Genealogie familie Verdult
Nieuwe versie online. Huidige versie 21-09-2012

Parenteel  Grafisch PDF  English tree Contact

Ongeveer in 1999 ben ik begonnen met het uitzoeken van de stamboom van mijn naaste familie. De familie naam Verdult is een van de meest voorkomende namen in Bergen op Zoom en omstreken. Het onderzoek richt zich dan ook hoofdzakelijk tot op heden op dit gebied. Er zijn enkele uitwaaiers richting Zeeland, Breda, Belgie, Amerika en Nieuw-Zeeland gevonden. De stamboom is uiteraard nog lang niet compleet en vergt dan ook nog de nodige uurtjes graven in archieven en zoeken van contacten.

Alle tot nu toe bekende informatie heb ik voor de familie en geïnteresseerde inzichtelijk gemaakt op deze website. De informatie is ondergebracht in de parenteel van Adriaen Jacobus Verdult geboren te Antwerpen, hij is overleden in 1680 in Bergen op Zoom. Adriaen is gehuwd geweest met Marijke Carels en Maijke Pieters (overleden 1671 in Bergen op Zoom).

Alle hulp voor het verder uitwerken van de stamboom is uiteraard van harte welkom. Dus denk je deel uit te maken van een tak van de stamboom of heb je informatie van voorouders die nog niet voorkomen of informatie van andere aard die van belang kan zijn, neem dan contact met mij op.

Vlnr boven: Johannes Antonius (Jan) Verdult ; Anna Cornelia (Koos) Verdult; Philippus Johannes (Philip, mijn vader) Verdult
Vlnr onder: Johannes VerdultI; Johanna Dingena Hopmans

In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) moet ik er bij vermelden dat persoonsgegevens niet zonder meer publiekelijk inzichtelijk gemaakt mogen worden. Laat mij weten wanneer de gegevens niet op de site gepubliceerd mogen worden. De gegevens worden dan alleen in mijn privé bestand opgenomen. 

Alvast bedankt voor u moeite.

Een vergevingsgezinde vader.
Op 5 juni 1669 legde Adriaen Verdult, de vorster van de buitenpoorterij [deurwaarder, gerechtbode], een verklaring af voor de Bergse notaris Charles van der Mast. Adriaen Verdult deed dit naar aanleiding van de dood van zijn zoon Jacob, die als gevolg van een kroegruzie en daaropvolgend gevecht met messen, 8 maanden eerder op 22 oktober 1668 overleed. Jacob, gedoopt te Bergen op Zoom op 19 juli 1647, werd amper 21 jaar oud. (voetnoot 1)
In de eerste plaats stelde de notaris vast dat Adriaen Verdult, vorster van de poorterij deses Stadt, sieckelijk te bedde liggende nochtans sijn verstant en sinne over al te volle machtich [was]. Vervolgens gaf de notaris de aanlijding voor het opmaken van de akte: nopende [naar aanleiding van] het gevecht op den 21ste Octob. desverleden jaar 1668 op een foijr [kermis, feest] onder Moerstraten voorgevallen al waer sijn soon Jacob Verdult so seer is gequetst [verwond] geworden dat hij des anderen daeghe is comen te verlijden [overlijden] als mede nopende de schuldighinghe ten last van een Anthonij Prs. Neckers, jongeman tot Heerle.
Adriaen Verdult toonde begrip voor de verdachte Anthonij Neckers, die beschuldigd werd van het toebrengen van de dodelijke verwonding aan zoon Jacob. Bovendien ontlastte Adriaen Verdult de beschuldigde Antonij Neckers in zijn verklaring. Hij verklaarde namelijk: eerstens dat hij met voordracht ondersoeckt hebbende alle circumstantis van voorss [voorschreven, eerder genoemd] gevecht heeft ondervonden [vastgesteld] dat vele dronckaerts met messen gevochten hebben ende met alle sijns voorss. soon [onder andere ook zijn eerder genoemde zoon] boven de voorn.Neckers maer oock gehout [geslagen]. Het betrof dus duidelijk een grotere vechtpartij, waarbij niet alleen Jacob Verdult en Anthonij Neckers betrokken waren. Bovendien werd er ook geslagen. In de marge van de akte werd nog een detail opgenomen, dat Adriaen Verdult zich later nog herinnerde: namentlijck van de knegts int geval uijt sijnde geweert als bij de donkere avont alle mede gehoort te hebben dat hij Neckers in voorss. renconter [ontmoeting, gevecht] onder liggende.
In het daaropvolgende deel van de akte verklaarde Adriaen Verdult waarom naar zijn mening Anthonij Neckers niet schuldig kon zijn aan de eerder genoemde doodslag. Hij ging verder: dat meer mensen hebben geslagen soo seer dat hij Neckers onder liggende ende sich werende conde [...] beroerende waer omme oock mede andere als voorn. [voornoemde, eerder genoemde] Neckers met de dootslach beschuldicht worden [konden].
Als tweede punt ter ontlasting van Neckers aan dat Jacob op dat moment behoorlijk veel gedronken had: ende hoewel hij, Neckers, privatelijck [personelijk] bij sijne soon beschuldicht wordt soo verxlaerde hij attesstant [persoon die een verklaring aflegt] tselver nochtans aen hem geschiette zijn terwijl hij droncke was ende alvoorns bij [door] sijn moeder ondervraeght sijnde of Pieter de Scheerders soon dan antwoorde daer mede de voorn. Anthonij Neckers hem tselve gedaen waer op hij gequetst simpel antwoorde ja. In eerste instantie bevestigde Jacob dus dat Anthonij Neckers de persoon was, die hem neerstak. Echter een hals uur voor zijn dood vertelde Jacob een ander versie van het gebeurde. Adsriaen Verdult verklaarde dat daer hij aen dender zijnde sijnde nu gecomen tot omtrnt een half uur voor zijn doot verclaerende mett de noorn. Anthonij Neckers noijt enighe woorden oft questie gehadt te hebben, maer wel met eenen anderen van het voorss. gevecht welcke oock naemaels vant gevecht was.
Als laatste onlastende feit voor Anthonij Neckers voerde Adriaen Verdult aan dat Neckers gezien het verloop van het gevecht ten bloed aan zijn kleding gehad zou moeten hebben, aangezien hij bij de fatale steekpartij onder lag: ten andere considerende dat voorn. Anthonij Neckers int onderleggen niet int minste is bebloet geworden twelke nootsaekelijck soude moeten sij, soo sijns voorn. daenmaels [op dat moment] de wonde gecregen hadde.
Blijkbaar beruste de arrestsatie van Anthonij Neckers op een eerder getuigenverklaring van Adriaen Verdult. Hij moest echter grond van fijten tot de conclusie komen dat Neckers het ten laste gelegde niet gepleegd kon hebben. Adriaen Verdult was zich dit bewust en het laatste gedeelte van de akte bestond dan ook uit een spijtbetuiging aan het adres van de beschuldigde Anthonij Neckers: om welcke voorn. redenen verclaerde de attestant leet te zijn [te spijten, te betreuren] dat hij oijt op de voorss. Neckers presumpties [verdenkingen] gehaedt heeft die hij gelooffde [beloofde] voortaen niet [meer] te sullen hebben ende te re...schen [de akte is hier beschadigd en slecht leesbaar] dat A... Neckers voor den geheel wereldt mochten diet verclaert worden gelijck hij attestant als van sijne huijsinghe hem verklaerde.
Aan het einde van de akte werd nog een bijzondereid gemeld, die aangaf dat Adriaen Verdult zich echt schuldig voelde. Hij bleek de moeder van Anthonij Neckers gevraagd te hebben bij het afleggen van de verklaring aanwezig te zijn: [Adriaen Verdult] segt deses speciaal te hebben willen doen in de presentie [in het bijzijn] van sijns moeder als haer to dien sijnde expres ontboden hebben.
Adriaen Verdult overleefde zijn ziekbed. Hij overleed enkele jaren later tussen 1676 en 1680. Als vorser van de poorterij werd hij opgevolgd door zijn tweede zoon Jan. Deze Jan noemde zijn enige zoon Jacobus.

1: Het Markiezenhof Historisch Centrum, Notarieel Archief, inv.nr. 206, akte 17, 5 jun. 1669 (Notaris Charles van der Mast)

Gepubliceerd in het kwartaalblad van de geschiedkundige Kring van stad en land van Bergen op Zoom, 41ste jaargang, maart 2011, blz. 45. Geschreven door Frank Wierckx.


Versie geschiedenis:
13-01-2012 na verlies van backup compleet nieuwe versie
13-03-2012 toegevoegd bevolkings registers Bergen op Zoom:
      gezinskaarten 1920-1938
      verwijskaarten 1920-1938
      geboorte registers 1811-1911
      huwelijks registers 1811-1936
      overlijdens registers 1811-1960.

Marcel Verdult

M.P.J.M. Verdult
Antwerpsestraatweg 152
4615 AW Bergen op Zoom
Tel:
0164 242490

Voorouders.net - Hier begint uw stamboom...