt (rk) te Grevenbicht (getuige(n): Casparus Wetzels en Petronilla Rijckelen), overleden op 02-04-1805 om 07:00 uur te Grevenbicht op 1-jarige leeftijd.
   2.  Henricus SAVELKOUL (zie IXa).
   3.  Anna Maria Cornelia SAVELKOUL, geboren op 04-07-1808 om 01:00 uur te Grevenbicht, overleden op 10-02-1813 om 03:00 uur te Grevenbicht op 4-jarige leeftijd.
   4.  Daniel SAVELKOUL, schipper, geboren op 30-07-1811 te Grevenbicht, overleden op 10-01-1852 om 12.00 uur te Grevenbicht op 40-jarige leeftijd, getuigen bij huwelijk: Henricus Savelkoul en Wilhelmus Rademakers.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-01-1839 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 15-01-1839 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Savelkoul en Wilhelmus Rademakers) met Johanna Elisabeth RADEMAKERS, 28 jaar oud, geboren op 21-08-1810 te Grevenbicht, overleden op 28-07-1878 te Stokkem (B) op 67-jarige leeftijd. Na de dood van haar echtgenoot trouwde zij opnieuw met Jan Hubert Hommers en verhuisde naar Stokkem(B). Dochter van Christianus RADEMAKERS en Maria Agnes DIRIS.
   5.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 09-04-1814 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 09-04-1814 te Grevenbicht, door de vroedvrouw gedoopt, overleden op 09-04-1814 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   6.  Joanna Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 25-05-1815 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 25-05-1815 te Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Peters en Joanna Mechtildis Veders).
   7.  Anna Maria SAVELKOUL, geboren op 08-05-1818 te Grevenbicht, overleden op 27-12-1890 om 16.00 uur te Grevenbicht op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-05-1845 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 13-05-1845 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Matheus Sprangmans en Franciscus Savelkoul) met Josephus SPRANGMANS, 27 jaar oud, geboren op 26-02-1818 te Susteren, overleden op 19-11-1878 te Grevenbicht op 60-jarige leeftijd, zoon van Johannes Leonardus Sprangmans en Cecilia Heinen. Zoon van Joannes Leonardus SPRANGMANS en Cecilia HEINEN.
   8.  Franciscus (Frans) SAVELKOUL (zie IXb).
   9.  Johannes Wilhelmus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 26-03-1824 te Grevenbicht, overleden op 08-10-1836 om 09.00 uur te Grevenbicht op 12-jarige leeftijd.

IXa    Henricus SAVELKOUL, Schipper, geboren op 08-12-1805 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 08-12-1805 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Veders en Maria Elisabeth Savelkoul), overleden op 31-01-1874 om 06.00 uur te Grevenbicht op 68-jarige leeftijd, begraven op 03-02-1874 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Hermanus SAVELKOUL (zie VIIIa) en Maria Elisabeth VEEDERS (Feeders, Vedders).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 28-04-1837 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 09-05-1837 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Brouwers en Johannes Wilhelmus Driessen) met Maria Elisabeth DRIESSEN (Dressen), 27 jaar oud, geboren op 01-01-1810 te Grevenbicht, overleden op 20-11-1886 te Grevenbicht op 76-jarige leeftijd. Bij haar huwelijk werd ze Dressen genoemd met haar familienaam, dochter van Guilliame DRIESSEN (Dressen) en Anna Maria KONINGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie Xa).
   2.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 20-03-1841 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-03-1841 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Wilhelmus Driessen voor wie Winandus Hermans en Johanna Elisabeth Rademakers voor wie Maria Elisabeth Diris), overleden op 27-03-1841 om 17.00 uur te Grevenbicht, 7 dagen oud.
   3.  Daniël SAVELKOUL, Schipper, geboren op 18-03-1842 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 18-03-1842 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Daniël Savelkoul en Mechtildis Savelkoul). Vertrekt op 12-08-1872 naar Antwerpen.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 10-04-1874 te Chokier (B) met Adolphina HANOUL.
   4.  Maria Theresia SAVELKOUL, geboren op 28-04-1844 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 28-04-1844 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Sampermans en Maria Theresia Sampermans), overleden op 03-03-1933 te Beek op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1865 te Papenhoven-Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 09-05-1865 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Daniël Savelkoul en Angelina Savelkoul) met Martinus Hubertus MARTENS, 27 jaar oud, schipper, geboren op 01-10-1837 te Urmond, zoon van Peter Frans MARTENS en Maria Catharina FRANSCHEN.
   5.  Angelina SAVELKOUL, geboren op 21-11-1846 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-11-1846 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus op den Kamp en Angelina Kitzen).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 26-05-1876 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 30-05-1876 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Josepha Jessen en Josephina van den Berg) met Petrus Mathias van den BERGH, 27 jaar oud, landbouwer, geboren op 19-02-1849 te Nieuwstadt, overleden op 26-08-1932 te Nieuwstadt op 83-jarige leeftijd, zoon van Adolf van den BERGH en Maria Gertrudis MEULENERS.
   6.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 29-04-1849 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-04-1849 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Josephus Sprangmans en Maria Hermans), overleden op 16-01-1906 om 13.00 uur te Grevenbicht op 56-jarige leeftijd, begraven op 19-01-1905 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-10-1875 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 03-11-1875 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joseph Notermans en Angelina Savelkoul) met Johannes Hubertus NOTERMANS, 30 jaar oud, hebergier,landbouwer en kantonnier, geboren op 08-08-1845 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 08-08-1845 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubetus Korvers en Catharina Elisbaeth Savelkoul), overleden op 11-05-1909 te Grevenbicht op 63-jarige leeftijd, zoon van Johannes Joseph NOTERMANS en Anna Mechtildis CÖRVERS (Körvers).
   7.  Joanna Catharina SAVELKOUL, geboren op 12-05-1852 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 12-05-1852 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Driessen en Joanna Catharina van der Eycken).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02-11-1874 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 03-11-1874 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Franciscus Muris en Angelina Savelkoul) met Johannes Wilhelmus SEVEREN, 22 jaar oud, Landbouwer, geboren op 06-07-1852 te Nieuwstadt, overleden op 15-08-1899 te Rotterdam op 47-jarige leeftijd, zoon van Martinus SEVEREN en Maria Catharina SCHULKENS.

Xa    Johannes Wilhelmus SAVELKOUL, schipper, geboren op 09-11-1838 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 09-11-1838 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Winandus Hermans loco Wilhelmus Driessen en Maria Elisabeth Veders), overleden op 26-12-1897 te Stokkem op 59-jarige leeftijd, zoon van Henricus SAVELKOUL (zie IXa) en Maria Elisabeth DRIESSEN (Dressen).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 19-08-1862 te Stokkem met Maria Elisabeth Hubertina JENNEN, 22 jaar oud, geboren op 24-07-1840 te Stokkem, gedoopt (rk) op 24-07-1840 te Stokkem (getuige(n): Ludovicus Jennen en Maria Elisabeth Hubertina op 't Eijnde), overleden op 26-07-1869 te Stokkem op 29-jarige leeftijd, dochter van Joannes Jacobus JENNEN en Maria Augustina op 't EYNDE.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 20-05-1870 te Stokkem (B), gehuwd voor de kerk op 21-07-1870 te Stokkem (rk) met Maria Anna CLAESSENS, 28 jaar oud, geboren op 09-05-1842 te Stokkem (B), dochter van Pieter Joseph CLAESSEN, brouwer te Stokkem, en Catharina Agnes MOMMERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Henricus SAVELKOUL (zie XIa).
   2.  Daniël Hubertus SAVELKOUL, geboren op 04-06-1865 te Stokkem-Boyen, gedoopt (rk) op 04-06-1865 te Stokkem (getuige(n): Daniel Savelkoul en Johanna Catharina Jennen), overleden op 14-04-1867 te Stokkem op 1-jarige leeftijd, begraven op 15-04-1867 te Stokkem.
   3.  Maria Louisa Angelina SAVELKOUL, geboren op 17-02-1868 te Boyen-Stokkem (B), gedoopt (rk) op 17-02-1868 te Stokkem (getuige(n): Joannes Ludovicus Jennen en Rosa Schoffelen loco Angelina Savelkoul), overleden op 12-07-1868 te Boyen-Stokkem (B), 146 dagen oud, begraven op 13-07-1868 te Stokkem.
   4.  Jan Bartholmeus SAVELKOUL, geboren op 25-06-1869 te Boyen-Stokkem (B). Werd bij de gemeente aangegeven door Pauline Smeets 34 jaren oud en vroedvrouw van beroep, gedoopt (rk) op 25-06-1869 te Stokkem (getuige(n): Bartholomeus Joannes op 't Eijndt en Maria Savelkoul), overleden 1869 te Boyen-Stokkem (B).
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Josephus Hubertus SAVELKOUL (zie XIb).
   6.  Maria Elisabeth Virgina SAVELKOUL, geboren op 21-01-1873 te Stokkem, gedoopt (rk) op 21-01-1873 te Stokkem (getuige(n): Daniel Savelkoul in wiens plaats Lambert Claessens en Maria Elisabeth Claessens in wiens plaats Maria Anna Stassen).
   7.  Maria Elisabeth Virgina SAVELKOUL, geboren op 29-04-1875 te Boyen Stokkem, overleden op 21-02-1876 te Boyen Stokkem, 298 dagen oud.
   8.  Maria Elisabeth Hubertina SAVELKOUL (Savelkoels), geboren op 30-04-1875 te Stokkem, gedoopt (rk) op 30-04-1875 te Stokkem (B) (getuige(n): Emmanuel Claessens en Maria Elisabeth Savelkoul), overleden op 05-10-1948 te Vucht (B) op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 01-09-1906 te Stokkem, gehuwd voor de kerk op 01-09-1906 te Stokkem (getuige(n): Leonardus Claessens en Lambertus Savelkoul) met Joseph Matheus Alex SEVERIJNS, 29 jaar oud, geboren op 01-01-1877 te Herstal (B). Is Schipper op eigen schip en heeft als domicilie Maasmechelen (B), zoon van Peter Joseph SEVERIJNS en Maria Elisabeth BOETS.
   9.  Jean Hubert Guillaume SAVELKOUL (Savelkoels), geboren op 19-07-1877 te Boyen Stokkem, gedoopt (rk) op 19-07-1877 te Stokkem (getuige(n): Joannes Hubertus Claessens en Maria Elisabeth Claessens loco Hubertina Savelkoul), overleden op 02-12-1905 te Overpelt (B) op 28-jarige leeftijd.
   10.  Jan Lambert Theodoor (Lambert) SAVELKOUL (zie XIc).
   11.  Eugene August SAVELKOUL (zie XId).
   12.  Maria Hubertina SAVELKOUL, overleden op 21-02-1876 te Stokkem.

XIa    Johannes Henricus SAVELKOUL, geboren op 21-10-1862 te Boyen-Stokkem, gedoopt (rk) op 21-10-1862 te Stokkem (getuige(n): Petrus Joannes Jennen en Maria Theresia Savelkoul), zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie Xa) en Maria Elisabeth Hubertina JENNEN.
Gehuwd met Adrienne van BERK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guillaume Joseph Pierre SAVELKOUL, Machinist, geboren te Namen België. Hij kwam op 14-03-1932 van Maaseik naar Grevenbicht.
Hij verhuisde op 3 oktober 1933 naar Vreeswijk en komt voor op een persoonskaart in Amsterdam.
Gehuwd te Grevenbicht met Henriette Amalia van HOUTEN, geboren te Hietzen Mülheim an der Ruhr, zij kwam op 4-3-1932 van Sittard naar Grevenbicht, dochter van Anton (Anton) van HOUTEN, mijnwerker, en Rosine Augus le ROMEIJ.

XIb    Josephus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 12-03-1871 te Boyen Stokkem, gedoopt (rk) op 12-03-1871 te Stokkem (getuige(n): Petrus Josephus Claessens en Wilhelmina Angelina Savelkoul), zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie Xa) en Maria Anna CLAESSENS.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-05-1901 te Rumpst (prov. Antwerpen), gehuwd voor de kerk 1901 te Stokkem (rk) met Joanna Josephina DEWULF, 24 jaar oud, geboren op 02-05-1877 te Antwerpen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Carolina Josephina Augustina SAVELKOUL, geboren te Stokkem, gedoopt te Stokkem (getuige(n): Augustus Crooneberg loco Carolus de Wulf en Maria Anna Claessens).
   2.  Pierre Hubert Joseph SAVELKOUL, geboren te Stokkem.

XIc    Jan Lambert Theodoor (Lambert) SAVELKOUL, Schippers loods op de Maas, caféhouder,winkelier. Geboren op 17-11-1878 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 18-11-1878 te Stokkem (getuige(n): Lambert Claessens en Sophia Coenen loco Angelina Savelkoul), overleden op 18-10-1971 te Sittard op 92-jarige leeftijd, begraven in Obbicht, zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie Xa) en Maria Anna CLAESSENS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-06-1905 te Obbicht, getuigen bij huw. Hendrik Dreessen en Anna Catharina Jaspers. Gehuwd voor de kerk 06-1905 te Stokkem (rk), in Stokkem ingeschreven als zijnde hier kerkelijk getrouwd, met Mechtildus DREESSEN (Driessen), 29 jaar oud, geboren op 12-09-1875 te Obbicht, overleden op 02-03-1928 te Obbicht op 52-jarige leeftijd, dochter van Hendrikus DREESSEN, schipper, en Anna Catharina JASPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hubertus (Sjang) SAVELKOUL (zie XIIa).
   2.  Dorephine SAVELKOUL, geboren op 07-04-1908 te Obbicht, overleden op 21-03-1937 te Sittard op 28-jarige leeftijd. Akte uit Obbicht van 30-03-1937 Gehuwd te Obbicht met Friedrich Emil (Frits) KUHN, geboren te Straduhn (Dl.).

XIIa    Johannes Hubertus (Sjang) SAVELKOUL, geboren op 20-05-1906 te Obbicht, overleden op 27-07-1993 te Obbicht op 87-jarige leeftijd, zoon van Jan Lambert Theodoor (Lambert) SAVELKOUL (zie XIc) en Mechtildus DREESSEN (Driessen).
Gehuwd te Sittard met Catharina Angelina Josephina (Lien) INGENDAEL, geboren te Sittard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul Lambertus Henricus (Paul) SAVELKOUL (zie XIIIa).
   2.  Johannes Henricus Josephus (Harrie) SAVELKOUL (zie XIIIb).
   3.  Johanna Dorine Josephine SAVELKOUL, onderwijzeres, geboren te Obbicht.
Gehuwd te Obbicht met Cornelis Theodoor Joseph SENDEN, geboren te Brunssum.
   4.  Jean Henri Lucille SAVELKOUL, geboren op 01-09-1952 te Obbicht, overleden op 03-09-1952 te Sittard, 2 dagen oud.

XIIIa    Paul Lambertus Henricus (Paul) SAVELKOUL, Leraar, hoteleigenaar, geboren te Sittard. Als Paul Savelkoul schatert, dan galmt het over heel Lombok. De Limburger onder de brandende tropenzon noemt zichzelf een vrije vogel. De leraar aan het College in Sittard verhuisde na zijn vut naar Indonesië en begon er een hotel/restaurant met de opmerkelijke naam Oma Sittard. Het is rustig op Lombok. Niks geen opgewonden moslims die pronken met Bin Laden en alles over de hekel halen wat westers is, zoals in Jakarta, twee eilanden verderop. Rustig ook omdat de toeristen niettemin wegblijven. En toch wordt de stilte geweld aan gedaan. 'Kakelino halloo, Kakelino halloo'. De stem van Paul Savelkoul davert door de binnentuin van hotel Oma Sittard op het eiland Lombok. De 62-jarige Limburger begint aan zijn ochtendritueel. Beo Kakelino krijgt papaja gevoerd. In de kooi van de vogel loopt een spoor van oranje fruitdrap. 'Kakelinooo!' Savelkoul probeert de vogel hardnekkig aan het praten te krijgen. De gasten in de elf kamers zijn elke ochtend op slag wakker. Het koosnaampje dat hij ooit in Limburg voor zijn nichtje verzon, heeft nu de weg naar Indonesië gevonden.,,Volgens mij zei hij vanmorgen hallo," grijnst Savelkoul tegen de serveerster die hem zijn vaste Europese ontbijt in het restaurant van Oma Sittard komt brengen. Paul eet de Edammer kaas die familie en vrienden uit Nederland meebrengen wanneer zij komen logeren. Ook de verslaggever heeft een paar nieuwe bollen langs de douane gesmokkeld en op het immigratieformulier gejokt dat hij geen dierproducten bij zich had. ,,Ach, de douane controleert hier echt nooit en als ze al iets vinden dan stop je ze een paar bankbiljetten toe. Zo gaat dat hier in Indonesië," schatert de notoire kettingroker die vervolgens bijna blijft in een stevige kuchpartij. Ontbijten met een bord nasi is hier gangbaar, maar Paul moet er niets van weten. 's Avonds zit hij aan een schnitzel of kippenpoot met friet, om daarbij met donderende stem het zoutvaatje bij de serveerster op te eisen. ,,Nasi, nasi, altijd nasi, daarom zijn jullie Indonesiërs zo mager," roept hij tegen de medewerkers. De naam Paul Savelkoul is een begrip in en rond Sittard. De halve streek heeft bij hem in de klas gezeten toen hij nog economie en geschiedenis gaf aan het College Sittard. Een tijd waarin hij zich toen al als een halve vrijbuiter ontpopte en daarmee voor heel wat studenten de favoriete docent van de school werd. Savelkoul reisde in die tijd in zijn vakanties al fanatiek de wereld rond. Zijn belevenissen zorgden voor gespitste oren in het leslokaal. Bijvoorbeeld toen hij de val van het regime in Afghanistan maar net wist te ontvluchten. Of toen de douane aan de grens met Marokko tot zijn verrassing drugs in zijn auto aantrof. Op zijn reizen door Indonesië legde hij de kiem voor zijn huidige verblijf op Lombok. Op een van die reizen kwam de onderwijzer in contact met Yunius Cesar en Yudi. Deze twee weeskinderen heeft hij sindsdien financieel ondersteund. Yunius Cesar volgde op kosten van Savelkoul een studie in Antwerpen. De nu 30-jarige Yudi doorliep in Indonesië de hotelschool. Mede voor hem heeft Paul Savelkoul bijna drie jaar geleden 'Oma Sittard' laten neerzetten. Yudi bestiert het hotel, Paul levert hand- en spandiensten. De overdaad aan regels, de kou en regen hebben hem voorgoed uit Nederland verdreven. Hij drinkt in het restaurant een fles bier van Heineken-dochter Anker. De asbak vult zich geleidelijk met peuken. Tegen de muur kruipt het donkere silhouet van een gekko met een slingerende gang voorbij. 'Oma Sittard', de moeder van Paul, maar 'Oma Sittard' voor nichtjes en bekenden, kijkt vanaf de muur boven de hotelbalie goedkeurend toe. Naast haar foto hangt het kruisje van haar grafkist. In februari is Pauls grote voorbeeld op 91-jarige leeftijd in haar geliefde Sittard overleden. ,,Moeder had het hier graag nog willen zien, maar ze was gewoon te oud. Ze heeft nog wel enorm genoten van alle verhalen en de e-mails die ik stuurde. In het begin had ze zo haar bedenkingen dat ik uit Nederland weg ging, maar later liep ze zelfs reclame voor het hotel te maken." Zijn ogen worden vochtig als hij over haar praat. ,,Een geweldig intelligente vrouw die veel voor mensen over had. We trokken enorm naar elkaar, misschien omdat we veel karaktertrekken deelden." Met het overlijden van zijn moeder is eigenlijk de laatste band met Nederland weggevallen. Hoewel hij zeker een keer per jaar Nederland bezoekt, en hij goed kan opschieten met broer Harrie en zus Han. Maar niet meer dan dat. Het is rustig in het restaurant. Drie Indonesische bediendes hebben avond aan avond niets beters te doen dan ons een beetje verveeld aan te gapen. Van de elf hotelkamers bij 'Oma Sittard' waren er afgelopen zomer acht bezet, nu, eind oktober vijf. Nederlanders vooral die eigenlijk hadden willen annuleren. Maar de onlusten op Lombok die in de startfase van het hotel de toeristen weghielden, blijven nu uit. Toen staken groepen moslimjongeren staken met name in de hoofstad Mataram christelijke kerken en huizen in de brand bij uit de hand gelopen protesten over de toestand op de Molukken. Oproerpolitie joeg de meute raddraaiers met rubberen kogels uiteen. Vooral de materiële welvaart van Chinese christenen die veel winkels bezitten, had afgunst gewekt. Sindsdien is het rustig op Lombok. ,,Ze hebben hun les wel geleerd. Ze weten nu dat toeristen en daarmee de inkomsten wegblijven. Met nieuwe rellen snijden ze zichzelf in de vingers."
Anekdotes genoeg over Paul Savelkoul. ,,Paul is zijn studentenkamer eigenlijk nooit ontgroeid. Opruimen doet hij nooit. Bij Paul is het altijd wildwest," gniffelt broer Harrie Savelkoul in Munstergeleen. Een enorme sloddervos die goudeerlijk is. Zo typeert Harrie Savelkoul zijn vier jaar oudere broer Paul. De versgekochte etenswaar stopte Paul vroeger in Sittard altijd al in de koelkast vóór de oude waar. Met als gevolg dat al het voedsel bedierf. ,,Zo gaat dat nu in Indonesië nóg. Ik snap niet dat hij geen voedselvergiftiging oploopt," zegt Harrie hoofdschuddend op het terras van zijn villa in Munstergeleen. ,,Paul gaat van het goede in de mens uit. Het verbaast me dat hij eigenlijk nooit wordt opgelicht. Op de een of andere manier komen er altijd weer mensen op zijn weg die hem willen helpen. Juist omdat hij onhandig is misschien." De bewondering in Munstergeleen is groot voor de eigenaar van hotel Oma Sittard. ,,Als je het mij vroeger had gevraagd, dan was Paul wel de laatste op deze wereld om een restaurant en hotel op te zetten. Dat wordt een of ander friettentje, dacht ik toen hij er voor het eerst over begon." Alles wat Paul aan apparaten aanraakt, gaat bijvoorbeeld kapot. Je moet hem zelfs nog op cursus sturen om hem te leren hoe je een videoband moet afspelen. De eerste keer dat Harrie op de studentenkamer van Paul in Nijmegen kwam, zat er een hoekje behang los. ,,Ik zei: Paul, dat moet je even vastplakken joh'. Vijf jaar later was die hele rol behang naar beneden gekomen." Vooral de sociale bewogenheid van Paul Savelkoul oogst bewondering. Toen hij nog les gaf op het College in Sittard had hij al oog voor de zwakkere leerlingen. Hij heeft er na schooltijd heel wat bijles gegeven. ,,Paul kan echt geweldig goed uitleggen. Diverse leerlingen zijn dankzij zijn bijles nog in hele goede banen terechtgekomen. Ook voor de twee Indonesische jongens die hij onder zijn hoede heeft genomen, heeft hij altijd heel veel overgehad. Ze hebben hem een flinke duit gekost. 'Ja maar jullie twee dochters kosten toch ook geld', zei hij altijd. Toen Oma Sittard opende, mocht de hele kampong mee eten. Paul heeft ook veel meer mensen in dienst dan strikt noodzakelijk is. Ja, maar dan hebben die mensen ook een inkomen, is zijn motto." ,,Paul is iemand die nooit boos wordt, je moet hem alleen niet commanderen, want dan loopt hij gewoon weg. Dat verklaart eigenlijk ook waarom hij nooit getrouwd is. Paul wil zich niet aanpassen." Extreem hecht is de band tussen de twee broers niet, ondanks dat Harrie vorig jaar nog op Lombok is langsgegaan en de twee meerdere malen per week mailcontact hebben. ,,Eigenlijk komen we nu via de mail meer over hem te weten dan toen hij nog in Sittard zat. Vier jaar is toch een heel leeftijdsverschil." In Nederland liep Paul altijd al te klagen over regen en kou. ,,Wat dat betreft is hij daar echt op zijn plek. Verder heeft hij nooit om nette kleren gegeven. Daar kun je de hele dag in een T-shirtje en een makkelijke broek rondlopen." De hotelnaam Oma Sittard heeft broer Harrie nogal verrast. ,,'Paul, dat zegt toch niemand iets in Indonesië' heb ik geroepen. Maar Paul heeft misschien wel gelijk als hij zegt dat het ook niet de Indonesiërs zijn die daar komen. Voor hem is het echt een eerbetoon aan moeder. Paul had van ons de sterkste band met haar. Moeder praatte bij hem ook altijd alles goed." Harrie geeft Nederlandse les aan de Philips van Horne scholengemeenschap in Weert. Na zijn eigen vut wil hij ook meer gaan reizen, voor zover echtgenote Carla daar aan meedoet, want ze houdt niet erg van lange vluchten. Hij wil graag zijn broer op Lombok bezoeken, maar van plaats ruilen wil hij niet. ,,Ik zou het culturele leven hier missen. Ik wil toch af en toe naar de schouwburg en zoiets heb je daar niet. Ik hou van een vakantie, zolang die ook een einde heeft. Altijd maar vakantie hebben, lijkt mij slopend."

Bron Limburgs Dagblad, zoon van Johannes Hubertus (Sjang) SAVELKOUL (zie XIIa) en Catharina Angelina Josephina (Lien) INGENDAEL.
Gehuwd met Denise PANNEMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luc SAVELKOUL.

XIIIb    Johannes Henricus Josephus (Harrie) SAVELKOUL, Onderwijzer leraar, geboren te Heerlen, zoon van Johannes Hubertus (Sjang) SAVELKOUL (zie XIIa) en Catharina Angelina Josephina (Lien) INGENDAEL.
Gehuwd te Mustergeleen met Hubertina Bernardina Winanda VISSCHEDIJK, geboren te Munstergeleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra Maria Enny Johanna (Sandra) SAVELKOUL, geboren te Sittard.
Gehuwd met Enno Robbert KUIPERS.
   2.  N.N. SAVELKOUL, geboren te Geleen.

XId    Eugene August SAVELKOUL, Schipper, geboren op 14-10-1884 te Boyen-Stokkem, gedoopt (rk) op 15-10-1884 te Stokkem (getuige(n): Augustus Croonenberghs en Mechtildis Beuten), overleden op 22-10-1975 te Roermond op 91-jarige leeftijd. Laurentius ziekenhuis, begraven op 25-10-1975 te Maasbracht, begraven te Maasbracht. Zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie Xa) en Maria Anna CLAESSENS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-01-1909 te Luik, gehuwd voor de kerk op 17-05-1909 te Luik (St.Fidius) met Marie Caroline Hortense van DESSEL, 19 jaar oud, geboren op 15-05-1889 te Rumpst (B), overleden op 25-04-1948 te Maasbracht op 58-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diseréé SAVELKOUL, geboren op 16-10-1909 te Inor (F), overleden op 08-11-1986 te Roermond op 77-jarige leeftijd. Laurentius ziekenhuis, gecremeerd op 13-11-1986 te Geleen.
Gehuwd met Grada (Grada) LAEYENDECKER, overleden op 04-02-2001 te Horn.
   2.  Maria SAVELKOUL, geboren op 13-03-1911, overleden op 22-08-2007 op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd met W. BOERBOOM.
   3.  Leontine Lambertine Eugenie SAVELKOUL, geboren te Luik (B). Zij had de Duitse nationaliteit en stond op 10-09-1945 ingeschreven te Obbicht met als verblijfplaats Markt 122a te Grevenbicht. Zij had nooit in het buitenland gewoond en van afkomst schipperse.
Gehuwd met Rudolf Bernard NEUROHR, schilder, geboren te Oberhausen (Dl.). Hij was Duitser van nationaliteit en in 1945 spoorloos.
   4.  Henri Eduard SAVELKOUL (zie XIIb).
   5.  Michel SAVELKOUL, geboren te Gorkum.
Gehuwd te Bemmel met Maria Lambertina WASSINK, geboren te Bemmel.

XIIb    Henri Eduard SAVELKOUL, geboren op 22-05-1917 te Rotterdam, overleden op 16-04-1972 te Roermond op 54-jarige leeftijd, overleden in het St.Laurentiusziekenhuis in Roermond. Begraven te Maasbracht, begraven te Maasbracht, zoon van Eugene August SAVELKOUL (zie XId) en Marie Caroline Hortense van DESSEL.
Gehuwd te Gendt met Pauline Catharina VERHOEVEN, geboren te Gendt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yvonne SAVELKOUL, geboren te Nijmegen.
Gehuwd te Roermond met J.M.M. JORIS, geboren te Roermond.
   2.  Angéle SAVELKOUL, geboren te Arnhem.
Gehuwd met Wim NUY.
   3.  Monique Jacoba Maria (Monique) SAVELKOUL, geboren te Nijmegen.
Gehuwd met Robert MAESSEN, geboren te Grevenbicht.

IXb    Franciscus (Frans) SAVELKOUL, schippersknecht, schipper, geboren op 01-04-1821 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 02-04-1821 te Papenhoven-Grevenbicht, overleden op 03-06-1873 te Roosteren op 52-jarige leeftijd, zoon van Johannes Hermanus SAVELKOUL (zie VIIIa) en Maria Elisabeth VEEDERS (Feeders, Vedders).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10-06-1846 te Roosteren met Maria Gertrudis JANSSEN, 22 jaar oud, geboren op 20-04-1824 te Roosteren, gedoopt (RK) op 21-04-1824 te Roosteren, overleden op 16-07-1879 te Roosteren op 55-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus JANSSEN en Anna Catharina THEUNISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Arnoldus (Jan Arnold) SAVELKOUL (zie Xb).
   2.  Daniël SAVELKOUL (zie Xc).
   3.  Joanna Maria Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 06-05-1850 te Roosteren, overleden op 01-07-1854 te Roosteren op 4-jarige leeftijd.
   4.  Jan Hendrik SAVELKOUL, geboren op 17-04-1852 te Roosteren, overleden op 03-07-1854 te Roosteren op 2-jarige leeftijd.
   5.  Johanna Mechtildis SAVELKOUL, geboren op 14-09-1854 te Roosteren, overleden op 02-02-1857 te Roosteren op 2-jarige leeftijd.
   6.  Jan Herman SAVELKOUL, geboren op 29-03-1857 te Roosteren, overleden op 09-11-1857 te Roosteren, 225 dagen oud.
   7.  Anna Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 19-11-1858 te Roosteren, overleden op 21-07-1859 om 07.00 uur te Roosteren, 244 dagen oud.
   8.  Joanna Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 17-09-1860 te Roosteren, overleden op 09-06-1873 om 08.00 uur te Roosteren op 12-jarige leeftijd.
   9.  N.N. SAVELKOUL, geboren 1863 te Roosteren. Levenloos geboren.
   10.  Joanna Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 11-03-1865 te Roosteren, overleden op 28-02-1886 te Antwerpen op 20-jarige leeftijd.
   11.  Jan Arnold SAVELKOUL, geboren op 23-02-1869 te Roosteren, overleden op 25-02-1886 te Antwerpen op 17-jarige leeftijd.

Xb    Joannes Arnoldus (Jan Arnold) SAVELKOUL, schippersknecht (1881), geboren op 28-02-1847 te Roosteren, overleden op 25-10-1914 te Roosteren op 67-jarige leeftijd, zoon van Franciscus (Frans) SAVELKOUL (zie IXb) en Maria Gertrudis JANSSEN.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 07-10-1881 te Roosteren met Anna Mechtildis (Maria) VINKEN (Vincken), 25 jaar oud, geboren op 20-01-1856 te Dieteren, overleden op 26-09-1933 te Roosteren op 77-jarige leeftijd, dochter van Gerard VINCKEN, Houtzager (1881), en Anna Mechtildis (Mechtildis) GEELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Mechtildis SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 31-08-1882 te Dieteren, overleden op 08-09-1916 te Wijlre op 34-jarige leeftijd, vermoedelijk te gevolgen van de geboorte van een kind. Werkte als dienstbode bij Ch.Claessens van 27-12-1902 tot 03-04-1906, zij kwam van Roermond en ging terug naar haar geboorteplaats Susteren.Werkte later nogmaals inSittard van 02-10-1907 tot 02-06-1908 bij M Lejeune.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14-11-1910 te Susteren met Michael OPGENOORDT, zoon van Jan Arnold OPGENOORDT (Opgenoord) en Johanna HORENS.
   2.  Daniël SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 25-10-1883 te Dieteren, overleden op 23-07-1884 om 08.00 uur te Dieteren, 272 dagen oud, overleden in de ouderdom van 7 maanden.
   3.  Gertrudis Anna Maria SAVELKOUL, geboren op 26-05-1885 te Dieteren, overleden op 06-05-1976 te Sittard op 90-jarige leeftijd, begraven te Susteren.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30-06-1910 te Merkelbeek met Jan Joseph HENDRIX, 23 jaar oud, Colporteur, geboren op 04-08-1886 te Merkelbeek, overleden op 12-10-1936 te Oirsbeek op 50-jarige leeftijd, begraven te Susteren, woonachtig te Susteren, zoon van Nicolaas Joseph HENDRIX en Maria Hubertina TIMMERMANS.
   4.  Anna Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 22-03-1887 te Dieteren.
   5.  Anna Maria Catharina SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 04-05-1889 te Dieteren, overleden op 28-09-1968 te Sittard H op 79-jarige leeftijd, begraven op 02-10-1968 te Susteren. Zij was van 17-05-1904 tot 10-01-1905 als dienstbode in betrekking bij L. van Kempen in Sittard.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-06-1915 te Susteren met Wilhelmus ANDRÉ, 28 jaar oud, geboren op 03-08-1886 te Susteren, overleden op 02-07-1982 te Susteren op 95-jarige leeftijd, begraven te Susteren. De leeftijd der heel sterken heeft hij bereikt. Op 96 jariger leeftijd in hij overleden. Reeds na de lagere school ging hij werken, zomers aan de brikken in Duitsland, in de herfst in de suikerbieten. 's Winters dikwijls geen werk en daarom armoede. Daarna werkte hij in de mijn tot een zwaar ongeluk hem noopte bovengronds te werken. In het bejaardehuis Vastrada bracht hij de laatste 10 jaar van zijn leven door.( Bron bidprentje), zoon van Karel ANDRÉ en Maria Theresia KELLENERS.
   6.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 26-08-1891 te Susteren. Zij was een yijd dienstbode bij een familie aan de Rijksweg Z 27a in Sittard.
Gehuwd te Sittard met Jacobus Gregorius MEUFFELS, mijnwerker, zoon van Jan Renier Hubert MEUFFELS en Anna Catharina HOFFMANS.
   7.  Jan Arnold SAVELKOUL, geboren op 08-09-1895 te Susteren/Dieteren.

Xc    Daniël SAVELKOUL, Winkelier in Susteren en postbode in Roermond, geboren op 12-09-1848 te Roosteren, overleden op 17-05-1931 om 10.00 uur te Susteren op 82-jarige leeftijd. Hij gaat op 22-04-1871 naar Hardt in Duitsland en keert op 10-05-1875 weer terug naar Roosteren.In september 1880 wordt hij in Roermond beëdigd als postbode en doet een tijd dienst in Roosteren. Hij vestigde zich 14-06-1900 in Roermond in de Molenstraat 190b. Hij is daarna ook weer een tijd terug geweest in Susteren,want hij wordt op 05-04-1924 weer ingeschreven in Roermond en ging wonen aan de Heisnbergerweg 7, die huisnummer is later op 22-11-1928 veranderd in 1b. Daarna woonde hij weer te Susteren want hij verhuisde 21-10-1929 naar Susteren. In de krant van 30 september 1905 staat vermeld: Den 1 october a.s. zal het 25 jaar geleden zijn, dat de brievenbesteller D.Savelkoul bij de Posterijen in dienst trad. Negen jaar hiervan bracht hij door in Susteren, toen volgde zijn aanstelling alhier (Roermond). Dien dag zal het voorseker den heer Savelkoul, die zich altijd op stipte wijze van zijn taak gekweten heeft, bij collega's en vrienden niet aan belangstelling ontbreken. (Bron Krant van 30 september 1905)
Aan de brieven-telegrambesteller D.Savelkoul alhier is met ingang van 1 october 1908, op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn betrekking verleend. (bron krant van 12 september 1908), zoon van Franciscus (Frans) SAVELKOUL (zie IXb) en Maria Gertrudis JANSSEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 19-06-1882 te Obbicht met Anna Maria KNOORS (Knooren), 23 jaar oud, geboren op 18-06-1859 te Obbicht, overleden op 17-01-1943 te Susteren op 83-jarige leeftijd, dochter van Theodoor KNOORS, Schipper, en Johanna Catharina DRIESSEN (Dreessen).
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 19-03-1883 te Susteren, overleden op 19-03-1883 te Susteren, 0 dagen oud. Levenloos geboren.
   2.  Franciscus SAVELKOUL, geboren op 11-04-1884 te Susteren, overleden op 07-02-1968 te Nijmegen op 83-jarige leeftijd. Hij was broeder redemptorist, Geprofest te 'sHertogenbosch op 29-09-1907. Wordt op bidprentje Arnoldus genoemd.
   3.  Johannes SAVELKOUL (zie XIe).
   4.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 09-04-1890 te Susteren, volgens het bidprentje is zij op 19-04-1890 geboren
, overleden op 22-03-1961 te Sittard op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 10-11-1922 te Susteren met Joannes Petrus ZITS, 27 jaar oud, spoorwegbeambte, geboren op 05-03-1895 te Den Helder, overleden op 07-11-1945 te Sittard (z) op 50-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus Rudolphus ZITS en Johanna Hermina Catharina de BARBANSON.
   5.  Petrus Theodorus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIf).
   6.  Johannes Arnoldus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 10-12-1895 te Roermond, overleden op 19-04-1898 om 24.00 uur te Roermond op 2-jarige leeftijd.
   7.  Maria Anna Gertruda SAVELKOUL, regilieuse, geboren op 16-08-1900 te Roermond, overleden op 16-12-1972 op 72-jarige leeftijd. Zuster Majella.

XIe    Johannes SAVELKOUL, geboren op 15-07-1887 te Susteren, overleden op 10-06-1951 te Amby op 63-jarige leeftijd, zoon van Daniël SAVELKOUL (zie Xc) en Anna Maria KNOORS (Knooren).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 25-04-1919 te Susteren met Maria Elisabeth HUIZINGA, 26 jaar oud, geboren op 02-12-1892 te Susteren, dochter van Leo Siebern August HUIZINGA en Anna Maria van de NAT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelia Johanna SAVELKOUL, geboren te Gennep.
Gehuwd te Amby met Petrus Hubertus Gerardus (Pierre) BLOM, 29 jaar oud, geboren op 23-01-1928 te Borgharen, overleden 00-00-2004, begraven te Elsloo Schutterdreef.

XIf    Petrus Theodorus (Pierre) SAVELKOUL, klerk, boekhouder en ambtenaar bij de Limburgse Tramweg Maatschappij, geboren op 17-11-1892 te Roermond. Hij heeft tot 6 januari 1916 in St.Odilieberg gewoond en verhuist op 16 februari 1916 weer terug naar Susteren. op 24 mei 1918 is hij weer terug in Roermond waar hij zich op de Kapellerlaan 61 vestigd, eerst als klerk later als agent van het VOV. Zoon van Daniël SAVELKOUL (zie Xc) en Anna Maria KNOORS (Knooren).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 17-05-1918 te Susteren met Anna Maria Hubertina (Anna) BOOTEN, 28 jaar oud, geboren op 06-05-1890 te Roermond, overleden ..-05-1974, dochter van Ludovicus Wilhelmus Hubert BOOTEN, beeldhouwer, en Elisabeth Francisca MAESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Daniel Ludovicus Maria Alphonsus SAVELKOUL, geboren te Roermond.
   2.  Anna Elisabeth Louise SAVELKOUL, geboren te Roermond.
   3.  Elisabeth Bernardina Maria SAVELKOUL, geboren op 17-03-1922 te Roermond, overleden op 10-12-1928 om 04.00 uur te Roermond op 6-jarige leeftijd.
   4.  Mathieu Marie Pierre (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIc).
   5.  Aloisa Leonie Marie SAVELKOUL, geboren te Roermond.
   6.  Henriette Johanna Maria SAVELKOUL, geboren op 07-02-1928 te Roermond, overleden op 13-11-1930 om 17.00 uur te Roermond op 2-jarige leeftijd.
   7.  Elisabeth Louise Bernardina SAVELKOUL, geboren te Roermond.
   8.  Ludovicus Petrus SAVELKOUL, geboren te Roermond.
Gehuwd met Martha Margaretha Maria CLAESSENS.
   9.  Petrus Gerardus Majella SAVELKOUL, geboren te Roermond.

XIIc    Mathieu Marie Pierre (Mathieu) SAVELKOUL, geboren op 04-10-1923 te Roermond, overleden op 09-07-2001 op 77-jarige leeftijd, zoon van Petrus Theodorus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIf) en Anna Maria Hubertina (Anna) BOOTEN.
Gehuwd met Catharina ROOTS, geboren te Roermond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theo SAVELKOUL, geboren te Roermond.
   2.  Robertus (Rob) SAVELKOUL (zie XIIIc).

XIIIc    Robertus (Rob) SAVELKOUL, geboren te Roermond, zoon van Mathieu Marie Pierre (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIc) en Catharina ROOTS.
Gehuwd met Elisabeth A.A.M. BIJLMAKERS, dochter van Laurentius Hubertus BIJLMAKERS en Petronella Maria Theresia ENGELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Diana SAVELKOUL.
   2.  Claudia SAVELKOUL.
   3.  Marcia SAVELKOUL.

VIIb    Petrus SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 26-06-1743 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 26-06-1743 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnlodus Bouthen en Joanna Hubens), overleden op 14-11-1812 om 09:00 uur te Grevenbicht op 69-jarige leeftijd, zoon van Matheus (Mathias) SAVELKOUL (Zavelcoull) (zie VIb) en Joanna Maria LEMMENS.
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 24-11-1772 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Hamers en Petrus Hamers) met Gertrudis Elisabeth HAMERS, 26 jaar oud, gedoopt (RK) op 30-01-1746 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Mewissen en Elysabeth Wolfs), overleden op 25-01-1802 te Grevenbicht op 55-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1802 te Grevenbicht, dochter van Wilhelmus HAMERS en Maria Elisabeth MEVISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 24-08-1776 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Hamers en Anna Maria op den Kamp), overleden op 28-12-1799 te Grevenbicht op 23-jarige leeftijd.
   2.  Franciscus SAVELKOUL (zie VIIIb).
   3.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 15-06-1781 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Rademakers loco Wilhelmus Hamers en Gertrudis Savelkoul), overleden op 25-09-1781 te Grevenbicht, 102 dagen oud.
   4.  Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie VIIIc).
   5.  Anna Angelina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 16-08-1786 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wihelmus Hamers en Maria Catharina Lemmens), overleden op 03-03-1820 om 16.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 33-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1820 te Obbicht en Papenhoven, in de tekst van het overlijdensregister is niet op te maken of zij in Obbicht of in Papenhoven begraven is. op 28 juni 1816 verkoopt Angelina Savelkoul particuliere wonende te Papenhoven en Wilhelmus Savelkoul (haar broer) wonende te Obbicht landbouwer van beroep, een perceel bos te Nieuwstadt, groot 44 are en 3 centiaren voor het bedrag van 300 franc aan Godefridus Spetgens marchand (koopman) woonachtig te Grevenbicht.
   6.  Johannes Wilhelmus SAVELKOUL, overleden op 04-09-1781 te Grevenbicht.

VIIIb    Franciscus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 16-02-1779 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Savelkoul en Anna Angelina Hamers), overleden op 28-09-1858 om 14.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 79-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1858 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Petrus SAVELKOUL (zie VIIb) en Gertrudis Elisabeth HAMERS.
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 15-06-1821 te Obbicht, aktehuwelijkse voorwaarde van 12 juni 1821
Voor Joseph Wilhelm Frans Anholt Koninglijken notaris ter residentie Sittard. Hoofdplaats van het canton onder al zulke benoeming. Arrondesiment van Maastricht Provincie Limburg, den 29-augustus jongstleden onder n.1
en in tegenwoordigheid der hieronder benoemde getuigen zijn verschenen de heer Franciscus Savelkoul partikulier te Papenhoven gemeente Obbicht kanton Maaseyk woonachtig grootjarig zoon der overleden echtelieden Peter Savelkoul en Gertrud Elisabeth Hamers ter eender en de jonge dogter Catharina Elisabeth Hubens zonder beroep ook te Papenhoven gemeente Obbicht voortijd woonachtig grootjarig dogter van Johan Hubens en Gertrud Helena Jennen inwoonders der gemeente van Grevenbicht canton Sittard ter andere zijde.
De welke comparanten de voorwaarden van het huwelijk onder hen in te gaan, besloten hebben zoo als volgt.
1] Daar zal geene andere gemeenschap tussen hen bestaan dan die der onroerende goederen, die gedurende het huwelijk zullen verworven worden.
2] Dewijl de bruit geene roerende goederen in het huwelijk inbrengt, zoo blijven alle roerende goederen, zoowel nu als bij het voorsterven der bruit een uitsluitend eigendom van de bruidegom.
3] In dien de bruit voor haren toekomende echtgenoot zonder kind of kinderen komt te overlijden, zoo zullen alle geakkwireerde goederen aan de bruidegom toebehoren als waarvan zij hem hiermede volle schenking doet.
4] De Bruidegom schenkt aan de bruit, indien hij zonder kind of kinderen uit dit huwelijk voor haar komt te sterven den eigendom aller zijner roerende goederen waaronder ook zullen begrepen zijn aparden, koeien, akkertuig en de vruchten als dan op het veld staanden, tweedens den eigendom allr geakkwireerde goederen, en derdens het vruchtgebruik of de levenlanglijke lijftuicht aller zijner onroerende goederen met uitsluiting van datgene die hij van zijn zuster Anna Angelina geerft heeft, nochtans zal zij zo lang zij leeft lijftuicht van het huis met schuur, stallingen, moeshof en weyden met alle overige op en dependentien van dien gelege te Papenhoven gemeente Obbicht verrijd met een zijde nevens Hendrik Damen en met met andere neven Johan Vencken, zoo voren op de straat uitschietend en laat door hem bewoond hebben.
5] Maar indien bij het overlijden der bruidegom een of meerdere kinderen uit dit huwelijk zouden exsistern zoo zal de bruit de helfte der bovenvermelden roerende en onroerende goederen zoo lang zij leven zal in lijftocht bezitten.
Waarover akte gedaan en gepasseert te Sittard ten Kantoren van dezijden notaris den twaalfden Juni 1821 in tegenwoordigheid Godfrid Timmers, winkelier en Johan Hendrik Palmen,koperslagersgezel beyde alhier te Sittard woonagtig als getuigen hiertoe verzogd de welken dezen akt nagedane voorlezing met de bruidegom Franciscus Savelkoul en de notaris ondertekend hebben.
De Bruit Catrina Elisabeth Hubens heeft niet geteekend indien zij verklaarde niet te schrijven nog te tekenen te konnen nog te weeten. Gehuwd voor de kerk op 15-06-1821 te Obbicht en Papenhoven (St.Willibrordus) (getuige(n): Petrus Urlings en Angelina Hubens) met Catharina Elisabeth HUBENS, 26 jaar oud, geboren op 11-02-1795 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 11-02-1795 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Jennen en Catharina Hubens), overleden op 15-04-1863 te Papenhoven-Obbicht op 68-jarige leeftijd, begraven op 18-04-1863 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Joannes HUBENS en Gertrudis Helena JENNEN. Voor Joseph Wilhelm Frans van Anholt, Koninglijken Notaris ter residentie van Sittard, hoofdplaats van het canton onder algehele benoeming , arrondissement van Maastricht, provincie van Limburg, gepatenteerd door de burgemeester te Sittard in dato negen en twintigsten augustus jongstleden onder Nro 1 en in tegenwoordigheid der hieronder benoemde getuijgen , zijn verschenen de heer Franciscus Savelkoul, Particulier te Papenhoven, gemeente Obbicht canton van Maaseijk woonachtig, grootjarig zoon der overleden echtelieden Peter Savelkoul en Gertrud Elisabeth Hamers, ter eener.
En de jonge dogter Catharina Elisabeth Hubens, zonder beroep ook te Papenhoven gemeente Obbicht voorzijd woonachtig, grootjarige dogter van Johan Hubens en Gertrud Helena Jennen inwoonders der gemeente van Grevenbicht canton Sittard ter andere zijde.
Dewelke Comparanten de voorwaarden van het huwelijk onder hen in te gaan, besloten hebben zooals volgt.
1] Daar zal geene andere gemeenschap tusschen hen bestaan dan die der onroerenden goederen die gedurende het huwelijk zullen verworven worden.
2] Dewijl de Bruit geene roerende goederen in het huwelijk inbrengt, zoo blijven alle roerende goederen, zoo wel nu als bij het voorsterven der bruit een uitsluitend eigendom van den bruidegom
3] Indien de Bruit voor haren toekomenden echtgenoot zonder kind of kinderen komt te overlijden zoo zullen alle geakkwireerde goederen aan den Bruidegom toebehoren, als waarvan zij hem hiermede volle schenking doet.
4] De Bruidegom schenkt aan de Bruit, indien hij zonder kind of kinderen uit dit huwelijk, voor haar komt te sterven, den eigendom aller zijner goederen waaronder ook zullen begrepen zijn, Paarden, Koeien, akkergetuig en de vruchten als dan op het veld staande, tweedens den eigendom aller geakkwireerde goederen, en derdens het vruchtgebruik of de levenslanglijke lijfplicht.aller zijner onroerende goederen, met uitsluiting des gene die hij van zijne zuster Anna Angelina Savelkoul geërfd heeft, nochtans zal zij zoo lang zij leeft, de lijfplicht van het huis met schuur, stallingen, moeshof en weijde met alle overige op-en-dependentien van dien gelege te Papenhoven, gemeente Obbicht, voorzijd, met eene zijde nevens Hendrik Demand en met de andere nevens Johan Vencken zoo den van vooren op den straat uitschietende en tans door hem bewoond hebben.
5]Maar indien bij het overlijden der Bruidegom een of meerdere kinderen uit dit huwelijk zouden existeren zoo zal de Bruit de helfte des bovengemelden roerende en onroerenden goederen zoo lang zij leven zal in lijfplicht bezitten.
Alzoo zijn de Comparanten overeengekomen.
Waarover akt, aldus gedaan gepasseert te Sittard ten kantore van gezijden Notaris den twaalfden junij achttienhonderd een en twintig, in tegenwoordigheid van Godfried Tummers, winkelier en Hendrik Johan Palmen koperslagersgezel bijde alhier te Sittard woonagtig, als getuijgen hiertoe verzogd, dewelke dezen akt na gedane voorlezing met de Bruidegom Franciscus Savelkoul en de Notaris ondergetekend hebben. De Bruit Catharina Elisabeth Hubens heeft niet getekend indien zij verklaarde niet schrijven nog tekenen te kunnen nog te weeten.

Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Samuel Gedeon SAVELKOUL, geboren op 09-08-1827 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 09-08-1827 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gedeon Quistiannes en Maria Margaretha Hubens), vertrekt 09-12-1868 naar Stokkem (B).
   2.  Franciscus Eduard Constantus SAVELKOUL (zie IXc).
   3.  Gertrudis Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 08-04-1834 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 08-04-1834 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Lemmens en Gertrudis Elisabeth Demandt).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14-11-1857 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 16-11-1857 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Savelkoul en Joseph Krijns) met Jacobus CRIJNS (Kriens, Krijns), 28 jaar oud, geboren op 28-02-1829 te Grevenbicht-Boyen, gedoopt (rk) op 28-02-1829 te Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Knoors en Maria Anna Savelkoul), overleden op 28-10-1880 te Stokkem-Boyen op 51-jarige leeftijd, zoon van Leonardus CRIJNS (Kriens) en Joanna Mechtildus SAVELKOUL.
   4.  Johannes Hubertus SAVELKOUL (zie IXd).

IXc    Franciscus Eduard Constantus SAVELKOUL, werkman en landbouwer, geboren op 26-04-1830 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 26-04-1830 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Jennen en Gertrudis Savelkoul in plaats van Angelina Hubens), zoon van Franciscus SAVELKOUL (zie VIIIb) en Catharina Elisabeth HUBENS.
Gehuwd (1) op 28-jarige leeftijd op 24-11-1858 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 24-11-1858 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Savelkoul en Martinus Maassen) met Mechtildus DEMANDT, 21 jaar oud, geboren op 22-03-1837 te Obbicht, overleden op 28-02-1873 te Grevenbicht op 35-jarige leeftijd, begraven op 03-03-1873 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Jan DEMANDT, landbouwer, en Johanna Catharina NOTERMANS.
Gehuwd (2) op 46-jarige leeftijd op 11-11-1876 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 14-11-1876 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Savelkoul en Joanna Hulskens), gescheiden na 14 jaar op 24-07-1891 te Grevenbicht van Joanna KELLENERS, geboren op 03-11-1832 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 04-11-1832 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Swillens en Joanna Veeders), overleden op 19-06-1906 te Grevenbicht op 73-jarige leeftijd, begraven op 23-06-1906 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Jan Willem KELLENEERS, landbouwer, en Joanna Catharina VENCKEN. Joanna Kelleners was weduwe van Hendrikus Crijns (Kriens) en bracht 5 minderjarige kinderen mee uit haar eerste huwelijk. Zij ging bij Frans Eduard wonen in Papenhoven 126. Het huwelijk liep op de klippen en zij vertrok bij hem en wordt in 1888 ingeschreven in de gemeente Grevenbicht waar zij met haar 5 kinderen gaat wonen in de Houtstraat 140, Tegenwoordig Raadhuisstraat. Zij oefende het beroep van naaister daar uit. Er volgde een echtscheiding waarvan hier de akte:
In naam des Konings. De arrondisements Regtbank te Maastricht Provincie Limburg eerste kamer, heeft het navolgende vonnis n.68 der zol van 1887. In zake: Johanna Kelleners, echtgenoote van Francis Savelkoul wonende te Grevenbicht gratis procederende ingevolge vonnis dezer Regtbank, dd vier en twintig maart 1800 zeven en tachtig, eischeres bij exploit van de deurwaarder Alexander van Engelshoven ter Residentie Maastricht dd 7 april 1887 behoorlijk geregistreerd, compareerde bij den procureur Mr. Gerard von Geuseau.
Tegen Franciscus Savelkoul, laatst gewoond hebbende te Grevenbicht, thans zonder bekende woon of verblijfplaats in het Koningrijk, gedaagde bij exploit vermeld niet verschenen. Gehoord de conclusie van de eischeres van den 16 juni 1887 bij slotsom luidende.
Het behage der Regtbank de echtscheiding tusschen de eischeresse en den gedaagden uit te spreken, met veroordeeling in de kosten den gedaagde van het geding.
Gehoord het Openbaar Ministerie bij monde van den officier van Justitie concludeerende tot toewijzing der vordering. Gezien de stukken voor zoo veel noodig geregistreerd. Gelet op het verstek terechtzitting dezer Rechtbank van den 16 juni 1887 tegen den gedaagde verleend.
Overwegende, wat de daadzaken en de gevoerde procedure betreft, dat de eisscheres den gedaagde bij exploit van den deurwaarder van Engelshoven te Maastricht van den 7 april 1887 ten fine der in het hoofd dezer overgeschrevene conclusie voor deze Rechtbank heeft door dagvaarden en zulks op grond. Dat de eischeresse de 11 november 1876 met den gedaagde is gehuwd, dat de gedaagde korten tijd na het huwelijk, en wel den 11 maart 1877 de echtelijke woning heeft velaten, en weigert tot vertoonster terug te keren, dat de gedaagde derhalve meer dan vijf jaren de echtelijke woning heeft verlaten en eischeresse geregtigd is, om echtscheiding, op grond van kwaadwillige verlating te vorderen.
Dat de gedaagde geen procureur gesteld hebbende verstek tegen hem is verleend, en dat daarna voormelde conclusie genomen is.
Overwegende dat partijen blijkens overgelegd extract, uit de Registers van den Burgerlijke Stand der gemeente Grevenbicht den 19 Juni 1887 noch onregtmatig noch ongegrond toe schijnt.
Rechtdoende in naam des Konings: Verklaart het tusschen partijen bestaande huwelijk, uit hoofde van kwaadwillige verlating ontbonden. Spreekt mits dien uit de echtscheiding tusschen de eischeresse en de gedaagde, verwijsd den gedaagde in de kosten van het rechtsgeding getaxeerd, die voor de uitspraak van dit vonnis gevallen aan de zijde van de eischeres op drie en dertig gulden vijf en zestig cent.
Aldus gedaan en gewezen bij de Rechtbank voornoemd bij de heeren en Meesters Bergers/president/ Zelve en Nelissen Regters en ter openbare terechtzitting van donderdag den dertigsten juni achttien honderd zeven en tachtig, door voornoemde heer president uitgesproken, in tegenwoordigheid van de gemelde Heeren Rechters, van den Heer Meester Hanlo officier van Justitie, Meester de Ras Griffier.
getekend C.Bergers, E de Ras. (bron akte n.5 uit de registers van de Burgerlijke Stand gemeente Grevenbicht jaar 1887).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Hubertus SAVELKOUL (zie Xd).
   2.  Petrus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 06-06-1862 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 06-06-1862 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Samuel Gedeon Savelkoul en Maria Catharina Notermans), overleden op 28-07-1866 om 12.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 4-jarige leeftijd, overleden aan cholera, begraven op 29-07-1866 te Papenhoven-Grevenbicht.
   3.  Joanna Catharina SAVELKOUL, geboren op 10-01-1865 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 10-01-1865 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertus Savelkoul en Catharina Demandt), overleden op 31-07-1866 om 01.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 1-jarige leeftijd, overleden aan cholera, begraven op 01-08-1866 te Papenhoven-Grevenbicht.
   4.  Petrus SAVELKOUL, geboren op 03-12-1866 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 04-12-1866 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Maria Catharina Demandt). Hij gaat op 11 jarige leeftijd op 05-03-1877 van Grevenbicht naar Obbicht en wordt ondergebracht bij een broer van zijn moeder, bij de keuring voor militaire dienst woont hij weer in Grevenbicht.
   5.  Johannes Hubertus SAVELKOUL, geboren op 29-11-1868 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-11-1868 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Savelkoul en Joanna Catharina Demandt), overleden op 01-12-1868 te Grevenbicht, 2 dagen oud, begraven op 03-12-1868 te Papenhoven-Grevenbicht.
   6.  Nicolaas SAVELKOUL (zie Xe).
   7.  Angelina SAVELKOUL, geboren op 22-09-1872 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 22-09-1872 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaas de Bruyn en Angelina Savelkoul), overleden op 25-11-1878 te Obbicht op 6-jarige leeftijd.

Xd    Johannes Hubertus SAVELKOUL, geboren op 18-02-1860 te Obbicht (Papenhoven), gedoopt (RK) op 18-02-1860 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Demandt en Catharina Hubens), overleden op 29-04-1927 te Born-Klein Holtum op 67-jarige leeftijd, Hij verhuisde op 17 jarige leeftijd in 1877 naar Holtum waar hij dienstknecht werd bij Antonius Esser, later keerde hij weer naar Obbicht terug. Hij moet ook nog in St.Thönis gewoond hebben daar er twee kinderen daar geboren zijn. Op 13-09-1902 vestigd hij zich met zijn familie in de Vissersweert maar dit is maar van korte duur, want op 15-03-1903 verkast hij naar Buchten-Klein Holtum. Zoon van Franciscus Eduard Constantus SAVELKOUL (zie IXc) en Mechtildus DEMANDT.
Gehuwd met Maria Catharina van HINSBERG (van Hensberg), geboren op 30-09-1871 te Obbicht, overleden op 08-02-1959 te Obbicht op 87-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van HENSBERG (van Hinsberg) en Anna Judith SCHRANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaas SAVELKOUL (zie XIg).
   2.  Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL (zie XIh).
   3.  Maria Mechtildis SAVELKOUL, geboren op 05-11-1906 te Born, overleden op 15-07-1973 te Sittard op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23-10-1931 te Born met Peter Johannes PEREBOOMS, 29 jaar oud, mijnwerker, geboren op 12-10-1902 te Hamborn (D). Op zijn persoonskaart staat Marxloh (D) als geboorteplaats vermeld, overleden op 11-09-1978 te Born (V) op 75-jarige leeftijd, begraven op 14-09-1978 te Obbicht.
   4.  Anna Maria SAVELKOUL, geboren op 19-12-1908 te Born-Klein Holtum, overleden op 28-09-1937 te Sittard Z op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd met Peter Joseph KURVERS, geboren op 05-11-1900 te Limbricht, overleden op 08-10-1972 te Sittard (z) op 71-jarige leeftijd, zeswekendienst in Obbicht.

XIg    Nicolaas SAVELKOUL, lanbouwer, geboren op 25-10-1900 te St.Thönis (D), overleden op 22-02-1987 te Sittard op 86-jarige leeftijd. Hij woont een tijd in Klein Holtum-Born met zijn vrouw en twee kinderen om op 01-03-1926 zich in Limbricht te vestigen aan de Provicialeweg 29.
Hij werkte 40 jaar op de Staatsmijn Maurits, de laatste jaren als opzichter bovengronds.
Hij was af en toe een schuinsmarcheerder. Hij nam de kruiwagen, zette daarin zijn hutkoffer met kleding en liep ermee naar het station Sittard. Daar liet hij de kruiwagen achter en ging naar zijn liefje in Amsterdam, waar hij meer als een jaar verbleef.
Daarna meldde hij zich weer thuis, en riep vanaf beneden naar het raam boven : "Marie, laot mich bènne", en Marie liet hem weer binnen, en zij leefden nog lang, maar iets minder gelukkig.
Vanaf haar 60e jaar werd zijn vrouw, Anna Maria WEBERS, bedlegerig. Zij werd verzorgd door dochter Bertha, die met haar gezin bij hen introk.
Zoon van Johannes Hubertus SAVELKOUL (zie Xd) en Maria Catharina van HINSBERG (van Hensberg).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21-10-1922 te Limbricht met Anna Maria WEBERS, 22 jaar oud, geboren op 28-08-1900 te Limbricht-Einighausen, overleden op 30-11-1966 te Limbricht-Einighausen op 66-jarige leeftijd, dochter van Andreas WEBERS en Maria Catharina Gertrudis DREISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hubertina (Bertha) SAVELKOUL, geboren op 30-09-1923 te Born, overleden op 10-02-1998 te Echt op 74-jarige leeftijd, zeswekendienst te Limbricht.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 21-11-1947 te Limbricht met Leonardus GEERLINGS, 22 jaar oud, geboren op 18-09-1925 te Tungelroy, overleden op 05-04-1982 te Sittard op 56-jarige leeftijd, zoon van Wiro GEERLINGS en Joanna HOUBEN. Aanvangs woonden Leonardus GEERLINGS en Bertha SAVELKOUL aan de Bovenstraat te Limbricht, daarna te Sanderbout-Sittard, Resedastraat 19.
Omstreeks 1960 verhuisden zij naar Limbricht, Provinciale weg 29.
Daar trokken zij toen in bij Nicolaas SAVELKOUL en zijn bedlegerige echtgenote Anna Maria WEBERS.
Later, na het overlijden van A.M. WEBERS, verhuisden zij naar Sitard. Tunnelstraat 28, en later Sittard, Valkstraat 49.

Gehuwd (2) met Jan HEIDEL.
   2.  Joseph Andreas (Dré) SAVELKOUL, mijnwerker, analist SBB, vertegenwoordiger, geboren te Born, hij was bij zijn huwelijk woonachtig te Limbricht.
Gehuwd te Born met Maria Jacqueline VOGTEN, geboren te Born, dochter van Willem (Wilm) VOGTEN, metselaar, en Anna Maria GREIJN.
   3.  Maria Mechtildis (Tilla) SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
Gehuwd te Limbricht met Franciscus Josephus Hubertus BAATEN, geboren te Echt.
   4.  Johanna Jacceline (Annie) SAVELKOUL, geboren te Limbricht, overleden.
Gehuwd met Jan HEUTMEKERS, overleden, gewoond hebbende ie Roosteren en Susteren.
   5.  Josephina Wilhelmina (Fien) SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
Gehuwd met Guus KAELEN.
   6.  Johannes Gerardus Mathilda Emanuel (Sjeng) SAVELKOUL (zie XIId).

XIId    Johannes Gerardus Mathilda Emanuel (Sjeng) SAVELKOUL, geboren op 25-12-1937 te Limbricht, overleden op 01-01-2007 te Limbricht op 69-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas SAVELKOUL (zie XIg) en Anna Maria WEBERS.
Gehuwd met Anna Maria (Mia) VRAETS, geboren op 29-05-1934 te Obbicht, overleden op 25-03-2010 te Limbricht op 75-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-03-2010 te Geleen, uitvaart in Limbricht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Olga Maria Catharina (Olga) SAVELKOUL, geboren te Roosteren.
Gehuwd te Stein met Peter Maria Johannes DELIL, geboren te Heerlen.
   2.  Paula Mathilda Louisa (Paula) SAVELKOUL, geboren te Sittard.
   3.  Nico SAVELKOUL.
   4.  Guus SAVELKOUL, een van tweeling.
   5.  Dré SAVELKOUL, een van tweeling.
   6.  Anita SAVELKOUL.

XIh    Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL, los werkman mijnwerker (1930), geboren op 02-03-1902 te St.Thönis, overleden op 24-08-1973 te Nieuwstadt op 71-jarige leeftijd, begraven op 29-08-1973 te Nieuwstadt. Johann Willem verhuist op 04-12-1925 van Born naar Nieuwstadt waarschijnlijk om te trouwen met een Nieuwstadtse Gertrudis Helena Smeets
maar keert naar zijn ouderlijke woning in Klein Holtum, samen met vrouw en kinderen, terug op 04-07-1929. Zoon van Johannes Hubertus SAVELKOUL (zie Xd) en Maria Catharina van HINSBERG (van Hensberg).
Gehuwd met Gertrudis Helena (Helena) SMEETS, geboren op 27-01-1898 te Nieuwstadt, overleden op 08-12-1979 te Sittard op 81-jarige leeftijd, dochter van Johannes Mathias SMEETS en Anna Maria (Anna) SALDEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Sjang) SAVELKOUL (zie XIIe).
   2.  Maria Catharina (Mia) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.
Gehuwd voor de kerk te Nieuwstadt (st.Jan) met Wilhelmus Josephus (Wim) van HALBEEK, geboren te Echt, zoon van Johannes Jacobus van HALBEEK en Maria Catharina SMEETS.
   3.  Mechtildis Maria Martha (Tilla) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.
Gehuwd voor de kerk te Nieuwstadt met Mathijs Arnoldus Gregorius (Thei) PALMEN, geboren te Susteren.
   4.  Johanna Josephina (Annie) SAVELKOUL, geboren te Born.
Gehuwd te Nieuwstadt, gehuwd voor de kerk te Nieuwstadt met Johannes Gerardus UBACHS, geboren te Nieuwstadt.
   5.  Helena Hendrica (Leny) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.
Gehuwd voor de kerk te Nieuwstadt met Matheus Godefridus Emmaneul (Emmanuel) MOONEN, 30 jaar oud, geboren op 24-12-1924 te Nieuwstadt, overleden op 14-03-2010 te Sittard op 85-jarige leeftijd, begraven op 20-03-2010 te Nieuwstadt, zoon van Wilhelmus Hubertus (Willem) MOONEN en Maria Josepha Theresia REINERS.
   6.  Johannes Mathias (Tjeu) SAVELKOUL (zie XIIf).
   7.  Toos SAVELKOUL, geboren op 07-11-1933 te Nieuwstadt, overleden op 29-10-1976 te Susteren op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 19-09-1956 te Nieuwstadt (St.Jan) met Daan WAGTER, geboren 1933, overleden op 29-04-2006 te Munstergeleen, gecremeerd op 03-05-2006 te Geleen, uitvaart te Susteren-Mariaveld.
   8.  Maria Paulina (Paula) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.
Gehuwd voor de kerk te Nieuwstadt met Jan Hubert (Jan) SANDERS, geboren te Roosteren.
   9.  Jan Leo (Lei) SAVELKOUL (zie XIIg).

XIIe    Johannes (Sjang) SAVELKOUL, geboren op 06-10-1926 te Nieuwstadt, overleden op 25-11-1998 te Nieuwstadt op 72-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL (zie XIh) en Gertrudis Helena (Helena) SMEETS.
Gehuwd met Mia WIDDERSHOVEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marion SAVELKOUL.
Gehuwd met Jan KEMPKENS.

XIIf    Johannes Mathias (Tjeu) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt, zoon van Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL (zie XIh) en Gertrudis Helena (Helena) SMEETS.
Gehuwd voor de kerk te Nieuwstadt met Maria Paulina (Paula) WIDDERSHOVEN, geboren te Nieuwstadt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Johanna Maria (Wilmy) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.
   2.  Helena Wilhelmina Sabine (Sabine) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.

XIIg    Jan Leo (Lei) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt, zoon van Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL (zie XIh) en Gertrudis Helena (Helena) SMEETS.
Gehuwd voor de kerk te Geleen met Agusta Gerarda Maria (Zus) BOESTEN, geboren te Geleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lydia Wilhelmien Anne (Lydia) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.
   2.  Leon Wilhelmus Helena (Leon) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.
   3.  Ronny Bernardina Johannes (Ron) SAVELKOUL, geboren te Nieuwstadt.

Xe    Nicolaas SAVELKOUL, geboren op 16-05-1870 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-05-1870 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaas Demandt en Mechtildis Notermans), zoon van Franciscus Eduard Constantus SAVELKOUL (zie IXc) en Mechtildus DEMANDT.
Gehuwd met Catharina CRISTOFFELS, geboren op 15-11-1871 te Vorst bij St.Thönis (D).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Margaretha SAVELKOUL, geboren op 15-10-1896 te Vorst (D).
   2.  Anna Gertrude SAVELKOUL, geboren op 31-03-1899 te Vorst (D).
   3.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren te Vorst (D).
   4.  Maria Hedwig SAVELKOUL, geboren te Vorst (D).
   5.  Jacobina SAVELKOUL, geboren te Vorst (D).
   6.  Johanna Maria SAVELKOUL, geboren te Vorst (D).
   7.  Henriette Mathilde SAVELKOUL, geboren te Vorst (D).

IXd    Johannes Hubertus SAVELKOUL, Visser en landbouwer, geboren op 10-04-1837 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 10-04-1837 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Hubertus Demand loco Joannes Pervaes en Joanna Elisabeth Vencken), overleden op 02-12-1903 om 02.00 uur te Grevenbicht op 66-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1903 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Franciscus SAVELKOUL (zie VIIIb) en Catharina Elisabeth HUBENS.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 18-09-1872 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 19-09-1872 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Ruber en Hermanus Kitzen) met Maria Catharina KITZEN, 34 jaar oud, geboren op 20-01-1838 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-01-1838 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Daniel Veders en Maria Catharina Andermans), overleden op 26-06-1899 te Grevenbicht op 61-jarige leeftijd, dochter van Jan Theodoor KITZEN, visser, en Gertrudis Elisabeth DAEMEN (Dohmen), zonder.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 20-12-1872 te Grevenbicht, in de burgerlijke stand is als geboortedatum 18-12-1872 aangegeven, terwijl in het doopregister als geboorte 20-12-1872 en als doop 21-12-1872 staat vermeld, gedoopt (RK) op 21-12-1872 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Savelkoul en Elisabeth Dohmen), overleden op 03-12-1953 te Heerlen op 80-jarige leeftijd, overleden in het ziekehuis te Heerlen. Begraven op 07-12-1953 te Papenhoven-Grevenbicht. Ongehuwd. Gekeurd voor militaire dienst op 16-03-1892, en vrijgesteld als zijnde enige wettige zoon. zijn signalement luidde: lang 1.673m; gezicht ovaal; voorhoodf hoog; ogen grijs; neus gewoon; mond gewoon; kin rond en haa blond.
   2.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 15-03-1874 om 06.00 uur te Grevenbicht. In het bevolkingsregister van de oud gemeente Limbricht onder de locatie Guttecoven staat zij vermeld als zijnde geboren op 28-03-1874 te Grevenbicht. Gedoopt (rk) op 15-03-1874 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Theodorus Kitzen en Maria Catharina Schreurs), overleden op 04-02-1949 te Guttecoven op 74-jarige leeftijd. Was bij haar huwelijk dienstmeid binnen de gemeente Limbricht.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 12-04-1904 te Limbricht met Petrus Jacobus COENEN, 26 jaar oud, geboren op 19-10-1877 te Guttecoven, zoon van Anton COENEN en Maria REIJNDERS.
   3.  Gertrudis Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 25-10-1875 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-10-1875 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Kitzen en Gertrudis Elisabeth Savelkoul), overleden op 31-10-1875 te Grevenbicht, 6 dagen oud.
   4.  Maria Anna SAVELKOUL, geboren op 01-01-1877 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 01-01-1877 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Kitzen en Johanna Kelleners), overleden op 04-06-1958 te Guttecoven op 81-jarige leeftijd, Zij komt met haar man op 9 februari 1905 van Limbricht naar Grevenbicht en gaat wonen op de Dijk 189 en gaat op 10 november 1911 met haar familie naar de gemeente Limbricht wonen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-01-1905 te Limbricht, gehuwd voor de kerk op 31-01-1905 te Guttecoven (rk) (getuige(n): Leonardus Willen en Maria Elisabeth Savelkoul) met Jan Godfried WILLEN, 24 jaar oud, geboren op 13-11-1880 te Guttecoven, zoon van Arnold WILLEN, landbouwer, en Barbara RADEMAKERS, bij huwelijk was zij dienstmeid.
   5.  Gertrudis Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 22-06-1880 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 23-06-1880 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Spee en Catharina in 't Panhuis), overleden op 04-03-1939 te Papenhoven-Obbicht op 58-jarige leeftijd, op het bidprentje staat zij vermeld als Gertrudis Elisabeth Savelkoul. Begraven op 07-03-1939 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-12-1908 te Born, gehuwd voor de kerk op 05-12-1908 te Berg a/d Maas met Willem (Giel) DEMANDT, 22 jaar oud, geboren op 17-06-1886 om 06.00 uur te Born. Geboren op de Graetheide, overleden op 08-02-1962 te Papenhoven-Obbicht op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes Joseph DEMANDT, landbouwer, en Maria Agnes CONJOUR.
   6.  Maria Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 19-05-1883 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 19-05-1883 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joseph Savelkoul uit Obbicht in wiens plaats Johannes Spee en Anna Mechtildis de Luiker), overleden op 31-01-1946 te Grevenbicht op 62-jarige leeftijd, begraven op 04-02-1946 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 04-07-1913 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 05-07-1913 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Arnoldus Smeets broer van de bruidegom en Joanna Gertrudis Cramers) met Johannes Joseph SMEETS, 24 jaar oud, geboren op 09-06-1889 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 09-06-1889 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Joseph Smeets in wiens plaats Ludovicus Spee en Maria Barbara Knoors), overleden op 13-10-1973 te Grevenbicht op 84-jarige leeftijd, zoon van Godefridus SMEETS en Elisabeth KNOORS.

VIIIc    Johannes Wilhelmus SAVELKOUL, landbouwer, gedoopt (RK) op 03-10-1783 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Hamers en Anna Maria Savelkoul), overleden op 16-12-1826 om 17:00 uur te Grevenbicht op 43-jarige leeftijd. Get. bij aangifte Eva Hamers echtgenote, Jan Willem Brouwers 25 jaar akkerman en nabuur, zoon van Petrus SAVELKOUL (zie VIIb) en Gertrudis Elisabeth HAMERS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 06-02-1810 te Grevenbicht met Eva HAMERS, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-01-1782 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Michael Paulissen en Eva de Crauw), overleden op 26-08-1830 te Grevenbicht op 48-jarige leeftijd, dochter van Jaques HAMERS en Joanna Catharina WELSEN. Op 1 december 1809 geeft Petrus Savelkoul, landbouwer te Grevenbicht aan zijn zoon Johannes Wilhelmus Savelkoul, oud 25 jaar en wonende te Grevenbicht, middels akte, toestemming tot het huwelijk met Eva Hamers.
Op 28 oktober 1809 is reeds een akte opgemaakt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis Elisabeth SAVELKOUL, huisvrouw, geboren op 24-08-1810 te Grevenbicht, overleden op 07-11-1854 om 21.00 uur te Grevenbicht op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 08-11-1829 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 08-11-1829 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Christianus Grijs en Caspar Curvers). Dispentatie voor verwantschap in de vierde graad met Theodorus PERNOT (Purnot), 27 jaar oud, koopman en landbouwer en scheepseigenaar, geboren op 28-02-1802 te Aldeneyck (B), overleden op 25-10-1868 te Grevenbicht op 66-jarige leeftijd. Hij is waarschijnlijk failliet gegaan terugvallende op onderstaand krantenbericht.
Op verzoek en ten huize van Th.Pernot te Grevenbicht en kinderen door griffier Gielen uit Sittard op dinsdag 12 mei 1863 om tien uur voormiddag:
3 sterke ruin paarden, geschikt voor akkerbouw en scheepswerk. 14 stuks hoornvee, waaronder 2 vergekalfde en 5 dragende koeien, 3 dragende Vaarsen en 4 runderen, 3 geiten, 5 scheutelingen en een schoonen kettinghond. Een groote hoeveelheid scheeps- en akker-paardentuig.3 nieuwe karren met toebehoor, waarvan een met brede wielen, drie ploegen, vier eggen, een zware wel, kruiwagen, twee snijkisten. wanmolen, ladders 3 houtkettingen, eene groote hoeveelheid brandhout, boon-, hop-, en latstaken. Men zal beginnen met het brandhout.
op woensdag 13 mei 1863, allerlei huismeugelen en keldergereeden, als: eiken en een dito commood, stoelen, canapés, tafels, eene massa koper, tin, porcelein- en galswerk, twee huidklokken met eiken kasten, eene schoone pendule, 3 jachtgeweren, 2 kachels met toebehoor, emmers, groote en kleine ketels, potten, pannen 2 draaivaten, ponders en gewichten, maten 12 biertonnen, teertonnen, eene koperen handpomp, groote en kleine waskuipen, moestonnen enz.


Op woensdag 27 mei 1863 om tien uur voormiddag ter herberge van de heer C,Jennen in den Doel te Grevenbicht zal op verzoek van Th. Pernot te Grevenbicht en kinderen, door de griffier Gielen te Sittard in het openbaar verkocht worden:
1) Een Sitsbek met nieuwe roef, genaamd " de 9 gebroeders" groot 78 tonnen.
2) Een dito met roef, ruimen en denboomn genaamd " Le Bon Pasteur ", groot 76 tonnen.
3) Een dito met roef, genaamd " de Jonge Pieter ", groot 76 tonnen.
4) Een dito met roef genaamd " de jonge Jacques ", groot 38 tonnen.
5) Een dito, genaamd " Louis " groot 28 tonnen.
6) Een paardenpont, genaamd " Theodore" groot 7 tonnen.
7) Een dito, genaamd " Hubert " groot 7 tonnen.
8) Een bootje met toebehoor.
Verder allerlei scheepsgereedschappen, als: vier zware ankers ieder van 80 kilos; Vier dito van 50 ki;os; en drie handankers, 25 vorken, vootzen, loozen,verscheidene scheepstouwen voor 1,2,3,4,en 5 paarden, 24 zogenaamde poetingen; 5 paar ijzeren blokken, enz. enz. drie grote sterke zeilen eene lange en zware scheepsketting, eindelijk allerhande roefgereedschappen, zoals kachels, beddegoed, kisten en meer andere voorwerpen. (bron weekblad Mercurius). Zoon van Nicolaas PURNOT en Maria Helena MUIJSERS.
   2.  Petrus Jacobus SAVELKOUL, geboren op 26-11-1811 om 21:00 uur te Grevenbicht, overleden op 02-09-1822 om 14:00 uur te Grevenbicht op 10-jarige leeftijd.
   3.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 08-03-1813 te Grevenbicht, overleden op 08-03-1813 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   4.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 04-09-1817 te Grevenbicht, overleden op 04-09-1817 om 05.00 uur te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   5.  Angelina SAVELKOUL, geboren op 18-01-1819 om 10.00 uur te Grevenbicht, overleden op 18-01-1819 om 17.00 uur te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   6.  Franciscus SAVELKOUL, geboren op 13-12-1819 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 13-12-1819 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Frans Savelkoel en Maria Catharina Hamers).

IVc    Wilhelmus (Wilhelm) SAVELKOUL (op die Savelkoul), gedoopt (RK) op 26-07-1626 te Grevenbicht (getuige(n): Mathias Op den Berg en Catharina op den Savelcoul), legde op 29-11-1666 op de markt te Susteren de erfhuldigingseed af ten overstaan van de hertog van Gulick, zoon van Theodorus (Dirick) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IIIb) en Catharina (Trienen, Trijn) RIJCKELEN.
Gehuwd voor de kerk ca.1644 met Mechteld N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lambertus SAVELKOUL (Savelkoull) (zie Vb).
   2.  Metten SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 08-05-1646 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en N.N.).
   3.  Nelcken SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 23-03-1652 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Savelkoul en Ida Diris).
   4.  Maria (Meicken) SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 14-11-1655 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): N.Rademakers en Catharina Lienarts).
   5.  Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle) (zie Vc).
   6.  Wilhelmus SAVELKOUL (zie Vd).
   7.  Wilhelmus (Willy) SAVELKOUL (zie Ve).

Vb    Lambertus SAVELKOUL (Savelkoull), gedoopt (RK) op 23-10-1644 te Grevenbicht (getuige(n): Jacob Savelkoul en Metgen geh.met Jan Dillen), zoon van Wilhelmus (Wilhelm) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IVc) en Mechteld N.N.
Gehuwd voor de kerk op 45-jarige leeftijd op 30-01-1690 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Savelkaul, N. Savelkoull en Mechtild Savelkoul) met Maria RADEMAKERS (Radermeckers), 28 jaar oud, gedoopt (rk) op 18-12-1661 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hendricus Harden en Elisabeth Diris), dochter van Wilhelmus RADERMECKERS en Anna DIRIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mechtildis SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 04-10-1691 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Ida Ramackers), overleden op 14-10-1691 te Grevenbicht, 10 dagen oud.
   2.  Mechtildis SAVELKOUL (Savelkoull), gedoopt (RK) op 20-01-1693 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Catharina Scaeps), overleden op 26-03-1760 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 19-11-1730 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Weijens en Anna Angelina Cothen) met Lambertus PETERS, overleden op 07-07-1776 te Grevenbicht.
   3.  Joanna SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 18-01-1696 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Severinus Radermacker en Cornelia N.N.), overleden op 10-03-1696 te Grevenbicht, 52 dagen oud.
   4.  Joanna SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 05-07-1697 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Goswinus Schroers en Joanna Savelkoul), overleden op 05-09-1785 te Grevenbicht op 88-jarige leeftijd.
   5.  Beatrix SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 01-05-1701 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mathia Savelkoul, Jacobus Savelkoul en Catharina Savelkoul).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 22-06-1727 te Papenhoven-Grevenbicht (st.Catharina) (getuige(n): Wilhelmus Maessen en Mechtildis Savelkoul(Zavelcoul)) met Nicolaus SALDEN, 24 jaar oud, gedoopt (RK) op 13-12-1702 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Wassenberg en Catharina Bergers), zoon van Simon SALDEN en Elisabeth NIJSSEN.
   6.  Wilhelmus SAVELKOUL, gedoopt op 22-05-1705 te Papenhoven, d.g. Henricus Schreinemaeckers en Anna Catharina Dahmen.

Vc    Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle), gedoopt (RK) op 23-03-1659 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Goltstein en Metta Savelkoull), overleden na 1698 te Grevenbicht, zoon van Wilhelmus (Wilhelm) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IVc) en Mechteld N.N.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 01-11-1680 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina). Dit huwelijk komt op 01-09-1680 al voor in de kerkregisters van Born. Echtgenote is Ida RADEMAKERS, 28 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-09-1652 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaus Diris en Ida Diris), overleden op 16-04-1727 te Grevenbicht op 74-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus RADERMECKERS en Anna DIRIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhemus SAVELKOUL (Savelkohl) (zie VIc).
   2.  Petrus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 16-10-1690 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Finken en Gertrudis Finken).
   3.  Leonardus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 12-03-1693 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Ida Diris), overleden 1725 te Grevenbicht.
   4.  Severinus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 12-03-1693 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Cecilia Maessen), overleden op 30-11-1722 te Grevenbicht op 29-jarige leeftijd.
   5.  Arnoldus SAVELKOUL (zie VId).

VIc    Wilhemus SAVELKOUL (Savelkohl), gedoopt (RK) op 25-09-1689 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): N.N.Rademakers en Mechtildis Savelkoul), zoon van Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle) (zie Vc) en Ida RADEMAKERS.
Gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 11-11-1712 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodorus timmers en Anna Franssen) met Ida STRIJKERS (Strickers), overleden op 31-01-1758 te Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 13-08-1712 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Kooten en Ida Gijsen).
   2.  Jacobus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 11-11-1713 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Ida Gijsen).
   3.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 31-10-1715 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Thrijn Onckels).
   4.  Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 12-12-1717 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Hubens en Catharina Hammers).
   5.  Anna SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 10-09-1719 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arreth (Dirick) Savelkoul en Maria Rademakers).
   6.  Cornelia SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 23-08-1722 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Savelkoul en Beatrix Lemmens).
   7.  Theodorus (Direck) SAVELKOUL (zie VIIc).
   8.  Henricus Wilhelmus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 05-09-1729 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Wilhelmus Rademaeckers en Beatrix Lijnders).

VIIc    Theodorus (Direck) SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 24-10-1724 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaus Rademaekers en Ida Rademaekers), overleden op 10-10-1762 te Papenhoven-Obbicht op 37-jarige leeftijd, zoon van Wilhemus SAVELKOUL (Savelkohl) (zie VIc) en Ida STRIJKERS (Strickers).
Gehuwd voor de kerk 1751 met Maria Sophia SMEETS (Smijtz), gedoopt (rk) op 12-03-1727 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacob Smijtz i.w.pl.Martinus Buskens en Helena Smijtz i.w.pl. Maria Smijtz), overleden op 26-02-1797 te Grevenbicht op 69-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1797 te Papenhoven-Grevenbicht, was bij het huwelijk van Petrus Savelkoul met Joanna Catharina Spetgens reeds overleden. Dochter van Petrus SMEETS (Smijtz, Schmeetz) en Catharina ZEVERIJNS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 20-04-1751 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Miggeel Grusen en Catharina Severins).
   2.  Wilhelmus SAVELKOUL (zie VIIId).
   3.  Ida SAVELKOUL, landbouwster, gedoopt 1755 te Grevenbicht, overleden op 04-07-1830 om 02.00 uur te Grevenbicht, get.bij aangifte Pieter Hubens 33 jaar en zoon en Johannes Schreurs 30 jaar lid van de gemeenteraad en buurman.
Gehuwd voor de kerk op 23-04-1795 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Brouwers en Gertrudis Hubens), woonachtig te Grevenbicht met Johannes HUBENS, 36 jaar oud, gedoopt (RK) op 02-02-1759 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Kitzen en Joanna Vekemans), overleden op 22-01-1827 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, adres in de Pensepoel, zoon van Petrus HUBENS en Richarda (Rijkel) SCHRIJNEMAKERS.
   4.  Petrus SAVELKOUL (zie VIIIe).
   5.  Anna Catharina SAVELKOUL, geboren op 15-09-1762 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 15-09-1762 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus de Crauw en Anna Catharina de Crauw), overleden op 02-04-1842 om 09.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 04-03-1794 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Brouwers en Nicolaas de Krauw), 3é graad met Wilhelmus (Willem) STANS, 35 jaar oud, geboren op 20-04-1758 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-04-1758 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Stans en Eva Schreurs), overleden op 24-09-1836 om 02.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 78-jarige leeftijd, zoon van Godefridus STANS en Johanna SCHREURS.

VIIId    Wilhelmus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 27-08-1753 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Matthias Smeets en Ida Strikers), overleden op 12-02-1820 om 21:00 uur te Grevenbicht op 66-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Direck) SAVELKOUL (zie VIIc) en Maria Sophia SMEETS (Smijtz).
Gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 07-01-1783 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Arnoldus Houtissen en Michael Vencken) met Maria Judith HOUTISSEN, 25 jaar oud, geboren op 12-11-1757 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 12-11-1757 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Heijers en Maria Bergers), overleden op 24-09-1828 om 16.00 uur te Grevenbicht op 70-jarige leeftijd, in de Houtstraat, begraven op 26-09-1828 te Papenhoven-Grevenbicht. Regte zijn gedeponeert den 19 februari 1829
No 3072

Declaratie van de nalatenschap ab-
intestat, van de overledene, Maria Judith
Houtissen, weduwe van wijlen Wilhelm Savelkoul.

Wij ondergeteekenden primo Ida Savelkoul;
secundo Mechtildus Savelkoul, beide ongehuwd
zonder beroep, te Maaseik woonachtig; tertio Hendrik
Savelkoul, gehuwd met Elisabeth Crvers, landbouwer;
quarto Maria Catharina Savelkoul, geassisteerd
door haren echtgenoot Hubert Crvers, landbouwers, inwoners
der gemeente Grevenbicht; quinto Cecilia Savelkoul,
dienstmeid, wonende te Meeswijk; sexto Theodoor
Savelkoul , schoenmaker; septimo Pieter Joannes
Savelkoul, zonder beroep, de laatste twee beiden
ongehuwd en wonende gezegd te Grevenbicht,
alle gezamenlijk ons dominiciliën verkiezende
Grevenbicht in de Houtstraat gelegen, verklaren
hiermede als echte kinders van de voormelde afgestor-
vene, allen en uitsluitend van alle andere wettig
geregtigd te zijn, om ieder voor een gelijk zevende gedeelte
te gemete de gehele nalatenschap, ab intestat
in regte lijn, van wijlen Maria Judith
Houtissen, weduwe van wijlen Wilhelm Savelkoul,
te voornoemd Grevenbicht den 24 september 1828,
ab intestat in de regte lijn overleden, alwaar zij ook hare
laatste woonplaats heeft gehad.
Dat derzelver active nalateschap, bij haar
afsterven aan haar zelven in vollen eigendom
gehoord hebbenden, is zamengesteld uit de volgende
goederen en gronden, te weten:
1] Een te meergenaamd Grevenbicht op het kapelveld
gelegen stuk bouwland, aan mate dertien roeden vierkant,
reingenoten eene zijde de weduwe Pieter Nijssen,
andere Wilhelm Lambert Weijler.
en
2]Een dito in de gemeente Obbicht en Papenhoven,
op de Kempen gelegen, ter grootte van een en twintig roeden
vijftig ellen vierkant, naast Hendrik Crvers en Willem Houben.
Dat dezelve overledene nog ab intestat in de regte lijn
heeft nagelaten de vier ondegenoemde artikels eigendom,
waarvan zij, als in de oude wetten vr het Fransche
Gouvernement gehuwd zijnde, gedurende haar leven
het vruchtgebruik ab intestat heeft gehad, haar als zoo-
danig toegevallen van wege haar voorgemelden echtgenoot
Wilhelm Savelkoul, onzer vader zaliger welke dato 12 den
february 1820 te gezegd Grevenbicht gestorven is, alwel-
ke goederen aan ons declaranten op de zelfden wijze als de
overige, om dadelijk te genooten, in vrijen eigendom te komen
volgens dezelven.
1]Een huis, met schuur, stalling, moestuin en weiden te
Grevenbicht, in de Houtstraat gelegen, houdende aan
mate zamen negetien vierkante roeden, belendende
een kant de Heer Burgemeester Godfried Schous, andere Willem
Stans, een hoofd de gemelde Houtstraat ander hoofd den weg.
2]Een stuk bouwland, aldaar op de plaats genaamd Den
Groenenpaal, palend aan Jan Lemmens en de weduwe
Theodoor Raadschelders, groot tien roeden vijftig
ellen vierkant.
3]In de gemeente Born gelegen, te plaatse genaamd
Het Borner Hoogveldje, grenzende aan Nicolaas
Hacken en Pieter Zanders, ter grootte van
negetien vierkante roeden.
4]Een perceeltje weiland, in dezelfde gemeente gelegen,
aan mate tien roeden vijftig ellen vierkant,
reingenoten eene zijde Jan Lambert Savelkoul &
aan de andere, Willem Schrijnemakers.

Er bestont ter deze geen passief.

Verder verklaren wij ondergeteekende declaranten,
dat in deze declaratie alle hoegenaamde goederen,
door onze voorgenoemde moeder nagelaten, behoorlijk
aangehaald zijn, dat uit hoofde van derzelver afgesterven
geene devolutie van fidecommes, maar wel voor een
gedeelte op houding van vruchtgebruik heeft plaats
gehad, zoals voren breder herschreven, van wege
hare man haar ab intestat toegevallen, en dat overigens
een en ander van declaranten als echte kinders
alles ab intestat in de regte lijn, aan ieder voor een
egaal zevende gedeelte, om van derzelver dood af
dadelijk te krijgen, in vollen en vrijen eigendon toekomt.


Gedaan en opgemaakt te Grevenbicht, ten achttienden
february achttienhonderd negen en twintig.
+ handmerk van Ida Savelkoul voormeld
+ handmerk van Mechtildis Savelkoul
+ handmerk van Cecilia Savelkoul
+ handmerk van Maria Catharina Savelkoul,
vrouw van Hubert Crvers, verklarende alle vier
Geenzins te Kunnen schrijven noch teekenen
was geteekend Peter Savelkoul,
Theodorus Savelkoul, Hubertus Crvers,
Hendricus Savelkoul.
Wij Burgemeester en ambtenaar des Burgerlijke
Stand van Grevenbicht gezien de voorhande wezende deklaratie
, dochter van Henrich HOUTISSEN, Schoenmaker, en Cornelia BERGERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Ida SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 14-03-1783 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Grijs en Ida Savelkoul).
   2.  Theodorus SAVELKOUL, geboren op 13-03-1785 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 13-03-1785 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Houtissen en Anna Catharina Savelkoul), overleden op 29-12-1789 te Grevenbicht op 4-jarige leeftijd, begraven op 30-12-1789 te Papenhoven-Grevenbicht.
   3.  Henricus SAVELKOUL (zie IXe).
   4.  Arnoldus SAVELKOUL, geboren op 21-05-1789 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-05-1789 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Houtissen loco Henricus Houtissen en Mechtildis Lemmens).
   5.  Joanna Mechtildus SAVELKOUL, huisvrouw, gedoopt (RK) op 10-01-1792 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaus Schreurs en Joanna Mechtildis Jennen), overleden op 02-06-1863 om 24.00 uur te Grevenbicht op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 22-10-1835 te Maaseik met Gregorius PARREN, 68 jaar oud, gedoopt op 16-07-1767 te Maaseik, overleden op 20-07-1856 te Grevenbicht op 89-jarige leeftijd, zoon van Petrus PARREN en Angelina VANHOUTEM.
   6.  Maria Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 06-08-1794 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Maria Catharina Driessen), overleden op 06-01-1871 om 02.00 uur te Grevenbicht op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27-09-1821 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 02-10-1821 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Korvers en Theodor Savelkoul) met Hubertus KORVERS, 30 jaar oud, Landbouwer, gedoopt (rk) op 13-04-1791 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Korvers en Anna Mechtildis Savelkoul), overleden op 29-11-1860 te Grevenbicht op 69-jarige leeftijd, zoon van Henricus CURVERS (Cörvers of Körvers) en Gertrudis Elisabeth SCHRINEMAKERS.
   7.  Lucia SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 17-02-1797 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Stans en Cecilia Vencken), overleden op 17-03-1869 te Stevensweert op 72-jarige leeftijd. Ook bekend als Cecilia Savelkoul.
Gehuwd met Jan Frans PIERLO, gedoopt (rk) op 26-01-1793 te Stevensweert, overleden op 07-05-1862 te Stevensweert op 69-jarige leeftijd, zoon van Leonardus PIERLO en Maria Sophia GEURTS.
   8.  Theodorus SAVELKOUL (zie IXf).
   9.  Petrus Johannes SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 17-06-1802 te Grevenbicht, in de burgerlijke stand van de gemeente Grevenbicht ingeschreven als zijn de geboren op 19-11-1802, gedoopt (rk) op 17-06-1802 te Grevenbicht (getuige(n): Joannes Hubens en Anna Catharina Savelkoul), overleden op 22-11-1876 te Grevenbicht op 74-jarige leeftijd, verkoopt op 26 maart 1863 aan de heer Adolphus De Sauvage, zoon van Frederic wonende te Luik, voor welke hier tegenwoordig is namens hem Pieter Arnold Claessens landbouwer te Stokkem. Hij verkoopt een stuk land gelegen te Stokkem en ontvangt hiervoor een bedrag van 287 franken en 50 centimen Bron rijksarchief Hasselt.
Gehuwd op 56-jarige leeftijd op 13-07-1858 te Grevenbicht met Angelina Cecilia JENNEN, 45 jaar oud, geboren op 01-09-1812 te Dalhen (B), overleden op 02-03-1892 om 12.00 uur te Grevenbicht op 79-jarige leeftijd, begraven op 05-03-1892 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Gerard JENNEN en Maria Henriette PESTERS.

IXe    Henricus SAVELKOUL, Koopman, geboren op 27-12-1786 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 27-12-1786 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Houtissen en Anna Maria Wijnants loco Anna Kitzen), overleden op 21-09-1859 om 22.00 uur te Grevenbicht op 72-jarige leeftijd. Was ook schepen van de gemeente Grevenbicht.
Zoon van Wilhelmus SAVELKOUL (zie VIIId) en Maria Judith HOUTISSEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-04-1818 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 30-03-1818 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Peter Brouwers en Hubertus Körvers) met Catharina Elisabeth CÖRVERS (Körvers), 22 jaar oud, gedoopt op 15-11-1795 te Papenhoven-Grevenbicht, overleden op 23-12-1882 om 01.00 uur te Grevenbicht op 87-jarige leeftijd, dochter van Henricus CURVERS (Cörvers of Körvers) en Gertrudis Elisabeth SCHRINEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertrudis Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 28-09-1818 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 28-09-1818 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Korvers en Ida Savelkoul), overleden op 15-04-1894 om 18.00 uur te Grevenbicht op 75-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1894 te Papenhoven-Grevenbicht. Op 22 augustus 1857 om zes uur in de avond was Getrudis Elisabeth Savelkoul toen 27 jaren oud, samen met Anna Catharina Damen oud 44 jaar en gehuwd met Jacob Savelkoul, op een steengriend, gelegen in de Maas genaamd aan de kop van de Daniëlsweert, bezig waren kruid uit te plukken. De dames zeiden dat zij deze griend gepacht hadden van Frans Karel Schous en advocaat Schous voor de som van zeven franken, maar J.Lambrichts beweerde dat dit stuk griend aan hem toebehoorde. Hiervan werd proces verbaal van opgemaakt,en in kadastrale stukken bleek dat deze griend niet aan de familie Schous toebehoorde.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02-09-1845 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 02-09-1845 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Renerus Rijnen en Henricus Savelkoul) met Franciscus REYNEN, 26 jaar oud, dienstknecht (1846), geboren op 08-12-1818 te Susteren, overleden op 06-06-1886 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, zoon van Petrus REIJNEN en Catharina MEULENAERS.
   2.  Johannes Wilhemus SAVELKOUL (zie Xf).
   3.  Johannes Henricus Hubertus SAVELKOUL (zie Xg).
   4.  Cecilia SAVELKOUL, geboren op 31-10-1824 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 31-10-1824 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hendrikus Diris en Cecilia Savelkoul), overleden op 26-08-1866 om 24.00 uur te Grevenbicht op 41-jarige leeftijd, overleden aan Cholera, begraven op 28-08-1866 te Papenhoven-Grevenbicht, ongehuwd.
Gehuwd.
   5.  Petrus Johannes SAVELKOUL (zie Xh).
   6.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 29-06-1829 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-06-1829 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Gertrudis Elisabeth Diris), overleden op 02-06-1908 om 01.00 uur te Grevenbicht op 78-jarige leeftijd, begraven op 04-06-1908 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 13-11-1869 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 16-11-1869 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Wilhelmus Brouwers en Joannes Matthias Savelkoul) met Johannes MAESSEN, 53 jaar oud, geboren op 23-02-1816 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 23-02-1816 te Grevenbicht (getuige(n): Johannes Ras en Mechel Hermens), overleden op 24-11-1898 om 5.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 82-jarige leeftijd, zoon van Hendrikus MAESSEN en Anna Maria RASS (Raessens).
   7.  Johannes Jacobus SAVELKOUL (zie Xi).
   8.  Maria Judith SAVELKOUL, geboren op 21-10-1834 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-10-1834 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaus Diris en Maria Brouwers), overleden op 14-06-1838 om 13.00 uur te Grevenbicht op 3-jarige leeftijd.
   9.  Johannes Matheus (Jan Mathijs) SAVELKOUL (zie Xj).

Xf    Johannes Wilhemus SAVELKOUL, dienstknecht, geboren op 05-06-1820 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 05-06-1820 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Korvers en Maria Catharina Savelkoul), overleden op 30-09-1879 te Stokkem (B) op 59-jarige leeftijd. In een procesverbaal van 29 oktober 1844 wordt melding gemaakt, dat hij, Johannes Wilhelmus Savelkoul, samen met de herbergier Leonardus Peters, echtgenoot van Maria Catharina Lemmens, in de nabijheid van de zogenaamde Kwakkerte greent op de bat tegenover het huis van den ouden burgemeester Godefridus Schous, het rieshout staande uitgewassen op de gemeente grond, afgekapt heeft. Toen de burgemeester vergezeld van de veldwachter J.M.Rademakers ter plaatsen kwam waren er 22 takkenbossen afgekapt, die zij met een gevorderde kar en paard direct hebben afgevoerd naar het gemeente schoolhuis ten einde aldaar verbrand te worden.
In het jaar achttien honderd vier en veertig, den 29 maand oktober, hebben wij Louis Henri Cornabé, burgemeester van de gemeente Grevenbicht, district Maastricht, Hertogdom Limburg, volgens het algemeen gerecht, vernomen:
Dar, in de nabijheid van den zoogenaamde Kwakkerte greent op de bat tegenover het huis van den oud-burgemeester Godefridus Schous, het Reishout staande uit gewassen op de gemeente grond, afgekapt wierd, door:
1e Leonardus Peters, in huwelijk met Maria Catharina Lemmens herbergier oud omtrent 47 jaren, wonende te Grevenbicht, Aan gehuwde neef, van den Heer J. J. Lambrichts schepen der gemeente:
2e Jan Willem Savelkoul, oud omtrent 24 jaren, landbouwer, ongehuwd te Grevenbicht woonachtig: zoon van den Heer H. Savelkoul eensgelijksch schepen van dezen gemeente.
Vervolgens, hebben wij burgemeester vergezelt van onzen veldwachter J. M. Rademakers, ons ter opgemelde plaats begeven, en aldaar bevonden, dat er 22 zakkebassen afgekopt waren, hebbende eenen aproximative waarden van Fl... waarna wij dadelijk een kar bespannen met een paard gerekwireerd hebben, het hout daarop doen laden en naar het gemeente schoolhuis doen voeren teneinde aldaar bewaard te worden. De burgemeester heeft meer gemelde Peters en Savelkoul, tot twee malen toe door den veldwachter laten ontbeiden van aan zijn huis te komen, maar alles vruchteloos, ze zijn niet gecompareerd, dien ten gevolgen hebben wij het onze plicht geacht hier van ambtshalve Proces-Verbaal op te maken en aan de bevoegde Regter gezonden, ten einde de daders, volgens de bestaande verordeningen gestraft worden.
Aldus gedaan te Grevenbicht op dag en maand en jaar als boven.
De burgemeester w.g L. Cornabé
, zoon van Henricus SAVELKOUL (zie IXe) en Catharina Elisabeth CÖRVERS (Körvers).
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 07-08-1852 te Stokkem (B) met Maria Gertrudis LUIJTEN, 25 jaar oud, geboren op 08-08-1826 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 08-08-1826 te Stokkem (getuige(n): Michael Luijten en Maria Gertrudis Laurenz), overleden op 13-04-1903 te Stokkem (B) op 76-jarige leeftijd, dochter van Franciscus LUIJTEN, dagloner, en Maria Gertrudis LAURENTZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina Gertrudis SAVELKOUL (Savelkouls), geboren op 11-07-1853 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 11-07-1853 te Stokkem (getuige(n): Francicus Luijten en Anna Catharina Moenen), overleden op 13-04-1903 te Stokkem op 49-jarige leeftijd, woonde in het Molenveld te Stokkem (B).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08-10-1873 te Stokkem (B), gehuwd voor de kerk op 08-10-1873 te Stokkem (getuige(n): Martinus IJzermans en Servatius Schrijnmakers) met Johannes Hubertus SCHRIJNEMAKERS (Schrijnmakers), 25 jaar oud, timmerman, geboren op 31-01-1848 te Rotem (B).
   2.  Joannes Nicolaas SAVELKOUL, geboren op 19-03-1855 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 19-03-1855 te Stokkem (getuige(n): Joannes Nicolaus Luijten en Maria Catharina Savelkoul).
   3.  Leonard Hubertus SAVELKOUL (zie XIi).
   4.  Franciscus SAVELKOUL (zie XIj).
   5.  Maria Helena SAVELKOUL, geboren op 17-08-1862 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 18-08-1962 te Stokkem (getuige(n): Leonardus Luijten en Garda Wetzels), overleden op 19-09-1873 te Stokkem (B) op 11-jarige leeftijd.
   6.  Elisabeth Hubertina SAVELKOUL, geboren op 18-03-1864 te Stokkem-Molenveld, gedoopt (rk) op 18-03-1864 te Stokkem (getuige(n): Joannes Mathias de Lang en Maria Elisabeth Savelkoul).
Gehuwd 1893 te Brussel met Ludovicus MANHOUT.
   7.  Anna Maria SAVELKOUL, geboren op 03-07-1869 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 04-07-1869 te Stokkem (getuige(n): Matheus Delang loco Joannes Luijten en Anna Maria Moors), overleden op 11-07-1869 te Stokkem (B), 8 dagen oud.
   8.  Martinus SAVELKOUL, geboren op 16-04-1871 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 16-04-1871 te Stokkem (getuige(n): Martinus Luijten en Anna Barbara Hoedemakers), overleden op 19-11-1872 te Stokkem (B) op 1-jarige leeftijd.

XIi    Leonard Hubertus SAVELKOUL, Brikkenbekker in Duitsland later landbouwer, geboren op 20-10-1857 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 20-10-1857 te Stokkem (getuige(n): Leonardus Luijten en Anna Elisabeth Savelkoul), overleden op 15-11-1933 te Stokkem (B) Molenveld op 76-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhemus SAVELKOUL (zie Xf) en Maria Gertrudis LUIJTEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-10-1884 te Stokkem (B), gehuwd voor de kerk op 07-10-1884 te Stokkem (getuige(n): Franciscus Savelkoul en Arnoldus Grooten). In een geboorteregister van Stokkem staat vermeld als zouden zij te Grevenbicht getrouwd zijn. Echtgenote is Maria Elisabeth BROUWERS, 21 jaar oud, geboren op 19-04-1863 te Stein. Op haar bidprentje staat als geboorte plaats Grevenbicht vermeld, terwijl in het register van ingekomen personen ook vermeld stta dat zij is geboren te Stein. Gedoopt (rk) op 19-04-1864 te Stein (getuige(n): Johannes Hendricus Brouwers en Maria Elisabeth Bartels), overleden op 16-03-1932 te Stokkem (B) op 68-jarige leeftijd. Zij komt op 7 mei 1881 terug van Maastricht en gaat wonen in de H.Kruisstraat te Grevenbicht, dochter van Hendrikus Matheus (Hendrik Mathijs) BROUWERS, Schippersknecht, en Maria Sophia Philomena BARTELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Franciscus SAVELKOUL, geboren op 02-07-1885 om 01:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-07-1885 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Spee en Maria Josepha Bartels).
   2.  Gertrudis SAVELKOUL, geboren op 27-11-1886 te Düsseldorf (Dld.), overleden op 03-08-1947 te Kraainem (B) op 60-jarige leeftijd.
   3.  Anna Marie SAVELKOUL, geboren op 27-01-1888 te Düsseldorf (Dld.), overleden op 21-09-1975 te Vorst (B) op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21-12-1910 te Ixelles-Brussel (B) met Camille EGGEN, 24 jaar oud, slager, geboren op 15-11-1886 te Watervliet, gevallen voor België in de eerste wereldoorlog, zoon van Frederic Louis Eggen douanier en Stephanie de Keijer met woonplaats in Maldegem (B).
Gehuwd (2) te Schaerbeek-Brussel met Constantin Joseph SENGERS, geboren op 11-04-1873 te St.Niklaas (B).
   4.  Jan Willem SAVELKOUL (zie XIIh).
   5.  Maria SAVELKOUL, geboren op 30-08-1891 te Eller (Dld.), overleden op 05-09-1978 te Maaseik (B) op 87-jarige leeftijd.
   6.  Anna Catharina (Maria) SAVELKOUL, geboren op 14-08-1892 te Eller-Düsseldorf (D), volgens het huwelijksregister van de parochie van Stokkem is zij in Düsseldorf geboren. Overleden op 05-09-1978 te Stokkem op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 41-jarige leeftijd op 21-12-1933 te Stokkem (getuige(n): Johannes Conings en Wilhelmus Savelkoul) met Josephus DERHAEG, 47 jaar oud, geboren op 05-08-1886 te Meeswijk, overleden op 02-05-1980 te Stokkem op 93-jarige leeftijd, zoon van Gerardus DERHAEG en Maria Ida KLINGELS.
   7.  Bernadine Josephine SAVELKOUL, geboren op 15-04-1894 te Benrath-Dusseldorf (Dld.). Op de persoonskaart van de gemeente Sittard komt zij voor als zijnde geboren in Wersten in Duitsland. Gedoopt (RK) op 22-04-1894 te Himmelgeist (D) (getuige(n): Conrad Patten en Bernardina Brouwers geb. Münninghausen), overleden op 24-04-1978 te Anderlecht (B) op 84-jarige leeftijd. Bernardina kwam op 21-08-1915 van Stokkem naar Sittard en werd de dag na haar huwelijk, in Sittard weer uitgeschreven naar Heerlen.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-11-1915 te Sittard met Jean Leonard GIELEN, 27 jaar oud, geboren op 15-03-1888 te Stokkem, gedoopt (rk) op 15-03-1888 te Stokkem (getuige(n): Jan Leonard Delang en Maria Cornelia Salden), zoon van Cornelius GIELEN en Maria Anna COLLA.
   8.  Catharina SAVELKOUL, geboren op 01-08-1895 te Wertsen (Dld.), gedoopt (RK) op 11-08-1895 te Himmelgeist (D) (getuige(n): Jacob Delange en Katharina Savelkoul geb. Eiserman (Ijzermans)).
   9.  Hubertus Leonardus SAVELKOUL (zie XIIi).
   10.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 11-04-1898 te Stokkem (B), overleden op 18-09-1898 te Stokkem (B), 160 dagen oud.
   11.  Louisa SAVELKOUL, geboren op 10-06-1899 te Stokkem (B), overleden op 29-03-1900 te Stokkem (B), 292 dagen oud.
   12.  Hubert Mathieu (Mathijs) SAVELKOUL, geboren op 14-10-1900 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 14-10-1900 te Stokkem (getuige(n): Christianus Baarts en Elisabeth Savelkoul beiden uit Grevenbicht), overleden op 16-10-1937 te Leopoldsburg op 37-jarige leeftijd. Overleden in het hospitaal van het Kamp van Beverloo in Leopoldsburg. Staat als Christianus Matheus ingeschreven in het kerkregister van Stokkem.
Gehuwd met Catharina POPPELMANDE.
   13.  Albertus (Hubert) SAVELKOUL, geboren op 15-04-1902 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 16-04-1902 te Stokkem (getuige(n): Albertus Billen uit Luik en Elisabeth Savelkoul uit Grevenbicht in wiens plaats optrad Franciscus Savelkoul en Gertrudis Leenders), overleden op 15-05-1902 te Lechnide, 30 dagen oud.
   14.  Willem Guillaum (Willem) SAVELKOUL (zie XIIj).
   15.  Hubert Hendrik (Henri) SAVELKOUL, geboren op 09-02-1909 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 10-02-1909 te Stokkem (getuige(n): Henricus Savelkoul uit Grevenbicht en Catharina Savelkoul uit Stokkem), overleden op 28-01-1928 te Stokkem (B) op 18-jarige leeftijd.

XIIh    Jan Willem SAVELKOUL, geboren op 21-07-1890 te Himmelgeist bij Düsseldorf (D). Ook staat Wersten vermeld als geboorteplaats. Gedoopt (RK) op 27-07-1890 te Himmelgeist (D) (getuige(n): Johannes Schreinemacher en Louise Maassen geb.Breuer (Brouwers)), overleden op 30-07-1964 te Stokkem (B) op 74-jarige leeftijd. Oudstrijder 1914-1918, Voorzitter Vlaamse oudstrijdersbond, Vereerd met meerdere Burgerlijke en Militaire eretekens. Zoon van Leonard Hubertus SAVELKOUL (zie XIi) en Maria Elisabeth BROUWERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-05-1920 te Mannheim (D), gehuwd voor de kerk te Düsseldorf (D) met Elisabeth (Elisa) EWALD (Ewals), 21 jaar oud, geboren op 22-10-1898 te Wersten Düsseldorf, op haar Bidprentje staat dat zij geboren is in Mannheim (D), overleden op 08-07-1998 te Temse (B) op 99-jarige leeftijd. In het doopregister van Stokkem staat bij de geboorte van haar zoon Johannes Guilielmus vermeld dat zij afkomstig is uit Mannheim en aldaar kerkelijk getrouwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus SAVELKOUL, geboren op 09-04-1926 te Stokkem, gedoopt (rk) op 11-04-1926 te Stokkem (getuige(n): Hubertus Savelkoul en Anna Ewald), overleden op 06-08-1942 te Ophoven op 16-jarige leeftijd.
   2.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren te Stokkem, gedoopt te Stokkem.
Gehuwd voor de kerk te Stokkem met Aloysius Henricus Julius VOSTERS, geboren te Maaseik, zoon van Josephus VOSTERS en Catharina Maria BOSMANS.
   3.  Johannes Guilielmus SAVELKOUL, geboren te Stokkem, gedoopt te Stokkem (getuige(n): Adamus Ewald en Germaine Savelkoul).
Gehuwd voor de kerk te Schaarbeek met Maria VAESEN.

XIIi    Hubertus Leonardus SAVELKOUL, geboren op 18-01-1897 te Stokkem (B), overleden op 29-01-1969 te Dilsen (B) op 72-jarige leeftijd, begraven te Dilsen. Oudstrijder-vrijwiliger 1914-1918. lid van de V.O.S. Zoon van Leonard Hubertus SAVELKOUL (zie XIi) en Maria Elisabeth BROUWERS.
Gehuwd voor de kerk (1) te Dilsen met Mariette MEERT, woonachtig in Stokkem.
Gehuwd voor de kerk (2) te Meeswijk met Maria Anna STEUTELINGS, geboren op 14-05-1905 te Meeswijk, overleden op 16-04-1944 te Maaseik op 38-jarige leeftijd. Overleden in het ziekenhuis, was eerste huwelijk.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Elisabeth (Elisa) SAVELKOUL, geboren te Stokkem, gedoopt te Stokkem (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Elisa Janssen).
Gehuwd voor de kerk te Dilsen met Johannes PRIKKEN.

XIIj    Willem Guillaum (Willem) SAVELKOUL, brikkenbakker in Duitsland, later mijnwerker in de mijn van Belgisch Eijsden. Geboren op 17-07-1903 te Düsseldorf (Dld.), overleden op 30-06-1974 te Lanaken (B) op 70-jarige leeftijd. Hij is aan longkanker overleden. Begraven te Dilsen. In de Mijn heeft hij stoflongen opgelopen en heeft samen met zijn vrouw jarenlang een logement voor gastarbeider die in de Mijn kwamen werken gehad in Eijsden. Ook heeft er de kantine gerund.(bron Reinhilde Aendekerk), zoon van Leonard Hubertus SAVELKOUL (zie XIi) en Maria Elisabeth BROUWERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 04-12-1931 te Dilsen, gehuwd voor de kerk op 04-12-1931 te Dilsen met Maria Catharina THEUNISSEN, 25 jaar oud, geboren op 25-11-1906 te Budel, overleden op 30-03-1992 te Dilsen op 85-jarige leeftijd, begraven te Dilsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacqueline SAVELKOUL, geboren te Stokkem (B).
Gehuwd, gescheiden met Joseph AENDEKERK.
   2.  Leonie Elisa (Lisette) SAVELKOUL, geboren op 13-10-1932 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 16-10-1932 te Stokkem (getuige(n): Leonardus Savelkoul en Elisa Bocken), overleden op 20-07-1994 te Heverlee (B) op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk te Eisden (St Barbara) met Petrus (Pieter) SCHOFFELEN.
   3.  Adrianus Leo Jacobus (Adriaan) SAVELKOUL (zie XIIId).
   4.  Henrica Wilhelmina Elisabeth (Henriette) SAVELKOUL, geboren te Stokkem (B), gedoopt te Stokkem (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Henrica Theunissen).
Gehuwd voor de kerk te Eisden (St Barbara), met dispentatie voor een gemengd huwelijk. Echtgenoot is Theodoros TOPALIDIS.
   5.  Johannes Guilielmus Marcellus (Jean) SAVELKOUL (zie XIIIe).
   6.  Bertha Leontine Maria SAVELKOUL, geboren op 28-10-1939 te Eisden (B), overleden op 13-11-1939 te Eisden (B), 16 dagen oud.
   7.  Pierre SAVELKOUL, geboren te Eisden (B).
Gehuwd met Maria LUYSMANS, geboren te Eisden (B).
   8.  Mia SAVELKOUL, geboren op 07-04-1944 te Eisden (B), overleden op 12-02-2002 te Maasmechelen op 57-jarige leeftijd, begraven op 15-02-2002 te Maasmechelen. Zij is vermoedelijk in de loop der tijd gescheiden want haar echtgenoot staat op haar overlijdensbericht in de krant, niet vermeld.
Gehuwd met Jos ROGIERS.

XIIId    Adrianus Leo Jacobus (Adriaan) SAVELKOUL, geboren te Stokkem (B), gedoopt te Stokkem (getuige(n): Adrianus Theunissen en Germaine Savelkoul), zoon van Willem Guillaum (Willem) SAVELKOUL (zie XIIj) en Maria Catharina THEUNISSEN.
Gehuwd voor de kerk te Eisden (St Barbara) met Christel REGENDORP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guy Karl Heinz SAVELKOUL (zie XIVa).

XIVa    Guy Karl Heinz SAVELKOUL, geboren te Schaarbeek (B), zoon van Adrianus Leo Jacobus (Adriaan) SAVELKOUL (zie XIIId) en Christel REGENDORP.
Gehuwd te Tervuren met Patricia LOUAGE, geboren te Brussel, dochter van Marcel René Lucien LOUAGE en Alice Charlotte Ghisliane LAUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aurora SAVELKOUL, geboren te Elsene (B).

XIIIe    Johannes Guilielmus Marcellus (Jean) SAVELKOUL, geboren te Stokkem (B), gedoopt te Stokkem (getuige(n): Johannes Theunissen en Elisabeth Ewald), zoon van Willem Guillaum (Willem) SAVELKOUL (zie XIIj) en Maria Catharina THEUNISSEN.
Gehuwd voor de kerk te Eijsden (St.Barbara) met Josephine KROL, dochter van Jozef KROL en Zofia SITKO.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marianne SAVELKOUL.
   2.  Edith SAVELKOUL.
Gehuwd met Danny THIJS.
   3.  Johan SAVELKOUL.

XIj    Franciscus SAVELKOUL, Brikkebakker in Duitsland later bakker in Stokkem, geboren op 18-02-1860 te Stokkem (B), in de overlijdensregister van Stokkem staat vermeld dat hij op 28-02-1860 is geboren. Gedoopt (rk) op 18-02-1860 te Stokkem (getuige(n): Franciscus Reijnen en Elisabeth Hermans), overleden op 03-03-1933 te Stokkem (B) op 73-jarige leeftijd. Frans Savelkoul woonde aanvankelijk in het Molenveld, maar kocht rond 1901 een huis aan de Steenkuilstraat in Stokkem. (bron: de Bakeman augustus 2000 n°81)
, zoon van Johannes Wilhemus SAVELKOUL (zie Xf) en Maria Gertrudis LUIJTEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07-10-1887 te Stokkem met Maria Catharina Hubertina IJZERMANS, 21 jaar oud, geboren op 08-04-1866 te Oberbilck (D), overleden op 19-07-1954 te Stokkem (B) op 88-jarige leeftijd, begraven op 22-07-1954 te Stokkem (B), dochter van Martinus Hubertus IJZERMANS, herbergier, en Catharina Elisabeth NEUTELINGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Martinus SAVELKOUL, geboren op 27-12-1887 te Stokkem, gedoopt (rk) op 28-12-1887 te Stokkem (getuige(n): Martinus IJzermans en Gertrudis Leuten), overleden op 29-12-1887 te Stokkem, 2 dagen oud.
   2.  Leonard (Leon) SAVELKOUL (Savelkoels) (zie XIIk).
   3.  Anna SAVELKOUL, geboren op 16-06-1891 te Benrath (D), overleden vòòr 1899.
   4.  Petrus Franciscus (Pierre-Frans) SAVELKOUL (Savelkoels) (zie XIIl).
   5.  Anna Maria Hubertina (Maria) SAVELKOUL, geboren op 21-10-1893 te Stokkem, overleden op 20-07-1960 te Vorst-Brussel (B) op 66-jarige leeftijd, begraven op 25-07-1960 te St.Gilles-Brussel (B).
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12-03-1921 te Anderlecht (St.Petrus en Paulus) met Henri NEYS, zoon van Ludovicus NEYS en Philomena BERGS.
   6.  Hubertus Martinus (Martin) SAVELKOUL, banketbaker (1918), geboren op 12-03-1895 te Stokkem, gedoopt (RK) op 13-03-1895 te Stokkem (getuige(n): Martinus IJzermans en Maria Neutelings).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-05-1918 te Maastricht, gehuwd voor de kerk op 15-05-1918 te Maastricht met Bertha Joanna STASSEN, 20 jaar oud, geboren op 13-02-1898 te Jupille, dochter van Joannes Leonardus STASSEN en Catharina Victorina PIRSON.
   7.  Franciska Gertrudis (Franciska) SAVELKOUL (Savelkoels), geboren op 18-01-1897 te Stokkem, gedoopt (RK) op 18-01-1897 te Stokkem (getuige(n): Joannes IJzermans en Gertrudis Luijten), overleden op 14-04-1953 te Tongeren (B) op 56-jarige leeftijd, begraven op 17-04-1953 te Tongeren (B).
Gehuwd met Martin HONHON.
   8.  Helena SAVELKOUL (Savelkouls), geboren op 23-04-1898 te Dusseldorf (D), op het bidprentje staat als geboorteplaats Stokkem vermeld, overleden op 14-03-1922 te Stokkem (B) op 23-jarige leeftijd, overleden bij een bevalling, begraven op 17-03-1922 te Stokkem (B).
Gehuwd voor de kerk op 19-jarige leeftijd op 29-04-1917 te Stokkem (getuige(n): Petrus Savelkouls en Johannes Ramakers) met Hendricus (Hendrik) ENGELEN, 22 jaar oud, geboren op 12-01-1895 te Stokkem, zoon van Petrus Henricus ENGELEN en Maria TIELENS.
   9.  Anna SAVELKOUL, geboren op 16-06-1899 te Benrath (D), overleden op 31-12-1984 te Waterschei-Genk (B) op 85-jarige leeftijd. Overleden in het André Dumont ziekenhuis te Waterschei. Begraven op 05-01-1985 te Stokkem.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 26-11-1925 te Stokkem met Clement DAENEN, 28 jaar oud, geboren op 14-06-1897 te Eller (D), overleden op 05-12-1963 te Lanklaar (B) op 66-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1963 te Lanklaar (B), zoon van Hubertus DAENEN en Celina N.N.
   10.  Mathias (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIm).
   11.  Theodorus (Theo) SAVELKOUL, bakker, geboren op 22-01-1905 te Stokkem, gedoopt (rk) op 23-01-1905 te Stokkem (getuige(n): Thodorus IJzermans en Elisabeth Brouwers), overleden op 21-10-1984 te Stokkem op 79-jarige leeftijd, begraven op 25-10-1984 te Stokkem. Theo was thuis de jongste en werd door zijn moeder dan ook altijd "het jungske" genoemd. Het verhaal gaat dat toen hij geboren is zijn vader een grote ketel pap kookte, alle kinderen mee naar boven nam, en rond het bed van de de moeder de ketel werd leeggegeten. Zijn studententijd aan het college van Tongeren eindigde toen hij na twee dagen met de stoomtram terug naar Stokkem kwam. Hij is nooit meer teruggekeerd naar Tongeren. Zijn legerdienst volbracht hij bij de cavalerie.
Zijn vader begon, na een periode aan de brikkenovens in Duitsland, een bakkerij aan de Steenkuilstraat, waar zijn zonen Thjeu en Theo hem hielpen. Tei bleef allen achter bij de moeder, nadat de andere kinderen uithuizig werden, en hij zette de bakkerij voort. Wel wordt gezegd dat hij meer op de werkbank zat, dan hij eraan gewerkt heeft. Een vrouw wilde hij niet, hij zei altijd dat het verschil tussen een vrouw en een motocyclette was, dat men een motocyclette, als men die moe was op de "mestem" kon gooien maar een vrouw niet. Toen zijn zuster Helena op 24-jarige leeftijd "in het kinderbed" stierf, werd haar zoon Nic opgevoed bij de ouders van de vader op Poelstraat, terwijl dochter Madelaine bij haar grootouders en nonkel Thei tercht kwam. Toen Madelaine achteraf huwde met Mielke Belemans en in het huis bleef wonen, werd Tei ook in het nieuwe gezin opgenomen. Hij bleef er tot aan zijn dood in 1984. Met de bakkerij stopte hij in 1954.
Teike had een speciale kijk op het leven en had voor alles zijn eigen Filisofie en uitleg. Hij zat ook vol humor en streken. Toen hij krijgsgevangen werd, lieten de Duitsers hem vrij, omdat hij hun wijsmaakte dat hij voor de Duitse soldaten brood moest bakken. Toen de ardappelenoogst eens was tegengevallen, beweerde hij dat hij een recordoogst had. Men moest 's anderendaags maar eens komen kijken. Ondertussen had Teike een struik uitgedaan, een hele hoop aardappelen ondergegraven en de struik teruggeplaatst. Grote ogen, natuurlijk toen 's anderendaags een halve kruiwagen aardappelen uit de grond kwam.
Zaterdagsmiddag begon zijn weekend. Na het wassen deed hij hemd, das en dikke sloffen aan en trok hij naar het café. Als hij laat thuis kwam gaf hij steevast als reden dat hij een vriend die te zat was, naar huis had moeten brengen.
Toen hij eens "kweddel" had gehad met een dorpsgenoot, maakte hij iedereen wijs dat ze bij die man poreiplanten konden krijgen. Al vlug kwam uit dat het weer een frats van Teike was.
(bron de Bakeman augustus 2000 n°81 Jean-Pierre Segers).

XIIk    Leonard (Leon) SAVELKOUL (Savelkoels), veldwachter van de gemeente Kessel (B), geboren op 04-07-1889 te Dusseldorf-Flingeren (D), overleden op 05-11-1939 te Leuven (B) op 50-jarige leeftijd, begraven op 10-11-1939 te Kessel (B), zoon van Franciscus SAVELKOUL (zie XIj) en Maria Catharina Hubertina IJZERMANS.
Gehuwd met Louise Lea HUYGENS, geboren op 16-06-1897 te Laken.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean Pierre SAVELKOELS (Savelkoul) (zie XIIIf).
   2.  Leon SAVELKOUL (zie XIIIg).

XIIIf    Jean Pierre SAVELKOELS (Savelkoul), geboren te Herk de Stad (B). Het fort van Kessel maakte deel uit van de eerste verdedigingsgordel van de stad Antwerpen
Na WO II bewoont de familie Savelkoels - Slootmans het fort van 1952 tot 1974. Zoon van Leonard (Leon) SAVELKOUL (Savelkoels) (zie XIIk) en Louise Lea HUYGENS.
Gehuwd met Germaine Leontina SLOOTMANS, geboren te Kessel (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Louis Maria François SAVELKOELS (Savelkoul) (zie XIVb).
   2.  Gustaaf SAVELKOELS (zie XIVc).

XIVb    Louis Maria François SAVELKOELS (Savelkoul), directeur Atheneum De Vesten te Herenthals, geboren te Kessel. Luitenant-Kolonel der Reserve van het Belgisch Leger, zoon van Jean Pierre SAVELKOELS (Savelkoul) (zie XIIIf) en Germaine Leontina SLOOTMANS.
Gehuwd met Daniëlle François Nelly ALPAERTS, geboren te Lier, dochter van Trofien ALPAERTS en Elisabeth ROSSEEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cathy Jean Pierre Eilsabeth SAVELKOELS, geboren te Lier.
Gehuwd met Filip BRUGGEMAN, geboren te Waasmunster.
   2.  Steven Jean Pierre (Steven) SAVELKOELS (Savelkoul), geboren te Lier.

XIVc    Gustaaf SAVELKOELS, geboren te Kessel, zoon van Jean Pierre SAVELKOELS (Savelkoul) (zie XIIIf) en Germaine Leontina SLOOTMANS.
Gehuwd, gescheiden met Gerda van der AUWERA.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tinne SAVELKOELS, geboren te Lier.
Gehuwd met Giovanni GOOSSENS, hebben drie kinderen.
   2.  Bert SAVELKOELS, geboren te Lier.

XIIIg    Leon SAVELKOUL, zoon van Leonard (Leon) SAVELKOUL (Savelkoels) (zie XIIk) en Louise Lea HUYGENS.
Kind:
   1.  Jan SAVELKOUL, militair bij de ontmijningsdiens van het Gelgische leger.

XIIl    Petrus Franciscus (Pierre-Frans) SAVELKOUL (Savelkoels), bakker, geboren op 17-04-1892 te Oberbilk (D), gedoopt (rk) op 01-05-1892 te Düsseldorf (D) (getuige(n): Petrus Wenmaekers en Maria Anna IJzermans), in de Kerkregisters van Stokkem staat hij ingeschreven als zijnde geboren op 29-04-1892 te Düsseldorf (D), overleden op 16-07-1951 te Maaseik (B) op 59-jarige leeftijd, begraven op 18-07-1951 te Maaseik (B). Bij het overlijden van zijn vrouw werd de naam Savelkoul als Savelkoels geschreven.Pierre kwam officieel van Schaerbeek naar Maaseik op 16-07-1914 en vertrok naar Eisden in 1920 om in 1923 terug te keren naar Maaseik. Zoon van Franciscus SAVELKOUL (zie XIj) en Maria Catharina Hubertina IJZERMANS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 29-07-1914 te Maaseik met Maria Josefine Christine (Maria) BORKELMANS, 20 jaar oud, geboren op 17-03-1894 te Maaseik (B), overleden op 09-07-1982 te Maaseik (B) op 88-jarige leeftijd, begraven op 14-07-1982 te Maaseik (B), dochter van Johannes Wilhelmus BORKELMANS, landbouwer, en Gertrudis VANDEBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mariette SAVELKOUL, geboren te Maaseik.
Gehuwd met Jean SAKELLARIO.
   2.  Maria Francisca SAVELKOUL (Savelkoels), geboren op 02-05-1916 te Maaseik, overleden op 29-08-1916 te Maaseik, 119 dagen oud.
   3.  José SAVELKOUL (Savelkoels), geboren te Maaseik.
Gehuwd te Tongeren (B) met Paul van LANGENAKEN, geboren te Tongeren.
   4.  Jacques (Jaak) SAVELKOUL (Savelkoels), geboren te Maaseik.
Gehuwd te Duisburg (D) met Greta Elisa Anna ZITLOW.
   5.  Alice SAVELKOUL (Savelkoels), geboren te Eisden.
Gehuwd met Leopold SCHEERS.
   6.  Irene SAVELKOUL (Savelkoels), geboren te Maaseik.
Gehuwd met Jules LACROIX.
   7.  Paul Mathieu SAVELKOUL (Savelkouls), geboren op 12-11-1926 te Maaseik, overleden op 08-11-1937 te Maaseik op 10-jarige leeftijd.
   8.  Clemence SAVELKOUL (Savelkoels), geboren op 13-04-1928 te Maaseik (B), overleden op 12-08-1989 te Laeken-Brussel (B) op 61-jarige leeftijd. Overleden in het l'Hôpital Brugmann te Laeken. Begraven op 16-08-1989 te Jette-Brussel (B).
Gehuwd (1) met Jean ASPENSLAG.
Gehuwd (2) met Camile RONSMANS.
   9.  August SAVELKOUL (Savelkoels), geboren te Maaseik.
Gehuwd met N.N. MATHY.
   10.  Marcel Henri Albert SAVELKOUL (Savelkoels), geboren op 10-07-1933 te Maaseik, overleden op 03-04-2003 te St.Lambrechts-Woluwe op 69-jarige leeftijd, begraven op 07-04-2003 te Maaseik-Wurfeld.
Gehuwd met N.N. DECAT.
   11.  Veronique (Vera) SAVELKOUL (Savelkoels), geboren te Maaseik.
Gehuwd (1) met Jean SMITS, geboren op 08-10-1931 te Maaseik, overleden op 26-11-1980 te Brussel op 49-jarige leeftijd, zoon van Joannes Martinus Josephus SMITS en Anna Maria Catharine Elise SIJBERS.
Gehuwd (2) te Maaseik met Albert Joseph TROUWEN, geboren te Maaseik, zoon van Albert TROUWEN en Melvina JANSSEN.

XIIm    Mathias (Mathieu) SAVELKOUL, geboren op 24-04-1903 te Stokkem, overleden op 21-10-1972 te Stokkem (B) op 69-jarige leeftijd, begraven op 26-10-1972 te Stokkem (B), zoon van Franciscus SAVELKOUL (zie XIj) en Maria Catharina Hubertina IJZERMANS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 14-04-1928 te Stokkem (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Jacob Lenssen) met Philomena Elisabeth LENSSEN (Linssen), 23 jaar oud, geboren op 30-12-1904 te Stokkem, overleden op 21-11-1982 te Lanklaar (B) op 77-jarige leeftijd, begraven op 24-11-1982 te Stokkem (B), dochter van Antonius Henricus Godefridus LENSSEN en Anna BAETEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Francois SAVELKOUL (zie XIIIh).
   2.  Irena Maria Catharina Henrica (Irene) SAVELKOUL, geboren te Stokkem, gedoopt te Stokkem (getuige(n): Henricus lenssen en Catharina IJzermans).
Gehuwd voor de kerk te Anderlecht (St.Spiritus) met René GOOSSENS.
   3.  Leon SAVELKOUL (zie XIIIi).

XIIIh    Francois SAVELKOUL, geboren op 04-02-1931 te Stokkem, gedoopt (rk) op 05-02-1931 te Stokkem (getuige(n): Franciscus Savelkoul en Mechtildis Baeten), overleden op 28-03-2005 te Lanklaar op 74-jarige leeftijd, begraven op 02-04-2005 te Stokkem, zoon van Mathias (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIm) en Philomena Elisabeth LENSSEN (Linssen).
Gehuwd voor de kerk te Aken (D) met Rosemarie BREMEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angelika SAVELKOUL, geboren op 08-03-1959 te Aken (D), overleden op 18-02-2005 te Lier (B) op 45-jarige leeftijd, was bij overlijden gescheiden. Begraven op 25-02-2005 te Stokkem, uitvaart.
Gehuwd met Antoine KRAYENBRINK.
   2.  Johny SAVELKOUL (zie XIVd).
   3.  Ria SAVELKOUL.
Gehuwd met Jacky JEURISSEN.
   4.  Rita SAVELKOUL.
Gehuwd met Lambert JEURISSEN.

XIVd    Johny SAVELKOUL, zoon van Francois SAVELKOUL (zie XIIIh) en Rosemarie BREMEN.
Gehuwd met Els JADOULLE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jelle SAVELKOUL, auto mechanieker, geboren te Stokkem.
   2.  Stefanie SAVELKOUL.

XIIIi    Leon SAVELKOUL, geboren te Stokkem, gedoopt te Stokkem (getuige(n): Leo Savelkoul en Elisabeth Lenssen), zoon van Mathias (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIm) en Philomena Elisabeth LENSSEN (Linssen).
Gehuwd voor de kerk te Peizegem bij Merchtem (B) met Silvie SAERENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luc SAVELKOUL.

Xg    Johannes Henricus Hubertus SAVELKOUL, dienstknecht, kleermaker, geboren op 03-05-1822 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-05-1822 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Diris en Mechtildis Korvers), overleden op 03-01-1875 om 16.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 52-jarige leeftijd, zoon van Henricus SAVELKOUL (zie IXe) en Catharina Elisabeth CÖRVERS (Körvers).
Gehuwd (1) op 33-jarige leeftijd op 24-05-1855 te Papenhoven, gehuwd voor de kerk op 24-05-1855 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodorus Wetzels en Petrus Johannes Savelkoul) met Richarda WETZELS, 22 jaar oud, geboren op 28-07-1832 te Obbicht, overleden op 15-11-1869 te Grevenbicht op 37-jarige leeftijd, dochter van Franciscus WETZELS en Helena KNOORS.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 25-08-1870 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 25-08-1870 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Spee en Anna Elisabeth in 't Panhuis) met Anna Barbara HOEDEMAKERS, 43 jaar oud, geboren op 22-10-1826 te Born, overleden op 16-03-1875 te Grevenbicht op 48-jarige leeftijd, zij was weduwe van Hubertus Kubben. Dochter van Joannes Mathijs HOEDEMAKERS (Hoedemaekers), Bij huwelijk landbouwer, en Theresia COPPÉ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Henricus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 25-05-1856 te Buchten, gedoopt (RK) op 25-05-1856 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Hubertus Savelkoul in wiens plaats Godefridus Alers en Helena Knoors), d.o. Petrus Godefriedus Aben loco Henricus Hubertus Savelkoul en Helena Knoors.
   2.  Franciscus (Franz) SAVELKOUL (zie XIk).
   3.  Petrus SAVELKOUL, geboren op 07-07-1860 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 07-07-1860 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Helena Knoors), overleden op 17-04-1863 om 05.00 uur te Grevenbicht op 2-jarige leeftijd, begraven op 19-04-1863 te Papenhoven-Grevenbicht.
   4.  Theodorus SAVELKOUL (zie XIl).
   5.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 28-01-1865 te Grevenbicht, overleden op 28-01-1865 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   6.  Johannes Jacobus SAVELKOUL, geboren op 07-09-1866 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 07-09-1866 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Jacobus Savelkoul en Richarda Knoors), overleden op 04-12-1868 om 18.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 2-jarige leeftijd. Komt na een verblijf in Zutphen terug in Grevenbicht op 16 maart 1901 en gaat bij J. Wenmakers in de Mik wonen.

XIk    Franciscus (Franz) SAVELKOUL, geboren op 20-12-1857 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 20-12-1857 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Wetzels en Gertrudis Elisabeth Savelkoul), overleden op 02-12-1944 te Leiden op 86-jarige leeftijd. Zij komen in 1901 vanuit Duisburg in Duitsland naar Papenhoven. op 08-04-1920 vertrekt de rest van de familie naar Geleen.Hij vertrok op 07-10-1925 naar Leiden Vrouwensteeg 16. Zoon van Johannes Henricus Hubertus SAVELKOUL (zie Xg) en Richarda WETZELS.
Gehuwd met Johanna EVERTS (Evers), geboren op 14-01-1851 te Alfen. In de overlijdenregister van Papenhoven-Grevenbicht staat vermeld dat zij geboren is in Alpen ad Renum (Germaniae), overleden op 20-09-1918 te Obbicht op 67-jarige leeftijd, de familie verhuisde 08-04-1920 naar Geleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Hubertus SAVELKOUL (Savelkaul) (zie XIIn).
   2.  Johannes Hermann SAVELKOUL (zie XIIo).

XIIn    Henricus Hubertus SAVELKOUL (Savelkaul), stucadoor, geboren op 01-05-1890 te Duisburg (Dld.), woonde in 1910 te Obbicht en verhuisde op 08-04-1920 naar Geleen, zoon van Franciscus (Franz) SAVELKOUL (zie XIk) en Johanna EVERTS (Evers).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-02-1920 te Bergen op Zoom met Dorothea Johanna PROOST, 25 jaar oud, geboren op 16-12-1894 te Bergen op Zoom, dochter van Cornelis PROOST en Dina Tona de JAGER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Dina Tona Francisca Maria SAVELKOUL (Savelkaul), geboren op 20-11-1920 te Geleen, overleden op 22-09-2001 te Leiden op 80-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Franciscus Xaverius Cornelis SAVELKOUL (Savelkaul), geboren te Bergen op Zoom.

XIIo    Johannes Hermann SAVELKOUL, geboren op 27-02-1893 te Duisburg (Dld.), op het bidprentje staat als geboortedatum 26-02 1893 vermeld. Overleden op 25-01-1968 te Neerbeek op 74-jarige leeftijd, begraven te Neerbeek. Hij komt 06-12-1921 vanuit Hoensbroek naar Geleen en vertrekt 30-9-1925 naar Leiden aan de Apothekersdijk 10. Zoon van Franciscus (Franz) SAVELKOUL (zie XIk) en Johanna EVERTS (Evers).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 20-10-1920 te Geleen met Josephina Paulina JANSSEN, 23 jaar oud, geboren op 29-04-1897 te Broeksittard, overleden op 02-12-1972 te Sittard op 75-jarige leeftijd, begraven op 06-12-1972 te Neerbeek, afkomstig uit Broeksittard, dochter van Joannes Hendrik JANSSEN en Maria Elisabeth WILLEMS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Francisca SAVELKOUL, geboren te Hoensbroek.
   2.  Theodoor Johannes SAVELKOUL, geboren te Geleen, kwam 28-12-1932 in Eindhoven wonen en vertrok 06-09-1934 naar Leiden.

XIl    Theodorus SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 12-02-1863 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 12-02-1863 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Wetzels en Cecilia Savelkoul). Hij komt na een verblijf in Urmond op 7 april 1882 naar Grevenbicht terug en gaat wonen in de Mik. Bij de keuring voor Militaire Dienst op 13-03-1883 werd hij vrijgesteld wegens broederdienst. Omdat zijn vader toen al was overleden werd Frans Reijnen als voogd aangegeven. Zoon van Johannes Henricus Hubertus SAVELKOUL (zie Xg) en Richarda WETZELS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-01-1887 te Geleen met Maria Ida LUYTEN, 31 jaar oud, geboren op 03-08-1855 te Geleen, dochter van Jan Mathijs Willem LUYTEN en Maria Gertrudis LEMMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Mechtildis SAVELKOUL, geboren op 15-04-1888 te Geleen.

Xh    Petrus Johannes SAVELKOUL, Akkerbouwer, geboren op 23-02-1827 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 23-07-1827 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Catharina Brouwers), overleden op 31-10-1907 om 15.00 uur te Grevenbicht op 80-jarige leeftijd, begraven op 04-11-1907 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Henricus SAVELKOUL (zie IXe) en Catharina Elisabeth CÖRVERS (Körvers).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 03-07-1857 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 07-07-1857 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Franciscus Cörvers en Jacobus Savelkoul) met Joanna GRIJS, 25 jaar oud, geboren op 15-02-1832 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 15-02-1832 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Christianus Tholen en Joanna Schous), overleden op 04-08-1871 te Grevenbicht op 39-jarige leeftijd, "Mogelijk overleden aan verwikkelingen bij de geboorte van haar zoon Johannes Hubertus." Dochter van Cristianus GRIJS, landbouwer, en Johanna Katharina BAARTZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus SAVELKOUL (zie XIm).
   2.  Petrus Johannes Cristianus SAVELKOUL (zie XIn).
   3.  Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIo).
   4.  Elisabeth Maria SAVELKOUL, geboren op 18-11-1865 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 18-11-1865 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Gertrudis Elisabeth Cörvers), overleden op 11-04-1951 te Grevenbicht op 85-jarige leeftijd, begraven op 14-04-1951 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1892 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 01-10-1892 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Arnoldus Savelkoul en Anna Maria Helgers) met Johannes Mathias (Mathijs) HELGERS, 26 jaar oud, geboren op 14-08-1866 te Buchten, gedoopt op 14-08-1866 te Buchten, overleden op 22-09-1930 te Grevenbicht op 64-jarige leeftijd, begraven op 25-09-1930 te Papenhoven-Grevenbicht.
   5.  Maria Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 19-01-1868 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 19-01-1868 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Matthias Savelkoul en Maria Mechtildis Schreurs), overleden op 12-07-1938 te Grevenbicht op 70-jarige leeftijd, begraven op 15-07-1938 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12-04-1895 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 16-04-1895 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Arnoldus Savelkoul en Anna Hubertina Brouns) met Johannes Godefridus BROUNS, 25 jaar oud, geboren op 28-09-1869 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-09-1869 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Godefridus Savelkoul en Cecilia Maessen), overleden op 27-06-1952 te Grevenbicht op 82-jarige leeftijd, begraven op 30-06-1952 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Pieter Mathijs BROUNS, landbouwer, en Anna Elisabeth SAVELKOUL.
   6.  Joanna Catharina SAVELKOUL, geboren op 24-11-1869 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 24-11-1869 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Reinen en Joanna Palmen), overleden op 10-08-1871 om 07.00 uur te Grevenbicht op 1-jarige leeftijd.
   7.  Johannes Hubertus SAVELKOUL, geboren op 11-07-1871 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 11-07-1871 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Maessen en Joanna Palmen), overleden op 12-09-1871 om 08.00 uur te Grevenbicht, 63 dagen oud.

XIm    Henricus SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 24-11-1858 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 24-11-1858 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Beatrix Grijs), overleden op 29-10-1942 te Grevenbicht op 83-jarige leeftijd, begraven op 31-10-1942 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie Xh) en Joanna GRIJS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 06-04-1888 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 10-04-1888 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Johannes Savelkoul en Maria Ida Cörvers) met Maria Hubertina CÖRVERS, 30 jaar oud, geboren op 02-12-1857 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 02-12-1857 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Heuts en Maria Catharina Savelkoul), overleden op 28-11-1925 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1925 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Johannes Franciscus (Jan Frans) CÖRVERS (Körvers), landbouwer, en Maria Catharina HEUTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Jacobus SAVELKOUL (zie XIIp).
   2.  Maria Elisabeth (Elisabeth) SAVELKOUL, geboren op 26-11-1890 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 27-11-1890 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Cörvers en Maria Elisabeth Savelkoul), overleden op 05-01-1973 te Sittard op 82-jarige leeftijd.
   3.  Johannes Arnoldus SAVELKOUL, geboren op 15-01-1894 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 16-01-1894 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Arnoldus Savelkoul en Maria Ida Cörvers), overleden op 25-03-1895 om 22.00 uur te Grevenbicht op 1-jarige leeftijd, begraven op 28-03-1895 te Papenhoven-Grevenbicht.
   4.  Maria Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 16-06-1895 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 16-06-1895 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertus Cörvers en Maria Mechtildis Savelkoul uit Grevenbicht), overleden op 27-03-1902 om 21.00 uur te Grevenbicht op 6-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1902 te Papenhoven-Grevenbicht.
   5.  Petrus Johannes SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 04-12-1896 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 04-12-1896 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Johannes Savelkoul en Maria Ida Cörvers in wiens plaats Maria Hubertina Deumens), overleden op 08-02-1988 te Stein op 91-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht. Op 13 februari 1912 wordt hij in Grevenbicht uitgeschreven om in Obbicht (Papenhoven) te gaan wonen.
Peter Johannes werd op 22 mei 1915 opgeroepen voor keuring voor militairedienst maar werd afgekeurd om dat gebreken had en ook te klein was, 1,57m. op 20 september 1918 werd herkeurd. Hij was nu wel 1,60m maar wegens te slechte voeten werd hij voorgoed ongeschikt verklaard.
   6.  Johannes Jozef SAVELKOUL, geboren op 05-02-1899 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 06-02-1899 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Savelkoul en Maria Elisabeth Cörvers), overleden op 21-02-1987 te Geleen op 88-jarige leeftijd.

XIIp    Petrus Jacobus SAVELKOUL, handlanger kolenmijn en landbouwer, geboren op 31-03-1889 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 31-03-1889 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Johannes Savelkoul en Maria Catharina Heuts), overleden op 21-01-1968 te Sittard op 78-jarige leeftijd, begraven op 25-01-1968 te Papenhoven-Grevenbicht. Werd op 17-12-1908 tot de militaire dienst afgewezen, hij was maar 1,546m, maar kwam later bij de landstorm. Op 20 oktober werd hij weer gekeurd en ditmaal geschikt bevonden. Hij vroeg om bij de wielrijders te komen maar men achtte hem het meest geschikt voor de infanterie. Zoon van Henricus SAVELKOUL (zie XIm) en Maria Hubertina CÖRVERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-05-1918 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 14-05-1918 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodorus Olivers en Elisabeth Savelkoul) met Anna Catharina OLIVERS, 27 jaar oud, geboren op 20-07-1890 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 20-07-1890 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Henricus Diris en Joanna Catharina Segers), overleden op 08-06-1961 te Papenhoven-Obbicht op 70-jarige leeftijd, dochter van Johannes Renier OLIVERS en Anna Catharina SCHRIJNEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus Johannes (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIj).
   2.  Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIIIk).
   3.  Hubertus Theodorus SAVELKOUL, geboren op 01-08-1921 te Papenhoven-Obbicht, geboren volgens bidprentje 31-07-1921 Papenhoven-Obbicht, overleden op 03-10-1931 te Sittard op 10-jarige leeftijd, overleden in het Ziekenhuis te Sittard. Begraven op 06-10-1931 te Papenhoven-Grevenbicht.
   4.  Johannes Hubertus (Jan) SAVELKOUL (zie XIIIl).
   5.  Maria Agnes SAVELKOUL, geboren op 17-12-1924 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 23-10-2008 te Oirsbeek op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd te Obbicht met Jan Hendrik STEVENS, geboren te Schinnen.
   6.  Anna Sibbyla (Billa) SAVELKOUL, geboren op 17-12-1924 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 31-12-2008 te Puth op 84-jarige leeftijd, begraven op 05-01-2009 te Puth.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-12-1950 te Obbicht met Hendricus Johannes CARIS, 27 jaar oud, geboren op 07-11-1923 te Schinnen, overleden op 26-08-2008 te Puth op 84-jarige leeftijd, begraven op 30-08-2008 te Puth.
   7.  Joanna Maria SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht.
   8.  Anna Hubertina SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Cörvers uit Grevenbicht en Anna Olivers uit Papenhoven-Obbicht).
Gehuwd te Obbicht met Johannes JANSSEN, 30 jaar oud, geboren op 21-02-1923 te Stein, overleden op 29-01-2007 te Stein op 83-jarige leeftijd.

XIIIj    Henricus Johannes (Harie) SAVELKOUL, gemeentesecretaris van de gemeente Obbicht, geboren op 14-02-1919 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 15-02-1919 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Gertrudis Olivers uit Geleen), overleden op 13-09-1984 te Papenhoven-Obbicht op 65-jarige leeftijd, zoon van Petrus Jacobus SAVELKOUL (zie XIIp) en Anna Catharina OLIVERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-03-1947 te Limbricht met Maria Paulina (Pauline) PLUYMAKERS, 30 jaar oud, geboren op 01-01-1917 te Noorbeek, overleden op 28-02-2005 te Sittard op 88-jarige leeftijd, begraven op 04-03-2005 te Papenhoven-Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Maria Petronella Tossanus SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
Gehuwd te Obbicht met S.A.M. van NEER.
   2.  Johanna Winanda Maria SAVELKOUL, geboren op 26-05-1949 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 27-05-1949 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Winandus Pluijmaekers uit Limbricht en Anna Catharina Savelkoul-Olivers), overleden op 30-01-1970 te Papenhoven op 20-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1970 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd te Obbicht met Carolus Geroldus van EIJS, geboren te Born.
   3.  Theodorus Peter Elisabeth (Theo) SAVELKOUL, verwarmingsmonteur, geboren te Obbicht.
Gehuwd te Roosteren met Anna Johanna Maria SCHOFFELEN, geboren te Roosteren.
   4.  Wilhelmina Johanna SAVELKOUL, geboren op 01-07-1951 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 02-07-1951 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertus Savelkoul en Wilhelmina Hubertina Heffels-Pluymackers uit Eckelrade), overleden op 08-07-1951 te Sittard, 7 dagen oud.
   5.  Sibilla Josepha Maria (Bella) SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Josephus Hubertus Pluymackers uit Born en Anna Sibilla Savelkoul).
Gehuwd te Obbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Bartholomeus Leonardus Peter (Lei) CORTEN, Drukker, geboren te Born.
   6.  Agnes Petronella SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): E.H.Doyen uit Gronsveld en J.H.Stevens-Savelkoul ui Amsterrade).
Gehuwd te Obbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Johannes Hubertus Bernardus HAMERS, geboren te Munstergeleen.
   7.  Maria Johanna Catharina SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Josefus Jöbses en Joanna Maria Savelkoul).
Gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Petrus Mathias Maria MEVISSEN.
   8.  Peter Anna Hendrikus SAVELKOUL, geboren op 30-09-1958 te Obbicht, overleden op 05-04-1972 te Sittard op 13-jarige leeftijd, begraven op 10-04-1972 te Papenhoven-Grevenbicht.

XIIIk    Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL, geboren op 01-04-1920 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt op 02-04-1920 te Papenhoven-Grevenbicht, overleden op 21-12-1970 te Sittard op 50-jarige leeftijd, begraven op 24-12-1970 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Petrus Jacobus SAVELKOUL (zie XIIp) en Anna Catharina OLIVERS.
Gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Johannes Savelkoul en Maria Gertrudis Coenen) met Ida Hubertina COENEN, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Wenmakers uit Grevenbicht en Hubertina Reinders uit Buchten).
Uit dit huwelijk:
   1.  Agnes Petronella Wilhelmina SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Agnes Hubertina Coenen-Wenmakers).
Gehuwd te Obbicht met Nicolaas Helena WILLEMS, geboren te Amsterade.
   2.  Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL (zie XIVe).
   3.  Henricus Gertrudis Johannes SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hendrikus Savelkoul en Gertrudis Tholen-Coenen).
Gehuwd voor de kerk te Schipperskerk-Obbicht (St.Petrus en Paulus) met Ine LINTZEN.

XIVe    Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL, geboren op 27-12-1950 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 28-12-1950 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Jacobus Coenen en Anna Catharina Savelkoul-Olivers), overleden op 21-03-2006 te Papenhoven-Obbicht op 55-jarige leeftijd, begraven op 25-03-2006 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIIIk) en Ida Hubertina COENEN.
Gehuwd voor de kerk te Guttecoven met Christina Jacoba Maria (Christien) DREESEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maya SAVELKOUL.
   2.  Linda SAVELKOUL.

XIIIl    Johannes Hubertus (Jan) SAVELKOUL, geboren op 10-02-1923 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 26-05-2003 te Voerendaal op 80-jarige leeftijd, begraven op 02-06-2003 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Petrus Jacobus SAVELKOUL (zie XIIp) en Anna Catharina OLIVERS.
Gehuwd (1) te Sittard, het huwelijk werd ontbonden. Echtgenote is Maria Catharina BLOEMERS, geboren te Heerlen.
Gehuwd (2) met Maria (Mies) HUBERS, geboren op 01-04-1916 te Amsterdam, overleden op 20-01-2004 te Ubachsberg op 87-jarige leeftijd, begraven op 24-01-2004 te Papenhoven-Grevenbicht. Zij was gescheiden van Petrus Passmann.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Peter Maria SAVELKOUL, geboren te Sittard.
   2.  Joanna Wilhelmus SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Bloemers uit Sittard en Anna Catharina Savelkoul-Olivers).
Gehuwd voor de kerk te Heppeneert-Maaseik (St.Gertrudis) met Michael HAAGMANS.
   3.  Hendrikus Margaretha SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Johannes Savelkoul uit Born en Martha Maria Bloemers uit Sittard in plaats van Anna Bloemers-Cordewener uit Sittard).
   4.  Theodorus Hendrika SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Henrica Augustina Maria Bloemers in plaats van Maria Anna Bloemers-Cordewener).
   5.  Joseph Sibilla SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Grevenbicht (getuige(n): Joseph August Bloemers uit Sittard en Anna Sibilla Caris-Savelkoul). Zij deed de plchtige communie op 10-06-1965 te Mariëenwaard te Limmel-Maasstricht.
   6.  Anita SAVELKOUL, geboren te Heerlen.

XIn    Petrus Johannes Cristianus SAVELKOUL, geboren op 05-10-1860 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 05-10-1860 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Joanna Baatz), overleden op 05-02-1958 te Limbricht op 97-jarige leeftijd, zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie Xh) en Joanna GRIJS.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-06-1898 te Limbricht met Maria Helena MOCKEN, 28 jaar oud, geboren op 09-10-1869 te Limbricht, overleden op 12-01-1931 te Limbricht op 61-jarige leeftijd, dochter van Mathias Joseph MOCKEN en Maria Cornelia van der SCHUREN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Maria SAVELKOUL, geboren op 13-08-1899 te Limbricht, overleden op 11-01-1980 te Limbricht op 80-jarige leeftijd, begraven op 15-01-1980 te Limbricht.
   2.  Johannes Theodorus (Thei) SAVELKOUL (zie XIIq).
   3.  Johannes Joseph SAVELKOUL (zie XIIr).
   4.  Salvius SAVELKOUL, geboren op 01-01-1905 te Limbricht, overleden op 27-01-1926 te Limbricht op 21-jarige leeftijd.
   5.  Johannes Hendrikus SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
   6.  Jan SAVELKOUL (zie XIIs).
   7.  Anna Maria SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
   8.  Lambertus Hyronimus (Lambert) SAVELKOUL, geboren op 30-09-1913 te Limbricht, overleden op 01-02-1981 te Sittard op 67-jarige leeftijd.

XIIq    Johannes Theodorus (Thei) SAVELKOUL, stucadoor, geboren op 17-09-1900 te Limbricht, overleden op 07-10-1976 te Limbricht op 76-jarige leeftijd, zoon van Petrus Johannes Cristianus SAVELKOUL (zie XIn) en Maria Helena MOCKEN.
Gehuwd te Sittard met Maria Elisabeth Christina HAARDEN, geboren te Sittard, dochter van Godefridus HAARDEN, lanbouwer, en Maria Helena NOLHMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Maria SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
Gehuwd te Limbricht, gehuwd voor de kerk te Limbricht (St.Salvius) met Johannes Jacobus (Sjaak) WIJSHOFF, 28 jaar oud, geboren op 09-05-1926 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 10-05-1926 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Sanders en Eva in 't Panhuis vrouw van Petrus Wijshoff), overleden op 13-04-2008 te Sittard op 81-jarige leeftijd, overleden in het Ziekenhuis te Sittard, begraven op 18-04-2008 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Hubertus WIJSHOFF en Catharina Mechtildus (Til) LEMMENS.
   2.  Anna Maria Josephina SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
Gehuwd te Limbricht met Nicolaas Hubertus (Nic) SCHULPEN, 26 jaar oud, geboren op 02-10-1931 te Grevenbicht, overleden op 17-07-2004 te Limbricht op 72-jarige leeftijd.
   3.  Maria SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
Gehuwd met Johannes Hubertus CLAESSENS, geboren op 08-08-1931 om 01.30 uur te Obbicht, geboren in de Dorpstraat 61
, overleden op 16-04-2008 te Sittard op 76-jarige leeftijd, begraven op 21-04-2008 te Limbricht, zoon van Hubertus CLAESSENS, mijnwerker, en Maria Barbara BOVENDEERT.

XIIr    Johannes Joseph SAVELKOUL, geboren op 18-03-1903 te Limbricht, volgens het bidprentje op 18-02-1903 geboren
, overleden op 23-01-1969 te Sittard op 65-jarige leeftijd, begraven op 27-01-1969 te Limbricht, zoon van Petrus Johannes Cristianus SAVELKOUL (zie XIn) en Maria Helena MOCKEN.
Gehuwd met Anna Maria PETERS, geboren op 11-02-1910 te Kerkrade, overleden op 18-02-1981 te Sittard op 71-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Maria SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
Gehuwd (1) te Limbricht, gescheiden te Limbricht van Victor Frans Hubert SMEETS, geboren te Grevenbicht.
Gehuwd (2) te Roermond met Johannes Hubertus Leonardus SCHEUREN, geboren te Beesel.
   2.  Cristiaan Johannes SAVELKOUL, geboren te Limbricht.
   3.  Maria Emalia SAVELKOUL, geboren te Limbricht.

XIIs    Jan SAVELKOUL, metselaar, uitvoerder in een bouwbedrijf, geboren op 28-02-1910 te Limbricht, overleden op 15-06-1983 te Sittard op 73-jarige leeftijd, zoon van Petrus Johannes Cristianus SAVELKOUL (zie XIn) en Maria Helena MOCKEN.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 10-07-1945 te Broeksittard met Sibilla KIRCHHOFF, 33 jaar oud, geboren op 25-10-1911 te Broeksittard-Sittard, overleden op 22-08-1997 te Sittard op 85-jarige leeftijd, dochter van Johan Josef KIRCHHOFF en Christina KÖSTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Johannes Gemma Christian SAVELKOUL (zie XIIIm).

XIIIm    Peter Johannes Gemma Christian SAVELKOUL, psychotherapeut, geboren te Sittard, zoon van Jan SAVELKOUL (zie XIIs) en Sibilla KIRCHHOFF.
Gehuwd met Gisela Maria (Gisela) ANTONY, geboren te Hessloch (D).
Uit dit huwelijk:
   1.  Michael Joachim SAVELKOUL, geboren te Aken (D).

XIo    Johannes Arnoldus SAVELKOUL, geboren op 17-11-1862 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-11-1862 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Baatz en Gertrudis Elisabeth Savelkoul), overleden op 08-12-1927 te Grevenbicht op 65-jarige leeftijd, begraven op 12-12-1927 te Papenhoven-Grevenbicht. Hoefde niet in dienst wegens broederdienst. Bij de keuring op 15-03-1882 waren zijn gegevens: lengte 1.62m; gezicht ovaal; voorhoofd hoog; ogen bruin; neus spits; mond gewoon; kin rond; haar bruin. Zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie Xh) en Joanna GRIJS.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 08-06-1900 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 12-06-1900 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joseph Schreurs en Johanna Hubertina Brouns) met Maria Catharina Barbara SCHREURS, 32 jaar oud, geboren op 05-01-1868 om 01.00 uur te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 06-01-1868 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Renerus Dreessen en Maria Catharina Savelkoul), overleden op 29-09-1920 te Grevenbicht op 52-jarige leeftijd, begraven op 02-10-1920 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Johannes Hendrikus Hubertus (Harrie) SCHREURS, landbouwer, Herbergier, en Anna Elisabeth DRIESSEN. Voor dit huwelijk werd dispentatie verleend wegens bloedverwantschap in de vierde graad.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus (Peter) SAVELKOUL (de vadder) (zie XIIt).
   2.  Henricus SAVELKOUL (zie XIIu).
   3.  Petrus Renier (Peter) SAVELKOUL (de Geit) (zie XIIv).
   4.  Maria Angelina SAVELKOUL, geboren op 18-03-1905 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 18-03-1905 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Angelina Schreurs), overleden op 21-03-1977 te Maaseik (B) op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 13-03-1933 te Dilsen (B), gehuwd voor de kerk op 13-05-1933 te Dilsen (B) met Johannes (Jean) op de KAMP, 45 jaar oud, geboren op 06-02-1888 te Dilsen, overleden op 02-01-1947 te Stokkem op 58-jarige leeftijd, zoon van Jan Mathijs op den KAMP en Maria Philomena CRIJNS.
Gehuwd (2) met Johannes Hubertus SMEETS, geboren te Ophoven (B).
   5.  Petrus Johannes SAVELKOUL, geboren op 25-04-1906 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 26-04-1906 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Savelkoul en Maria in 't Panhuis), overleden op 22-06-1906 om 18.00 uur te Grevenbicht, 58 dagen oud, begraven op 24-06-1906 te Papenhoven-Grevenbicht.
   6.  Mathias Joseph SAVELKOUL, geboren op 22-04-1907 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 22-04-1907 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mathias Helgers en Barbara Schreurs vrouw van Hubertus Crombach uit Neerbeek in wiens plaats Maria Deumens), overleden op 25-05-1907 om 22.00 uur te Grevenbicht, 33 dagen oud, begraven op 27-05-1907 te Papenhoven-Grevenbicht.
   7.  Johannes Arnoldus SAVELKOUL, geboren op 22-04-1907 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 22-04-1907 te Papenhoven-Grevenbicht, overleden op 25-05-1907 te Grevenbicht, 33 dagen oud, begraven op 27-05-1907 te Papenhoven-Grevenbicht.
   8.  Joseph Maria SAVELKOUL, geboren op 14-07-1908 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 14-07-1908 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joseph Schreurs en Elisabeth Savelkoul vrouw van Mathias Helgers in wiens plaats Maria Deumens), overleden op 26-08-1964 te Venray op 56-jarige leeftijd.
   9.  Maria Francisca (May) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Brouwers en Maria Deumens loco Maria Schreurs woonachtig in Antwerpen (B)).
Gehuwd met Sjeer SALVINO, geboren op 02-11-1907 te Sittard, overleden op 31-12-1975 te Sittard op 68-jarige leeftijd.

XIIt    Petrus (Peter) SAVELKOUL (de vadder), geboren op 20-08-1901 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 21-08-1901 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Petronella Kuijpers), overleden op 31-05-1963 te Grevenbicht op 61-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIo) en Maria Catharina Barbara SCHREURS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17-02-1928 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 18-02-1928 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Savelkoul en Maria Savelkoul) met Lucia Elisabeth SAVELKOUL, 31 jaar oud, geboren op 14-11-1896 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 14-11-1896 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Kitzen en Elisabeth Savelkoul in plaats van Lucia Reynen uit Grevenbicht), overleden op 06-04-1988 om 12.30 uur te Born op 91-jarige leeftijd, vertrok op 24 april 1914 naar Obbicht. Dochter van Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIp) en Maria Gertrudis Mechtildis KITZEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Catharina Angelina SAVELKOUL, geboren op 19-02-1929 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 19-02-1929 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en Angelina Savelkoul uit Grevenbicht), overleden op 12-06-1929 te Sittard, 113 dagen oud, overleden in het ziekenhuis te Sittard. Begraven op 15-06-1929 te Papenhoven-Grevenbicht.
   2.  Johannes Renier (Jan) SAVELKOUL, geboren op 19-07-1930 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 19-07-1930 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Renerus Savelkoul en Maria Savelkoul uit Grevenbicht), overleden op 08-07-1973 te Papenhoven-Obbicht op 42-jarige leeftijd, begraven op 11-07-1973 te Papenhoven-Grevenbicht.
   3.  Mechtilda Jozefina (Tilla) SAVELKOUL, geboren op 11-11-1931 te Grevenbicht, overleden op 10-03-2000 te Berg a/d Maas op 68-jarige leeftijd, begraven op 15-03-2000 te Berg a/d Maas. Uitvaart in Berg a/d Maas waarna crematie.
Gehuwd te Urmond met Peter Hubertus SNACKERS, geboren te Urmond.
   4.  Johannes Jacobus SAVELKOUL (zie XIIIn).
   5.  Johannes Henricus (Harie) SAVELKOUL, geboren op 21-10-1934 te Born, gedoopt (RK) op 22-10-1934 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en Anna wenmakers uit Grevenbicht), overleden op 02-01-1996 te Echt op 61-jarige leeftijd.
   6.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Elisabeth Brouns uit Papenhoven).
Gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Henricus Joseph Hubertus GEILEN.
   7.  Maria Gertrudis Francisca SAVELKOUL, geboren op 23-10-1938 te Grevenbicht, overleden op 09-11-1938 te Grevenbicht, 17 dagen oud, begraven op 11-11-1938 te Papenhoven-Grevenbicht.
   8.  Josephus Wilhelmus Hubertus (Wil) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Joseph Genders en Elisabeth Helgers-Savelkoul).
Gehuwd met Annie van de BERGH, geboren op 08-01-1931 te Grevenbicht, overleden op 08-05-2001 te Sittard op 70-jarige leeftijd, gecremeerd op 12-05-2001 te Geleen.

XIIIn    Johannes Jacobus SAVELKOUL, geboren op 26-11-1932 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 27-11-1932 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Maria Savelkoul), overleden op 11-05-1982 te Grevenbicht op 49-jarige leeftijd, begraven op 15-05-1982 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Petrus (Peter) SAVELKOUL (de vadder) (zie XIIt) en Lucia Elisabeth SAVELKOUL.
Gehuwd te Grevenbicht met Christina Anna SMEETS, geboren te Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Peter Mathilda SAVELKOUL (zie XIVf).

XIVf    Peter Mathilda SAVELKOUL, onderhoudsmonteur, geboren te Grevenbicht, woonachtig binnen de gemeente Born, zoon van Johannes Jacobus SAVELKOUL (zie XIIIn) en Christina Anna SMEETS.
Gehuwd te Born (getuige(n): Arnoldus Elisabeth Smeets neef van de bruidegom em Maria Hendrica Hochstenbach nicht van de bruid) met Maria Ida Henrietta SPEE, produktiemedewerkster, geboren te Born, dochter van Laurentius Antonius Joseph SPEE en Johanna Jacoba Aleida VERSLUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wesley Laurens Christian (Wesley) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
   2.  Kim Anna Elisabeth (Kim) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.

XIIu    Henricus SAVELKOUL, geboren op 28-03-1903 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 28-03-1903 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Schreurs en Maria Mechtildis Savelkoul), overleden op 04-02-1930 te Grevenbicht op 26-jarige leeftijd, begraven op 07-02-1930 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIo) en Maria Catharina Barbara SCHREURS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18-01-1929 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 19-01-1929 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hubert Hanssen en Angelina Savelkoul) met Maria Elisabeth HANSSEN, 22 jaar oud, geboren op 18-07-1906 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 19-07-1906 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus van de Wauw en Maria Elisabeth in 't Panhuis), overleden op 09-12-1960 te Sittard (z) op 54-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Hubertus HANSSEN en Maria Catharina van der WAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 07-11-1929 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 08-11-1929 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Maria Catharina van der Wauw), overleden op 13-05-1930 te Grevenbicht, 187 dagen oud, begraven op 15-05-1930 te Papenhoven-Grevenbicht.

XIIv    Petrus Renier (Peter) SAVELKOUL (de Geit), mijnwerker, geboren op 13-04-1904 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 13-04-1904 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Renerus Schreurs en Hubertina Cörvers), overleden op 23-02-1984 te Sittard op 79-jarige leeftijd, begraven op 26-06-1984 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIo) en Maria Catharina Barbara SCHREURS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 13-06-1931, gehuwd voor de kerk op 13-06-1931 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Jozef Savelkoul en Maria Wenmakers) met Anna Maria Hubertina Elisabeth (Anna) WENMAKERS (An van de geit), 20 jaar oud, geboren op 30-06-1910 te Born, overleden op 03-02-1984 te Grevenbicht op 73-jarige leeftijd, dochter van Maximiliaan WENMAKERS en Anna Catharina Hubertina ZANDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIIIo).
   2.  Johanna Catharina Angelina (Jeanne) SAVELKOUL, geboren op 14-02-1934 te Obbicht, gedoopt (rk) op 15-02-1934 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Max Wenmakers en Angelina Savelkoul), overleden op 11-10-1998 te Sittard H op 64-jarige leeftijd, begraven te Nieuwstadt.
Gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Wilhelmus Mathias BEX, geboren te Nieuwstadt, zoon van Karel Theodoor BEX en Mechtildis (Tillie) LOUSBERG.
   3.  Maria Francisca (Mia) SAVELKOUL, geboren op 17-10-1935 te Obbicht, gedoopt (rk) op 17-10-1935 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Josephus Savelkoul en Maria Wenmakers uit Grevenbicht), overleden op 25-02-1996 te Sittard op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 16-jarige leeftijd op 22-09-1952 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Peter Johannes Hubertus (Piet) van OOL, 27 jaar oud, geboren op 08-02-1925 te Susteren, overleden op 08-04-1988 te Sittard op 63-jarige leeftijd. Is lang werkzaam geweest op de Oranje Nassau III. Toen die mijn gesloten werd vond hij werk bij de dakpannenfabriek R.B.B., waar hij later werd afgekeurd. ( bron bidprentje).
   4.  Elisabeth Wilhelmina SAVELKOUL, geboren te Obbicht.
Echtgenoot is Gerardus Greogorius Gertruda PESGENS, 20 jaar oud, geboren op 23-02-1940 te Susteren, overleden op 23-10-1973 te Sittard (z) op 33-jarige leeftijd, zeswekendienst op 08-12-1973 te Susteren-Mariaveld.
   5.  Jacobus Hendrikus SAVELKOUL (zie XIIIp).
   6.  Johannes Petrus Arnoldus SAVELKOUL, geboren te Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Henriette Agnes Wenmakers).
Gehuwd voor de kerk te Koningsbosch met Maria Elisabeth Josephina LAUGHS.
   7.  Hubert Joseph Marie SAVELKOUL (zie XIIIq).
   8.  Franciscus Wilhelmina Joseph SAVELKOUL (zie XIIIr).
   9.  Andreas SAVELKOUL (zie XIIIs).
   10.  Maria Helena SAVELKOUL, geboren te Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus August Wenmakers en Maria Helena Wallraven uit Tudderen).
   11.  Johanna Petronella Maria (Hannie) SAVELKOUL, geboren op 20-05-1954 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 23-05-1954 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Peter Johannes Savelkoul en Johanna Catharina Angelina Savelkoul), overleden op 02-05-2003 te Obbicht op 48-jarige leeftijd, gecremeerd op 07-05-2003 te Geleen.
Echtgenoot is Leonardus SEVRIENS.
   12.  Johannes Elisabeth Hubertus SAVELKOUL, geboren te Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Beckers en Lies Savelkoul).
Gehuwd te Hoensbroek met Wilhelmina Hendrika EDERVEEN, geboren te Hoensbroek.

XIIIo    Petrus Johannes SAVELKOUL, geboren op 21-07-1932 te Obbicht, overleden op 15-05-2009 te Sittard-Geleen ziekenhuis op 76-jarige leeftijd, zoon van Petrus Renier (Peter) SAVELKOUL (de Geit) (zie XIIv) en Anna Maria Hubertina Elisabeth (Anna) WENMAKERS (An van de geit).
Gehuwd te Sittard met Elisabeth Engeline STEENBAKKERS, geboren te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cornelis Peter Hendrik SAVELKOUL, geboren te Sittard.

XIIIp    Jacobus Hendrikus SAVELKOUL, metselaar, geboren te Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Hubertus Jacobus Wenmakers en Maria Elisabeth Savelkoul-Hanssen), zoon van Petrus Renier (Peter) SAVELKOUL (de Geit) (zie XIIv) en Anna Maria Hubertina Elisabeth (Anna) WENMAKERS (An van de geit).
Gehuwd te Stein met Elisaebth Laura BROUNS, geboren te Stein.
Uit dit huwelijk:
   1.  Barbara Petra Maria SAVELKOUL, geboren te Stein.
Gehuwd te Stein met Antonius Jacobus Marie MEIJERS, geboren te Stein.
   2.  Annetta Antonia Maria SAVELKOUL, geboren te Heerlen.
Gehuwd te Stein met Andreas Theodorus van de WAL, geboren te Stein.
   3.  Jacqueline Johanna Maria SAVELKOUL, geboren te Stein.
Gehuwd te Born met Jacobus Mechtildis Godefridus KENTGENS, geboren te Sittard, woonachtig binnen de gemeente Born, zoon van Nicolaas Hendrikus KENTGENS en Anna Catharina HENDRIKX.
   4.  René Peter Jacobus SAVELKOUL (zie XIVg).
   5.  Laura Elisabeth Maria SAVELKOUL, geboren te Geleen.

XIVg    René Peter Jacobus SAVELKOUL, geboren te Stein, zoon van Jacobus Hendrikus SAVELKOUL (zie XIIIp) en Elisaebth Laura BROUNS.
Gehuwd met Vivian HOCHSTENBACH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niek SAVELKOUL, geboren te Stein.

XIIIq    Hubert Joseph Marie SAVELKOUL, geboren te Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Wenmakers en Elisabeth Savelkoul), zoon van Petrus Renier (Peter) SAVELKOUL (de Geit) (zie XIIv) en Anna Maria Hubertina Elisabeth (Anna) WENMAKERS (An van de geit).
Gehuwd te Urmond, gehuwd voor de kerk te Lindeheuvel-Geleen met Johanna Gerarda Christina TUMMERS, geboren te Geleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roy Hendrik Maria SAVELKOUL, geboren te Heerlen.

XIIIr    Franciscus Wilhelmina Joseph SAVELKOUL, vrachtwagenrijder, geboren te Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Maria Franciskus Helgers en Catharina Wilhelmina Wenmakers), zoon van Petrus Renier (Peter) SAVELKOUL (de Geit) (zie XIIv) en Anna Maria Hubertina Elisabeth (Anna) WENMAKERS (An van de geit).
Gehuwd te Sittard, gehuwd voor de kerk te Heppeneert-Maaseik (B) (St.Gertrudis) met Maria Richarda HOCHSTENBACH, geboren te Sittard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patricia Petra Josephina Maria SAVELKOUL, geboren te Elsloo.
Gehuwd te Stein met Urbain Hubert Pierre Agnes FRISSEN, geboren te Maastricht.
   2.  Franciscus Catharina Gerardus Joseph SAVELKOUL, geboren te Elsloo.
Gehuwd te Stein met Maria Elisabeth Mathijs SMEETS, geboren te Geleen.

XIIIs    Andreas SAVELKOUL, geboren te Sittard, gedoopt te Sittard (getuige(n): Henricus Helgers en Anna Janssen), zoon van Petrus Renier (Peter) SAVELKOUL (de Geit) (zie XIIv) en Anna Maria Hubertina Elisabeth (Anna) WENMAKERS (An van de geit).
Gehuwd met Gemma Maria TEUNISSE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert André SAVELKOUL, chauffeur, geboren te Leiden, woonachtig binnen de gemeente Born.
Gehuwd te Born met Michella Wilhelmina Maria JETTEN, geboren te Geleen, woonachtig binnen de gemeente Born, dochter van Johannes Hubertus JETTEN en Maria Petronella van MÖLKEN.

Xi    Johannes Jacobus SAVELKOUL, kleermaker, geboren op 14-10-1831 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 14-10-1831 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Diris en Beatrix Grijs), overleden op 18-07-1906 om 04.00 uur te Grevenbicht op 74-jarige leeftijd, begraven op 21-07-1906 te Papenhoven-Grevenbicht. Johannes Jacobus Savelkoul komt voor in een proces verbaal van veldwachter Jacobus Kuipers, op gemaakt aan de hand van het lossen van pistoolschoten op een afstand van ongeveer acht ellen van het gebouw van Peter Sanders op 22 februari 1859.
Het volledige Proces verbaal luidde:
Op 22 februari heb ik Jacobus Kuipers, veldwachter der gemeente Grevenbicht, bij het doen mijne gewone ronde in de uitgestrektheid dezer gemeente bevonden,
Jacobus Savelkoul, oud 26 jaren wonende te Grevenbicht, zoon van Hendrikus Savelkoul en van Elisabeth Cörvers, landbouwers wonende te Grevenbicht, Wilhelmus Stans, oud 27 jaren, zoon van wijlen Jacobus Stans wonende alhier en van de nog levende Elisabeth Cörvers, landbouwster, wonende te Grevenbicht, op een plaats, gelegen in het dorp te Grevenbicht genaamd den Eikenboom, alwaar Jacobus Savelkoul en Wilhelmus Stans, ieder een pistoolschot losten, op den afstand van ongeveer acht ellen van het gebouw van Peter Sanders, waar op ik proces verbaal heb verklaart.
Van Al het welk ik dadelijk het tegenwoordig proces verbaal op den eed bij het aangaan mijnen bediening gedaan, heb opgemaakt om naar bevoegde regter in te zenden op dat de beklaagden volgens de wet gestraft worden.
Aldus met waarheid gedaan te Grevenbicht op dag maand en jaar als boven. Zoon van Henricus SAVELKOUL (zie IXe) en Catharina Elisabeth CÖRVERS (Körvers).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 10-10-1862 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 12-10-1862 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Spee en Maria Elisabeth Savelkoul) met Maria Cath.Mechtildus BROUWERS, 30 jaar oud, geboren op 01-03-1832 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 01-03-1832 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Brouwers en Cecilia Savelkoul), overleden op 16-03-1874 te Grevenbicht op 42-jarige leeftijd, dochter van Joannes Arnoldus BROUWERS en Maria Eva SAVELKOUL, dienstmeid.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIp).
   2.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 21-03-1864 te Grevenbicht, volgens haar Bidprentje geboren op 20 maart 1864, gedoopt (RK) op 21-03-1864 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Brouwers en Maria Elisabeth Savelkoul), overleden op 20-12-1929 om 23.00 uur te Buchten op 65-jarige leeftijd. Na haar huwelijk wordt zij in Grevenbicht op 9 februari 1912, uitgeschreven en verhuisd naar Born.
Gehuwd (1) op 30-jarige leeftijd op 11-05-1894 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 15-05-1894 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Janssen en Helena Meijers) met Hendrikus JANSSEN, 29 jaar oud, stucadoor, geboren op 26-12-1864 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 26-12-1864 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Brouns en Elisabeth Janssen). Hij staat in Grevenbicht in het overlijdensregister ingeschreven onder akte nummer 27. met de vermelding van het afschrift van de gemeente Wanne (D) van 12-10-1910. Overleden op 09-01-1910 te Wanne (D) op 45-jarige leeftijd, zoon van Joannes Wilhelmus (Willem) JANSSEN en Elisabeth BROUNS.
Gehuwd (2) op 47-jarige leeftijd op 02-02-1912 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 03-02-1912 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Christiaan Maessen uit Buchten en Maria Smeets uit deze parochie) met Johannes Arnoldus URLINGS, 51 jaar oud, geboren op 17-11-1860 te Buchten, overleden op 20-09-1947 op 86-jarige leeftijd, zoon van Johannes Nicolaas URLINGS en Maria Anna MAES (Maessen).
   3.  Johannes Henricus SAVELKOUL (zie XIq).
   4.  Gertrudis Mechtildis SAVELKOUL, geboren op 29-01-1869 om 04.00 uur te Grevenbicht, overleden op 29-12-1870 om 12.00 uur te Grevenbicht op 1-jarige leeftijd.

XIp    Johannes Arnoldus SAVELKOUL, kleermaker, geboren op 19-03-1863 te Grevenbicht, volgens het overlijdensregister van de parochie Papenhoven-Grevenbicht geboren op 20-03-1863. Gedoopt (RK) op 20-03-1863 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Brouwers en Gertrudis Elisabeth Savelkoul), overleden op 19-04-1942 te Grevenbicht op 79-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1942 te Papenhoven-Grevenbicht. Werd bij de keuring voor militaire dienst op 13-03-1883 afgekeurd wegens te klein. Zijn kenmerken waren: lengte 1,44m; gezicht klein; voorhoofd normaal; ogen bruin; neus klein; mond klein; kin spits; haar bruin. Zoon van Johannes Jacobus SAVELKOUL (zie Xi) en Maria Cath.Mechtildus BROUWERS.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-11-1890 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 18-11-1890 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Augustinus Kitzen en Elisabeth Savelkoul) met Maria Gertrudis Mechtildis KITZEN, 33 jaar oud, geboren op 10-01-1857 om 14.00 uur te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 10-01-1857 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Rademakers en Gertrudis Rademakers loco Gertrudis Kitzen), overleden op 17-11-1931 te Grevenbicht op 74-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1931 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Johannes Theodorus KITZEN en Maria Gertrudis RADEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lucia Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 14-11-1896 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 14-11-1896 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Kitzen en Elisabeth Savelkoul in plaats van Lucia Reynen uit Grevenbicht), overleden op 06-04-1988 om 12.30 uur te Born op 91-jarige leeftijd, vertrok op 24 april 1914 naar Obbicht.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 24-11-1922 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 02-12-1922 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Ruber en Maria Savelkoul beide uit Grevenbicht) met Peter Johannes RUBER, 36 jaar oud, stucadoor, geboren op 16-07-1886 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 17-07-1886 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Ruber en Angela Genders), overleden op 25-07-1923 te Maaseik (B) op 37-jarige leeftijd, begraven op 28-07-1923 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Petrus (Pieter) RUBER en Maria Ida GENDERS.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 17-02-1928 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 18-02-1928 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Savelkoul en Maria Savelkoul) met Petrus (Peter) SAVELKOUL (de vadder), 26 jaar oud (zie XIIt).
   2.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 20-09-1899 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-09-1899 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Kitzen en Maria Catharina Schreurs), overleden op 11-04-1985 te Grevenbicht op 85-jarige leeftijd. Op een persoonskaart van Sittard staat zij als Gertrudis Hendrine Savelkoul vermeld die komende uit een betrekking in Roosteren als dientbode aan de slag ging van 23-06-1920 tot 24-01-1921 in Sittard aan de Brandstraat 18, waarna zij naar Nuth vertrok.
Gehuwd op 40-jarige leeftijd op 01-08-1940 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 17-08-1940 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Genders en Petrus Ruber) met Joseph Herman GENDERS, 45 jaar oud, geboren op 22-09-1894 te Grevenbicht, overleden op 12-04-1953 te Grevenbicht op 58-jarige leeftijd, begraven op 14-04-1953 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Henricus GENDERS en Gertrudis MAASSEN.

XIq    Johannes Henricus SAVELKOUL, caféhouder, geboren op 18-02-1866 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 18-02-1866 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Maria Catharina Brouwers), overleden op 10-11-1904 om 10.30 uur te Grevenbicht op 38-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jacobus SAVELKOUL (zie Xi) en Maria Cath.Mechtildus BROUWERS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 14-01-1898 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 18-01-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Arnoldus Savelkoul en Maria Catharina Peters) met Maria Josepha BROUNS (Broens), 26 jaar oud, geboren op 29-09-1871 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 30-09-1871 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Broens en Johanna Kuypers), overleden op 18-10-1919 te Grevenbicht op 48-jarige leeftijd, begraven op 21-10-1919 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Wilhelmus BROUNS en Maria Sophia Magdalena GUBBELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus SAVELKOUL (zie XIIw).
   2.  Johannes Wilhelmus SAVELKOUL, geboren op 30-01-1900 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 30-01-1900 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Wilhelmus Brouns en Mechtildis Kitzen beiden uit Grevenbicht), overleden op 10-08-1917 om 17.00 uur te Grevenbicht op 17-jarige leeftijd, verhuisde op 18 april 1913 naar Born.
   3.  Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIIx).
   4.  Johannes Martinus SAVELKOUL (zie XIIy).
   5.  Anna Maria Hubertina (Tina) SAVELKOUL (Tina van den Das), geboren op 17-08-1904 om 19:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 18-08-1904 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Guilelmus Reijnen en Anna Brouns loco Hubertina Brouns), overleden op 01-04-1974 te Grevenbicht op 69-jarige leeftijd, begraven op 05-04-1974 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11-11-1927 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 12-11-1927 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Jacques Savelkoul en Mechtildis op den Kamp) met Johannes Theodorus op den KAMP (de Ment), 26 jaar oud, mijnwerker, geboren op 26-05-1901 te Grevenbicht, op het bidprentje staat als geboortedatum 26-01-1901 vermeld, gedoopt (rk) op 26-05-1901 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus op den Kamp en Maria Schlangen uit Dieteren), overleden op 24-04-1967 te Grevenbicht op 65-jarige leeftijd, begraven op 27-04-1967 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Henricus op den KAMP en Maria SCHLANGEN (Slangen).

XIIw    Jacobus SAVELKOUL, mijnwerker, geboren op 17-10-1898 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 17-10-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Anna Brountz beiden uit Grevenbicht), overleden op 24-01-1969 te Grevenbicht op 70-jarige leeftijd. Op 5 mei 1916 vertrekt hij naar Born. Zoon van Johannes Henricus SAVELKOUL (zie XIq) en Maria Josepha BROUNS (Broens).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 16-11-1928 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 17-11-1928 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Savelkoul en Maria Hubertina Brouwers) met Maria Catharina BROUWERS, 29 jaar oud, geboren op 27-11-1898 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 27-11-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Thomas Brouwers en Catharina Lemmens), overleden op 09-10-1974 te Grevenbicht op 75-jarige leeftijd, begraven op 12-10-1974 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Jozef Martinus Hubertus BROUWERS en Maria Catharina Hubertina SCHRIJNEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht. Doodgeboren kind, geslacht niet vermeld en ook niet gedoopt.
   2.  Josefina Maria Hubertina (Tiny) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Josephus Brouwers en Hubertina Savelkoul).
Gehuwd met Johannes (Jan) in 't PANHUIS.
   3.  Mathias Johannes Maria (Tjeu) SAVELKOUL, geboren op 07-10-1933 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 08-10-1933 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mathias Savelkoul en Maria Schrijnemakers uit Grevenbicht), overleden op 14-10-1996 te Grevenbicht op 63-jarige leeftijd, begraven op 18-10-1996 te Papenhoven-Grevenbicht.

XIIx    Johannes Arnoldus SAVELKOUL, houwer op de kolenmijn, geboren op 02-08-1901 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 02-08-1901 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Arnoldus Savelkoul in iwens plaats Jacobus Savelkoul en Maria Catharina Brouns allen uit deze parochie), overleden op 30-05-1968 te Sittard op 66-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus SAVELKOUL (zie XIq) en Maria Josepha BROUNS (Broens).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-02-1930 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 01-03-1930 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Theodorus op den Kamp) met Maria Richarda (Gar) HERMANS, 26 jaar oud, geboren op 25-10-1903 te Grevenbicht, overleden op 10-07-1961 te Papenhoven-Obbicht op 57-jarige leeftijd, dochter van Josephus HERMANS en Hubertina DONDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubertina Maria SAVELKOUL, geboren op 20-11-1930 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-11-1930 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Maria Dohmen uit Grevenbicht), overleden op 22-02-1948 te Grevenbicht op 17-jarige leeftijd, begraven op 25-02-1948 te Papenhoven-Grevenbicht.
   2.  Joseph Hendrikus (Josef) SAVELKOUL (zie XIIIt).
   3.  Peter Johannes Marie (Piet) SAVELKOUL (zie XIIIu).

XIIIt    Joseph Hendrikus (Josef) SAVELKOUL, geboren te Obbicht (Papenhoven), zoon van Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIIx) en Maria Richarda (Gar) HERMANS.
Gehuwd te Obbicht met Catharina Augusta van POL, geboren te Obbicht, dochter van Frederich Anton van POL en Bertha SARNEEL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hubertus Frederic SAVELKOUL, geboren te Obbicht (Papenhoven).
   2.  Hubertina Richarda Frederica Petra SAVELKOUL, geboren te Obbicht (Papenhoven).
   3.  Peter Maria Joseph SAVELKOUL, geboren te Obbicht (Papenhoven).

XIIIu    Peter Johannes Marie (Piet) SAVELKOUL, geboren op 01-07-1939 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 02-07-1939 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Johannes Kriens en Maria Catharina Hölsgens-Demandt), overleden op 01-10-1999 te Herkenbosch op 60-jarige leeftijd, gecremeerd op 05-10-1999 te Geleen, zoon van Johannes Arnoldus SAVELKOUL (zie XIIx) en Maria Richarda (Gar) HERMANS.
Gehuwd (1) te Obbicht, gescheiden te Born van Hildegard GÖTTE, geboren te Unterbruch (D).
Gehuwd (2) te Born (getuige(n): Savelkoul Joseph Hendrikus uit Tegelen broer van de bruidegom, Insupp Wilhelmina Francisca uit Maastricht dochter van de bruid, Insupp Ronald uit Helmond zoon van de Bruid, van de Pol Catharina Augusta schoonzuster van de bruidegom) met Agnes Maria Josephina VANMEULENBROECK, geboren te Heerlen, dochter van Franciscus Hubertus VANMEULENBROECK en Wilhelmina ROBERTS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Johannes Anna Richarda (Carin) SAVELKOUL, geboren te Obbicht.

XIIy    Johannes Martinus SAVELKOUL, geboren op 26-06-1902 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 27-06-1902 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Martinus Brouns in wiens plaats Ludovicus Spee en Lucia Reinen), overleden op 11-02-1977 te Sittard op 74-jarige leeftijd, zoon van Johannes Henricus SAVELKOUL (zie XIq) en Maria Josepha BROUNS (Broens).
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-02-1931 te Bandoeng (Indonesië) met Johanna Sainem KARTO, 26 jaar oud, geboren op 17-09-1904 te Salatiga (Indonesie), overleden op 12-07-1978 te Geleen op 73-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Martina Christina (Joke) SAVELKOUL, geboren op 17-01-1932 te Djokjakarta (Indonesië, overleden op 12-04-1988 te Sittard op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25-02-1955 te Grevenbicht met Laurentius Peter Marie (Lau) DELSEN, 27 jaar oud, geboren op 29-06-1927 te Susteren, overleden op 04-10-1985 te Susteren op 58-jarige leeftijd.
   2.  Maria Jozefina (Mary) SAVELKOUL.
Gehuwd met Jonas Martinus (John) KOSTER, geboren 1922, overleden op 14-09-2004 te Geleen, gecremeerd op 18-09-2004 te Geleen.

Xj    Johannes Matheus (Jan Mathijs) SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 25-07-1837 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-07-1837 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Henricus Brouwers en Maria Catharina Savelkoul), overleden op 25-05-1870 om 11.00 uur te Grevenbicht op 32-jarige leeftijd, zoon van Henricus SAVELKOUL (zie IXe) en Catharina Elisabeth CÖRVERS (Körvers).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20-11-1867 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 21-11-1867 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Peters en Joseph de Luyker) met Maria Gertrudis PEETERS, 24 jaar oud, geboren op 13-06-1843 te Grevenbicht, dochter van Leonardus PEETERS en Maria Catharina LEMMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Henricus SAVELKOUL, geboren op 04-05-1868 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 04-05-1868 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hendrikus Savelkoul en Maria Catharina Lemmens), overleden op 30-12-1897 om 15.00 uur te Grevenbicht op 29-jarige leeftijd, begraven op 03-01-1898 te Papenhoven-Grevenbicht. Werd op 13-03-1888 goedgekeurd voor de Nationale Militie. Zijn signalement luidde: lang 1,593m; gezicht ovaal; voorhoofd rond; ogen bruin; neus breed; mond gewoon; kin rond; haar zwart; en lidteken op linkerwang.
   2.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 21-08-1870 te Grevenbicht, overleden op 21-08-1870 te Grevenbicht, 0 dagen oud, begraven op 23-08-1870 te Papenhoven-Grevenbicht.

IXf    Theodorus SAVELKOUL, in 1840 schoenmaker, geboren op 04-05-1799 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 04-05-1799 te Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Houtissen en Catharina Nijssen), overleden op 29-09-1848 om 05.00 uur te Grevenbicht op 49-jarige leeftijd, begraven op 01-10-1848 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Wilhelmus SAVELKOUL (zie VIIId) en Maria Judith HOUTISSEN.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16-11-1832 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 16-11-1832 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Michael Brouwers en Daniël Brouwers) met Anna Maria BROUWERS, 24 jaar oud, geboren op 30-12-1807 te Papenhoven, overleden op 03-02-1857 te Papenhoven op 49-jarige leeftijd, dochter van Rijnerus (Renier) BROUWERS en Maria Anna (Anna) SAVELKOUL, huishoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Michael (Michael) SAVELKOUL (zie Xk).
   2.  Maria Agnes SAVELKOUL, geboren op 02-07-1835 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 02-07-1835 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Maria Agnes Brouwers), overleden op 08-07-1837 om 22.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 2-jarige leeftijd.
   3.  Anna Mechtildus SAVELKOUL, dienstmeid, geboren op 04-07-1837 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 04-07-1837 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Brouwers en Maria Catharina Savelkoul loco Anna Mechtildis Savelkoul), overleden op 01-06-1876 om 10.00 uur te Grevenbicht op 38-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-04-1863 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 15-04-1863 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hubertus Savelkoul en Anna Elisabeth Leurs) met Nicolaas LEURS, 28 jaar oud, dienstknecht later landbouwer en weer later dagloner, geboren op 24-06-1834 te Born, overleden op 17-10-1906 te Grevenbicht op 72-jarige leeftijd, zoon van Joannes (Jan) LEURS en Maria Anna SCHRIJNEMAKERS.
   4.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 19-01-1840 te Grevenbicht, overleden op 19-01-1840 te Grevenbicht, 0 dagen oud, levenloos geboren.
   5.  Johannes Jozef SAVELKOUL (zie Xl).
   6.  Hubertus SAVELKOUL (zie Xm).
   7.  Petrus Theodorus SAVELKOUL, geboren op 03-03-1849 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-03-1849 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Maria Agnes Rademakers), overleden op 29-03-1849 om 06.00 uur te Grevenbicht, 26 dagen oud.

Xk    Johannes Michael (Michael) SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 17-08-1833 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 17-08-1833 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Michael Brouwers en Maria Catharina Savelkoul), overleden op 11-11-1874 te Chanhassen Carver County Minnesota op 41-jarige leeftijd. Op 28 februari 1863 wordt door Notaris Hupkens uit Urmond, 's middags om 3 uur op verzoek van Jan Michel Savelkoul te Grevenbicht, een huis met toebehoor en percelen bouwland onder Grevenbicht verkocht. Dit gebeurt omdat hij met zijn gezin naar Amerika vertrekt.
Hij vertrok met zijn gezin, en de familie van zijn schoonvader naar Amerika vanuit Antwerpen, waar hij op 22 april 1863 in New York arriveerde. Hij maakte de oversteek met het schip "Germania" van kapitein John Hohorst. Zoon van Theodorus SAVELKOUL (zie IXf) en Anna Maria BROUWERS.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 10-10-1862 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 14-10-1862 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Josephus Savelkoul en Petrus van Sloun) met Maria Gertrudis van SLOUN, 27 jaar oud, dienstmeid, geboren op 20-09-1835 te Born, overleden op 07-11-1927 te USA op 92-jarige leeftijd, begraven te St.Victoria Carver Co. MN, zij huwde nogmaals te Chaska USA met de Belg Mathias Rosen (*01-01-1848,+0201-1877), dochter van Wilm Renier van SLOUN, bij zijn huwelijk was kleermaker, en Dorothea FRENCKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria (Mary) SAVELKOUL, geboren op 25-07-1864 te Chanhassencarver Co MN, overleden op 19-10-1944 te Victoria Minnesota USA op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd 1885 te USA met Joseph SCHNEIDER, geboren 00-9-1863 te Minnesota, overleden op 11-05-1948 te Carver Co.MN.
   2.  Agnes SAVELKOUL, geboren 1867 te Chanhassen Carver Co.MN, gedoopt te Stevens Co.MN.
Gehuwd met Joseph KALEY.
   3.  Joannes Michael Theodorus (Leonard) SAVELKOUL (zie XIr).
   4.  Elisabeth Lizzy SAVELKOUL, geboren op 26-06-1874 te Chanhassen Carver Co.MN, overleden op 14-05-1916 te Victoria Carver Co MN op 41-jarige leeftijd, begraven te St.Victoria Church Victoria MN.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 29-10-1895 te Victoria Carver Co MN met Franciscus (Frank) TSCHIMPERLE, 25 jaar oud, landbouwer, geboren op 09-09-1870 te Victoria Carver Co MN, overleden op 23-10-1948 te Minneapolis Hennepin MN op 78-jarige leeftijd, hij overleed aan hart problemen, zoon van Franz TSCHIMPERLE en Theresia SCHUETZ.
Gehuwd (2) met Joseph KALEY.

XIr    Joannes Michael Theodorus (Leonard) SAVELKOUL, geboren op 05-06-1872 te Chanhassen Carver Co. MN, overleden op 01-06-1914 te Hennepin Co.MN op 41-jarige leeftijd, begraven te Guardian Angels Cath.Cem. Chaska, Carver Co. MN, zoon van Johannes Michael (Michael) SAVELKOUL (zie Xk) en Maria Gertrudis van SLOUN, dienstmeid.
Gehuwd met Anna Theresa TSCHIMPERLE, geboren op 25-04-1881, overleden op 18-10-1926 te Carver Co MN op 45-jarige leeftijd, dochter van Franz TSCHIMPERLE en Theresia SCHUETZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Raymond Francis SAVELKOUL, geboren op 02-03-1906 te Wright Co.MN, overleden op 29-04-1961 te Hennepin Co. MN op 55-jarige leeftijd.
Gehuwd met Mary ETHERIDGE.
   2.  Matthew SAVELKOUL, geboren op 24-04-1908 te Wright Co. MN, overleden op 03-02-1959 te Hennepin Co.MN op 50-jarige leeftijd, begraven te Gardian Angels cath. Cem. Chaska Carver Co. MN.
   3.  Baby SAVELKOUL, geboren 00-1-1914 te Minnesota, overleden 00-6-1914 te Minnesota.

Xl    Johannes Jozef SAVELKOUL, geboren op 28-02-1842 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 28-02-1842 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Josephus Brouwers en Cecilia Savelkoul in wiens plaats Maria Catharina Savelkoul), overleden op 05-11-1900 te Chaska USA op 58-jarige leeftijd. In de Weckly Valley Herald van 29 januari 1885 staat het volgende vermeld:
Joseph Savelkoul uit Chanhassen heeft zijn 40 acres farm geruild met Cornelius Klingelhoutz uit dezelfde plaats, voor een huis en een perceel grond in deze plaats. Mr S. wil volgend voorjaar verhuizen en permanent burger worden van Chaska. Hij woonde voor zijn emigratie naar Amerika nog een tijdje in Sittard vermoedelijk als knecht. Zoon van Theodorus SAVELKOUL (zie IXf) en Anna Maria BROUWERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 18-06-1870 te Chaska USA met Mary Catharina DUNN, 18 jaar oud, geboren op 23-04-1852 te Brooklyn New York, overleden op 22-09-1907 te Chaska Minnesota op 55-jarige leeftijd. Zij ligt begraven op het kerkhof van de Guardians Angels te Chaska. Mary Cathrina Dunn was te Brooklyn-New York geboren uit Ierse ouders. Op 3 jarige leeftijd werd zij wees kwam naar Shakopee bij haar oom Mr Devaney in 1857en werd in 1865 door Mrs Maxwell geadopteerd,Zij kreeg in totaal 14 kinderen waarvan er 10 achterhaald zijn. Dochter van John DUNN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Lawrence John SAVELKOUL, geboren op 15-10-1872 te Chaska Minnesota USA, overleden op 09-10-1944 te Chaska,Carver MN USA op 71-jarige leeftijd, van beroep arbeider en ongehuwd.
   2.  Francis Hubert SAVELKOUL, geboren op 05-07-1874 te Chaska Minnesota USA. Leefde in St.Paul.
   3.  Mary Ann Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 21-02-1876 te Chanhassen Township, overleden op 02-02-1879 te Chaska Minnesota USA op 2-jarige leeftijd.
   4.  Mathias Joseph (Matt) SAVELKOUL (zie XIs).
   5.  Anna Mary Sophia (Anny) SAVELKOUL, geboren op 16-08-1882 te Chaska Minnesota USA, overleden op 01-09-1965 op 83-jarige leeftijd. Zij had geen kinderen, en was huisvrouw.
Gehuwd met Joseph ETZELL.
   6.  Theodore Charles SAVELKOUL (zie XIt).
   7.  John Andrew SAVELKOUL, geboren op 21-03-1885 te Chaska Minnesota USA, overleden op 27-09-1923 te Chaska Minnesota USA op 38-jarige leeftijd, geen kinderen fabrieksarbeider.
   8.  Josephine SAVELKOUL, geboren op 28-01-1886 te Chaska Minnesota USA, overleden 00-02-1968.
   9.  George SAVELKOUL, geboren op 25-08-1889 te Chaska Minnesota USA, overleden op 30-03-1950 te Californië op 60-jarige leeftijd, was getrouwd met Josephine ? had geen kinderen en leefde in Californië, Hij was oorlogs invalide uit de wereldoorlog I.
   10.  Mary Mathilda (May) SAVELKOUL, geboren te Chaska, MN. Zij leefde in St.Paul.
Gehuwd (1) met Oliver WESTMAN.
Gehuwd (2) met Fred MEINHART.

XIs    Mathias Joseph (Matt) SAVELKOUL, geboren op 10-09-1878 te Chaska Minnesota USA, overleden op 22-01-1942 te Chaska op 63-jarige leeftijd. Had een café tot de drooglegging door de regering van de USA en werd toen arbeider. Hij leefde in Mineapolis. Zoon van Johannes Jozef SAVELKOUL (zie Xl) en Mary Catharina DUNN.
Gehuwd met Mary PAULUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gertude SAVELKOUL -POISSON, overleden en heeft 2 kinderen.
   2.  Agnus SAVELKOUL - SMITH, overleden en heeft verschillende kinderen.
   3.  Esther SAVELKOUL - MACK, in leven en verschillende kinderen.

XIt    Theodore Charles SAVELKOUL, geboren op 03-12-1884 te Chaska Minnesota, overleden op 26-11-1964 te Hennepin County MN op 79-jarige leeftijd. Was remmer bij de Chicago Great Western Railroad, en leefde in Chaska. Zoon van Johannes Jozef SAVELKOUL (zie Xl) en Mary Catharina DUNN.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 29-04-1923 met Edith LINDGREN, 30 jaar oud, geboren op 13-11-1892, overleden op 04-03-1981 op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Donald Charles SAVELKOUL (zie XIIz).
   2.  Dolores SAVELKOUL.
Partner is William RICHTER.
   3.  Marriam SAVELKOUL, gepensioneerde advocate.
Gehuwd met William Francis GORMAN.

XIIz    Donald Charles SAVELKOUL, advocaat, geboren op 29-07-1917, overleden op 24-05-2004 te Spring Lake Park Anoka Minnesota op 86-jarige leeftijd, zoon van Theodore Charles SAVELKOUL (zie XIt) en Edith LINDGREN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-05-1941 met Mary Joan HOLLAND, 24 jaar oud, geboren op 08-05-1917, overleden op 21-07-2003 te Minneapolis Minnesota USA op 86-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jeffrey Charles SAVELKOUL (zie XIIIv).
   2.  Jean Marie SAVELKOUL, was getrouwd met Wiecks en gescheiden lerares van beroep.
Gehuwd met WIECKS, gescheiden.
   3.  Edward Joseph SAVELKOUL (zie XIIIw).

XIIIv    Jeffrey Charles SAVELKOUL, Electrical contracter, zoon van Donald Charles SAVELKOUL (zie XIIz) en Mary Joan HOLLAND.
Gehuwd met Karen BJORNGELD.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christophor SAVELKOUL.
   2.  Michael SAVELKOUL.
   3.  Andrew SAVELKOUL.

XIIIw    Edward Joseph SAVELKOUL, zoon van Donald Charles SAVELKOUL (zie XIIz) en Mary Joan HOLLAND.
Gehuwd met Terri SCHACK.
Uit dit huwelijk:
   1.  Matthew SAVELKOUL.
   2.  Kyle SAVELKOUL.
   3.  Joseph SAVELKOUL.

Xm    Hubertus SAVELKOUL, geboren op 23-03-1846 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 23-03-1846 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Curvers en Maria Agnes Brouwers), overleden op 05-05-1902 te Papenhoven op 56-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SAVELKOUL (zie IXf) en Anna Maria BROUWERS.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 24-04-1879 te Papenhoven, gehuwd voor de kerk op 24-04-1879 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Joseph Smeets en Hubertus Olivers) met Maria Gertrudis OLIVERS, 30 jaar oud, geboren op 06-02-1849 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 07-02-1849 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Olivers en Maria Gertrudis Smeets), overleden op 20-09-1922 om 03:00 uur te Papenhoven-Obbicht op 73-jarige leeftijd, begraven op 22-09-1922 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Gabriël OLIVERS en Maria Ida SMEETS (Smets).
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Ida SAVELKOUL, geboren op 17-03-1880 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 18-03-1880 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaus Leurs en Maria Ida Smeets), overleden op 03-04-1880 om 01.00 uur te Papenhoven-Obbicht, 17 dagen oud.
   2.  Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu).
   3.  Johannes Renier SAVELKOUL, geboren op 10-02-1884 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 10-02-1884 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Renerus Olivers en Maria Mechtildis Coervers), overleden op 01-12-1972 te Papenhoven-Obbicht op 88-jarige leeftijd, begraven op 05-12-1972 te Papenhoven-Grevenbicht.
   4.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 26-02-1885 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 26-02-1885 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaus Leurs en Anna Catharina Olivers), overleden op 10-11-1962 te Grevenbicht op 77-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1962 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 12-01-1912 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 16-01-1912 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Jennen en Anna Savelkoul) met Peter JENNEN, 28 jaar oud, Cementwerker stucadoor, geboren op 05-04-1883 om 1.00 uur te Grevenbicht, overleden op 27-03-1965 te Grevenbicht op 81-jarige leeftijd, zoon van Leonardus JENNEN en Anna Gertrudis VEDERS.
   5.  Hubertina SAVELKOUL, geboren op 22-06-1886 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 22-06-1886 te Papenhoven-Obbicht, door de vroedvrouw gedoopt, overleden op 22-06-1886 om 01.30 uur te Papenhoven-Obbicht, 0 dagen oud.
   6.  Maria Hubertina SAVELKOUL, geboren op 15-04-1887 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 15-04-1887 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Hubertus Olivers en Maria Catharina Huits), overleden op 16-04-1887 om 17.00 uur te Papenhoven-Obbicht, 1 dag oud.
   7.  Anna Catharina SAVELKOUL, geboren op 23-12-1889 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 23-12-1889 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Olivers en Angelina Hubertina Savelkoul), overleden op 11-01-1925 te Grevenbicht op 35-jarige leeftijd, begraven op 13-01-1925 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 18-11-1921 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 19-11-1921 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Jan Savelkoul uit Papenhoven en Petrus Stans uit Grevenbicht) met Johannes Hubertus Aloysius (Louis) SMEETS, 34 jaar oud, geboren op 06-11-1887 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 06-11-1887 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joseph Hubertus Aloysius Smeets en Maria Gertrudis Palmen), overleden op 20-04-1960 te Grevenbicht op 72-jarige leeftijd, zoon van Gerardus SMEETS en Hubertina Cornelia CÖRVERS.

XIu    Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL, geboren op 06-06-1881 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 06-06-1881 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Fredericus van Eys en Maria Smeets), overleden op 25-08-1964 te Papenhoven-Obbicht op 83-jarige leeftijd, zoon van Hubertus SAVELKOUL (zie Xm) en Maria Gertrudis OLIVERS.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 11-04-1913 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 19-04-1913 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Jacobus Demandt en Anna Savelkoul) met Anna Maria Hubertina DEMANDT, 27 jaar oud, geboren op 31-01-1886 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 31-01-1886 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Ruber en Maria Hubertina Coervers), overleden op 18-04-1950 te Papenhoven-Obbicht op 64-jarige leeftijd, begraven op 21-04-1950 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Johannes Wilhelmus DEMANDT en Maria Agnes SMEETS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus Hubertus SAVELKOUL (zie XIIaa).
   2.  Johannes Hubertus (Jan) SAVELKOUL (zie XIIab).
   3.  Maria Gertrudis (Mie) SAVELKOUL, geboren op 17-02-1917 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 18-02-1917 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Demandt en Maria Savelkoul vrouw van Petrus Jennen), overleden op 05-03-2006 te Sittard op 89-jarige leeftijd, begraven op 09-03-2006 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 26-11-1964 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Johannes Arnoldus (Sjang) SMEETS (Basje), 47 jaar oud, geboren op 20-02-1917 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-02-1917 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Spee en Maria Catharian Hubens vrouw van Henricus op den Kamp), overleden op 23-11-1967 te Sittard op 50-jarige leeftijd, begraven op 23-11-1967 te Papenhoven-Grevenbicht.
   4.  Hendrik (Harie) SAVELKOUL (zie XIIac).
   5.  Maria Gertrudis Josepha (Sjert) SAVELKOUL, geboren op 19-02-1920 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 20-02-1920 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Jennen en Maria Demandt getrouwd met Henricus Pernot), overleden op 10-10-2005 te Susteren op 85-jarige leeftijd, begraven op 14-10-2005 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24-05-1946 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 14-08-1946 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Laurentius Joseph Savelkoul en Maria Gertrudis Savelkoul) met Joannes Hendrikus Franciscus (Harie) SAVELKOUL, 25 jaar oud (zie XIIIbt).
   6.  Theodorus Joseph (Door) SAVELKOUL (zie XIIad).
   7.  Joseph Hubertus Aloysius SAVELKOUL, geboren op 11-02-1922 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 11-02-1922 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Aloysius Smeets en Getrudis Dohmen echtgen.van Henricus Demandt), overleden op 18-05-1925 te Papenhoven-Obbicht op 3-jarige leeftijd, begraven op 20-05-1925 te Papenhoven-Grevenbicht.
   8.  N.N. SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 11-03-1923 te Papenhoven-Obbicht, door de vroedvrouw gedoopt en overleden, overleden op 11-03-1923 te Papenhoven-Obbicht, 0 dagen oud.
   9.  Gerardus Aloysius SAVELKOUL, geboren op 03-08-1926 te Papenhoven-Obbicht, doop is niet in het kerkregister ingeschreven waarschijnlijk door het plotseling overlijden van pastoort J.Dols, overleden op 03-05-1953 te Sittard op 26-jarige leeftijd, overleden in het ziekenhuis te Sittard. Begraven op 06-05-1953 te Papenhoven-Grevenbicht.
   10.  Johannes Wilhelmus Hubertus (Sjaak) SAVELKOUL (zie XIIae).
   11.  Hubertus Johannes (Albert) SAVELKOUL (zie XIIaf).

XIIaa    Wilhelmus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 13-01-1914 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 14-01-1914 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Demandt en Anna N.N.), overleden op 09-03-1948 te Limbricht op 34-jarige leeftijd, begraven op 13-03-1948 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu) en Anna Maria Hubertina DEMANDT.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-04-1941 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 15-04-1941 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hubertus Johannes Savelkoul en Anna Hubertina in 't Panhuis) met Maria Josefina Hubertina (Fien) in 't PANHUIS (Fien in de Weien), 22 jaar oud, geboren op 22-05-1918 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 22-05-1918 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Smeets uit Limbricht en Maria in 't Panhuis vrouw van Jacobus Diris), overleden op 03-08-1981 te Grevenbicht op 63-jarige leeftijd, begraven op 06-08-1981 te Papenhoven-Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Josephina Hubertina (Ria) SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Maria Barbara in 't Panhuis-Smeets).
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Laurentius Stephanie SAVELKOUL (zie XIIIcf).
   2.  Hubertina Theodora Wilhelmina SAVELKOUL, geboren te Obbicht.
Gehuwd te Grevenbicht met Johannes Antonius Wilhelmus BEAUMONT, geboren te Buchten-Born.
   3.  Johannes Theodorus Gerardus (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIx).
   4.  Martinus Wilhelmus Maria (Math) SAVELKOUL (zie XIIIy).
   5.  Wilhelmina Barbara Henrica (Wil) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Barbara Lemmens-in 't Panhuis).
Gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Frans Gabriël (Chel) GOOSENS, geboren te Jabeek.

XIIIx    Johannes Theodorus Gerardus (Jo) SAVELKOUL, laborant, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertus Savelkoul en Anna in 't Panhuis cujus vices Barbara in 't Panhuis), zoon van Wilhelmus Hubertus SAVELKOUL (zie XIIaa) en Maria Josefina Hubertina (Fien) in 't PANHUIS (Fien in de Weien).
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Stella Maria Joanna Elisabeth NELISSEN, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Hubertus van Sloun en Maria Johanna Catharina Nelissen-Tummers uit Buchten).
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert Marthien Willem SAVELKOUL, geboren te Geleen.
   2.  Karin SAVELKOUL, geboren te Geleen.
Gehuwd (1) te Born, gescheiden te Maastricht van Marcellus Theodoor Hendrik Jozef DEWAIDE, geboren te Geleen.
Gehuwd (2) te Sittard-Geleen (getuige(n): Johannes Theodorus Gerardus Savelkoul en Magdalena Christina Peltzer) met Hendrik Josephina Leonardus PELTZERS, geboren te Bocholtz, zoon van Johan PELTZERS en Anna Maria WEIJERS.

XIIIy    Martinus Wilhelmus Maria (Math) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Martinus Hubertus in 't Panhuis en Maria Gertrudis Savelkoul), zoon van Wilhelmus Hubertus SAVELKOUL (zie XIIaa) en Maria Josefina Hubertina (Fien) in 't PANHUIS (Fien in de Weien).
Gehuwd voor de kerk te Buchten (St.Catharina) met Hortense Elisabeth Catharina (Toos) BEAUMONT, geboren te Buchten.
Uit dit huwelijk:
   1.  Paul SAVELKOUL, geboren te Buchten.
   2.  Susanne Josephina (Susan) SAVELKOUL, geboren te Buchten.
Gehuwd te Sittard-Geleen (getuige(n): Paul Savelkoul en Catharina Knoors), gehuwd voor de kerk te Buchten (St.Catharina) met Johannes Maria Leonardus Adrianus (Jo) KNOORS, zoon van Jan Hubert KNOORS en Maria Hubertina Jacoba JACOBS.

XIIab    Johannes Hubertus (Jan) SAVELKOUL, geboren op 23-06-1915 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 25-06-1915 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Olivers en Agnes Smeets vrouw van Wilhelmus Demandt), overleden op 23-02-1975 te Papenhoven-Obbicht op 59-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu) en Anna Maria Hubertina DEMANDT.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 31-12-1958 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 27-04-1959 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Hubertina Helena (Bertha) WIJSHOFF, 38 jaar oud, geboren op 31-01-1920 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 31-01-1920 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Jacobus Lemmens en Maria Hubertina Helena Boers vrouw van Hubertus Wijshoff), overleden op 26-04-2006 te Papenhoven-Obbicht op 86-jarige leeftijd, begraven op 29-04-2006 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Hubertus WIJSHOFF en Catharina Mechtildus (Til) LEMMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Hubertus SAVELKOUL, geboren te Obbicht-Papenhoven.

XIIac    Hendrik (Harie) SAVELKOUL, geboren op 24-08-1918 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 24-08-1918 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Demandt en Anna Savelkoul), overleden op 17-05-1988 te Sittard op 69-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu) en Anna Maria Hubertina DEMANDT.
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 11-04-1944 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Leo Hanssen en Maria Gertrudis Savelkoul) met Anna Elisabeth (Betje) HANSSEN, 21 jaar oud, geboren op 04-01-1923 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 05-01-1923 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leo Hanssen uit Hoensbroek en Elisabeth Knoors weduwe van Bernardus Thissen), overleden op 05-10-2009 te Born op 86-jarige leeftijd, dochter van Joannes Hermanus (Maantje) HANSSEN, mijnwerker (1921), en Anna Hubertina THISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus (Theo) SAVELKOUL (zie XIIIz).
   2.  Johannes Hermanus Hendrikus (Herman) SAVELKOUL (zie XIIIaa).
   3.  Leonardus (Lei) SAVELKOUL (zie XIIIab).
   4.  Maria Elisabeth Johanna (Marjo) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertu Savelkoul en Maria Elisbeth Hanssen).
Gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Mathieu WILLEMS, geboren te Geleen.
   5.  Ludovicus Aloysius (Louis) SAVELKOUL (zie XIIIac).
   6.  Hubertina Theodora (Tiny) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Jozef Savelkoul en Maria Hubertina Hanssen-Kösters).
Gehuwd te Grevenbicht met Clement Franciscus Marie PARREN, geboren te Sittard.

XIIIz    Theodorus (Theo) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Anna Elisabeth Hanssen-Thissen), zoon van Hendrik (Harie) SAVELKOUL (zie XIIac) en Anna Elisabeth (Betje) HANSSEN.
Gehuwd te Urmond, gehuwd voor de kerk te Berg a/d Maas (st.Michael) met Maria Elisabeth Josephina (Els) COENEN, geboren te Berg a/d Maas.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Elisabeth Joseph (Henny) SAVELKOUL, geboren te Begr a/d maas.
   2.  Joseph Elisabeth Hendrikus (Jeffry) SAVELKOUL, geboren te Berg a/d Maas.

XIIIaa    Johannes Hermanus Hendrikus (Herman) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hermanus Hanssen en Maria Hubertina Savelkoul-Demandt), zoon van Hendrik (Harie) SAVELKOUL (zie XIIac) en Anna Elisabeth (Betje) HANSSEN.
Gehuwd te Obbicht, gehuwd voor de kerk te Obbicht (St.Willibrordus) met Elisabeth Josephina Maria Gerarda Helena DERHAAG, geboren te Obbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrikus Gerardus Maria (Harold) SAVELKOUL, geboren te Obbicht.
   2.  Johannes Elisabeth Gerardus (Raymond) SAVELKOUL, geboren te Obbicht.

XIIIab    Leonardus (Lei) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Hanssen en Maria Savelkoul), zoon van Hendrik (Harie) SAVELKOUL (zie XIIac) en Anna Elisabeth (Betje) HANSSEN.
Gehuwd te Born met Josephine Charlotte Pauline (Josephine) de BRUIJN (de Bruyn), geboren te Born, dochter van Peter Jacobus Franciscus (Frans) de BRUIJN, muzikant, en Johanna Antonia KEULERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Richard SAVELKOUL, geboren te Sittard.
   2.  Elisabeth Peter (Wendy) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
   3.  Maureen SAVELKOUL, geboren te Sittard.

XIIIac    Ludovicus Aloysius (Louis) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hanssen Ludovicus Aloysius en Maria Gertrudis Josepha Savelkoul), zoon van Hendrik (Harie) SAVELKOUL (zie XIIac) en Anna Elisabeth (Betje) HANSSEN.
Gehuwd te Limbricht, gehuwd voor de kerk te Limbricht met Petronella Leonarda Wilhelmina (Nellie) HAMERS, geboren te Limbricht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tammy SAVELKOUL, geboren te Sittard.
   2.  Robbie SAVELKOUL, geboren te Geleen.

XIIad    Theodorus Joseph (Door) SAVELKOUL, geboren op 27-02-1921 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 28-02-1921 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Olivers en en Anna Maria Hubertina Demandt echtgen.van Joseph Tholen), overleden op 29-08-2003 te Papenhoven-Obbicht op 82-jarige leeftijd, zoon van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu) en Anna Maria Hubertina DEMANDT.
Gehuwd te Grevenbicht met Hendrika Agnes WENMAKERS, geboren te Roosteren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Maria Theodorus (Ben) SAVELKOUL (zie XIIIad).
   2.  Myriam SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht.

XIIIad    Bernardus Maria Theodorus (Ben) SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Maria Hubertina Beckers-Wenmakers), zoon van Theodorus Joseph (Door) SAVELKOUL (zie XIIad) en Hendrika Agnes WENMAKERS.
Gehuwd te Born met Carolina Cornelia Maria SNAKKERS, geboren te Born.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marc SAVELKOUL.

XIIae    Johannes Wilhelmus Hubertus (Sjaak) SAVELKOUL, geboren op 31-12-1927 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 01-01-1928 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Demandt en Maria Janssen), overleden op 27-01-2001 te Grevenbicht op 73-jarige leeftijd, gecremeerd op 31-01-2001 te Geleen. Na de dood van zijn vrouw ging hij een vaste vriendschap aan met Annie Hanssen-Winters, zoon van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu) en Anna Maria Hubertina DEMANDT.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 03-09-1954 te Stein met Elisabeth op den CAMP, 19 jaar oud, geboren op 12-12-1934 te Stein, overleden op 22-03-1997 te Sittard op 62-jarige leeftijd, begraven op 25-03-1997 te Grevenbicht, dochter van Peter Johannes op den CAMP en Anna JUNG.
Samenwonend (2) te Grevenbicht met Annie WINTERS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Theodorus Anna Johannes (Thei) SAVELKOUL (zie XIIIae).
   2.  Maria Johanna Hubertina (Marianne) SAVELKOUL, geboren op 30-11-1956 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 01-12-1956 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Johannes op den Camp en Maria Gertrudis Savelkoul), overleden op 22-02-1998 te Grevenbicht op 41-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-02-1998 te Geleen.
Gehuwd met Jos MEUWISSEN.
   3.  Johannes Maria Jacobus (John) SAVELKOUL (zie XIIIaf).

XIIIae    Theodorus Anna Johannes (Thei) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Anna Jung uit Stein), zoon van Johannes Wilhelmus Hubertus (Sjaak) SAVELKOUL (zie XIIae) en Elisabeth op den CAMP.
Gehuwd voor de kerk te Obbicht (St.Willibrordus) met Maria Johanna (Marij) MUNSTERS, geboren te Sittard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mare SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.

XIIIaf    Johannes Maria Jacobus (John) SAVELKOUL, laborant, geboren te Grevenbicht, zoon van Johannes Wilhelmus Hubertus (Sjaak) SAVELKOUL (zie XIIae) en Elisabeth op den CAMP.
Gehuwd met Josephine Hubertina Gertruda (José) FELLER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Jacobus Josephina SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
   2.  Laurie Johan Elisabeth SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.

XIIaf    Hubertus Johannes (Albert) SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Olivers uit Papenhoven en Anna savelkoul uit Grevenbicht), zoon van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu) en Anna Maria Hubertina DEMANDT.
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Maria Elisabeth (Lisa) HANSSEN, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Uerlings en Elisabeth in 't Panhuis), dochter van Hubertus HANSSEN, mijnwerker (1931), en Petronella UERLINGS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Desiree Hubertina Maria Elisabeth (Desiree) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
   2.  Norbertus Hubertus Johannes Petronella (Norbert) SAVELKOUL (Noppe), geboren te Grevenbicht.
Gehuwd te Born met Jolanda Anna Josephina (Jolanda) CRAMERS, geboren te Grevenbicht, dochter van Bernardus Hubertus (Huub) CRAMERS en Catharina Mechtildis Helena (Tilly) STAUDER.

VIIIe    Petrus SAVELKOUL, landbouwer, gedoopt (rk) op 11-04-1758 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus de Crauw en Anna Schreurs), overleden op 01-08-1805 om 06.00 uur te Grevenbicht op 47-jarige leeftijd, 6 thermidor jaar 13 Franse tijdrekenig, in de kerkregister van de parochie Papenhoven-Grevenbicht staat vermeld als zijnde overleden op 04-08-1805, zoon van Theodorus (Direck) SAVELKOUL (zie VIIc) en Maria Sophia SMEETS (Smijtz).
Gehuwd voor de kerk (1) op 27-jarige leeftijd op 27-02-1786 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Raetschelders en Lambertus Grijs) met Anna Maria WINANTS (Wijnants), gedoopt 1759, overleden op 19-06-1801 te Grevenbicht, 30 Frairria jaar 9 Franse tijdrekening, begraven op 21-06-1801 te Grevenbicht.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 06-01-1803 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 16-11-1803 te Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Godefridus Spetgens en Maria Agnes Diris) met Joanna Catharina SPETGENS (Speetjens), 33 jaar oud, gedoopt (RK) op 30-11-1769 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Jennen en Maria Hendrix), overleden op 20-07-1836 te Beek op 66-jarige leeftijd, dochter van Jean SPETGENS en Helena JENNEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Catharina SAVELKOUL, dienster te Maaseik, geboren op 03-11-1787 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-11-1787 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Kiels en Ida Savelkoul), overleden op 19-09-1811 te Grevenbicht op 23-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22-04-1811 te Grevenbicht. Transcriptie van de huwelijkakte:
in 1811 den 12 april verscheen voor mij Godfroy Schous, burgemeester van de gemeente Grevenbicht, Jean Lambert Savelkoul 22 jaar, geboren te Grevenbicht departement Roer, van beroep cultivateur (landbouwer) wonend te Grevenbicht departement Roer. zoon van Jean Savelkoul en Anna Maria Grijs wonend te Grevenbicht.
En mejuffrouw Maria Catharina Savelkoul 23 jaar, geboren te Grevenbicht departement Roer, beroep servante (dienster) wonende te Maeseick, dochter van Pierre Savelkoul en Anna Winands, wonend te Grevenbicht.
Getuigen:
Jean Savelkoul 55 jaar, cultivateur, vader van de bruidegom.
Rener de Crauw 49 jaar, cultivateur, oom van de bruid.
Henri Savelkoul 24 jaar, gardeniers, broer van de bruid.
Theodoor Savelkoul 21 jaar, cultivateur, broer van de bruid. Echtgenoot is Joannes Lambertus (Jan Lambert) SAVELKOUL, 22 jaar oud (zie IXj).
   2.  Theodorus SAVELKOUL (zie IXg).
   3.  Cornelia SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 22-02-1793 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Driessen en Cornelia Savelkoul), overleden op 19-09-1794 te Grevenbicht op 1-jarige leeftijd.
   4.  Petrus Cristianus SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 18-11-1795 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Christianus Brouwers en Anna Catharina Savelkoul), overleden op 29-01-1801 te Grevenbicht op 5-jarige leeftijd, begraven op 31-01-1801 te Grevenbicht.
   5.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 25-02-1799 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-02-1799 te Grevenbicht, overleden op 21-01-1801 te Grevenbicht op 1-jarige leeftijd, begraven op 22-01-1801 te Grevenbicht.
Uit het tweede huwelijk:
   6.  Johannes SAVELKOUL (zie IXh).
   7.  Godefridus (Gerardus) SAVELKOUL, geboren op 03-07-1805 om 16:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 03-07-1805 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Spetgens en Joanna Schous), overleden op 21-06-1849 te Beek op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20-04-1831 te Nuth met Maria Agnes CREMERS, 20 jaar oud, geboren op 09-12-1810 te Nuth, overleden op 19-04-1882 te Beek op 71-jarige leeftijd, oud 71 jaar, dochter van Laurens CREMERS en Marij Katharijn HERMENS.

IXg    Theodorus SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 06-03-1790 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 06-03-1790 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Joanna Catharina Wijnants), overleden op 31-01-1867 om 03.00 uur te Grevenbicht op 76-jarige leeftijd, op 19 augustus 1820 moest Jacobus in het Panhuis voor de rechtbank van Maastricht verschijnen omdat hij op 18 juli van dat jaar een kudde schapen had laten weiden op een korenveld van Theodorus Savelkoul gelegen in de velden van Papenhoven. Theodorus Savelkoul maakte zijn testament op 14 april 1832 en vermaakte aan zijn vrouw Elisabeth Hubens al zijn roerende en onroerende goederen die hem zullen toebehoren op zijn sterfbed.
Zoon van Petrus SAVELKOUL (zie VIIIe) en Anna Maria WINANTS (Wijnants).
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 03-10-1812 te Grevenbicht met Maria Anna SAVELKOUL, 21 jaar oud, landbouwster, geboren op 23-01-1791 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 24-01-1791 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Brouwers en Maria Anna Savelkoul), overleden op 20-11-1829 om 07.00 uur te Grevenbicht op 38-jarige leeftijd. Overleden in het kraambed van haar zoon Pieter Johannes. getuigen van bij aangifte van overlijden Theodor Savelkoul 40 jaar en echtgenoot en Pieter Jozef Notermans 39 jaar landbouwer en nabuur. Overleden bij de geboorte van haar zoon Pieter Johannes. Voor ons Antoon Philip Pierssens, openbaren Notaris reziderende te Sittard ,Arrondissement Maastricht , Provincie Limburg en in tegenwoordheid der hierna genoemde getuigen
Compareerde

De eerzame Theodor Savelkoul, akkerman, weduwnaar van wijlen Maria Anna Savelkoul wonende te Grevenbicht, doende zoo veel in eigennaam als vader en natuurlijke voogd over zijn drie minderjarige kinderen, verwekt in zijn huwelijk met zijne gemelde overleden huisvrouw namelijk 1 Maria Catha-rina oud zeventien jaren, 2 Johannes oud vijftien en 3 Peter Hubertus Savelkoul oud 12 jaren, alhier bijgestaan door den eerzamen Hubertus Savelkoul landbouwer wonende te Grevenbicht, doende in hoedanigheid als toeziende voogd der gemelde minderjarige kinderen.
Welke comparanten ons voorgedragen hebben, dat de eerste genoemde Theodor Savelkoul gehuwd geweest is, met de voorschrevene Maria Anna Savelkoul in volle gemeenschap van goederen, volgens de thans bestaande wetten, en alzoo geregtigd tot de helft hunner gemeenschappelijke boedel. Dat zijne huisvrouw voorzeid overleden is in den maand November achttien honderd negen en twintig, achterlatende vijf kinderen te weten:
De drie voorschrevene, Peter Jan oud eenen dag, en Mechtildus oud zestien jaren, beide na de moeder overleden, dat de eerstgenoemde gezind is te verklaren en op te geven de nauwkeurige beschrijving des geheelen beodels en van al de goederen roerende en onroerende toebehoorende aan de gemeen-schappelijken boedel en daarenboven de opgaven der onroerende goederen exclusivelijk toebehooren-de aan de overledene Maria Anna Savelkoul voorzijd, beloovende de gemelde Theodor Savelkoul zich in de opgaven, aanwijzingen en waardering opregt en ter goede trouw zullen gedragen.

Eesrstens verklaart de comparant Theodor Savelkoul dat op de dag zijne huisvrouw overleden is, de navolgende roerende goederen, aan hen gezamenlijk toebehoorden te weten:

1Twee tafels gewardeerd drie gulden 3.00
2Zes stoelen twee gulden2.00
3Een kastje drie gulden 3.00
4Zes porseleinen borden dertien centen 0.13
5Acht aarden schotels twintig centen 0.20
6Drie ijzeren ketels een gulden vijftig centen 1.50
7Twee houten tijltjes vijftig centen 0.50
8Twee houten bordenrekjes een gulden vijftig centen1.50
9Eene lantaarn dertig centen 0.30
10 Acht paar tassen, een melkpot vijftig centen 0.50
11Een koffijmolen, eene thee en eene koffijlade een gulden1.00
12Drie koperen waterketels en eene oud koperwerk vijf gulden5.00
13Een tinnen theepot vijftig centen 0.50
14Een peperbus, mostertpot en zoutvat alle drie van tin vijftig cent0.50
15Twee houten emmers vijftig centen 0.50
16Twee flesschen en twee steene potten achttien centen 0.18
17Een waagpunder zestig centen 0.60
18Drie koffijkannen en een aarden kasserol vijftig centen0.50
19Acht stalen vorken en daarbij gehoorig korfje vijf en twintig centen 0.25
20Een ijzeren kagchel, buizen en alle toebehoor vier gulden vijftig centen4.50
21Een aarden boter en kaasschotelje gewaardeerd zes centen0.06
22Zeven tinnen lepels en het lepelbordje vijf en dertig centen0.35
23Eene bank dertig centen 0.30
24Een wissenkorfje met twee koekenborden vijftig centen0.50
25Twee grooten en eenen kleinen tinnen soepkom drie gulden vijftig centen3.50
26Zes tinnen borden drie gulden3.00
27Drie tinnen schotels en eenen dienlepel twee gulden vijftig centen2.50
28Een spiegel en vier schilderijen tachtig centen 0.80
29Drie houten koffers tezamen acht gulden 8.00

30 Een pluimen bed, en daarbij twee kussens, een hoofdpeluw, twee slaaplakens
eene wollen deken en het ledikant te zamen vjif en dertig gulden 35.00
31Eenige oude boeken dertig centen 0.30
32Een Hoofdpeluw en twee gordijnen drie gulden 3.00
33Drie steenen boterpotten een gulden vijftig centen 1.50
34Eene boterstand en toebehooren op twee gulden 2.00
35Eene ijzeren koekenpan twee gulden 2.00
36Een waschkuip, een moesvat en een olievaatje tezamen vier gulden 4.00
37Een houten tarvat vijf en twintig centen 0.25
38Een steenen oliekruik vijf en twintig centen 0.25
39Twee lampen vijftig centen 0.50
40Eene zeis vijftig centen 0.50
41Eene wissen sluitmand dertig centen 0.30
42Spek en worst acht gulden 8.00
43Eene vlaszeep een gulden 1.00
44Dertien slaaplakens acht gulden vijftig centen 8.50
45Een baktrog zestig centen 0.60
46Een zift veertig centen 0.40
47Drie zakken twee gulden 2.00
48Een bedkorf, stroozak en hoofdpeluw drie gulden 3.00
49Eene wieg en de kleine daarbij gehoorige dingen drie gulden vijftig centen 3.50
50Acht ponden linnen garen vier gulden 4.00
51Oude vodden twee gulden 2.00
52Twee spoelen en n haspel twee gulden 2.00
53Een vaatje met mostaardzaad een gulden 1.00
54Een graan en een ander vat drie gulden 3.00
55Het meel op een gulden vijftig centen 1.50
56Het rogge twee gulden 2.00
57Eene beddedeken twee gulden 2.00
58Eeen serviet en drie handdoeken een gulden 1.00
59Twee tafellakens een gulden 1.00
60Eene kar met de daarbij behoorende affecten acht en veerti gulden48.00
61Eene wel drie gulden 3.00
62Eene ploeg, eg en daarbij gehoorige affecten acht gulden 8.00
63Eeen oude ijzeren ketel een gulden 1.00
64Twee rieken, een mesthaak, een spade tezamen een gulden 1.00
65De steenkolen twee gulden 2.00
66Vijf hennen en acht jonge hennen twee gulden 2.00
67Eeen houten kuip een gulden 1.00
68Eene koe vijf en vijftig gulden 55.00
69Een paard zestig gulden 60.00
70 Het paardsgetuig te zamen vijftien gulden vijf en zeventig centen15.75
71Het stroo vijf gulden 5.00
72Het wishout vijf gulden 5.00
73Het bakhout een gulden 1.00
74De dorsvlegels en eenige houten effecten een gulden vijftig centen 1.50
75Een ladder vijf en zeventig centen 0.75
76Eene hekselkist, een snijdmes en toebehooren een gulden 1.00
77Twee manden en n schookriek op vijf en dertig centen 0.35
78Het beestenvoeder drie gulden 3.00
79Drie en twintig wassende bomen dertien gulden 13.00
80Briksteenen een gulden 1.00
81Een wiswapen vijftig centen 0.50

Totaal 370.12

Tweedens. Dat hij met zijne overledene huisvrouw gezamenlijk bezeten hebben:

1Een groes gelegen in de Boeyen, gemeente Grevenbicht, groot twintig roeden vijftig ellen, eene zijde Theodor Kooken, andere kant Hendrik Crvers.
2Een dito aldaar in de Bat gelegen, groot twee roeden tien ellen, eene zijde Theodor Kooken, ander kant Hendrik Crvers.
3Een wishout aldaar aan de Maas gelegen, groot omtrnt zes roeden, vijftig ellen, eene zijde nevens Lambert Savelkoul, andern kant Jan Lemmens.
4Een tuintje aldaar gelegen aan de woning des comparants, groot een roede vier en zestig vierkante ellen

Derdens. Dat zijne overledene huisvrouw nagelaten heeft de na genoemde vaste goederen, aan haar exclusivelijk toebehoorende te weten:

1Een stuk land onder Obbicht op het Kleinveld gelegen, groot achttien roeden vier ellen, eene zijde de weduwe Coenen, anderen kant Willem Kooten.
2Een dito aldaar gelegen op den Greiser, eene zijde neffens Gerard Finken, anderen kant Christiaan Grijs, groot negen roeden tachtig ellen.
3Een stuk land, deelmakende der Graetheide, gelegen onder Born, groot tien roeden vijf en twintig ellen, eene zijde neffens Hendrik Brouwers, andern kant Lambert Lebens.
4Een stuk aldaar op Born Hoogveld gelegen, groot vijftien roeden zeven en dertig ellen, grenzende eene zijde Lambert Savelkoul, anderen kant hendrik Beenders.
5Een stuk land gelegen onder Grevenbicht in het Binnenveld, groot vier en twintig roeden, zestig ellen, eene zijde neffens Gerard Jennen, en anderen kant Willem Maessen.
6Een dito aldaar in Grevenbicht op den Heuvel gelegen, groot twaalf roeden dertig ellen, eene zijde neffens Peter van Didden, anderen kant Willem Greis.

Daarenboven heeft de comparant opgegevn ten laste van den algemeenen boedel de nagenoemde schulden:
1 Aan Gerard Finken de som van honderd zeven en dertig gulden137.00
2 Aan Jan Schruers de som van acht en zestig gulden vijftig centen 68.50

Totaal twee honderd vijf gulden vijftig centen 205.50


Veder verklaart de voorschreven Hubert Savelkoul, na kennis genomen te hebben der bovenstaande verklaringen, deze in al hunne deelen aan te nemen, ermede tevreden te zijn, als overtuigd zijnde,dat alles opregt opgegeven geworden is.
En eindelijk verklaren verklaren de comparanten, in hunne hoedanigheid als voogd en toeziende voogd niets te vorderen te hebben ten laste der meergemelde minderjarige kinderen.
Waarvoor akte. Gedaan en gepasseerd te Sittard in de schrijfkamer van gemelden Notaris den veertienden juni achttien honderd een en dertig, alles in tegenwoordigheid van Cornelis Leonard Zimmerman, zonder beroep en Mathis Counen, snijder beide wonende te Sittard, dewlke als getuigen hiertoe verzocht zijn, hebben geteekend met de comparanten en ons notaris, alles na gedane voorlezing.
(bron akte n. 2542 van Notaris Philip Pierssens Sittard)

, dochter van Johannes SAVELKOUL (zie VIIIf) en Anna Maria GRIJS.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 14-06-1831 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 15-06-1831 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hubertus Maessen en Renerus Brouwers) met Anna Elisabeth HUBENS, 37 jaar oud, geboren op 06-08-1793 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 06-08-1793 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Maessen en Elisabeth Franssen), overleden op 29-01-1854 te Grevenbicht op 60-jarige leeftijd, dochter van Martin HUBENS en Catharina Elisabeth VLEUGELS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Catharina SAVELKOUL, huisvrouw, geboren op 23-08-1813 te Grevenbicht, overleden op 09-06-1857 om 24.00 uur te Grevenbicht op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24-06-1843 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 27-06-1843 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Godefridus Savelkoul en Hubertus Savelkoul) met Wilhemus RADEMAKERS, 36 jaar oud, geboren op 23-03-1807 om 09:00 uur te Grevenbicht, overleden op 23-12-1882 om 09.00 uur te Grevenbicht op 75-jarige leeftijd, zoon van Christianus RADEMAKERS en Maria Agnes DIRIS.
   2.  Anna Mechtildis SAVELKOUL, geboren op 15-09-1814 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 15-09-1814 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Paumen en Anna Mechtildis de Krauw namens Anna Mechtildis Savelkoul), overleden op 21-11-1830 om 21.00 uur te Grevenbicht op 16-jarige leeftijd. Get.bij aangifte Theodorus Savelkoul 40 jaar en vader en Jacobus Luyten 35 jaar visser en nabuur.
   3.  Johannes Godefridus SAVELKOUL (zie Xn).
   4.  Petrus Hubertus SAVELKOUL (zie Xo).
   5.  Anna Maria SAVELKOUL, geboren op 23-01-1820 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 23-01-1820 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Savelkoul en Maria Catharina Savelkoul), overleden op 27-05-1828 om 17:00 uur te Grevenbicht op 8-jarige leeftijd, get. bij aangifte Theodor Savelkoul 38 jaar en vader en Johannes Lemmens 54 jaar landbiuwer en nabuur.
   6.  Maria Ida SAVELKOUL, geboren op 09-12-1822 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 09-12-1822 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Kriens (Crijns) en Maria Ida Savelkoul), overleden op 22-12-1822 om 09:00 uur te Grevenbicht, 13 dagen oud.
   7.  Anna Catharina SAVELKOUL, geboren op 23-09-1824 om 11:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 23-09-1824 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Savelkoul en Anna Catharina op den Kamp), overleden op 10-10-1824 om 10:00 uur te Grevenbicht, 17 dagen oud.
   8.  Johanna SAVELKOUL, geboren op 16-10-1825 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 16-10-1825 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Salden en Joanna Stans), overleden op 25-10-1825 om 14:00 uur te Grevenbicht, 9 dagen oud.
   9.  Petrus Cristianus SAVELKOUL, geboren op 03-12-1826 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-12-1826 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Savelkoul en Joanna houtissen in plaats van Anna Maria Savelkoul), overleden op 18-12-1826 om 17:00 uur te Grevenbicht, 15 dagen oud, get.bij aangifte Theodor Savelkoul vader en Johannes Lemmens 51 jaar akkerman en nabuur.
   10.  Pieter Johannes SAVELKOUL, geboren op 20-11-1829 te Grevenbicht, get. bij aangifte Theodor Savelkoul vader en Pieter Jozef Notermans 39 jaar landbouwer en buurman, gedoopt (rk) op 20-11-1829 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Schreurs en Joanna Baars), overleden op 21-11-1829 om 05.00 uur te Grevenbicht, 1 dag oud.

Xn    Johannes Godefridus SAVELKOUL, landbouwer en herbergier, geboren op 07-03-1816 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 07-03-1816 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Savelkoul en Catharina Spetgens), overleden op 27-03-1897 om 17.00 uur te Grevenbicht op 81-jarige leeftijd, begraven op 30-03-1897 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Theodorus SAVELKOUL (zie IXg) en Maria Anna SAVELKOUL, landbouwster.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 10-11-1842 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 10-11-1842 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Hubertus Savelkoul en Joannes Josephus Notermans) met Anna Maria Mechtildis PERNOT (Pirnot), 19 jaar oud, geboren op 18-05-1823 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 18-05-1823 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Grijs en Helena Muzers (Muisers)), overleden op 18-05-1860 te Grevenbicht op 37-jarige leeftijd, dochter van Theodorus PERNOT (Purnot), koopman en landbouwer en scheepseigenaar, en Anna Margaretha GRIJS.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 11-09-1861 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 12-09-1861 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Savelkoul en Wilhelmus Rademakers) met Maria Agnes Hubertina GIELKENS (Geelkens), 25 jaar oud, geboren op 29-03-1836 te Elsloo, gedoopt (RK) op 30-03-1836 te Elsloo (getuige(n): Joannes Henricus Gielkens en Maria Agnes Weerens), overleden op 20-06-1911 te Grevenbicht op 75-jarige leeftijd, dochter van Joannes Martinus (Jan) GIELKENS en Maria Christina JANSSEN.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 30-05-1843 te Grevenbicht, overleden op 30-05-1843 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   2.  Petrus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 15-04-1844 om 10:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 15-04-1844 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Savelkoul en Joanna Schous), overleden op 04-06-1846 om 13.00 uur te Grevenbicht op 2-jarige leeftijd.
   3.  Anna Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 20-01-1846 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 20-01-1846 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Wilhelmus Grijs en Anna Elisabeth Hubens), overleden op 26-05-1896 om 04.00 uur te Grevenbicht op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13-04-1869 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 15-04-1869 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Brouns en Joanna Spee) met Pieter Mathijs BROUNS, 24 jaar oud, landbouwer, geboren op 14-09-1844 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-09-1844 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Matthias Meekels uit Thorn en Joanna Catharina Vencken), overleden op 23-11-1911 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, zoon van Wolther BROUNS en Cecilia MAESSEN.
   4.  Johannes Theodorus SAVELKOUL (zie XIv).
   5.  Petrus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 15-02-1849 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 15-02-1849 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Hubertus Savelkoul en Joanna Baars), overleden op 24-07-1854 om 05.00 uur te Grevenbicht op 5-jarige leeftijd.
   6.  Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIw).
   7.  Jacobus Emanuel SAVELKOUL (zie XIx).
   8.  Maria Hubertina SAVELKOUL, geboren op 04-03-1856 om 08:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 06-03-1856 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Schreurs en Mechtildis Savelkoul), overleden op 30-05-1859 om 08.00 uur te Grevenbicht op 3-jarige leeftijd.
   9.  Hubertus SAVELKOUL, geboren op 16-01-1858 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 16-01-1858 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Savelkoul en Joanna Grijs), overleden op 26-04-1860 om 12.00 uur te Grevenbicht op 2-jarige leeftijd, .
Uit het tweede huwelijk:
   10.  Johannes Godefridus SAVELKOUL (zie XIy).
   11.  Martinus SAVELKOUL, geboren op 13-11-1863 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 13-11-1863 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Martinus Geelkens en Maria Elisabeth Veders), overleden op 28-03-1864 om 16.00 uur te Grevenbicht, 136 dagen oud.
   12.  Petrus Hubertus SAVELKOUL, Landbouwer mandenmaker(1900), geboren op 03-03-1865 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 04-03-1865 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): PetrusHubertus Savelkoul en Angelina Savelkoul namens Joanna Geelkens), overleden op 23-09-1929 te Heer op 64-jarige leeftijd. Was bij keuring voor militaire dienst te klein.
   13.  Maria Angelina Hubertina SAVELKOUL, geboren op 03-01-1866 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-01-1866 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Gielkens en Maria Angelina Savelkoul), overleden op 19-03-1868 om 18.00 uur te Grevenbicht op 2-jarige leeftijd.
   14.  Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIz).
   15.  Mechtildus Hubertina SAVELKOUL, geboren op 15-10-1871 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 15-10-1871 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Geelkens en Maria Mechtildis Schreurs), overleden op 09-12-1940 te Kessenich (B) op 69-jarige leeftijd, verhuist 25-10-1890 naar Sittard.
Gehuwd te Krefeld (D) met Antonius (Antoon) JANSSEN, brikkenbakker en later landbouwer. Bij de bouw van de nieuwe kerk van Kessenich sloot hij samen met Hubert van de Vin een overeenkomst af met de kerkfabriek om 850.000 brikken te bakken voor de prijs van 3,50 fr. per 1000 stuks. Hij had het bakken geleerd in de buurt van Dulken in Duitsland waar hij ook zijn vrouw Mechtildis heeft leren kennen.
   16.  Johannes Jacobus SAVELKOUL, geboren op 19-04-1874 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 19-04-1874 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Jacobus Salden en Maria Elisabeth Veeders), overleden op 05-02-1884 om 02.00 uur te Grevenbicht op 9-jarige leeftijd.
   17.  Maria Hubertina SAVELKOUL, geboren op 30-06-1877 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 30-06-1877 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gulielmus Rademakers en Maria Geelkens uit Elsloo), overleden op 19-11-1918 om 04.00 uur te Grevenbicht op 41-jarige leeftijd, wordt op 19 september 1892 uitgeschreven in Grevenbicht naar Aken.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 04-05-1917 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 05-05-1917 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Andreas Janssen en Mechtildis Peters) met Johannes Theodorus JANSSEN, 46 jaar oud, schoenmaker, geboren op 14-06-1870 te Illecoven-Buchten, overleden op 09-12-1918 te Grevenbicht op 48-jarige leeftijd, begraven op 12-12-1918 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Henricus JANSSEN, schoenmaker (1862), landbouwer, en Catharina Elisabeth ROUERS.

XIv    Johannes Theodorus SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 17-10-1847 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-10-1847 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Anna Catharina op den Kamp), overleden op 29-10-1873 om 15.00 uur te Grevenbicht op 26-jarige leeftijd, zoon van Johannes Godefridus SAVELKOUL (zie Xn) en Anna Maria Mechtildis PERNOT (Pirnot).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27-09-1871 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 27-09-1871 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Christianus Rademakers en Jacob Emanuel Savelkoul) met Anna Maria (Hubertina) BONNEMAYER, 21 jaar oud, geboren op 29-01-1850 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-01-1850 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Savelkoul en Anna Hubertina Bonnemayer). Anna Hubertina emigreerde op 29-07-1878 naar Noord Amerika, of haar tweede echtgenoot haar vergezelde is niet bekend, dochter van Jan Hendrik BONNEMAYER, schoenmaker, en Maria Ida SAVELKOUL, huishoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henricus SAVELKOUL (zie XIIag).
   2.  Anna Catharina SAVELKOUL, geboren op 16-12-1873 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 16-12-1873 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Savelkoul en Anna Catharina Boenemeijer).
Gehuwd met N.N. PHLIPSEN.

XIIag    Henricus SAVELKOUL, geboren op 20-05-1872 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-05-1872 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Bonnemaijer en Anna Elisabeth Savelkoul), zoon van Johannes Theodorus SAVELKOUL (zie XIv) en Anna Maria (Hubertina) BONNEMAYER.
Gehuwd 1898 met Mary N.N. Geboren 1881 te Minnesota.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joseph Edward SAVELKOUL, geboren op 07-01-1899 te North Dakota USA, overleden 00-07-1963 te Minot, Ward Co ND USA.
   2.  Anna SAVELKOUL, geboren te North Dakota USA.
   3.  John Henri SAVELKOUL, geboren op 24-12-1907 te North Dakota USA, overleden 00-7-1963 te North Dakota USA.
   4.  Harry SAVELKOUL, geboren op 01-12-1909 te North Dakota USA, overleden 00-07-1985 te Burlinton, Ward Co ND USA.
   5.  Barney SAVELKOUL, geboren te North Dakota USA.
   6.  Clarence SAVELKOUL, geboren te North Dakota USA.

XIw    Petrus Johannes SAVELKOUL, geboren op 14-11-1850 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 14-11-1850 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Johannes Schreurs en Maria Catharina Savelkoul), overleden 1900 te USA, zoon van Johannes Godefridus SAVELKOUL (zie Xn) en Anna Maria Mechtildis PERNOT (Pirnot).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27-08-1875 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 28-07-1875 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Mathias Brouns en Jacobus Emanuel Savelkoul). Hier heeft zich de pastoor waarschijnlijk vergist daar het wettelijk huwelijk een maand later staat geregistreerd in de burgerlijke stand. Echtgenote is Anna Maria (Hubertina) BONNEMAYER, 25 jaar oud, geboren op 29-01-1850 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-01-1850 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Savelkoul en Anna Hubertina Bonnemayer). Anna Hubertina emigreerde op 29-07-1878 naar Noord Amerika, of haar tweede echtgenoot haar vergezelde is niet bekend, dochter van Jan Hendrik BONNEMAYER, schoenmaker, en Maria Ida SAVELKOUL, huishoudster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Philomena SAVELKOUL, geboren op 13-03-1876 om 10.00 uur te Grevenbicht, overleden op 15-11-1947 te St.Paul, Ramsey Co MN Usa op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd met Nicholas SCHOMMER.
   2.  Ben SAVELKOUL, geboren 00-05-1884 te Minnesota USA.
   3.  Mary SAVELKOUL, geboren 00-02-1889 te Minnesota USA.

XIx    Jacobus Emanuel SAVELKOUL, werkman, geboren op 25-12-1852 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-12-1852 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Pernot en Anna Barbara Hendrix), overleden op 25-01-1910 te Obbicht op 57-jarige leeftijd. Hij verhuisde 01-04-1876 naar Roosteren en keerde bij zijn huwelijk terug naar Obbicht, zoon van Johannes Godefridus SAVELKOUL (zie Xn) en Anna Maria Mechtildis PERNOT (Pirnot).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 26-10-1878 te Obbicht met Maria Elisabeth DRIESSEN, 35 jaar oud, geboren op 24-06-1843 te Obbicht, overleden op 12-05-1923 om 23.00 uur te Obbicht op 79-jarige leeftijd. Bracht 2 onwettige kinderen mee die bij haar huwelijk de naam Savelkoul kregen. Dochter van Gerard DRIESSEN, veerman op de Maas, en Maria Catharina KELLENERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Helena SAVELKOUL, geboren op 13-04-1881 te Obbicht, overleden op 15-06-1881 om 12.00 uur te Obbicht, 63 dagen oud.
   2.  Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIIah).
   3.  Catharina SAVELKOUL, geboren op 14-05-1885 te Obbicht, overleden op 19-10-1885 om 09.30 uur te Obbicht, 158 dagen oud.
   4.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 25-01-1888 te Obbicht.

XIIah    Petrus Johannes SAVELKOUL, geboren op 18-05-1882 te Obbicht, overleden op 22-06-1960 te Geleen-Lindenheuvel op 78-jarige leeftijd. Komt vanuit Schaesberg op 03-11-1921 naar Geleen en vertrekt op 30-05-1922 weer naar Eijgelshoven. Zoon van Jacobus Emanuel SAVELKOUL (zie XIx) en Maria Elisabeth DRIESSEN.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 25-11-1910 te Obbicht met Anna Maria KEULEN, 27 jaar oud, geboren op 07-01-1883 te Born, dochter van Wilhelmus KEULEN en Maria Mechtildis DELIL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Emanuel (Sjaak) SAVELKOUL (zie XIIIag).
   2.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 12-03-1912 te Obbicht, overleden op 20-04-1974 te Geleen op 62-jarige leeftijd, begraven op 24-04-1974 te Geleen-Lindeheuvel.
Gehuwd met Gerard Louis VLEUGELS.
   3.  Hendrikus Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIIIah).
   4.  Hendrikus SAVELKOUL, geboren op 03-09-1921 te Schaesberg, overleden op 05-10-1942 te Geleen-Lindenheuvel op 21-jarige leeftijd. Hij overleed tebgevolge van de ramp in de nacht v 5 oktober 1942 te Lindenheuvel

XIIIag    Jacobus Emanuel (Sjaak) SAVELKOUL, geboren op 11-02-1911 te Obbicht, overleden op 19-01-1988 te Geleen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-01-1988 te Geleen, zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIIah) en Anna Maria KEULEN.
Gehuwd voor de kerk te Geleen met Anna Cornelia (An) SCHEIJEN, geboren te Geleen, dochter van Willem SCHEIJEN en Maria Magdalena RUTTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pieter Johan (Jan) SAVELKOUL (zie XIVh).
   2.  Anna Maria Wilhelmina (Mariet) SAVELKOUL, geboren te Geleen.
Gehuwd, gescheiden
met Mohammed SBAI.

XIVh    Pieter Johan (Jan) SAVELKOUL, geboren te Geleen, zoon van Jacobus Emanuel (Sjaak) SAVELKOUL (zie XIIIag) en Anna Cornelia (An) SCHEIJEN.
Gehuwd met Maria Louisa MEYS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jolanda SAVELKOUL.

XIIIah    Hendrikus Wilhelmus SAVELKOUL, geboren op 30-10-1916 te Kerkrade, overleden op 13-09-1982 te Geleen op 65-jarige leeftijd, begraven op 16-09-1982 te Geleen-Lindenheuvel, zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIIah) en Anna Maria KEULEN.
Gehuwd met Maria NIJST, geboren op 29-06-1918 te Maastricht, overleden op 19-02-2010 te Geleen op 91-jarige leeftijd, begraven op 24-02-2010 te Geleen-Lindenheuvel.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jacobus Emmanuel Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIVi).
   2.  Margriet SAVELKOUL.
Gehuwd met Ton de GIER.
   3.  Annemie SAVELKOUL.
Gehuwd met Wim BOURS, overleden.

XIVi    Jacobus Emmanuel Wilhelmus SAVELKOUL, geboren te Geleen, zoon van Hendrikus Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIIIah) en Maria NIJST.
Gehuwd met Marie-José RAATS, geboren te Geleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicky SAVELKOUL, geboren te Geleen.
   2.  Jimmy SAVELKOUL, geboren te Geleen.

XIy    Johannes Godefridus SAVELKOUL, geboren op 05-10-1862 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 05-10-1862 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Mechtildis Schreurs), overleden op 29-11-1918 te Elen (B) op 56-jarige leeftijd. Voor militaire dienst afgekeurd wegens doofheid. Bij de keuring op 15-03-1882 waren zijn kenmerken: lengte 1,614m; gezicht klein; voorhoofd gewoon; ogen grijs; neus breed; mond klein; kin rond; haar blond. Zoon van Johannes Godefridus SAVELKOUL (zie Xn) en Maria Agnes Hubertina GIELKENS (Geelkens).
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-10-1892 te Vorst (B) met Maria Anna GONNISSEN, 29 jaar oud, geboren op 07-03-1863 te Elen (B), overleden op 16-08-1941 te Elen (B) op 78-jarige leeftijd, zij heeft zich in december 1886 vanuit Elen (B) gevestigd in Grevenbicht. Dochter van Antoon GONNISSEN en Maria Gertrudis VOLBRAGT (Volbracht).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Godefridus SAVELKOUL, geboren op 01-08-1893 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 02-08-1893 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Gorrissen uit Elen (B) en Maria Agnes Hubertina Geelkens), overleden op 15-05-1958 te Essen (B) op 64-jarige leeftijd, woonde op 10-12-1937 in de rue Mantange St.Walburge 112 te Luik, en vroeg bij de gemeente Obbicht en Papenhoven een uittreksel uit het geboorteregister aan.
Oudstrijder 1914-18 en oorlogsinvalide.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14-01-1923 te Essen (B), gehuwd voor de kerk op 14-01-1923 te Essen Diocees Brugge (B) met Julia Maria DECRAEMER, dochter van Renatus DECRAMER en Mechtildis CORNETTE.
   2.  Maria Hubertina Helena SAVELKOUL, geboren op 13-03-1895 te Elen (B), overleden op 19-06-1972 te Maaseik (B) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Alfons van OPPEN, mijnwerker, overleden 1957 te As (B).
   3.  Joannes Theodorus SAVELKOUL, geboren op 16-11-1896 te Elen (B), overleden op 06-12-1976 te Maaseik (B) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 53-jarige leeftijd op 22-09-1950 te Elen (B) met Odile Pauline Emelie KNEVELS, 48 jaar oud, geboren op 18-09-1902 te Maaseik (B), overleden op 14-04-1999 te Elen (B) op 96-jarige leeftijd.
   4.  Johannes Wilhelmus (Willem) SAVELKOUL, geboren op 25-11-1898 te Elen (B), overleden op 09-12-1976 te Maaseik (B) op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 22-09-1930 te Elen (B) met Odilia Pauline Emelie KNEVELS, 28 jaar oud, geboren op 18-09-1902 te Maaseik, overleden op 10-04-1999 te Elen (B) op 96-jarige leeftijd, dochter van Hubert KNEVELS en Paulina ADRIAENSSENS.
   5.  Maria Hubertina SAVELKOUL, geboren op 12-02-1900 te Elen (B), overleden op 09-08-1994 te As (B) op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd 1920` te Maaseik (B) met Lambert VANHEINSBERGEN, geboren op 08-09-1890 te Maaseik (B), overleden op 03-04-1972 te As (B) op 81-jarige leeftijd.
   6.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 09-03-1905 te Elen (B), overleden op 08-02-1986 te As (B) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd met Jules EYGEMANS.

XIz    Johannes Wilhelmus SAVELKOUL, geboren op 15-01-1869 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 15-01-1869 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Wilhelmus Schreurs en Maria Cornelia Geelkens), overleden op 05-07-1945 op 76-jarige leeftijd. Werd op 12-03-1889 goedgekeurd voor militaire dienst en op 22-06-1889 ingelijfd voor militaire dienst bij het 2é Regiment Infaterie, hij ging 28-06-1890 met groot verlof, zijn stamboek nummer was 79285. Zijn signalement luidde: lang 1.656m; gezicht ovaal; voorhoofd laag; ogen grijs; neus gewoon; mond gewoon; kin rond en haar blond. Zoon van Johannes Godefridus SAVELKOUL (zie Xn) en Maria Agnes Hubertina GIELKENS (Geelkens).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 15-05-1898 te Krefeld (D) met Maria Elisabeth VERHEYEN, 21 jaar oud, geboren op 30-10-1876 te St. Tonis (D), gedoopt (RK) op 01-11-1876 te St.Tönis (D), overleden op 29-07-1956 te Krefeld (D) op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Hubert VERHEYEN en Maria Sofia FRÖLECKE.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Hubertina SAVELKOUL, Cravattenaaister, geboren op 26-12-1898 te Hüls-Krefeld (D), is in bezit van een nationaliteits bewijs afgegeven te Maastricht op 30-10-1909.
Gehuwd te Krefeld-Bockum (D) met Gustaf BREUCKMANN.
   2.  Karl SAVELKOUL (zie XIIai).

XIIai    Karl SAVELKOUL, eletromonteur, geboren op 19-11-1912 te Krefeld-Bokum (D), overleden op 08-11-1944 te Travemünde (D) op 31-jarige leeftijd. Hij nam op 30-03-1943 de Duitse nationaliteit aan dit kwam omdat hij jarenlang getreiterd en en extreem benadeeld werd op zijn werk door het Nazi regiem, zo moest zijn vrouw zich iedere week op het gemeentehuis melden, alleen om het feit dat zij met een Nederlander getrouwd was.
Hij moest in militaire dienst en raakte bij het beleg van Stalingrad gewond aan zijn gezicht. Hij werd overgebracht naar een lazaret in Travemünde waar voor herstel werd opgenomen. Firma's in de buurt zochten in het lazaret naar vakmensen die in staat waren te werken en zodoende werkte hij als electromonteur in een fabriek en sliep in het lazaret.Door een ongeval met een kraan is hij om het leven gekomen. Zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIz) en Maria Elisabeth VERHEYEN.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11-10-1938 te Krefeld-Uerdingen (D) met Elisabeth HERMES, 25 jaar oud, geboren op 08-09-1913 te Kaldenhausen-Rheinhausen (D), overleden op 08-07-1970 te Krefeld (D) op 56-jarige leeftijd, dochter van Wilhelm HERMES en Elisabeth MANDEWIRTH.
Uit dit huwelijk:
   1.  Horst SAVELKOUL (zie XIIIai).

XIIIai    Horst SAVELKOUL, Maschinebau-Techniker (Konstruktion von Chemieanlagen), geboren te Krefeld, zoon van Karl SAVELKOUL (zie XIIai) en Elisabeth HERMES.
Echtgenote is Marie Luise HOENEN, Industrie-Kaufmann und Hausfrau und mutter, dochter van Friedrich Wilhelm (Willy) HOENEN en Theodora Maria HENSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  René SAVELKOUL.
   2.  Jan Christoph SAVELKOUL.
   3.  Bastian SAVELKOUL.

Xo    Petrus Hubertus SAVELKOUL, visser, geboren op 28-01-1819 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 28-01-1819 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Lambertus Savelkoul en Catharina de Crau), overleden op 21-01-1896 om 07.00 uur te Grevenbicht op 76-jarige leeftijd, begraven op 23-01-1896 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Theodorus SAVELKOUL (zie IXg) en Maria Anna SAVELKOUL, landbouwster.
Gehuwd (1) op 32-jarige leeftijd op 11-10-1851 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 11-10-1851 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Jacobus Salden en Mechtildis Schreurs) met Anna Barbara HENDRIX (Hendriks), 30 jaar oud, geboren op 28-11-1820 te Urmond, overleden op 14-06-1860 te Grevenbicht op 39-jarige leeftijd, dochter van Petrus HENDRIX, dagloner, arbeider en landbouwer, en Anna Catharina COSEMANS.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 08-04-1861 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 08-04-1861 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Godefridus Savelkoul en Wilhelmus Veders) met Maria Elisabeth VEEDERS (Feeders), 39 jaar oud, geboren op 12-02-1822 te Grevenbicht, overleden op 11-03-1877 te Grevenbicht op 55-jarige leeftijd, begraven op 14-03-1877 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Hendrik VEEDERS (Vedders) en Maria Mechtildis CORVERS (Curvers).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Maria Ida SAVELKOUL, geboren op 07-11-1851 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 07-11-1851 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en Maria Ida Hendrix), overleden op 13-01-1852 om 11.00 uur te Grevenbicht, 67 dagen oud.
   2.  Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIaa).
   3.  Theodorus SAVELKOUL, geboren op 07-12-1855 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 07-12-1855 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Maria Ida Hendrix), overleden op 08-01-1858 om 16.00 uur te Grevenbicht op 2-jarige leeftijd.
   4.  Anna Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 17-11-1859 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-11-1859 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): icolaus Hendrix en Mechtildis Pernot), overleden op 11-07-1939 te Maasbracht op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 22-05-1888 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 22-05-1888 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Elisabeth Linssen zuster van de bruidegom) met Nicolaas LINSSEN, 33 jaar oud, geboren op 06-01-1855 te Maasbracht, overleden op 09-07-1924 te Maasbracht op 69-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   5.  Theodorus SAVELKOUL (zie XIab).

XIaa    Petrus Johannes SAVELKOUL, Landbouwer en visser, geboren op 31-01-1853 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 31-01-1853 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en Mechtildis Schreurs loco Maria Ida Hendrix), overleden op 20-12-1921 te Grevenbicht op 68-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1921 te Papenhoven-Grevenbicht. Hij komt op 9 september 1880 met zijn vrouw terug uit Maastricht en gaat op Staai wonen. Bij zijn huwelijk was hij militien bij het vierde regiment Husaren. Zoon van Petrus Hubertus SAVELKOUL (zie Xo) en Anna Barbara HENDRIX (Hendriks).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 08-09-1880 te Maastricht met Maria Elisabeth SAVELKOUL, 23 jaar oud, geboren op 04-06-1857 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 04-06-1857 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Curvers en Maria Elisabeth Savelkoul), overleden op 28-01-1933 te Grevenbicht op 75-jarige leeftijd, begraven op 01-02-1933 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Cecilia SAVELKOUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIIaj).
   2.  Gertrudis Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 04-07-1882 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 04-07-1882 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Hubertus Savelkoul en Gertrudis Elisabeth Savelkoul), overleden op 02-11-1958 te Brunssum op 76-jarige leeftijd. Werkte als dienstbode van 31-05-1919 tot 27-07-1921 aan de Wilhelminastraat 20 te Sittard om dan naar Eindhoven te vertrekken.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 08-05-1907 te Ixelles België met Petrus Hubertus JANSSEN, 22 jaar oud, geboren op 08-11-1884 te Maastricht, overleden op 17-08-1930 te Eindhoven op 45-jarige leeftijd.
   3.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 27-01-1884 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 27-01-1884 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Johannes Savelkoul en Anna Elisabeth Savelkoul), overleden op 22-04-1961 te Sittard (z) op 77-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht, werkte als dienstbode op 30-09-1904 bij Palm in Sittard, zij kwam van Maastricht. Op 15 december gaat de familie naar Obbicht wonen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03-02-1909 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 03-02-1909 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Wilhelmus Pernot en Anna Savelkoul) met Theodorus Wilhelmus PERNOT, 31 jaar oud, geboren op 09-04-1877 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 09-04-1877 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Henricus Demandt en Anna Eva Pernot), overleden op 10-02-1949 te Grevenbicht op 71-jarige leeftijd, begraven op 14-02-1949 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Wilhelmus PERNOT en Maria Catharina SCHREURS.
   4.  Anna Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 16-12-1885 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 16-12-1885 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Rademakers en Maria Elisabet Savelkoul), overleden op 06-05-1943 te Grevenbicht op 57-jarige leeftijd, begraven op 10-05-1943 te Papenhoven-Grevenbicht, zij vertrok op 22 september 1911 naar Brussel.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 08-01-1916 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 08-01-1916 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Savelkoul en Ida Ruber) met Johannes Hubertus DEMANDT, 43 jaar oud, geboren op 15-10-1872 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 15-10-1872 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertus Demandt en Catharina Smeets), overleden op 10-11-1940 te Grevenbicht op 68-jarige leeftijd, begraven op 13-11-1940 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Wilhelmus DEMANDT en Maria Agnes SMEETS.
   5.  Maria Lucia (Lucy) SAVELKOUL, geboren op 19-03-1887 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 19-03-1887 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Savelkoul en Maria Lucia Reinen), overleden op 02-10-1981 te Sittard op 94-jarige leeftijd, begraven op 07-10-1981 te Jabeek. Zij woonde als dienstbode in Sittard bij de weduwe J.W. Dols van 04-07-1902 tot 21-10-1902, en keerde toen weer terug naar Grevenbicht en ging wonen op Staai 204..Daarna verbleef zij nog een tijd in Schaarbeek(B) en keerde op 5 mei 1905 terug in Grevenbicht om zicht te vestigen aan de Groene Paal 152.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04-04-1913 te Grevenbicht, zijn naar Jabeek gaan wonen. Gehuwd voor de kerk op 13-04-1913 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Mattheus Savelkoul en Anna Broens) met Johannes Wilhelmus (Sjang) BROENS, 28 jaar oud, geboren op 12-01-1885 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 12-01-1885 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Guilielmus Brouns en Maria Agnes Deuss). Verhuisde op 14 april 1919 met zijn gezin naar Jabeek. Zoon van Petrus Hubertus BROENS, veldwachter, en Anna Catharina OLIVERS.
   6.  Anna Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 20-04-1889 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 22-04-1889 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaas Linssen uit Rosendaal voor wie Hubertus Savelkoul en Anna Elisabeth Savelkoul), overleden op 01-05-1889 om 10.00 uur te Grevenbicht, 11 dagen oud.
   7.  Hubertina Elisabeth (Elisabeth) SAVELKOUL, geboren op 14-05-1890 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 15-05-1890 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Hubertus Savelkoul namens Petrus Nicolaas Linssen en Hubertina Elisabeth Savelkoul), overleden op 23-08-1983 te Vlissingen op 93-jarige leeftijd. Zij was met haar dochter Madelaine op bezoek bij haar dochter Mia in Vlissingen, begraven op 27-08-1983 te Papenhoven-Grevenbicht. Gaat op 1 september 1911 naar Brussel wonen en woonde daar tot haar huwelijk te Vorst (B).
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 23-05-1913 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 26-05-1913 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodorus Savelkoul Maria Hubertina Demandt) met Johannes Jacobus Hubertus DEMANDT, 31 jaar oud, geboren op 13-03-1882 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 15-02-1939 te Papenhoven-Obbicht op 56-jarige leeftijd, begraven op 18-02-1939 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Wilhelmus DEMANDT en Maria Agnes SMEETS.
   8.  Petrus Mathias (Peter Mathijs) SAVELKOUL (zie XIIak).
   9.  Gertrudis Philomena SAVELKOUL, geboren op 20-05-1893 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-05-1893 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gertrudis Hubertina Smeets uit Posterholt en Wilhelmus Reijnen), overleden op 13-06-1893 om 06.00 uur te Grevenbicht, 24 dagen oud.
   10.  Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 20-05-1893 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-05-1893 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mechtildis Savelkoul en Johannes Godefridus Brouns), overleden op 07-06-1893 te Grevenbicht, 18 dagen oud.
   11.  Maria Agnes Hubertina SAVELKOUL, geboren op 20-05-1893 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 20-05-1893 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Maria Agnes Gielkens uit Elsloo en Ludovicus Aloysius Spee), overleden op 11-06-1893 om 07.00 uur te Grevenbicht, 22 dagen oud.
   12.  Henricus Marcurius (Harie) SAVELKOUL (zie XIIal).
   13.  Henriette Wilhelmina (Jetje) SAVELKOUL, geboren op 29-03-1897 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 29-03-1897 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Reinen uit Grevenbicht in wiens plaats Ludovicus Spee en Henriette Wilhelmina Jennen uit Grevenbicht), overleden op 18-07-1992 te Sittard op 95-jarige leeftijd, begraven op 23-07-1992 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20-05-1921 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 21-05-1921 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Daniël Stans en Wilhelmus Savelkoul) met Theodorus VEEDERS, 23 jaar oud, geboren op 06-05-1898 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 06-05-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodoerus Swillens en Maria Mechtildis Luiten), overleden op 06-12-1965 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, zoon van Peter Christiaan VEEDERS en Anna Mechtildis KORTMANS.
   14.  Maria Wilhelmina SAVELKOUL, geboren op 10-09-1898 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 10-09-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Arnoldus Savelkoul in wiens plaats Ludovicus Spee en Maria Savelkoul), overleden op 30-03-1979 te Sittard op 80-jarige leeftijd. Zij werkte als dienstbode in Sittard aan de Wilhelminastraat 3 van 10-12-1919 tot 23-02-1923.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-04-1923 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 07-04-1923 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Savelkoul en Josephina Savelkoul) met Josephus Hubertus (Joep) SAVELKOUL, 24 jaar oud (zie XIIbf).
   15.  Josefina Barbara Gertrudis SAVELKOUL, geboren op 06-02-1903 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 06-02-1903 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Gertrudis Savelkoul), overleden op 10-02-1978 te Hoensbroek op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-03-1929 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 04-05-1929 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Martin Janssen en Hubertina Geenen) met Johannes Hubertus GEENEN, 25 jaar oud, geboren op 22-12-1903 te Maasniel, overleden op 28-08-1997 te Hoensbroek op 93-jarige leeftijd, begraven op 01-09-1997 te Hoensbroek, na de dood van zijn vrouw had hij Elly Baars als levenspartner, zoon van Jacobus Hubertus GEENEN en Maria Catharina COX.

XIIaj    Johannes Wilhelmus SAVELKOUL, metselaar en aannemer, geboren op 21-04-1881 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-04-1881 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Maessen en Anna Mechtildis Savelkoul), overleden op 12-03-1975 te Maastricht op 93-jarige leeftijd, begraven te Geleen. Gaat op 6 juni 1914 werken in Osnabrück in Duitsland.Na zijn huwelijk gaat hij op 2 april 1920 in Geleen wonen. Zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIaa) en Maria Elisabeth SAVELKOUL.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 28-11-1919 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 29-11-1919 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Savelkoul en Henrietta Savelkoul) met Anna Catharina SAVELKOUL, 28 jaar oud, geboren op 21-05-1891 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-05-1891 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joseph Venken en Maria Catharina Demandt), overleden op 08-05-1955 te Geleen op 63-jarige leeftijd, zij vertrekt op 1 december 1910 naar Ukkel-Brussel.na terugkeer gaat zij, op 13-mei 1914, in betrekking in Hoensbroek.Op 13 juli 1915 gaat zij weer werken in Rijswijk, na terugkeer gaat zij op 22 juni naar Heerlen. Dochter van Lambert Theodoor SAVELKOUL (zie XIah) en Maria Catharina DEMANDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Augusta Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 12-09-1920 te Geleen, overleden op 08-04-1921 te Geleen, 208 dagen oud.
   2.  Johannes Lambertus Matheus (Jean) SAVELKOUL (zie XIIIaj).
   3.  Johannes Lambertus Mathias (Lambert) SAVELKOUL (zie XIIIak).
   4.  Victor (Victor) SAVELKOUL (zie XIIIal).
   5.  Joseph Hubertus (Jos) SAVELKOUL (zie XIIIam).
   6.  Augusta Lucia Dorothea (Gusta) SAVELKOUL, geboren te Geleen.
Gehuwd met V.M.G. KAMM, geboren te Maastricht.
   7.  Jenny Elisa Louisa (Jenny) SAVELKOUL, geboren te Geleen, gedoopt te Geleen (getuige(n): Louis Pernot en Elisabeth Demandt-Savelkoul).
Gehuwd te Geleen, gehuwd voor de kerk te Geleen (St.Augustinus) met Jo LINDELAUFF, 28 jaar oud, importeur, geboren op 28-05-1926 te Maastricht, overleden op 08-03-1968 te Maastricht op 41-jarige leeftijd, begraven op 11-03-1968 te Maastricht, zoon van Karel LINDELAUFF en Helene BECKERS.

XIIIaj    Johannes Lambertus Matheus (Jean) SAVELKOUL, geboren op 03-01-1922 te Geleen, overleden op 05-04-1974 te Heerlen op 52-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIIaj) en Anna Catharina SAVELKOUL.
Gehuwd met Hubertina Maria (Mia) KLEINJANS, geboren op 25-08-1921 te Geleen, overleden op 27-05-1997 te Geleen op 75-jarige leeftijd, begraven op 31-05-1997 te Vouersweg Geleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Johanna Hubertina Maria (Anja) SAVELKOUL, geboren te Geleen.
Gehuwd met Johannes Lambertus Franciscus (Jac) van HINSBERG, geboren op 10-07-1937 te Heerlen, overleden op 18-07-1993 te Maastricht op 56-jarige leeftijd.
   2.  Olga Hubertina Anna Maria (Olga) SAVELKOUL, Cosmétiquerin, geboren te Geleen.

XIIIak    Johannes Lambertus Mathias (Lambert) SAVELKOUL, geboren op 15-06-1923 te Geleen, overleden op 27-09-2004 te Brasschaat (B) op 81-jarige leeftijd. Hier wordt hij Lambertus Henrikus genoemd, begraven op 01-10-2004 te Brasschaet (B), zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIIaj) en Anna Catharina SAVELKOUL.
Gehuwd met Anna Gusta (Guus) LOMMAERT, geboren te Geulle, dochter van Albertus Gustavus LOMMAERT en Johanna Elisabeth PIETERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eliane Johanna Gusta (Eliane) SAVELKOUL, geboren te Ekeren.
Gehuwd met Herman CLAESSENS.
   2.  Leon Henri Anne (Leon) SAVELKOUL (zie XIVj).
   3.  Brigitte Yvonne Johanna SAVELKOUL, geboren te Antwerpen.
Gehuwd met Philippe van PELT.
   4.  Ingrid Marie Victor (Ingrid) SAVELKOUL, geboren te Brasschaat.
Gehuwd met Emmanuel BARON de BONHOME.
   5.  Dominique Maria Augusta (Dominique) SAVELKOUL, geboren te Wilrijk. Dominique Savelkoul was achtereenvolgens Public Relations manager bij het Festival van Vlaanderen (1994-1996), Director Marketing en Development bij de London Philharmonic Orchestra (1996 -1999), Director of Communications bij de National Gallery in London (1999 - 2002) en tenslotte directeur Communicatie bij de Ruhrtriënnale. Gehuwd met Djamil ZENASNI.
   6.  Philip Arnold Jan SAVELKOUL, geboren te Wilrijk, vriend van Manola Sellati.

XIVj    Leon Henri Anne (Leon) SAVELKOUL, geboren te Antwerpen, zoon van Johannes Lambertus Mathias (Lambert) SAVELKOUL (zie XIIIak) en Anna Gusta (Guus) LOMMAERT.
Echtgenote is Ann ELIAERTS.
Gehuwd (2) met Emmy van WAUWE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Sophie SAVELKOUL.
Gehuwd met Axel COBBAERT.
   2.  Charlotte SAVELKOUL.
   3.  Barbara SAVELKOUL.
Gehuwd met Bart SMEETS.

XIIIal    Victor (Victor) SAVELKOUL, geboren op 12-03-1925 te Sittard, overleden op 05-02-1999 te Amsterdam op 73-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1999 te Amsterdam, zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIIaj) en Anna Catharina SAVELKOUL.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 13-12-1950 te Geleen, gehuwd voor de kerk op 22-01-1951 te Lutterade-Krawinkel (St.Augustinus) met Maria Elisabeth (Elly) SCHOLS, 26 jaar oud, geboren op 23-10-1924 te Geleen, overleden op 05-08-2008 te Amasterdam op 83-jarige leeftijd, dochter van Pieter Mathijs SCHOLS en Francisca Josephina Elisabeth GRUYTHUYSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon Elisabeth Johanna (Manon) SAVELKOUL, geboren te Geleen.
   2.  Juliette Augusta Josephina Mathea (Juliette) SAVELKOUL, geboren op 22-07-1959 te Geleen, overleden op 27-08-2000 te Amsterdam op 41-jarige leeftijd.

XIIIam    Joseph Hubertus (Jos) SAVELKOUL, geboren te Sittard, zoon van Johannes Wilhelmus SAVELKOUL (zie XIIaj) en Anna Catharina SAVELKOUL.
Gehuwd, gescheiden met Annie SMEISTERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandra SAVELKOUL, geboren op 02-10-1958 te Geleen, overleden op 27-10-1998 te Geleen op 40-jarige leeftijd.
Gehuwd met Ton THEEUWEN.

XIIak    Petrus Mathias (Peter Mathijs) SAVELKOUL, cementwerker, geboren op 06-05-1892 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 06-05-1892 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Matthias Broens in wiens plaats Joannes Godefridus Broens en Maria Gertrudis Peters), overleden op 28-08-1960 te Hoensbroek op 68-jarige leeftijd, begraven op 31-08-1960 te Hoensbroek-Passart, werd op 05-11-1915 gekeurd voor militaire dienst en geschikt bevonden voor de infanterie, hij mat 1,69 m. Op 12 november 1919 verhuisde hij naar Hoensbroek.(Bron BS gemeente Grevenbicht), zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIaa) en Maria Elisabeth SAVELKOUL.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14-11-1919 te Hoensbroek met Anna HANSSEN, 32 jaar oud, geboren op 22-08-1887 om 09.00 uur te Grevenbicht, dochter van Martinus HANSSEN en Maria Elisabeth In 't PANHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan (Sjeng) SAVELKOUL (zie XIIIan).
   2.  Maria Josephina (Fien) SAVELKOUL, geboren 1923, overleden 2001, begraven te Brunssum Schildstraat.
Gehuwd voor de kerk op 25-08-1947 (RK) met Franciscus Joseph (Frans) VEEDERS (Veders), 28 jaar oud, geboren op 07-03-1919 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 07-03-1919 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Veders voor wie Petrus Veders en Maria Cörvers), overleden 1972 te Brunssum, begraven te Brunssum Schildstraat.

XIIIan    Jan (Sjeng) SAVELKOUL, geboren op 16-09-1920 te Hoensbroek, overleden op 09-04-1998 te Sittard op 77-jarige leeftijd, begraven op 15-04-1998 te Overhoven-Sittard, zoon van Petrus Mathias (Peter Mathijs) SAVELKOUL (zie XIIak) en Anna HANSSEN.
Gehuwd met Carry GOOSSENS, geboren op 30-09-1923 te Simpelveld, overleden op 14-03-1986 te Sittard op 62-jarige leeftijd, dochter van Karel Theodoor Hubert GOOSSENS en Anna Maria HUSTIN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tjeu SAVELKOUL (zie XIVk).
   2.  Louk SAVELKOUL (zie XIVl).
   3.  Désirée SAVELKOUL.
Gehuwd met Theo CARRUS.

XIVk    Tjeu SAVELKOUL, zoon van Jan (Sjeng) SAVELKOUL (zie XIIIan) en Carry GOOSSENS.
Gehuwd met Anja SCHRIJNEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robby SAVELKOUL.
   2.  Judith SAVELKOUL.

XIVl    Louk SAVELKOUL, ambtenaar bij de gemeente Sittard-Geleen, zoon van Jan (Sjeng) SAVELKOUL (zie XIIIan) en Carry GOOSSENS.
Gehuwd met Saskia Clementine Joseph Marie COENEN, geboren te Sittard, dochter van Jacobus (Jacques) COENEN en Anna KLASEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Fabiënne SAVELKOUL, geboren te Sittard.

XIIal    Henricus Marcurius (Harie) SAVELKOUL, geboren op 09-04-1895 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 10-04-1895 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Agnes Rademakers), overleden op 19-04-1969 te Grevenbicht op 74-jarige leeftijd, begraven op 23-04-1969 te Papenhoven-Grevenbicht. Hij werd op 10-08-1915 gekeurd voor militaire dienst en afgekeurd. Op 31 maart 1917 vertrekt hij naar Susteren.Hij keert terug en gaat op 8 oktober 1917 mat vrouw en kind in Obbicht wonen. Zoon van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIaa) en Maria Elisabeth SAVELKOUL.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 19-01-1917 te Susteren, gehuwd voor de kerk op 23-01-1917 te Susteren (St.Amelberga) (getuige(n): Arnoldus Fuchs en Henricus Savelkoul) met Maria Cornelia (Maria) FUCHS, 17 jaar oud, geboren op 07-09-1899 te Ohe en Laak, overleden op 27-02-1991 te Sittard op 91-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Huberta (Bertha) SAVELKOUL, geboren op 14-03-1917 te Susteren, overleden op 12-11-1997 te Sittard op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13-09-1939 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 14-10-1939 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Hubertus Mathias (Hub) DIRIS, 23 jaar oud, a, geboren op 18-06-1916 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 18-06-1916 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus in 't Panhuis en Elisabeth Diris vrouw van Nicolaas Hoofwijk), overleden 2005, zoon van Jacobus Hubertus DIRIS, stucadoor, en Maria Anna in 't PANHUIS.
   2.  reter Johannes SAVELKOUL, geboren op 02-05-1920 te Nuth, overleden op 28-03-1957 te Heerlen H op 36-jarige leeftijd, tengevolge van een mijnongeval.
Gehuwd met Margaretha M.C MESTROM, geboren te Linne. Zij woonde voor de oorlog te Linne Rijksweg B67, en waren een tijdlang in Grevenbicht ondergebracht als oorlogsslahctoffer.
   3.  Joanna Josephina SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul uit Grevenbicht en Josephina Fuchs uit Ohé en laak).
Gehuwd te Grevenbicht met Theodorus Lodewijk HEUNEN, 29 jaar oud, geboren op 31-10-1923 te Oirsbeek, overleden op 14-12-2007 te Sittard op 84-jarige leeftijd, begraven op 20-12-2007 te Doenrade, zoon van Jan HEUNEN en Maria Mathilde GROOTJANS.

XIab    Theodorus SAVELKOUL, landbouwer, geboren op 26-05-1862 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 28-05-1862 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Agnes Veeders), overleden op 09-06-1941 te Grevenbicht op 79-jarige leeftijd, begraven op 11-06-1941 te Papenhoven-Grevenbicht. Voor militaire dienst werd hij op 15-03-1882 en op 02-05-1882 ingelijfd bij het 2é Regiment Infanterie, en ging op 15-09-1885 met groot verlof. zijn kenmerken waren: lengte 1,61; gezicht ovaal; voorhoofd gewoon; ogen blauw; neus groot; mond klein; kin rond; haar blond.
Aan Theodorus Savelkoul is bij besluit d.d.18 januari 1915 een verlof verleend voor perceel Dijk 268. Op de akte staat niet vermeld de oppervlakte van het lokaal, waarvoor het verlof geldt en dat het verlof thans een verlof A is geworden. De gemiddelde hoogte van het lokaal bedraagt 2,70 m.Ten tijde van het verlenen van het verlof moest de hoogte 2,80 m. mogelijk zijn. Het verlof is derhalve in strijd met de wet verleend.
Teneinde vernietiging van Uw besluit te voorkomen, zal de hoogte moeten worden gebracht op tenminste 2,80 m. Zoon van Petrus Hubertus SAVELKOUL (zie Xo) en Maria Elisabeth VEEDERS (Feeders).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31-12-1896 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 09-01-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina]) (getuige(n): Hubertus Jennen en Maria Elisabeth Hoofwijk) met Henriette Wilhelmina JENNEN, 23 jaar oud, geboren op 07-11-1873 om 22.00 uur te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 07-11-1873 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Kortmans en Anna Wilhelmina Jennen), overleden op 16-11-1954 te Grevenbicht op 81-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Clemens Jacobus JENNEN en Anna Mechtildis NIJSSEN (Niessen).
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Eugéne (Eugéne) SAVELKOUL (zie XIIam).
   2.  Maria Mathilde (Tilla) SAVELKOUL, geboren op 16-05-1901 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 16-05-1901 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Joseph Jennen en Maria Mechtildis Luyten), overleden op 19-06-1991 te Brunssum op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29-03-1929 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 03-04-1929 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Laurentius Savelkoul en Eugenus Savelkoul) met Emile Jan Frans (Mil) SAVELKOUL, 26 jaar oud (zie XIIbj).
   3.  Alphons Constantinus (Fons) SAVELKOUL (zie XIIan).
   4.  Johannes SAVELKOUL, geboren op 29-10-1909 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 29-10-1909 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Savelkoul en Maria Angelina Genders), overleden op 13-11-1990 te Maastricht op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-08-1940 te Geleen, gehuwd voor de kerk op 20-08-1940 te Lutterade-Geleen (St.Augustinus) met Mia KOHLEN, 29 jaar oud, bij haar huwelijk onderwijzeres, geboren op 05-12-1910 te Bocholtz, overleden op 13-04-1990 te Maastricht op 79-jarige leeftijd, dochter van Wilhelm KOHLEN en Anna Maria Gilomena LONUSSEN.

XIIam    Johannes Eugéne (Eugéne) SAVELKOUL, geboren op 04-05-1899 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 04-05-1899 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Hoofwijk en Anna Mechtildis Niessen uit Grevenbicht), overleden op 09-01-1973 te Kerkrade op 73-jarige leeftijd. Bij zijn huwelijk was Eugéne handelsreiziger en vermoedelijk in dienst bij de steenkapperij van zijn broer Alphons en zwager Emile. dit bedrijf ging ten gronde en Eugéne schakelde over naar de Staatsmijnen waar hij bij de mijnpolitie op de Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen werd ingezet voor het handhaven van de orde op en rond het bedrijf. Hij woonde na zijn huwelijk eerst in Obbicht maar verhuisde op 3 april 1929, na zijn aanstelling bij de mijnpolititie al vlug naar Terwinselen waar hij een woning kreeg aan de Vloedgraafstraat no.7. Toen deze huizen na het sluiten van de mijn,werden afgebroken, hij was toen al met pensioen, verhuisde hij naar de Oude Tunnelweg in Terwinselen. Zoon van Theodorus SAVELKOUL (zie XIab) en Henriette Wilhelmina JENNEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11-05-1928 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 12-05-1928 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Emile Savelkoul en Mechtildis Savelkoul) met Josefina Lamberta Hubertina (Fina) SAVELKOUL, 30 jaar oud, geboren op 17-04-1898 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-04-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Josephina Hellewegen uit Holtum), overleden op 04-01-1981 te Kerkrade op 82-jarige leeftijd, dochter van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodora Mechtildis (Tilly) SAVELKOUL, geboren op 01-03-1929 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 03-03-1929 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul uit Grevenbicht en Mechtildis Esser geb.in Buchten), overleden op 12-12-2001 te Kerkrade op 72-jarige leeftijd, begraven op 17-12-2001 te Kerkrade-Holz.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1952 te Kerkrade(Terwinselen) met Hein HERMANS, 27 jaar oud, geboren op 13-08-1925 te kerkrade, overleden op 05-04-2001 te Kerkrade op 75-jarige leeftijd, begraven op 11-04-2001 te Kerkrade-Holz, zoon van Jean HERMANS en Billa KUPPERS.
   2.  Theodorus Henricus (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIao).
   3.  Henriette Mechtildus (Riet) SAVELKOUL, geboren op 01-01-1932 te Kerkrade, overleden op 19-07-2004 te Heerlen op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-07-2004 te Heerlen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01-09-1956 te Kerkrade met Leo WIERTS, 28 jaar oud, geboren op 18-09-1927 te Heerlen, overleden op 12-09-1986 te Heerlen op 58-jarige leeftijd.
   4.  Stefanie Alphonsine (Ninny) SAVELKOUL, geboren te Kerkrade.
Gehuwd met Huub HOLLANDERS, geboren op 25-07-1930 te Simpelveld, overleden op 07-08-2009 om 18.00 uur te Terwinselen op 79-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-08-2009 te Kerkrade-Schiffersheide, uitvaart in de kerk van Terwinselen.
   5.  Johannes Eugéne (Jan) SAVELKOUL (zie XIIIap).

XIIIao    Theodorus Henricus (Harie) SAVELKOUL, geboren te Kerkrade, zoon van Johannes Eugéne (Eugéne) SAVELKOUL (zie XIIam) en Josefina Lamberta Hubertina (Fina) SAVELKOUL.
Gehuwd te Voerendaal, gehuwd voor de kerk te Voerendaal met Maria Luise Hubertina (Miets) WOUTERS, geboren te Voerendaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Eugene Hubertus Antonius (Ton) SAVELKOUL (zie XIVm).
   2.  Bernardus Henricus Josef (Ben) SAVELKOUL (zie XIVn).

XIVm    Eugene Hubertus Antonius (Ton) SAVELKOUL, geboren te Voerendaal, zoon van Theodorus Henricus (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIao) en Maria Luise Hubertina (Miets) WOUTERS.
Gehuwd met Gerda KOOL, geboren te Nieuwenhagen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Mike SAVELKOUL, geboren te Kerkrade(Nieuwenhagen).
   2.  Tara SAVELKOUL, geboren te Kerkrade(Nieuwenhagen).

XIVn    Bernardus Henricus Josef (Ben) SAVELKOUL, geboren te Voerendaal, zoon van Theodorus Henricus (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIao) en Maria Luise Hubertina (Miets) WOUTERS.
Gehuwd te Voerendaal met Henriette VALKENBURG, geboren te Voerendaal.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joyce SAVELKOUL, geboren te Heerlen(Kunrade).
   2.  Debbie SAVELKOUL, geboren te Heerlen.

XIIIap    Johannes Eugéne (Jan) SAVELKOUL, geboren te Kerkrade, zoon van Johannes Eugéne (Eugéne) SAVELKOUL (zie XIIam) en Josefina Lamberta Hubertina (Fina) SAVELKOUL.
Gehuwd met Aggi THOMAS, geboren te Kerkrade.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne Josephine Maria (Pascalle) SAVELKOUL, geboren te Kerkrade.
Gehuwd met Jozef Petrus Johannes WETZELS, geboren te Schaesberg.
   2.  Manon Eugénie Josephine (Manon) SAVELKOUL, geboren te Kerkrade.

XIIan    Alphons Constantinus (Fons) SAVELKOUL, geboren op 11-03-1906 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 11-03-1906 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Constantinus Jennen en Elisabeth Savelkoul), overleden op 22-11-1987 te Geleen op 81-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Theodorus SAVELKOUL (zie XIab) en Henriette Wilhelmina JENNEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 03-01-1936 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 04-01-1936 te Heppeneert-Maaseik met Maria Agnes (Nes) BOHNEN, 27 jaar oud, geboren op 13-11-1908 om 14.00 uur te Born, gedoopt te Obbicht, overleden op 27-12-1980 te Grevenbicht op 72-jarige leeftijd, dochter van Martinus BOHNEN, stucadoor,Landbouwer, en Anna Maria (Anna) op den KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Anna Theodora (An) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Peter Thedorus Savelkoul uit Grevenbicht en Anna Maria Bohnen-op den Kamp uit Heppeneert).
Gehuwd te Grevenbicht met Frans van MONTFORT, 27 jaar oud, geboren op 15-03-1934 te Echt, overleden op 18-12-2007 te Echt op 73-jarige leeftijd.
   2.  Martinus Henricus Gerardus (Martin) SAVELKOUL (zie XIIIaq).
   3.  Eugenius Alphonsus Maria (Eugéne) SAVELKOUL (zie XIIIar).

XIIIaq    Martinus Henricus Gerardus (Martin) SAVELKOUL, leraar, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Martinus Bohnen uit Heppeneert in wiens plaats Leo Verheggen en Henriette Wilhelmina Savelkoul-Jennen), zoon van Alphons Constantinus (Fons) SAVELKOUL (zie XIIan) en Maria Agnes (Nes) BOHNEN.
Gehuwd te Limbricht, gehuwd voor de kerk te Limbricht (St.Salvius) met Frieda HILKENS, onderwijzeres, geboren te Limbricht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank Alfons Cornelis SAVELKOUL (zie XIVo).
   2.  Gerardus Johannes Maria SAVELKOUL, geboren te Limbricht.

XIVo    Frank Alfons Cornelis SAVELKOUL, geboren te Limbricht, zoon van Martinus Henricus Gerardus (Martin) SAVELKOUL (zie XIIIaq) en Frieda HILKENS, onderwijzeres.
Gehuwd met Patricia MEINETTEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Yves Valeru Stéphane (Lucas) SAVELKOUL, geboren te Eindhoven.
   2.  Hannah SAVELKOUL.
   3.  Bram SAVELKOUL.

XIIIar    Eugenius Alphonsus Maria (Eugéne) SAVELKOUL, directeur VMBO school, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Eugenius Johannes Savelkoul uit Terwinselen en Maria Anna Theodora Savelkoul), zoon van Alphons Constantinus (Fons) SAVELKOUL (zie XIIan) en Maria Agnes (Nes) BOHNEN.
Gehuwd te Sittard, gehuwd voor de kerk te Sittard met Marianne VERKERK, geboren te Sittard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Koen SAVELKOUL, geboren te Geleen.
   2.  Milou SAVELKOUL, geboren te Geleen.

IXh    Johannes SAVELKOUL, geboren op 02-10-1803 om 09:00 uur te Grevenbicht, volgens het kerkregister geboren en gedoopt op 19-08-1803, gedoopt (rk) te Grevenbicht (getuige(n): Joannes Spetgens en Catharina Nijssen), overleden op 09-10-1869 te Grevenbicht op 66-jarige leeftijd. De Noatris van Gorkum te Beek zal op donderdag en vrijdag 19 en 20 maart 1863, telkens ten 10 ure 's moegens ten huize en op verzoek van J. Savelkoul in de Kat te Beek publiek verkoopen, te weten.
Op donderdag 19 maart.
1 merrei en een ruinpaard, 2 lange karren met breede wielen, slag- en waterkar met breede wielen, 3 ploegen waarbij 1 schalm, 4eggen, 1 zware wel, paardgetuig, Kettingen, en een koppel zware wielen, 5 scheutelingen, al de huis huismeubelen, bestaande uit stoelen, tafels, spiegels, klok met kast, 2 groote kasten, 2 kommoden, porcelein- glas- koper- en tinwerk, benevens eene hoeveelheid stroo en hooi, 30 kippen, 20 vruchtenzakken.
Op vrijdag 20 maart.
6 dragende koeien, 2 kalveren, 35 stuks schapen, 20 lammeren en 1 schaapshond, de schuurgereedschappen als: wanmolen, schoffel, en vlegels, eene hoeveelheid bel- en kanadasbomenplanken, esschen righel, aardappelen, spek en andere voorwerpen.
Op crediet mits borgstelling.
(bron weekblad Mercurius), zoon van Petrus SAVELKOUL (zie VIIIe) en Joanna Catharina SPETGENS (Speetjens).
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 11-11-1830 te Beek(L) (getuige(n): genlias) met Maria Elisabeth HAAGMANS, 25 jaar oud, geboren op 01-02-1805 te Beek, gedoopt (rk) op 14-02-1805 te Beek (getuige(n): Joannes Sleijpen voor wie Fernandus Dalschreiber en Maria Elisabeth Stijnen voor wie Maria Sophia Vreen), overleden op 16-04-1845 te Beek op 40-jarige leeftijd, dochter van Petrus (Pieter) HAAGMANS en Maria Cornelia COUMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina SAVELKOUL, geboren op 12-02-1832 om 14:00 uur te Beek, gedoopt (rk) op 12-02-1832 te Beek (getuige(n): Petrus Haegmans en Joanna Catharina Speetjens), overleden op 08-10-1904 te Beek op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-05-1859 te Beek met Jan Hendrik KEULERS, 33 jaar oud, landbouwer, geboren op 11-04-1826 te Geleen, overleden op 08-01-1900 te Beek op 73-jarige leeftijd, zoon van Henricus (Jan Hendrik) KEULERS en Maria Sibilla PENRIS.
   2.  Peter Mathias SAVELKOUL, geboren op 21-02-1834 te Beek, gedoopt (rk) op 21-02-1834 te Beek (getuige(n): Mathias Penris en Maria Anna Mulders), overleden op 10-07-1862 te Beek op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21-05-1862 te Beek (L) met Petronella Jacoba (Petronilla) SCHREVEN (Schreum), 22 jaar oud, geboren op 30-03-1840 te Arcen en Velden, overleden op 28-07-1937 te Heerlen op 97-jarige leeftijd, dochter van Petrus Johannes SCHREVEN en Maria Elisabeth HORSTEN (Korsten).
   3.  Johannes Godefridus SAVELKOUL, geboren op 27-08-1836 te Beek (L), gedoopt (rk) op 27-08-1836 te Beek (getuige(n): Godefridus Savelkoul en Maria Catharina Haegmans), overleden op 12-01-1839 te Beek op 2-jarige leeftijd.
   4.  Joannes Wilhelmus (Jan Willem) SAVELKOUL, geboren op 28-04-1838 om 16:00 uur te Beek (L), gedoopt (rk) op 28-04-1838 te Beek (getuige(n): Joannes Michael Haegmans en Maria Helena Penders), overleden op 02-05-1838 te Beek (L), 4 dagen oud.
   5.  Joannes Petrus (Jan Peter) SAVELKOUL, geboren op 03-06-1839 om 03:00 uur te Beek, gedoopt (rk) op 03-06-1839 te Beek (getuige(n): Joannes Petrus Tummers en Lucia Haagmans), overleden op 17-06-1841 te Beek (L) op 2-jarige leeftijd.
   6.  Maria Cornelia SAVELKOUL, geboren op 24-03-1841 om 23:00 uur te Beek (L), gedoopt (rk) op 25-03-1841 te Beek (getuige(n): Joannes Michael Haegmans en Maria Agnes Cremers), overleden op 03-07-1866 te Beek op 25-jarige leeftijd.
   7.  Lucia Barbara SAVELKOUL, geboren op 12-01-1844 te Beek (L), gedoopt (rk) op 12-01-1844 te Beek (getuige(n): Godefridus Savelkoul en Maria Barbara Voncken), overleden op 16-01-1844 te Beek, 4 dagen oud.

VId    Arnoldus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 23-01-1698 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Savelkoul en Agnes van den Bergh loco Cathrina de Krauw), overleden op 03-04-1762 te Grevenbicht op 64-jarige leeftijd, zoon van Theodorus SAVELKOUL (Savelkoulle) (zie Vc) en Ida RADEMAKERS.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 29-11-1722 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Rademeckers en Joanna Scragen) met Catharina (Tringen) SCHRAGEN (Scragen), 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 21-04-1697 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Anna Schroers), overleden op 06-01-1765 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, dochter van Arnoldus SCHRAGEN en Margaretha(Gertrudis) GEUSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna SAVELKOUL (Zavelcoull,Zavelkoul,Zavelkoull), gedoopt (RK) op 03-12-1723 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonard Savelkoul en Elisabeth Harden), overleden op 03-09-1812 te Papenhoven-Obbicht op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk 1749 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Godfridus HAERDEN, overleden op 13-05-1796 te Papenhoven-Grevenbicht.
   2.  Margaretha SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 23-02-1726 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacob Diris en N.N.), overleden op 01-07-1800 te Grevenbicht op 74-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1800 te Grevenbicht.
Gehuwd met Johannes NIJSSEN, gedoopt (rk) op 20-09-1736 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Claessens en Maria Claessens), overleden op 25-06-1777 te Grevenbicht op 40-jarige leeftijd, zoon van Carolus NIJSSEN en Elisabeth CLAESSENS.
   3.  Godefridus SAVELKOUL (zie VIId).
   4.  Arnoldus SAVELKOUL (zie VIIe).
   5.  Ida SAVELKOUL (Zavelcoull), gedoopt (RK) op 02-12-1734 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Hamers en Cornelia Zavelcoull).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 03-04-1761 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Reinerus THIJSSEN.
   6.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt op 05-05-1738 te Grevenbicht, overleden op 19-02-1794 te Grevenbicht op 55-jarige leeftijd.
   7.  Anna Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 28-10-1741 te Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Peters en Joanna Savelkoul), overleden op 31-01-1762 te Grevenbicht op 20-jarige leeftijd.

VIId    Godefridus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 16-12-1728 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Lemmens en Mechtildis Savelkoul), overleden op 19-07-1797 te Grevenbicht op 68-jarige leeftijd. Godefridus woonde in Grevenbicht wat blijkt uit een doopakte van 15 mei 1806 waar staat dat gedoopt is in Papenhoven Cornelia dochter van Jacobus Savelkoul die een zoon was van Godefridus Savelkoul uit Grevenbicht. Zoon van Arnoldus SAVELKOUL (zie VId) en Catharina (Tringen) SCHRAGEN (Scragen).
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 25-01-1752 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Arnoldus Savelkoul en Gertrudis Harden) met Joanna HARDEN, 28 jaar oud, gedoopt (RK) op 22-07-1723 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Rademakers en Griedgen Harden), overleden op 25-06-1764 te Grevenbicht op 40-jarige leeftijd, dochter van Johannes HARDEN en Maria REIJNDERS.
Gehuwd voor de kerk (2) op 35-jarige leeftijd op 25-08-1764 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hendrik Rademakers en Lucia Vencken) met Maria AELBERS, 31 jaar oud, gedoopt op 07-11-1732 te Buchten, overleden op 03-02-1814 te Grevenbicht op 81-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Conrardus ALBERTZ, landbouwer, en Cornelia SAVELKOUL.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 29-09-1753 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Harden en Catharina Schragen).
   2.  Johannes SAVELKOUL (zie VIIIf).
   3.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 29-01-1761 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Savelkoul en Margarita Harden), overleden op 12-03-1784 te Grevenbicht op 23-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Cornelia SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 13-07-1765 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hendrik Rademakers en Cornelia Savelkoul), overleden op 12-10-1823 om 12:00 uur te Papenhoven-Obbicht op 58-jarige leeftijd, overleed in het huis van Johannes Vencken, begraven op 14-10-1823 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 14-10-1797 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Catharina Elisabeth Notermans en Anna Mechtildis Savelkoul) met Josephus NOTERMANS, 29 jaar oud, gedoopt (RK) op 07-05-1768 te Obbicht (getuige(n): Josephus Notermans en Maria Demandt), zoon van Johannes Antonius NOTERMANS en Maria Catharina SCHULPEN.
   5.  Jacobus SAVELKOUL (zie VIIIg).
   6.  Maria Anna (Anna) SAVELKOUL, huishoudster, geboren op 26-11-1770 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 26-11-1770 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Constant Aelbers en Anna Savelkoul), overleden op 13-04-1838 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 21-jarige leeftijd op 04-10-1792 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hubertus Grijs en Christianus Brouwers) met Rijnerus (Renier) BROUWERS, 29 jaar oud, geboren op 18-10-1762 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 18-10-1762 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mathias Swildens en Judith Brouwers), overleden op 09-11-1847 te Papenhoven-Obbicht op 85-jarige leeftijd, stond te boek als armlastig, zoon van Michael Mathias (Michel) BROUWERS en Maria Catharina DIRICKX (Dirricks).
   7.  Wilhelmus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 05-03-1773 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Salden en Catharina Aelbers), overleden op 17-03-1773 te Grevenbicht, 12 dagen oud.
   8.  Anna Mechtildus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 22-05-1774 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Rademakers en Mechtildis Klijnen), overleden op 24-03-1859 om 16.00 uur te Grevenbicht op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 09-01-1799 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 09-01-1799 te Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Maria Gertrudis Dirkx en Maria Sophia Keulers), in het doopregister van de parochie Papenhoven-Grevenbicht staat bij de doop van Johannes vermeld dat de ouders getrouwd zijn in Born. Echtgenoot is Joannes LEMMENS, 25 jaar oud, akkerman, gedoopt (RK) op 18-04-1773 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Stans loco Joannes de Crauw en Joanna Jennen), overleden op 16-07-1837 te Grevenbicht op 64-jarige leeftijd. Woonde op Staai, zoon van Johannes Jacobus LEMMENS en Eva de CRAU (de Crauwe of de Crauw).
   9.  Agnes SAVELKOUL (Savelcoul), gedoopt (RK) op 08-05-1777 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Harden en Mechtildis Smeets), overleden op 03-08-1777 te Grevenbicht, 87 dagen oud.

VIIIf    Johannes SAVELKOUL, köther,landbouwer, gedoopt (RK) op 23-09-1755 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus de Crauw en Gertrudis Harden), overleden op 18-09-1811 om 12:00 uur te Grevenbicht op 55-jarige leeftijd. Johannes Savelkoul komt voor in de volkstelling van 1799 van Grevenbicht en had van beroep Köther. Hij woonde samen met zijn vrouw Maria Grijs en zoon Godfried en 5 kleine kinderen. Zijn stiefmoeder Maria Aelbers woonde hoogstwaarschijnlijk bij hem in met zijn halfbroer Jacob Savelkoul en diens vrouw Joanna Maria Lemmens met dochter Mechtildis, daar die in de volgorde van opname genoemd worden. Waar zij precies in het dorp gewoond hebben is onduidelijk. Zoon van Godefridus SAVELKOUL (zie VIId) en Joanna HARDEN.
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 08-04-1782 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Wilhelmus Grijs en Catharina Savelkoul) met Anna Maria GRIJS, 21 jaar oud, gedoopt (RK) op 28-07-1760 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Brouwers en Richarda Kitzen), overleden op 19-02-1813 om 16:00 uur te Grevenbicht op 52-jarige leeftijd, dochter van Johannes (Jean) GRIJS en Catharina BROUWERS (Brewers).
Uit dit huwelijk:
   1.  Joanna Catharina SAVELKOUL, geboren op 17-04-1783 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-04-1783 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhemus Grijs en Catharina Savelkoul), overleden op 21-10-1859 om 06.00 uur te Grevenbicht op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 04-02-1806 te Grevenbicht (getuige(n): BS gemeente Grevenbicht), gehuwd voor de kerk op 09-02-1806 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Godefridus Savelkoul en Hubertus Salden) met Johannes SALDEN, 33 jaar oud, bierbrouwer/handelaar, gedoopt (rk) op 23-05-1772 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Salden en Helena Knors), overleden op 01-02-1833 te Grevenbicht op 60-jarige leeftijd, zoon van Jacobus SALDEN, landbouwer, en Maria KNOORS. Verkoopt 26-01-1823 aan schepen Wenmakers onroerend goed aan de Wolfstraat te Stokkem.
   2.  Godefridus SAVELKOUL (zie IXi).
   3.  Joannes Lambertus (Jan Lambert) SAVELKOUL (zie IXj).
   4.  Maria Anna SAVELKOUL, landbouwster, geboren op 23-01-1791 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 24-01-1791 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Brouwers en Maria Anna Savelkoul), overleden op 20-11-1829 om 07.00 uur te Grevenbicht op 38-jarige leeftijd. Overleden in het kraambed van haar zoon Pieter Johannes. getuigen van bij aangifte van overlijden Theodor Savelkoul 40 jaar en echtgenoot en Pieter Jozef Notermans 39 jaar landbouwer en nabuur. Overleden bij de geboorte van haar zoon Pieter Johannes. Voor ons Antoon Philip Pierssens, openbaren Notaris reziderende te Sittard ,Arrondissement Maastricht , Provincie Limburg en in tegenwoordheid der hierna genoemde getuigen
Compareerde

De eerzame Theodor Savelkoul, akkerman, weduwnaar van wijlen Maria Anna Savelkoul wonende te Grevenbicht, doende zoo veel in eigennaam als vader en natuurlijke voogd over zijn drie minderjarige kinderen, verwekt in zijn huwelijk met zijne gemelde overleden huisvrouw namelijk 1 Maria Catha-rina oud zeventien jaren, 2 Johannes oud vijftien en 3 Peter Hubertus Savelkoul oud 12 jaren, alhier bijgestaan door den eerzamen Hubertus Savelkoul landbouwer wonende te Grevenbicht, doende in hoedanigheid als toeziende voogd der gemelde minderjarige kinderen.
Welke comparanten ons voorgedragen hebben, dat de eerste genoemde Theodor Savelkoul gehuwd geweest is, met de voorschrevene Maria Anna Savelkoul in volle gemeenschap van goederen, volgens de thans bestaande wetten, en alzoo geregtigd tot de helft hunner gemeenschappelijke boedel. Dat zijne huisvrouw voorzeid overleden is in den maand November achttien honderd negen en twintig, achterlatende vijf kinderen te weten:
De drie voorschrevene, Peter Jan oud eenen dag, en Mechtildus oud zestien jaren, beide na de moeder overleden, dat de eerstgenoemde gezind is te verklaren en op te geven de nauwkeurige beschrijving des geheelen beodels en van al de goederen roerende en onroerende toebehoorende aan de gemeen-schappelijken boedel en daarenboven de opgaven der onroerende goederen exclusivelijk toebehooren-de aan de overledene Maria Anna Savelkoul voorzijd, beloovende de gemelde Theodor Savelkoul zich in de opgaven, aanwijzingen en waardering opregt en ter goede trouw zullen gedragen.

Eesrstens verklaart de comparant Theodor Savelkoul dat op de dag zijne huisvrouw overleden is, de navolgende roerende goederen, aan hen gezamenlijk toebehoorden te weten:

1Twee tafels gewardeerd drie gulden 3.00
2Zes stoelen twee gulden2.00
3Een kastje drie gulden 3.00
4Zes porseleinen borden dertien centen 0.13
5Acht aarden schotels twintig centen 0.20
6Drie ijzeren ketels een gulden vijftig centen 1.50
7Twee houten tijltjes vijftig centen 0.50
8Twee houten bordenrekjes een gulden vijftig centen1.50
9Eene lantaarn dertig centen 0.30
10 Acht paar tassen, een melkpot vijftig centen 0.50
11Een koffijmolen, eene thee en eene koffijlade een gulden1.00
12Drie koperen waterketels en eene oud koperwerk vijf gulden5.00
13Een tinnen theepot vijftig centen 0.50
14Een peperbus, mostertpot en zoutvat alle drie van tin vijftig cent0.50
15Twee houten emmers vijftig centen 0.50
16Twee flesschen en twee steene potten achttien centen 0.18
17Een waagpunder zestig centen 0.60
18Drie koffijkannen en een aarden kasserol vijftig centen0.50
19Acht stalen vorken en daarbij gehoorig korfje vijf en twintig centen 0.25
20Een ijzeren kagchel, buizen en alle toebehoor vier gulden vijftig centen4.50
21Een aarden boter en kaasschotelje gewaardeerd zes centen0.06
22Zeven tinnen lepels en het lepelbordje vijf en dertig centen0.35
23Eene bank dertig centen 0.30
24Een wissenkorfje met twee koekenborden vijftig centen0.50
25Twee grooten en eenen kleinen tinnen soepkom drie gulden vijftig centen3.50
26Zes tinnen borden drie gulden3.00
27Drie tinnen schotels en eenen dienlepel twee gulden vijftig centen2.50
28Een spiegel en vier schilderijen tachtig centen 0.80
29Drie houten koffers tezamen acht gulden 8.00

30 Een pluimen bed, en daarbij twee kussens, een hoofdpeluw, twee slaaplakens
eene wollen deken en het ledikant te zamen vjif en dertig gulden 35.00
31Eenige oude boeken dertig centen 0.30
32Een Hoofdpeluw en twee gordijnen drie gulden 3.00
33Drie steenen boterpotten een gulden vijftig centen 1.50
34Eene boterstand en toebehooren op twee gulden 2.00
35Eene ijzeren koekenpan twee gulden 2.00
36Een waschkuip, een moesvat en een olievaatje tezamen vier gulden 4.00
37Een houten tarvat vijf en twintig centen 0.25
38Een steenen oliekruik vijf en twintig centen 0.25
39Twee lampen vijftig centen 0.50
40Eene zeis vijftig centen 0.50
41Eene wissen sluitmand dertig centen 0.30
42Spek en worst acht gulden 8.00
43Eene vlaszeep een gulden 1.00
44Dertien slaaplakens acht gulden vijftig centen 8.50
45Een baktrog zestig centen 0.60
46Een zift veertig centen 0.40
47Drie zakken twee gulden 2.00
48Een bedkorf, stroozak en hoofdpeluw drie gulden 3.00
49Eene wieg en de kleine daarbij gehoorige dingen drie gulden vijftig centen 3.50
50Acht ponden linnen garen vier gulden 4.00
51Oude vodden twee gulden 2.00
52Twee spoelen en n haspel twee gulden 2.00
53Een vaatje met mostaardzaad een gulden 1.00
54Een graan en een ander vat drie gulden 3.00
55Het meel op een gulden vijftig centen 1.50
56Het rogge twee gulden 2.00
57Eene beddedeken twee gulden 2.00
58Eeen serviet en drie handdoeken een gulden 1.00
59Twee tafellakens een gulden 1.00
60Eene kar met de daarbij behoorende affecten acht en veerti gulden48.00
61Eene wel drie gulden 3.00
62Eene ploeg, eg en daarbij gehoorige affecten acht gulden 8.00
63Eeen oude ijzeren ketel een gulden 1.00
64Twee rieken, een mesthaak, een spade tezamen een gulden 1.00
65De steenkolen twee gulden 2.00
66Vijf hennen en acht jonge hennen twee gulden 2.00
67Eeen houten kuip een gulden 1.00
68Eene koe vijf en vijftig gulden 55.00
69Een paard zestig gulden 60.00
70 Het paardsgetuig te zamen vijftien gulden vijf en zeventig centen15.75
71Het stroo vijf gulden 5.00
72Het wishout vijf gulden 5.00
73Het bakhout een gulden 1.00
74De dorsvlegels en eenige houten effecten een gulden vijftig centen 1.50
75Een ladder vijf en zeventig centen 0.75
76Eene hekselkist, een snijdmes en toebehooren een gulden 1.00
77Twee manden en n schookriek op vijf en dertig centen 0.35
78Het beestenvoeder drie gulden 3.00
79Drie en twintig wassende bomen dertien gulden 13.00
80Briksteenen een gulden 1.00
81Een wiswapen vijftig centen 0.50

Totaal 370.12

Tweedens. Dat hij met zijne overledene huisvrouw gezamenlijk bezeten hebben:

1Een groes gelegen in de Boeyen, gemeente Grevenbicht, groot twintig roeden vijftig ellen, eene zijde Theodor Kooken, andere kant Hendrik Crvers.
2Een dito aldaar in de Bat gelegen, groot twee roeden tien ellen, eene zijde Theodor Kooken, ander kant Hendrik Crvers.
3Een wishout aldaar aan de Maas gelegen, groot omtrnt zes roeden, vijftig ellen, eene zijde nevens Lambert Savelkoul, andern kant Jan Lemmens.
4Een tuintje aldaar gelegen aan de woning des comparants, groot een roede vier en zestig vierkante ellen

Derdens. Dat zijne overledene huisvrouw nagelaten heeft de na genoemde vaste goederen, aan haar exclusivelijk toebehoorende te weten:

1Een stuk land onder Obbicht op het Kleinveld gelegen, groot achttien roeden vier ellen, eene zijde de weduwe Coenen, anderen kant Willem Kooten.
2Een dito aldaar gelegen op den Greiser, eene zijde neffens Gerard Finken, anderen kant Christiaan Grijs, groot negen roeden tachtig ellen.
3Een stuk land, deelmakende der Graetheide, gelegen onder Born, groot tien roeden vijf en twintig ellen, eene zijde neffens Hendrik Brouwers, andern kant Lambert Lebens.
4Een stuk aldaar op Born Hoogveld gelegen, groot vijftien roeden zeven en dertig ellen, grenzende eene zijde Lambert Savelkoul, anderen kant hendrik Beenders.
5Een stuk land gelegen onder Grevenbicht in het Binnenveld, groot vier en twintig roeden, zestig ellen, eene zijde neffens Gerard Jennen, en anderen kant Willem Maessen.
6Een dito aldaar in Grevenbicht op den Heuvel gelegen, groot twaalf roeden dertig ellen, eene zijde neffens Peter van Didden, anderen kant Willem Greis.

Daarenboven heeft de comparant opgegevn ten laste van den algemeenen boedel de nagenoemde schulden:
1 Aan Gerard Finken de som van honderd zeven en dertig gulden137.00
2 Aan Jan Schruers de som van acht en zestig gulden vijftig centen 68.50

Totaal twee honderd vijf gulden vijftig centen 205.50


Veder verklaart de voorschreven Hubert Savelkoul, na kennis genomen te hebben der bovenstaande verklaringen, deze in al hunne deelen aan te nemen, ermede tevreden te zijn, als overtuigd zijnde,dat alles opregt opgegeven geworden is.
En eindelijk verklaren verklaren de comparanten, in hunne hoedanigheid als voogd en toeziende voogd niets te vorderen te hebben ten laste der meergemelde minderjarige kinderen.
Waarvoor akte. Gedaan en gepasseerd te Sittard in de schrijfkamer van gemelden Notaris den veertienden juni achttien honderd een en dertig, alles in tegenwoordigheid van Cornelis Leonard Zimmerman, zonder beroep en Mathis Counen, snijder beide wonende te Sittard, dewlke als getuigen hiertoe verzocht zijn, hebben geteekend met de comparanten en ons notaris, alles na gedane voorlezing.
(bron akte n. 2542 van Notaris Philip Pierssens Sittard)

.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 03-10-1812 te Grevenbicht met Theodorus SAVELKOUL, 22 jaar oud (zie IXg).
   5.  Richarda SAVELKOUL, geboren op 08-04-1793 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 08-04-1793 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Savelkoul en Richarda Curvers), overleden op 27-05-1808 om 06:00 uur te Grevenbicht op 15-jarige leeftijd.
   6.  Cristianus SAVELKOUL (zie IXk).
   7.  Joanna Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 27-05-1798 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 27-05-1798 te Grevenbicht (getuige(n): Jozef Notermans en Joanna Mechtildus de Krauw), overleden op 25-12-1879 te Grevenbicht op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk (1) op 16-jarige leeftijd op 15-05-1815 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Wilhelmus Grijs en Jacobus Heiligers) met Leonardus CRIJNS (Kriens), 21 jaar oud, gedoopt (RK) op 15-04-1794 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jacobus Coenen en Helena Knoors), overleden op 21-01-1848 te Boyen-Stokkem op 53-jarige leeftijd, zoon van Theodorus CRIJNS (Kriens) en Helena COENEN.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 16-05-1854 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 16-05-1854 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Lambertus Crijns en Mechtildis Schreurs) met Martinus KITZEN, 53 jaar oud, schipper, geboren op 16-01-1801 te Grevenbicht, overleden op 06-12-1857 te Grevenbicht op 56-jarige leeftijd, zoon van Johannes (Godefridus) KITZEN en Catharina VLEUGELS.
Gehuwd (3) op 66-jarige leeftijd op 08-05-1865 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 10-05-1865 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Christianus Baartz en Wilhelmus Schulpen) met Jan Willem (Willem) SCHREURS, 55 jaar oud, landbouwer, geboren op 08-08-1809 om 06.00 uur te Grevenbicht. Bij aangifte naam Jean Guillaume gebruikt, overleden op 10-01-1897 te Grevenbicht op 87-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas SCHREURS en Anna Catharina NIJSSEN.
   8.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 07-03-1801 te Grevenbicht, 16 Ventôse jaar 9 van de Franse tijdrekening, gedoopt (rk) op 07-03-1801 te Grevenbicht (getuige(n): Joannes Lemmens en Maria Ida Nijssen), overleden op 13-02-1869 om 17.00 uur te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, transcriptie van het testament van Maria Catharina Savelkoul:
Door Joseph Wilhelmus Frans Anholt koninglijken te Sittard Arrondisement Maastricht, Provincie Limburg, residerenden, door het bestuur der stad Sittard in dato den zestienden december jongstleden onder Nummer 11 gepatenteerden en ondertekenden Notaris, en in tegenwoordighijd der hieronder benoemde, die door de wet vereijschde eigenschappen hebbende met de Notaris tot dezen akt in het bijzonder verzogde en mede ondegetekende hier getuijgen.
Verschene de eerzame Maria Catharina Savelkoul, huisvrouw van Peter Johannes Schrürs, woonachtig te Grevenbicht Canton Sittard, Arrondisement en Provincie voormeld: Dewelke gezond van lighaam en verstand, hem verklaarde, besloten te hebben, hiermede haare laatsten willensonening of testament te maken, om als zulks na haaren dood, voltrokken of geexecuteerd te worden, en het welke testament, de Notaris voorzijd, alzoo eigenhandig heeft geschreven, gelijk voornoemde testatsice hem hetzelve in tegenwoordihijd der ondergetekende getuijgen,
1] Ik Maria Catharina Savelkoul bevelen mijne onsterfelijke ziel aan den almagtigen en barmhartigen God: en mijn lichaam eene begrafenis volgens mijnen staat en het gebruik van de Roomsche Katholieke Kerk.
2]Om mijnen Echtgenoot Peter Johan Schrürs, eenen bewijs van mijne liefde en genegenhijd te geven, geve en vermaken ik hem alle mijnen bewegelijke en roerende goederen welke ik aan mijnen sterfdag achterlaten zal, zonder uitnaam, om dezelve te genieten en in vollen genot en eigendom daarover te disponeren.
3]Geve en vermake ik, hem ook de lijftocht van allen mijnen onroerende en vaste goederen dewelke ik aan mijnen sterfdag nalaten zal, om dezelve als vrucht geneiter gedurenden zijn leven lang te genieten en te gebruiken, zonder gebonden te zijn, derhalve ------ te stellen, waarvan ik hem vrijspreke en ontlaste.
Na dat de Notaris in tegenwoordihijd der ondergetekende getuijgen aan de voornoemde testatrice dit haar testament klaar en duidelijk voorgelezen heeft verklaarde zij hetzelve wel verstaan te hebben, en darbij als met haar wel geheel overeenkomed te bestaan, waar over akt aldus gedaan en gepasseerd te Sittard ten kantooren van gezijd Notaris den achttienden maart duizend-achthonderd-vier-en-twintig, in tegenwoordghijd van Godfried Timmers en Johannes Paulssen, bijde winkeliers, Johan Mathis Beijsers buiten beroep en Johan Hendrik Palmen, koperslager, alle vier te Sittard woonagtig, als getuijgen hiertoe verzogd, dewelke dit testament na gedane duidelijke voorlezing, met de testatrice en de Notaris ondergetekend hebben.
w.g. M.C.Savelkoul ; Johannes Paulssen getuijge; Godfried Timmers getuijg; Joh. Mathis Beijsers getuijg; Joan Henricus Palmen getuijg.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 04-05-1822 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 06-05-1822 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Hubens en Christianus Grijs) met Petrus Johannes SCHREURS, 21 jaar oud, akkerman, geboren op 26-01-1801 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 26-01-1801 te Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Anna Elisabeth Nijssen loco cujus Anna Catharina Savelkoul), overleden op 09-07-1869 te Grevenbicht op 68-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas SCHREURS en Anna Catharina NIJSSEN.
   9.  Johannes SAVELKOUL, geboren op 11-03-1803 te Grevenbicht, overleden op 11-03-1803 te Grevenbicht, 0 dagen oud, begraven op 12-03-1803 te Grevenbicht.

IXi    Godefridus SAVELKOUL, geboren op 17-02-1786 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-02-1786 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Grijs en Cornelia Savelkoul), gedoopt kan hij zijn, of wel in de rectoraatskerk van Grevenbicht of de parochiekerk te Papenhoven wat uit het doopregister niet is waar te nemen, wel staat in het register vermeld dat hij te Grevenbicht geboren is. Overleden op 14-11-1851 te Horn op 65-jarige leeftijd. Godefridus woonde bij zijn huwelijk te Grevenbicht en was landbouwer van beroep. Het paar woonde in de toemalige gemeente Horn, thans gemeente Haelen, in de buurtschap De Weert in een woning zonder huisnummer. De buurtschap De Weert behoort nu onder de gemeente Roermond. Godefridus is te Horn overleden op 14 november 1851 en aldaar begraven. Van beroep stond hij te boek als akkerman. Hij woonde bij de keuring voor militaire dienst al te Horn en gaf als beroep landbouwer op, doch bij het huwelijk van zijn dochter Joanna met Joseph Boileau op 27 april 1837, stond hij te boek als herbergier.

Bij het huwelijk van jongste dochter Anna Catharina in het jaar 1842 is bij de huwelijksbijlage een akte van de gemeente Roermond van 13 april 1842 die vermeld dat Godefridus Savelkoul woonachtig is te Roermond, weduwnaar is en zonder beroep. Dit is mogelijk daar De Weert misschien toen al bij de gemeente Roermond ingelijfd was.

Op 28 december 1820 verkoopt Godefridus Savelkoul te Grevenbicht enkele stukken akkerland, die hij van thuis geerfd had, waarvan een aan Hendrikus Diris en een tweede aan zijn zwager Leonardus Krijns, een derde stuk akkerland werd niet verkocht daar er een rente op lag van, twee vaaten koore , Maastrichter maatdie jaarlijks gegeven moesten worden aan de armen va Grevenbicht. De totale opbrengst van deze verkoop bedroeg 502 fran-ken, of in Nederlandsch geld 227 gulden en 11 en een halve cent.

Transcriptie van de doopakte van Godefridus Savelkoul

17 mâ februarii natus et baptista est Godefridus filius legitimus Joannis Savelkoul et Anna Maria Grijs conjugum hic copulatorm, susceperunt Hubertus Grijs, et Cornelia Savelkoul.

Transcriptie van de overlijdensakte van Godefridus Savelkoul

In het jaar een duizend acht hondert een en vijftig den veertiende november zijn voor ons Willem Thaeven schepen en ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeinden Horn verschenen Hendrik Gunnen oud zes en vijftig jaren akkerman en Jan Hellwegen oud drie en dertig jaren akkerman beide wonende te Horn en welke ons hebben verklaart dat Godefridus Savelkoul zonder beroep geboren te Biegt en woonende te Horn weduwnaar van Cornelia Thissen wettige zoon van wijle Johannes Savelkoul en van wijlen Maria Gries op heden den veertiende november achttienhondert een en vijftig ten vijf uren voormiddag in zijne woning te Horn onder Weert in de ouderdom van zes en zestig jaren is overleden waarvan akte welke de declaranten nadat derzelven hen voor ons is voorgelezen met ons hebben geteekent w.g. W Thaeven J.Helwegen en H.Gunnen.

transcriptie van een verkoopakte van stukken land door Godfried Savelkoul uit Horn.

Op heden nagenoemden datum zal hier
Godfried Savelkoul, akkerman in de gemeente
van Horn, Canton Roeremonde woonagtig onder
het Minesterie van Joseph wilhelm Frans van Anholt
koninglijken Notaris ter residentie van Sittard, Arrondissement van
Maastricht, provincie van Limbourg, gepatenteert door de heer Borger-
meester te Sittard in dato den negen-en twintigsten augustus jongstleden
onder N. 1 in tegenwoordighijd der hier onder benoemde getuijgen,
eenige hier na gedesigneerde onder Grevenbicht gelegen en hem
in vollen eigendom aangehorige stukken akkerland onder
volgende conditien en voorwaarden opentlijk en aan de meest
biedenden uitveijlen en verkopen.
1 De stukken akkerland zullen per twintig centiaren vijf en twintig
decimilliaren /:zeer kleene roeden:/ uitgeveijld en toegewezen en den total
prijs zal na den waaren interest deszelven zoo aanstonds door den koop
maar op zijne kosten, konnen gemeeten op deze wijze bepaalt worden
2De aankopers konnen dezelven aanstonds bij de toewijzing in
genot en gebruik nemen met den last in het toekomende jaer-
lijksen belastingen en andern waermede het een of ander stuk
belast en beswaart is te betaelen.
3De stukken worden verkogt onder beloften van waarschap als na
Rechten, en buijten de jaerlijksen openbaren belastingen en eene
Jaarlijksen rente van vier decaliters vijf liters, of twee vaaten koore
Maastrichter maat; waarmede het stuk gelegen onder Grevenbicht
ter plaatste genoemt den Groenenpaal ter profijt van de armen te Grevenbicht
zedert onherdenkelijke jaaren beswaart is, van alle overige reeelle
schulden, lasten en hypotheken, los en vrij.
4De kopers zijn gehouden, waartoe zij zich bij toewijzing verpligten den
koopprijs van de tegenwoordige toewijzing op den tweede februarij
des jaers achttien-hondert-een-en-twintig in goede hiergangbare
Silver-munte in handen van de Notaris van Anholt ten zijnen
kantoren te Sittardin eene reijze te betalen.
5 Zij zijn gehouden binnen de eerste vier-en-twintig uren na den
toewijzing, buijten de registratie en de expeditie rechten
der hun toegewezen stukken, vijf centiaren op den koopprijs
van jeder frank van deageloen in handen en ten kantoren
van gezijd Notaris te betaelen deswelken dezen laatsten voor zijne
honorarien, vacaturenzegels enz hiermede accordeert zijn.
6 Tot zekerheijd en waarschap der betaeling der kooppenningen bekomt
de verkoper hier den eigendom der grondstukken voor.
7 Zonderden adjudisataire den kooprijs op boven bepaalden termijn
niet puntelijk betaelt hebben, zal die hem voorlopig gedaen
toewijzing nul en niet zijn zonder dezelve door het gerecht verrichten te
laeten en de verkoper tot de nieuwen verkoops, op gevaar en kosten
van den agterstandigen, van het toegeweze stuk, aan de meest
biedende overgaen mogen zonder de minste andere formaliteit
of een akt van justitie nodig te hebben als een commandement
of sommatie vier-en-twintig uren te voore sijne f_. en de agterstandige
adjudicataire gehoden zijn, den minprijs, wanneer de
prijs van de tweede toewijzing na afkorting van alle dierkelen
gedaene kosten, uit zijne middelen, bij te betaelen. Deze conditie blijft
naer alleen ten behoeven van de verkooper als hij de kooper niet
gerichtelijk tot de betaeling der kooppenningen zoude willen belangen
8 geen compensatie of vereffening nog de minste andere exuptie
kan bij de betaeling plaets vinden nog dezelven ophouden.
Na gedane voorlezing bovenstaander conditien en voorwaarden is tot
Den verkoop overgegaen gelijk als volgd; en het is uitgestelt onder lot N.
1. Een stuk akkerland gelegen onder Grevenbicht ter plaetse genoemd
aan het Riet, rijnende ter eener Hubert Grijs, en ter anderen zijde
Renes Decrau, zoo dan met een hoofd op Gerhardus Jennen en met
Het andere op de Beek uitschietend, groot aan maaten drei-en-
twintig aren twee en veertig centiaren /: of hondertveertien kleine roeden
Na meerderen opgeboden is hetzelve door de verkooper aan Johannes
Hendrikus Dijris akkerman woonagtig te Grevenbicht voor drie franken
Voor de twintig centiaren vijf-en-vijftig decimilliaren /: per jeder
kleine roeden :/ als meest en laatst biedende, toegwezen makende
voor voorschreven stuk eene totaal somme van driehondert-twee-
en-veertig franken hier 342 /: of hondert-een-en zestig guldens een-en-vijftig en een halve cents en heeft den adjudicataire, na gedaene voorlezing ondertekend
w.g. Dieris
2Een stuk akkerland gelegen onder Obbicht ter plaetse genoemt op de hogen
Kempen, met eene zijde nevens Hendrik Dreessen te Obbicht en met de
Andere nevens Leonard Krijns; zo dan met de twee hoofden op de heer
van Spierling uitrijnende; groot dertien aren vijftien centiaren;
/: of vier-en-zestig kleine roeden:/ na meerdere op geboden in hetzelve
aan Leonard Krijns, akkerman, alhier te Grevenbicht in de Boyen
woonagtig; voor twee franken vijftig centiemen voor de twee hondert_
millimeter/:of per jeder kleine roeden/ als meest en laest biedende
toegewezen makenden voor voorschreven stuk eene total somme van
een hondert-zestig franken hier 160 of vijf-en-zestig guldens zestig cents Nederlandsch dan heeft, na gedaene voorlezing, verklaart niet schrijven nog tekenen te kunnen, hiertoe verzogd zijnden.
3 Een stuk akkerland te Grevenbicht ter plaetsen genoemt
op den Groenenpaal; met eene zijde nevens de erven Joan Notermans,
en met de andere nevens de erve van Jan Krapels; zoo dan
met een hoofd op den weduwe van Arnold Böthen, en met het andere
op Hendrik Maassen uit Schietend, groot twintig aren _..
centiaren /: acht-en-negentig kleine roeden :/ dit stuk is belast met
eeene jaerlijkse rente van vier decaliters vijf liters / of twee
vaaten koore, maastrichter maat; ten profijt van
Grevenbicht na meerdere opgeboden, is hetzelve worden
ingetrokken,en volgelijk niet verkogt worden, uit hoofde dat
niet genoeg op hetzelven word geboden.
Waer over akt aldus dedaen en gepassert te Grevenbicht
ten huizen van Jan Salden, herbergier, den acht-en-twintigsten
December des jaars achttien-hondert-twintig in
Tegenwoordighijt van Hubert Kitzen, visser woonagtig alhier te Grevenbicht en Joan Theodor Tummers, zonder beroep woonagtig te Sittard
als getuigen hiertoe verzogd dewelke deze akt, na gedaene
voorlezing, met de verkoper en de Notaris ondertekend hebben

w.g. G.Savelkoul ; J.Theodor Tummers getuig; H.Kitzen getuig en J.va, zoon van Johannes SAVELKOUL (zie VIIIf) en Anna Maria GRIJS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16-05-1808 te Roermond (getuige(n): Pierre Joosten 31 jaar bakker van beroep en neef van de bruid, Leonardus Joosten 37 jaar oud en neef van de bruid, Antoon Borckelmans 36 jaar oud en schonbroer van de bruid en Leonard Thijssen 23 jaar oud en broer van de bruid allen woonachtig te Roermond) met Maria Cornelia TISSEN (Thÿssen), 24 jaar oud, gedoopt (rk) op 04-05-1784 te Roermond (getuige(n): Philippus Daemen en Cornelia Joosten), overleden op 30-04-1832 te Horn op 47-jarige leeftijd, dochter van Martinus TISSEN en Anna Catharina KEUVEN (Kuven, Kuevers).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Maria SAVELKOUL, geboren op 05-05-1809 te Horn, overleden op 17-09-1865 te Horn op 56-jarige leeftijd. Woonde een tijd in Roggel.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08-01-1838 te Horn met Peter HAMANS, 40 jaar oud, geboren op 06-07-1797 te Roggel, overleden op 03-02-1879 te Horn in de Weerd op 81-jarige leeftijd, zoon van Joannes HAMANS en Joanna JANSSEN.
   2.  Joanna Mechtildis (Jeanne) SAVELKOUL, geboren op 18-04-1811 te Horn, overleden op 20-02-1853 te Wessem op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27-04-1837 te Horn, gehuwd voor de kerk op 27-04-1837 te Wessem met Joseph BOUILEAU (Bouleau), 25 jaar oud, scheepstimmerman, geboren op 11-07-1811 te Angleur bij Luik, andere bron geeft als geboorte datum 19-06-1811 te Luik, overleden op 22-04-1886 te Wessem op 74-jarige leeftijd. Joseph wordt in 1861 vermeld als scheepstimmerman, in 1860 en 1863 als herbergier, in 1856 en 1866 als schipper en in 1872 als schippersknecht, ook stond hij nog als logementhouder vermeldt. Joseph woonde bij zijn huwelijk te Maasbree en gaf als beroep knecht aan. Later noemde hij zich scheepstimmerman. Zijn moeder gaf toestemming tot het huwelijk bij akte in dato 6 april 1837 opgemaakt door notaris Paque. Zoon van N.N. N.N. en Josephine BOULEAUX (Boileau).
   3.  Cristiaan SAVELKOUL (zie Xp).
   4.  Leonard SAVELKOUL (zie Xq).
   5.  Anna Catharina Hubertina SAVELKOUL, geboren op 07-10-1820 te Horn, overleden voor 1851.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15-04-1842 te Swalmen met Joannes Eduard THEUNISSEN, 25 jaar oud, dienstknecht, geboren op 21-07-1816 te St.Odiliënberg, zoon van Wilhelmus THEUNISSEN en Elisabeth REUTEN (Ruijten).
   6.  Johannes SAVELKOUL.

Xp    Cristiaan SAVELKOUL, schippersknecht, geboren op 18-01-1816 te Horn, overleden op 14-11-1872 te Wessem op 56-jarige leeftijd, De naamgever van Christiaan is hoogst waarschijnlijk zijn oom, de broer van Godefridus, Christiaan Savelkoul die te Beek-Genhout (L) woonde.

Op woensdag 4 jui 1877 'smiddags ten 3 ure te Wessem ten huize van de Heer J.M.Smeets aan de Maas op verzoek van zijn principaal: Een huis met erf en bouwland, zeer gunstig voor alle nering en bedrijf te Wessem aan het veer gelegen, groot 3 aren 57 centiaren, kadaster sectie B no.572 en 573. Vroeger bewoond geweest door de weduwe Savelkoul.Bron advertentie 2 juni 1877. Zoon van Godefridus SAVELKOUL (zie IXi) en Maria Cornelia TISSEN (Thÿssen).
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 24-08-1853 te Wessem met Maria Joanna HECKER, 28 jaar oud, naaister, geboren op 01-05-1825 te Wessem, overleden op 21-06-1882 te Wessem op 57-jarige leeftijd, dochter van Johannes Mathias HECKER en Petronella JONCKERS, kroeghoudster. Toen Christiaan Savelkoul trouwde met Maria Hecker ging hij bij zijn schoonouders Jan Mathijs Hecker en Petronella Jonckers inwonen. Jan Mathijs beoefende de tradionele familiestiel Hecker: het timmermansvak. Weduwe Petronel Jonckers vinden we later terug als tapster, kroeghoudster en eigenaresse. Een eerste vermelding van de herberg vinden we rond 1830. Mondelinge overlevering zegt, dat het mogelijk ook veerhuis was, hetgeen echter niet in de boeken terug te vinden is. De combinatie van veerhuis en herberg is geen ongewone, bij rivierovergangen en dergelijke zijn vaak pleisterplaatsen te vinden. In de beroepenlijst van Wessem is geregeld een veerman te vinden. Geen van alle woonde echter in dit huis, voorzover wij tenminste konden nagaan, doch de ligging van de herberg, aan de oversteek van de Maas nodigd uit dit aan te nemen. Het huis zal niet veel ouder zijn, want er is geen enkele aantekening te vinden, dat eerder op deze plaats gebouwd werd. Het huis werd in 1830 bewoond door de eigenaar Jan Mathijs Hecker.
de laatste aantekeningen in het bevolkingsregister van de familie Savelkoul-Hecker is in 1887 gedatteerd. Maria Hecker (haar beroep na de dood van haar man was naaister) overleed in 1882.
Er is tot nu toe geen verkoopakte gevonden, maar het zeer aannemelijk, dat de Weduwe Geurts-Nijssen het huis van de familie Savelkoul-Hecker heeft gekocht in het jaar 1880, daar dan Maria Savelkoul-Hecker op de Markt gaat wonen.
Het huis wordt door de familie Geurts tot op heden ten dage nog bewoond. Er zijn maar weinig veranderingen gedaan, zo is in de loop van deze eeuw het dak verhoogd, zodat er meer ruimte voor het maken van slaapvertrekken ontstond, ook is om de bestaande muur een spouwmuur getrokken, doch intern is alles een beetje bij het oude gelaten, en op de plaats waar vroeger de gelagkamer van de herberg annex veerhuis was is de vloer met oude rode vloertegels weer betegeld.
Het huis is gelegen aan de huidige Wallenstraat te Wessem. de Wallenstraat dateert van het begin van deze eeuw. De harmoniezaal, in het eerste decenium van deze eeuw door de muziekdirecteur Sjang Smeets gebouwd, was een van de eerste gebouwen gelegen in deze straat. In de volksmond lagen de huizen van de Wallenstraat "op de graaf". De officiële naam en ook de dagelijkse volksbenaming gaan terug op de aarden wal met daarachter een diepte, de "graaf", die het oude Wessem aan de noordkant beveiligde. Deze wal liep vanaf de Maas bij de vroegere veerdam tot aan de Panheelder beek, op de plaats ongeveer, waar zich nu de Wallenstraat en de Burgemeester Joostenstraat bevinden. (bron boek over de familie Geurts geschreven door T Smeets).
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Godefridus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 02-11-1853 te Wessem, overleden op 08-05-1855 te Wessem op 1-jarige leeftijd.
   2.  Jan Mathijs SAVELKOUL, geboren op 01-02-1856 te Wessem, overleden op 18-10-1866 te Wessem op 10-jarige leeftijd.
   3.  Joannes Mathijs Hubertus (Mathtieu) SAVELKOUL (zie XIac).
   4.  Petrus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 24-03-1861 te Wessem.
   5.  Cornelia SAVELKOUL, geboren op 23-09-1863 te Wessem. Vertrok op 20-11-1883 naar Eindhoven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08-10-1886 te Woensel en Eckart met Renier ERKENS, 26 jaar oud, voorman, geboren op 29-03-1860 te Sittard, zoon van Andries ERKENS en Maria NAGELERS.

XIac    Joannes Mathijs Hubertus (Mathtieu) SAVELKOUL, schipper, later herbergier, geboren op 12-05-1858 te Wessem, overleden op 12-12-1899 te Dilsen (B) op 41-jarige leeftijd. In de toenmalige Bosstraat. Jan Mathijs was bij de keuring voor militaire dienst woonachtig te Wessem. Hij werd 5 november 1886 van Wessem naar Obbicht uit geschreven waar hij 9 september 1887 trouwde. Na Obbicht verhuisde 29 oktober 1894 naar Dilsen (B). Jan Mathijs en Elisabeth hadden aan de Zuid-Willemsvaart te Dilsen een schipperskwartier, waar de schippers bleven overnachten. Bij verbreding van het kanaal en bouw van een nieuwe oeververbinding in 1933, viel de woning in het kanaal en werd er door de Belgische Staat een nieuw huis gebouwd aan de Lemmenshoefstraat wat nu nog bewoond wordt door zijn kleindochter Margriet Wevers-Savelkoul
, zoon van Cristiaan SAVELKOUL (zie Xp) en Maria Joanna HECKER, naaister.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-09-1887 te Obbicht (getuige(n): Maximilianus Pelzers 55 jaar oud landbouwer en oom van de bruid, Gerardus Pelzers 51 jaar oud veldwachter en oom van de bruid, Lodewijk Benders 38 jaar oud landbouwer en kennis van de bruidegom, Jan Mathijs Hecker 33 jaar oud smid en neef van de bruidegom) met Maria Elisabeth (Maria) PELSERS, 20 jaar oud, geboren op 02-09-1867 om 14.00 uur te Obbicht, overleden op 26-08-1951 te Dilsen op 83-jarige leeftijd, begraven te Dilsen, dochter van Hendrikus (Hendrik) PELSERS, werkman, en Maria Catharina BROENS, huisvrouw.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean Mathijs Hubert (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIao).

XIIao    Jean Mathijs Hubert (Mathieu) SAVELKOUL, geboren op 25-09-1895 te Dilsen (B), overleden op 23-10-1966 te Maaseik op 71-jarige leeftijd, begraven te Dilsen. Op de Burgerlijke stand van de gemeente Dilsen is in de loop der tijden den naam Savelkoul veranderd in Savelkouls en niemand kan er de grond voor noemen.

Op 25 september 1895, vond een blijde gebeurtenis plaats in het gezin Savelkouls-Pelsers. Christiaan en Elisabeth, woonden op de linkeroever langs de Zuid-Willemsvaart te Dilsen ongeveer ter hoogte van de huidige brug. Zij bewoonden een boerderijtje en hielden er enkele koeien en varkentjes op na. In hun woning waren voorzieningen getroffen voor het overnachten van schippers en hun paarden.
In die tijd werden de boten gesleept door paarden en na een lange eentonige tocht langs de vaart van Luik naar Antwerpen vonden de voerlui er een aangename rustige avond bij het haardvuur en een stevige borrel. Veeleisend waren die mensen niet en met een warme drank, Een stevige boterham, een borrel en een ferme strozak waren ze tevreden voor de nacht.
Toen de kleine Jan Mathijs Hubert zijn intrede deed was er wel iets minder aandacht voor de klanten maar de borrels werden een keer meer en ook iets voller gevuld.
Mathieu groeide uit tot flinke kleuter maar zijn vader overleed 1899 toen hij nauwelijks 4 jaar oud was.
Zijn moeder hertrouwde in 1900 met Jacobus Lantin. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren.
Mathieu groeide op tot een beminnelijke jonge man. Hij werkte een tijdje op de Staatsmijn Maurits een koolmijn in Geleen in Nederlands Limburg. Hij trouwde in 1922 met Maria Gerits. Zij was toen 21 jaar. Het jonge koppel vond een onderkomen in de afspanning langs de vaart.
Vader Jan Gerits, de vader van de bruid, had vroeger als seizoenarbeider aan de "brikken" gewerkt in Duitsland en hield er nu een bescheiden boerderijtje op na. Zijn echtgenote Margaretha Leyen was reeds in 1919 overleden. Hij woonde nu alleen bij zijn dochter Christina, geboren in 1904. De eenzaamheid drukte fel op vader Jan. Toen zijn jongste dochter bleef aandringen om naar het klooster te gaan groeide in hem de angst voor de eenzaamheid. Mathieu en Marie besloten bij hem te komen inwonen dan kon Christina zonder gewetensbezwaren naar het klooster. In 1931 trad zij binnen in de congregatie van de Zusters van Liefde.
Mathieu was al altijd een opgewekte goedlachse man met een gouden hart. Hij was fier op zijn arbeid en vond het helemaal niet erg dat hij werken moest voor zijn dagelijks brood.
Met een brede lach vertelde hij later aan zijn vrienden dat hij na zijn huwelijk geld moest lenen om een spade te kopen die hij nodig had om in de "Zandberg" de kiezelgroeve, die werd uitgebaat door.
Hun gezinnetje breide uit. In mei 1928 werd hun eerste zoon, Jan geboren. Mathieu straalde van trots en met nog meer ijver dan tevoren haalde hij de kiezel en vervoerde hem met kar en paard naar de klanten.
In de groeve bleef hij tot in 1929. Toen zijn oudste dochter, Gertrudis Maria Margaretha geboren werd op 19 augustus, besloot hij een "commerce" te beginnen. De brouwerij Cornelissen van Opitter groeide uit tot een bloeiend bedrijf en zocht depots in het Maasland.
Mathieu waagde het erop. Een gedeelte van schuur en stallingen werd omgebouwd tot opslagplaats voor bier en limonade. De nieuwe brouwer trok van huis tot huis en van café tot café. Zijn opgewekte temperament en gulle lach wekte vertrouwen en zijn klantenbestand groeide met de dag. Na enkele jaren was "Thieu den Top", bekend van Elen tot Meeswijk als "De Brouwer". Die toenaam ontleende hij aan zijn schoonvader, Jan Gerits, die ook een graag gezien figuur was in het dorp.
Bij elk kermis, bij elk schutterfeest, bij elk uitstap van de fanfare was de brouwer nodig en aanwezig. Hij was gul en behulpzaam. Hij werkte van 's morgens tot 's avonds en bleek nooit vermoeid.
Omdat hij een mooie witte schimmel had om zijn drank aan de man te brengen werd hij ook regelmatig aangezocht om de "dodenwagen" te rijden.
Die opdracht vervulde hij met de inzet die hem eigen was. Maar soms werd hij ook gevraagd om lijken te vervoeren die verhangen of verdronken terug gevonden werden. Met een plichtsbesef dat hem eigen was vervulde hij zijn taak al plaagde sommige gruwelbeelden hem na maanden nog steeds.
Op een vroege wintermorgen werd hij opgeroepen om het lichaam van een jonge dorpsgenoot op te halen die door de tram overreden was. Dat beeld van de verhakkelde vriend stond hem nog lang voor ogen. Omdat het handelde om jonge man die hij goed gekend had bleef hem maanden achtervolgen in zijn dromen.
Gelijk elk mensenleven kende ook dat van Mathieu droeve en blije dagen. Zelfs aan de brouwer ging de oorlog niet voorbij. Bij het uitbreken van het oorlogsgeweld ging de hele familie naar Dilsen-Dorp en verbleef er enkele dagen bij Martin Jacobs "Martin van baas", een van zijn trouwe klanten. Zij dachten dat het "Onder-Dilsen" veiliger was want de zus van Marie, die dienstbode was bij Generaal Goethals in Brussel had uit gesprekken opgevangen dat 10 mei een cruciale dag zou zijn en dat ze zeker moesten zorgen niet te dicht bij de vaart te zijn. Blijkbaar had ze goed geluisterd want op 10 mei gebeurde het. Wat de dienstmeid in Brussel wist was blijkbaar nog niet doorgedrongen tot bij de legerleiding aan de grenzen. Het echte oorlogsgeweld ging aan Dilsen voorbij maar het bier werd heel wat "slapper". Oude gewoonten leert men moeilijk af en ook de Maaslanders bleven het oude spreekwoord trouw: "Water is de gezondste drank, en bier is het gezondste water." De "biercommerce" verslapte wel maar toch wist men te overleven.
Toen de bevolking vier jaar later de bevrijdingsfeesten vierde, brak voor de brouwer een goede periode aan. Alleen de "Witte" kon het niet meer harden. En toen men voor de feestwagen wilde spannen werd de veearts bijgeroepen. Het was helaas te laat. Met spijt in het hart en tranen in de ogen moest Thieu zijn trouwe makker laten gaan.
Maar de feesten holden voort. De brouwerij van Opitter stuurde een vervanger en het leven ging verder.
De bierhandel floreerde, maar bier verkopen zonder ervan te drinken was in die tijd onmogelijk. Mathieu leerde dan ook heel wat gerstennat te verzetten en dat zonder er zijn humeur bij te verliezen.
Rond de feestdagen werd er hard en lang gewerkt. Bier leveren, tonnen en bakken naar de kelders slepen, leidingen aansluiten en in elke café trakteren en een pintje meedrinken was onvermijdelijk. Toen zijn zoon Jan was uitgegroeid tot en stevige brouwer deden zij het werk onder hun tweetjes. Dat had zijn voordelen. Als de zoon het paard begeleide kon de vader intussen een dutje doen. Op een warme zomerdag hobbelde de wagen van Stokkem naar Dilsen na een lange, vermoeienden dag. Iedereen die hen passeerde werd op vriendelijk groet onthaald. Tot op een dag een nog jonge passant een beetje paniekerig naar de voerman riep: "Hé jong, je verliest je oude vader."
Mathieu was ingedommeld en van de wagen gevallen. Gelukkig kwam hij niet al te hard terecht in dicht begroeide gracht naast de weg. Wat een ernstig ongeval had kunnen zijn, werd nu een veel besproken mop. Thieu maakte er geen drama van maar lachte hartelijk mee en dronk smakelijk zijn pint op de goede afloop en de lachers dronken mee.
Hij was gewoon een opgewekte man en bekeek het leven lang de zonnige kant. Toch ging niet alle leed aan hem voorbij. Toen zijn dochter rond haar 19de ernstig ziek werd keek hij zeer bezorgd. Van de dokter verwachtte hij alle heil maar de voorschriften volgde hij nauwkeurig op. Hij deed wat doen moest en bleef voor de buitenwereld de vrolijke optimist. Alleen zij die hem heel goed kenden wisten dat tranen ook hem niet vreemd waren. De anderen zagen enkel de goedgezinde opgewekte man die lachte om elke mop, al lachte hij enkele om de moppentapper te plezieren.
In 1900 werden kar en paard verkocht en kwam een vrachtwagen in de plaats. Zonder enig probleem wist Thieu zich aan te passen aan de nieuwe stijl, alleen het afscheid van zijn paard viel hem zwaar. Als hij zijn oude knol ontmoette hield hij er een praatje mee en bij zijn thuiskomst kon het niet laten zich zorgen te maken of hij ook wel goed behandeld werd. "Weet je," zei hij, "die kerel blijft staan aan elk café; ik hoop maar dat zijn nieuwe baas daar een beetje begrip voor heeft." Maar als geboren optimist rekende hij erop dat die nieuwe baas dat wel begrijpen zou.
In 1960 vond hij dat het welletjes was. Zijn zoon was getrouwd, had een gezin en was in "commerce" gebleven. Zijn oudste dochter was getrouwd en de jongste was bij hen gebleven en had een behoorlijk werk gevonden.
Naar oude gewoonte nam de zoon de zaak over. Hijzelf bleef verder werken wat met gekruiste armen kon hij niet leven. In 1966 kreeg hij heel onverwacht een maagperforatie. In de vroege morgen werd hij geopereerd en niettegenstaande zijn ouderdom genas hij snel. Hij herstelde vlug van zijn operatie maar werd niet meer de oude. Hij kreeg last van pijn in spieren en gewrichten, en toen hij uiteindelijk besloot zich degelijk te laten onderzoeken stelde men vast dat er geen hoop meer was. Al heel vlug ontdekte hij dat niettegenstaande alle zalvende woorden zijn tijd gekomen was. Zijn voornaamste zorg gold zijn echtgenote en toen zijn kinderen hem verzekerden dat voor zijn vrouw gezorgd werd is hij heel stil en vredig heengegaan op 21 oktober 1966.
(bron Jean Theodoor Wevers Dilsen), zoon van Joannes Mathijs Hubertus (Mathtieu) SAVELKOUL (zie XIac) en Maria Elisabeth (Maria) PELSERS.
Gehuwd met Maria GERITS, geboren op 03-06-1901 te Dilsen, overleden op 06-02-1972 te Hasselt op 70-jarige leeftijd, begraven te Dilsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes (Jan) SAVELKOUL (Savelkouls) (zie XIIIas).
   2.  Gertrudis Maria Margaretha (Margriet) SAVELKOUL (Savelkouls), geboren te Dilsen.
Gehuwd met Jean Theodoor (Jan) WEVERS, geboren op 21-03-1925 te Dorne-Opoeteren, overleden op 02-07-2008 te Dilsen (B) op 83-jarige leeftijd, begraven op 09-07-2008 te Dilsen.
   3.  Maria Henriette (Henriette) SAVELKOUL (Savelkouls), geboren op 20-11-1933 te Dilsen, overleden op 17-01-1997 te Genk (B) op 63-jarige leeftijd. Overleden in het ziekenhuis te Genk, begraven te Dilsen.

XIIIas    Johannes (Jan) SAVELKOUL (Savelkouls), geboren op 09-05-1928 te Dilsen, overleden op 17-11-1975 te Pellenberg (bij Leuven) op 47-jarige leeftijd, begraven te Dilsen, zoon van Jean Mathijs Hubert (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIao) en Maria GERITS.
Gehuwd met Lambertine LANTIN, geboren op 28-07-1932 te Dilsen, overleden op 02-04-2003 te Hasselt op 70-jarige leeftijd, begraven op 09-04-2003 te Dilsen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie-Jeanne SAVELKOUL (Savelkouls), geboren te Dilsen.
Gehuwd met Wim SMEETS, geboren op 16-02-1943 te Bree-Tongerlo, overleden op 14-05-2006 te Maaseik op 63-jarige leeftijd, begraven op 20-05-2006 te Bree-Tongerlo.
   2.  Marita SAVELKOUL, geboren te Dilsen.
Gehuwd met Jean JEURISSEN.
   3.  Matty SAVELKOUL, geboren te Dilsen.
Gehuwd met Tonia STULENS, geboren te Eigenbilzen.

Xq    Leonard SAVELKOUL, geboren op 06-05-1818 te Horn, overleden op 17-05-1885 te Wessem op 67-jarige leeftijd. Na zijn huwelijk met Catharina Mission ging Leonard aan de Markt 109. Hij nam dit pand in 1851 over van Peter Johannes Verreussel die te Hulst in Zeeland geboren was, schoenmaker van beroep was en op 06-09-1851 naar Breyel in Duitsland verhuisde.Het huis is later afgebroken en er verrees een winkelpand in de plaats. In een akte van kadaster van 18-12-1843 staat een verkoop van een huis door de erven van Pieter Stevens, die landbouwer was te Wessem, aan Leonard Savelkoul, waarbij vermeld wordt dat Savelkoul in 1853 nieuwe eigenaar is. Het huis lag "aan het Varen"
Begin 1857 begon Leonard met de bouw van een woonhuis aan de Groenstraat in Wessem, doch zijn vrouw Catharina Mission heeft nooit het genoegen mogen hebben er in te wonen daar zij overleed voor dat de bouw half klaar was, wat blijkt uit de memorie van succesie daterend 17-05-1857, van Anna Catharina Mission waarin sprake is van een helft van onvoltooid huis kadastraal gelegen B079/tuin B426. Toch liet Leonard in de zijgevel een gevelsteen uit mergel plaatsen met de initialen LSK-ACM 1857, wat betekend Leonardus SavelKoul-Anna Catharina Mission. Leonard had maar een voornaam en daarvoor gebruikte hij de K van koul als derde initiaal. Het huis staat er nog steeds en is door de huidige bewoner mooi gerestaureerd, ook de gevelsteen met de opschriften bevind zich nog steeds in de zijgevel.
In 1862 heeft Leonard een gedeelte van de woning onderverhuurd aan Renier Dierx een dagloner uit Thorn die getrouwd was met Joanna Joosten uit Buggenum.
Op maandag 14 januari 1867, om 10 ure 'smorgens, door notaris Corbeij van St.Odilienberg, ten .... van Leonard Savelkoul scheepstimmerman te Wessem, aldaar ... woonhuis op de Groenstraat : een grote partij eiken brandhout van schepen, tak hout en riggelhout, verdeeld in verschillende kopen
Notaris Palmen: 1890. Verhuurd aan Antoon Deneer en Theodoor Verheggen door 1) Cristiaan Savelkoul, Scheepstimmerman te Bree, ook voor minderjarige broers en zussen Joseph, Jeannette, Angelina en Pieter. (kinderen van Leonard Savelkoul x A.M.Dencken). Broer Godfried is ook scheepstimmerman te Bree.
2) Kinderen van P.v.d.Vorst en Maria Catharina Schreurs: Joannes, Hubertus, Judith, Hubertina, Gerardus Hubertus en Helena Hubertina v.d.Vorst
Of Leonard in de loop der jaren een gedeelte van het huis verkocht heeft aan P.van der Vorst is niet bekend maar wel waarschijnlijk daar zij deelgenoten zijn bij verhuur van het pand. Dit is op te maken uit de memorie van succesie waarin vermeld staat als eigendom van Anna Maria Dencken "de helft van een huis".
(bron Toon Smeets Horn)

De Savelkoulsen hadden te Wessem al een scheepshertelling waar zij het onderhoud deden aan alle houten veerponten op de Maas tussen Visé in België en Heusden boven 's Hertogenbosch.de veerponten werden door een hebelsysteem, krammas genoemd uit het water gehaald en in Wessem op de werf gerepareerd. Ook werden vele houten boten bij hun gerepareerd die men opnieuw moest kalfateren, wat betekend dat zo'n boot op zij zij werd gelegd en in de rissen van het hout, tussen de verschillende planken, vlas gedrenkt in olie in strengen werden in gebracht, en met een speciale beitel, waar aan onderkant een ± 3 mm. plat geslepen was, in de voegen werd geklopt. dit om het geheel weer waterdicht te maken. Of hier de uirdrukking "opkalafatern" van afstamt is best mogelijk.
(bron Godfroid Savelkoul Bocholt (B))

Memorie van successie van de nalatenschap van wijlen Savelkoul Leonard overleden te Wessem den 17 mei 1885
De ondergeteekenden: 1. Anna Maria Dencken, zonder beroep wonende te Wessem echtgenoote van overledenen Savelkoul Leonardus, met wie zij onder de werking van het tegenwoordig Burgerlijk Wetboek in gehele gemeenschap van goederen gehuwd was, Handelende als wettige voogdes over haar minderjarige kinderen a. Joseph b. Jeannette c. Angelina d. Peter Savelkoul, verwekt in huwelijk met haren overleden echtgenoot Leonard Savelkoul.
2. Cnristiaan Savelkoul. 3. Godefridus Savelkoul van beroep scheepstimmerlieden beiden wonenden te Wessem, kinderen van den overledene ten dage domicilie kiezende ten woonhuize van de eerste declarante te Wessem, verklaren:
Dat hun aller echtgenoot en vader Leonard Savelkoul te Wessem, alwaar hij zijn laatste woonplaats had, op 17 mei 1885 ab intestato is overleden en de volgende goederen heeft nagelaten.

A Onroerende Goederen

De helft in de volgende onroerende goederen gelegen onder de gemeente Wessem.

a.De Oheide sectie A n° 443 bouwland groot 12.10 aren geschat fl.120.-
b.Munsteropey sectie C n° 126 bouwland groot 15.50 aren geschat fl.155.-
c.Wessem sectie B n° 630 huis, stal, schuur en erf groot 1.85 aren geschat fl.400.-
d.Wessem sectie B n° 631 tuin groot 1.33 aren geschat fl.100.-
e. Aan den Breeden Weg sectie A n° 261 bouwland groot 9.64 aren geschat fl.96.40
f.De Oheide sectie D n° 244 bouwland groot 12.15 aren geschat fl.120.-

Gemeente Heel

g.Onderste Bosschen sectie D n° 1112 bouwland groot 21.40 aren geschat fl. 100. -
h. Leemveld sectie D n° 716 bouwland groot 16.75 aren geschat fl.120.-

B - Roerende Goederen

I. De helft van de bestaande inboedel geschat fl.350.-
j. de klederen van de overledene geschat fl.10.-
Totaal van 't vetief fl.1571.40 pasief: dood en begrafeniskosten fl. 50.-
zuiver over fl.1521.40

Dat de goederen vermeld onder i. en F. verkeerdelijk staan ten van Dencken Chistiaan en die onder h. ten name van (Onleesbaar) de erven Christiaan:
Wijders dat door de overledene geene goederen als bezwaard erfgenaam of gebruik bezat en dat door zijn overlijden geene periodieke uitkeringen bij op volging overgaan of ophouden en dat er geene dan voornoem-de zes meerderen minderjarige kinderen gerechtigd zijn en wel ieder voor zesde gedeelte in deze nalatenschap.
Aldus gedaan en geteekend te Wessem den 12 november 1800 vijf en tachtig.
w.g.A.M.C.Dencken Chr.Savelkoul G.Savelkoul

De Notaris Palmen te Thorn zal op dinsdag 12 januari 1892 'snamiddags ten 3 ure, ten verzoeke van de kinderen Savelkoul te Wessem ter herberge van Arnold Maassen te Wessem, publiek verkopen:
Gemeente Wessem.
1. Eenhuis met stal, erf en tuin, sectie B Nummers 630 en 631 groot 4 aren en 50 centiaren.
2.Bouwland in de Oheide sectie D no.244, groot 12 aren en 15 centiaren
3. Dito aldaar, sectie D no. 443 groot 12 aren en 10 centiaren.
4. Dito in de Munstersche Spei, sectie C no. 126 groot 15 aren en 50 centiaren.
5. Dito aan den breeden weg, sectie A no. 261 groot 9 aren en 45 centiaren

Gemeente Heel
6. Bouwland in de onderste bosschen sectie D no. 1112 groot 21 aren en 40 centiaren.
7. Dito in Leemveld, sectie D no. 716 groot 16 aren en 75 centiaren.

Op maandag 14 januari 1867 verkoopt Leonard Savelkoul, scheepstimmerman te Wessem, aldaar in zijn woonhuis op de Groenstraat: Eene groote partij eiken brandhout van schepen, takhout en riggelhout, verdeeld in verscheidene partijen. Zoon van Godefridus SAVELKOUL (zie IXi) en Maria Cornelia TISSEN (Thÿssen).
Gehuwd (1) op 39-jarige leeftijd op 21-11-1857 te Wessem met Anna Maria Catharina DENCKEN, 23 jaar oud, geboren op 26-05-1834 te Wessem, overleden op 14-06-1890 te Wessem op 56-jarige leeftijd, dochter van Christiaan (Chretien) DENCKEN, schipper, en Anna Maria BOURS.
Gehuwd (2) met Anna Catharina MISSION, geboren op 01-11-1829 te Aywaille, overleden op 17-05-1857 te Wessem op 27-jarige leeftijd, dochter van Hubertus Franciscus Josephus MISSION en Francisca LAWARREÉ.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad).
   2.  Maria Catharina Hubertina SAVELKOUL, geboren op 27-10-1860 te Wessem, overleden op 25-12-1877 te Wessem op 17-jarige leeftijd. Bij het opmaken van de geboorteakte dateert de ambtenaar van de Burgerlijke Stand de akte op 27oktober, maar hij schrijft dat zij geboren is "op heden de zeventiende oktober 1860".
   3.  Godefridus Hubertus SAVELKOUL (zie XIae).
   4.  Joseph Hubertus SAVELKOUL, geboren op 05-07-1864 te Wessem, overleden op 25-10-1866 te Wessem op 2-jarige leeftijd.
   5.  Maria Catharina Hubertina SAVELKOUL, geboren op 07-07-1866 te Wessem, overleden op 27-01-1877 te Wessem op 10-jarige leeftijd.
   6.  Joseph Hubertus SAVELKOUL (zie XIaf).
   7.  Joanna Hubertina (Jeanette) SAVELKOUL, geboren op 22-11-1869 te Wessem, overleden op 18-01-1947 te Smeermaas (B) op 77-jarige leeftijd.
Gehuwd met Guillaume JANSSEN, Schipper. Zij kwam met haar twee broers mee naar Bree in 1887, woonde een tijd bij Christiaan en vertrok in 1894 naar Lanaken.
   8.  Margaretha Hubertina SAVELKOUL, geboren op 08-10-1871 te Wessem, overleden op 14-08-1877 te Wessem op 5-jarige leeftijd.
   9.  Angelina Hubertina (Angelina) SAVELKOUL, geboren op 14-11-1873 te Wessem, overleden op 08-02-1957 te Antwerpen op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd met Carolus KETS.
   10.  Margaretha Hubertina SAVELKOUL, geboren op 08-10-1874 te Wessem, overleden op 14-08-1877 te Wessem op 2-jarige leeftijd.
   11.  Peter Hubertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIag).

XIad    Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf), scheepstimmerman, geboren op 12-09-1858 te Wessem, overleden op 12-12-1938 te Bree op 80-jarige leeftijd. Hij is overleden na een val van de trap ten huize van zijn zoon Jan, die toen ook een café uibaatte. 2 dagen na deze val is hij aan een daarbij opgelopen schedelbreuk overleden. Begraven te Bree. Hij werd op 28 mei 1886 van Wessem naar Bree (B) uitgeschreven, maar volgens een akte waarin hij de Belgische nationaliteit kreeg staat dat hij sinds 21 april 1887 domicilie had in de gemeente Bree.


In Bree begon Christiaan, samen met zijn broer Godefridus, een scheepstimmerwerf langsheen het kanaal en kreeg al snel de bijnaam van: Chris van de werf. Op deze werf werden houten binnenvaartschepen gerepareerd. Later bij de opkomst van ijzeren schepen en het verdwijnen van de houten is de werf gesloten. Zijn broer startte te Bocholt een een scheepswerf voor ijzeren schepen.
Het schijnt dat Christiaan ook nog landbouwer is geweest, daar bij het huwelijk van zijn zoon Mathieu op 4 november 1932, vermeld staat dat Christiaan Hubertus Savelkoul landbouwer was en wonende te Bree, en aanwezig en toestemmende met het huwelijk was. Zoon van Leonard SAVELKOUL (zie Xq) en Anna Maria Catharina DENCKEN.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08-04-1890 te Bree met Maria Catharina GEUNS, 22 jaar oud, geboren op 18-10-1867 te Bree, overleden op 25-01-1932 te Bree op 64-jarige leeftijd, dochter van Johannes Matheus GEUNS (Geuens) en Maria Helena JANSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus (Leon) SAVELKOUL, geboren op 04-02-1891 te Bree, op het bidprentje staat als geboorte datum 03-02-1891 vermeld. Overleden op 11-06-1916 te aan de IJzer bij Diksmuide (B) op 25-jarige leeftijd, glorierijk gevallen aan het het hoofd van 't Yzerfront, door een kogel in het hart getroffen, op een voorpost op eenige meters van de vijand. (gedachtenisprentje), begraven te Adinkerke (B), begraven in graf n° 00559. Eind juli ontving de familie Geuns een brief die gericht was aan de familie Geuns. Of de briefschrijver het niet aandurfde de vader van Leon te schrijven, of hij niet in het bezit was van zijn adres, is niet he-lemaal duidelijk, evenals wie de briefschrijver was.
Hieronder een transcriptie van deze brief:
Den 25 juli 1916.
Mijnheer Geuns.
Helaas, ik kan niet meer dan bevestigen, het schrikkelijk nieuws over uwen neef Leon Savelkoul. Hij is gevonden op 11 juni 1916 doodelijk geslagen door een kogel die hem de borst en hart heeft doorboord. Hij was overste van een vooruitgezette post, hij kwam juist zijn schildwacht te plaatsen op eenige me-ters van de vijand, wanneer hij zich geraakt voelde en al neer vallende hij zegt aan zijn man deze een-voudige woorden "ik ben gewond" en het was alles. Ik heb hem gezien eenige oogenblikken daarna, geen enkele trek van zijn schoon wezen was terneer geslagen ( ---onleesbaar---) Eer in de vervulling van zijn plicht, deze edele plicht die hij zoo zeer beminde en die hij vervulde met een wonderswaardige moed en kalmte. Ik heb geen schoonere soldaat gekent dan hem, de eenvoud met dewelke hij zijnen steil van soldaat deed op de letter, de verachting die hij toonde voor het gevaar, deden hem verwerven de bewondering van al zijne oversten en zijne kameraden. Hij kreeg de verdiende beloning voor zijn schoon heldhaftig gedrag, de Colonel had hem als korporaal benoemd, hij was voorgesteld de eerste op de lijst.....
Mijns inzien is dit maar een gedeelte van de brief die de familie Geuns nog in bezit heeft.
Voor zijn moed kreeg hij 20 november 1919 postuum de herinnerings Medaille van de Oorlog 1914-1918 die hem door Kolonel Bréaux, bevelhebber van het 11é linie regiment werd toegekend met als speciale vermelding dat " het lint zal versierd zijn met de volgende kenteekens; een streepje in verguld zilver, en drie zilveren streepjes"
In het jaar 1986 was zijn grafsteen, op het parochieel kerkhof van Adinkerke, in zo'n desolate toestand verkeerde, heeft het kerkbestuur de grafsteen verwijderd en enige maanden een bordje geplaatst met de gegevens, waarna het graf vrij is gegeven als nieuwe begraafplaats.

Hij stond ingeschreven in het College te Bree onder nummer 542 in het schooljaar 1903-1904, en er stond bij vermeld batelier (schipper)

Op zijn gedachtenis prentje staat het volgende citaat uit een brief van commandant: Ik heb geen beter soldaat gekend dan hij: de eenvoudigheid op de welke hij zijn soldatenplicht stiptelijk volbracht, de verachting van het grootste gevaar, deden hem door al zijn oversten en kameraden hoogachten. Hij was overste van een der voorposten, en had juist zijn schildwacht op eenige meters van den vijand geplaatst, toen hij zich getroffen voelde en stervende deze eenvoudige woorden tot zijn mannen sprak: "Ik ben gekwetst, mijne goede vrienden, geen moed verloren". einde citaat.
   2.  Peter Johannes (Jan) SAVELKOUL (zie XIIap).
   3.  Jozef Victor Andries (Victor) SAVELKOUL (zie XIIaq).
   4.  Jacobus (Jaak) SAVELKOUL, geboren op 26-11-1897 te Bree, overleden op 16-10-1918 te Bree op 20-jarige leeftijd. Hij is overleden t.g.v.de ontberingen die hij heeft moeten doorstaan aan het Westfront tijdens de eerste wereldoorlog.
   5.  Petrus Hubertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIar).
   6.  Anna Maria Joanna (Maria) SAVELKOUL, geboren op 31-10-1904 te Bree, overleden op 22-11-1969 te Bree op 65-jarige leeftijd, begraven op 26-11-1969 te Bree.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28-07-1928 te Bree met Theodoor RUTTENS, 23 jaar oud, geboren op 14-03-1905 te Bocholt, overleden op 05-03-1976 te Lanaken op 70-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1976 te Bree. Gaat op 20-08-1928 wonen te Looze 10 binnen de gemeente Bocholt.
   7.  Emiel Juliaan (Emiel) SAVELKOUL (zie XIIas).
   8.  Matheus Hubert Christiaan (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIat).
   9.  Eugeen Matheus (Eugeen) SAVELKOUL (zie XIIau).
   10.  Wilhelmus Dionysius (Denis) SAVELKOUL (zie XIIav).

XIIap    Peter Johannes (Jan) SAVELKOUL, geboren op 24-08-1893 te Bree, overleden op 30-10-1982 te Bree op 89-jarige leeftijd. Hij was de stichter, en bij zijn overlijden, erevoorzitter van de raad van bestuur van de montagewerken Savelkoul, Ridder in de Kroonorde, Ridder in de Orde van Leopold II, en lid van verschillende godvruchtige genootschappen. Op zijn gedachtenisprentje staat eigenlijk zijn hele leven in een paar zinnen vermeld: het begon klein en eenvoudig: een jonge man zoekt werk: hij wil zorgen voor zijn gezin. Niets was hem te zwaar, nooit was te veel. "32 keren ben ik verhuisd"! Deze veelzijdige ervaring gekoppeld aan een onvermoeibare werkkracht, bracht de aangeboren talenten tot rijpe ontwikkeling. Daaruit werd een onderneming geboren die velen werkgelegenheid kan bieden en zo wat overal ter wereld eigentijdse technische problemen opvangen. Maar achter alles stond een mens van vlees en bloed die zelf gelukkig wilde zijn en met hart en ziel gehecht was aan de zijnen. Met heimwee dacht hij terug aan zijn moeder die zo hard had gewerkt voor haar gezin en hem bij zijn vertrek in een lied te verstaan had gegeven dat hij bij haar steeds welkom zou zijn. En dat "met mijn vrouw en zes kinde-ren erbij: dat was op aarde de hemel voor mij". Maar die gezinsweelde werd doorkruist door diepe rouw: zijn vrouwtje Tina en zijn dochters Mia en Paula gingen hem voor in de dood. "Dat heeft mij vele bittere tranen gekost" En toen leerde hij Valerie kennen "een goed vrouwtje die alles voor mij is en doet".
Deze begaafde, harde werker, die zo gehecht was aan de zijnen bleef een diepgelovig man. Jaar op jaar ging hij naar Lourdes en dagelijks bad hij voor zijn overledenen "opdat zij mij een plaatsje bewaren. Ik hoop maar dat wij allemaal eens terug bij elkaar zullen zijn" eens voor goed gelukkig samenzijn, zijn diepste levensdroom. Nu bewaart hij een plaatsje voor de vele dierbaren die achterblijven

Een kort uittreksel uit zijn memoires
Jan Savelkoul kwam op ongeveer vier jarige leeftijd met zijn ouders van het Nederlandse Wessem naar het Belgische Bree, waarbij hij naar zijn zeggen, de wekker mocht dragen.
Zijn vader Chris was scheepstimmerman en begon in Bree een scheepswerf voor houten schepen. Na het kleuter- en lageronderwijs liep Jan college te Bree. Daar kreeg hij les van professor Kubben, die niet tot zijn engste vriendenkring kon gerekend worden. Jan was nogal door de buitenlucht en de zon gebruind en er werd door deze professor vaker de opmerking gemaakt" kinderen Savelkoul heeft zich weer niet gewassen". Op zekere dag was hij het letterlijk kotsbeu en smeet de prof de hele schoolspullen in het gezicht en sloeg de deur van de school voor goed achter zich dicht. Hij ging bij zijn vader werken, die intussen door de opkomst van ijzeren schepen steeds minder werk had, en was overgeschakeld op een hout-en kolenhandel. Na enige tijd marcheerde deze handel ook niet meer zo goed en werd door Jan naar iets anders omgezien, en zo begon zijn trektocht door Duitsland, Nederland en België.
Hij werkte in Duitsland in de wegenbouw en bouwde mee in Rothem aan de nieuwe zinkfabriek. Hier was hij bij de familie Haeldermans op logement. Deze hadden een zoon en twee dochters waarvan Tina, de jongste, later zijn vrouw zou worden.
Toen in 1914 de oorlog uitbrak werkte hij in Heerlerheide NL en moest hij naar huis in Bree. Daar hij op dat moment zonder fiets was ging hij te voet en raakte langs allerlei omzwervingen in Wessem over de Maas en via Kessenich thuis in Bree. Hij zat thuis en zonder werk tot er schepen met levensmiddelen in Bree aankwamen en hij werd aangenomen om te lossen.
In het tweede jaar van de oorlog moest hij zich op een morgen om tien uur melden op het stadhuis voor te gaan werken in Duitsland, maar eer het de volgende morgen tien uur was zat Jan van Chris reeds lang in Holland. Toch kwam hij met twee vrienden uiteindelijk in Duitsland terecht maar nu op vrijwillige basis. Na onenigheid met de politie spoorde hij maar weer snel naar huis. In 1915 zat hij met Jan Cas en nog andere Belgen te Brunssum NL op hetzelfde logement. Hier begon het schone leven als monteur-riveur, coureur en smokkelaar. Als coureur heeft hij bij de "onafhankelijke" op alle velodromen in Nederland gereden van Maastricht tot Amsterdam, en was zelfs een verdienstelijk coureur.
Toen de oorlog opeens gedaan was, was er nog maar een gedachte, zo snel mogelijk naar huis, naar Bree. In Maaseik stak hij de Maas over en verder te voet naar Bree, waar hem het droeve nieuws van het overlijden van zijn broers Leon en Jaak verteld werd.
Met de fiets ging hij naar Tina in Dilsen, die was niet thuis daar zij bij een tante in Brussel logeerde. Haar werd over zijn terugkomst geschreven en binnen twee dagen was zij thuis. Het weerzien was heel hartstochtelijk en een paar maanden later zijn ze getrouwd.
Niet lang daarna begon de trektocht weer, daar hij als monteur, werk had gevonden in Genk.
Dit was voor Tina de eerste keer dat zij met Jan zou verhuizen en ze zouden het nog 31 keer herhalen. Zo zwerfde ze door heel België, van noord naar zuid, van Vlaanderen naar Walonië en terug. In het crisisjaar 1928 woonde en werkte hij in Antwerpen, en daar hier geen werk meer was verhuisde hij terug naar zijn dierbaar Limburg en vond werk bij Lagasse in Eisden.
Hier is hij gebleven tot hij zich zelfstandig heeft gemaakt en voorgoed terugkeerde naar Bree. Dit heeft hij bereikt door soms dag en nacht keihard te werken, of het nou buiten in de sneeuw was of onder de hete zon, werk was werk.
Toen zijn vrouw in september 1964 stierf was dit een grote klap voor hem. Hij en Tina hadden in Antwerpen altijd goede kennissen aan Helene en Jef gehad. Jef stierf 3 maanden na zijn vrouw Tina, en die had altijd gezegd dat hij na haar dood maar met Helene moest trouwen. Beiden wisten immers dat zij niet meer lang te leven hadden. Een jaar later heeft Jan Helene tot zijn vrouw genomen, en twee van zijn dochters, Paula en Francine, fungeerde als getuigen. Hij zelf heeft gezegd " Ik heb aan Helene een goed vrouwtje getroffen".
In 1962 heeft hij de zaak aan zijn twee zonen overgedaan. De firma Savelkoul was in binen-en buitenland bekend. Zij monteerden staalfabrieken (Ymuiden NL), hoogovens (Zelzate en Merksem) tot kranen in de Ant-werpse havens toe.
Jan Savelkoul overleed in 1982 in de ouderdom van 90 jaar.

Jan Savelkoul in geschreven in het College te Bree onder nummer 573, kreeg in december 1906 een Consilium abeundi, dat in goed Nederlands betekent dat hij aangeraden werd uit eigen beweging af te stappen. Zoon van Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad) en Maria Catharina GEUNS.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 11-09-1919 te Dilsen met Maria Hubertina HAELDERMANS, 22 jaar oud, geboren op 30-07-1897 te Rosdorf (D), overleden op 04-09-1964 te Bree op 67-jarige leeftijd, dochter van Wilhelmus Hubertus HAELDERMANS, brikkenbakker, en Sophia REKKO.
Gehuwd (2) met Helene COTE.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Christian Hubert Leon (Leon) SAVELKOUL (zie XIIIat).
   2.  Maria Catharina Josephina (Mia) SAVELKOUL, geboren op 17-07-1921 te Bree, overleden op 19-11-1964 te Lozen-Bocholt op 43-jarige leeftijd, begraven op 23-12-1964 te Lozen-Bocholt.
Gehuwd met Johannes Mathias (Jan) WILDERMANS, geboren op 28-12-1919 te Bocholt, overleden op 04-10-1978 te Lozen-Bocholt op 58-jarige leeftijd, begraven op 07-10-1978 te Lozen-Bocholt, krijgsgevangene 1940-45.
   3.  Joanna Maria Anna (Jeanne) SAVELKOUL, geboren op 16-07-1922 te Dilsen, overleden op 08-05-2006 te Bree op 83-jarige leeftijd, begraven op 11-05-2006 te Bree.
Gehuwd met Maria Cornelis Jacobus (Jaak) JOOSTEN, chef-monteur.
   4.  Josef (Jef) SAVELKOUL (zie XIIIau).
   5.  Louisa (Wies) SAVELKOUL, geboren op 04-04-1928 te Hoboken, overleden op 01-01-2007 te Merksem (B) op 78-jarige leeftijd. Overleden in het Rust en verzorgingstehuis te Merksem. Begraven op 06-01-2007 te Bree.
Gehuwd met Jan PAREYN, werkte bij EBES (elektrititeitsfirma).
   6.  Paula SAVELKOUL, geboren op 04-09-1935 te Hoboken, overleden op 14-12-1972 te Antwerpen op 37-jarige leeftijd, begraven op 19-12-1972 te Bree.
Gehuwd te Bree (B) met Francis Gerta Guillaume (Francis) Van UITVANGE, geboren te Hasselt. Zijn schoonvader Jan Savelkoul zorgde ervoor dat hij werk kreeg on de Bon Marché (deze bestaat niet meer) en later werkte hij bij General Motors. Zoon van Theodorus Josephus Van UITVANGE, gewezen beroepsofficier 11 de Linieregiment, en Johanna Albertina Elisabeth Caroline DREESEN.

XIIIat    Christian Hubert Leon (Leon) SAVELKOUL, geboren op 18-06-1920 te Bree, overleden op 25-10-2004 te Opglabeek op 84-jarige leeftijd, overleden in het rusthuis "Kimpenhof" te Opglabeek, begraven op 30-10-2004 te Bree, zoon van Peter Johannes (Jan) SAVELKOUL (zie XIIap) en Maria Hubertina HAELDERMANS.
Gehuwd met Maria Aldegonda (Alda) KREEMERS, geboren op 22-09-1919 te Bree, overleden op 06-02-1998 te Bree op 78-jarige leeftijd, begraven op 11-02-1998 te Bree, dochter van Pieter Jan Jacob (Jaak) KREEMERS en Maria Gertrudis Cecilia (Cecilia) DREESEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gilberte SAVELKOUL.
Gehuwd met Janny JANSSEN.
   2.  Jean SAVELKOUL (zie XIVp).

XIVp    Jean SAVELKOUL, zoon van Christian Hubert Leon (Leon) SAVELKOUL (zie XIIIat) en Maria Aldegonda (Alda) KREEMERS.
Gehuwd met Mita PUT, geboren op 24-02-1947 te Hasselt, overleden op 13-06-1994 te Bree op 47-jarige leeftijd, dochter van Albert PUT en Tina OLAERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie SAVELKOUL.
samenwonend, gehuwd met Louis MACHIELS.
   2.  Charlotte SAVELKOUL.
Gehuwd met Yves VERSTREPEN.

XIIIau    Josef (Jef) SAVELKOUL, geboren op 28-04-1924 te Dilsen-Rotem (B), overleden op 22-09-1989 te Bree op 65-jarige leeftijd, begraven op 30-09-1989 te Bree, zoon van Peter Johannes (Jan) SAVELKOUL (zie XIIap) en Maria Hubertina HAELDERMANS.
Gehuwd te Elen, gehuwd voor de kerk te Elen met Margaretha (Greta) van BUSSEL, geboren te Elen. Zij werd geboren op de windmolen van Elen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marie-Jeanne SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd te Bree, gehuwd voor de kerk te Bree (St.Michiel) met Marc RAADSCHELDERS.
   2.  Courinne SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd te Bree met Luc WIMMERS.

XIIaq    Jozef Victor Andries (Victor) SAVELKOUL, geboren op 06-03-1896 te Bree, overleden op 11-06-1946 te Brugge op 50-jarige leeftijd, begraven op 15-06-1946 te Lozen-Bocholt, zoon van Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad) en Maria Catharina GEUNS.
Gehuwd met Catharina Aldegonda VEUSKENS, geboren op 15-05-1905 te Bocholt (B), overleden op 13-03-1967 te Achel op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angelina Catharina (Angelina) SAVELKOUL, geboren op 28-07-1924 te Bocholt, overleden op 16-08-1947 te Luik op 23-jarige leeftijd, overleden in Hopital Bavière te Luik, begraven op 19-08-1947 te Lozen-Bocholt.
   2.  Catharina (Toke) SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
   3.  Joannes (Jan) SAVELKOUL, geboren op 06-11-1928 te Bocholt, overleden op 22-12-1934 te Lozen-Bocholt op 6-jarige leeftijd.
   4.  Maria Catharina (Maria) SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
   5.  Julliette SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
   6.  Janette SAVELKOUL, geboren te Bocholt.

XIIar    Petrus Hubertus (Pierre) SAVELKOUL, schipper, geboren op 04-04-1903 te Bree, overleden op 06-12-1977 te Bree op 74-jarige leeftijd, begraven op 10-12-1977 te Bree, heeft het schippersvak geleerd als schipperskecht aan boord bij zijn oom Guillaume Janssen en tante Jeanette. rond 1930 werd hij zelfstandige schipper en kocht hij zijn eigen schip. Zoon van Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad) en Maria Catharina GEUNS.
Gehuwd (1) met Grada Sophia Johanna GUBBELS, geboren 1901 te Wamel, overleden op 09-05-1928 te Rotterdam, dochter van Hermanus GUBBELS en Adriana van den BERK.
Gehuwd (2) met Petronella Maria (Nelly) van GELDER, geboren op 23-08-1904 te Leeuwen, overleden op 14-01-1994 te Bree op 89-jarige leeftijd, dochter van Steven van GELDER en Petronella KOOPMANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Petrus Lambertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIIav).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Christine SAVELKOUL.
Gehuwd met N.N. STEVENSON.
   3.  Jeanne SAVELKOUL.
Gehuwd met Rinus BRONMANS.

XIIIav    Petrus Lambertus (Pierre) SAVELKOUL, gepensioneerde zelfstandige, geboren op 25-05-1930 te Sedan (F), overleden op 19-03-2008 te Hasselt op 77-jarige leeftijd, overleden in het Virga Jesse ziekenhuis te Hasselt, gecremeerd op 25-03-2008. Uitvaart te Bree waarna crematie in familiekring. Was schipper tot 1963 waarna hij te Bree een breigoederen fabriekje opstartte waar hij als "self made men" zelf het vak heeft geleerd. dit bedrijf heeft hij samen met zijn vrouw gerund tot 1998, en heeft het overgegeven aan een van zijn zoons. op het laatst van de tweede wereldoorlog lagen zij met hun schip in de een dode arm van de Zuid-Wilhelmsvaart te Bocholt, waar de ingang was afgesloten met een gezonken schip, om hen zo te beletten uit te varen. Zoon van Petrus Hubertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIar) en Grada Sophia Johanna GUBBELS.
Gehuwd voor de kerk te Bree met Henriette DREESEN, geboren te Maastricht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Josette (Zetty) SAVELKOUL, bejaarde verzorgerster, geboren te Bree, ongehuwd.
   2.  Patrick SAVELKOUL (zie XIVq).
   3.  Ivan SAVELKOUL (zie XIVr).
   4.  Ethel SAVELKOUL, kabinet attaché op het ministerie van Landbouw in België, geboren te Bree, ongehuwd.
Gehuwd met Stefaan van ACKER.

XIVq    Patrick SAVELKOUL, geboren te Bree, zoon van Petrus Lambertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIIav) en Henriette DREESEN.
Gehuwd te Beveren-Waas (B), gehuwd voor de kerk te Beveren-Waas (B) met Anne BLONDEEL, geboren te Beveren-Waas (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Eline SAVELKOUL, geboren te Wilrijk.

XIVr    Ivan SAVELKOUL, geboren te Bree, zoon van Petrus Lambertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIIav) en Henriette DREESEN.
Gehuwd te Bree met Mireille LEURS, bij haar huwelijk woonachtig te Neeroeteren (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lander SAVELKOUL, geboren te Bree.
   2.  Marijn SAVELKOUL, geboren te Bree (getuige(n): Ilse Maes en Laurens Leurs).
   3.  Ime SAVELKOUL, geboren te Bree.

XIIas    Emiel Juliaan (Emiel) SAVELKOUL, geboren op 09-07-1906 te Bree, overleden op 03-04-1989 te Gerdingen-Bree op 82-jarige leeftijd, begraven op 06-04-1989 te Gerdingen-Bree. Hij woonde voor zijn huwelijk in de Molenstraat 2 te Bree en vestigde zich in Gerdingen op 26-11-1928, zoon van Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad) en Maria Catharina GEUNS.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17-11-1928 te Gerdingen met Anna BAETEN, 19 jaar oud, geboren op 25-08-1909 te Bree, overleden op 07-04-1994 te Bree op 84-jarige leeftijd, begraven te Gerdingen-Bree, dochter van Johannes Hermanus BAETEN en Catharina Gertrudis Hubertina (Truike) WETZELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiaan (Chritien) SAVELKOUL (zie XIIIaw).
   2.  Maria Catharina Joanna (Thoke) SAVELKOUL, geboren op 16-03-1931 te Bree, overleden op 02-09-1996 te Bree op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd te Gerdingen-Bree met Jacobus (Jaak) GEELEN, geboren te Bocholt.
   3.  Petrus Johannes (Jean) SAVELKOUL (zie XIIIax).

XIIIaw    Christiaan (Chritien) SAVELKOUL, geboren op 21-05-1929 te Bree, overleden op 20-08-1990 te Opglabeek op 61-jarige leeftijd, zoon van Emiel Juliaan (Emiel) SAVELKOUL (zie XIIas) en Anna BAETEN.
Gehuwd met Maria WILLEMS, geboren te Opglabbeek.
Uit dit huwelijk:
   1.  Erwin SAVELKOUL, geboren te Bree.

XIIIax    Petrus Johannes (Jean) SAVELKOUL, geboren te Bree, zoon van Emiel Juliaan (Emiel) SAVELKOUL (zie XIIas) en Anna BAETEN.
Gehuwd te Bree met Maria DREES, geboren te Bree.
Uit dit huwelijk:
   1.  Camiel SAVELKOUL (zie XIVs).
   2.  Annitha SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd met Erwin BRIERS.
   3.  Eric SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd met Annemie VAESEN.
   4.  Linda SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd met Danny JASPERS.

XIVs    Camiel SAVELKOUL, geboren te Bree, zoon van Petrus Johannes (Jean) SAVELKOUL (zie XIIIax) en Maria DREES.
Gehuwd met Ria GIJBELS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tony SAVELKOUL.
   2.  Crist SAVELKOUL.
   3.  Tom SAVELKOUL.

XIIat    Matheus Hubert Christiaan (Mathieu) SAVELKOUL, geboren op 06-04-1908 te Bree, overleden op 19-06-1995 te Bree op 87-jarige leeftijd, begraven op 22-06-1995 te Bree, zoon van Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad) en Maria Catharina GEUNS.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04-11-1932 te Bree (getuige(n): Maria Vissers oud 84 jaar huishoudster en Antoon Geelen 27 jaar oud bakkersgast, beiden verklaarden de komperanten te kennen.) met Maria Gertrudis (Gertrude) MICHELS, 21 jaar oud, geboren op 24-09-1911 te Bree, overleden op 07-10-1996 te Bree op 85-jarige leeftijd, dochter van Joannes Michiel MICHELS en Maria Elisabeth PHILIPPENS. Mathieu was bij zijn overlijden ere-voorzitter van Krachtbal Bree.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christina Catharina Gertrudis (Betsy) SAVELKOUL, geboren te Bree.
   2.  Joanna Maria (Elvira) SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd te Bree. Die verklaart gehuwd te zijn te Bree, op 12 juli 1957, onder het toenmalig wettelijk huwelijksvermogensstelsel, bij ontstentenis van een huwelijkscontract, zonder verklaring tot handhaving van het vroeger wette-lijk stelsel te hebben afgelegd en sedertdien dit huwelijksvermogensstelsel niet te hebben gewijzigd noch aangevuld. Echtgenoot is Christianus Leopold (Christ) TEEUWEN, geboren te Kinrooi.
   3.  Johannes (Jean) SAVELKOUL (zie XIIIay).
   4.  Maria Josefina Emilia (Miet) SAVELKOUL, keukenhulp, geboren te Bree.
Gescheiden N.M van N.N. SEDLAG.
   5.  Eugénie Jospehina (Jenny) SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd te Bree. Die verklaart gehuwd te zijn te Bree, op 10 mei 1968, onder het beheer van de wettelijke gemeenschap, dat werd bedongen in een huwelijkscontract, dat werd verleden voor het ambt van genoemde notaris Marc Fransman, op 2 mei 1968, zonder verklaring tot handhaving van het vroeger wettelijk stelsel te hebben af-gelegd en sedertdien dit huwelijksvermogenstelsel niet te hebben gewijzigd noch aangevuld met Mathieu BAENS, zaakvoerder van besloten gemeenschap, geboren te Bocholt, zoon van Theodorus Hubertus BAENS en Maria Catharina HOUSEN.
   6.  Ferdinand Jan Mathieu (Ferdy) SAVELKOUL, electro-bobineur, geboren te Bree.
Gehuwd te Bree. Als toevoegsel aan het wettelijk huwelijk het volgende: Zij huwde onder het huidig wettelijk huwelijksvemo-genstelsel, dat voor het ambt van Meester Alain Vanderstraeten, toen notaris met standplaats te Bree op 19 april 1979, en sedertdien dit huwelijksvermogensstelsel niet te hebben gewijzigd noch aangevuld. Echtgenote is Irene Maria JANSSEN, regentes is en tevens sportfunctionaris van de stad Bree. Geboren te Bree.

XIIIay    Johannes (Jean) SAVELKOUL, zelfstandig bobineur, geboren te Bree, zoon van Matheus Hubert Christiaan (Mathieu) SAVELKOUL (zie XIIat) en Maria Gertrudis (Gertrude) MICHELS.
Gehuwd te Bree met Marie-Louise PEETERS, geboren te Hasselt. Hij huwde onder huwelijkse voorwaarde dat werd opgemaakt en verleden voor het ambt van meester Marc Fransman toen notaris met standplaats te Bree op 5 april 1965.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sandrine SAVELKOUL.
   2.  Veronique SAVELKOUL.

XIIau    Eugeen Matheus (Eugeen) SAVELKOUL, geboren op 09-07-1911 te Bree, overleden op 04-05-1995 te Bree op 83-jarige leeftijd, begraven op 10-05-1995 te Bree. Het grootste gedeelte van zijn leven heeft hij gewerkt in het montagebedrijf van zijn broer Jan. Zoon van Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad) en Maria Catharina GEUNS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03-06-1938 te Bree, gehuwd voor de kerk op 04-06-1938 te Bree met Elisabeth (Lisa) KREEMERS, 19 jaar oud, geboren op 05-07-1918 te Bree, gedoopt (RK) op 05-07-1918 te Bree, overleden op 21-11-1999 te Bree op 81-jarige leeftijd. Overleden in het Medisch Centrum Noord-Ooost Limburg Campus Bree, begraven op 25-11-1999 te Bree, dochter van Pieter Jan Jacob (Jaak) KREEMERS en Maria Gertrudis Cecilia (Cecilia) DREESEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christianus Leonardus Johannes (Leon) SAVELKOUL (zie XIIIaz).
   2.  Maria Catharina Joanna Cornelia (Miet) SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree (getuige(n): Jaak Kreemers en Maria Savelkoul).
Gehuwd te Bree, gehuwd voor de kerk te Bree (st.Micheal) met Lambert SEGERS, geboren te Neeroeteren.
   3.  Catharina Maria Joanna (Rina) SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree.
Gehuwd te Bree, gehuwd voor de kerk te Bree (st.Michael) met Jaak DREES, geboren te Bree-Gerdingen.
   4.  Maximiliaan P.F. (Freddy) SAVELKOUL (zie XIIIba).
   5.  Erwin Leonard Maximiliaan (Erwin) SAVELKOUL (zie XIIIbb).

XIIIaz    Christianus Leonardus Johannes (Leon) SAVELKOUL, zelfstandig ondernemer, geboren te Bree, gedoopt te Bree, zoon van Eugeen Matheus (Eugeen) SAVELKOUL (zie XIIau) en Elisabeth (Lisa) KREEMERS.
Gehuwd te Bree met Dymphina Joanna (Dina) THIJS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ronny SAVELKOUL (zie XIVt).
   2.  Pascal SAVELKOUL (zie XIVu).

XIVt    Ronny SAVELKOUL, geboren te Bree, zoon van Christianus Leonardus Johannes (Leon) SAVELKOUL (zie XIIIaz) en Dymphina Joanna (Dina) THIJS.
Gehuwd te Bree met Hilde Victor Hubertina (Hilde) MARTENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte SAVELKOUL, geboren te Bree.
   2.  Valérie SAVELKOUL, geboren te Bree.

XIVu    Pascal SAVELKOUL, geboren te Bree, zoon van Christianus Leonardus Johannes (Leon) SAVELKOUL (zie XIIIaz) en Dymphina Joanna (Dina) THIJS.
Gehuwd met Tamara TEUWEN, dochter van Christianus Leopold (Christ) TEEUWEN en Joanna Maria (Elvira) SAVELKOUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Niels SAVELKOUL, geboren te Bree.

XIIIba    Maximiliaan P.F. (Freddy) SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree, zoon van Eugeen Matheus (Eugeen) SAVELKOUL (zie XIIau) en Elisabeth (Lisa) KREEMERS.
Gehuwd te Bree met Anna Marie (Mieke) MAESEN, geboren te Bree.
Uit dit huwelijk:
   1.  Audrey SAVELKOUL, geboren te Bree.
Gehuwd te Bree (B) met Peter SMOLDERS, zoon van Jozef SMOLDERS en N.N. SNELLINGS.

XIIIbb    Erwin Leonard Maximiliaan (Erwin) SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree, zoon van Eugeen Matheus (Eugeen) SAVELKOUL (zie XIIau) en Elisabeth (Lisa) KREEMERS.
Gehuwd te Bree met Reinilde AERTS, dochter van Joseph Jacobus AERTS en Elisabeth Maria GEEBELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Michelle SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree (getuige(n): Eugene Savelkoul en Marianne Aerts).
   2.  Stephane SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree (getuige(n): Danny de Busser en Maria Segers-Savelkoul).

XIIav    Wilhelmus Dionysius (Denis) SAVELKOUL, schipper, geboren op 13-02-1913 te Bree, overleden op 24-02-1979 te Bree op 66-jarige leeftijd, begraven op 01-03-1979 te Bree. Hij heeft nog een tijd lang als schippersknecht gevaren bij zijn broer Pierre,waar hij ook het schippersvak leerde. Later zelfstandige schipper eb voer hij op het schip van zijn schoonvader.In de nadagen van 1944 werd zijn schip in Maasbracht tot zinken gebracht waarbij zijn hele hebben en houden verging. Na de geboorte van zijn doodgeboren kind was hij als evacuë woonachtig in Grevenbicht en woonde hij met zijn gezin aan de Lijkweg 189, de huidige Rozenlaan, vanwaar, nadat het oorlogsgevaar hier geweken was, hij op 2 maart 1945 vertrok naar Stokkem waar hij zijn domicilie had. Rond de jaren 50 trok hij naar Ethé in de buurt van Virton, waar een broer van zijn vrouw hem aan werk hielp in de montage.
Zijn broer Jan Savelkoul haalde hem in begin 1964 terug naar Bree om bij hem in het bedrijf te komen werken. Hij reisde mee naar diversen opdrachten, zo verbleef hij vanaf augustus 1976 voor vijf maanden in het Noorse Stord voor een montagewerk op een booreiland. Zoon van Cristiaan Hubertus SAVELKOUL (Cris van de werf) (zie XIad) en Maria Catharina GEUNS.
Gehuwd met Agnes-Marie BUSCHGENS, geboren op 30-01-1914 te Helmond, overleden op 18-10-1989 te Bree op 75-jarige leeftijd, begraven op 24-10-1989 te Bree, dochter van Mathieu Hubert BUSCHGENS en Antonetta HAMERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Denis Christianus Hubertus Gishlain (Denis) SAVELKOUL (zie XIIIbc).
   2.  Hubert Antonius Christianus (Hubert) SAVELKOUL (zie XIIIbd).
   3.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 08-12-1944 te Roermond, doodgeboren, overleden op 08-12-1944 te Roermond, 0 dagen oud.

XIIIbc    Denis Christianus Hubertus Gishlain (Denis) SAVELKOUL, rijkswachter te Brussel, geboren te Namen, zoon van Wilhelmus Dionysius (Denis) SAVELKOUL (zie XIIav) en Agnes-Marie BUSCHGENS.
Gehuwd (1) te Pommeroeul (B), gehuwd voor de kerk te Pommeroeul (B) met Madeleive Yvette Louise van de POEL, geboren te Denian (nord), 1é huwelijk, dochter van Eduard Jules van de POEL en Madelaine BELVUZE.
Gehuwd (2) met Jacqueline van MOER, 2é huwelijk.
Gehuwd (3) met Therése DROSSART, 3é huwelijk.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Danielle SAVELKOUL, geboren te Ath (B).
   2.  Patricia SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree.
   3.  Denis SAVELKOUL, geboren te Ath (B), gedoopt te Ath (B).

XIIIbd    Hubert Antonius Christianus (Hubert) SAVELKOUL, geboren te Dilsen, zoon van Wilhelmus Dionysius (Denis) SAVELKOUL (zie XIIav) en Agnes-Marie BUSCHGENS.
Gehuwd met Godelieve PYLYSER.
Uit dit huwelijk:
   1.  Thierry SAVELKOUL.
   2.  Annick SAVELKOUL.

XIae    Godefridus Hubertus SAVELKOUL, scheeptimmerman, geboren op 24-05-1862 te Wessem, overleden op 12-05-1953 te Bocholt (B) op 90-jarige leeftijd. Hij woonde bij de keuring voor militaire dienst te Wessem en was scheepstimmerman van beroep. Naderhand in Bocholt, had hij een café aan de Zuid Willemsvaart aan de overzijde van het dorp waar hij ook een stalling had voor paarden die de schepen trokken. Zoon van Leonard SAVELKOUL (zie Xq) en Anna Maria Catharina DENCKEN.
Gehuwd met Anna Elisabeth RAMAEKERS, geboren te Eisden (België).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Catharina SAVELKOUL, geboren op 12-09-1890 te Schoten, overleden op 20-10-1957 te Maasbracht op 67-jarige leeftijd, begraven te Bocholt.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17-07-1919 te Nederweert met Hubert Louis (Hubert) COX, 24 jaar oud, schipper en Rijnschipper, geboren op 03-03-1895 te Liége, overleden op 06-03-1967 te Maasbracht op 72-jarige leeftijd, begraven te Maastricht. Hubert heeft tot zijn pensioen altijd gevaren en de meeste tijd op een Kempenaar van ruim 500 ton genaamd "Huban" wat een afkorting was van zijn voornaam Hubert en van zijn vrouw Anna. Het gezin had geen kinderen. Als waladres heeft hij gehad Raadhuisstraat 140 in Grevenbicht, bij Michel Savelkoul die toen werkzaam was als bureauchef op de kolenverlading in Born. op 11 oktober 1955 gaf hij als adres op van Hasseltkade 5 te Maastricht. Zoon van Jean Henri COX en Marie Josephine van LIPPEVELDE. Zij hadden geen kinderen.
   2.  Leonard (Leo) SAVELKOUL (zie XIIaw).
   3.  Maria Catharina (Mathilde) SAVELKOUL, geboren op 23-12-1893 te Bree, overleden op 18-10-1978 te Hasselt op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 04-03-1919 te Nederweert met Henricus (Harrie) COX, 25 jaar oud, geboren op 23-05-1893 te Ivoir (B). Zijn ouders waren schippers daar door is hij in Ivoir geboren, overleden op 06-04-1981 te Hasselt op 87-jarige leeftijd. Heeft heel lang gevaren op een sleepschip genaamd "Madelaine". Daarna is hij aan de wal gegaan en in Hasselt aan de haven een café begonnen.Het gezin had twee dochters. Zoon van Jean Henri COX en Marie Josephine van LIPPEVELDE.
   4.  Angelina SAVELKOUL, geboren op 19-01-1896 te Antwerpen, overleden op 29-01-1969 te Neerpelt Kliniek van H.Hart op 73-jarige leeftijd, begraven te Bocholt.
Gehuwd met Antoinus (Antoine) GEUSENS, geboren op 13-07-1898 te Bocholt (B), overleden op 09-01-1974 te Bocholt (B) op 75-jarige leeftijd.
   5.  Godefridus SAVELKOUL (zie XIIax).

XIIaw    Leonard (Leo) SAVELKOUL, geboren op 27-11-1891 te Seraing, overleden op 18-10-1973 te Bocholt op 81-jarige leeftijd, zoon van Godefridus Hubertus SAVELKOUL (zie XIae) en Anna Elisabeth RAMAEKERS.
Gehuwd te Bocholt met Maria Josephina (Cecilia) BRANDS, geboren op 05-06-1899 te Bocholt (B), overleden op 26-05-1972 te Bocholt (B) op 72-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Godefridus (Godfried) SAVELKOUL (zie XIIIbe).
   2.  Wilhelmus (Wim) SAVELKOUL (zie XIIIbf).
   3.  Maria Helena Barbara (Maria) SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
Gehuwd te Bocholt met Jo JASPERS, geboren te Hechtel, zoon van Henricus Antonius Petrus Hubertus JASPERS en Anna Maria Hendrica van der MANAKKER.
   4.  Christianus (Christiaan) SAVELKOUL (zie XIIIbg).
   5.  Thylly (Thylly) SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
Gehuwd met Jozef STEENSELS.

XIIIbe    Godefridus (Godfried) SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
Herstellingswerf van Godried Savelkoul

Godfried Savelkoul had in 1963 het plan opgevat om eigenlijk het handwerk van zijn grootvader Godfried Savelkoul weer op te nemen. Hij had direct na de oorlog al verschillende schepen geborgen en weer in de vaart weten te brengen, en het bloed kruipt waar het niet gaan kan. (over bergingen meer)
Hij had een bouwmaterialen en bouwbedrijf met een bulldozer, kranen, vrachtwagens en betonmolens. Hij had vakkundig personeel, en wat belette het hem om in de oude kanaalarm bij Bocholt, op de plaats waar vroeger zijn grootvader had gewoond, een nieuwe werf te bouwen.
De Zuid-Willemsvaart was voeger zo gegraven, letterlijk met schop en kruiwagen, dat iedere plaats waar het kanaal langs liep, ook aangedaan moest kunnen worden, wat resulteerde in een kanaal met vele bochten en krommingen. Zo zijn nu nog van die dode kanaalarmen in Neeroeten en Lanklaar. Toen de kleine houten schepen verdwenen en plaats maakte voor grotere ijzeren schepen, de zogenaamde "Kempenaars", moesten de bochten verdwijnen en werd de vaarweg recht gemaakt, wat meebracht dat het huis van Godried Savelkoul half in het kanaal verdween. Hierdoor ontstond een dode kanaalarm waar later nog eens een stuk van werd gedempt, voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding over het kanaal.
Naar het ontstane schiereiland werd een betonnen brug geplaatst die op het einde van de tweede wereldoorlog door Duitse troepen werd opgeblazen. Hier op deze plaats zag Godfried in gedachte de werf al liggen.
Zoals gezegd trok hij in 1963 de stoute schoenen aan en bouwde in tijd van een jaar een scheepsherstellingswerf zo als zijn voorvaderen al gedaan hadden in Wessem en later in Bree.
Eerst werd ter hoogte van de ingang van de kanaalarm een dam gelegd om zo een bouwput te creëren. Deze ontstane bouwput werd met behulp van motorpompen geleegd waarna een pak modder moest worden afgevoerd.
Toen werd er een zogenaamd landhoofd gebouwd, in een rechthoek van 36 meter bij 5 meter, als ingang van het dok, waarvoor stalen damplaten van 2,5 meter met behulp van een waterlans 2 meter in de grond geplaatst zodat de koppen van 50 centimeter boven de grond uit bleven steken. Deze koppen werden kapot geslagen en hierop kwam de eerste betonnen vloer. De damplaten diende in eerste instantie als fundering maar ook om er voor te zorgen dat er geen water onder de betonnen vloer kon komen.
Op deze betonnen vloer werden de muren, wederom uit beton, gestort en tevens van uitsparingen voorzien voor de later te plaatsen waterkering.
Op de muren werd weer een dek gestort waardoor aan beide havenhoofden een kelder ontstond die aan de oostzijde als pompen kamer werd gebruikt voor de pompen die later het hele dok konden leegpompen, er is momenteel een pompcapaciteit van rond de 1000 kubikemeter per uur.
Toen werd begonnen met het eigenlijke dok, waarin de bodem om de 5 meter over de gehele breedte weer damplaten werden geslagen, die later diende als fundering van de vloer en waarop speciale stalen balken werden bevestigd, die als dragers moesten dienen om andere balken te dragen waar later het te repareren schip op kwam te rusten. De helen dokvloer van ongeveer 12 meter breed en 120 meter lang moest in een stuk gestort worden, en alles werd in eigenbeheer geklaard, wat een heus huzarenstuk genoemd mag worden. Toen kwamen de zijwanden aan de beurt die schuin naar beneden liepen en met eigen gemaakte betonnen tegels werden bekleed en op verschillende plaatsen van trappen werden voorzien. De deur voor waterkering werd op de drempel geplaatst en er konden schepen in met een diepgang van bijna 2 meter.
Toen, er was bijna een jaar verstreken, werd de aangelegde dam weg gegraven en de ingang naar het dok naar open water was vrij.
Over het geheel verrees een stalen dak constructie waar tevens werkplaatsen en opslagplaatsen onderdak vonden. Ook werd er voor eigen stroomverzorging een groot dieselaggregaat geplaatst met een capaciteit van rond de 100Kva. Door laswerkzaamheden met de grote lasapparaten was de te leveren stroom door het net niet toereikend, en een eigen stroomverzorging was economisch ook aantrekkelijker was.
Godfried baat de werf uit met zijn zoon Leon, en zo wordt een bijna eeuwenoude traditie nog in eren gehouden.
Ook is Godfried opgetreden als een soort scheepsmakelaar, waarbij hij als bemiddelaar diende bij de kopen en verkopen van schepen. Zo heeft hij, naar zijn eigen zeggen, zeker 1400 schepen verhandeld.
(bron Godfroid Savelkoul Bocholt), zoon van Leonard (Leo) SAVELKOUL (zie XIIaw) en Maria Josephina (Cecilia) BRANDS.
Gehuwd met Anna-Maria (Jeanne) van ERUM, geboren op 24-12-1925 te Bocholt, overleden op 23-12-2006 te Bocholt op 80-jarige leeftijd, begraven op 28-12-2006 te Bocholt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus (Leon) SAVELKOUL (zie XIVv).
   2.  Madelaine SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
Gehuwd met Willy CARDINAELS.

XIVv    Leonardus (Leon) SAVELKOUL, geboren op 01-12-1954 te Bocholt, overleden op 29-01-2010 te Overpelt (B) op 55-jarige leeftijd, begraven op 02-02-2010 te Bocholt (B), zoon van Godefridus (Godfried) SAVELKOUL (zie XIIIbe) en Anna-Maria (Jeanne) van ERUM.
Gehuwd met Carine GOYENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Frank SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
   2.  Bert SAVELKOUL, geboren te Bocholt.

XIIIbf    Wilhelmus (Wim) SAVELKOUL, geboren op 26-09-1928 te Bocholt, overleden op 28-12-1991 te Bocholt op 63-jarige leeftijd, zoon van Leonard (Leo) SAVELKOUL (zie XIIaw) en Maria Josephina (Cecilia) BRANDS.
Gehuwd met Henriette (Jet) BREBELS, geboren op 09-12-1927 te Bocholt, overleden op 08-02-2001 te Neerpelt op 73-jarige leeftijd, overleden in het ziekehuis Campus H.Hart te Neerpelt. Gecremeerd op 14-02-2001. Uitvaart in de kerk van St.Laurentius te Bocholt waarna crematie in alle intimiteit.
Uit dit huwelijk:
   1.  Robert SAVELKOUL, geboren te Bocholt.
   2.  Henri (Broer) SAVELKOUL, arbeider, geboren te Bocholt.

XIIIbg    Christianus (Christiaan) SAVELKOUL, geboren te Bocholt, zoon van Leonard (Leo) SAVELKOUL (zie XIIaw) en Maria Josephina (Cecilia) BRANDS.
Gehuwd te Bocholt, gehuwd voor de kerk te Bocholt (St.Laurentius) met Paula HEYLEN, geboren te Bocholt, dochter van Victor HEYLEN en Angelica Gerarda Martha van EDOM.
Uit dit huwelijk:
   1.  Luc SAVELKOUL (zie XIVw).
   2.  Joseph Victor (Jos) SAVELKOUL (zie XIVx).
   3.  Freddy SAVELKOUL (zie XIVy).
   4.  Martine SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree.
Gehuwd met Luc THIJS.
   5.  Christiane SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree.
Gehuwd met Jaak DANIELS.

XIVw    Luc SAVELKOUL, advocaat, geboren te Bree, gedoopt te Bree, zoon van Christianus (Christiaan) SAVELKOUL (zie XIIIbg) en Paula HEYLEN.
Gehuwd met Anne-Marie Nicole Hilde (Anne-Marie) COENEGRACHTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brecht (Brecht) SAVELKOUL.
   2.  Ruben SAVELKOUL.

XIVx    Joseph Victor (Jos) SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree, zoon van Christianus (Christiaan) SAVELKOUL (zie XIIIbg) en Paula HEYLEN.
Gehuwd met Linda STESSENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ben SAVELKOUL.
   2.  Joke SAVELKOUL.
   3.  Sanne SAVELKOUL.

XIVy    Freddy SAVELKOUL, geboren te Bree, gedoopt te Bree, zoon van Christianus (Christiaan) SAVELKOUL (zie XIIIbg) en Paula HEYLEN.
Gehuwd met Marion DRIESSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nick SAVELKOUL, geboren te Bocholt (B).
   2.  Kelsey SAVELKOUL.

XIIax    Godefridus SAVELKOUL, geboren op 08-08-1900 te Trith-Saint-Léger (F), overleden op 17-10-2001 te Sao Paulo (BR) op 101-jarige leeftijd. Hij vertrok in 1952 naar Brazilië waar hij volgens een kleinzoon in november 1998 nog leefde, nog altijd een goede pint bier verdroeg, en de pijp en dikke sigaren rookte, en ook veel heimwee heeft naar Bocholt. Zoon van Godefridus Hubertus SAVELKOUL (zie XIae) en Anna Elisabeth RAMAEKERS.
Gehuwd met Elisabeth Helena JAEKEN, geboren op 13-09-1902 te Bocholt, overleden 1981, dochter van Willem JAEKEN en Helena JAEKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Helena SAVELKOUL, geboren op 21-09-1922 te Bocholt, overleden op 12-11-1974 te Sao Paulo Brazilië op 52-jarige leeftijd. Helene Savelkoul deed op 17 mei 1934 haar eerste H.Communie in het Pesionaat van de zusters Urselinen te Hamont. Het gedenkprentje is in het Frans opgesteld.
Gehuwd met Peter Florent José (Pierre) CIRIADES.
   2.  Leonard Joseph SAVELKOUL (zie XIIIbh).
   3.  Wilhelmus (Willy) SAVELKOUL (zie XIIIbi).

XIIIbh    Leonard Joseph SAVELKOUL, bezitter van een zeilboten werf, geboren te Bocholt (B), zoon van Godefridus SAVELKOUL (zie XIIax) en Elisabeth Helena JAEKEN.
Gehuwd (1) te Sao Paulo Brasil met Joice TUPANG, geboren op 03-01-1948, overleden op 27-04-2000 op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) te Brasil met Leda Maria LINS COSTA, geboren te Campinas (BR).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Tamara SAVELKOUL, Interieur decorateur, geboren te Sao Paulo (Brasil).
Gescheiden (1) 00-00-0000 van Paulo Fernando ROMEIRO SANTIAGO, bouwkundig ingeneur.
Gehuwd (2) met N.N. N.N.
   2.  Helene Michele (Thea) SAVELKOUL, geboren te Sao Paulo (Brasil).

XIIIbi    Wilhelmus (Willy) SAVELKOUL, verzekeringsagent, overleden 1996, zoon van Godefridus SAVELKOUL (zie XIIax) en Elisabeth Helena JAEKEN.
Gehuwd (1) met Hilda SEGERS.
Gehuwd (2) met Maria Gerarlda GALVAO.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Godefridus (Freddy) SAVELKOUL (zie XIVz).
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Leonardo (Yonneke) SAVELKOUL (zie XIVaa).

XIVz    Godefridus (Freddy) SAVELKOUL, geboren te Boom, zoon van Wilhelmus (Willy) SAVELKOUL (zie XIIIbi) en Hilda SEGERS.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tim SAVELKOUL, geboren te Boom.

XIVaa    Leonardo (Yonneke) SAVELKOUL, zoon van Wilhelmus (Willy) SAVELKOUL (zie XIIIbi) en Maria Gerarlda GALVAO.
Gehuwd (1) met Denis N.N.
Gehuwd (2) met Malu N.N.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Yan SAVELKOUL.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Pedro SAVELKOUL.

XIaf    Joseph Hubertus SAVELKOUL, geboren op 24-03-1868 te Wessem, overleden op 19-06-1894 te St.Huibrechts Lille op 26-jarige leeftijd, verdronken door val van boord van zijn schip in St.Huibrechts-Lille, hij woonde bij de keuring voor militaire dienst te Wessem en was scheepstimmerman van beroep, zoon van Leonard SAVELKOUL (zie Xq) en Anna Maria Catharina DENCKEN.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 21-09-1891 te Bree. Transcriptie van de Huwelijksakte van Joseph Savelkoul en Helena Breemans
De ambtenaar van den burgerlijke stand der gemeente Bree verklaart en bevestigd dat heden voor hem in het huwelijk getreden zijn Joseph Hubert Savelkoul, geboren te Wessem Nederlands Limburg, den 24 maart 1868, van Leonard Savelkoul en Anna Maria Catharina Dencken. En Helena Bonaventura Bree-mans geboren te Bree den 13 juli 1870, van Jan Nicolaas Breemans en Anna Helena Catharina Westhof.
Bree den 21 september 1891
ambtenaar voornoemd met Helena Boneventura BREEMANS, 21 jaar oud, geboren op 13-07-1870 te Bree, dochter van Jan Nicolaas BREEMANS en Anna Helena Catharina WESTHOF.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonard Christiaan Victor (Leon) SAVELKOUL (zie XIIay).

XIIay    Leonard Christiaan Victor (Leon) SAVELKOUL, Bureelbediende, geboren op 07-01-1894 te Bree, overleden op 06-11-1979 te Bree op 85-jarige leeftijd. Hij was korporaal milicien van de lichting 1914. Hij werkte in zijn op jeugdige leeftijd 2 jaren als kantoorklerk op een fabriek in Reppel, toen hij op geroepen werd om België te helpen verdedigen tegen de Duitse inval in 1914, hij was half Nederlander en half Belg vandaar die oproep. Na vier jaren IJzerfront kwam hij in Bree terug en kon weer zijn plaats op het bureau innemen. Hij was het stil zitten ontwent en na enige tijd verruilde deze plaats in voor taak als magazenier bij de firma Gillissen, de toenmalige groothandel in levensmiddelen in Bree.
Zijn schoonouders,Baeten, hadden eerst enige schepen in de vaart en daarna voeren zij met sleepboten op verschillende trajekten, tevens baatte zij een schipperscafé uit met ernaast een handel in scheepsbenodigheden. Hier trouwde Leon in en zette de handel voort met de kennis die hij bij zijn vorige werkgever had opgedaan. In 1927 kocht hij zelf een sleepboot, die hij noemde naar zijn vrouw "Olympia". De sleper was gebouwt op een werf in Bolnes in Nederland en was , voor dien tijd, al met een dieselmotor uitgerust en eigenlijk gebouwt om ook dienst te doen als ijsbreker. Hij had er tot de Tweede Wereldoorlog kwam een schipper op varen, die in de oorlog schijnbaar te duur werd, daar zij maar voor 14 dagen varen per maand, dieselolie kregen toegewezen. Hij bleef zelf schipper op de sleper tot zijn 70 ste jaar en dit met hulp van zijn dochter Maike die als matroos dienst deed. Hij deed veel vaste sleepdiensten vanaf Smeermaas tot de Blauwe Kei bij Balen-Wezel, of van daar bij de fabriek van Vieu Montagne naar Luik. Door de verbreding en vernieuwing van het kanaal gebeurde het wel eens dat schepen letterlijk op de keien liepen aan de nieuwe boorden van het kanaal, en hier zag Leon een gat in de markt door zware pompen aan te schaffen en deze te verhuren om de schepen leeg te pompen en eventueel drijvende te houden. Zo kwam het wel eens voor dat hij mee moest varen tot in Givet, tegen de Franse grens, waar deze schepen dan gelost konden worden. In 1938 bouwde hij aan de Kanaaldijk een nieuw huis waar hij hij zijn oude dag versleet en waar nu zijn dochter Maike nog woont. Zoon van Joseph Hubertus SAVELKOUL (zie XIaf) en Helena Boneventura BREEMANS.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15-05-1920 te Bree met Olympia BAETEN, 26 jaar oud, geboren op 27-04-1894 te Lesolins (Aisne) (F), overleden op 28-11-1976 te Bree op 82-jarige leeftijd, dochter van Adorlinas Josef Lodewijk BAETEN, schipper, en Anna Maria VEYT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria (Mayke) SAVELKOUL, geboren op 11-03-1921 te Bree, overleden op 07-05-2006 te Bree op 85-jarige leeftijd, begraven op 11-05-2006 te Bree.
   2.  Joseph Adorlinas (Ador) SAVELKOUL, geboren op 21-01-1923 te Bree, overleden op 17-03-1990 te Bree op 67-jarige leeftijd, begraven te Bree.

XIag    Peter Hubertus (Pierre) SAVELKOUL, schipper, geboren op 07-04-1876 te Wessem, overleden op 01-05-1958 te Herstal (B) op 82-jarige leeftijd. Woonde in 1903 even bij Christiaan. De sleepvaart heeft in de familie Savelkoul uit Herstal altijd een grote rol gespeeld, Pierre Hubert senior kocht in 1901 op 25 jarige leeftijd al zijn eerste boot genaamd de "Juliette". Nadien kocht hij de "Comete" en daarna een stoomsleepboot de "Planete" die in die tijd nog met kolen gestookt werden. Daarbij heeft hij en zijn zonen hun hart verpant aan de sleepvaart. Want toen op 30 december 1925 de eerste "Recta" werd gekocht, werd deze gelijk ingezet voor een ander doel dan waarvoor hij gekocht was. Op de Maas was een waterstand die men nog nooit had meegemaakt, waarbij hele dorpen en stadsdelen van Luik en omgeving onder water liepen en de sleepboot direct werd ingezet voor het redden van mens en dier.
Het geluk was hun niet altijd goed gezind want bij hoog water in de winter van 1930-1931 verloor hij een van zijn zonen bij een tragisch ongeluk bij Huy. In de loop der tijd bouwde de familie een vloot op van 4 stoomsleepboten allen met de naam "Recta" die niet allen sleepdiensten voeren maar bij ijsgang op de Maas of Sambre ook als ijsbreker werden ingezet. Zelf in een filmproductie van de film "Passeur D'hommes" die de historie vertelde van de sleepboot "Atlas V" die tijdens de eerste wereldoorlog, in zijn ruim, 50 weerstanders vervoerde van Luik tot in de vrije zone bij Eysden aan de Nederlandse grens. Die Film werd in Juni 1937 op de Maas bij Ile Mousin en Ile de Fanche Garenne op genomen.


Hij begint met de sleepboot te verhuren voor het verbeteren van de Maas, de opbouw van de afdamming voor de opbouw van de sluis van Monsin in Herstal.
Pierre zal dan tijdens de grote overstromingen van 30 en 31 december 1925 en 1 en 2 januari 1926, met zijn zonen Guillaume, Joseph en Pierre heldhaftig werk verzetten met het redden van meer dan honderd mensen, verschillende dieren, die zij met hun sleepboot de "Recta" van omliggende boerderijen in de omgeving van Chertal, Monsin en Wandre, weten te evacueren. Voor deze daad van durf en naasteliefde ontvingen zij allen de Medaille van Dapperheid uitgereikt door Koning Albert I koning der Belgen en Koningin Elisabeth.
Bij de onderscheiding was een schrijven van zijne Majesteit met de volgende inhoud:
Bij den jongsten watersnood, waardoor sommige streken van het land werden geteisterd, inzonderheid de Maas-en Sambrevalleien, steeg het water tot op een, naar menschen geheugen, nooit bereikt peil.
In onstuimige stroomen herschapen, golfde het water over de velden, drong de op den oever liggende steden en dorpen binnen, en sleepte alles op zijn doortocht mede.
Huizen, waarvan de nok nog boven de woelige zee uitstak, dreigden in te storten; de bewoners moesten een uitvlucht zoeken op het dak, waar zij witte vlaggen uitstaken of vuurschoten losten, om de aandacht hunnen nood te vestigen.
Doch zoo onverwacht als de ramp zich voordeed, zoo plots was de drang der bevolking om hulp te bieden aan de gesinisteerden.
Een menigte dapperen, kranig ter zijde gestaan door detachementen van ons dapper leger, togen aan het werk. Velen gebruik makende van een licht noodvaartuigje, trotseerden zij de ergste gevaren om hun medeburgers van mondvoorraad te voorzien; ouden van dagen, vrouwen en kinderen, gekweld door de hachelijkheid van hun lot, werden opgenomen, zieken werden verzorgd enz.
Deze daden waarvan sommige de heldhaftigheid nabijkomen, maakten de bewondering van heel de natie gaande.
Het Rood-Kruis, dat er steeds op uit is om menschelijke nooden te lenigen, leverde insgelijks een groot aantal offervaardige lieden, die er machtig veel toe bijdroegen om de geteisterden te approviandeeren en vooral, om enkele besmettelijke ziekten, waarvan men uitbreking vreesde, te bestrijden.
De bijzondere verdiensten vermelden van ieder dezer dappere redders, wier namen gaan afgeroepen worden, zou ons te ver voeren. Eén zin kenmerkt hun dapper gedrag: zij hebben zich allen verdienstelijk gemaakt jegens het Vaderland.
Op de bij gevoegde lijst prijken de namen van Savelkoul Pierre-Hubert schipper te Herstal, Savelkoul Pierre Jean-Marie schipper te Herstal, Savelkoul Pierre-Hubert schipper te Herstal en Savelkoul Guillaume schipper te Herstal.


Na zijn huwelijk laat hij een schatting maken van het huis van zijn schoonmoeder wat zij van plan zijn te kopen.
Transcriptie van de schatting:
De ondergetekende Jean Cabolet, bouwkundige en Auguste Jeanne, landmeter, alle twee wonende te Herstal, hebben een schriftelijke verklaring opgemaakt voor de schatting van het huis, met kadastraalnummer 1711G van sectie D van Herstal, die mijnheer en mevrouw Savelkoul?Hannay voorstellen te kopen van weduwe Hannay?Leruth waarvan de waarde geschat is op de som van duizend zeshonderd zes en twintig frank (1626 FB); dit huis bestaat uit: een kelder, twee plaatsen en gang op gelijkvloers, twee plaatsen op de 1é verdieping en een zolder.
Deze schatting is alleen voor de waarde van het gebouw, de experten waren vrijgesteld hun advies te geven voor de waarde van de grond.
Herstal de 25 juni 1910.(met dank aan Pierre Savelkoul Herstal).
Zoon van Leonard SAVELKOUL (zie Xq) en Anna Maria Catharina DENCKEN.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21-11-1902 te Herstal met Marie Catharine (Juliette) HANNAY, 22 jaar oud, geboren op 09-08-1880 te Herstal (B), overleden op 26-07-1948 te Herstal (B) op 67-jarige leeftijd, dochter van Remi Joseph HANNAY en Marie Anne Amélie LERUTH. Pierre en Marie-Catherine sloten voor hun trouwen een huwelijks contract af waarvan hier een trascriptie van het in het Frans opgestelde contract:
Jaar 1092 maand november
Voor meester Charles Verstraeten, notaris in Luik: heeft verschenen:
1é Heer Pierre Hubert Savelkoul, schipper, geboren te Wessem, (Holland Limburgg) de 7 april 1876, en gedomicilieerd in Bree, zoon van de overleden echtgenoten Leonard Savelkoul en Catherine Dencken.
Toekomstig echtgenoot, enerzijds,
2é en mejuffrouw Marie-Catherine Hannay, zonder beroep, gedomocilieerd te Herstal, Quai du Canal n. 68, meerderjarige dochter van de overleden heer Henri Joseph Hannay (overleden te Herstal) en van mevrouw Marie Anne Amelia Leruth, zonder beroep, en wonende met haar dochter.
Toekomstige echtgenote anderzijds.
Welke hebben verklaart doen stoppen, zoals volgt de burgerlijk condities van het huwelijksproject onder elkaar, en waarvan het voltrekken zal gebeuren in Herstal, vanaf de datum van morgen.
1é art. De toekomstige echtgenoten adoteren de wettige gemeenschap van goederen, zoals bepaald door het burgerlijk wetboek behoudens de verandering in het tegenwoordi kontrakt.
2é art. De partijen bepalen, bij wijze overeenkomst tussen deelgenoten, en door afwijking door midden hakken door de wet, dat de volgende zal hebben, met of zonder kinderen in volle eigendom het gezamelijke van de roerende en onroerende goederen van de gemeenschappelijkheid.
3é art.In overweging van het huwelijk, de toekomstige echtgenoten geven een schenking tussen levende en onherroepelijk ten bate van de overlevende, dit was aanvaard met onderling goed vinden, door de volle eigendom van roerende en onroerende goederen. Zullen samengesteld worden voor de nalatenschap van de eerste overledene op de dag van het overlijden. Als er nakomelingen zijn, en geen kinderen noch afstammelingen de schenking omvat het vruchtgebruik van de reserve voor de voornoemde nakomelingen dit is op het ontroerend goed en in geval van ontoereikendheid op de roerende goederen. En als er kinderen zijn of nakomelingen, de schenking zal het grootste deel beschikbaar in eigendom en in vruchtgebruik verminderd zijn ten opzichte van hem die zullen handelen in vermindering. Voor het genieten van vruchtgebruik, de schenker zal geen waarborg leveren en niet herbeleggen, zo zijn de overeenkomsten van de partij.
Waarvan akte
Gemaakt en voorkomen in Luik, bij notaris, tegenover de heren Joseph Guillaume en Dieudonne Lejeune, alle twee zonder beroep en wonende te Luik, rue Gravioule, 42: verplicht getuigen.
Luidop, voorlezen, de partijen, de getuigen en de notaris hebben getekend.
Ingeschreven in Luik den 20 november 1902.
Volume 899, folio 8, hokje 12, een register zonder terugzending.
Voor contract en voor schenking 14 Frank gekregen.
De ontvanger (getekend) Artus Verstraeten Notaris


Na zijn huwelijk laat hij een schatting maken van het huis van zijn schoonmoeder wat zij van plan zijn te kopen.
Transcriptie van de schatting:
de ondergetekende Jean Cabolet, bouwkundige en Auguste Jeanne, landmeter, alle twee wonende te Herstal, hebben een schriftelijke verklaring opgemaakt voor de schatting van het huis, met kadastraalnummer 1711G van sectie D van Herstal, die mijnheer en mevrouw Savelkoul-Hannay voorstellen te kopen van weduwe Hannay-Leruth waarvan de waarde geschat is op de som van duizend zeshonderd zes en twintig frank (1626 FB); dit huis bestaat uit:een kelder, twee plaatsen en gang op gelijkvloers, twee plaatsen op de 1é verdieping en een zolder.
Deze schatting is alleen voor de waarde van het gebouw, de experten waren vrijgesteld hun advies te geven voor de waarde van de grond.
Herstal de 25 juni 1910.(met dank aan Pierre Savelkoul Herstal)
Toch vestigde hij zich met zijn familie op 24 juni 1915 weer te Wessem in de Kroonstraat op huisnummer 92. Daar blijft hij wonen tot 20 juni 1919 en vertrekt voorgoed naar Herstal. Deze gegevens worden bevestigd door het bevolkingsregister van de gemeente Wessem met als inschrijvingdatum 24 augustus 1915.
(Bron Pierre savelkoul Herstal).
Uit dit huwelijk:
   1.  Guillaume Joseph Leonard (Guillaume (Willem)) SAVELKOUL (zie XIIaz).
   2.  Joseph Jean-Jules (Joseph) SAVELKOUL (zie XIIba).
   3.  Pierre Jean-Marie (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIbb).
   4.  Edouard SAVELKOUL, geboren op 06-01-1912 te Herstal, overleden op 29-10-1960 te Liège op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd 1958 met Mina de PRINS, overleden op 03-11-1994.
   5.  Hubert Jules (Hubert) SAVELKOUL (zie XIIbc).

XIIaz    Guillaume Joseph Leonard (Guillaume (Willem)) SAVELKOUL, geboren op 27-08-1903 te Herstal, overleden op 23-08-1984 te Liège op 80-jarige leeftijd. Willem verbleef volgens het bevolkingsregister van de gemeente Wessem van 4 november 1915 tot 29 januari 1917 in Heijthuijsen. Vermoedelijk is hij al vroeger naar Heijthuijsen op school gegaan doch eerst later uit de gemeente geschreven samen met zijn broer Joseph. Ook zijn derde broer Pierre Jean-Marie bezocht dit internaat vanaf 21 juli 1916. In de eerste wereldoorlog en precies in 1914 verblijft Willem (Guillaume) samen met zijn broer Joseph ook al op het internaat "de Heibloem" in het Nederlands Limburgse Heijthuijsen. Zij hadden in dien tijd nog de Nederlandsche nationaliteit terwijl hun ouders in België bevonden.Zij waren desondanks ingeschreven als inwoner van Wessem. Nederland was neutraal en konden hun kinderen niet bezoeken, wat blijkt uit volgende brief van Willem waarin hij zijn ouders schrijft dat zijn broer Joseph de eerste communie gedaan heeft. Bij latere navraag bij dit Internaat over eventuele inwonerslijsten bleek dat die in de tweede wereldoorlog zijn verbrand.
Transcriptie van de brief, gedateerd 12 juni 1914, van Willem Savelkoul aan zijn ouders.
Lieve Ouders
Wij hebben het pakje met vreugde en in goeden gezondheid ontvangen en waren er echt blij mede, en wij bedanken U er echt hartelijk voor het is wel de moeite waard. U heb nog weer eens goed aan ons gedacht, nu ik beloof U ook goed aan U te denken in onze gebeden, Dagelijks zullen wij veel voor U bidden vooral na de H.Communie en onze dankbaarheid ook tonen door goed te leeren op school en ook goed op te passen. U moet weten dat Jozef ook zijn eerste H.Communie al gedaan hebt wat was hij blij en in zijn schik dien dag dat begrijpt U wel. Nu lieve Ouders meer nieuws weet ik niet doch hopende dat dit door U allen in goeden gezondheid wordt ontvangen, zoo wel ik maar eindigen Ontvangend Hartelijke Groeten van een Lief hebbende kinderen W. en J.Savelkoul

Guillaume krijgt van het Nederlandse Consulaat in Luik een pas waarin het consulaat der Nederlanden alle burgerlijken en militairen overheden van vreemde Staten vrijen doortocht te verleenen en zoo nodig hulp en bijstand te verschaffen aan Savelkoul Guillaume Joseph Leonard. Deze pas voor reis en verblijf in Europa werd afgegeven te Luik 31 januari 1921 door de consul der Nederlanden. Op 28 december 1931 krijgt hij van de het Konkrijk der Nederlanden zijn rijnschipperspatent uitgereikt, wat hem het recht geeft dat hij is toegelaten tot het besturen van een schip met eigen beweegkracht op de Rijn van Mannheim tot het Spijkscheveer.
(bron Pierre savelkoul Herstal), zoon van Peter Hubertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIag) en Marie Catharine (Juliette) HANNAY.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07-08-1930 te Herstal met Marquerite Anne VOS, 23 jaar oud, geboren op 16-03-1907 te Liège, overleden op 09-04-1974 te Herstal op 67-jarige leeftijd, dochter van Guillaume VOS en Agnes Sibille SIMONS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Pierre Joseph Guillaume (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIIbj).
   2.  Guillaume Joler Victor (Guillaume) SAVELKOUL (zie XIIIbk).

XIIIbj    Pierre Joseph Guillaume (Pierre) SAVELKOUL, geboren te Herstal, gedoopt te Pontisse-Herstal, zoon van Guillaume Joseph Leonard (Guillaume (Willem)) SAVELKOUL (zie XIIaz) en Marquerite Anne VOS.
Gehuwd te Herstal met Louise Flore DELMELLE, 21 jaar oud, geboren op 16-08-1934, overleden op 27-12-1994 op 60-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Chantal Jeanne Guillemine (Chantal) SAVELKOUL, geboren te Herstal(B).
Gehuwd te Dinant met Marc Joseph Emile (Marc) RICHARD, geboren te Dinant.
   2.  Jean Paul Henri Albert (Jean Paul) SAVELKOUL (zie XIVab).
   3.  Corinne Josiane Jeanne (Corinne) SAVELKOUL, geboren te Herstal (B).
Gehuwd (1) te Stavelot met Andre CORIN, geboren te Glons.
Gehuwd (2) met N.N. VANESSE, overleden.
   4.  Nathalie Victorine (Nathalie) SAVELKOUL, geboren te Herstal (B).
Gehuwd te Herstal met Louis Henri Joseph Ghilain (Louis) STAPELLE.

XIVab    Jean Paul Henri Albert (Jean Paul) SAVELKOUL, geboren te Herstal (B), zoon van Pierre Joseph Guillaume (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIIbj) en Louise Flore DELMELLE.
Gehuwd te Herstal met Myriam Jeanne Ghilaine (Myriam) HENRI, geboren te Rocourt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marjorie Corinne Bernadette (Marjorie) SAVELKOUL.
   2.  Laurie Veronique Jeanne (Laurie) SAVELKOUL.
   3.  Quentin Pierre Eugene (Quentin) SAVELKOUL.

XIIIbk    Guillaume Joler Victor (Guillaume) SAVELKOUL, geboren te Herstal, gedoopt te Partisse-Herstal, zoon van Guillaume Joseph Leonard (Guillaume (Willem)) SAVELKOUL (zie XIIaz) en Marquerite Anne VOS.
Gehuwd met Mariette SCHOLBERG.
Uit dit huwelijk:
   1.  Anne SAVELKOUL.
Gehuwd met Didier MARCOTTE.

XIIba    Joseph Jean-Jules (Joseph) SAVELKOUL, geboren op 27-05-1906 te Herstal, overleden op 02-01-1931 te Huy op 24-jarige leeftijd. Joseph is verdronken bij een noodlottig ongeval op de Maas onder de brug van Huy. Dit gebeurde bij hoog water op de Maas. De sleepboot "Recta" trok het schip "Herbosch 25". als de sleepkakel breekt, probeert men met de sleepboot bij he schip te komen, maar door de sterke stroming geraakt de "Recta" onder het schip. Joseph bevondt zich in de machinekamer en kon niet meer gered worden. (bron Pierre Savelkoul Herstal), zoon van Peter Hubertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIag) en Marie Catharine (Juliette) HANNAY.
Gehuwd met Josephine COLINE, geboren op 02-04-1906, overleden op 03-04-1965 op 59-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marguerite Juliette Pierinne (Marguerite) SAVELKOUL.
Gehuwd te Herstal met Henry Louis Pascal (Henri) TILKIN.
   2.  Juliette Laure Josée (Juliette) SAVELKOUL, geboren op 19-06-1930, overleden op 04-05-1993 op 62-jarige leeftijd. Zij was kloosterzuster.

XIIbb    Pierre Jean-Marie (Pierre) SAVELKOUL, geboren op 02-11-1908 te Liège, overleden op 11-10-1983 te Liège op 74-jarige leeftijd, zoon van Peter Hubertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIag) en Marie Catharine (Juliette) HANNAY.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-03-1937 te Liège met Berthine Mathilde (Berthine) op 't EYNDT, 20 jaar oud, geboren op 22-08-1916 te Seraing, overleden op 11-10-1980 te Liège op 64-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Juliette SAVELKOUL, geboren op 11-05-1938, overleden op 03-01-1944 op 5-jarige leeftijd.
   2.  Joseph SAVELKOUL, geboren op 12-01-1943, overleden op 13-06-1958 te Jambes bij Namur op 15-jarige leeftijd. Zij lagen met het schip onder de sluis, genaamd "Grand Malade", wat in het Nederlands betekend grote ziekte of pijn, bij Jambes op de Sambre net ten oosten van Namur gelegen. Joseph ging in de roeiboot vissen en is met de boot omgeslagen en verdronken. Het scheepvaart verkeer heeft drie dagen stilgelegen om het stoffelijk overschot te zoeken en te bergen.
   3.  Marie-Therese Theodore Marguerite (Marie-Therese) SAVELKOUL.
Zijn gescheiden met N.N. van GANGEL.
   4.  Emiliene Bartholonie Marie (Emiliene) SAVELKOUL.
Echtgenoot is N.N. DETHEUX.
samenwonend, gehuwd (2) met Alain PIRONET.

XIIbc    Hubert Jules (Hubert) SAVELKOUL, geboren op 10-11-1913 te Herstal, overleden op 03-11-1961 te Diepenbeek op 47-jarige leeftijd, door een tragisch ongeval, zoon van Peter Hubertus (Pierre) SAVELKOUL (zie XIag) en Marie Catharine (Juliette) HANNAY.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22-12-1938 te Herstal met Elvire Aline Josephine (Elvire) BURTON, 21 jaar oud, geboren op 07-06-1917, overleden op 04-11-1999 op 82-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alfred Pierre Germain (Freddy) SAVELKOUL (zie XIIIbl).
   2.  Willy Yvon Hubert (Willy) SAVELKOUL (zie XIIIbm).

XIIIbl    Alfred Pierre Germain (Freddy) SAVELKOUL, geboren te Herstal, zoon van Hubert Jules (Hubert) SAVELKOUL (zie XIIbc) en Elvire Aline Josephine (Elvire) BURTON.
Gehuwd met Rina MIGNON.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alain SAVELKOUL (zie XIVac).
   2.  Isabelle SAVELKOUL.

XIVac    Alain SAVELKOUL, zoon van Alfred Pierre Germain (Freddy) SAVELKOUL (zie XIIIbl) en Rina MIGNON.
Gehuwd met N.N. N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maxime SAVELKOUL.

XIIIbm    Willy Yvon Hubert (Willy) SAVELKOUL, geboren te Herstal, zoon van Hubert Jules (Hubert) SAVELKOUL (zie XIIbc) en Elvire Aline Josephine (Elvire) BURTON.
Gehuwd met Anne-Marie DELL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Aurelie SAVELKOUL.
   2.  Arnaud SAVELKOUL.
   3.  Quentin SAVELKOUL.

IXj    Joannes Lambertus (Jan Lambert) SAVELKOUL, landbouwer-herbergier, geboren op 16-09-1788 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-09-1788 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Grijs en Maria Aelbers), overleden op 26-07-1860 om 16.00 uur te Grevenbicht op 71-jarige leeftijd. In de volkstelling van 1814 van de gemeente Stokkem wordt Jan Lambert Savelkoul vermeld als woonachtig zijnde in de Boyen onder het gezin nummer 241 van Dionis op den Kamp waar hij onder nummer 1082 is geregistreert. Of hij daar daadwerkelijk gewoond heeft is twijfelachtig daar zijn eerste kind vermeld staat als geboren en overleden te Grevenbicht zonder vermelding van de Boyen. Wel is het een feit dat de volkstelling werd gehouden in de zomer van 1814, en zijn eerste kind in januari van dat jaar al gestorven was en de mogelijkheid bestaat dat hij na het overlijden van zijn eerste kind tijdelijk in de Boyen bij zijn schoonouders verbleef.

Uit de kadastrale nummers uit de Memorie van Successie van Jan Lambert Savelkoul is op te maken, dat Jan Lambert en zijn vrouw Anna Catharina te Grevenbicht heeft gewoond in de huidige Raadhuisstraat 6 in het huis waar later Frans Diris woonde en dat in 1986 plaats heeft moeten maken voor een gebouw met 14 wooneenheden

Jan Lambert Savelkoul staat als eigenaar in een kadastraal register uit 1832 onder artikelnummer 228 vermeld in het kadastrale register van de gemeente Grevenbicht
Er staat vermeld :
1] op de Bramert onder perceelnummer A 187 wat later wordt A 1251 een bouwland groot 11 roeden 06 ellen.
2] Village onder perceelnummer B376 wat later wordt B1252 een huis groot 3 roeden 25 ellen.
3] Village onder perceelnummer B377 wat later wordt B 1252 een boomgaard groot 1 roeden 20 ellen.
4] Village onder perceelnummer B378 een tuin groot 3 roeden 20 ellen.
5] aan de Kuppelkovenderweiden perceelnummer B599 een bouwland groot 7 roeden 50 ellen.
6] Capelveld perceelnummer B741 een bouwland groot 9 roeden 50 ellen
7] de Bat perceelnummer B 1089 een bouwland groot 4 roeden 20 ellen
8] Daniëlsweert perceelnummer C 36 een hooiland groot 9 roeden 75 ellen
9] Daniëlsweert perceelnummer C 60 een hooiland groot 11 roeden 20 ellen
10] op het Schoor perceelnummer B 1420 een bouwland groot 4 roeden 45 ellen.
11] Daniëlsweert perceelnummer C 108 een hooiland groot 10 roeden 55 ellen
12] Daniëlsweert perceelnummer C 119 een hooiland groot 10 roeden 60 ellen.

Op een lijst uit 1840, opgemaakt door de toenmalige rector van Grevenbicht, om te weten waar zijn parochianen woonden, staat als adres vermeld Peutenpoel 112. zijn buurman was Hendrik Brouwers, die het huidige Aurora bewoonde. De juiste plaatsbepaling heb ik gevonden aan de hand van de kadastrale nummers, die ik na jarenlange naspeuringen heb kunnen terug vinden op een microfilm bij de stichting "de Maaskentj" in Stein, op een kadasterkaart uit 1860. In een inwonerslijst van einde 1849 begin 1850, noemt men als adres "aan de Peutenpoel 125", en volgens de beschikbare kaarten woonden zijn zuster Maria Catharina Savelkoul, die gehuwd was met Petrus Johannes Schreurs, schuin tegenover hem, waar later de zaal van "Tep" lag. Naast Tep en recht tegenover Jan Lambert, woonde Nicolaas Urlings die getrouwd met Schrijen. Bij het overlijden van Jan Lambert woonde Jan Frans, zijn zoon, al naast hem in Aurora en is Angelina, die met Martinus Brouwers trouwde, bleef thuis inwonen, wat ook bewijst dat Frans Diris, haar kleinzoon daar later woonde.

Dat Jan Lambert een herberg heeft gehad wordt bewezen in een akte Notaris Pierssens uit Sittard van 20 november 1829 waarin vermeld dat een akte is gepasseerd "ten huize van Lambertus Savelkoul herbergier".


Memorie van aangifte der nalatenschap van Jan Lambertus Savelkoul, overleden te Grevenbicht den 26 July 1800 en zestig.
De ondergeteekende Jan Frans Savelkoul en zijne zuster Maria Angelina Savelkoul beide landbouwer van beroep, en wonende te Grevenbicht, alwaar ze ten fine dezes domicilie kiezen te huize van den eersten deklarant.
Verklaren.
Dat hunnen vader Jan Lambertus Savelkoul te Grevenbicht alwaar hij zijne laatste woonplaats heeft gehad, op den 26 July abintestato overleden
is, nalatende voor zijne eenige erfgenamen, de bovengenoemde aangevers ieder voor de helfte; Dat deszelfs nalatingschap bestaat in de hierna
volgende vaste goederen.

Gemeente Grevenbicht.

1.Elf roeden 05 el bouwland, op den Brammert sectie A nummero 187.
2.Vijf roeden 25 el, Huis Dorp sectie B N. 1251.
3.Een roeden 20 el, boomgaard id. " N. 1252.
4.Drie roeden 20 el tuin id. " N. 378.
5.Zeven roeden 50 el bouwland id. " N. 599 Kuppelkovenderweide.
6.Negen roeden bouwland, Kapelveld sestie B N. 741.
7.Negen roeden 75 el hooiland, Daniëlweert sectie C N. 36.
8.Tien roeden 60 el hooiland idem sectie C N. 119.
Gemeente Obbicht

9.Negentien roeden bouwland, Op 't Gerigt sectie A N. 20.
10.Zes roeden 50 el id. Eendenpoel sectie A N. 442.
11.Tien roeden 80 el id. id. sectie A N. 1480.
12.Vijf roeden 80 el id. Kerkveld sectie A N. 881.
13.Acht roeden 25 ellen bouwland Op de Kempen sectie B N.637.
14.Vijftien roeden 80 ellen bouwland in het Meerveld sectie A N. 533.

Gemeente Born
15.Tien roeden 46 el bouwland, Grevenbichterweg sectie E N. 562.
16.Tien roeden 80 el id. id. sectie E N. 1958
17.Dertien roeden zestig el id. Bornhoogveld sectie E N. 760
Verder dat den Overledene geene goederen als bezwaarden erfgenaam of in vruchtgebruik heeft, bezeten, en dat deszelfs overlijden geene
periodieke uitkeringen zijn overgegaan of vervallen.
Aldus opgemaakt en geteekend te Grevenbicht
den vijf en twintigsten February 1800 een en zestig

was getekend J.F. Savelkoul en Maria Angelina Savelkoul.

Als landbouwer had hij van de kerkfabriek van Papenhoven-Grevenbicht een stuk land in pacht van 16 roeden 29 ellen gelegen aan het Keesboomtje en daarvoor betaalde hij in september 1835 een pacht van 16 franken 50 centimes. Jan Frans nam later dit perceel over en betaalde op 22 september 1888 fl.18.- pacht aan de kerkfabriek.

In een Pro Justia van 20 februari 1844 is er sprake van een herberge bij Johan Savelkoul. Zoon van Johannes SAVELKOUL (zie VIIIf) en Anna Maria GRIJS.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 22-04-1811 te Grevenbicht. Transcriptie van de huwelijkakte:
in 1811 den 12 april verscheen voor mij Godfroy Schous, burgemeester van de gemeente Grevenbicht, Jean Lambert Savelkoul 22 jaar, geboren te Grevenbicht departement Roer, van beroep cultivateur (landbouwer) wonend te Grevenbicht departement Roer. zoon van Jean Savelkoul en Anna Maria Grijs wonend te Grevenbicht.
En mejuffrouw Maria Catharina Savelkoul 23 jaar, geboren te Grevenbicht departement Roer, beroep servante (dienster) wonende te Maeseick, dochter van Pierre Savelkoul en Anna Winands, wonend te Grevenbicht.
Getuigen:
Jean Savelkoul 55 jaar, cultivateur, vader van de bruidegom.
Rener de Crauw 49 jaar, cultivateur, oom van de bruid.
Henri Savelkoul 24 jaar, gardeniers, broer van de bruid.
Theodoor Savelkoul 21 jaar, cultivateur, broer van de bruid. Echtgenote is Maria Catharina SAVELKOUL, 23 jaar oud, dienster te Maaseik, geboren op 03-11-1787 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-11-1787 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Kiels en Ida Savelkoul), overleden op 19-09-1811 te Grevenbicht op 23-jarige leeftijd, dochter van Petrus SAVELKOUL (zie VIIIe) en Anna Maria WINANTS (Wijnants).
Gehuwd (2) op 24-jarige leeftijd op 22-02-1813 te Grevenbicht met Anna Catharina op den KAMP, 20 jaar oud, geboren op 24-11-1792 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-11-1792 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus (Z)Salden en Anna Maria op den Kamp), overleden op 11-06-1862 te Grevenbicht op 69-jarige leeftijd, begraven op 12-06-1862 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Dionisius op den KAMP en Maria Catharina SALDEN.
Uit het tweede huwelijk:
   1.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 29-12-1813 te Grevenbicht, overleden op 04-01-1814 om 14:00 uur te Grevenbicht, 6 dagen oud, getuigen bij aangifte: Jean Lemmens 40jaar lanbouwer, Henri Daemen 24 jaar dagloner.
   2.  Johannes Franciscus (Jan Frans) SAVELKOUL (zie Xr).
   3.  Maria Angelina SAVELKOUL, geboren op 21-01-1830 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 21-01-1830 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Schreurs loco Christianus Savelkoul en Angelina op den Kamp), overleden op 05-06-1893 om 10.00 uur te Grevenbicht op 63-jarige leeftijd. In een proces verbaal van 27-11-1867, wordt melding gemaakt van een ruzie in de herberg van Angelina Savelkoul aan de Houtstraat (Raadhuisstraat).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 11-05-1865 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 12-05-1865 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Thomas Brouwers en Winandus Poll), met dispentatie van de bisschop van Roermond mgr.Paredis met Martinus BROUWERS, 28 jaar oud, hulponderwijzer, organist van de parochie Papenhoven-Grevenbicht, geboren op 29-08-1836 om 02.00 uur te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 29-08-1836 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Martinus Gösen en Maria Agnes Brouwers), overleden op 19-01-1909 te Grevenbicht op 72-jarige leeftijd, begraven op 21-01-1909 te Papenhoven-Grevenbicht. Hij ontving op 12 januari 1880 een bedrag van 23 gulden en 50 centen als salaris voor het bespelen van het orgel in de parochiekerk. Zoon van Andreas Theodorus BROUWERS en Maria Ida GEUSSEN (Gösen).

Xr    Johannes Franciscus (Jan Frans) SAVELKOUL, landbouwer, herbergier en agent van verzekeringen (1879), geboren op 17-02-1825 om 16:00 uur te Grevenbicht, getuigen bij aangifte Franciscus op den Kamp en Nicolaas Smeets, gedoopt (RK) op 17-02-1825 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Frans op den Kamp en Anna Catharina Savelkoul), overleden op 08-12-1905 om 01.00 uur te Grevenbicht op 80-jarige leeftijd, begraven op 11-12-1905 te Papenhoven-Grevenbicht. Jan Frans kocht op 6 februari 1863 een pand aan de Houtstraat onder nummer 137, bestaande uit een huis, stal, schuur, bakhuis, tuin en boomgaard, voor de prijs van twaalfhonderd vijf en vijftig gulden. Het was tijdens een openbare verkoop van de bezittingen van de familie Brouwers waarvan enkele leden naar Amerika emigreerde.
De straat heette destijds de Kromme Houtstraat. Dit volgens een kaart uit 1849. Hierop kan men ook vaststellen dat dit pand het laatste was aan de rechterzijde van de straat gezien vanaf de markt. De huizen aan die zijde van de straat zijn dus van latere datum. De naam "aan de Houtstraat", moet gesitueerd worden op de plaats waar de huidige Schoolstraat zich bevindt. Jan Frans bezat een bouwland aan de Houtstraat wat later door Frans Savelkoul, een kleinzoon van Jan Frans, als bouwgrond is benut voor het bouwen van een huis.
Een jaar eerder, op 11 april 1862, had Jan Frans een hypothecaire lening opgenomen ten bedrage van 300 Nederlandsche Gulden bij Mejufrouw Eleonore Arnold uit Maastricht. Dit ten overstaan van notaris Denis Emile Hupkens te Urmond. De lening had een rente van vijf ten hondert in het jaar. Als onderpand werden een drietal percelen bouwland gesteld en wel een perceel achter de kleine Weide, een gelegen in de gemeente Obbicht in het Kerkveld, en een eveneens in de gemeente Obbicht op den Geiboom gelegen. Waarvoor Jan Frans dit geld gebruikt heeft staat in de akte niet vermeld. In de kadestrale lijst van de gemeente Grevenbicht komen ten zijne name toch veschillende panden en kavels voor die zijn eigendom waren. Zoals een woning aan de Merckereyckstraat, en een woning aan de Groene Paal. Of Jan Frans het huis, aan de Houtstraat, verbouwde is nog de vraag maar hij opende er een herberg die uitgroeide tot een bloeiend café bedrijf.Vermoedelijk deed het pand al dienst als herberg daar een van de leden van de familie Brouwers, de vorige bewoners, als beroep herbergier opgaf. In 1864 werd de kon.harm.Aurora opgericht, in eerste instantie als zangvereniging, die tot heden ten dage nog onderdak vind in deze accomodatie.Na de dood van Jan Frans werd het café overgenomen door diens zoon Harie. Na de dood van hem in 1945 ging de zaak over in handen van de jongste telg van het gezin Mia. Na het overlijden van haar eerste echtgenoot Theodoor Demandt hertrouwde Mia Savelkoul met Wiel Hendrix uit Urmond. Tot 1980 exploiteerden zij het café-restaurant om in het laatste genoemde jaar in huur over te dragen aan de familie Quadt-Abentum, die op hun beurt de zakelijke leiding in 1983 overdroegen Els en Hein Donders. Al deze tijd bleef het pand in handen van nazaten van de eerste eigenaar Jan Frans Savelkoul. Op maandag 28 december 1992, bijna 130 jaar na de aankoop, ging het in eigendom over naar de huidige uitbaters Els en Hein. 130 jaar is er geschiedenis geschreven in het huis aan de huidige Raadhuisstraat 10 waar velen zich als kind in huis beschouwde.
Jan Frans was buiten herbergier ook van 1884 tot aan zijn dood in 1905 wethouder van de gemeente Grevenbicht, tevens was hij lange tijd Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Grevenbicht. Deze functie vervulde hij grotendeels onder het burgemeesterschap van Frans Karel Schous (1864-1901). Verder was hij mede oprichter van de Kon.Harm.Aurora waarvan hij in de begin periode vele jaren secretaris was. Buiten dit alles was hij nog landbouwer, verzekeringsagent en vertegenwoordiger van de scheepsvaart maatschappij "De Schelde" uit Antwerpen en in 1888 hoofdagent van de Red Star Line die van Antwerpen naar New-York voer en in het midden van de negentiende eeuw de emigranten naar Amerika vervoerden.

transcrpitie van de akte van een hypothekaire lening:
Voor ons Denis Emile Hupkens Notaris, residerende te Urmond, Kanton Sittard, Arromdissement Maastricht, Hertogdom Limburg, in tegenwoordigheid derna genoemde getuigen hieronder getekend.Verscheen Jan Frans Savelkoul, landbouwer, in huwelijk met Anna Catharina Salden, wonende te Grevenbicht. en aan ons Notaris bekend.
Dewelke verklaarde bij deze opgenomen te hebben van Mejuffrouw Eleonore Arnould, rentenierster, wonende te Maastricht, voor de welke alhier tegenwoordig en als mondelings gemagtigde accepterende is, Lambertus Nelissen,werkman, wonende te Urmond, aan ons Notaris bekend.
De som van drie honderd gulden Nederlandsch,welke som de opnemer bij deze verklaart uit handen van den acceptant ontvangen te hebben, in geldspetien aan den wettigen cours, toebehoorende aan voornoemde geld,schietersse waar af alzoo kwitantie.Welke opgenomen hoofdsom de opnemer zich verbind te zullen teruggeven aan Mejufvrouw de schuldeischeresse of dezelfs gevolmachtigde te huize en kantore van voornoemde Notaris Hupkens, te Urmond, grote zilveren geldspetien aan de wettige cours en hoegenaamd niet anders na verloop van vijf jaren te rekenen van dezen dag; en in geval
van teruggave vóór of na dien tijd zal de schuldenaar, en van terugvordering na dien tijd voornoemde schuldeischeresse op houden zijn, eene voorlopige opkondiging te doen ten koste van den schuldenaar, van drie maanden bevorens.De opnemer vebindt zich verder om van de voorschreven
opgenomen hoofdsom en tot de volle teruggave derzelve den interest te zullen betalen naar evenredigheid van vijf ten honderd in het jaar, vrij en zonder afterk hoegenaam, met geldspetien in handen en ten woonhuize als voormeld, aanvang nemende met dezen dag zoodat het eerste jaar interest zal
vervallen en eischbaar zijn, heden over een jaar en zoo vervolgens.
Tot speciaal Hypoyheek onderpand en verzekering van voorschreven opgenomene hoofdsom interesten en aankleren, verklaart de schuldenaar te stellen, te verpanden en aanlening met inwilliging in de pandregtege inschrijving, de
navolgende percelen, gelegen onde de gemeente Grevenbicht ex Obbicht te weten:
1é Een perceel bouwland, gelegen achter de kleine Weiden, gemeente Grevenbicht, bekend op het kadaster sectie B nummer 1304, ter grootte van elf roeden vijf en vijftig ellen.
2é Een dito perceel, gelegen in het Kerkveld, gemeente Obbicht
kadaster sectie A nummer 946 groot negen roeden vijf en zeventig
ellen, en 3é Een dito perceel, gelegen op den Geiboom gemeente Obbicht, kadaster Sectie A nummer 1200 groot twintig roeden negentig ellen. Onder verder verband als naar regten.
Verklarende en garanderende de schuldenaar, dat voorschreve onderpand hem in vollen eigendom, vrij van hypotecairelasten toebehoort.
Om door de schuldeischeresse aan voorschreve onderpand ten alle tijde volkomen erhaal en regten genomen te kunnen worden, zoo voor kapitaal als interesten en voordeze aankleren.
Eindelijk is tusschen partijen uitdrukkelijk bedongen en bepaald:
1é Dat de schuleischeresse beregtigd zal zijn, zooals zij daartoe bij bij deze door hem den schuldenaar onherroepelijk gematigd wordt, om bij gebrek aan betaling, zoo der hoofdsom bij de eischbaarheid, als mede der jaarlijkse interesten voorschreve onderpand in het openbaar te doen ver-
koopen en zich uit de opbrengst daarvan te betalen, zooveel de verschuldigde hoofdsom als de interesten en aantonen dene kosten.
2é Dat de zuivering van het hypotheek bedoeld bij artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek geene plaats zal mogen hebben.
3é Dat in geval van geregtelijke inbeslagneming door derden van gemeld onderpand of gedeelte daarvan, gemelde hoofdsom dadelijk eischbaar zal zijn.
4é Dat voorschreve onderpnad niet zal mogen verhuurd worden, zonder de schriftelijke toestemming van de schuldeischeresse.
Waarvan Akte
Tot uitvoering van welke verkiezen partijen domicilie te huize en kantore van voornoemden Notaris Hupkens, te Urmond
Gedaan en verleden te Urmond, ten kantore van voornoemden Notaris, op heden den elfden April achttien honderdtwee en zestig, in tegenwoordigheid van Karel Diriszonder beroep, en Arnoldus Jeurissen, landbouwer, beide
woonachtig te Urmond, als getuigen; en onmiddellijk na gedane voorlezing hebben partijen met de genoemdegetuigen, en ons Notaris de minute geteekend

w.g. L.Nelissen, K.Diris, J.F.Savelkoul, A Jurissen, D.E. Hupkens

Jan Frans plaatst op 5 augustus 1859 een advertentie in de Maas en Roerbode waarin hij de 32 kiezers bedankt die op de 23 juli van dit jaar hem als lid van de gemeentraad hebben verkozen. Zoon van Joannes Lambertus (Jan Lambert) SAVELKOUL (zie IXj) en Anna Catharina op den KAMP.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28-02-1850 te Grevenbicht (getuige(n): Johannes Wilhelmus Koten burgemeester en kennis van de bruid, Lambert Salden landbouwer te Papenhoven en oom van de bruid, Lambertus Brouwers landbouwer en nabuur van de bruidegom en Pieter Hubens landbouwer en oom van de bruid.), gehuwd voor de kerk op 28-02-1850 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hubertus Savelkoul en Mechtildis Schreurs), dispentatie in de vierde graad van bloedverwantschap met Anna Catharina SALDEN, 22 jaar oud, geboren op 14-02-1828 om 03:00 uur te Papenhoven gem.Obbicht, gedoopt (rk) op 14-02-1828 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertus Salden en Anna Catharina Nijssen), overleden op 18-10-1908 te Grevenbicht op 80-jarige leeftijd, begraven op 21-10-1908 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Theodoor SALDEN en Maria Agnes NIJSSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jan Hubert SAVELKOUL, geboren op 14-12-1850 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 14-12-1850 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Lambert Savelkoul en Elisabeth Haerden), overleden op 06-05-1854 om 07.00 uur te Grevenbicht op 3-jarige leeftijd, begraven op 08-05-1854 te Papenhoven-Grevenbicht.
   2.  Lambert Theodoor SAVELKOUL (zie XIah).
   3.  Angelina Hubertina SAVELKOUL, geboren op 15-03-1855 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 15-03-1855 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Schreurs en Angelina Savelkoul), overleden op 21-03-1941 te Grevenbicht op 86-jarige leeftijd, begraven op 24-03-1941 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30-03-1878 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 01-04-1878 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Lambertus Theodorus Savelkoul en Anna Maria Damen) met Hubertus (Bér) DAMEN (Dahmen), 29 jaar oud, geboren op 03-01-1849 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 14-01-1849 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Dahmen en Elisabeth Curvers loco Maria van der Zanden), overleden op 26-01-1941 te Grevenbicht op 92-jarige leeftijd, begraven op 29-01-1941 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Jacobus DOHMEN (Damen) en Maria Agnes van der ZANDEN (van der Sande).
   4.  Elisabeth Hubertina SAVELKOUL, geboren op 10-11-1857 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 10-11-1857 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Martinus Brouwers en Elisabeth Salden), overleden op 09-05-1918 om 01.00 uur te Grevenbicht op 60-jarige leeftijd, begraven op 11-05-1918 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30-09-1884 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 30-09-1884 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Constantinus Vencken en Gerardus Henricus Savelkoul) met Joseph VENCKEN, 27 jaar oud, geboren op 19-03-1857 te Grevenbicht, overleden op 25-07-1917 te Grevenbicht op 60-jarige leeftijd. Komt met zijn gezin op 9 oktober 1896 naar Grevenbicht vanuit Beek en vestigd zich aan de Houtstraat. Zoon van Johannes Wilhelmus VENCKEN en Maria Cecilia Judith JENNEN.
   5.  Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai).
   6.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 21-03-1862 te Grevenbicht, overleden op 21-03-1862 te Grevenbicht, 0 dagen oud, begraven op 22-03-1862 te Papenhoven-Grevenbicht.
   7.  Jan Hubert SAVELKOUL, geboren op 27-06-1863 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 27-06-1863 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Lambertus Schreurs en Maria Gertrudis Savelkoul), overleden op 02-07-1863 om 04.00 uur te Grevenbicht, 5 dagen oud, begraven op 03-07-1863 te Papenhoven-Grevenbicht.
   8.  Catharina Hubertina Mechtild. (Mathilde) SAVELKOUL, geboren op 28-06-1863 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 28-06-1863 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus op den Kamp en Mechtildis Nijssen), overleden op 01-10-1940 te Susteren op 77-jarige leeftijd. Zij werd op 18-05-1893 benoemd, door de gemeenteraad van Grevenbicht, tot onderwijzeres aan de openbare lagere school van Grevenbicht, met een jaar wedde van 425 gulden, ingaande 01-10-1893, voorheen had zij dezelfde betrekking al in Susteren. Zij heeft ontslag gevraagd en verkregen in 1898 en in functie gebleven tot 15-07-1898. (Bron gemeente archief gemeente Grevenbicht).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 30-07-1898 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 30-07-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Christianus Haertmans uit Sittard en Maria Hubertina Savelkoul uit Grevenbicht) met Franciscus Aegedius (Frans) VAESSEN, geboren 1865 te Schinveld, overleden 1945, zoon van Jan Mathijs VAESSEN en Elisabeth ROURS.
   9.  Hubertina SAVELKOUL, geboren op 03-08-1864 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-08-1864 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaas Schreurs en Hubertina Savelkoul), overleden op 02-05-1868 om 10.00 uur te Grevenbicht op 3-jarige leeftijd, begraven op 04-05-1868 te Papenhoven-Grevenbicht.
   10.  Maria Hubertina SAVELKOUL, geboren op 26-03-1871 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 27-03-1871 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Peeters en Sibilla Hubens), overleden op 20-12-1955 te Grevenbicht op 84-jarige leeftijd, begraven op 22-12-1955 te Papenhoven-Grevenbicht. Op 14 november 1893 komt zij terug in Grevenbicht wonen aan de Houtsstraat na een verblijf in Maastricht. Voor dat zij op 31-01-1931 naar Grevenbicht kwam woonde zij in Sittard in Hotel de la Station, eerst aan de Stationstraat 229 wat later nummer 26 werd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 30-04-1902 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 30-04-1902 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Hermans en Maria Hartmans) met Christiaan HARTMANS.

XIah    Lambert Theodoor SAVELKOUL, Gemeenteontvanger(1920) en landbouwer, geboren op 05-11-1852 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 05-11-1852 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Lambert Salden en Mechtildis Schreurs), overleden op 18-04-1931 te Grevenbicht op 78-jarige leeftijd, begraven op 22-04-1931 te Papenhoven-Grevenbicht. Een belangrijke verkoping

Van diversen bouwterreinen, boomgaard, bouw-, wei- en hooiland, Canadabomen en fruit

Deze werden verkocht door notaris L.P.H.M.van Baar uit Urmond op maandag 29 juni n.m. om 3 uur (jaar staat niet gegeven) in het caf restaurant "AURORA" van dhr. Henri Savelkoul te Grevenbicht op verzoek der kinderen van wijlen de echtelieden Lambert Savelkoul-Demandt in het openbaar te verkopen:

Gemeente Grevenbicht
1Boomgaard en daarachter gelegen weiland aan de Groenenpaal deel uitmakend van kad. Sectie n B446 B445 en B2808 groot tezamen 37 aren 85 centiaren, verdeeld in 8 bouwterreinen van 9,75 m en een van 8,50 m frontbreedte bij een diepte van circa 21 m, te veilen in percelen en in massa.
2Boomgaard Den Dries kad. Sectie B 1171-1365 groot 24 aren 50 centiaren, naast Vecken beplant met jonge dragende fruitbomen en Canada's te veilen in 2 percelen en in massa.
3Hooiland achter Horis (Binnen) kad. Sectie A864 groot 7 aren 85 centiaren naast Diris in pacht bij Ritzen.
4Weiland op Suikerweertje kad. Sectie A960 groot 41 aren en 40 centiaren gedeeltelijk beplant met canadabomen naast Reggers en Vencken in pacht bij J.Moors.
5Hooiland achter Horissenkoeweide kad. Sectie A 1494 groot 14 aren en 90 centiaren naast Demandt en Smeets in pacht bij Ruber.
6Bouwland Nieuwendijk (Heuvel) kad. Sectie B906,907,1140en 1811 groot 26 aren 30 centiaren naast Smeets en wed.Dohmen in pacht bij Savelkoul.
7Bouwland op de Wiel (Pulven) kad.sectie A 220 groot 11 aren 95 centiaren naast Smeets en Savelkoul

Gemeente Obbicht

8Hooiland langs de Beemd kad.sectie A 2115 groot 5 aren 85 centiaren naast H.Daemen beplant met Canada's 1.50 m omtrek.
9Bouwland op de Kommel kad.sectie A 1085 groot 5 aren en 50 centiaren naast Savelkoul en Vencken.
10Bouwland Kleinveld kad.sectie B3 groot 17 aren en 62 centiaren naast J.Brouwers en Th Didden in pacht bij Veders.
11Bouwland Dukkelder (achtermolen) kad.sectie B 272 groot 19 aren 20 centiaren naast Vaessen en Pernot in pacht bij W.Schreurs.
12Bouw-en Hooiland Ruytersdijk (Slakkerweg) kad.sectie A 1347-1348 groot 19 aren 10 centiaren naast de weg en Vencken in pacht bij H.Ruber.
13Bouwland Hagedoorn ( Hoevenakker) kad.sectie A 1576 en gedeeltelijk kad.sectie A 1784 (gemeente Born) vormt tezamen een perceel groot 16 aren 90 centiaren naast J.Tholen in pacht bij H.in 't Panhuis.
14Weiland op het Gerecht kad.sectie A 51 en A 1546 groot 32 aren 65 centiaren naast Reijnen en Demandt in pacht bij W.Reijnen.
15Bouwland op de Kempen kad.sectie B 605 groot 23 aren 90 centiearen naast verscheidenen in pacht bij Hub.Brouwers.
16Bouwland aan Maijkes Reikes (Deurkenskruis) kad.sectie A 2049 groot 12 aren 40 centiaren naast Smeets in pacht bij Veders.
17Bouwland in den Grooten Hof kad.sectie A 2055 2058 groot 14 aren 90 centiaren naast Demandt in pacht bij J.Olivers.
18Weiland Dukkelaar kad.sectie B 2401 groot 14 aren 40 centiaren naast en in pacht bij H.Brouwers.
19Weiland Dukkelaar kad.sectieB 1496 groot 3 aren 40 centiaren naast en in pacht bij H.Brouwers.
20Bouwland Dukkelaar kad.sectie B 2404 groot 7 aren 70 centiaren naast Jos Tholen in pacht bij W.Schreurs.
21Bouwland aan de Kempenslak kad.sectie B 643 groot 16 aren 50 centiaren naast W.Veders in pacht bij Olivers.
22Bouwland aan de Geijboom naast H.Jennen en Smeets kad.sectie A 1146 groot 9,70 aren aan pacht bij Hend. Op de Kamp.
23Bouwland aan de Brammert kad.sectie A 2296 groot 29,60 aren naast Pernot en Demandt in pacht bij J.Moors.
24Bouwland aldaar kad.sectie A 2299, A 2302 2303 groot 13,20 aren naast Demandt en Pernot in pacht bij Math.Hoofwijk.
25Bouwland aan de Groeneweg (achter de Koul) kad.sectie A 2330 groot 18,60 aren naast Ruber en Demandt in pacht bij H.Demandt.
26Bouwland Deurkenskruis (Esschen) kad.sectie A 1607 groot 16,50 aren in pacht bij Rennenberg.

Gemeente Born

27Bouwland aan de Heuvel (Looker) kad.sectie A 1467 groot 22,60 aren naast J.Tholen en Schreurs in pacht bij H.Demandt.
28Bouwland Jofath kad.sectie A 1812 groot 18 aren naast verscheidenen in pacht bij W.Schreurs.
29Bouwland Hogenberg kad.sectie E 1705-1706 groot 13,85 aren vlak bij de brug over het Julianakanaal geschikt voor bouwterrein naast Schreurs in pacht bij H.Schoutissen.
30Bouwland Horissenweg kad.sectie A1822 groot 18,60 aren naast Schoolmeesters in pacht bij W.Reijnen.
31Bouwland op de Brichterheij kad.sectie E 1988 groot 9,80 aren naast Knops en Pernot in pacht bij H.Brouwers.
32Bouwland Deelde (Robroek) kad.sectie A 2522 groot 13,35 aren naast Demandt in pacht bij Willem Reijnen.

Daarna voor den Heer Jean Savelkoul:
Gemeente Grevenbicht

2 bouwterreinen gelegen aan Kapelken sectie B 2739 samen groot 13,15 aren.

Na afloop hiervan zal worden verkocht het fruit te wassen staande in de boomgaarden 1en 2 genoemd.

Voor de heer Jan Hendrik Didden te Geleen:
Bouwland op de Brugge Grevenbicht B 915 groot 11,50 aren.

Voor de Fam. Oirbons te Born:
Bouwland Graetheide E 2326 groot 20,45 aren naast Paul Steinen.
Bouwland aldaar E 2461 en 2462 groot 20,45 aren naast E.Pernot en het vorige.

Noot: deze verkoop moet geweest zijn in jaren tussen 1936 en 1939
Zoon van Johannes Franciscus (Jan Frans) SAVELKOUL (zie Xr) en Anna Catharina SALDEN.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23-06-1882 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 27-06-1882 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Gerardus Henricus Savelkoul en Maria Eva Lemmens) met Maria Catharina DEMANDT, 26 jaar oud, geboren op 07-02-1856 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 07-02-1856 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Lemmens en Maria Catharina Schreurs), overleden op 30-05-1919 te Grevenbicht op 63-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus DEMANDT en Maria Eva LEMMENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Agnes SAVELKOUL, geboren op 24-03-1883 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 24-03-1883 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Frans Savelkoul en Maria Agnes Smeets), overleden op 08-04-1883 om 21.00 uur te Grevenbicht, 15 dagen oud.
   2.  Maria Mechtildus Francisca (Til) SAVELKOUL, geboren op 20-03-1884 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 20-03-1884 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Henricus Demandt en Anna Catharina Salden), overleden op 20-08-1965 te Geleen op 81-jarige leeftijd. Zij werkte als dienstbode, komende van Maastricht 2 maanden van 15-03-1905 tot 23-05-1905 aan de Stationsstraat 229 in Sittard en vertrok dan naar Brussel, waarvan zij op 28 december 1905 weer terugkeerde. Op 02-11-1906 begon zij een betrekking, komende van Geleen, als dienstbode bij Swakhaven in Sittard en ging op 27-01-1908 terug naar Grevenbicht.Op 8 januari 1909 kwam zij weer terug in Grevenbicht na een verblijf in Antwerpen (B).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22-01-1909 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 26-01-1909 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hendrikus Savelkoul en Guilelmus Pernot), dispentatie in de derde graad van bloedverwantschap met Ludovicus PERNOT, 26 jaar oud, geboren op 07-07-1882 te Grevenbicht, overleden op 17-06-1966 te Geleen op 83-jarige leeftijd, zoon van Johannes Wilhelmus PERNOT en Maria Catharina SCHREURS.
   3.  Henricus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 19-10-1885 te Grevenbicht, overleden op 30-09-1954 te Hemptinne Kasai Zaire op 68-jarige leeftijd. Missiebroeder bij de paters van Scheut in de de voormalige Belgische Congo.
Hij wordt op 16-12-1904 goedgekeurd voor militaire dienst en op 25-05-1905 ingelijfd bij het 2é Regiment Grenadiers Jagers 4é bat.1é cie en had als stamnummer 69631. Op 28-07-1906 gaat hij met groot verlof, waarna hij van 2804-1908 tot 26-09-1908 op herhaling gaat. Hij wordt op 9-05-1912 bij KB voor een jaar vrij van dienst verleend, en bij KB van 04-06-1916 voor goed vrij gesteld van dienst, dit natuurlijk wegens intrede in een klooster.
Hij verlaat Grevenbicht op 2 januari 1912 en gaat naar Vught in Noord-Brabant wonen.
   4.  Franciscus Hubertus (Hubert) SAVELKOUL (zie XIIbd).
   5.  Franciscus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 25-02-1889 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-02-1889 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Henricus Savelkoul en Maria Agnes Smeets), overleden op 06-03-1942 te Grevenbicht op 53-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1942 te Papenhoven-Grevenbicht.
   6.  Franciscus Xaverius Hubertus SAVELKOUL, geboren op 24-02-1890 te Grevenbicht, overleden op 06-03-1942 te Grevenbicht op 52-jarige leeftijd, begraven op 10-03-1942 te Papenhoven-Grevenbicht.
   7.  Anna Catharina SAVELKOUL, geboren op 21-05-1891 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 21-05-1891 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joseph Venken en Maria Catharina Demandt), overleden op 08-05-1955 te Geleen op 63-jarige leeftijd, zij vertrekt op 1 december 1910 naar Ukkel-Brussel.na terugkeer gaat zij, op 13-mei 1914, in betrekking in Hoensbroek.Op 13 juli 1915 gaat zij weer werken in Rijswijk, na terugkeer gaat zij op 22 juni naar Heerlen.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 28-11-1919 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 29-11-1919 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Savelkoul en Henrietta Savelkoul) met Johannes Wilhelmus SAVELKOUL, 38 jaar oud (zie XIIaj).
   8.  Elisabeth Hubertina SAVELKOUL, geboren op 23-08-1893 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 23-08-1893 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Demandt en Elisabeth Hubertina Savelkoul), overleden op 26-11-1969 te Grevenbicht op 76-jarige leeftijd, begraven op 01-12-1969 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28-07-1918 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 29-07-1918 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theodorus Coenen en Cornelia Hermans) met Johannes Arnoldus (Jan) HERMANS, 26 jaar oud, geboren op 29-04-1892 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 29-04-1892 te Grevenbicht (getuige(n): Johannes Arnoldus Hermans en Maria Elisabeth Reinders), overleden op 12-03-1960 te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, zoon van Gertrudis REINDERS.
   9.  Johannes Hubertus Jozef (Jan) SAVELKOUL (zie XIIbe).
   10.  Anna Mechtildus Rosalie SAVELKOUL, geboren op 22-09-1897 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 22-09-1897 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Hubertus Demandt en Anna Mechtildis Esser uit Buchten), overleden op 30-06-1959 te Heerlen op 61-jarige leeftijd, begraven op 03-07-1959 te Heerlen. Vertrok op 11 februari 1913 naar Antwerpen om daar als dienstbode te gaan werken.Na terugkeer wordt zij op 21 juli 1916 uitgeschreven naar Sittard. Werkte van 7-08-1918 tot 06-08-1919 als dienstbode bij weduwe Lehaen in Sittard.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10-06-1924 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 10-06-1924 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Petrus Vaessen uit Waubach en Maria Savelkoul) met Alexander Jozef VAESSEN, 29 jaar oud, klerk, geboren op 10-02-1895 te Waubach, gedoopt (rk) op 10-02-1895 te Waubach, overleden op 17-11-1970 te Wijnandsrade op 75-jarige leeftijd, begraven op 21-11-1970 te Heerlen, zoon van Paulus Joseph VAESSEN, landbouwer (1920), en Anna Maria Hubertina Maria SPIERTZ.
   11.  Josephus Hubertus (Joep) SAVELKOUL (zie XIIbf).
   12.  Maria Francisca Josepha (Maria) SAVELKOUL, geboren op 25-01-1901 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-01-1901 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Frans Savelkoul en Maria Catharina Demandt), overleden op 03-04-1976 te Grevenbicht op 75-jarige leeftijd, begraven op 07-04-1976 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19-06-1931 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 24-06-1931 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Pierre Dukers en Eva Pernot) met Johannes Josef (Jan) DUKERS, 26 jaar oud, geboren op 16-04-1905 te Born, overleden op 25-05-1969 te Sittard op 64-jarige leeftijd, begraven op 29-05-1969 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Johannes Joseph DUKERS en Maria Agnes SCHUFFELEN.
   13.  Gabriella Henrica Hubertina SAVELKOUL, geboren op 27-09-1902 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 27-09-1902 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Demandt en Gertrudis Deumes), overleden op 02-10-1975 te Maaseik (B) op 73-jarige leeftijd, begraven op 07-10-1975 te Eisden (dorp) B. Zij vertrekt van Grevenbicht op 20 mei 1916 naar Echt.Na haar terugkeer wordt zij op 17 september 1917 uitgeschreven naar Heerlen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25-05-1928 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 29-05-1928 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Guillaume Vanwijck en Maria Savelkoul) met Gerardus Jacobus Antonius (Gerard) VANWIJCK, 27 jaar oud, onderofficier, geboren op 03-04-1901 te Maaseik (B), overleden op 13-11-1971 te Leut (B) op 70-jarige leeftijd. Oudstrijder 14-18 Lid van de verzetsbeweging gedurende de tweede wereldoorlog. Hij ontving talrijke onderscheidingen. Zoon van Antonius (Antoine) VANWIJCK, schoenmaker, en Anna Hubertina PAUMEN, winkel in kruiderijen.

XIIbd    Franciscus Hubertus (Hubert) SAVELKOUL, brievenbesteller (1920), geboren op 30-01-1888 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 30-01-1888 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Demandt en Angelina Hubertina Savelkoul), overleden op 22-08-1949 te Heerlen op 61-jarige leeftijd. Werd na de keuring voor militaire dienst op 13-12-1907 vrijgesteld wegens broederdienst. Toch werd hij op 11 december 1916 weer gekeurd en geschikt bevonden voor militairedienst. Het meest geschikt werd hij geacht voor de genietroepen.
Op 6 september 1912 verhuisd hij naar Heerlen om daar bij de posterijen te gaan werken. Zoon van Lambert Theodoor SAVELKOUL (zie XIah) en Maria Catharina DEMANDT.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 11-02-1920 te Ubachs over Worms, woonachtig te Waubach met Anna Maria Hubertina VAESSEN, 23 jaar oud, geboren op 24-03-1896 te Ubachs over Worms, gedoopt te Waubach, dochter van Paulus Joseph VAESSEN, landbouwer (1920), en Anna Maria Hubertina Maria SPIERTZ.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Lambertina (Mia) SAVELKOUL, geboren te Heerlen.
Gehuwd te Heerlen, gehuwd voor de kerk te Heerlen-Leenhof met Jan BUSKENS, 26 jaar oud, geboren op 10-11-1924 te Venlo, overleden op 30-06-2009 te Heerlen op 84-jarige leeftijd.
   2.  Johannes (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIbn).
   3.  Johannes Hubertus (Jan) SAVELKOUL (zie XIIIbo).
   4.  Maria Josephina Hubertina (José) SAVELKOUL.
Gehuwd met Wilhelmus P.J. (Wiel) HOUBEN, 25 jaar oud, geboren op 24-07-1926 te Schaesberg, overleden op 20-09-1983 te Heerlen op 57-jarige leeftijd.
   5.  Annie SAVELKOUL.
Gehuwd met Wim STIGTER.
   6.  Lambert Jozef SAVELKOUL, overleden op 28-05-1930 te Heerlen.
   7.  Wilhelmus Lambertus SAVELKOUL, overleden op 26-01-1940 te Heerlen.

XIIIbn    Johannes (Jo) SAVELKOUL, geboren op 03-12-1924 te Heerlen, overleden op 19-03-2001 te Heerlen op 76-jarige leeftijd, zoon van Franciscus Hubertus (Hubert) SAVELKOUL (zie XIIbd) en Anna Maria Hubertina VAESSEN.
Gehuwd (1) met Betty HOEVE, geboren op 29-01-1929 te Eygelshoven, overleden op 23-02-1981 te Landgraaf op 52-jarige leeftijd, begraven op 28-02-1981 te Nieuwenhagen.
Gehuwd (2) met Mia HUNDSCHEID, levensgezellin.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Frank SAVELKOUL (zie XIVad).

XIVad    Frank SAVELKOUL, zoon van Johannes (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIbn) en Betty HOEVE.
Gehuwd met Geraldina BEERENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Antoine SAVELKOUL.
   2.  Martin SAVELKOUL.

XIIIbo    Johannes Hubertus (Jan) SAVELKOUL, geboren op 30-11-1927 te Heerlen, overleden op 05-03-2000 te Heerlen op 72-jarige leeftijd, gecremeerd op 09-03-2000 te Heerlen-Leenhof, zoon van Franciscus Hubertus (Hubert) SAVELKOUL (zie XIIbd) en Anna Maria Hubertina VAESSEN.
Gehuwd met Hendrina Wilhelmina (Diny) ABBENHUIS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Ien SAVELKOUL.
Gehuwd met Robert MARTY.
   2.  Miriam SAVELKOUL.
Gehuwd met Rob AUSSEMS.
   3.  Monique SAVELKOUL.
Gehuwd met Bert AUSSEMS.
   4.  Paul SAVELKOUL (zie XIVae).
   5.  Eric SAVELKOUL.

XIVae    Paul SAVELKOUL, zoon van Johannes Hubertus (Jan) SAVELKOUL (zie XIIIbo) en Hendrina Wilhelmina (Diny) ABBENHUIS.
Gehuwd met Jacqueline KUYPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick SAVELKOUL.

XIIbe    Johannes Hubertus Jozef (Jan) SAVELKOUL, geboren op 04-12-1895 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 05-12-1895 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Schrijnermakers en Catharina Hubertina Savelkoul), overleden op 05-06-1955 te Heerlen op 59-jarige leeftijd, verhuisde op 19 augustus 1919 naar Heerlen. Zoon van Lambert Theodoor SAVELKOUL (zie XIah) en Maria Catharina DEMANDT.
Gehuwd te Heerlen met Gerardina Theodora Cornelia (Gertie) MULDER, geboren te Kerkrade, overleden te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bernardus Lambertus Cornelius Mathildus (Ben) SAVELKOUL (zie XIIIbp).
   2.  Henricus Maria Franciscus Cornelius (Harry) SAVELKOUL (zie XIIIbq).
   3.  Johannes Antonius Cornelius Gerardus (Johan) SAVELKOUL (zie XIIIbr).
   4.  Hubertus (Hubert) SAVELKOUL.

XIIIbp    Bernardus Lambertus Cornelius Mathildus (Ben) SAVELKOUL, geboren op 22-05-1932 te Heerlen, overleden op 18-04-2009 te Sittard op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 23-04-2009 te Geleen, uitvaart in de kerk van H.Bavo te Nuth, zoon van Johannes Hubertus Jozef (Jan) SAVELKOUL (zie XIIbe) en Gerardina Theodora Cornelia (Gertie) MULDER.
Gehuwd met Gerda DAELMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Christiane SAVELKOUL.
Gehuwd met Arno JONGEN.
   2.  Thera SAVELKOUL.

XIIIbq    Henricus Maria Franciscus Cornelius (Harry) SAVELKOUL, geboren op 28-10-1933 te Heerlen, overleden op 20-04-2010 te Geleen op 76-jarige leeftijd, gecremeerd op 26-04-2010 te Geleen, zoon van Johannes Hubertus Jozef (Jan) SAVELKOUL (zie XIIbe) en Gerardina Theodora Cornelia (Gertie) MULDER.
Gehuwd (1) met Licy BRANS, geboren op 22-03-1931 te Hoensbroek, overleden op 19-08-1983 te Hoensbroek op 52-jarige leeftijd.
levenspartner, gehuwd (2) met Annie DAELMANS.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Gerry SAVELKOUL.
   2.  Marion SAVELKOUL.

XIIIbr    Johannes Antonius Cornelius Gerardus (Johan) SAVELKOUL, geboren op 10-12-1935 te Heerlen, overleden op 16-11-1977 te Sittard op 41-jarige leeftijd, begraven op 19-11-1977 te Geleen, zoon van Johannes Hubertus Jozef (Jan) SAVELKOUL (zie XIIbe) en Gerardina Theodora Cornelia (Gertie) MULDER.
Gehuwd met Annie DAELMANS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Miriam SAVELKOUL.
   2.  Carina SAVELKOUL.

XIIbf    Josephus Hubertus (Joep) SAVELKOUL, geboren op 12-10-1898 te Grevenbicht, door een fout is hij eerst op 27-11-1898 ingeschreven in de burgerlijke Stand van de gemeente Grevenbicht, gedoopt (RK) op 12-10-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Damen en Maria Josepha Demandt), overleden op 13-03-1967 te Sittard op 68-jarige leeftijd, begraven te Heerlen, zoon van Lambert Theodoor SAVELKOUL (zie XIah) en Maria Catharina DEMANDT.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06-04-1923 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 07-04-1923 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Savelkoul en Josephina Savelkoul) met Maria Wilhelmina SAVELKOUL, 24 jaar oud, geboren op 10-09-1898 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 10-09-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Arnoldus Savelkoul in wiens plaats Ludovicus Spee en Maria Savelkoul), overleden op 30-03-1979 te Sittard op 80-jarige leeftijd. Zij werkte als dienstbode in Sittard aan de Wilhelminastraat 3 van 10-12-1919 tot 23-02-1923. Dochter van Petrus Johannes SAVELKOUL (zie XIaa) en Maria Elisabeth SAVELKOUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Catharina Elisabeth (Elly) SAVELKOUL, geboren te Heerlen.
Gehuwd te Heerlen, gehuwd voor de kerk te Heerlen met Godfried (Fred) CREUSEN, geboren te Vaals.
   2.  Johannes (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIbs).

XIIIbs    Johannes (Jo) SAVELKOUL, geboren te Heerlen, zoon van Josephus Hubertus (Joep) SAVELKOUL (zie XIIbf) en Maria Wilhelmina SAVELKOUL.
Gehuwd te Schaesberg met Euphemia (Femy) SCHOLTEN, geboren te Hardenberg (Ov).
Uit dit huwelijk:
   1.  Jos SAVELKOUL (zie XIVaf).
   2.  Leonardus (Leon) SAVELKOUL (zie XIVag).
   3.  Paulus (Paul) SAVELKOUL (zie XIVah).

XIVaf    Jos SAVELKOUL, geboren te Schaesberg, zoon van Johannes (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIbs) en Euphemia (Femy) SCHOLTEN.
Gehuwd te Brunssum met Anja HANSEN, geboren te Brunssum.
Uit dit huwelijk:
   1.  Bob SAVELKOUL, geboren te Spaubeek.
   2.  Anne SAVELKOUL, geboren te Spaubeek.

XIVag    Leonardus (Leon) SAVELKOUL, geboren te Schaesberg, zoon van Johannes (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIbs) en Euphemia (Femy) SCHOLTEN.
Gehuwd te Vaals met Marlou BASTIAANS, geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Brett SAVELKOUL, geboren te Heerlen.
   2.  Celine SAVELKOUL, geboren te Heerlen.

XIVah    Paulus (Paul) SAVELKOUL, geboren te Heerlen, zoon van Johannes (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIbs) en Euphemia (Femy) SCHOLTEN.
Gehuwd te Valkenburg met Mariëlle BOUWENS, geboren te Sibbe.
Uit dit huwelijk:
   1.  Manon SAVELKOUL, geboren te Heerlen.
   2.  Dion SAVELKOUL, geboren te Heerlen.

XIai    Gerardus Henricus SAVELKOUL, verzekeringsagent,Herbergier,landbouwer,, geboren op 09-02-1860 om 20.00 uur te Grevenbicht, getuigen bij aangifte bij de Burgerlijke Stand te Grevenbicht waren, Karel Diris 25 jaar, zonder beroep en Johannes Lambertus Schreurs oud 44 jaar en landbouwer van beroep. Gedoopt (RK) op 10-02-1860 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Hendrikus Nijssen in wiens plaats optrad Petrus Nijssen en N.N.), overleden op 27-04-1945 te Grevenbicht op 85-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1945 te Papenhoven-Grevenbicht. Harie Savelkoul was een wijs man die heel veel mensenkennis bezat en veel mensen met naam en toenaam kende. Hij was ook altijd bereidt iedereen met raad en daad bij te staan of het nou om het schrijven van een eenvoudige brief ging of het opstellen van een testament hij was van alle markten thuis.
Op zijn doodsprentje staat, ik citeer, "De dierbare overledene was een liefderijk vader, bezorgd voor de zijnen en wakend over zijn huisgezin. Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, een deugdzaam christen, waardig te leven in het aandenken van alle goeden", einde citaat. Hij was het vijfde kind uit het gezin Jan Frans Savelkoul en Anna Catharina Salden. Zijn doopgetuigen waren Gerardus Henricus Nijssen en N. N. Gerardus Henricus Nijssen was een broer van zijn grootmoeder, Maria Agnes Nijssen, en is ook de gene die de voornamen Gerardus Henricus in de familie Savelkoul bracht en later door diverse nazaten van Harie Savelkoul werden overgenomen.
Van beroep was hij naast herbergier en boer ook hoofdagent van de Belgische verzekeringsmaatschappij "De Schelde" uit Antwerpen. Dit had hij overgenomen van zijn vader, en later zou zijn zoon Rang dit voortzetten. De polissen werden door hem met een zeer fraai handschrift ingevuld.
Soldaat is Harie nooit geworden want hij werd vrijgeloot in 1879 voor de lichting 1880.
De liefde voor de muziek werd in Huize Aurora met de paplepel ingegeven, en dit had hij te danken aan zijn vader die naast medeoprichter van Aurora ook de eerste secretaris was.
Als autodidact zwaaide hij op 24 jarige leeftijd al de dirigeerstok bij de harmonie Aurora en wel van 1884 tot 1920. In 1894 werd hij ook de eerste dirigent van de harmonie Concordia uit Obbicht, welke taak hij zou uitoefenen tot 1903.
Harie en Mechtildus waren op huwelijkse voorwaarden getrouwd wat blijkt uit de akte die op 10 mei 1892 is opgemaakt door notaris Welters uit Urmond. Dit had waarschijnlijk te maken met de eigendommen van de moeder van Tilke, waarvan haar na haar moeders dood een deel van toekwam.
Harie en Tilke waren namelijk "ingetrouwd" en daar Harie nog diverse ongetrouwde zusters had, die nog thuis waren ontstonden er vlug onenigheden, omdat de jonge dames dachten dat Harie zijn vrouw, hun dienstmaagd was. Tilke, niet groot maar dapper verzetten zich al snel tegen dit fenomeen, pakte haar koffers en trok weer richting Buchten, waar zij geboren was. Zo kon Harie enkele weken s'avonds naar Buchten trekken en s'morgens weer voor dag en dauw naar Grevenbicht om zich te bekommeren over zijn veestapel en andere werkzaamheden. Lang heeft het gelukkig niet geduurd, zodat Tilke dan weer terug kwam naar Grevenbicht en zij de scepter zwaaide in huize Savelkoul.
Harie en Tilke kregen samen maar liefst twaalf kinderen, wat bij een druk leven als hebbende een boerderij, herberg en verzekeringen om dan nog te spreken van de beslommeringen met de muziek heel wat opofferingen vroeg. Tilke is dan ook vrij jong in de leeftijd van 62 jaar gestorven.
Een ding moet zij heel goed gekund hebben en dat was koken.
Ik hoorde mijn vader vaak genoeg, met enige trots, daar over vertellen, als reizigers middags in Huize Aurora het middagmaal gebruikten en haar kookkunst prezen, want deze mensen kwamen steeds weer terug op hun handelstochten langs de Maas.
De liefde voor het horecavak wat in onze familie voorkomt stamt niet alleen uit de vaderlijke maar mijns inzien ook uit de moederlijke tak.

Gerardus Henricus Savelkoul ontving op 2 december 1881 van de gemeente Grevenbicht een vergunning voor het verkopen van sterke drank in de " Kamerlings neffen den ingang voor onder en boven wijk A n° 128" en betaalde daar Fl. 20.- voor.
In mei 1904 staat hij al op 1 mei 1881 als verkoper van sterke drank vermeld.
Na het overlijden van zijn vader Jan Frans, was er een vacature ontstaan in de gemeenteraad van de gemeente Grevenbicht, en werd werden op 18 mei 1906 verkiezingen gehouden, waar 3 kandidaten zich melden n.l. J.W.Diris, G.H.Savelkoul en P.H.Schrijnemakers. Diris haalde 44 stemmen, Savelkoul 67, en Schrijnemakers 19 stemmen, zodat Harie Savelkoul de opvoger van zijn vader werd.Bij de volgende verkiezingen op 7 juli 1911, werd Harie met 93 stemmen 2é op de lijst van kandidaten en weer herkozen. Op 5 juli 1917 haalde hij weer met 112 stemmen een tweede plaats en werd weer gekozen,doch op 17 mei 1919 viel hij door te weinig stemmen buiten de boot en verliet voorgoed de gemeentelijke politiek.
Zoon van Johannes Franciscus (Jan Frans) SAVELKOUL (zie Xr) en Anna Catharina SALDEN.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 13-04-1892 te Buchten (getuige(n): Willem Hendrik Rutten, Franciscus Hubertus Brouwers, Hubert Damen en Jacob Rutten) met Anna Mechtildus (Tilke) ESSER, 24 jaar oud, geboren op 14-02-1868 te Buchten, overleden op 18-09-1930 te Grevenbicht op 62-jarige leeftijd, begraven op 20-09-1930 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Laurens ESSER en Angelina DEMANDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurens Hubert (Rang) SAVELKOUL (zie XIIbg).
   2.  Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL (zie XIIbh).
   3.  Toussaint Michel Hubert (Chel) SAVELKOUL (zie XIIbi).
   4.  Josefina Lamberta Hubertina (Fina) SAVELKOUL, geboren op 17-04-1898 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 17-04-1898 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Josephina Hellewegen uit Holtum), overleden op 04-01-1981 te Kerkrade op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 11-05-1928 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 12-05-1928 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Emile Savelkoul en Mechtildis Savelkoul) met Johannes Eugéne (Eugéne) SAVELKOUL, 29 jaar oud (zie XIIam).
   5.  Victor Theodoor Hubertus (Victor) SAVELKOUL, brievenbesteller, geboren op 08-02-1900 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 09-02-1900 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Theodorus Esser in wiens plaats Johannes Franciscus Savelkoul en Elisabeth Hubertina Savelkoul), overleden op 19-06-1919 te Grevenbicht op 19-jarige leeftijd. Gevonden te Stevensweert op 22-06-1919 om 10.00 uur, begraven op 23-06-1919 te Papenhoven-Grevenbicht. Hij overleed op een zonnige juni dag bij een zwempartij in de Maas ter hoogte van de Boyer brug voor de ogen van enkele familieleden die daar aan het hooien waren en hem niet konden bereiken daar geen een van hen de zwemkunst ook maar enigszins meester was. Op die bewuste dag, het was een warme zomerdag, waren verschillende leden van de familie, en ook van andere families, die een stuk grasland van de gemeente gepacht hadden, bezig met hooien. Victor was in Sittard aan de Post en zodoende rond de middag al thuis, en kreeg de mooie taak om naar de Elba de " middag te dragen" (het middagmaal naar het veld brengen). Hij had al gegeten en nam omdat hij graag en goed kon zwemmen zijn zwemspullen mee. Ondertussen dat de andere werkende middagpauze maakte achter een hoop hooi sprong hij de Maas in om een paar baantjes te zwemmen. Plotseling begon hij om hulp te roepen, en de mensen op de kant vlogen achter de hoop hooi vandaan om te zien wat er loos was, maar Victor stond halverwege de Maas en lachte hen uit omdat hij hun achter dat hooi uit had gekregen. Een poos later begon hij weer te schreeuwen en te roepen, doch nu reageerde er niemand want men was in de mening hij maakt weer lol. Doch het roepen en schreeuwen bleef aanhouden en zodoende ging men dan toch maar eens kijken wat er gaande was. Deze keer was het wel ernst en dreef hij schreeuwend met de armen stijf langs het lichaam aan de Boeyers brug langs de Belgische kant. Hij was overvallen door kramp in zijn armen en kom die niet meer bewegen. Hij was al twee keer onder gegaan en onder aangekomen stootte hij zich af zodat het lichaam tot onder zijn middel uit het water kwam. Iedereen rende naar de Maas maar geen een kon zwemmen en het water was te diep om hem kunnen te bereiken. Zo verdronk hij voor de ogen van zijn broers en anderen die daar bezig waren. Na drie, vier keer te zijn onder geweest kwam hij niet meer boven. Tien dagen later kwam het bericht dat hij was gevist in Stevensweert. Een treurig feit was ook nog dat men enkele weken van te voren een foto was gemaakt van Harie Savelkoul met zijn zonen als muzikant waar hij voor het laatst opstaat.
   6.  Stephanie Mecht.Hubert. (Nieke) SAVELKOUL, geboren op 13-05-1901 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 14-05-1901 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Damen en Catharina Hubertina Mechtildis Savelkoul uit Grevenbicht), overleden op 07-03-1960 te Grevernbicht op 58-jarige leeftijd. Zij was een speciaal figuur die ongehuwd is gebleven maar bij vele van haar neefjes en nichtjes een apart plekje in hun hart is blijven behouden. Zij bestierde in de "Houtstraat" het huishouden en werd door iedereen geliefd van familielid tot klant in de café, en menige klant heeft bij Nieke achter in de keuken lekker gegeten.
   7.  Emile Jan Frans (Mil) SAVELKOUL (zie XIIbj).
   8.  Petrus Hubertus Maria (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIbk).
   9.  Aloysius Michael (Louis) SAVELKOUL (zie XIIbl).
   10.  Critien Joseph (Crit) SAVELKOUL (zie XIIbm).
   11.  Joanna (Jeanne) SAVELKOUL, geboren op 23-07-1911 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 24-07-1911 te Grevenbicht (getuige(n): Laurentius Savelkoul en Maria Johanna Hendriks vrouw van Michael Esser uit Antwerpen in wiens plaats Maria Deumens vrouw van Nicolaas Pernot), overleden op 13-09-1984 te Sittard op 73-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Theodorus Clemens JENNEN, smid-bankwerker, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Kortmans en Teresia Brands in wiens plaats Maria Deumens), zoon van Herman Joseph JENNEN en Anna Catharina Angelnia GENDERS.
   12.  Maria Francisca Elisabeth (Mia) SAVELKOUL, geboren op 21-09-1912 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 22-09-1912 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Savelkoul en Maria Daemen in plaats van haar zuster Elisabeth), overleden op 26-08-1983 te Sittard op 70-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht. Mia was na de dood van haar vader de waardin in huize AURORA waar zij als een moeder was voor klanten en voor haar harmonie. Zij was ook degene die de familiebanden sterk aan hield daar bij kermissen de hele familie naar Grevenbicht afzakte en bij tante Mia op de vlaai en de koffie ging. Ook voor de Harmonie was de "moeder" wat zei toch wel van haar moeder geërfd moet hebben evenzo het lekkere koken wat ze kon, zo is menig feest bij haar in de zaal geslaagd geheten door haar goed verzorgde buffetten.
Krantenartikel bij afscheid van het café AURORA.
"Zo erg veel is er niet veranderd in "Aurora" in de loop van de 50 jaar dat ik aan de tap heb gestaan". Dat zegt Mia Hendrix-Savelkoul (68) die samen met haar man Wil (61) het hotel-café-restaurant dat dezelfde naam draagt als de bekende Grevenbichtse Koninklijke Harmonie jarenlang heeft beheerd. Zaterdag zet het actieve echtpaar een punt achter deze dienstbaarheid en wordt het "afscheid" gevierd met een "open huis" waar heel Beeg acte de présence zal geven. Want behalve de bakermat en vaste verblijfplaats van de harmonie Aurora ook een onderkomen voor een vijftal andere verenigingen en tevens pleisterplaats voor tal van andere lieden. Voor het "open Huis" zal de verenigingszaal dan ook te klein zijn. Mia en Wil zijn veertien dagen geleden al verhuist naar een woning enkele straten verder. Dit om het afscheid van Aurora niet te abrupt te laten gebeuren. De "zaal" zal binnenkort worden verhuurd aan iemand die beslist een vereningingshart moet hebben. Dat heeft Mia zich vast voorgenomen.De oude familietraditie van 117 jaar Savelkoul-dynastie in Aurora mag geen geweld worden aangedaan. Mia nog even aan het woord: "Het vorig jaar hebben we herdacht dat ik in 1929 mijn entree heb gemaakt. Als ik het zo eens overdenk, moet ik zeggen dar de gastvrijheid altijd dezelfde is gebleven. De muzikanten zijn er nog steeds als kind aan huis. Ik heb de muzikanten altijd als mijn eigen kinderen beschouwd. Ze kwamen achterom in de keuken en als ze honger hadden mochten ze er wat eten. Ze konden bij ons altijd terecht al was het maar voor een schone zakdoek. Vanaf mijn achtste jaar ben ik opgegroeid met de harmonie en heb alle lief en leed met de muzikanten gedeeld. Ik ben daarom erg gehecht aan de vereniging. Daarom zorgen we ervoor dat het afscheid niet te zwaar valt. We willen de verenigingen niet in de steek laten". Tot zover dit krantenartikel. Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16-09-1938 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 20-09-1938 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Johannes Henricus Franciscus Savelkoul en Emma Demandt) met Theodorus Gerardus Maria (Sjeer) DEMANDT, 25 jaar oud, timmerman, geboren op 09-11-1912 te Buchten, overleden op 17-09-1940 te Heerlen op 27-jarige leeftijd. Overleden in het st.Joseph ziekenhuis te Heerlen, begraven op 20-09-1940 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Henricus Gerardus (Harie) DEMANDT en Maria Gertrudis DOHMEN.
Gehuwd (2) op 31-jarige leeftijd op 05-05-1944 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 17-05-1944 te Papenhoven-Grevenbicht (RK) met Johannes Wilhelmus Antonius (Wiel) HENDRIX, 24 jaar oud, geboren op 06-05-1919 te Urmond, overleden op 04-12-1981 te Grevenbicht op 62-jarige leeftijd.

XIIbg    Laurens Hubert (Rang) SAVELKOUL, geboren op 24-02-1893 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 24-02-1893 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Laurens Esser uit Buchten en Anna Catharina Salden uit Grevenbicht), overleden op 09-05-1960 te Sittard op 67-jarige leeftijd, begraven op 01-05-1945 te Papenhoven-Grevenbicht. Hij verbleef een tijd in Chenee(B) en keerde op 17 juli 1905 terug naar Grevenbicht. Laurens werd 29 augustus 1931 benoemd als gemeente ontvanger van de gemeente Grevenbicht, en op 16 oktober beëdigd. Hij bleef onafgebroken in functie tot 1 augustus 1958 toen hij op deze datum eervol ontslag kreeg en met pensioen ging.
Ter gelegenheid van zijn pensionering werd een afscheidsreceptie gehouden waarin hem veel lof werd toegezwaaid door ondermeer de toenmalige burgemeester L.Corten, wat hij in de volgende speech bewoordde.
Hooggewaardeerde ontvanger.
U bent gemeente-ontvanger geweest gedurende bijna dertig jaren, waar in de ene moeilijke periode aansloot op de andere. U hebt U taak aanvaard in de crisisjaren. Wat dat betekende kan de jongere generatie, die slechts hoogconjuctuur en een eigenlijk in zijn gevolgen nog vrij onschuldige bestedingsbeperking heeft gekend, zich nauwelijks voorstellen.
Vervolgens kwam de mobilisatieperiode en de oorlog met hun nasleep van talloze betalingen aan de gemobiliseerden, oorlogsslachtoffers en gerepatrieerden. Dit is een kleine opsomming van uitwendige omstandigheden. Van ingrijpender aard en ook zwaarder voor de functionaris, die het ontvangerschap bekleedt, waren de voortdurend verder gaande comptabiliteitsvoorschriften. Als wij ons eens eerlijk voorstellen, wat het betekend om op 50 à 60-jarige leeftijd en zelfs tot 65 jaar te moeten overschakelen op nieuwe systemen, dan moeten wij respect hebben voor de kunde en de energie van ontvanger Savelkoul, waarmee hij steeds gezorgd heeft om op de hoogte te blijven.Wat mij ten zeerste bevallen is, en hier moet ik natuurlijk ook de secretaris en de ambtenaren in de hulde betrekken, is de collegiale samenwerking tusssen de ontvanger en de anderen ter gemeentesecretarie. Enkele jaren geleden hebben wij Uw zilveren ambtsjubileum gevierd. Vele woorden van waardering zijn toen gesproken. Die waardering is ook tot en met heden gebleven en wij zijn er van overtuigd, dat dit ook in de toekomst zal blijven.

Bij zijn overlijden verscheen in het dagblad De Limurger van 9 mei 1960 het volgende artikel:
Na een kortstondige ziekte overleed maandagmorgen in het R.K.Ziekenhuis te Sittard de heer Laurens H.J.Savelkoul in de ouderdom van ruim 66 jaar. Amper een week geleden marcheerde hij nog te Genk in de gelederen van harmonie "Aurora" die kleur en fleur gaf aan de festiviteiten in deze Belgische mijnstad. De gemeente Grevenbicht en harmonie "Aurora" hebben in het welbestede leven van deze rasechte Beegtenaar een grote rol gespeeld.
Wij hebben zijn grote verdiensten voor de gemeenschap gememoreerd in 1956 toen hij onder zeer grote belangstelling zijn zilveren feest als gemeente-ontvanger mocht vieren. We hebben Rang Savelkoul opnieuw voor het voetlicht gebracht toen hij op 1 augustus 1958 wegens het bereiken van de pesioengerechtigde leeftijd zijn ambt vaarwel moest zeggen. we hebben hem toen geprezen als een eenvoudig mens die nauwgezet zijn plicht deed en in zijn werk vooral de mens zag. Die opging in zijn ambtsbezigheden en z'n medemens hielp waar hij kon. Daardoor verwierf hij zich de achting van zijn superieuren en dank van vele vrienden. Naast zijn huisgezin besteedde hij zijn krachten aan de groei en bloei van harmonie "Aurora". Hij was de oudste zoon van het huis Savelkoul, dat in de loop van de jaren zoveel glans heeft gegeven aan harmonie "Aurora"! Tot na de oorlog bleef hij werkend lid. Bij het overlijden van zijn vader, H.Savelkoul, nam hij diens plaats in het bestuur in. Zijn werk en adviezen werden door de vereniging steeds op zeer hoge prijs gesteld. Rang Savelkoul was ook in de wijde omtrek een bekend duivenexpert. Voor de vlugge vliegers had hij een groot zwak en van de postduivenvereniging "De Luchtsport" was hij steeds een sterke stut en steun. Enkele dagen later op 12 mei wijde dezelfde krant wederom een artikel aan hem naar aanleiding van zijn uitvaart en begrafenis en schreef het volgende: De leden van de harmonie "Aurora", van de schutterij "De Eendracht" en van de postduivenvereniging "de Luchtsport" vormden een erehaag voor de kerk toen het stoffelijk overschot van deze zeer verdienstelijke Grevenbichtenaar de kerk werd binnegedragen. Naast de familie gingen in de lange rouwstoet mee burgemeester mr.Corten, de wethouders, de leden van de gemeenteraad, van de schutterij, de harmonie en postduivenvereniging, oud-collega's van de overledene uit omliggende dorpen, oud-burgemeester Koten, secretarissen van diverse gemeeenten, en zeer vele vrienden en bekenden. de plechtige Requiemmis werd (met assistentie) opgedragen door pastoor Franck. Na de H.Dienst bracht dezelfde grote rouwstoet het stoffelijk overschot naar het R.K.Kerkhof waar de teraardebestelling plaats vond. Op uitdrukkelijk verlangen werd aan het graf niet gesproken en moesten ook de instrumenten van "Aurora" het zwijgen er toe doen.Voor zeer velen betekende het heengaan van Rang Savelkoul het afscheid van een behulpzaam mens en een goede vriend. "Met grote eenvoud en christelijke blijmoedigheid" zo lezen we op het bidprentje "stelde hij zijn gaven edelmoedig en liefdevol ten dienste van God en de mensen. Dit leven was betrekkelijk kort, maar gevuld. Het stond nog in de volle middagzon maar de vruchten waren tot volle rijpheid gekomen. God stond gereed met Zijn eeuwige beloning. Hij stierf, zoals hij geleefd heeft, en laat het voorbeeld na van een heilid en diep overtuigd katholicisme". einde van dit krantenartikel.
Rang woonde eerst met zijn gezin in de Nieuwstraat te Grevenbicht. waarna hij in de jaren vijftig een nieuw huis bouwde op de tuin van huize Aurora aan de Kapelweg (achter de Kruiskapel) Na de bevrijding heeft hij net zo als heel veel Grevenbichtenaren militairen moeten inkwartieren, en misschien dank zij het feit dat gemeente-ontvanger was kreeg hij in de periode van 20 januari t/m 3 februari 1945 een engels officier toegewezen.
Ook was hij als een rechtgeaarde Savelkoul muzikant geweest van Aurora waar hij tuba gespeeld heeft en jaren lang bestuurslid is geweest. Daarbij was hij jarenlang een fervent duivenmelker en het kon wel eens gebeuren dat als de de duiven zondags van een vlucht te lang op het dak bleven zitten, en hij de prijzen aan zijn neus voorbij zag gaan, hij de windbuks uit de kast haalde en de zittende vliegers van het dak verjoeg. Toen hij kwam te overlijden ging het hele hok duiven naar zijn broer Pierre die daar nog jaren mee heeft gespeeld. Na zijn dood ging zijn vrouw Marie bij haar dochter in Roermond wonen, van waar zij op latere leeftijd verhuisde naar het bejaardenhuis in haar geboorteplaats Born. Overleden echter toch bij haar dochter te Roermond. Zoon van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Gehuwd op 43-jarige leeftijd op 07-08-1936 te Grevenbicht met Maria Catharina (Marie) GREYN, 35 jaar oud, geboren op 06-10-1900 te Born, overleden op 16-04-1987 te Roermond op 86-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Elisabeth Hubertina Mechtildis Joanna (Lies) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Henricus Savelkoul en Hubertina Suijlen-Greijn).
Gehuwd te Grevenbicht, kerkelijk huwelijk: Grevenbicht 07-01-1961 met Peter Marie Joseph (Piet) SUNTJENS, geboren te Roermond, zoon van Sibertus Antonius Hubertus SUNTJENS en Philomena HEBER.

XIIbh    Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL, geboren op 16-09-1894 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 19-09-1894 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Frans Savelkoul en Maria Josepha Esser), overleden op 14-01-1930 te Grevenbicht op 35-jarige leeftijd, begraven op 16-01-1930 te Papenhoven-Grevenbicht. Verblijft een tijd in Wandre (B) en komt op 17 juli 1908 terug naar Grevenbicht. Zoon van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 01-10-1920 te Born met Maria Elisabeth (Marie) DEUSS, 22 jaar oud, geboren op 17-04-1898 te Born, overleden op 07-12-1985 te Grevenbicht op 87-jarige leeftijd, dochter van Johannes DEUSS en Maria Elisabeth FRENKEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Joannes Hendrikus Franciscus (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIbt).
   2.  Johannes Franciscus (Jean) SAVELKOUL, geboren op 04-02-1922 te Grevenbicht, overleden op 02-08-1945 te Grevenbicht op 23-jarige leeftijd, begraven op 04-08-1945 te Papenhoven-Grevenbicht, ongehuwd.
   3.  Laurent Josef (Rang, Laurent) SAVELKOUL (zie XIIIbu).
   4.  Michel Hubert Franciscus (Chel) SAVELKOUL (zie XIIIbv).
   5.  Josef Hubertus (Zef) SAVELKOUL (zie XIIIbw).
   6.  Johannes Emilius (Mil) SAVELKOUL (zie XIIIbx).
   7.  Joanna Maria (Jeanne) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Pierre Savelkoul uit Grevenbicht en Johanna Deuss uit Born).
Gehuwd te Grevenbicht met Michel Wilhelmus BOUTS, geboren te Berg a/d Maas.
   8.  Maria Petronella (Miep) SAVELKOUL, geboren op 05-05-1930 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 06-05-1930 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus van Sloun uit Born en Maria Savelkoul uit Grevenbicht), overleden op 03-08-2004 te Sittard op 74-jarige leeftijd, overleden in het Maaslandziekenhuis te Sittard. Begraven op 07-08-2004 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11-11-1950 te Grevenbicht met Hubertus (Huub) KIRKELS, 35 jaar oud, geboren op 27-06-1915 te Horn, overleden op 15-08-1996 te Sittard op 81-jarige leeftijd, begraven op 19-08-1996 te Papenhoven-Grevenbicht.
   9.  Franciscus Gerardus (Frens) SAVELKOUL (zie XIIIby).

XIIIbt    Joannes Hendrikus Franciscus (Harie) SAVELKOUL, geboren op 06-01-1921 te Born, overleden op 18-07-1990 te Grevenbicht op 69-jarige leeftijd. Harie werkzaam bij de Staatsmijnen kwam op zestienjarige leeftijd bij het befaamde muziekkorps van de Staatsmijn Maurits. Hier speelde hij eerste tuba. Na de Tweede Wereldoorlog werd hij aangesteld als onderdirigent.Hij volgde hiermee zijn oom Michel Savelkoul op. Deze functie vervulde hij een viertal jaren. In het begin van de jaren vijftig verliet hij de dienst bij de Staatsmijnen. Muziek stond in zijn privé leven hoog in het vaandel. Hij ontving zijn muzikale scholing aan de Hoensbroekse Muziekschool. Hier kreeg hij onder andere les van Piet Stalmeier, Bernard Schepers en Martin Koekelkoren. Bij Leo Ketelaars in Vaals deed hij zangstudie. Zijn muzikale loopbaan was indrukwekkend, Bij de koninklijke harmonie Aurora was hij 11 jaar dirigent. zijn langste periode als dirigent bracht hij door bij harmonie L'Union van Born waar hij op 8 juni 1979, na dertig jaar afscheid nam. Harmonie Concordia van Treebeek mocht hem zeventien jaar hun dirigent noemen. Ook was hij vijf jaar lang dirigent van harmonie "Flos Carmeli" van Leenhof. Bij harmonie Concordia van Obbicht zwaaide hij van 1949 tot 1953 de dirigeerstok. Ook als koor dirigent had hij een reputatie opgebouwd. Zo was hij tien jaar dirigent van het gemengd koor Ivo uit Treebeek, en meer dan veertig jaar dirigent van het kerkelijk gemengd koor van Grevenbicht, welke onder zijn leiding tot grote bloei kwam. Op 21 april 1982 ontving hij de Pauselijke onderscheiding "Pro Eclesia et Pontifici" voor zijn grote bijdrage in de kerk en de kerkmuziek. Op 19 april 1986 ontving hij een oorkonde van het Grevenbichtse kerkbestuur st.Catharina vanwege zijn veertigjarig koordirigentschap en het Ere-diploma met gouden speld van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Enkel maanden eerder was hij op 28 februari 1986 onderscheiden met de zilveren Ere-Medaille in de Orde van Oranje-Nassau. Tien jaar speelde hij bastrombone bij de in 1968 opgeheven Zuidnederlandse Opera, en bij afwezigheid van dirigent 'sGravenzande nam hij de honneurs waar. Zoon van Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL (zie XIIbh) en Maria Elisabeth (Marie) DEUSS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24-05-1946 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 14-08-1946 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Laurentius Joseph Savelkoul en Maria Gertrudis Savelkoul) met Maria Gertrudis Josepha (Sjert) SAVELKOUL, 26 jaar oud, geboren op 19-02-1920 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 20-02-1920 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Jennen en Maria Demandt getrouwd met Henricus Pernot), overleden op 10-10-2005 te Susteren op 85-jarige leeftijd, begraven op 14-10-2005 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Theodorus (Theodoor) SAVELKOUL (zie XIu) en Anna Maria Hubertina DEMANDT.
Uit dit huwelijk:
   1.  Theodorus Johannes Franciscus (Jean) SAVELKOUL (zie XIVai).
   2.  Hubertina Maria Yvonne SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Laurentius Joseph Savelkoul en Anna Maria Hubertina Savelkoul-Demandt).
Gehuwd te Susteren, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Jan-Willem STEENS ZIJDEN, uit Brussel.
   3.  Maria Michel Cecile SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
Gehuwd met Cees De MORREÉ.
   4.  Gerardus Johannes (Sjra) SAVELKOUL (zie XIVaj).
   5.  Paul Hendrik Maria SAVELKOUL (zie XIVak).

XIVai    Theodorus Johannes Franciscus (Jean) SAVELKOUL, med.doctor, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Maria Elisabeth Savelkoul-Deuss), zoon van Joannes Hendrikus Franciscus (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIbt) en Maria Gertrudis Josepha (Sjert) SAVELKOUL.
Gehuwd (1) te Eys-Wittem K met Maria Gemma Theodora (Marije) LENDFERS, 24 jaar oud, geboren op 04-07-1947 te Limbricht, overleden op 23-12-1997 om 23:35 uur te Vleuten op 50-jarige leeftijd, begraven op 29-12-1997 te Vleuten, uitvaart in de kerk van de H.willibrordus te Vleuten.
Gehuwd (2) met Algon GOUT.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Rutger Jan SAVELKOUL, geboren te Utrecht.
   2.  Eva Maria Gertrudis (Eefje) SAVELKOUL, geboren te Vleuten.
   3.  Alexander SAVELKOUL.
Uit het tweede huwelijk:
   4.  Dagmar SAVELKOUL.
   5.  Wouter SAVELKOUL.

XIVaj    Gerardus Johannes (Sjra) SAVELKOUL, technisch medewerker ABP, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hubertus Savelkoul en Johanna Maria Savelkoul), zoon van Joannes Hendrikus Franciscus (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIbt) en Maria Gertrudis Josepha (Sjert) SAVELKOUL.
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Grevenbicht (Ned.Herv.) met Catharina Maria Van DIDDEN, geboren te Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cobi Sophia SAVELKOUL, geboren te Papenhoven.
   2.  Floor Elisabeth Gertruda SAVELKOUL, geboren te Papenhoven.

XIVak    Paul Hendrik Maria SAVELKOUL, med. doctor, geboren te Grevenbicht, zoon van Joannes Hendrikus Franciscus (Harie) SAVELKOUL (zie XIIIbt) en Maria Gertrudis Josepha (Sjert) SAVELKOUL.
Gehuwd te Sittard met Aggie LIMPENS, geboren te Sittard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Edo Hendrik Johan SAVELKOUL, geboren te Utrecht.
   2.  Ludy Anne Yvon SAVELKOUL, geboren te Ulestraten.
   3.  Jorn SAVELKOUL.

XIIIbu    Laurent Josef (Rang, Laurent) SAVELKOUL, restauranthouder, geboren op 01-07-1923 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 01-07-1923 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Laurentius Savelkoul en Anna Catharina Deuss vrouw van Gerardus Smeets), overleden op 18-11-2000 om 23.15 uur te Heerlen op 77-jarige leeftijd, in de krant van zaterdag 25 november 2000 verscheen het volgende artikel als een homage aan een groot mens:
Topkok Laurent Savelkoul overleden
De Limburgse topkok Laurent Savelkoul, grondlegger van het gerenomeerde restaurant 't Klauwes in Wahlwiller, is afgelopen zondag na een ziekbed op 77-jarige leeftijd overleden. Hij is eergisteren in besloten kring begraven.
Na een veelzijdige carrière in de horeca opende Savelkoul in 1974 in een oude boerderij in Wahlwiller het exclusieve retaurant 't Klauwes, dat tegenwoordig door twee zoons wordt geëxploiteerd.
Laurent Savelkoul geldt als een van de voortrekkers van de Limburgse keuken. Juist in een tijd dat de streekspecialiteiten in het vergeetboekje driegden te raken, vestigde hij als een van de eersten de aandacht opde waarde van regionale gerechten.
Savelkoul was vanaf het begin bij het culinaire festival het Preuvenemint in Maastricht, waar zijn restaurant telkenjare acte de présence gaf. Hij verzorgde samen met de presentator Lei Meisen voor de Omroep Limburg een culinaire getint radioprogramma vanaf het Preuvenemint. Vanwege zijn vele verdiensten voor de branche ontving hij drie jaar geleden de Horeca Award van de Koninklijke Horeca Naederland. Begraven op 23-11-2000 te Wahlwiller. Hij heeft in zijn jonge jaren verschillende beroepen uit geoefend en was na de bevrijding zelfs soldaat in het Amerikaanse leger, maar hij heeft zich opgewerkt tot een van de beste restaurateurs en gastheren van Limburg dat tot bloei kwam in zijn restaurant "Het Klauwes" te Wahlwiler.In de veertiger jaren startte hij, met zijn vrouw To, een frituur annex restaurant in de oude verbouwde schuur van zijn grootvader Harie Savelkoul. Toen begin 50 in Born een nieuwe bioscoop gebouwd werd met een naast gelegen café, verkaste hij daar naar toe. Een naam had hij gauw gevonden, want hij hing een bezem boven de ingang wat resulteerde in de naam "Het Wapen van Born". De Bordenaren worden namelijk de "Bessemebinjers" (Bezembinders) genoemd. Enkele jaren later werd in het Casino van de Staatsmijn Wilhelmina in Terwinselen een nieuwe uitbater gezocht, en zonder zich aan gemeld te hebben werd hij gevraagd deze taak op zich te nemen. Jarenlang zwaaide hij de scepter in het beambtecasino, waar ook operetteuitvoering werde gegeven. In September 1959 branden in de nacht van Zterdag op zondag het beamtecasino af waarbij Rang ternauwernood zin vier kinderen in veiligheid kon brengen. Bij het sluiten van de mijnen werd het casino ook opgeheven, maar Rang, voor zijn familie, bleef niet bij de pakken neer zitten en huurde in Wittem, naast de kerk een hotel-restaurant.
Toen zijn kinderen al wat groter werden en hun horeca opleidingen hadden voltooid, werden die ingezet in de zaak en kreeg hij de tijd om wat te klussen, en zo kocht hij in Walwihler een oude boerderij. Hij kocht een oude tractor met aanhanger, en met de kennis die hij in zijn bouwvaktijd had opgedaan begon hij aan de verbouwing en inrichting van "Het Klauwes". Na jaren gestaan groeien van het bedrijf in Wittem werd dit overgelaten aan zijn oudste dochter en verhuisde hij naar Walwihler waar hij bleef tot zijn dood. Zijn biede zonen namen de zaak over en bouwen nog steeds aan de toch al bekende naamsverbetering.
Een ding moet gezegd worden van Rang, Hij is altijd een Beegter jongen gebleven en heeft zijn moederstaal nooit verloren of verloochend. Zoon van Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL (zie XIIbh) en Maria Elisabeth (Marie) DEUSS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15-03-1949 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 07-05-1949 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Michael Hubertus Franciscus Savelkoul en Ludovicus Aloysius Thissen) met Maria Catharina (To) THISSEN, 25 jaar oud, geboren op 02-05-1923 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-05-1923 te Papenhoven-Grevenbicht, overleden op 10-02-1990 te Wahlwiler op 66-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Leonardus Franciscus Maria SAVELKOUL (zie XIVal).
   2.  Maria Henricus Franciscus (Frans) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Henricus Franciscus Savelkoul en Maria Angelina Thissen-Kriens).
Gehuwd te Wahlwiler K met Jan LIMPENS.
   3.  Joanna Marthea Cecilia (Anette) SAVELKOUL, geboren op 22-11-1953 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 23-11-1953 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Mathijs Thissen en Johanna Maria Bouts-Savelkoul), overleden op 10-07-2006 te Val-Dieu (B) op 52-jarige leeftijd, woonde Route Val-Dieu 109 te Val-Dieu.
Gehuwd te Wahlwiler K met Hans VERHOEF.
   4.  Michel Johanna Franciscus SAVELKOUL (zie XIVam).
   5.  Ingrid SAVELKOUL, geboren te Wittem.
Gehuwd te Mechelen met René DOUVEN.

XIVal    Leonardus Franciscus Maria SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Thissen en Maria Elisabeth Deuss), zoon van Laurent Josef (Rang, Laurent) SAVELKOUL (zie XIIIbu) en Maria Catharina (To) THISSEN.
Gehuwd voor de kerk te Sourbrodt (B) met Ingrid RAUW.
Uit dit huwelijk:
   1.  Kathleen SAVELKOUL, geboren te Wahlwiler.
   2.  Laura SAVELKOUL, geboren te Wahlwiler.

XIVam    Michel Johanna Franciscus SAVELKOUL, geboren te Sittard, zoon van Laurent Josef (Rang, Laurent) SAVELKOUL (zie XIIIbu) en Maria Catharina (To) THISSEN.
Gehuwd met Anne-Marie GORISSEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Angelique SAVELKOUL, geboren te Bunde.

XIIIbv    Michel Hubert Franciscus (Chel) SAVELKOUL, geboren op 09-08-1924 te Grevenbicht, overleden op 27-12-2003 te Grevenbicht op 79-jarige leeftijd. Hij maakte furore op het podium van het amateur toneel en meer op het gebied van show en revue. Zijn carriëre begon al bij Toon Hermans in die zijn beginjaren, die hem vroeg om ook mee naar Amsterdam te gaan, doch hij had niet voldoende vertrouwen in zijn kunnen. Hij was zeker een bekendheid geworden. Schreef zelf honderden teksten en liedjes, en bracht zelf enkele CD's uit. Een van zijn bekendste liedjes was " Heur ich de Maas weer roesjen". Regisseerde en speelde sketjes, en was de stuwende kracht achter "Theater Komiek". Toen Sjel om gezondheidsredenen dit vele werk moest neerleggen was het met dit gezelschap ook gedaan.
Krantenartikel van 11-12-1992 door Harie Bronneberg.
"Woo de grens is" Dat was de titel van de laatste aflevering van de revue, die Theater Komiek onde de bezielende leiding van Chel Savelkoul speelde. In januari van dit jaar ging het doek voor het laatst dicht. Ook voor Chel zelf. Hij voelde aan dat met deze voorstelling ook zijn "grens" was bereikt.
Enkel jaren geleden wilde zijn hart niet meer zo best marcheren. Ritmestoringen constateerden de cardiologen in het Sittardse ziekenhuis. De revue van 1988 werd afgeblazen, maar Chel kon het niet laten. Hij nam de draad weer op en schreef en regisseerde nog drie revues. Toen ging het niet meer. 1992 betekende het einde.
"De stress om ieder jaar weer op tijd klaar te zijn, om telkensweer kwaliteit te leveren, het werd aalemaal te veel voor mij", blikt hij terug.
Als ik in de periode van voorbereiding bij de cardioloog op controle moest, had die meteen in de gaten dat ik weer bezig was. Wat heb je weer aangevangen, vroeg hij dan. Als je gezond bent kun je best een flinke portie stress hebben, maar ik had slaap en rust nodig". Het heeft hem nog heel wat slapeloze nachten gekost voordat hij besloot te stoppen. Nu geniet ik weer van een geode nachtrust.
Niet van vreemde.
Toneel, revue, muziek, zang. Chel heeft het niet van een vreemde. Vader, moeder en andere familieleden gingen hem voor. Savelkoul senior had muzikale talenten en stond ook geregeld als toneelspeler op de planken. Samen met een neef vormde hij een duo. Als vier-jarige werd Chel al meegenomen naar hun repetieties op zondagmiddag."Toen is eigenlijk al de basis gelegd voor mijn artistieke loopbaan", weet Chel. "Ik was gefascineerd door alles wat ik zag en hoorde. Ik speelde alles na en ik ken nog de teksten van liedjes en voordrachten uit die tijd. Op de lagere school begon ik zelf teksten te schrijven. Opstellen van vier, vijf schriftpagina's schudde ik zo uit mijn mouw. Ook werd ik vaak gevraagd in de klassen sprookjes uit te beelden. Het klinkt misschien opschepperig, maar het was gewoon een gave, waar ik alleen maar dankbaar voor kan zijn". Het kon niet uitblijven. In 1939 stond Chel, tijdens een bonte avond van de voetbalclub, voor het eerst zelf op het toneel. Een regisseur was er nog niet. Tjeu Vencken was echter bevriend met een zekere Toon Hermans uit Sittard. Die werd erbij gehaald en niet lang daarna werd in Grevenbicht met veel succes de ene na de andere bonte avond opgevoerd. "We hebben veel geleerd van Toon" zegt Chel. Voordat Toon toe was aan zijn Grote Doorbraak, riep hij het Racket-caberet in het leven. Daarvoor zocht hij een manusje-van-alles. Iemand om het doek open en dicht te doen, het geluid, de decors en ander attributen onder zijn hoede te nemen. Zijn oog viel op Chel, die in plaatsen waar het caberet optrad ook nog als sandwichman fungeerde.
In de oorlogsjaren belandde Chel Savelkoul vie de arbeitseinsatz in Duitsland, waar hij ernstig aan een been werd gewond. Ofschoon hij na de bevrijding in april 1945, bij terugkeer in zijn geboortedorp nog enige tijd nodig had voor volledig herstel, nam hij weer vlug de pen ter hand. Niet veel later, in 1946, stond hij aan de wieg van een caberetgroep Peepe Boos (Kijkdoos). Samen met de Sittardse Philbots trok het gezelschap met veel succes door stad en land. Waren de teksten tot dan toe Nederlanstalig, vanaf Peepee Boos werd alleen nog maar in het dialect gespeeld.
Speelgoed.
Het was de voorbode van Theater Komiek, Dat in 1959 het levenslicht zag.(Hier doet men aan geschiedvervalsing, daar hij eerst verschillende jaren de revue van de kon. Harmonie Aurora schreef en optrad in het duo Chel en Graat (Theo Niessen) Hij hield dit vol tot er zich een onenigheid in de harmonie voordeed en hij de zijde van de andere kant koos. Hij meldde zich bij de andere plaatselijke harmonie St.Cecilia aan, waar hij met open armen ontvangen werd om voor hun een revue te maken, wat tot gevolg had dat de revue van Aurora, waar hij in eerste instantie mee was begonnen, ter ziele ging. Eerst op het einde van de jaren zestig werd Theater Komiek opgericht, in eerste instantie hoofdzakelijk bestaande uit mee overgelopen familieleden en leden van St.Cecilia). Zoon van Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL (zie XIIbh) en Maria Elisabeth (Marie) DEUSS.
Gehuwd te Grevenbicht met Agnes Gertrudis CORVERS, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Cornelis Lemmens uit Born en Agnes Cörvers uit Papenhoven-Obbicht), dochter van Joannes Hubertus CORVERS, mijnwerker, en Elisabeth LEMMENS, winkelierster.
Uit dit huwelijk:
   1.  Monica Johanna Maria SAVELKOUL, geboren te Heerlen.
Gehuwd te Maastricht met Theo HENDRIKS.
   2.  Marcel Hendrikus Elisabeth SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Grevenbicht (getuige(n): Harry Savelkoul en Elisabeth Lemmens).
Gehuwd te Obbicht, gehuwd voor de kerk te Grevenbicht (St.Catharina) met Pauline Leonarda Eveline THISSEN, geboren te Grevenbicht.
   3.  Nicole Johanna Jacqueline SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
Gehuwd met Henry VEENSTRA.

XIIIbw    Josef Hubertus (Zef) SAVELKOUL, geboren op 19-10-1925 te Grevenbicht, overleden op 10-09-1973 te Sittard op 47-jarige leeftijd, begraven op 15-09-1973 te Papenhoven-Grevenbicht. Hij had het horeca bloed ook in de aderen en zo beheerde hij jaren lang samen met zijn vrouw Jeanne na zijn gewone dagtaak het gemeenschapshuis van Grevenbicht. Zoon van Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL (zie XIIbh) en Maria Elisabeth (Marie) DEUSS.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12-10-1951 te Grevenbicht met Anna Maria (Jeanne) SMEETS, 25 jaar oud, geboren op 15-06-1926 te Grevenbicht, overleden op 20-06-1998 te Oudewater op 72-jarige leeftijd, begraven op 25-06-1998 te Papenhoven-Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  N.N. SAVELKOUL, geboren op 10-03-1953 te Grevenbicht, overleden op 10-03-1953 te Grevenbicht, 0 dagen oud.
   2.  Maria Hendrika Arnoldi SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
Gehuwd te Utrecht met Kees C.T.A.H. STRAVER, geboren te Montfoort.
   3.  Hubertus Franciscus Josef (Hub) SAVELKOUL (zie XIVan).

XIVan    Hubertus Franciscus Josef (Hub) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Smeets uit Geleen en Maria Elisabeth Deuss), zoon van Josef Hubertus (Zef) SAVELKOUL (zie XIIIbw) en Anna Maria (Jeanne) SMEETS.
Gehuwd te Susteren, gehuwd voor de kerk te Susteren (St.Amelberga) met Gerarda L.A.M. (Gertie) van OYEN, geboren te Susteren.
Uit dit huwelijk:
   1.  Laurie Lucia Anna SAVELKOUL, geboren te Rotterdam.
   2.  Inge SAVELKOUL, geboren te Rotterdam.
   3.  Martinus Hubertus Jozef SAVELKOUL, geboren te Oud Beyerland.

XIIIbx    Johannes Emilius (Mil) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht. Hij was stukadoor van zijn vak en heeft samen met zijn broer Zef enkele jaren als soldaat door gebracht in voormalig Nederlands Indië. Zoon van Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL (zie XIIbh) en Maria Elisabeth (Marie) DEUSS.
Gehuwd te Grevenbicht met Anna Petronella THOLEN, geboren te Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Francicus Gerardus Maria SAVELKOUL (zie XIVao).
   2.  Franciscus Hendrikus Marie SAVELKOUL (zie XIVap).

XIVao    Johannes Francicus Gerardus Maria SAVELKOUL, Electrotechnisch ingenieur, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hendrikus Tholen en Maria Elisabeth Savelkoul-Deuss), zoon van Johannes Emilius (Mil) SAVELKOUL (zie XIIIbx) en Anna Petronella THOLEN.
Gehuwd te Born, gehuwd voor de kerk te Doenrade met Maria Gertrudis Hubertina CREMERS, geboren te Munstergeleen. Geboren en getogen op de boerderij te Windraak, kwam mijn grote wens om juf te worden uit. Acht jaren gaf ik les aan de "Godfried van Molleschool" en an de Bronkboum" te Munstergeleen. In 1983 trouwde ik met Jo Savelkoul en we zochten een huis in Velden, hier werd ik in 1986 vervangster van beide basisscholen. In 1987 werd ik ROPO-coordinator van Noord-Limburg en organiseerde ik de eerste onderwijsdag voor basisscholen in Noord Limburg. Mijn tweede grote wens kwam uit: Jo en ik kregen onze oudste zoon Jean-Paul. Ons gezinnetje verhuisde naar Obbicht. Hier werden onze andere schatten geboren: Valerie, Etienne en Dominique. Ons geluk kon niet op! De volgende tien jaren woonde ik in speeltuinen, zwembaden en op sportvelden. Ik genoot volop van ons kroost, maar.... de schoolkriebels kwamen weer boven. Ik volgde een cursus bij het CAD en gaf een jaar voorlichting aan de zeven Bornse basisscholen. Nu werk ik al weer acht jaren aan de Pastoor Franck en dit geeft mij veel plezier. Na twee jaren groep 5; diverse jaren ADV in de groepen 4 t/m 7, kwam ik terecht in groep 3. Na drie jaren groep 3 beheerste ik eindelijk de stof en nu ben ik over naar groep 4. Samen met juf Marjo heb ik de liefste groep van onze school!! P.S.: Mijn grootste hobby's zijn tennissen, fietsen en wandelen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jean Paul Victor Emile SAVELKOUL, geboren te Velden.
   2.  Dominique Pascal Marie SAVELKOUL, geboren te Obbicht.
   3.  Etienne SAVELKOUL.
   4.  Vivian SAVELKOUL.

XIVap    Franciscus Hendrikus Marie SAVELKOUL, Celbioloog, geboren te Grevenbicht, Mijn wieg stond in het prachtige maasdorpje Grevenbicht waar ik in 1962 ben geboren en een fijne jeugd heb doorgebracht. Na de middelbare school in Sittard ben ik met veel plezier biologie gaan studeren in Nijmegen en Wageningen. Van origine is mijn studieachtergrond als celbioloog vrij medisch. In die hoedanigheid heb ik ook gewerkt als onderzoeker en docent. In 1990 ben ik getrouwd en naast echtgenoot ook inmiddels vader van twee kinderen en baasje van hond Juul.

Als parochievrijwilliger ligt mij de diaconie zeer ter harte. Dit heeft er uiteindelijk toegeleid dat ik in mijn vrije tijd pastoraaltheologie ben gaan studeren aan de katholieke theologische universiteit te Utrecht. In 1996 ben ik in het bisdom Roermond tot diaken gewijd en werkzaam geweest in de parochies van Thorn, Wessem en Leveroy. In de parochie van Grathem ben ik in mijn vrije tijd actief als diakenvrijwilliger in de doopvoorbereiding en een huiskamerproject voor ouderen. Zoekende naar mijn eigen wortels heb ik mij aangemeld als lid van de Franciscaanse Beweging. Veel plezier beleef ik met mijn gezin aan het samen musiceren in de harmonie St. Agatha te Grathem.

In 2003 heb ik mijn werkterrein gedeeltelijk verlegd door als geestelijk verzorger te gaan werken bij de stichting Land van Horne te Weert. Locaties waar ik als geestelijk verzorger voor verantwoordelijk was waren o.a. het verpleeghuis St. Martinus en zorgcentrum Hieronymus te Weert en zorgcentrum St. Joseph te Nederweert.

In 2008 ben ik voltijds gaan werken als geestelijk verzorger bij de GGZ van het Maastricht UMC+ met als specialismen: geriatrie, cardiologie en neurologie. Daarnaast verricht ik onderzoek naar het welzijn van geriatrische cliënten en laat mij iedere dag weer verwonderen door hun levensverhalen. Zoon van Johannes Emilius (Mil) SAVELKOUL (zie XIIIbx) en Anna Petronella THOLEN.
Gehuwd te Born (getuige(n): Catharina Anna Maria Breukers uit Weert zuster van de bruid en Savelkoul Johannes Franciscus Gerardus Maria broer van de bruidegom), gehuwd voor de kerk te Hunsel met Louisa Catharina Maria BREUKERS, geboren te Hunsel, woonde bij haar huwelijk in Hunsel, dochter van Leonardus Hubertus BREUKERS, agrarier, en Maria Eliza CUIJPERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wiesje Louisa Emilia SAVELKOUL, geboren te Wamel.

XIIIby    Franciscus Gerardus (Frens) SAVELKOUL, geboren op 05-05-1930 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 06-05-1930 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Smeets en Stephanie Savelkoul), overleden op 08-10-1997 om 08:30 uur te Grevenbicht op 67-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-10-1997 te Geleen. Frens stond jarenlang naast zijn broer Chel op het podium en had een basstem waarvan een pastoor in Duitsland een keer zei dat hij verder moest gaan met deze gave, want als hij bij de Maaslandskozakken koor "Die zwölf Räuber" zong ging je dit door merg en been. Zoon van Frans Joseph (Frans) SAVELKOUL (zie XIIbh) en Maria Elisabeth (Marie) DEUSS.
Gehuwd te Born met Margaretha Antonia PUTS, geboren te Echt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hendrika Maria SAVELKOUL, geboren op 03-06-1957 te Grevenbicht, gedoopt (St.Catharina) op 04-06-1957 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Hendrik Hubert Puts en Maria Elisabeth Savelkoul-Deuss), overleden op 07-06-2004 te Den Haag op 47-jarige leeftijd, gecremeerd op 11-06-2004.
Gehuwd te Tilburg met Naizeng DU.

XIIbi    Toussaint Michel Hubert (Chel) SAVELKOUL, geboren op 01-11-1895 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 02-11-1895 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Martinus Michael Esser uit Buchten en Angelina Hubertina Savelkoul uit Grevenbicht), overleden op 13-09-1962 te Grevenbicht op 66-jarige leeftijd. Hij begon na zijn lagere school en middelbare opleiding een opleiding voor onderwijzer die hij kort voor zijn eindexamen afbrak en vertrok op 25 oktober 1912 naar zijn peetoom in Antwerpen voor slager wilde leren. Toen het hem, ten gevolgen van de eerste wereldoorlog, in België wat te gevaarlijk werd, kwam hij in dienst bij een slager te Roermond. Daar ging hij "in de kost" bij tant Fien Regter-Esser, een zuster van zijn moeder, die buiten een juwelierszaak aan de Schoenmakerstraat in Roermond, ook nog kamers verhuurde aan studenten en andere. Zo gebeurde het dat studenten van de Normaalschool (Kweekschool) bij hem als bijna onderwijzer, te raden kwamen bij huiswerk problemen. Een ingenieur van Rijkswaterstaat die daar eveneens op kamers woonde vond het jammer dat zo'n goede administratieve kracht voor slager leerde en bezorgde hem een baan bij Rijkswaterstaat. Na verloop van tijd wisselde hij naar het bankwezen en zo werkte hij eerst 4 maanden bij de Provinciale Bank in Sittard om dan nog anderhalf jaar bij de Middenstands Bank in Maastricht te werken. Op 1 september 1920 kreeg hij zijn aanstelling bij de Staatsmijnen in Limburg, met als standplaats Staatsmijn Emma, beginnende met een maandloon van Fl.150.-, dit werd op 1 januari 1921 met vijf gulden per maand verhoogd. Bij zijn 40 jarig dienstjubileum werd er een toespraak gehouden door een van zijn collega's waarvan ik graag een gedeelte van wil citeren beginnende bij zijn aankomst op de Staatsmijnen.
" En dan, heden voor 40 jaar, arriveert hij bij de Staatsmijnen en wordt hij tewerkgesteld op het ondergronds bedrijfsbureau en de bovengrondse loonbetaling van de Staatsmijn Maurits. Daarna zien we hem op de afdeling Expeditie van de Staatsmijn Emma, maar dit was slechts van korte duur. Hij ging terug naar Staatsmijn Maurits in 1923, waar hem de personeelsafdeling werd toegewezen. Met alle respect voor onze huidige uitgebreide personeelsafdelingen, mag hier gezegd worden dat hij in die jaren zeer velen aan zich verplicht heeft. In die tijd lagen de toestanden op dit gebied veel moeilijker dan tegenwoordig en ook veel minder omlijnd. Savelkoul behartigde ieders belangen met veel begrip en tact en menigmaal was s'avonds zijn woning in Grevenbicht een waar arbeidbureau voor de mijn. Naast de personeelszorgen moest hij ook nog zijn aandacht wijden aan de afdeling correspondentie. In 1939 werd hij aangesteld als chef van het overslagbedrijf der Staatsmijnen in Born en hier bouwt hij de mooiste tijd van zijn loopbaan. Al gauw was hij goed bevriend met de schippers, een acrobaat in het lopen over de smalle loopplanken tussen de schepen, meester in het ijken daarvan, als oud bankier en goed kassier en hij had nu werk niet ver van zijn geliefde Grevenbicht. Toen kwam de oorlog. U weet allen hoe geliefd toen ons "zwarte goud" werd en onze jubilaris heeft in die jaren vele kopzorgen gekend om zijn haventerrien vrij te houden van ongewenste bezoekers. Als goed vaderlander wist hij in die jaren ook raad met de bezetter en bij het tellen en wegen der wagons en schepen werd door hem menige ton kolen op een nette manier onteigend. Dat de schipper toen niet alleen voor kolen in Born lagen, bleek hem meerdere malen als hij zag hoe zij een clandestien geslacht varken verhandelden tegen kolen en suiker. Na de oorlog wist hij alles weer in normale banen te leiden. Hij had inmiddels een goede 30 dienstjaren achter de rug en had in die tijd de Staatsmijnen snel zien groeien. De mijnbedrijven werden als maar groter, de chemische bedrijven ontwikkelden zich snel en de jongste spruit van de chemische sector der Staatsmijnen, onze afdeling chemiebouw kreeg in die dagen al aardig mannelijke allures, hoewel daar zijn "sturm und drang" periode nog niet achter de rug was, steeds groter objecten werden ter hand genomen en toen begonnen moest worden met de bouw van de nieuwe batterijen op de Coksfabriek Emma, zocht men iemand met een uitgebreide administratieve ervaring, aan wie het beheer en de uitgifte van de zogenaamde batterijstenen kon worden toevetrouwd. Savelkoul kwam in die dagen vrij in Born, door het sluiten van het overslagbedrijf aldaar, en werd overgeplaatst naar Chemiebouw voor de juist onschreven beheer. Al spoedig ontwierp hij een administratie-systeem voor de honderden soorten stenen dat klonk als een klok. Het aantal lijsten groeide met het uur en ieder dag zag men hem dwalen tussen de stapels stenen in loodsen en wagons en steeds kwamen op het goede moment de goede stenen boven water, vaak tot veler verbazing. Samen met batterij E op Cokesfabriek Maurits beheerde hij in totaal 44000 ton stenen of wel 2200 spoorwagons. Ongeveer de helft van de huidige capaciteit der batterijen werden gebouwd met zijn medewerking. Savelkoul is steeds een verwoed pijproker geweest en met zijn beroemde pijp - geforceerde trek, degrafiteerluchtaansluiting, patuet Willeput - toog hij naar zijn kantoor op Cokesfabriek Maurits. Wie zal echter zijn teleurstelling beschrijven toen hij merkte, dat kantoor stond in de zone waar roken verboden was. Hij rookte toen een zware pijp en liep rond met een rouw omfloerste harde pet. Dit werd hem te erg en moedig stapte hij naar de bedrijfsleiding op Cokesfabriek Maurits en liet deze in een stuk rook vrije zone onteigenen. Savelkoul kon weer roken en werd weer de oude. Na het in bedrijf gaan van batterij E, werd batterij B uit bedrijf genomen: de vuren werden gedoofd en uit pieteit voor de overledene doofde ook Savelkoul zijn vuren en sinsdien rookte hij niet meer. Tot zover de toespraak van zijn collega.
Voor de Kon. Harm. AURORA altijd een stuwende kracht en een stille werker geweest. Hoeveel muziek partituren zou hij niet alleen al met de hand gekopieerd hebben in de tijd dat er van kopieerapparaten nog geen sprake was. Honderden nee duizenden briefjes heeft hij geschreven met mededelingen voor het bestuur, muzikanten en ereleden, (waarvan ik, de schrijver van dit verhaal, er heel veel van heb rond gedragen) Hij was onderdirigent, secretaris, organisator, opleider van muzikanten, hoeveel jongen muzikanten heeft hij niet "de gam" geleerd, en hoeveel uren heeft zijn vrouw en kinderen de solo's van jonge muzikanten niet moeten aanhoren voor dat zij op solistenconcours gingen. Hij was het manusje van alles en nog wat.
Van 8 augustus 1941 tot 8 augustus 1944 heeft hij zitting gehad in een commissie ter wering van schoolverzuim. Zoon van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 27-10-1925 te Maasniel, gehuwd voor de kerk op 27-10-1925 te Maasniel (getuige(n): H.Stox uit Maaseik en Frans Savelkoul uit Grevenbicht) met Maria Ida Hubertina (Mia) STOX, 23 jaar oud, geboren op 07-03-1902 te Maasniel, overleden op 19-02-1982 te Sittard op 79-jarige leeftijd, dochter van Johannes Hubertus STOX en Anna Gertrudis AELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johanna Hendrika Maria (Ans) SAVELKOUL, onderwijzeres, geboren op 01-08-1926 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 01-08-1926 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Henricus Savelkoul en Anna Gertrudis Aelen vrouw van Johannes Hubertus Stox), overleden op 05-06-1996 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd. Zij vertrekt op 11 april 1940 naar den Bosch en gaat wonen in de Chorusstraat 70. Was zeer muzikaal begaafd en was aan het conservatorium geslaagd voor piano.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 24-10-1961 te Grevenbicht met Ernest G.A. WIDDERSHOVEN, 43 jaar oud, geboren op 05-02-1918 te Venlo, overleden op 05-12-1979 te Grevenbicht op 61-jarige leeftijd, begraven op 08-12-1979 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Godefridus WIDDERSHOVEN en Helena Maria Catharina BIERMANS.
   2.  Johannes Franciscus (Jan) SAVELKOUL (zie XIIIbz).
   3.  Getrudis Mechtildus Hubert. (Truusje) SAVELKOUL, geboren op 23-10-1930 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 23-10-1930 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Laurentius Savelkoul en Gertrudis Stox uit Maasniel), overleden op 14-05-1931 te Grevenbicht, 203 dagen oud, begraven op 16-05-1931 te Papenhoven-Grevenbicht.
   4.  Getrudis Mechtildus Laurentia SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Grevenbicht (getuige(n): Laurentius Savelkoul en Gertrudis Stox).
Gehuwd te Grevenbicht met Laurens Johannes Theodorus LUMENS, geboren te Buchten-Born.

XIIIbz    Johannes Franciscus (Jan) SAVELKOUL, Econoom, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Stox uit Maasniel en Mechtildis Esser uit Grevenbicht). Jan speelde in de jaren 50 van de de 20e eeuw bij de Maurits in Geleen en werd op 21 maart 1953 geselecteerd voor het Noederlandse Studentenelftal ten Zwitserland. De wedstrijd werd gespeeld op het VUC terrein te Den Haag. Zoon van Toussaint Michel Hubert (Chel) SAVELKOUL (zie XIIbi) en Maria Ida Hubertina (Mia) STOX.
Gehuwd met Els van DAM, geboren te Loon op Zand.
Uit dit huwelijk:
   1.  Marcel SAVELKOUL (zie XIVaq).
   2.  Arthur SAVELKOUL, geboren op 20-11-1962 te s'Hertogenbosch, overleden op 20-11-1962 te s'Hertogenbosch, 0 dagen oud.
   3.  Marie-Cecile SAVELKOUL, geboren te Boxtel.
Gehuwd te Hawai USA met B CORPUZ, geboren te Sancta Monica, geboren in Californië USA.
   4.  Margot SAVELKOUL, geboren te Vught.
Gehuwd met J De WEYS, geboren te Eindhoven.

XIVaq    Marcel SAVELKOUL, geboren te Den Bosch, zoon van Johannes Franciscus (Jan) SAVELKOUL (zie XIIIbz) en Els van DAM.
Gehuwd met P WELSING, geboren te De Meern.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jimmy Wiliam Marquis SAVELKOUL, geboren te USA.
   2.  Jesse-Joey Ke'sern SAVELKOUL, geboren te USA.

XIIbj    Emile Jan Frans (Mil) SAVELKOUL, geboren op 24-06-1902 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 25-06-1902 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus Aegidius Vaessen uit Susteren en Philomena Pernot uit Grevenbicht), overleden op 03-12-1971 te Sittard op 69-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht. Hij werd op een koude decembermorgen onder begeleiding van muziek van zijn geliefd Aurora te grave gedragen. In de beginperiode had hij samen met zijn zwager Alphons Savelkoul een marmer- en hardsteenbedrijf. Hij was bouwkundig opzichter bij de Staatsmijnen. Ook hij was in de politiek en wel als raadslid van 4 september 1962 tot 6 september 1966. Daarnaast was hij lid van de "Commisie van Advies Woonruimtewet 1947", van 17 december 1963 tot 17 december 1966.
Was Ridder in de orde van Oranje Nassau. Deze erkenning kreeg hij voor zijn jarenlange inzet voor zijn harmonie Aurora, voor inzet in het karnavalsgebeuren en de gemeenteraad.
op 31 mei 1939 werd het fallisement uitgsproken van de Handelsvennootschap onde de firma Savelkoul te Grevenbicht, als curator werd aangewezen Mr. Pijl uit Beek. Zoon van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29-03-1929 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 03-04-1929 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Laurentius Savelkoul en Eugenus Savelkoul) met Maria Mathilde (Tilla) SAVELKOUL, 27 jaar oud, geboren op 16-05-1901 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 16-05-1901 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Joseph Jennen en Maria Mechtildis Luyten), overleden op 19-06-1991 te Brunssum op 90-jarige leeftijd, dochter van Theodorus SAVELKOUL (zie XIab) en Henriette Wilhelmina JENNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Henrica SAVELKOUL, geboren op 13-12-1929 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 13-12-1929 te Grevenbicht, door de vroedvrouw gedoopt en overleden, overleden op 13-12-1929 te Grevenbicht, 0 dagen oud, begraven op 16-12-1929 te Papenhoven-Grevenbicht.
   2.  Victor Gerardus Henricus (Victor) SAVELKOUL (zie XIIIca).
   3.  Henriette Josephine (Henriette) SAVELKOUL (zus), geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Josephina Savelkoul uit Grevenbicht).
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Herman Johannes Marie (Herman) THIJSSEN, geboren te Roermond.
   4.  Eugene SAVELKOUL (zie XIIIcb).
   5.  Theodoor Alphons Johan (Theo) SAVELKOUL (zie XIIIcc).
   6.  Marion SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Savelkoul en Maria Demandt-Savelkoul).
Gehuwd te Dortmund (D), gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Werner KUCZNIERZ, 25 jaar oud, geboren op 19-05-1941 te Beuthen BRD, overleden op 29-09-1981 te Dortmund BRD op 40-jarige leeftijd.

XIIIca    Victor Gerardus Henricus (Victor) SAVELKOUL, geboren op 10-03-1931 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 11-03-1931 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Savelkoul en Henriette Jennen beide uit Grevenbicht), overleden op 07-11-2008 te Heerlen op 77-jarige leeftijd, begraven op 13-11-2008 te Heerlen-Imsterade, zoon van Emile Jan Frans (Mil) SAVELKOUL (zie XIIbj) en Maria Mathilde (Tilla) SAVELKOUL.
Gehuwd te Heerlen, gehuwd voor de kerk te Molenberg-Heerlen (O.L.V.van Lourdes) met Catharina Irene Cornelia (Rina) MULDER, geboren te Heerlen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Hubert Emile Cornelius (Hubert) SAVELKOUL (zie XIVar).
   2.  Emile SAVELKOUL (zie XIVas).

XIVar    Hubert Emile Cornelius (Hubert) SAVELKOUL, geboren te Heerlen, zoon van Victor Gerardus Henricus (Victor) SAVELKOUL (zie XIIIca) en Catharina Irene Cornelia (Rina) MULDER.
Gehuwd met Milou ROS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Tessa SAVELKOUL.
   2.  Noortje SAVELKOUL.

XIVas    Emile SAVELKOUL, geboren te Heerlen, zoon van Victor Gerardus Henricus (Victor) SAVELKOUL (zie XIIIca) en Catharina Irene Cornelia (Rina) MULDER.
Gehuwd met Isabella SCHOTANUS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Anna Isabella (Kaatje) SAVELKOUL, geboren te Amstelveen.
   2.  Viktor Frederik (Max) SAVELKOUL.
   3.  Lara SAVELKOUL.

XIIIcb    Eugene SAVELKOUL, Kapitein bij het Nederlands leger, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Eugenius Savelkoul en Stephanie Savelkoul), zoon van Emile Jan Frans (Mil) SAVELKOUL (zie XIIbj) en Maria Mathilde (Tilla) SAVELKOUL.
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Maaseik (B) (St.Catharina) met Isabella BROUNS, geboren te Maaseik (B).
Uit dit huwelijk:
   1.  Dymphi D.E.M.I. (Dymphi) SAVELKOUL, geboren te Maastricht, gedoopt te Maastricht, hebben 3 zonen.
Gehuwd te Soest (D) met Dirk REINQUIN, geboren te Gent (B).
   2.  Karlin K.M.J.P.I. (Karlin) SAVELKOUL, geboren te Maastricht, gedoopt te Maastricht.
Gehuwd te Roermond met Ruurt Tjalle van de SLUIS, geboren te Sneek.
   3.  Veerle V.G.V.I. (Veerle) SAVELKOUL, geboren te Roermond, gedoopt te Roermond.
Gehuwd te Roermond, gehuwd voor de kerk te Roermond (rk) met Arjen BAETSEN, geboren te Weert.

XIIIcc    Theodoor Alphons Johan (Theo) SAVELKOUL, directielid en schoolleider in het MBO, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Alphonsus Constantius Savelkoul en Maria Joanna Jennen-Savelkoul), zoon van Emile Jan Frans (Mil) SAVELKOUL (zie XIIbj) en Maria Mathilde (Tilla) SAVELKOUL.
Gehuwd te Echt met Anna Franziska (Ans) HOUBEN, lerares Frans, geboren te Roermond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Louisa Emily Mechtilda (Malou) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, levensgezellin van Etien Koot geb.15-10-1965.
Gehuwd met Jan Jetse DIJKSTRA, geboren in Friesland.
   2.  Isabella Mechtilda Martine (Isabelle) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht.
Gehuwd. Heeft een eigen bureau voor theaterproductie en free lance medewerkester van het Brabants Dagblad en schrijft over culturele zaken.

   3.  Alexander Marnix Stephan (Alexander) SAVELKOUL (zie XIVat).

XIVat    Alexander Marnix Stephan (Alexander) SAVELKOUL, milieu econoom bij Essent, geboren te Sittard, zoon van Theodoor Alphons Johan (Theo) SAVELKOUL (zie XIIIcc) en Anna Franziska (Ans) HOUBEN, lerares Frans.
Samenwonend te Tilburg met Leonoor STEVEN, geboren te Roermond, medewerkster bij Interpolis in Tilburg.
Uit deze relatie:
   1.  Bente SAVELKOUL, geboren te Tilburg.

XIIbk    Petrus Hubertus Maria (Pierre) SAVELKOUL, landbouwer en melkslijter, geboren op 02-06-1904 om 14:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 03-06-1904 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Regter uit Roermond in wiens plaats Joseph Haertmans en Maria Hubertina Savelkoul), overleden op 24-09-1985 om 17:45 uur te Sittard op 81-jarige leeftijd, begraven op 27-09-1985 te Papenhoven-Grevenbicht. Pierre Savelkoul was van huis uit landbouwer maar startte in 1939 met een melkslijterij waarmee hij tot 1969 zijn kost verdiende. In dat jaar werd hij wegens een opgelopen spierscheuring, ten gevolge van een ongeluk met het paard, afgekeurd voor het venten van melk. Tot aan zijn pensionering was hij te werk gesteld in de mindervalidewerkplaats te Sittard. Zijn grootste hobby was muziek maken wat hij dan ook tot zijn 82é levensjaar heeft vol gehouden, na 67 jaren een instrument te hebben bespeeld.Op zaterdag 28 mei 1977 herdachten de heren Alfons Savelkoul en Pierre Savelkoul het feit, dat zij 60 jaar hun beste krachten aan Aurora hadden geschonken. Terecht werden beide steunpilaren voor hun verenigingsliefde Koninklijk onderscheiden. Zoon van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 28-04-1939 te Grevenbicht, getuigen bij wettelijk huwelijk: Laurens Savelkoul en Ger Grein. Gehuwd voor de kerk op 29-04-1939 te Heppeneert-Maaseik met Maria Josefina (Fina) BOHNEN, 28 jaar oud, geboren op 14-06-1910 om 02.00 uur te Born, gedoopt (RK) te Obbicht, overleden op 04-02-1996 te Sittard op 85-jarige leeftijd, begraven op 08-02-1996 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Martinus BOHNEN, stucadoor,Landbouwer, en Anna Maria (Anna) op den KAMP.
Uit dit huwelijk:
   1.  Gerardus Henricus Johannes SAVELKOUL (zie XIIIcd).
   2.  Martinus Pierre Joseph (Martin) SAVELKOUL, geboren op 07-07-1943 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 08-07-1943 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Martinus Bohnen uit Heppeneert en Josephina Savelkoul-Savelkoul uit Terwinselen), overleden op 04-11-1943 te Sittard, 120 dagen oud, overleden in het ziekenhuis te Sittard. Begraven op 07-11-1943 te Papenhoven-Grevenbicht.

XIIIcd    Gerardus Henricus Johannes SAVELKOUL, servicemonteur, geboren te Grevenbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Gerardus Henricus Savelkoul en Anna Maria op den Kamp). Ik werd geboren op 18 september 1940 in de Nieuwstraat 24 te Grevenbicht. Na het doorlopen van de lagere school te Grevenbicht heb ik een jaar door gebracht op de toenmalige MULO in de Baandert te Sittard, waarna ik overstapte naar de toenmalige Ambachtsschool "Pastoor Jacobs " aan de Rijksweg zuid in Sittard waar ik de opleiding volgde voor elektricien. Na een opleiding aan de TVS der Staatsmijnen in Limburg heb ik dit bedrijf, na het vervullen van mijn dienstplicht verlaten.Voor mijn dienstplicht werd op 7 oktober 1959 opgeroepen voor de lichting 59-5 en werd ingedeeld bij het regiment Limburgse Jagers te Venlo-Blerick. Na 2 maanden recrutentijd werd ik overgeplaatst naar de Kaderschool Infanterie in 'sHertogenbosch voor een 6 maanden durende opleiding tot sergeant bij de infanterie. Dit had tot gevolg dat mijn diensttijd met 3 maanden werd verlengd tot 21 maanden. Als sergeant werd ik overgeplaatst naar de legerplaats Oirschot waar ik werd ingedeeld als groepscommandant bij het 1é peloton van de Alpha Cie van het 17é Bat.Inf. Chassé. Hier ben ik gebleven tot mijn einde van de dienstijd waarin ik ook 6 weken heb deelgenomen aan grote oefeningen in het Franse La Courtine. Na de Staatsmijnen in Limburg was ik 4,5 jaar werkzaam als electricien bij de firma Salden in Born, waarna ik een baan aanvaarde in hetzelfde vak bij het confectie bedrijf MacIntosh in Stein, waar ik vele ateliers afreisde voor vernieuwing en onderhoud van de electrische installaties. Na 8 jaar werd door een reorganisering onze afdeling geschrapt en en kon ik een baan krijgen als servicemonteur in de chemisch reinigingsbranche in België. Dit liep einde 1995 teneinde in verband met de slechte toestand van de firma.
Hij woonde zijn eerste 10 levensjaren in het pand van Café Aurora aan de Raadhuisstraat te Grevenbicht. Verhuisde vervolgens naar de H.Kruisstraat 11 in die plaats, en na zijn huwelijk in 1967 kocht hij een huis aan de Boulevard 9 te Grevenbicht. Op 6 januari 2007 verruilde hij dit met een appartement in Sittard. Zoon van Petrus Hubertus Maria (Pierre) SAVELKOUL (zie XIIbk) en Maria Josefina (Fina) BOHNEN.
Gehuwd te Sittard (getuige(n): Jean Tholen en Mia Marx), gehuwd voor de kerk te Overhoven-Sittard (getuige(n): Harie Verheggen en Wil Ubachs) met Maria Josefina Catharina (Toos) UBACHS, geboren te Sittard, gedoopt te Overhoven-Sittard (getuige(n): Catharina Maessen loco Josephina Ubachs Jacobus Zeelen), dochter van Johan Jozef UBACHS, spoorwegarbeider, en Helena Maria (Lena) ZEELEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena Petronella Catharina SAVELKOUL, serveerster, geboren te Sittard, gedoopt (rk) te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Petrus Savelkoul en Helena Zeelen).
Gehuwd te Born (getuige(n): Peter Hecker en Peter Savelkoul), gehuwd voor de kerk te Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Peter Hecker en Peter Savelkoul) met Guido Petrus Hubertus (Guido) HECKER, bedrijsleider, geboren te Beek, zoon van Johannes Hubertus (Huub) HECKER en Maria Josephina CUIJPERS.
   2.  Petrus Wilhelmus Joseph SAVELKOUL, kok, geboren te Sittard, gedoopt (RK) te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Ubachs en Maria Josephina Savelkoul-Bohnen).
Samenwonend te Sittard, samenlevingscontract gesloten in december 2007 met Eef MEIJERS, geboren te Heerlen, geboren in de Vroedvrouwenschool te Heerlen. Dochter van Guus MEIJERS en Louk KOPPEN.

XIIbl    Aloysius Michael (Louis) SAVELKOUL, geboren op 18-10-1905 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 18-10-1905 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Michiel Demandt uit Caternberg in wiens plaats Ludovicus Spee en Maria Catharina Demandt vrouw van Lambertus Savelkoul), overleden op 13-02-1971 te Sittard op 65-jarige leeftijd, begraven op 17-02-1971 te Papenhoven-Grevenbicht. De familie woonden te Beek en Schinnen en Louis was beambte bij de Staatsmijnen als chef van de tekenkamer van de electrische afdeling op het voormalige SBB. Ook zijn hele leven heeft hij bijna in dienst gestaan van de harmonie en zo kwam hij jarenlang met zijn trombone omgehangen met de fiets van Beek naar Grevenbicht voor de repetitie, en het moest al verdomd slecht weer zijn als hij niet kwam, waarna hij s'avonds weer huiswaarts keerde en toen waren de wegen en de verlichting niet in de huidige staat. Toen hij stopte met spelen wijdde hij zich aan de reparatie van instrumenten, en menige klarinet heeft hij van nieuwe polsters voorzien, en bij menig koper instrument lekkages verholpen.
In een Limburgsche krant van 15 februari 1971 verscheen het volgende bericht:
Bij het zien van de vernielingen die vrijdagnacht werden aangericht bij een inbraak in de bungalow van Aloysius Savelkoul aan de Mgr. Savelbergstraat in Schinnen, werd de 64 jarige gepensioneerde mijnbeambte getroffen door een hartaanval waaraan hij zaterdamorgen in het ziekenhuis te Sittard is overleden.
Het slachtoffer was vrijdagavond in het ziekenhuis van Geleen op bezoek geweest bij zijn zeer ernstig zieke vrouw en vervolgens familie in Grevenbicht gaan opzoeken. Hij werd daar opgebeld door zijn schoonzoon Wiel Krekels die die vrijdagavond ook op ziekenbezoek was geweest bij zijn vrouw mevrouw Krekels-Savelkoul in het ziekenhuis in Sittard. Ook in de bungalow van Wiel Krekels was ingebroken. Uit beide langs elkaar gelegen bungalows werden een aantal sieraden gestolen, een geldbedrag van om en nabij 500 gulden, terwijl voor ongeveer duizend gulden vernielingen werden aangericht. 'n Half jaar geleden werd ook al in beide bungalows ingebroken. Toen werden onder meer de kostbare sieraden van de echtgenote van Aloysius Savelkoul ontvreemd. Aloysius Savelkoul was in Schinnen een gezien persoon, die veel voor het verenigingsleven heeft gedaan. Hij is onder meer 40 jaar bestuurslid geweest van de harmonie Aurora in Grevenbicht. (einde kranten bericht), zoon van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 27-04-1934 te Maastricht met Elisabeth Anne Marie (Mia) MOLIN, 26 jaar oud, geboren op 29-07-1907 te Maastricht, overleden op 08-05-1971 te Geleen op 63-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Harrie SAVELKOUL (zie XIIIce).
   2.  José SAVELKOUL, geboren te Beek.
Gehuwd te Beek met Wilhelmus KREKELS, geboren te Obbicht.
   3.  Laurentius Stephanie SAVELKOUL (zie XIIIcf).
   4.  Gerardus Hubertus (Huub) SAVELKOUL (zie XIIIcg).

XIIIce    Harrie SAVELKOUL, elctromonteur, geboren te Beek. Harrie bezocht na de ambachtschool, waar hij voor elektricien leerde, de TVS, Technische Vakschool van de Staatsmijnen, waar hij op 3 september 1952 startte en tevens in dienst trad bij de Staatsmijnen op het SBB. Hij haalde daar zijn benodigde diploma's en werd te werkgesteld in de meetafdeling van de E-afdeling. Hier bleef hij tot hij op 1 januari 1962, samen met zijn vrouw Marie-Jos de koffers pakte om in Zwitserland aan de slag te gaan bij de firma Sprecher und Schuh.
Zoon van Aloysius Michael (Louis) SAVELKOUL (zie XIIbl) en Elisabeth Anne Marie (Mia) MOLIN.
Gehuwd te Beek met Marie-Jose SMEETS, geboren te Geleen, dochter van Louis SMEETS en Miet BOVENS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Alouisia Gerarda (Mariëlle) SAVELKOUL, geboren te Aarau (CH).
Gehuwd te Buchs (CH) met Felix KULL, sprenglermeister, geboren te Aarau (CH).
   2.  Johnny SAVELKOUL (zie XIVau).

XIVau    Johnny SAVELKOUL, geboren te Aarau (CH), zoon van Harrie SAVELKOUL (zie XIIIce) en Marie-Jose SMEETS.
Gehuwd te Oberkirchbach (CH) met Regula KOST, geboren te Luzern (CH).
Uit dit huwelijk:
   1.  Lea Jana SAVELKOUL, geboren te Luzern (CH).
   2.  Alina Vera SAVELKOUL, geboren te Luzern (CH).
   3.  Ivo Janik SAVELKOUL, geboren te Luzern CH.

XIIIcf    Laurentius Stephanie SAVELKOUL, geboren te Beek, zoon van Aloysius Michael (Louis) SAVELKOUL (zie XIIbl) en Elisabeth Anne Marie (Mia) MOLIN.
Gehuwd te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Maria Josephina Hubertina (Ria) SAVELKOUL, geboren te Papenhoven-Obbicht, gedoopt te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Theodorus Savelkoul en Maria Barbara in 't Panhuis-Smeets), dochter van Wilhelmus Hubertus SAVELKOUL (zie XIIaa) en Maria Josefina Hubertina (Fien) in 't PANHUIS (Fien in de Weien).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmina Maria Louise SAVELKOUL, geboren te Aarau (CH).
Gehuwd te Sittard, gehuwd voor de kerk te Sittard met Manuel JANSSEN, geboren te Roermond.
   2.  Esther Maria Johanna (Esther) SAVELKOUL, geboren te Sittard.
Gehuwd te Sittard met Frans MULLENERS, zoon van Wil MULLENERS en Ellie BUCKX.
   3.  Ivo Johan Hubert (Ivo) SAVELKOUL (zie XIVav).

XIVav    Ivo Johan Hubert (Ivo) SAVELKOUL, geboren te Grevenbicht, zoon van Laurentius Stephanie SAVELKOUL (zie XIIIcf) en Maria Josephina Hubertina (Ria) SAVELKOUL.
Gehuwd te Sittard met Karin JEUKEN, geboren te Sittard.
Uit dit huwelijk:
   1.  Charlotte SAVELKOUL, geboren te Sittard.
   2.  Veerle SAVELKOUL, geboren te Sittard.
   3.  Mayke Willemijn SAVELKOUL, geboren te Sittard.

XIIIcg    Gerardus Hubertus (Huub) SAVELKOUL, geboren te Beek, zoon van Aloysius Michael (Louis) SAVELKOUL (zie XIIbl) en Elisabeth Anne Marie (Mia) MOLIN.
Gehuwd te Beek met Tiny KNOPS, 24 jaar oud, geboren op 14-04-1940 te Beek, overleden op 19-03-2002 te Neerbeek op 61-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
   1.  Patrick Hubertus Aloysius (Patrick) SAVELKOUL, geboren te Heerlen.
   2.  Anouk Maria Wilhelmina (Anouk) SAVELKOUL, geboren te Beek.
Gehuwd te Beek met Jeffrey (Jeff) HODSELMANS.

XIIbm    Critien Joseph (Crit) SAVELKOUL, geboren op 10-11-1907 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 11-11-1907 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Haartmans uit Sittard en Maria Cecilia Demandt uit Buchten), overleden op 30-01-1991 te Sittard op 83-jarige leeftijd, begraven te Papenhoven-Grevenbicht. Crit was administratief beambte bij de staatsmijnen alwaar hij als personeelschef van de staatsmijn Beatrix de opbouw maar ook de afbraak heeft meegemaakt Hij woonden met zijn familie te Obbicht, Geleen, Herkenbosch, Schinnen en Sittard. Zoon van Gerardus Henricus SAVELKOUL (zie XIai) en Anna Mechtildus (Tilke) ESSER.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15-06-1935 te Karken BRD, gehuwd voor de kerk op 27-06-1935 te Karken BRD met Anna Maria JANSSEN, 23 jaar oud, geboren op 24-09-1911 te Karken BRD, overleden op 19-02-1999 te Roermond (Hospice St.Camilis) op 87-jarige leeftijd, begraven op 23-02-1999 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Mathias Josef JANSSEN en Maria Josephina BOHNEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Jos SAVELKOUL, geboren te Obbicht.
Gehuwd met Noud SMITS.
   2.  Christiaan Joseph (Jo) SAVELKOUL (zie XIIIch).

XIIIch    Christiaan Joseph (Jo) SAVELKOUL, geboren te Geleen, zoon van Critien Joseph (Crit) SAVELKOUL (zie XIIbm) en Anna Maria JANSSEN.
Gehuwd te Roermond met Paula Jacoba Elisabeth (Paula) SNELDER, geboren te Roermond.
Uit dit huwelijk:
   1.  Cristel Johanna Maria (Christel) SAVELKOUL, geboren te Roermond.
Gehuwd met Marc GROENEN.
   2.  Janou SAVELKOUL, geboren te Roermond.
   3.  Sylvia (Sylvia) SAVELKOUL.

IXk    Cristianus SAVELKOUL, geboren op 28-11-1795 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 28-11-1795 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Brouwers en Anna Mechtildis Savelkoul), overleden op 21-09-1869 om 20.00 uur te Grevenbicht op 73-jarige leeftijd, zoon van Johannes SAVELKOUL (zie VIIIf) en Anna Maria GRIJS.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26-04-1819 te Beek L (getuige(n): Leonard Hermans, Matheus Boosten en Jean Pierre Dols) met Maria Catharina PENDERS (Penris), 25 jaar oud, gedoopt (rk) op 08-12-1793 te Beek (L) (getuige(n): Jacobus Vroemen en Catharina Penders), overleden op 11-11-1853 te Groot Genhout op 59-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas PENDERS en Ida PENDERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicolaus (Nicolas) SAVELKOUL, geboren op 13-02-1820 te Beek (L), gedoopt (rk) op 14-02-1820 te Beek (L) (getuige(n): Nicolaus Penris en Joanna Catharina Savelkoul i.w.p. Maria Anna Dotmans), overleden op 13-01-1859 om 04.00 uur te Grevenbicht op 38-jarige leeftijd.
   2.  Maria Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 04-09-1822 te Beek, gedoopt (rk) op 04-09-1822 te Beek (L) (getuige(n): Godefridus Savelkoul i.w.p. Joannes Henricus Peters en Mechtildis Penris), overleden op 19-10-1822 te Beek, 45 dagen oud.
   3.  Maria Ida SAVELKOUL, huishoudster, geboren op 22-09-1823 te Beek, gedoopt (rk) op 23-09-1823 te Beek (getuige(n): Petrus Joannes Schreurs i.w.p.Joannes Henricus Peeters en Catharina Penris), overleden op 06-10-1869 om 18.00 uur te Grevenbicht op 46-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05-05-1848 te Beek, gehuwd voor de kerk op 05-05-1848 te Beek (L) met Jan Hendrik BONNEMAYER, 37 jaar oud, schoenmaker, geboren op 11-02-1811 te Maastricht, overleden op 18-07-1896 te Meier Grove Stearns County Minesota USA op 85-jarige leeftijd. Jan Hendrik Bonnemaijer, wordt ook geschreven als Boenemeijer of Bonnemeier, was van beroep schoenmaker, welke stiel hij uitoefende te Grevenbicht, waar hij zich na zijn huwelijk met Maria Ida gevestigd had, zijn schoonvader was namelijk van Grevenbicht geboortig.
Hij vertrekt met de rest van het gezin op 29-07-1878 op 67 jarige leedtijd vanuit Grevenbicht naar Antwerpen waar hij op 30 juli scheep gaat op de S.S. Nederlandom op 12 augustus in New York aan te komen waar hij zich vestigde te Meir Grove Stearns County in Minnesota. Zoon van Francois BONNEMAYER, Wever (1807) winkelier, en Marie Elisabeth KICKEN (Kikken Kecken).
   4.  Maria Anna SAVELKOUL, geboren op 08-09-1826 te Beek, gedoopt (rk) op 08-09-1826 te Beek (getuige(n): Nicolaus Penris loco Joannes Lambertus Savelkoul en Maria Gertrudis Hermans).
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09-07-1856 te Erkelenz, gehuwd voor de kerk op 10-07-1856 te Lövenich (getuige(n): Nicolaas Savelkoul en Leonardus Esser) met Johannes Hubertus SIEBEN, geboren te Lövenich, zoon van Leonardus SIEBEN en Maria Theresia JANSSEN.
   5.  Jan Leonard SAVELKOUL, Katoenwever te Beek, geboren op 30-07-1829 te Beek (L), gedoopt (rk) op 30-07-1829 te Beek (getuige(n): Leonardus Hermans en maria Mechtildis Savelkoul), overleden op 14-02-1854 te Beek-Grootgenhout op 24-jarige leeftijd.
   6.  Godefridus SAVELKOUL (zie Xs).
   7.  Henricus Gerardus SAVELKOUL, geboren op 19-02-1837 om 02:00 uur te Beek-Groot Genhout, gedoopt (rk) op 19-02-1837 te Beek (getuige(n): Leonardus Crijns en Elisabeth Penris), volgens het kerkregister gedoopt op 17-02-1837, overleden op 20-06-1837 te Beek-Groot Genhout, 121 dagen oud, vermeld in Genlias als Leonard Hubert Savelkoul.
   8.  Maria Catharina SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 13-11-1838 te Beek-Groot Genhout (getuige(n): Henricus Peeters loco Theodorus Savelkoul en Maria Ida Hermans), overleden op 19-11-1838 te Beek-Groot Genhout, 6 dagen oud.

Xs    Godefridus SAVELKOUL, schoenmaker, herbergier(1876), geboren op 17-11-1832 te Beek, gedoopt (rk) op 18-11-1832 te Beek (getuige(n): Henricus Peeters loco Godefridus Savelkoul en Maria Sijbilla Stijnen), overleden op 12-01-1893 te Stein op 60-jarige leeftijd, begraven op 14-01-1893 te Stein. Tanscriptie van de huwelijks aangifte van het huwelijk tussen Godefridus Savelkoul en Maria Hubertina van Reijmersdaal
Stein 29-03-1856. Voor de ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Stein verschenen Godefridus Savelkoul, jongman, oud drie en twintig jaar, van beroep schoenmaker, geboren te Beek en wonende te Grevenbicht, hebbende toestemming tot het aangaan van een huwelik door de kolenel commandant van het eerste Regiment Infanterie gegeven te houden den twaalfden maart laatst leden, als mede een ..... afgegeven te Maastricht, negentiende dezer maand door zijne Exellentie den Heer Commisaris der Koningin van het Hertogdom Limburg, ter eenare van de andere Maria Hubertina van Reymersdaal, jonge dochter, geboren te Maastricht, wonende te Stein, oud een en twintig jaar, van beroep naaister. De welke ons hebben verklaard met elkaar in de echt te treden daarvan door deze aangifte doende.
Godefridus woonde voor zijn huwelijk bij zijn zuster te Grevenbicht waar hij van zijn zwager het schoenmakersvak leerde, welk beroep hij te Stein uitoefende. Zoon van Cristianus SAVELKOUL (zie IXk) en Maria Catharina PENDERS (Penris).
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 09-04-1856 te Stein, gehuwd voor de kerk op 19-04-1856 te Stein (St.Martinus) met Maria Hubertina Van REIJMERSDAAL, 24 jaar oud, naaister te Stein, geboren op 10-07-1831 te Maastricht, overleden op 25-07-1872 te Stein op 41-jarige leeftijd, dochter van Jozef REIMERSDAAL (van Rijmersdael), Winkeliers aan de Tongersestraat te Maastricht, en Anna Mechtildus FRIJNS (Vreijens).
Gehuwd (2) op 40-jarige leeftijd op 15-01-1873 te Stein, gehuwd voor de kerk op 15-01-1873 te Stein (St.Martinus) (getuige(n): Bernardus Coumans en Mathias Gubbels) met Maria Philomea GUBBELS, 23 jaar oud, zonder, geboren op 10-03-1849 te Stein, dochter van Johannes GUBBELS, landbouwer, en Anna Maria WORMS (worms), huisvrouw, woonde bij zijn tweede huwelijk in Grevenbicht volgens het Kerkregister van Stein.
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Loduvicus Cristianus SAVELKOUL, geboren op 21-01-1857 te Stein, gedoopt (RK) op 21-01-1857 te Stein (getuige(n): Cristianus Savelkoul en Anna Mechtildis Frijns).
Gehuwd met Annette POUSSANT, fabriekarbeitster. Geboren te Ruhrort (BRD).
   2.  Josephus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 04-07-1858 te Stein, gedoopt (RK) op 04-07-1858 te Stein (getuige(n): Joseph van Rijmersdael en Maria Ida Savelkoul).
   3.  Henricus Hubertus SAVELKOUL, schoenmaker. Geboren op 01-03-1861 te Stein, gedoopt (RK) op 01-03-1861 te Stein (getuige(n): Henricus Bonnemeijer voor wie Joannes Mathias Pepels en Anna Catharina Frijns), overleden op 25-02-1938 te Beek op 76-jarige leeftijd, begraven op 01-03-1938 te Stein.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 23-11-1892 te Stein, gehuwd voor de kerk op 24-11-1892 te Stein (St. Martinus) (getuige(n): Joseph Savelkoul en Christianus Hanckman) met Anna Catharina HANCKMAN, 26 jaar oud, geboren op 26-02-1866 te Stein, overleden op 17-10-1946 te Stein op 80-jarige leeftijd, dochter van Gerard HANCKMAN, mandenmaker, en Margaretha DELBRESSINE (Lambressine).
   4.  Maria Hubertina Annetta SAVELKOUL, winkelierster, geboren op 08-04-1863 te Stein, gedoopt (RK) op 08-04-1863 te Stein (getuige(n): Joannes van Reijmersdael en Maria Antonetta Frijns), overleden op 11-07-1923 om 01.00 uur te Maastricht op 60-jarige leeftijd, aangevers bij overlijden waren Joseph Nijpels (koster) en Louis van Erven (koffiehuisbediende) beiden uit Maastricht, begraven op 13-07-1923 te Maastricht Tongerseweg, grafnummer J.366.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 28-06-1893 te Maastricht (getuige(n): Cornelis Kluts (timmerman) 24 j. te Oud-Vroenhoven (broer van de bruidegom) Joseph Savelkoul (schoenmaker) 35 j te Stein (broer van de bruid) Willem Bastiaans (timmerman) 31 j te Maastricht (zwager van de bruidegom) en Jan Kortenraaij (brouwersknecht) 31 j. te Maastricht (zwager van de bruidegom)) met Henricus Hubertus KLUTS (Cluts), 28 jaar oud, brouwersknecht en later slager, geboren op 17-12-1864 om 10.00 uur te Oud-Vroemhoven (Wilre), overleden op 18-06-1947 te Maastricht op 82-jarige leeftijd, begraven op 20-06-1947 te Maastricht Tongerseweg, zoon van Pieter KLUTS, Akkerbouwer, landbouwer, en Gertrudis HOOGENBOOM.
   5.  Anna Maria Gertrudis SAVELKOUL, geboren op 18-03-1865 te Stein, overleden op 19-07-1865 om 12.00 uur te Stein, 123 dagen oud, 4 maanden oud.
   6.  Hubertus Lodivicus Cristianus SAVELKOUL, geboren op 22-08-1866 te Stein, gedoopt (RK) op 22-08-1866 te Stein (getuige(n): Hubertus Ludovicus Chriatianus Savelkoul en Maria Lucia Frijns), overleden op 13-06-1867 om 23.00 uur te Stein, 295 dagen oud.
   7.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 04-10-1867 te Stein, gedoopt (RK) op 04-10-1867 te Stein (getuige(n): Martinus Jonkhoud en Maria Elisabeth Benders voor wie Maria Leenders).
   8.  Hubertus Johannes SAVELKOUL, geboren op 25-08-1869 te Stein, gedoopt (RK) op 25-08-1869 te Stein (getuige(n): Joannes Bender en Maria Ida Savelkoul).
Uit het tweede huwelijk:
   9.  Anna Maria Hubertina SAVELKOUL, geboren op 15-10-1873 te Stein, gedoopt (RK) op 15-10-1873 te Stein (getuige(n): Ludovicus Christianus Savelkoul en Maria Margerita Gubbels), overleden op 27-02-1953 te Schinnen op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 09-01-1909 te Stein, gehuwd voor de kerk op 16-01-1909 te Stein (St.Martinus) (getuige(n): Michael Bours en Godefridus Savelkoul), dispentatie in de 4e gaard bloedverwanstschap in de zijlinie met Mathijs BOURS, 26 jaar oud, landbouwer, geboren op 27-05-1882 te Stein, overleden op 09-01-1950 te Sittard (zh) op 67-jarige leeftijd, zoon van Mathijs BOURS en Maria GORISSEN.
   10.  Petrus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 27-09-1874 te Stein, gedoopt (RK) op 27-09-1874 te Stein (getuige(n): Petrus Gubbels en Maria Anna Penris), overleden op 12-01-1877 om 15.00 uur te Stein op 2-jarige leeftijd.
   11.  Johannes Michael Godefridus SAVELKOUL, Landbouwer en mijnwerker, geboren op 24-11-1876 te Stein, gedoopt (RK) op 24-11-1876 te Stein (getuige(n): Joannes Michaël op den Camp en Maria Catharina Gubbels), overleden op 16-05-1927 te Sittard op 50-jarige leeftijd.
   12.  Bernardus Hubertus SAVELKOUL, geboren op 28-12-1877 te Stein, gedoopt (RK) op 29-12-1877 te Stein (getuige(n): Bernardus Coumans en Maria Gubbels). Het kind is dood geboren maar toch nog gedoopt Overleden op 28-12-1877 om 17.00 uur te Stein, 0 dagen oud.
   13.  Jozef Hubertus Bernardus (Leo) SAVELKOUL, geboren op 09-09-1879 te Stein, gedoopt (RK) op 09-09-1879 te Stein (getuige(n): Bernardus Coumans en Maria Gubbels), overleden op 24-04-1916 te Stein op 36-jarige leeftijd, begraven op 27-04-1916 te Stein, bleef ongehuwd.
   14.  Johannes Martinus Lambertus SAVELKOUL (zie XIaj).
   15.  Maria Anna Philomena SAVELKOUL, geboren op 28-06-1883 te Stein, gedoopt (RK) op 28-06-1883 te Stein (getuige(n): Petrus Josephus Peter voor wie Joannes Mathias Pepels en Maria Anna Gubbels), overleden op 02-04-1884 om 17.00 uur te Stein, 279 dagen oud, oud 9 maanden.
   16.  Johannes Martinus SAVELKOUL, geboren op 29-04-1884 te Stein, gedoopt (RK) op 29-04-1884 te Stein (getuige(n): Joannes Martinus Janssen voor wie Joannes Mathias Pepels en Savelkoul Antonia voor wie Gertrudis Wijnen), overleden op 06-05-1884 om 23.00 uur te Stein, 7 dagen oud.
   17.  Maria Anna Philomena SAVELKOUL, geboren op 26-04-1886 te Stein, gedoopt (RK) op 27-04-1886 te Stein (getuige(n): Henricus Hubertus Savelkoul voor wie Joannes Mathias Pepels en Maria Anna Gubbels voor wie Elisabeth in het Panhuis), onder voorwaarde gedoopt, overleden te Stein.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 06-11-1919 te Stein, gehuwd voor de kerk op 06-11-1919 te Stein (St.Martinus) (getuige(n): Jozef Giel uit Utrecht en Frdericus Savelkoul) met Willem Joseph GIELEN, 50 jaar oud, hoofd van de openbare school in Stein, geboren op 23-04-1869 te Schinveld, overleden op 08-12-1955 te Houthem op 86-jarige leeftijd, was weduwnaar, zoon van Petrus Antonius GIELEN en Maria Cornelia MEVISSEN.
   18.  Maria Ludovica SAVELKOUL, geboren op 12-05-1887 te Stein, gedoopt (RK) op 15-05-1887 te Stein (getuige(n): Petrus Gubbels en Maria Elisabeth Savelkoul voor wie Catharina Gubbels), overleden op 10-04-1944 te Stein op 56-jarige leeftijd, begraven te Stein.
   19.  Johannes Matheus SAVELKOUL, geboren op 10-09-1888 te Stein, gedoopt (RK) op 11-09-1888 te Stein (getuige(n): Joannes Hubertus Savelkoul en Maria Catharina Gubbels), overleden op 06-12-1890 om 10.00 uur te Stein op 2-jarige leeftijd, overleden bij de ouders thuis.
   20.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 20-11-1891 om 10.00 uur te Stein, gedoopt (RK) op 20-11-1891 te Stein (getuige(n): Petrus Joseph Peters voor wie Petrus van Mulken en Maria Philomena Savelkoul voor wie Maria Catharina Gubbels), overleden op 01-11-1893 te Stein op 1-jarige leeftijd.

XIaj    Johannes Martinus Lambertus SAVELKOUL, schoenmaker, geboren op 31-07-1881 te Stein, gedoopt (RK) op 31-07-1881 te Stein (getuige(n): Joannes Gubbels en Maria Anna Hubertina Savelkoul), overleden op 23-11-1918 te Stein op 37-jarige leeftijd, zoon van Godefridus SAVELKOUL (zie Xs) en Maria Philomea GUBBELS, zonder.
Gehuwd op 38-jarige leeftijd op 23-11-1919 te Stein met Margaretha JANSSEN, 37 jaar oud, geboren op 11-04-1882 te Stein, overleden op 26-05-1959 te Sittard (zh) op 77-jarige leeftijd, dochter van Willem Janssen * 25-09-1842 te Stein en + te Stein 01-10-1911 enAnna Elisabeth Bours * 19-07-1844 te Stein. Dochter van Willem JANSSEN en Anna Elisabeth BOURS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Philomena SAVELKOUL, geboren op 13-06-1910 te Stein, gedoopt (RK) op 13-06-1910 te Stein (getuige(n): Gerardus Delbressine en Maria Philomena Savelkoul), overleden op 29-06-2001 te Geleen op 91-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14-04-1933 te Stein, gehuwd voor de kerk op 04-05-1933 te Stein (St.Martinus) (getuige(n): Edouard Goergen en Petrus Goergen) met Heinrich GOERGEN, 22 jaar oud, loodgieter, geboren op 03-12-1910 te Flammersheim (D), overleden op 16-09-1990 te Stein op 79-jarige leeftijd. Hij is de oprichter van het keuken-en badkamerbedrijf Goergen, zoon van Philippus GOERGEN en Maria CREMERS.
   2.  Joseph Wilhelmus Antonius SAVELKOUL, geboren op 13-06-1910 te Stein, gedoopt (RK) op 13-06-1910 te Stein (getuige(n): Gulielmus Janssen en Maria Savelkoul), overleden op 05-09-1910 om 22.00 uur te Stein, 84 dagen oud.
   3.  Anna Maria Elisabeth (Antje) SAVELKOUL, geboren op 11-12-1911 te Stein, gedoopt (RK) op 12-12-1911 te Stein (getuige(n): Mathias Goossens voor wie Petrus Van Mulken en Philomena Gubbels voor wie Anna Savelkoul), overleden op 04-12-2001 te Geleen op 89-jarige leeftijd, overleden in zorgcemtrum Bunderhof, gecremeerd op 08-12-2001 te Geleen. Uitvaart in de st.Martinuskerk in Oud-Stein.
   4.  Guillaume SAVELKOUL, geboren op 20-09-1913 te Stein, gedoopt (RK) op 21-09-1913 te Stein (getuige(n): Mathias Delbressine en Louisa Savelkoul), overleden op 25-07-1914 te Stein, 308 dagen oud.
   5.  Wilhelmus Godefridus (Giel) SAVELKOUL (zie XIIbn).

XIIbn    Wilhelmus Godefridus (Giel) SAVELKOUL, geboren op 12-04-1915 te Stein, gedoopt (RK) op 12-04-1915 te Stein (getuige(n): Godefridus Savelkoul en Anna Delbressine), overleden op 10-08-1998 te Geleen op 83-jarige leeftijd. St.Janskliniek te Geleen, gecremeerd op 14-08-1998 te Geleen, begraven te Stein-Kerensheide, zoon van Johannes Martinus Lambertus SAVELKOUL (zie XIaj) en Margaretha JANSSEN.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 06-06-1942 te Elsloo met Anna Maria (Annie) COBBEN, 23 jaar oud, geboren op 01-08-1918 te Elsloo, gedoopt (RK) op 01-08-1918 te Elsloo (getuige(n): Henricus Cobben en Anna Lenaers), overleden op 31-01-2003 te Stein op 84-jarige leeftijd, begraven te Stein-Kerensheide, dochter van Joannes Joseph COBBEN en Maria Catharina Margaretha LENAERTS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes Hubertus (Hub) SAVELKOUL (zie XIIIci).
   2.  Johannes Henricus Joseph (John) SAVELKOUL (zie XIIIcj).
   3.  Nicolaas Joseph (Nico) SAVELKOUL (zie XIIIck).
   4.  Annemie SAVELKOUL, geboren te Stein.
Gehuwd (1) te Geleen met Nicolaas Petrus BAETSEN, geboren te Geleen.
Gehuwd (2) met Rick van den TEMPEL.
   5.  Thomas Hubertus Maria (Sam) SAVELKOUL (zie XIIIcl).
   6.  Wilhelmina Frederika Maria (Wilma) SAVELKOUL, geboren te Stein.
Gehuwd te Stein met Henricus Leonardus (Harrie) CAANEN, geboren te Stein.
   7.  Josephina Johanna Maria (Josette) SAVELKOUL, geboren te Stein.
Gehuwd te Geleen met Andreas Gerardus Marie (André) LINSSEN, geboren te Maastricht.

XIIIci    Johannes Hubertus (Hub) SAVELKOUL, werkmeester autofabriek, geboren te Stein, zoon van Wilhelmus Godefridus (Giel) SAVELKOUL (zie XIIbn) en Anna Maria (Annie) COBBEN.
Gehuwd te Stein met Helena Maria Gerarda (Margriet) JUTTEN, geboren te Echt.
Uit dit huwelijk:
   1.  Nicole Bertie Guillaume (Nicole) SAVELKOUL, geboren te Geleen.

XIIIcj    Johannes Henricus Joseph (John) SAVELKOUL, auto-monteur, geboren te Stein, zoon van Wilhelmus Godefridus (Giel) SAVELKOUL (zie XIIbn) en Anna Maria (Annie) COBBEN.
Gehuwd te Geleen met Maria Hubertina Elisabeth (Riet) BOSTEN, geboren te Bocholtz.
Uit dit huwelijk:
   1.  Roger Bertie Guillaume (Roger) SAVELKOUL, geboren te Geleen.

XIIIck    Nicolaas Joseph (Nico) SAVELKOUL, geboren te Stein, zoon van Wilhelmus Godefridus (Giel) SAVELKOUL (zie XIIbn) en Anna Maria (Annie) COBBEN.
Gehuwd te Geleen met Josephina Hendrika (Riet) TEGELBECKERS, geboren te Geleen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Guillaume Philomène (Guido) SAVELKOUL, geboren te Geleen.

XIIIcl    Thomas Hubertus Maria (Sam) SAVELKOUL, geboren te Stein, zoon van Wilhelmus Godefridus (Giel) SAVELKOUL (zie XIIbn) en Anna Maria (Annie) COBBEN.
Gehuwd te Stein met Johanna Josephina (Jozien) JANSSEN, 23 jaar oud, geboren op 21-08-1956 te Stein, overleden op 02-12-2002 te München (D) op 46-jarige leeftijd, begraven op 07-12-2002 te Stein, dochter van Johannes JANSSEN en Anna Hubertina SAVELKOUL.
Uit dit huwelijk:
   1.  Sharon Anna Petronella Maria (Sharon) SAVELKOUL, geboren te Geleen.
   2.  Manon Claire Colin Maria (Manon) SAVELKOUL, geboren te Stein.

VIIIg    Jacobus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 01-06-1768 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Aelbers en Richarda Schrijnemakers), overleden op 31-03-1833 te Obbicht-Papenhoven op 64-jarige leeftijd, zoon van Godefridus SAVELKOUL (zie VIId) en Maria AELBERS.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-06-1795 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Dircks en Mechtildis Savelkoul) met Joanna Maria LEMMENS, 23 jaar oud, gedoopt (RK) op 12-11-1771 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Fransciscus Savelkoul en Joanna Maria Stans), overleden op 03-04-1826 om 01.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 54-jarige leeftijd, dochter van Johannes Jacobus LEMMENS en Eva de CRAU (de Crauwe of de Crauw).
Uit dit huwelijk:
   1.  Anna Mechtildis SAVELKOUL, geboren op 18-11-1796 te Buchten, gedoopt (RK) op 18-11-1796 te Buchten (getuige(n): Johannes Lemmens en Anna Mechtildis Savelkoul), overleden op 21-06-1829 om 23.00 uur te Grevenbicht op 32-jarige leeftijd, get.bij aangifte Johannes Spetgens 61 jaar en echtgenoot en Hendrik Krapels landbouwer en nabuur.
Gehuwd met Johannes SPETGENS, gedoopt (rk) op 07-11-1767 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Spetiens en Catharina Dillen), overleden op 29-02-1836 te Grevenbicht op 68-jarige leeftijd, zoon van Joannes SPETGENS en Helena JENNEN.
   2.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren 1799, overleden op 24-11-1836 om 06.00 uur te Papenhoven-Obbicht.
   3.  Maria Eva SAVELKOUL, dienstmeid, geboren op 15-02-1802 om 02:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 15-02-1802 te Grevenbicht (getuige(n): Reinerus Brouwers loco cujus Christianus Brouwers en Eva de Krauw), overleden op 20-10-1847 om 20.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 18-10-1825 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 19-10-1825 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Jacob Lemmens en Joanna Brouwers) met Joannes Arnoldus BROUWERS, 28 jaar oud, geboren op 10-09-1797 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 11-09-1797 te Grevenbicht (getuige(n): Joannes Brouwers en Maria Elisabeth Hubens), zoon van Wilhelmus (Helmus) BROUWERS en Anna Mechtildus SAVELKOUL.
   4.  Cornelia SAVELKOUL, geboren op 15-05-1806 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 15-05-1806 te Obbicht (getuige(n): Jacobus op den Kamp en Cornelia Notermans geboren Savelkoul), is niet uit de doopakte op temaken of zij werkelijk in Obbicht gedoopt is. Overleden op 22-08-1827 om 21.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 21-jarige leeftijd, getuigen bij geboorte aangifte: Jacobus Op den Kamp en Cornelia Notermans-Savelkoul.
   5.  Godefridus SAVELKOUL, geboren 00-11-1809 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 24-01-1810 te Papenhoven-Obbicht.
   6.  Cecilia SAVELKOUL, landbouwster, geboren op 07-03-1812 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 13-07-1843 om 03.00 uur te Grevenbicht op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31-01-1838 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 01-02-1838 te Papenhoven-Grevenbicht (st.Catharina) (getuige(n): Johannes Hermanus Diris en Josephus Brouwers) met Jean Nicolaus DIRIS, 21 jaar oud, akkerman, geboren op 29-02-1816 om 08:00 uur te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 01-03-1816 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Diris en Gertrudis Elisabeth Savelkoul), overleden op 04-08-1840 te Grevenbicht op 24-jarige leeftijd, zoon van Henricus DIRIS, visser, en Catharina Mechtildus SAVELKOUL.
   7.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 08-03-1816 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 08-03-1816 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Christianus Savelkoul en Maria Catharina Lemmens).

VIIe    Arnoldus SAVELKOUL, landbouwer, gedoopt (RK) op 13-09-1731 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Rademaeckers en Sybilla Bout), overleden op 18-09-1807 te Papenhoven-Obbicht op 76-jarige leeftijd, begraven op 20-09-1807 te Papenhoven-Grevenbicht, zoon van Arnoldus SAVELKOUL (zie VId) en Catharina (Tringen) SCHRAGEN (Scragen).
Gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 28-10-1756 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Richarda (Rijkele) SCHRIJNEMAKERS, 25 jaar oud, gedoopt (RK) op 10-11-1730 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus van Hinsberg en Mechtildis Vencken), overleden op 10-03-1807 te Papenhoven-Obbicht op 76-jarige leeftijd, begraven op 12-03-1807 te Papenhoven of Obbicht, dochter van Godefridus SCHRIJNEMAKERS en Catharina SCHRIJNEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 25-08-1757 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Schrijnemakers en Margaretha Savelkoul), overleden op 05-10-1774 te Grevenbicht op 17-jarige leeftijd, was ongehuwd.
   2.  Ida SAVELKOUL (Zavelcoul), gedoopt (RK) op 27-07-1759 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus de Crauw en Judith Rijkelen), overleden op 31-08-1808 te Born op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 35-jarige leeftijd op 21-04-1795 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): rijnerus Classen en Anna Catharina Zavelkoul), met toestemming van de pastoor van Born met Rijnerus THIJSSEN, geboren te Born, overleden op 11-03-1801 te Born.
   3.  Godefridus (Geurt) SAVELKOUL (zie VIIIh).
   4.  Anna Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 25-09-1762 te Grevenbicht, gedoopt (rk) op 25-09-1762 te Grevenbicht (getuige(n): Godefridus Haerden en Petronella van Hinsberg), overleden op 20-10-1828 om 16.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 25-11-1795 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus Brouwers en Arnoldus Haerden) met Wilhelmus (Helmus) BROUWERS, 34 jaar oud, gedoopt (rk) op 11-05-1761 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Kitzen en Judith Brouwers), overleden op 13-04-1837 om 08.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 75-jarige leeftijd, zoon van Johannes BROUWERS en Anna KITZEN.
   5.  Arnoldus SAVELKOUL (zie VIIIi).
   6.  Theodorus SAVELKOUL, geboren op 18-03-1767 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 18-03-1767 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Nicolaus Smeets en Margarita Corvers), overleden op 31-03-1802 om 16:00 uur te Grevenbicht op 35-jarige leeftijd, get.bij aangifte Nicolas Hacken, dagloner en "vetter" v/d overledene en Geurt Dohmen , dagloner en buurman.
   7.  Ida SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 29-07-1769 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilmelmus de Crauw en Judith Nijssen).
   8.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt op 10-01-1771 te Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Swildiens (Swillens) en Maria Aelbers), overleden op 22-01-1773 te Grevenbicht` op 2-jarige leeftijd.

VIIIh    Godefridus (Geurt) SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 17-04-1760 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Wilhelmus Driessen en Anna Catharina Savelkoul), overleden op 03-10-1797 om 22.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 37-jarige leeftijd, in de overlijdensregeisters van de parochie Papenhoven-Grevenbicht staat vermeld dat Godefridus Savelkoul overleden is op 21-11-1797 en op 23-11-1797 begraven. Zoon van Arnoldus SAVELKOUL (zie VIIe) en Richarda (Rijkele) SCHRIJNEMAKERS.
Gehuwd voor de kerk op 32-jarige leeftijd op 21-06-1792 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Arnoldus Savelkoul en Joannes Salden) met Maria Elisabeth HUBENS, 24 jaar oud, gedoopt (rk) op 14-11-1767 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Boeten en Cornelia Hubens), overleden op 23-11-1843 te Grevenbicht op 76-jarige leeftijd, dochter van Theodoor HUBENS en Gertrudis BOETEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina Mechtildus SAVELKOUL, geboren op 14-02-1793 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 15-02-1793 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Martinus Hubens en Mechtildis Savelkoul), overleden op 19-04-1821 om 01:00 uur te Grevenbicht op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 10-05-1815 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 14-05-1815 te Grevenbicht (rk) (getuige(n): Petrus Körvers en Joannes Rubens) met Henricus DIRIS, 34 jaar oud, visser, geboren op 23-12-1780 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 23-12-1780 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Henricus Maessen en Anna Margaretha Curvers), overleden op 21-08-1852 te Grevenbicht op 71-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas DIRIS en Anna Catharina CURVERS (Corvers, Korvers).
   2.  Gertrudis Elisabeth SAVELKOUL, geboren op 06-01-1796 te Grevenbicht, gedoopt (RK) op 06-01-1796 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Savelkoul woonachtig te Elen (B) en Maria Catharina Hubens), overleden op 11-07-1823 om 10:00 uur te Obbicht op 27-jarige leeftijd, aangevers van overlijden Johannes Houben oud 42 jaren en schoonbroer van de overledene en Jacobus Borka oud 47 jaren beide akkerman, begraven op 13-07-1823 te Obbicht en Papenhoven.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17-04-1819 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 19-04-1819 te Obbicht en Papenhoven (St.Willibrordus) (getuige(n): Joannes Houben en Martinus Hubens), ten overstaan van Pastoor Sebastianus Baron van Urmond. Echtgenoot is Johannes Wilhelmus HOUBEN, 23 jaar oud, landbouwer, geboren op 19-04-1795 te Obbicht, zoon van Regnier HOUBEN en Catharina WENNEMAEKERS.

VIIIi    Arnoldus SAVELKOUL, landbouwer, gedoopt (RK) op 01-12-1764 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Hamers en Judith Vincken), overleden op 16-06-1814 om 05:00 uur te Papenhoven-Obbicht op 49-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus SAVELKOUL (zie VIIe) en Richarda (Rijkele) SCHRIJNEMAKERS.
Gehuwd voor de kerk (1) op 28-jarige leeftijd op 08-07-1793 te Elen (B) (getuige(n): Wilhelmus Lenders en Godefridus Savelkoul) met Maria Sibilla (Elisabeth) NIJSSEN, 30 jaar oud, gedoopt (rk) op 11-12-1762 te Elen (getuige(n): Willem Driessen en Sophia Brouwers), overleden op 21-03-1798 te Elen op 35-jarige leeftijd, dochter van Godefridus NIJSSEN en Catharina BROUWERS.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 28-08-1800 te Obicht-Papenhoven, gehuwd voor de kerk op 30-08-1800 te Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Henricus en Christianus Rademakers) met Maria Agnes BROUWERS, 29 jaar oud, gedoopt (RK) op 18-03-1771 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Gries en Cornelia Hubens), overleden op 08-05-1842 om 21.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 71-jarige leeftijd, begraven op 12-05-1842 te Papenhoven-Grevenbicht, dochter van Michael Mathias (Michel) BROUWERS en Maria Catharina DIRICKX (Dirricks).
Uit het eerste huwelijk:
   1.  Catharina Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt op 02-08-1794 te Elen (B), overleden op 01-12-1864 om 04.00 uur te Grevenbicht op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 22-04-1816 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 25-11-1816 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) met Petrus Josephus NOTERMANS, 26 jaar oud, brouwer, gedoopt op 15-03-1790 te Papenhoven, overleden op 17-06-1850 te Grevenbicht op 60-jarige leeftijd. Zij woonde op Staai waar op 17-11-1842 zijn huis afbranden. Zoon van Joseph NOTERMANS, bierbrouwer, en Catharina STANS.
Uit het tweede huwelijk:
   2.  Catharina Mechtildis SAVELKOUL, geboren op 28-01-1802 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 29-01-1802 te Grevenbicht (getuige(n): Reinerus Brouwers en Anna Mechtildis Savelkoul), overleden op 09-09-1802 te Grevenbicht, 224 dagen oud, begraven op 11-09-1802 te Grevenbicht.
   3.  Christianus SAVELKOUL (zie IXl).
   4.  Maria Catharina SAVELKOUL, geboren op 15-05-1806 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 15-05-1806 te Papenhoven (getuige(n): Wilhelmus Brouwers uit Grevenbicht en Agnes Zanders namens Maria Catharina Savelkoul), de doop is wel in Obbicht ingeschreven, overleden op 24-02-1854 om 04.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15-11-1829 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 15-11-1829 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Martinus Schrijnemakers en Christianus Savelkoul), dispentatie voor bloedverwantschap in de derde graad met Hubertus SEGERS, gedoopt 1800, overleden op 14-09-1890 om 16.00 uur te Papenhoven-Obbicht, zoon van Peter Renier SEGERS en Johanna Catharina SCHRIJNEMAKERS.
   5.  Arnoldus SAVELKOUL, geboren op 08-08-1808 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 28-05-1845 om 22.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 36-jarige leeftijd.
   6.  Renier SAVELKOUL, geboren op 24-01-1811 te Papenhoven-Obbicht, overleden op 15-07-1811 om 06:00 uur te Papenhoven-Obbicht, 172 dagen oud.

IXl    Christianus SAVELKOUL, geboren op 10-06-1803 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 10-06-1803 te Grevenbicht (getuige(n): Christianus Brouwers en Maria Elisabeth Hubens), overleden op 29-09-1875 om 17.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 72-jarige leeftijd, zoon van Arnoldus SAVELKOUL (zie VIIIi) en Maria Agnes BROUWERS.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03-10-1831 te Obbicht, gehuwd voor de kerk op 13-11-1831 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Hubertus Segers en Arnoldus Savelkoul) met Anna Maria SEGERS, gedoopt 1805, overleden op 04-12-1868 om 20.00 uur te Papenhoven-Obbicht, dochter van Peter Renier SEGERS en Johanna Catharina SCHRIJNEMAKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Petrus Renier SAVELKOUL, zonder, geboren op 08-10-1832 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 08-10-1832 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Peter Renier Segers Agnes Brouwers), overleden op 16-10-1878 om 20.00 uur te Papenhoven-Obbicht op 46-jarige leeftijd, ongehuwd.
   2.  Hubertus SAVELKOUL, geboren op 26-12-1834 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 26-12-1834 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hubertus Segers en Catharina Elisabeth Savelkoul), overleden op 18-04-1839 te Papenhoven op 4-jarige leeftijd.
   3.  Maria Gertrudis SAVELKOUL, geboren op 07-07-1837 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 07-07-1837 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Petrus Jozef Notermans en Maria Gertrudis Segers), overleden op 10-04-1918 te Stokkem (B) op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 13-04-1864 te Stokkem (B), gehuwd voor de kerk op 14-04-1864 te Stokkem (getuige(n): Hubertus Sauwen en Johannes Jacobus Nelis) met Johannes Bartholomeus op 't EIJNDE, 44 jaar oud, geboren op 11-04-1820 te Stokkem (B), gedoopt (rk) op 11-04-1820 te Stokkem (getuige(n): Henricus Nelis en Maria Elisabeth Willems), overleden op 25-12-1882 te Stokkem (B) op 62-jarige leeftijd, was weduwnaar, zoon van Tossanus Theodorus op 't EIJNDE en Eva Elisabeth NELIS.
   4.  Johannes Franciscus SAVELKOUL (zie Xt).
   5.  Joannes Franciscus SAVELKOUL, geboren op 26-06-1840 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 26-06-1840 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Franciscus Schrijnemakers en Maria Catharina Savelkoul).
   6.  Maria Angelina SAVELKOUL, huishoudster, geboren op 16-12-1842 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (RK) op 16-12-1842 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Arnoldus Savelkoul en Angelina Swillens), overleden op 01-03-1927 te Papenhoven-Obbicht op 84-jarige leeftijd, begraven op 04-03-1827 te Papenhoven-Grevenbicht.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05-04-1872 te Grevenbicht, gehuwd voor de kerk op 09-04-1872 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Franciscus Savelkoul en Hubertus Notermans) met Joannes Hermanus DIRIS, 31 jaar oud, smid, geboren op 12-02-1841 te Grevenbicht, overleden op 09-12-1911 te Papenhoven-Obbicht op 70-jarige leeftijd, begraven op 12-12-1911 te Papenhoven-Grevenbicht, d.o. Zoon van Nicolaas DIRIS, landbouwer, en Maria Agnes PALMEN.
   7.  Maria Agnes SAVELKOUL, geboren op 15-10-1846 te Papenhoven, gedoopt (RK) op 15-10-1846 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Lemmens en Maria Agnes Brouwers).

Xt    Johannes Franciscus SAVELKOUL, geboren op 25-06-1840 te Papenhoven-Obbicht, zoon van Christianus SAVELKOUL (zie IXl) en Anna Maria SEGERS.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 05-04-1880 te Oirsbeek, gehuwd voor de kerk te Oirsbeek met Maria Anna Helena HABETS, 33 jaar oud, geboren op 16-09-1846 te Oirsbeek, dochter van Mathijs Joseph HABETS en Anna Elisabeth ALBERTZ, de familie verhuisde op 04-03-1913 naar Antwerpen.
Uit dit huwelijk:
   1.  Emalia SAVELKOUL, geboren op 24-04-1881 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 25-04-1881 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Bartholomeus op Einde en Elisabeth Albertz).
   2.  Maria Gertrudis SAVELKOUL, geboren op 04-07-1882 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 04-07-1882 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mathias Joseph Habets uit Oirsbeek en Gertrudis Savelkoul uit Stokkem (B)), overleden op 26-08-1882 om 19.00 uur te Papenhoven-Obbicht, 53 dagen oud, begraven op 28-08-1882 te Papenhoven-Grevenbicht.
   3.  Maria Gertrudis SAVELKOUL, geboren op 14-07-1883 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 14-07-1883 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Johannes Habets en Maria Gertrudis Savelkoul).
   4.  Nicolaas SAVELKOUL, geboren op 06-12-1884 te Obbicht-Papenhoven, gedoopt (RK) op 07-12-1884 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Thomas op 't Einde uit Stokkem (B) en Elisabeth Habets uit Oirsbeek).
   5.  Maria Alphonsus SAVELKOUL, geboren op 07-10-1886 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 07-10-1886 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Alphons Haberts uit Heerlerheide en Maria Francisca op Einde uit Stokkem).
   6.  Maria Agnes SAVELKOUL, geboren op 28-09-1888 te Papenhoven-Obbicht, gedoopt (rk) op 28-09-1888 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Mathias Habets uit Meerssen in wiens plaats Franciscus Savelkoul en Maria Agnes Savelkoul in wiens plaats Francisca op Einde uit Stokkem (B)).
   7.  Maria Hubertina SAVELKOUL, geboren op 24-07-1891 te Obbicht-Papenhoven, gedoopt (rk) op 25-07-1891 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Franciscus op 't Einde en Maria hubertina Habets i.w.p. Anna Catharina Olivers).

Vd    Wilhelmus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 27-04-1668 te Obbicht, overleden op 24-11-1766 te Obbicht op 98-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus (Wilhelm) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IVc) en Mechteld N.N.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 13-10-1690 te Papenhoven-Grevenbicht. Kan ook in Obbicht zijn daar de pastoor geen getuigen heeft vermeld wat er op duidt dat het huwelijk meestal in een andere parochie gesloten is. Echtgenote is Elisabeth SCHRAGEN, 25 jaar oud, gedoopt op 27-09-1665 te Papenoven, overleden op 29-08-1715 te Obbicht op 49-jarige leeftijd, dochter van Anthonius (Thönis) SCHRAGEN en Sophia N.N.
Uit dit huwelijk:
   1.  Johannes SAVELKOUL (zie VIe).
   2.  Margaretha SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 26-12-1692 te Obbicht (getuige(n): Lambertus Savelkoul en Margaretha Schragen), overleden op 02-01-1712 te Obbicht op 19-jarige leeftijd.
   3.  Antonius SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 30-07-1695 te Obbicht (getuige(n): Arnoldus Schragen en Windelena Savelkoul).
   4.  Joannes SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 17-04-1698 te Obbicht (getuige(n): Joannes Demandt en Margaretha Geusen).
   5.  Lambertus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 19-11-1700 te Obbicht (getuige(n): Joannes Berben en Catharina Buskens).
   6.  Arnoldus (Aret) SAVELKOUL (Zavelcoull) (zie VIf).
   7.  Cornelia SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 02-07-1706 te Obbicht (getuige(n): Selis Golstijn en Margaretha Bollen), overleden op 21-01-1757 te Obbicht op 50-jarige leeftijd.
   8.  Antonius SAVELKOUL (zie VIg).

VIe    Johannes SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 07-09-1691 te Obbicht, overleden op 24-11-1766 te Obbicht op 75-jarige leeftijd. Obbicht den 20 Aprilis 1746 is voor ons Scholtis ende Schepens naer voorgaene puplicatie ende gedaenen kercken slagh, aen den meest biedenden voor dit jaar verpacht worden, naemens der gemeente, het graesgewas op Driessens Weerthe, sonder het houdt, of te daeraen het wenigste schaede te doen, op straf van 2 goltguldenen den schaede vergoeden, onder conditie dat den aenpachter tegen St.Joannes de helifte en de St.Remingii aen den Borgemeester Houb Bollen sal hebben te betaelen, ende voorst. inigeset het Weertjen boven Shillings Weertjen soo Jan Savelkoul in pachtinge heeft gehadt voor 10 gld. met eenen gulden ten hooghen. Jan Savelkoul offreert 10 gulden en is denselven verbleven. Zoon van Wilhelmus SAVELKOUL (zie Vd) en Elisabeth SCHRAGEN.
Gehuwd voor de kerk op 18-jarige leeftijd op 24-02-1710 te Obbicht (St.Willibrordus) met Oda WENMAECKERS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus (Guilielmus) SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 20-12-1710 te Obbicht (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Joanna Ponsin), d.o. Guilielmus (Wilhelmus) Savelkoul en Joanna Ponsin.
   2.  Anna SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 12-01-1713 te Obbicht (getuige(n): Antonius Gruyters en Maria Wennemaekers), overleden op 05-01-1761 te Berg a/d Maas op 47-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 04-09-1740 te Berg a/d Maas (St.Michael) met Johannes KÖRVERS, 30 jaar oud, gedoopt op 03-04-1710 te Papenhoven, overleden op 04-04-1760 te Berg a/d Maas op 50-jarige leeftijd.
   3.  Helena SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 25-02-1715 te Obbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en Maria Geusen), overleden op 22-02-1782 te Obbicht op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 33-jarige leeftijd op 27-11-1748 te Berg a/d Maas (St.Michael) (getuige(n): Sibilla Savelkoul en Agnete Simons). Dispensatie: 3 tio et 4 to affinitatis mixto gradu. Echtgenoot is Joannes JANSSEN.
   4.  Ida SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 10-03-1717 te Obbicht (getuige(n): Mathias Houben in wiens plaats Joannes Demandt en Oda Wennemaekers), overleden op 07-06-1798 te Berg a/d Maas op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 05-10-1744 te Berg a/d Maas (St.Michaël) (getuige(n): Wilhemus Peters en Maria Savelkoul) met Joannes DEMANDT (Demands), 33 jaar oud, gedoopt (RK) op 03-05-1711 te Obbicht (getuige(n): Theodorus Wenmaeckers en Maria Demandt), overleden op 02-01-1788 te Berg a/d Maas op 76-jarige leeftijd. Johannes verliet zijn geboorteplaats Obbicht, Hertogdom Gelre, en streek neer op Gulicks gebied te Berg a/d Maas, nauwelijks 4 kilometer zuidelijker. Vermoedelijk na de dood van koster Lambertus Bergers op 09-04-1749 te Berg a/d Maas, werd Johannes Demandt aangesteld als koster van de parochie St.Michaël van Berg a/d Maas.Het benoemingsrecht van het kosterambt in die dagen, was in Berg in handen van de pastoor van de parochie St.Michaël van Berg. Johannes bleef tot zij overlijden koster. Na hem vervulden nog vier generaties Demandt het kosterambt te Berg a/d Maas.
(bron:familie Demandt door Strijkers), zoon van Henricus DEMANDT, pachter landbouwer, en Maria WENMAECKERS.
   5.  Maria SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 13-09-1719 te Obbicht (getuige(n): Lambertus Peters in wiens plaats Joannes Demandt en Agnes Savelkoul in wiens plaats Elisabeth Craanen).
   6.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 06-03-1722 te Obbicht (getuige(n): Theodorus Peters en Oda Wennemaekers).
   7.  Johannes SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 23-09-1724 te Obbicht (getuige(n): Michael Ponsin en Anna Maria Peters).
   8.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 08-01-1726 te Obbicht (getuige(n): Lambertus Wennemaeckers en Hoelena Wennemaeckers).
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 25-01-1750 te Urmond (St.Martinus) met Henricus Mathias HENRICKS (Hendrix).
   9.  Sibilla SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 03-08-1729 te Obbicht (getuige(n): Henricus Spons en Sibilla Peters), overleden op 19-11-1813 te Papenhoven-Obbicht op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 20-07-1760 te Heer (rk) (getuige(n): Franciscus Coninckx en Sophia Ubachs) met Mathias UBACHS (Ubaghs), 29 jaar oud, gedoopt (RK) op 19-01-1731 te Heer (getuige(n): Godefridus Koninckx en Anna Brouwers), overleden op 23-08-1788 te Nieuwstadt op 57-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus UBACHS (Ubaach) en Ida KONINCKX.

VIf    Arnoldus (Aret) SAVELKOUL (Zavelcoull), gedoopt (RK) op 21-09-1703 te Obbicht (getuige(n): Leonardus Savelkoul en Maria van Dilsen), overleden op 12-10-1781 te Obbicht op 78-jarige leeftijd, zoon van Wilhelmus SAVELKOUL (zie Vd) en Elisabeth SCHRAGEN.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 27-11-1734 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Theunis Zavelcoull en Bettien Stans) met Catharina MOLENAERS (Mulleners).
Uit dit huwelijk:
   1.  Wilhelmus SAVELKOUL (Zavelcoull), gedoopt (RK) op 01-08-1735 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Antonius Zavelcoul en Elisabeth Gruisen).
   2.  Cecilia SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 29-01-1739 te Obbicht (getuige(n): Johannes Savelkoul en Elisabeth van de Weerdt).
   3.  Windela SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 09-08-1741 te Obbicht (getuige(n): Lambertus Wennemaekers loco Petrus Spee en Elisabeth Roodts loco Elisabeth Demandt).
   4.  Cecilia SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 02-10-1743 te Obbicht (getuige(n): Michael Gruten en Maria Kitsen loco Elisabeth van de Werde).
   5.  Henricus SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 19-08-1746 te Obbicht (getuige(n): Gerardus Henricus Gruijsen en Maria Molenars).
   6.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 08-07-1749 te Obbicht (getuige(n): Johannes Savelkoul en maria Elisabeth Roodt (Rootz)), overleden op 27-09-1837 te Urmond op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd met Hendrik GELISSEN, geboren ca 1750 te Urmond, overleden op 18-03-1826 te Urmond, zoon van Joannes GELISSEN en Elisabeth HOUTISSEN.
   7.  Nicolaus SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 11-11-1752 te Obbicht (getuige(n): Nicolaus Roodts en Maria Elisabeth Savelkoul).
   8.  Maria Catharina SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 28-12-1755 te Obbicht (getuige(n): Mathias Grussen en Catharina Kitzen), overleden op 14-04-1799 te Grevenbicht op 43-jarige leeftijd.

VIg    Antonius SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 07-04-1709 te Obbicht (getuige(n): Reinerus Houben en Helena Nijssen), overleden op 29-12-1783 te Obbicht op 74-jarige leeftijd, was van 1730 tot 1753 schepen van Obbicht en Papenhoven. Zoon van Wilhelmus SAVELKOUL (zie Vd) en Elisabeth SCHRAGEN.
Gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 03-11-1740 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Roetz en IJda Alagunda Roetz) met Elisabeth ROOTS (Roetz), overleden op 06-02-1774 te Obbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Maria Elisabeth SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 10-01-1742 te Obbicht (getuige(n): Petrus Spee en Catharina Schraegen).
   2.  Johannes Mathias SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 20-03-1744 te Obbicht (getuige(n): Johannes Matthias Knoops en Beatrix Roodts).
   3.  Petronella Cornelia SAVELKOUL (Savelkohl), gedoopt (RK) op 07-03-1749 te Obbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en Cornelia Rodt (Rootz)), overleden op 24-08-1808 om 08:00 uur te Berg a/d Maas op 59-jarige leeftijd, begraven te Berg a/d Maas.
Gehuwd voor de kerk op 17-jarige leeftijd op 08-05-1766 te Obbicht (St.Willibrordus) (getuige(n): Ludovicus Brewers, Nicolaus Notermans en Ida Wenmaeckers) met Petrus STOCKS.
   4.  Cornelia SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 28-03-1756 te Obbicht (getuige(n): Arnoldus Savelkoul en Agnes Cornelia Roosen).

Ve    Wilhelmus (Willy) SAVELKOUL, zoon van Wilhelmus (Wilhelm) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IVc) en Mechteld N.N.
Gehuwd met Elisabeth BERBEN.
Uit dit huwelijk:
   1.  Helena SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 03-06-1699 te Obbicht (getuige(n): Joannes Savelkoul en Wendelina Savelkoul), overleden op 04-06-1699 te Obbicht, 1 dag oud, d.o. Johannes Savelkoul en Wendila Savelkoul.
   2.  Maria SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 09-12-1702 te Obbicht (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Mechtildis van Dilsen), overleden op 01-01-1786 te Berg a/d Maas op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd voor de kerk op 30-jarige leeftijd op 27-11-1733 te Berg a/d Maas (St.Michaël) (getuige(n): Wilhelmus Savelkoul en Johannes Dijrix) met Sebastianus HOFFMANS, overleden op 04-05-1780 te Berg a/d Maas. Op 27-6-1795 overlijd nog een Sebatianus Hoffman in Berg a/d Maas.
   3.  Gertrudis SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 25-07-1705 te Obbicht (getuige(n): Johannes Demandt en Gertrudis Geusen).
Ondertrouwd op 14-10-1736 te Urmond, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 28-10-1736 te Urmond (NH) met Gört KITZEN, 23 jaar oud, gedoopt (Hervormd) op 12-03-1713 te Berg a/d Maas (getuige(n): Gerd Kitzen en Trengen Petiene), zoon van Lemme KITZEN en Idgen LENDERS.

IVd    Peter SAVELKOUL (op die Savelkoul), gedoopt (rk) op 28-09-1635 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Jan Harden en Getgen Schaeps), wordt in 1668 geneomd als Burgemeester van de Weerd (blz 149) Zoon van Theodorus (Dirick) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IIIb) en Catharina (Trienen, Trijn) RIJCKELEN.
Gehuwd met Barbara SCHAEPS.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 14-10-1657 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Savelkoull en Agnes Hamers).
   2.  Anna SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 14-12-1659 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Joannes Kunnen en N.N.).
   3.  Theodoricus SAVELKOUL, gedoopt (rk) op 07-01-1662 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Savelkoulle Guilielmus en N.N. Petronella, gehuwd met Simon Keocks (Cox)).
   4.  Jacobus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 02-08-1665 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hermanus Savelkoulle en Mechetildis Savelkoulle). Was in het jaar 1699 kapelmeester van de H.Kruiskapel te Grevenbicht.
Gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 25-04-1694 te Papenhoven-Grevenbicht (St.Catharina) (getuige(n): Joannes Driessen en Cornelia Harden) met Anna HARDEN, 26 jaar oud, gedoopt (rk) op 23-07-1667 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Hendrikus Driessen en Adeleidis Goldsteijn), dochter van Hendrikus HARDEN en Ida N.N,.
   5.  Matheus SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 03-07-1672 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Leonardus Scaeps en Metta Savelkoulle), overleden op 25-09-1702 te Grevenbicht op 30-jarige leeftijd.

IVe    Herman SAVELKOUL (op die Savelkoul), gedoopt (RK) op 10-09-1638 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Herman Savelkoulen N.N.), overleden op 30-11-1690 te Papenhoven-Grevenbicht op 52-jarige leeftijd. Op maandag 29 november 1666 werden op de markt in Susteren alle gezinshoofden uit de gerechtsgebieden Susteren, Born, en Grevenbicht bij elkaar geroepen om de Erfhuldigingseed af te leggen. De aanleiding tot de huldiging was het sluiten van het "Erbvergleich" van Kleef op 9 september 1666. Daarmee kwam een einde aan de strijd tussen de keurvorsten van Pfalz-Neuburg en van Brandenburg, over de erfopvolging in Gülick, Berg en Kleef.
Uit Grevenbicht kwamen als gezinshoofd de volgende personen met de naam Savelkoul.
1] Herman Savelkoull
2] Peter Savelkoull
3] Wilhelm Savelkoull
Op de lijst der zieken komt ook een Herman Savelkoull voor.
Het vermoedelijk dezelfde Herman Savelkoull die op 3 januari 1667 te Sittard de eed aflegd.
Deze Herman Savelkoull staat te boek als "Welche theils bettlegerig und anderen theils
In die tijd werd door de pastoors wel een doop- en huwelijks¬register bij gehouden maar geen overlijdensregister zodat het niet mogelijk is de sterfdata van een ieder te weten.
Ook werd bij huwelijk niet vermeld van wie de betreffende de kinderen waren zodat er bij twee voorkomende namen in een periode amper worden gezegd of men de juiste persoon heeft.

Op huiden den 12 januarii 1647, is persnlick voer mij ondersctrevene ende in presentie der geloefwerdigen getuigen naer genoemet gecompareer; Herman Savelkoul, kranck wesende maer noch tans sijn den vijf sinnen machtig, als selve was aen hem blijckende.
Der welke heeft uit sijnen puren vrijen wille, sonder persuasie offe inductie van iemanden geconstntetri ende consentret den hunersack.... ten einden sijden Jan van Erp toe behoerende voor die helft den kinderen van Wilhelm Leonardi Ruters ende de andere helft den kinderen van Andits ende Mechtild Leonarts; daar zij comparant verschenen, die douegter het geft, sullen mit proclamatie verhouegt; worden voor die Herren Scholtis ende schepenen tot Maseick: ende dat die penningen daer akte coemende sael mogen genieten Agnes sijne huijsvrouw tot alimentacie sijnder kinderen, ingeval zij comparant dem diese fijets, ten...quamo aft te ...ende constueert Bartholomeus Brouwers present ende den last ... om den coper offt cooperse der selver huyseren, daer in te lichten ende te geve voer zes maal sijne comparantus prathe mochte..ende voort alles te doen ende .Delen als hij comparant selve present soude moegen offt comen doen; beloevende onder obligatie als naer recht te halden voer recht ende van werden, wes part sijnen verschrevenen swager skl.. Pelt werden.. dan sijne voerschrevenen huysvrouw diese penningen sal hebben.. hij van goed gelegoteerd heeft bij testament het welck hij hier mede ...... tusschen hem ende siijne comparants broeder Peter is gehandelt nopende de quitinge ende ....
Dat het testament opgericht is naer begeert dat doen selve testament sal volkomen effecie sorteren, aldus gesami op dagt ende dato beschreven. Ten presentie ende getuigen daer tot geroepen toen die ....den alden, ... Jacob op die wegen, Marten Mathi.. Van Dilsen,

... attestor
Martin Meex .... pastor

Zoon van Theodorus (Dirick) SAVELKOUL (op die Savelkoul) (zie IIIb) en Catharina (Trienen, Trijn) RIJCKELEN.
Gehuwd met Cecilia N.N. Overleden op 03-08-1715 te Papenhoven-Grevenbicht.
Uit dit huwelijk:
   1.  Catharina SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 16-04-1662 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Guilielmus (Wilhelmus) Savelkoulle en Joanna Kunnen).
   2.  Metta SAVELKOUL, gedoopt (RK) op 22-02-1671 te Papenhoven-Grevenbicht (getuige(n): Lambertus Savelkoulle en N.N.).

Homepage | E-mail


gemaakt met PRO-GEN 'Genealogie à la Carte' software