. . .  D R O M E N  . . .

Tsoenang-tse, een TaoÔst uit het China van de 3de eeuw  v. Chr., droomde eens dat hij een vlinder was, 
van bloem tot bloem fladderde over een zonnige lenteweide. 
Plotseling werd hij wakker. 
Was hij nu een mens die gedroomd had dat hij rondfladderende vlinder was of . . . . .  
was hij een vlinder die droomde dat hij een ontwakende mens was?

De Chinese filosoof in het bovenstaand verhaaltje ontwaakt en 
- zoals het een filosoof betaamt - 
draait hij de vraag om. 
Is de werkelijkheid soms bedrog? 
Hoe kom ik erachter dat ik geen vlinder ben die droomt 
maar dat hij een ontwakend mens is?

Eeuwenlang hebben filosofen zich over dit dilemma gebogen: 
"Hoe stellen we vast wat we van de werkelijkheid weten?"  
Zij mijmeren over de eeuwigheidswaarde en universele geldigheid van die kennis - 
hoe anders zou je het verschil tussen waarheid en bedrog kunnen kennen?

Intussen gaan praktisch ingestelde mensen gewoon door met het verzamelen van kennis 
over de werkelijkheid door middel van hun zintuigen. 
Dat die kennis altijd gebonden is aan het denken en voelen van het waarnemend individu is voor hen absoluut geen bezwaar. 
Ook al ontbreekt dus een echte objectieve maatstaf, in de praktijk kunnen we met onze kennis heel goed uit de voeten. 
We kunnen andere mensen iets uitleggen, hun koude voeten voelen in het donker, een auto besturen, bruggen bouwen enzovoort. 
Van kindsbeen af leren we kennis te vergaren, vooral door het benoemen van alles om ons heen,
door taal dus en het gebruik van ons geheugen, we leren wat we ermee kunnen doen.

Hetzelfde geldt voor dromen. 
Dromen zijn geen bedrog, maar een subjectieve werkelijkheid, zij het van een andere orde. 
De vaak vreemde droomwerkelijkheid kunnen we in een wakende staat leren kennen 
door hem opnieuw te ervaren en te benoemen. 
Precies zoals we het doen met de "gewone" werkelijkheid.

Dromen  en  waken  hebben dus veel van elkander weg. 
Het zijn beide toestanden van de subjectief beleefde werkelijkheid. 
De grenzen tussen droom en waaktoestand zijn vloeiend. 
Tsoeang-tse bleef nog even in dat grensgebied verwijlen - hoewel hij wakker werd, 
waande hij zich nog even een vlinder. 
Maar ook Tsoeng-tse zal niet lang in het nevelige gebied tussen dromen en waken zijn blijven steken. 
Na enig hoofdschudden en een plens koud water 
zal hij tot de orde van de dag zijn overgegaan.

Wat Tsoeang-tse meemaakte, overkomt ons allemaal wel eens. 
Soms dromen we zo echt dat na het ontwaken de droomtoestand nog als 
een sluier over je heen blijft hangen en je gewoon niet weet waar of wie je bent. 
Vaak ook komen in de loop van de dag flarden van die droom plotseling 
ons wakend bewustzijn weer binnenwaaien - om even snel weer te verdwijnen. 
De versmelting van droom en werkelijkheid is iets waar wij maar zelden bij stilstaan, 
het is een verschijnsel dat we door het leven meedragen als een oude vertrouwde winterjas. 
Dromen zijn vaak even alledaags als de werkelijkheid.

 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat de meeste mensen 
niet zozeer dromen van hele rare dingen, neen, mensen dromen meestal juist van hele normale dingen, 
zoals van auto's en mensen. Maar het is een ander soort werkelijkheid. 
De kunst is om die zo goed mogelijk te verstaan, 
met name omdat die droomwerkelijkheid kan fungeren als een sleutel tot de toekomst.

Hier worden enkele tips gegeven voor een nieuwe omgang met dromen. 
Je zult de eeuwenoude kunst van de droomuitleg leren kennen en waarderen. 
Mensen die menen dat ze nooit dromen, zullen door enige concentratie merken dat ook zij 
iedere nacht worden "bezocht" door dit fenomeen, dat onmisbaar is 
voor de instandhouding van onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. 
Dromen zijn er om ons te helpen en te stimuleren. 
En dat lukt des te beter naarmate we de taal die de dromen "spreken", beter beheersen.

Je zult merken dat je met een beetje aandacht voor je dromen, en eventueel die van anderen, 
al gauw meer open zult staan voor de wisselwerking tussen 
de diepten van je onbewuste binnenwereld en het oppervlak van je bewuste buitenwereld, 
tussen de droomwerkelijkheid en de alledaagse werkelijkheid.

Voor 
Droombeeldbetekenissen van A t/m Z

 naar beneden scrollen


Dromen
hebben  een  betekenis

 

Door de eeuwen is men er van uitgegaan dat dromen een bepaalde betekenis hebben. 
Overal en in alle tijden lijken mensen dan ook gefascineerd te zijn geweest door de droom. 
Bij natuurvolkeren was en is de droom een bewijs voor het bestaan van de ziel, 
die 's nachts zijn eigen weg gaat. 
Ook uit oudste geschreven bronnen spreekt al een levendige belangstelling 
voor de droom, die vaak wordt gezien als 
een manier van omgaan met hogere machten.

Tegenwoordig nemen de meeste psychologen het volgende standpunt in 
wat betreft de betekenis van de dromen.  
Zij vertellen ons aan de ene kant iets over onze onopgeloste problemen en onvervulde verlangens; 
ze liggen in het verlengde van ons nabije ťn ons verre verleden. 
Aan de andere kant werpen ze licht op de toekomst, 
ze waarschuwen ons voor gevaren en vertellen wat we moeten doen. 
Als dit laatste aspect overheerst, is er sprake van toekomstonthullende dromen.

De toekomstonthullende dromen kunnen worden ingedeeld in velerlei soorten, die alle gemeen hebben, 
dat ze iets zeggen over de toekomst - of ze nu uitkomen of niet. 
Dat zijn o.a. de aankondigende-, de vooruitziende-, de belovende-, de voorspellende-,  en de vooruitziende droom. 
Allemaal zijn het wegwijzers die we naar believen kunnen raadplegen of negeren.

Eťn van de bekendste voorbeelden komt uit de Bijbel, namelijk de droom van de Farao 
over de zeven magere- en de zeven vette jaren, die hem door Jozeph werd uitgelegd. 
Bekend is ook het verhaal van Karel de Grote die in zijn droom opdracht kreeg 
om het aan zijn Leenman Elegast aangedane onrecht goed te maken. 
Of in de moderne tijd het tragische einde van twee Amerikaanse presidenten: 
Lincoln droomde zelf hoe hij door een aanslag aan zijn einde zou komen 
en de droom op John F. Kennedey bleek achteraf door een vrouw te zijn gedroomd en aangekondigd. 
En zo zijn er meer voorbeelden.

 

 

Uw eigen droom - dagboek

 

 


 

Dromen kun je zien als een soort geheimtaal die te ontraadselen zijn als je maar 
beschikt over een sleutel. Die sleutel werd van oudsher verstrekt door de zogenaamde 
droomboeken, die in de Oudheid door geleerden en zieners dagelijks werd geraadpleegd. 
Voorbeelden zijn het Babylonisch-Assyrische Droomboek, het Joodse Droomboek uit 
de Babylonische Talmoed, het Romeinse Droomboek van Pascalis Romanus of 
het Groot Egyptisch Droomboek.

 

Droomuitleggers stonden in hoog aanzien en werden door vorsten vaak 
betrokken bij belangrijke beslissingen. 
Ook in de moderne tijd wordt, zelfs door regeringsleiders, 
veel meer van de diensten van deze mensen gebruik gemaakt 
dan wel bekend is bij de buitenwacht.

 

De kern van een droomboek is een alfabetische lijst van dingen waarvan je kunt dromen, 
gevolgd door een verklaring van de betekenis daarvan. 
Droomboeken zijn door de eeuwen heen "bestsellers" geweest: 
mensen willen graag weten wat ze te wachten staat of ze zullen winnen of verliezen. 
Exemplarisch voor het genre is de Oneirocritica, " de Kunst van het interpreteren van dromen ",  
van de Italiaanse geleerde Artemidorus uit de 2de eeuw n.c.  
Zijn boek werd in vele talen vertaald en links en rechts ijverig nagebootst door een groot aantal schrijvers.

 

Een andere, bijzondere originele en indertijd zeer populaire studie over waarzegging 
door middel van dromen dateerde uit de 9de eeuw, het is het Griekse Droomboek van Nikephoros 
(letterlijk: hij die de overwinning brengt), monnik, geschiedschrijver en patriarch van Constantinopel.

Van dit Droomboek wordt beweerd dat de droomaanduidingen na al die eeuwen 
nog steeds niets van hun voorspellende kracht hebben verloren.

Of dat waar is kun jezelf toetsen aan de hand van de volgende greep uit het Nikephoros Droomuitleggingen. 
Is er niets van je gading bij, bedenk dan dat dat dit maar een voorproefje is, een eerste stap. 
Voor het grote werk is meer nodig, zoals je verderop zult lezen.

Kijk eens wat je ervaringen zijn met onderstaande droomuitleggingen. 
Raadpleeg je geheugen en probeer je oude dromen weer in herinnering te roepen. 

Begin nu met het vastleggen van je droommateriaal en bevindingen  
in je eigen droom - dagboek. 
Neem daarvoor niet zomaar een kladblok maar neem iets moois, 
bijvoorbeeld een schrift met een harde kaft.

 

Nikephoros wijst er allereerst op dat je kunt ingrijpen in je eigen dromen. 
Hoe je dat moet doen is iets wat je echt helemaal alleen, proefondervindelijk moet ervaren. 
Probeer te dromen, zegt hij, over wijn die wordt gemorst of over het wassen van je voeten. 
Dat kan namelijk het eind zijn van je problemen en gortdroog voegt hij 
er aan toe dat je problemen echt helemaal ten einde zullen zijn 
als je jezelf in je dromen als lijk ziet.

 

Van sommigen kun je maar beter niet dromen. Bijvoorbeeld als je droomt dat je 
zonder kleren over straat gaat, 
zul je binnenkort met financiŽle tegenslagen worden geconfronteerd. 
Als je daarentegen droomt van een slang in je bed of een brandend 
huis, dan zal je spoedig een geluk ten deel vallen. 

 

Ook het eten van versgebakken brood in je droom is een gunstig voorteken, 
terwijl het ontvangen van een geschenk juist duidt op ongeluk. 
Lachen in je droom betekent dat je huilend wakker zult worden. 
Dromen van een haan betekent dat je droom spoedig in vervulling zal gaan. 

 

Dat deze 9de-eeuwse patriarch zelf ook over een ver vooruitziende blik beschikte, 
kun je afleiden uit zijn aanduiding van een droom waarin je vliegt: 
dat wijst op een reis naar een ander land. 
Nu eerst nog een klein maar wel onmisbaar stukje theorie van de droomuitleg.

 

Droomuitleg

 

Een nuttig onderscheid bij het leggen van dromen is dat tussen het subjectieve en het objectieve. 
Naarmate je je langer bezighoudt met je dromen zul je dit onderscheid steeds beter als 
een fijnzinnige analytisch instrument leren hanteren.

We spreken van een objectieve droomuitleg als we de droominhoud niet symbolisch maar letterlijk dienen op te vatten. 
Als we bijvoorbeeld dromen van een broer, dan is dat ook onze broer. 
Daar hoeven we verder niets achter te zoeken. 
De droom zou betrekking kunnen hebben op vragen als: Ga ik goed met mijn broer om of andersom. 
Moet er misschien iets in die relatie veranderen?

In de meeste gevallen zullen we onze dromen echter subjectief moeten verklaren. 
"Een bekwaam droomuitlegger is hij, die gelijkenissen kan zien". 
Die woorden van de Griekse wijsgeer Aristoteles zijn nog steeds van toepassing. 
Ook wij, moderne mensen van de 21ste eeuw dromen voortdurend in gelijkenissen, 
dat wil zeggen: we dromen dingen die anders zijn dan dat waar ze in feite voor staan. 
Die dromen hebben een verborgen boodschap.

De broer uit het bovenstaande voorbeeld zijn we dan zelf. 
De broer is het symbool voor een bepaalde kant van onze eigen persoonlijkheid. 
Net zoals bomen, katten, treinen of wolken naar karaktertrekken van de dromer zelf kunnen verwijzen. 
Een kenmerk van dergelijke symbolen is dat ze meestal iets "schimmigs" hebben. 
In de droom zelf weten we vaak al niet zeker of het inderdaad onze broer is die aan ons verschijnt. 
Meestal gaat het dan ook om dingen die we liever niet willen weten: 
ondergewaardeerde positieve krachten en weggedrukte negatieve krachten.

Eerst moeten we dus zien te ontdekken hoe ons droombrein werkt, 
wat de taal is die onze dromen spreken. 
Iemand die goed thuis is in oude zegswijzen zal de moeilijke droomtaal 
sneller onder de knie krijgen. 

Het onbewuste, onze "droomfabriek", werkt namelijk met deze oude wijsheden 
die deel uitmaken van het zogenaamde "collectieve onbewuste" zoiets als de gemeenschappelijke ziel van de mensheid. 
Bestudering van sagen, sprookjes, mythen en legenden is in dit verband bijzonder nuttig. 
Gewapend met die kennis kunnen we vervolgens onze dromen veel beter verklaren en ervan leren.

Andermans dromen verklaren is uiteraard ook mogelijk, alleen weet de dromer zelf als enige of de verklaring, 
dat wil zeggen de boodschap van de droom, gunstig of ongunstig voor hem of haar zal uitpakken. 

Alleen de dromer is in staat om die boodschap toe te passen op 
persoonlijke omstandigheden en situaties - of om de boodschap te negeren. 
Onze dromen zijn niets meer of minder dan oorspronkelijke kunstwerken die we zelf scheppen. 
Ze zeggen iets over de scheppende krachten die in ieder van ons schuilgaan, 
krachten die we kunnen gebruiken om ook van ons leven een uniek kunstwerk te maken - ieder op zijn of haar eigen wijze.

 

HET  UITLEGGEN  VAN  DROMEN

    

    

De volgende instructies kunnen je zowel van dienst zijn bij het uitleggen van je eigen dromen als die van anderen. 
Hoedt je in het laatste geval voor overhaaste conclusies. 
Goed naar iemands verhaal luisteren is al heel wat ; het is een gave of talent 
waarvan waarzeggers bijvoorbeeld dankbaar gebruik maken. 
Alleen al het onder woorden brengen van een droom kan bij de ander tot plotselinge inzichten leiden. 

Raadpleeg, indien nodig, de bijgevoegde lijst van droombetekenissen. 
Vergeet echter niet dat het hier gaat om richtingwijzers, niet om kant-  en klare voorspellingen. 
Weersta de verleiding om de spontane uitingen van je onderbewuste onmiddellijk te etiketteren. 
Dromen zijn een permanent proces, een krachtige stroom die zich niet laat inperken. 
Noteer je conclusies in ieder geval in je droomdagboek.

1. 

Noteer elke dag het droommateriaal. Begin met sleutelwoorden. 
Sommige dromen onthoud je tot in detail, andere ben je gelijk "vergeten". 
Noteer dat laatste ook. 
Ook het proces van vergeten is een uiting van je onderbewuste.

2. 

Is er een verband tussen de verschillende onderdelen van een droom? 
Wat is de volgorde van de diverse elementen?

3. 

Nevelige gestalten zijn vaak "nieuwe" figuren in je droom. 
Doen ze ook iets wat "nieuw" lijkt?

4. 

Zijn de personen over wie je droomt in werkelijkheid ook zo? 
Is de droom misschien bedoeld als een voorbode van een (gewenste) verandering in onze relatie tot die persoon?

5. 

Probeer door te dringen tot de kern van de droomfiguren. Vergeet niet dat je het zelf bent die ze droomt. 
Op welke andere toekomstmogelijkheden wil die persoon(en) u wijzen?

6.
 
Hoe is de droomstemming? Ben je bang, blij of voel je niets?

7. 

Probeer de droomsituatie in beeld te brengen. 
Liefst in kleur, ook als je niet in kleur droomt.

8.
 
Seksuele beelden zijn niet per definitie seksueel bedoeld. 
Ze kunnen staan voor de menselijke scheppingsdrang in al zijn vormen. 
Die drang kan neerslaan in vernieuwing van je dagelijkse werkzaamheden of in het 
aanknopen of verbeteren van contacten met andere mensen.

9.
 
Probeer vast te leggen of het gaat om alledaagse, zuiver persoonlijke zaken 
(verandering in werk, relaties, de komende vakantie) of om zogenaamde oerbeelden, 
die betrekking hebben op een rijpingsproces. 
Het laatste klinkt moeilijker dan het in werkelijk is:  
als je er eenmaal bewuste aandacht aan geeft, zal je het verschil wel degelijk ervaren. 

Een belangrijk kenmerk van de laatste soort dromen is dat ze slechts zelden voorkomen. 
Ze vallen je als vanzelf op. 

Aan de hand van bijgaande lijst kun jezelf vaststellen hoe droomsymbolen afwisselend een 
meer alledaagse of een "oerbeeld, een mythische betekenis hebben. 

De oerbeelden hebben voorts meestal betrekking op het loslaten van oude patronen; 
zij verwijzen naar het onbekende - je toekomst. 
Probeer dat onbekende te verkennen, ook in je dromen. 
Bewust of zelf sturend dromen behoren tot de mogelijkheden.

10. 

Het komt heel vaak voor dat we onze dromen eenvoudig niet kunnen verklaren. 
Als dat meerdere malen achtereen gebeurt, moet je geduld oefenen. 

De kans is dan groot dat er opeens een serie dromen volgt die allemaal over hetzelfde gaan. 
Het zal in de meeste gevallen aantonen dat de dromer dan een nieuwe levensfase binnentreedt. 

Neem je dagboek nog eens door en probeer erachter te komen wat 
het verschil is tussen oude en nieuwe droomelementen. 
Kijk wat je wel en niet kunt veranderen in je leven.

 

 

Uitleg  voor  anderen

 

 

De volgende punten zijn vooral belangrijk als je de dromen van iemand anders krijgt voorgelegd. 
Als je daaruit iets wilt afleiden over de toekomst van de betrokkene, 
vraag dan eerst naar de persoonlijke omstandigheden van de dromer 
en probeer vervolgens (op papier of  in gedachten) een link te leggen met het droommateriaal. 

Uiteraard kun je je eigen dromen ook aan een dergelijke analyse onderwerpen

 

A. Wat zijn geslacht, leeftijd, beroep, behuizing van de dromer. 
Is het een in zichzelf gekeerd iemand of iemand die nogal naar buiten treedt? 
Is er sprake van lichamelijke gebreken?  Hoe is het gesteld met huwelijk of relatie? 
Wat is de wereldbeschouwing of religie? 
Hoe zijn de financiŽle vooruitzichten van de dromer?

 

B. Welke spontane interpretatie borrelt op tijdens het vertellen van de droom? 

Noteer die, samen met andere vormen van commentaar, op een apart vel, of in een andere kleur inkt.


C. Spontaan commentaar kan aanwijzingen  geven over elementen die in de droom juist ontbraken. 
Er kan sprake zijn van verborgen verlangens of weerstanden tegen veranderingen waarmee de dromer 
in de nabije toekomst zal worden geconfronteerd - in dromen of in wakende toestand.

 

Dromen onthullen vaak iets over de toekomst van de dromer. 
Naarmate we vaker de tekens en symbolen die we in de droom ontmoeten en die weten vast te houden  
noteren we in ons dagboek, en zullen we steeds beter gaan zien wat voor iets anders staat  (symbolische gelijkenissen) 
en wat we strikt letterlijk moeten nemen.

 

 

 

 Droombeeld-betekenissen  van  
A  tot  Z


   

A
Aanval: Een waarschuwing voor lichamelijk letsel of er is Geestelijke 
Bescherming nodig.

Aap: Slinks maar vermakelijk karakter. Vertegenwoordigt veelal de speel-
se, plagerige kant en staat voor een onvolwassen maar instinctieve wijze 
kant van het bewustzijn, dat naar expressie zoekt. 
De aap symboliseert ook een wilde doorratelende geest, die door meditatie 
tot rust gebracht kan worden.

Aarde: Grondbeginsel. Moederlijke geruststelling. De grondprincipes van 
het leven. De aarde symboliseert ook vruchtbaarheid en - net als water - 
het vrouwelijke. Op de grond zitten of liggen wijst vaak op het belang van 
een realistische aanpak en het ophouden met fantaseren. 

Kale grond: er dient zich een nieuw begin aan met nieuwe ideeŽn. De oude 
grond moet omgeploegd worden zodat er nieuw leven kan worden gezaaid.

Adelaar: Extreme ambities en overheersing. 

Adem: De kracht van het leven. 

Ademloosheid:  waarschuwt voor problemen met de gezondheid.

Afdalen: Normen verlagen. Graven in het verleden.

Afgelegen plaats: Naar een eiland of afgelegen plaats gaan weerspiegelt 
de behoefte om  alleen te zijn. Of de overtuiging dat de meeste problemen 
in het leven het gevolg zijn van de daden van anderen. 
Ervoor kiezen om op een eiland te blijven, geeft aan dat de dromer zijn 
ratio prefereert boven het ontdekken van de zee van het onbewuste.

Afgrond: Depressie. Tijd van beproeving. Val je erin?  Prima, 
je laat je eindelijk gaan. 
Wordt je erin geduwd, dan moet je oppassen.

Afrika:  Een hogere status. Onbekende nieuwe mogelijkheden.

Altaar: Zelfopoffering.

Amerika: Tweevoudigheid. Tweelingsituaties.

Amethist: Innerlijke rust.

Amulet: Teken van bescherming.

Anker: Enerzijds sterke gehechtheid aan een persoon of plek. 
Anderzijds mogelijkheid van verandering in je loopbaan.

Appels: Mogelijkheid op genezing en voorspoed. 
Een appel eten verwijst naar nieuwe verantwoordelijkheden. 
Seksueel verlangen.

Aquamarijn: Eeuwige geestelijke jeugd en blijvende vriendschap.

Arm: Betere tijden breken aan dank zij uw eigen inspanning of 
waarschuwing tegen teveel lichamelijke inspanning.

Armband: Vereniging en hereniging.

As: Herinneringen aan het verleden.

AustraliŽ: Jeugd en ongebreidelde mogelijkheden.

Auto: De drijvende kracht die de ambitieuze dromer naar zijn doel 
zal stuwen. 
Er staat je een reis langs ongebaande wegen te wachten.

Avond: Afgesproken tijd. Levensavond, ouderdom.

AziŽ: Mysterie en romantiek.


Baard: zie ook Haar. Kracht van eigen overtuigingen. Vermomming.

Baby: Het geesteskind van de dromer. 
Een nieuw begin met grote mogelijkheden voor de toekomst.

Bad: Moeilijkheden zullen spoedig weggespoeld worden. 
Een Geestelijke
Reiniging

Bagage: Je hebt de kans om ballast, bijvoorbeeld: 
remmende oppervlakkige eigenschappen overboord te gooien. 
Let wel op het verschil tussen dingen die je wel en niet verliest.

Bakker: Alles zal uiteindelijk goed aflopen.

Bal: Je zult jouw wereld op je eigen manier naar je hand zetten.

Balkon: Een gunstige uitgangspositie. Je hebt een goed overzicht. 
De nodige eerbewijzen zullen je ten deel vallen.

Ballet: Je loopt op je tenen. Wees voorzichtig als je een probleem 
hebt, maar wees ook gespitst op kansen om je vleugels uit te slaan.

Bank: Lichamelijke en geestelijke bronnen.

Barbecue: Onbegrensde sociale gebeurtenissen.

Bed: Welbehagen. Zin in seks. Kan ook verwijzen naar een komende verhuizing. 
Bij een brandend bed staan je huwelijksmoeilijkheden te wachten.

Bedelaars: Vraag om vergeving.

Bedrieger: Wees eerlijk tegen jezelf.

Beer: Rusland. Moeder Aarde. Een overweldigende kracht.

Beesten: Heraldische of mythologische dieren, vertegenwoordigen 
archetypische krachten.

Begraafplaats: Alle tegenspoed zal overwonnen worden.

Begrafenis: Als je jouw eigen begrafenis ziet dan is dat een geestelijke 
verheffing naar een ander niveau.  Geeft ook het einde van een 
levensfase aan waarover je enige tijd zult rouwen.
Kan ook wijzen op het onderdrukken van verlangens en trauma's. 
Een begrafenis van een onbekend persoon geeft het verstrijken van de 
tijd aan of de waarschuwing niet te veel emotionele banden aan te knopen.

Behekst: Onder de overheersing van iemand anders.

Beker: Levensbron, die de wateren van het Leven bevat. Het klassieke 
Freudiaanse symbool van vrouwelijke seksualiteit, maar een beker staat 
ook -  door associaties met de Arthur-legende over de Heilige Graal - 
voor de abstracte kwaliteiten liefde en waarheid.

Berg: Een doel in het leven, dat niet gemakkelijk bereikt wordt. 
Het beklimmen van een berg wijst op seksuele activiteit of begeerte, 
de mannelijke aspecten van het zelf of spirituele ontwikkeling.

Betovering: Invloeden van iemand of ergens vandaan.

Bevrijding: Het bevrijden van iemand geeft aan dat de dromer diegene 
belangeloos wil redden uit zijn psychologische gevangenschap. 
Het bevrijden van gevangen dieren heeft daarentegen vaker te maken 
met het bevrijden van emoties of oerkrachten van de dromer zelf.

Bezem: Geluk en op handen zijnde veranderingen.

Bibliotheek: Een bibliotheek staat voor de wereld van de ideeŽn en 
toegankelijke kennis. Afgeleid worden door andere bezoekers of het 
niet kunnen vinden van een boek geeft aan dat grotere concentratie 
of een scherper onderscheidingsvermogen vereist is.

Bijen: Oud symbool voor koninklijke opvolging. Geluksteken.

Bijenkorf: Activiteit, drukte en gemeenschappelijk werk.


Bijl: Ruzie tussen vrienden en bekenden. je krijgt onverwachte hulp.

Blad: Aan een boom betekent het een voorspoedig leven, maar op 
de grond moeilijke tijden.

Blind: Geestelijk onbewust.

Bloed: Psychische energie en levenskracht.

Bloeding: Verlies van energie, het verlies van levenskracht. 
Pas op voor ongelukken.

Bloemen: Individuele vervolmaking. Bloeiende mogelijkheden.

Bloemkool: Spoedige verbetering in familierelaties.

Bloesem: Geluk en tevredenheid, maar niet vanzelfsprekend.

Blootsvoets: Loop luchtig over een moeilijk probleem heen.

Boek: Een boek symboliseert wijsheid en ook het verstand of de 
biografie van de dromer. Een boek niet kunnen lezen betekent 
dat de dromer bewuster en geconcentreerder moet leven. 
Leer van ervaringen van anderen.

Bomen: Familiezaken in het algemeen.

Boog: Eenheid in de top. Promotie en realisatie van idealen.

Boogschutter: Een persoon die zijn bestemming kent. Ook iemand die geboren is 
onder het sterrenbeeld Boogschutter.

Boomgaard: De Hof van Eden. Verleiding en excessen.

Boot: Bestemming over de gladde of woelige wateren van het leven.

Borst:  Boezemvrienden. Nauwe relatie.

Bossen: Laat u door de details niet afleiden van uw doel.

Botten: Grondbeginselen.

Brand: Zelfveroorzaakte moeilijkheden. Pas op uw vingers niet te branden.

Brief: Onverwacht nieuws.

Brood: Je zult van harte  ( of met tegenzin ) 
het brood des leven met anderen gaan delen. 
Gaat het van harte dan valt je een onverwacht geluk ten deel.

Brug: Een verbindende schakel! zie ook Transformatie. Een verbindende factor.
Wellicht komt er een eind aan je gevoel van eenzaamheid.

Bus: Lot. Haltes betekenen rustperiodes en de noodzaak te overleggen 
in welke richting verder te reizen.
Buurman:  Ben  jezelf.
Cadeau: zie geschenk

Cape: zie mantel

China: Het land China vertegenwoordigt het Boeddhisme.

Christus: Volmaakte gemoedsrust. Goddelijke Bescherming.

Cijfers = getallen: Afspraken, verjaardagen en toekomstige en 
voorbijgegane gebeurtenissen.

Circus = rotonde: Pas op niet steeds in een kringetje te blijven draaien.

Cirkel: Het klassieke symbool van oneindigheid, de grote leegte, 
het onzegbare en het onkenbare. Een cirkel staat ook voor het 
vrouwelijke beginsel, vatbaarheid voor mysteries of een gevoel 
van voltooiing.

Clown:  Neem bepaalde zaken serieuzer. Een aspect van het archetype 
bedrieger, die met zichzelf de draak steekt om de pretenties en de 
absurde kanten van anderen aan de kaak te stellen.

Computer: De hersenen. Je zult in je werk te kampen krijgen met een 
kortstondige inzinking.


Dam: Geblokkeerde emoties.

Dans:
Je zult binnenkort te maken krijgen met een relatie.
Voorspel tot het bedrijven van de liefde.

Darmen: Toenemende problemen met spijsvertering. Meer zorgen.

Deken: Verstikkende bescherming.

Dief: Angst en onzekerheid.

Dieren: Menselijk instinct. Angst voor bepaalde schepsels duidt op 
tekort aan zelfkennis.

Dierenriem: Roem en fortuin zijn in evenwicht..

Dierentuin: De wereld, bevolkt met alle verschillende typen van de 
menselijke familie.

Dochter: Vrouwelijk aspect van het Zelf. Eeuwige jeugd.

Doden: Ontkenning van een onaanvaardbare karaktertrek.

Dokter: Een figuur met gezag om op terug te vallen. De zelf-
genezer in uzelf.

Dolk: zie ook mes. Pas op voor verraad en verbale steken in de rug.

Dominantie: Onderwerping kan een duidelijk erotische betekenis 
hebben en verlangens weerspiegelen waarvan de dromer zich niet 
bewust is. In een niet seksuele context wijst dominantie op onder-
drukte spirituele verlangens.

Donder: De waarschuwende stem van de Goden.

Donker: U wordt ergens over in onwetendheid gelaten. Depressie.

Dood: Het einde van een fase in het leven. Weg met het oude, voort 
met het nieuwe.

Doodskist: Er is geen ontsnapping uit een bepaalde situatie mogelijk.

Doof: Je kunt bepaalde dingen beter niet horen.

Doolhof: Het patroon van veel incarnaties. Gewoonlijk de vooruitgang 
die de dromer op onbewust niveau gemaakt heeft. Verdwalen in een 
doolhof verwijst naar de totale complexe verdediging die het bewuste 
ego heeft opgebouwd om onbewuste wensen en verlangens tegen te houden.

Doos: Te gesloten. Terugkerende emoties.

Dorp: Er is een goede grondslag, maar dat is slechts het begin.

Draad: Lot en karma.

Draak: Aardse energie. Archetypische oude kracht.
  Je beschikt nu over 
de kracht om de feiten van het leven onder ogen te zien.

Drank: Er is eenvoudige voeding nodig. Geestelijke behoefte.

Driehoek: Stabiliteit en bescherming.

Drijfzand: Pas op! Gevaar in het vooruitzicht. Geen fundament.

Dronken: Beneveld door eigen overvloed.

Druiven: Overvloed en welvaart.

Duif: Vredesteken. Stads- en plattelandssfeer.

Duifje: Een persoonlijk offer is nodig. Gewetensrust later.

Duivel: Kwade en slechte invloeden.

 


Echo: Imitatie van het gedrag of de mening van anderen.

Edelstenen: Goede voortekenen,  maar diamanten kunnen duiden op 
ruzie met een geliefde.

Eenhoorn: Een bron van zuiverheid, een teken van maagdelijkheid en 
symbool van onzelfzuchtige overtuiging.

Eieren: Nieuw leven of opbouw. FinanciŽle vooruitgang.

Eik: Een sterk hart. DruÔdeninvloed.

Eikel: Grote mogelijkheden in de toekomst. Familiegebonden.

Eiland: zie afgelegen plaats

Einde van de wereld: De val van een persoonlijk keizerrijk.

Ekster: Een zwart-wit, ja of nee situatie.

Elektriciteit: Een toevloed van energie.

Elfje: Een geest van de natuur. Een boodschapper in dromen.

Elleboog: Slapen in een vreemd bed.

Engel: Brenger van boodschappen, toenemende gezondheid en creativiteit.

Enveloppe: Een gesloten of een verzegelde envelop wijst op onvoorziene gevaren. 
Een open envelop betekent dat klare wijn zal worden geschonken.


Envelop: Gesloten of verzegelde envelop duidt op een onvoorziene gebeurtenis.
Een open envelop betekent dat klare wijn zal worden geschonken.

Erwten: Er zal spoedig een moeilijke keuze gemaakt moeten worden.

Eten: Een wanhopig verlangen naar vervulling en gemak. Voor Freud symboliseert 
voedsel de twee essentiŽle levensinstincten: zelfbehoud (hebzucht) en behoud van 
de soort (seks). De mond is volgens hem de primaire erogene zone en vasten en 
schransen zijn symbolen van resp.  onderdrukte en excessief uitgeleefde seksuele 
begeerten. Vruchten staan voor creativiteit (vrucht dragen) en zinnelijkheid en 
beloningen. Melk heeft associaties met gevoed worden en aardig zijn. Honing - 
in vele culturen het voedsel van de goden - is een symbool van gezondheid en 
tevredenheid.

Evenaar: Een goede balans. Duidt ook op de taille.

Examen: zie ondervraging.

Expeditie: Onderzoek alle mogelijkheden.

Ezel: Pas op om niet als drager te worden gebruikt van andermans problemen.

 


Fabels: Leugens.

Fabriek: Wereldse, zich herhalende gedachten.

Fancy Fair: Onverwachte meevaller.

Fee: Droomboodschapper van de natuur.

Feestdag: Dankbaar voor wat je bent en wat je bezit. 

Fluit: De panfluit. Magische trillingen.

Fluiten: Waarschuwing tegen gevaar.

Fiets: Succes na lichamelijke inspanning. Bezig je lotsbestemming te vervullen.

Film: Herhaling van het verleden.

Fluiten: Een waarschuwing. Magische trillingen. 

Fluweel: Je zult kennismaken met een ijzeren vuist,
misschien wel die van jezelf - in een fluwelen handschoen.

Fontein: Water van het leven. Genezing en jeugdigheid.

Fossiel:  Een bejaard of ouderwets persoon.

Foto: Vergelijkingen en herinneringen moeten geheim worden gehouden.

Fret:  Bescherm u tegen kwaadaardigheid.

 


Galopperen: Verwacht een snellere levensloop.

Gans: Bezittingen en kapitaal. Wees geen domme gans.

Garage: Bescherming. Voorzorgen voor veilige reis.

Gat: Een niet voorziene valkuil.

Gebed: Hulp is onderweg.

Gebedshuis: zie tempel.

Gebit: zie tanden en kiezen.

Geblaf: Waarschuwing voor naderend gevaar of moeilijkheden.

Gebochelde: Betere tijden in het vooruitzicht.

Geboorte: Een nieuw begin in het leven. Probeer opnieuw.

Gebouw: Huis van de Ziel. De gehele persoon.

Gebroken been of arm: Geeft aan dat de fundamenten van het leven bedreigd 
worden of dat de dromer bezorgd is over de veiligheid van dierbaren.

Geel: Zon en spoedige verlichting van lasten.

Geeuwen: Een uitweg is nodig voor een vervelende situatie.

Geest: Een schim uit het verleden, herinnering aan of de uiting van een overledene.

Geld: FinanciŽle zaken in het algemeen. Wijsheid en kennis. Geld oppotten wijst op zelfzuchtigheid of voorzichtigheid. 
Freud beschouwd het als een anale fixatie, maar het kan evengoed op onzekerheid wijzen. 
Om geld verlegen zitten of het niet kunnen vinden symboliseert een gebrek aan energie of tijd. 
Geld met anderen delen staat voor altruÔsme en grootmoedigheid.

Geschenk: Een ongepast geschenk geeft aan dat de dromer de aandacht van iemand niet wenst 
of verwijst naar deugden of eigenschappen die hij zichzelf onwaardig acht. 
Is de dromer de gever en niet de ontvanger, dan betekent het dat hij anderen 
zijn zwakke punten of ware aard duidelijk moet laten zien.

Getijden: Eb en vloed van emoties met betrekking tot externe gebeurtenissen.

Geur: Een psychische gewaarwording door de reukzin.

Gevangenis: Zelfopgelegde regels en beperkingen veroorzaken remming.

Geweld tegen de eigen persoon: Wordt de dromer aangevallen, dan wijst dat 
vaak op schuldgevoelens of het verlangen naar zelfbestraffing. 
Het geeft ook aan dat hij zich tegenover de buitenwereld te kwetsbaar of te beÔnvloedbaar opstelt, 
alsof externe krachten hem tot gelaten onderwerping dwingen.

Geweld tegen anderen: De dromer moet vechten om voor zichzelf op te komen 
of strijdt tegen ongewenste aspecten van zijn innerlijke of uiterlijke leven. 
Geweld tegen een kind geeft aan dat hij het kind in zichzelf niet wil zien. 
Geweld tegen een oudere man of vrouw wijst erop dat hij niet naar het verstandige advies van anderen wil luisteren.

Gezichten: Persoonlijkheden.

Gier: Een gemene mededinger wacht zijn kans af.

Giraffe: Wees niet nieuwsgierig.

Gist: Laat de natuur en tijd hun loop nemen.

Git: Deze zwarte steen kondigt moeilijke tijden aan.

Glijden: Dingen lopen uit de hand.

Glimlach: Dit kan een oppervlakkig teken zijn, maar de tijd zal leren.

God: Een persoonlijk concept van de schepper.

Gokken: Het is de juiste tijd om een risico te nemen.

Goochelaar: Verander uw plannen.

Golfbreker: Onderschat een mogelijk gevaarlijke situatie niet.


Gordijn: Er wacht je een groot visioen. Je staat je momenteel zelf nog in de weg.

Goud: zie ook sieraden. Teken van perfectie.

Goudsbloem: Symbool van Moeder - Godin.

Graan: Je zult succes oogsten.  Beloningen, behaalt uit eigen oogst. 
Lichamelijk en geestelijk zul je in topvorm verkeren.


Graf: Pas op voor emotionele onderworpenheid.

Grafzerk: Zelfwaardering.

Grapefruit: Een behoefte aan gezond voedsel en lichamelijke zuivering.

Gras: Grondbeginselen.

Grens: Een obstakel dat niet zo duidelijk is.

Greppel: BarriŤre die leidt tot zelfbescherming.

Griekenland: Mythe en mysterieus.

Groeien: Een hogere status in het algemeen.

Groen: Kalme, evenwichtige gedachten.

Groenten: Primaire behoeften die al te gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Grot: De onbewuste geest. Het verborgene. Een introverte persoonlijkheid. 
Gevangen door eigen reacties op het leven.

 

 

Haak: Stop met het zoeken naar complimenten. Een teken van gevaar.

Haan: Kraaiende haan betekent overwinning. 
Als hanen vechten, bereid u dan voor op familieruzies.

Haar: Seksuele krachten. Vaker nog symboliseert haar ijdelheid. 
Het scheren van het hoofdhaar wijst op de afwijzing van het wereldse. 
Vroeger dacht men dat dromen over kaal worden betekende binnenkort 
zijn hart te verliezen. Een flinke baard staat voor vitaliteit; een witte 
baard is het symbool van ouderdom, ervaring en wijsheid.

Haard: Het huis.

Haas: Een mystiek spoor.

Hagedis: Iemand lijkt gevaarlijk maar is het niet.

Hakenkruis: Een oud symbool van macht.

Hand: De hand van God. De Gevende. Lot

Handboeien: Uw handen zijn gebonden.

Handgranaat: Een waarschuwing voor een gevaarlijke en 'explosieve' situatie.

Handschoenen: Veiligheid met een zweempje negativiteit.

Handtas: Privťgedachten en persoonlijke bezittingen.

Handtekening: Alles zal onthuld worden en er zal een waas van geheimzinnigheid zijn.

Harnas: Dikke kleding of een harnas dragen geeft aan dat de dromer 
een te defensief leven leidt. Met meer zelfvertrouwen en openheid is 
zo'n extreme bescherming tegen de buitenwereld niet nodig.

Harp: Harmonie.

Hart: IntuÔtie, inspiratie en wijsheid. 
Het hart heeft het archetypische betekenis van het centrum van het 
emotionele leven en is het symbool van de liefde.

Harten-aas: Succes in de liefde en met vriendschap.

Haven: Schuilplaats voor de stormachtige levenszee.

Heg: BarriŤres en beperkingen.

Hei: Welverdiend geluk.

Heilige: Bewaarengel en bescherming.

Heks: Ontevredenheid over personen en omstandigheden.

Hel: Een erg slecht vooruitzicht.

Helikopter: Praktische idealen en ambities.

Helling: zie ook berg. De tamelijk vaak voorkomende droom waarin 
we tegen een dalende roltrap, een gladde helling of ladder moeten 
klimmen, geeft aan dat we op een bepaald gebied geen vooruitgang 
boeken en moeten stoppen of een betere manier zoeken.

Hemel: De verlangens van het hart.


Herfst: Het wordt tijd dat je de stoute schoenen aantrekt. 
Je moet risico 's durven nemen. Succes zal je dan ten deel vallen.


Hert: Een vrijgezel.

Heuvel: Een doel of ambitie dat/ die moet worden bereikt.

Hitte: Overdreven energie moet bijgestuurd worden.

Hoed: Herkenning en statussymbool.

Hoef: Pas op voor bedriegers en leugenaars.

Hoefijzer: Symbool van de Godin Maan. Succes.

Hond: Een vriend. De dingen die in een mens de over-  of onderhand hebben. 
De hond staat voor trouw - en de behoefte aan bescherming en vriendschap - 
of nauwelijks 'getemde' wildheid. Is de hond van een bekende van de dromer, 
dan kunnen de gevoelens van die persoon overgegaan zijn op de hond of anderzijds de hond in de pot vinden.

Honger: De dringende noodzaak te begrijpen. Onvrede.

Hongersnood: Bereid u voor op moeilijke tijden in de toekomst.

Honing: Zoetheid en liefde.

Hoofd: Weerstand, logica en kennis.

Hoogte: Het leven moet van een hoger standpunt bekeken worden.

Hooi: Succes in uw liefdesleven.

Hoorn: Seksuele krachten en verlangens.

Horloge: zie ook klok. De tijd loopt door. Verspil geen tijd.

Hotel: Symbool van tijdelijkheid. Wijst op een overgangsperiode 
in een relatie of een verandering in de eigen identiteit of zelfs 
het verlies ervan.

Huis: Huis van de ziel. Het huis staat vaak voor de dromer of de 
dingen die zijn leven stabiliteit en richting geven. Lege of donkere 
ramen symboliseren het verdwijnen van een geliefde persoon en het 
verlies van vitale aspecten van het bewustzijn van de dromer. Een 

niet afgebouwd of slecht onderhouden huis betekent dat aan bepaalde 
geestelijke of lichamelijke tekortkomingen moet worden gewerkt.

Hut: Eenvoudige eenzijdigheid.

Huwelijk: Staat vaak voor de vereniging van tegengestelde, maar 
complementaire delen van het eigen wezen en de belofte van toekomstige 
vruchtbaarheid. In archetypische zin is het symbolisch 
voor de eenwording van de fundamentele, creatieve levenskrachten 
van de dromer: mannelijk en vrouwelijk, rationaliteit en verbeelding, materie en geest.

 


Idool: Plaats niemand op een voetstuk.

IJs: Totaal gebrek aan emotionele gevoelens.

IJsberg: Pas op voor wat zich onder de oppervlakte bevindt.

IJspegels: Zorgen zullen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

IJsvogel: Verwacht snel een verandering.

Icoon: Gewijde voorstelling van iemand.

Impotentie: Krachteloos en hulpeloos.

Inbrekers: Een aspect van het Ik, dat betere deugden overschaduwt.

Incest: Ongezonde emotionele relatie.

Inenting: Emotionele en lichamelijke bescherming tegen tegenstander.

Ingewanden: Waarzeggerij en tovenarij.

Inkt: Schrijven in inkt betekent dat je duidelijk maakt waar je voor staat. 

Inktvlek:  betekent dat er - grotendeels door jezelf veroorzaakte -  
moeilijkheden dreigen.

Insecten: Kleine ergerlijke moeilijkheden komen op je pad.

Iris: De bloem, die de godin Iris, de boodschapper van de goden, vertegenwoordigt.

Ivoor: Verzorgd, maar pas op voor eenzaamheid.

 


Jade: Vertrouw niet op de meningen van anderen.

Jas: Je zoekt en vindt de bescherming tegen de hardheid van de wereld.

Jasmijn: Er zal een kentering optreden in het functioneren van het 
vrouwelijk element in je lichaam - geest.

Jeruzalem: Eeuwige hoop.

Jezus: Goddelijke zegen en bescherming.

Joker: Laat u niet misleiden door naÔef gedrag.

Jong: Leven en energie geven hoop voor de toekomst.

Jongen: Jeugdigheid. Genezende energie.

Jury: De meerderheid heeft altijd ongelijk.

Juwelen: Rijkdom van de geest.


Kaarten: Speelkaarten verbeelden het spel van het leven. 
Postkaarten duiden op een binnenkort te verwachten boodschap.

Kabouter: Een element van de aarde. Beschermer van het huis en persoonlijk bezit.

Kade: Benut de stilte voor de storm.

Kalender: Zorgen om toekomstige gebeurtenissen,
scheur je een blad af dan verdwijnen je zorgen.

Kalf: Uiteindelijk succes.

Kalkoen: Holle vaten klinken het hardst.

Kameel: Verwacht iets ongewoons te zien.

Kamer: Een bijzonder aspect van een persoon. Een kamer in het huis van de ziel.

Kanaal: Verbonden met geboorte en bevalling.

Kanarie: Een boodschap van geluk binnen zekere grenzen.

Kangaroe: Ontwijkend, rusteloos persoon.

Kanker: Angst voor ziekte. Een persoon geboren onder het teken van de kreeft.

Kannibaal: Zelfvernietiging.

Kant: Een geheime liefde.

Kantoor: Het archief van het geheugen in het huis van de ziel.

Kapelaan: Zelfgenezende kracht.

Kapitein: Een hogere status, maar ook een hogere verantwoordelijkheid.

Kapper: Pas op voor snel handelen en verlies aan energie.

Kasteel: Mijn huis is mijn kasteel.
Huis van de ziel.

Kat: Zesde zintuig.
Vooral een zwarte kat kan wijzen op toekomstig geluk. 
De kat is ook symbool voor de intuÔtie.

Kathedraal:  Hoge en edele idealen.
Huis van de ziel. Bescherming. 
Grote idealen en sterk geloof. Uitnodiging voor een bruiloft.

Kelder: Angst en duistere gedachten. De kelder in het huis van de ziel. 
De kelder staat voor het onderbewustzijn: een bron van angsten maar 
ook voor vernieuwing. Laat je niet beknotten in je mogelijkheden. 

Kelner: Dienstbaarheid aan anderen.

Kennel: Aan huis gebonden.

Kerk: Geloof, hoop en liefde. Huis van de ziel.

Kermis: Oppervlakkigheden. Zorgeloos geluk en gemak.

Kevers: Geheimzinnige invloeden.

Kikker: Verandering van karakter.

Kinderen: Waar leven is, is hoop.

Kippen: Een zwarte kip betekent een persoonlijk offer. Een witte kip betekent succes.

Kist: Vondst van een schat.

Klap: Oppassen.

Klaveraas: FinanciŽle zekerheid.

Kleren: De persoonlijkheid, faÁade dat aan anderen getoond wordt.

Klimop: Gevoelige volharder.

Klip: Gevaar en hindernis.

Klok: Het is later dan u denkt. Een waarschuwend teken.
Iedere seconde telt, 
zowel in vreugde als verdriet. Je kunt dit opvatten als een aanmaning, 
als je die aanvaardt staat je een groot geluk te wachten.

Klop: Wees voorzichtig. Onverwacht bezoek. Geklop horen betekent dat er een belangrijk contact gemaakt is.

Kluizenaar: Wees meer gesloten.

Knielen: Heb respect voor anderen.

Knoflook: Bescherming tegen lichamelijke ziekten.

Knoop: Verwarde emoties dienen ontward te worden.

Knopen: Gebruik uw intelligentie. Een verloren knoop waarschuwt voor teveel uitgave.

Koe: Domheid.

Koekjes: Goede herinneringen.

Kogel: Een waarschuwing voor verbale scherpschutters.

Koken: Er worden plannen gemaakt en ten uitvoer gebracht.

Kolen: Een voorraad van grote potentiŽle kracht en energie.

Komeet: Pas op voor komende problemen en ongelukken.

Komkommer: Herstel van een ziekte.

Koning: Beschermer, bewaker en het hoogste mannelijke principe.

Koningin: De bovenmachtige moeder. De godin.

Kooi: Gekooide dieren betekenen een verbod. Beperkingen.

Kool: Vegeterend, wachtend tot men door kan gaan.


Koor: Religieuze inspiratie en steun.

Koorzang: Een goddelijke boodschap.

Koraal: Pas bijzonder goed op bij reizen over water.

Krab: Een waarschuwing voor kwaadaardig gemanoeuvreer.

Kralen: Sociaal en persoonlijk succes.

Kreeft: Verlegenheid zal overgaan.

Kreupele: Geef hulp aan ieder die het nodig heeft.

Kristal: Mystiek en genezing.

Krokodil: Waarschuwing voor onderhands handelen.

Kroon: Roem, succes en erkenning.

Kruiden: Het leven bevat veel meer verrassingen.

Kruis: Bescherming. Archetypisch teken van christendom en de 
vier elementen van de schepping: aarde, vuur, lucht en water.

Kruispunt: Een belangrijke beslissing moet spoedig genomen worden.

Kudde: Behoud uw eigen identiteit.

Kuikens: Ambities terugschroeven; projecten zullen moeilijk 
van de grond te krijgen zijn.

Kunstenaar: De creatieve kant van de dromer.

Kurken: Problemen zullen onder controle worden gehouden.

Kus: Uit velen gekozen voor een speciaal doel.

Kwaad: Slechte vernietigende invloed.

Kwartet: De vier elementen.


Labyrint: Het is essentieel een bepaald mysterie op te lossen.

Ladder: De verbinding tussen het bewuste en het onbewuste.

Laden: Persoonlijke afdeling van de geest. Positieve gedachten.

Lam: Opgenomen worden in esoterische mysteries.

Lamheid: Langzame vooruitgang wegens hindernissen.

Land: De omgeving.

Landhuis: Het geheel van lichaam, verstand en geest.

Lantaarn: Een hangende lantaarn is een waarschuwing; anders
betekent het dat iemand je welkom heet. 

Lawine: Een waarschuwing dat men door omstandigheden wordt overweldigd.

Leeuw: Een sterk en dapper persoon.

Leger: Tegenstand en gebrek aan ondersteuning.

Lelie: Teken van onschuld, ongerept.

Lente:  Nieuwe hoop, nieuw leven.

Lepel: Het is nodig uzelf te helpen en te verwennen.

Leraar: Zelfvertrouwen en de goeroe in jezelf.

Lezing: Verwacht verwijtend toegesproken te worden.

Licht: Je bent op de juiste weg. Spring wel niet te verkwistend om met je energie.

Lieveheersbeestje: Een klein succesje.

Lift: Een goed teken wanneer hij omhoog gaat, maar een slecht teken als hij daalt.

Lijk: Een futloos persoon en meeloper.

Litteken: Een emotionele wond uit het verleden is genezen, maar niet vergeten.


Lopen: Beloning na inspanning. Langzaam maar zeker wordt het doel bereikt.

Lucht: Inspiratie.

Luizen: Geef meer aandacht aan uw uiterlijke verschijning.

Lynx:  Een intelligent en kundig persoon.


Maan: Emoties zijn waardevol maar je moet ze leren beheersen. 
Gebruik de komende dagen vooral je verstand.


Machine: De kern van de drijvende kracht.

Madeliefje: Een teken van liefde en genegenheid. Eenvoudige vriendelijkheid.

Maden: Verwacht grote veranderingen.

Magneet: Sexappeal en persoonlijke aantrekkingskracht.

Man: In de droom van een vrouw betekent hij het mannelijke 
element in haarzelf; in de droom van een man is hij een ongedefinieerd aspect van zichzelf.

Mand: Een bewaarplaats in de geest waarin welwillendheid jegens anderen opgeborgen is.

Mantel: Teken van bescherming.

Marionet: Een waarschuwing dat iemand overheerst.

Markt: Kies zorgvuldig, maar er moet gekozen worden.

Marmer: Herinneringen aan het verleden.

Martelaar: Zelfopoffering, zelfvernietiging.

Masker: Pas op voor misleiding en bedrog.

Mast: Een richtingaanwijzer en teken van reizen in de toekomst.

Mat: Wees genuanceerd bij het praten over andermans zaken.

Medicijn: Gerechte straf.

Medium: Een " doorgeefluik " voor boodschappen uit de geest.

Meer: Voorspoedige vaart en gemakkelijker tijden in het vooruitzicht.

Meisje: Vrouwelijk, jeugdig aspect van jezelf.

Melk: Menselijke vriendelijkheid en steun.

Meloen: Gebeurtenissen zullen ten goede keren.

Mensenmenigte: Je zult betrokken worden met vele mensen en ook irritante beuzelarijen.

Mes: Hiermee gestoken worden betekent vijanden hebben.

Mest: Hergebruik van energie. Rijkdom en overvloed.

Metaal: Het koninkrijk van de aarde en van de dwergen.

Meteoor:  Een ernstige waarschuwing.

Microscoop: Er zullen ontdekkingen worden gedaan maar zijn voor jou niet zo belangrijk.

Middag: Een vastgestelde tijd. Middelbare leeftijd.

Mis: Genezing en toenemende energie.

Modder: De elementen van aarde en waarde; praktische en 
emotionele karaktertrekken; voor- en tegenspoed.

Moeder: moederlijke instincten, bescherming en medelijden. 
De Al-moeder. Vrouwelijke overheersing.

Moeras: Moeilijkheden en gevaren, die niet opvallen.

Molen:  Water- en windmolens duiden op een vredig leven in de toekomst.

Monnik: Een boodschapper in dromen. Het altruÔstisch Zelf.

Monster: Onredelijke angst.

Mos: Genezende krachten moeten onderzocht worden.

Mosterd: Niets is onmogelijk.

Mot: Geluk in de nacht.

Motorfiets: Lot. Het leven krijgt een behoorlijke vaart.

Muis: Het is nodig zich rustig te houden en voorlopig een kleine rol te spelen.

Munten: FinanciŽle verbetering te verwachten. Rijkdom aan ervaring 
zal blijvend voordeel brengen.

Museum: Oude herinneringen en oude vrienden.

Muur: Een obstakel, waardoor een goede beoordeling van de omstandigheden gehinderd wordt.

Muurbloemen: Overblijven.

Muziek: Harmonieuze muziek verbindt het lichaam met de ziel. 
Een kakofonie verstoort de gemoedsrust.


Naaien: Je moet het doen met wat er voor handen is.

Naald:Ga door met pogingen om te verbeteren.

Nacht: Een tijd om het rustig aan te doen, geef op en rust.

Nachtegaal: Er zit liefde in de lucht.

Natuur: Rust en stilte, ontspanning heb je  nodig want daaruit put je weer 
de energie om je dagelijkse leven weer op te pakken.

Nauw: Er zit niets anders op dan door te gaan.

Neef: Hulp van familie of goede vrienden.

Neger: Rijkdom en kleur zullen spoedig aan het leven worden toegevoegd.

Nek: Neem geen risico's.

Nest: Het ouderlijk huis. Geborgenheid. Bescherming tegen de grote slechte wereld.

Net: Er is een duidelijke val, dus pas op.

Neus: Vrienden komen opdagen als ze nodig zijn.

Neushoorn: Vanouds een sekssymbool. Ook een goede bescherming.

Nicht: Vrouwelijke steun in de familie.

Nieuwjaar: Wedergeboorte. Een nieuw begin met veel hoop voor de toekomst.

Nijlpaard: Zware emotionele invloed.

Nimf: Een natuurlijke geest en boodschapper van dromen.


Non: Medeleven en onzelfzuchtigheid.

Noot: Enorme mogelijkheden voor de toekomst.


Oceaan: Een groot reservoir aan mogelijkheden, positief of negatief, 
net waar jezelf voor kiest.


Oester: De wereld.

Offer: Breng zelf een offer.

Officier: Verwacht respect en een hogere status.

Ogen: De ramen van de ziel. Psychisch inzicht.

Olie: Breng niet twee principes of standpunten samen. Olie op het vuur gooien.

Olifant (symb.) Het aardse aspect van het Ik. Geheugen. Olifanten vergeten nooit.

Ongekleed: Persoonlijke geheimen kunnen onthuld worden tenzij ze goed bedekt worden.

Ongeluk: Een waarschuwing voor gevaar.
Wees voorzicht als je in het verkeer komt.

Ongelukkig: Een diepgewortelde angst die geuit moet worden.

Ontbijt: Viering van dank.

Onthoofden: Pas op uw hoofd niet te verliezen. Een dilemma tussen hart en hoofd.

Ontploffing: Verwacht een plotselinge schok of verrassing.

Ontvoering: Een waarschuwing. Plannen verlopen tegen de wil van de dromer in.

Onzichtbaarheid: Onopgemerkte mogelijkheden.


Ooievaar: Een nieuwe aankomst.

Oom: Een betrouwbare en ervaren vriend in tijden van nood.

Oorbellen: De drager zal een ongewone onderscheiding worden toegekend.

Oorlog: Conflict, agressie.

Oosten: Neem een passieve houding aan. Ontspan u.

OrchideeŽn: Hevige liefde.

Oren: Luister naar goed nieuws, maar negeer roddels.

Orgel: Religieuze normen.

Orkaan: Verwarring.

Orkest: Blijf in harmonie met uw naasten.

Ornamenten: Valse normen.

Ossen: Werelds en aards van nature.

Oude man: De ervaren, wijze ziel in jezelf.

Ouders: GeŽrfde eigenschappen en mindere kwaliteiten.

Oude vrouw: Het intuÔtieve, medelevende ziel in jezelf.

Overvloed: Emotionele en psychische rijkdom.

Overspel: Schuldgevoelens. Besmetten.

Opaal: Waarschuwing voor ongelukkige omstandigheden.

Operatie: Tussenkomst en inbreuk op privacy.

Opium: Pas op dat u niet misleid word tot nederigheid.

Opstijgen: Vooruitgang. Het vermogen om uit de problemen te komen.

 


Paard: Een vorm van energie. Paardenkracht.

Pad: De filosoof en zijn magische steen.

Paddenstoelen: Mystieke connecties.

Papegaai: Herhaaldelijke, waardeloze roddels.

Parachute: Een ontsnapping is mogelijk maar kan gevaarlijk zijn.

Paraplu: Schuil voor het leven met al zijn stormen.

Parels: Tranen van de godin Maan. Verdriet.

Parfum: Een gewaarwording via de reukzin.

Partijtje: Vermijd bepaalde organisaties en groepen.

Patroon: De tredmolen van het leven.

Pauw: Een waarschuwing. Pas op voor opscheppers.

Peetouders: Bescherming en welwillendheid.

Pen: De pen is machtiger dan het zwaard.

Perzik: Bitterzoete herinneringen.

Peterselie: Vrouwelijke dominantie.

Piano: Een middel om te kunnen communiceren.

Pijl: Door de liefde getroffen. Het doel is in zicht, schiet dus raak.

Pijn: Een waarschuwing voor lichamelijke pijn en problemen.

PinguÔn: Moeilijkheden in het verschiet.

Planeten: Alles is mogelijk. Alle ambities en levensdoelen zijn haalbaar.

Planten: Het leven zelf. Barometers van gezondheid en milieu.

Plastic: Kunstmatige gevoelens. Broze gedachten.


Ploeg: Geduld zal worden beloond.

Poeder: Pas op voor ondermijnd vertrouwen.

Poesje: Mogelijke ambitie.

Politie: Gezag, orde, wet.

Poort: De ingang naar andere dimensies.

Portefeuille: Mannelijke equivalent van damestasje. 
Persoonlijke overtuiging en gedachten.

Postpakket: Een verrassing.

Potlood: Geheimzinnigheid, rijkdom en gezondheid.

Predikant: Een teken van orthodox geloof.

Prei: Net als een ui, is prei een teken van goede gezondheid.

Put: Diep gevoel, bron van inspiratie.

Piramide: Egyptische invloed. Begin onderaan en werk aan jezelf.

Python: Teken van Pythia, een Griekse priesteres, en boodschapper in dromen.


Raam: Uitzicht op de toekomst. Ogen van de ziel.

Rabbi: Oudtestamentische invloed. Voorchristelijke boodschap.

Radio: Invloeden van buiten. Telepathische boodschappen.

Ram: Patriarchale overheersing.

Ravijn: Zie: afgrond.

Recept: Voorschrift voor een goede gezondheid.

Regen: Het wegspoelen van angsten en zorgen. 
Een verfrissend teken.

Rekeningen: Waarschuwing voor teveel uitgaven. 
Debet of credit in de bankrekening van het leven.

Rennen: Stop. Durf de waarheid onder ogen te zien.

Reptiel: Vervelend en onfortuinlijk persoon.

Reservoir: Voorraad van persoonlijke energie. 
De psychische batterij.

Restaurant: Voedsel en steun voor verstand en geest zijn nodig.

Reus: Een overweldigende persoonlijkheid. Gevoelens van minderwaardigheid.

Ridder: Hoffelijkheid.

Rij: Geduld is een deugd.

Rijkdom: Wijsheid door ervaring.

Rijst: Goed nieuws in de huislijke omgeving.

Ring: Een lange ononderbroken vriendschap. Huwelijk en verloving.

Ritme: Het levensritme bevat het geheim.

Rivier: De stromen van de wateren van het leven.

Roeien: Er is een gezamenlijke poging gedaan om een 
onderneming of fase van het leven tot een einde te brengen.

Roeiriem: Persoonlijke inspanning en leiding.

RŲntgenstraal: Er zijn ongeziene krachten aan het werk, er kunnen veranderingen worden verwacht.

Rook: Waarschuwing voor gevaar en moeilijkheden.

Rood: Belangrijkste drijvende krachten, zoals seks, ambitie, woede en geestelijke genezing.

Roodborstje: Een boodschap van een overleden geliefde.

Rode Kruis: Genezende krachten.

Rozemarijn:  Herinneringen.

Rozen: Liefdesboodschappen.

Ruitenaas: Succes met nieuwe ondernemingen, zaken en carriŤre.


Saffieren: Gebruik terughoudendheid, discretie en beleefdheid.

Salade: Terug naar de natuur en de eenvoud. Vermijd ingewikkelde dingen.

Satelliet: Pas op voor mensen in de periferie.

Schaken: De macht van de goden. Het spel der evolutie.

Schaapherder: De bewaker van de geest.

Schaar: Verbreek onnodige banden.

Schaduw: De verborgen mogelijkheden van het individu.

Schapen: Wees individualistisch en wees eerlijk voor uzelf.

Schat: Unieke uitvindingen en originele ideeŽn.

Schelvis: Geluk.

Schilderij:  Een letterlijke of symbolische boodschap.

Schip: Het hele zelf in tijden van onzekerheid.

Schoenen: Stappen die genomen moeten worden of reeds genomen zijn.

School: De school van het leven met alle lessen die geleerd moeten worden.

Schoonmoeder: Een kracht waar rekening mee moet worden gehouden.

Schoorsteenveger: Een huwelijk en een gelukkige verbintenis.

Schoppenaas: Een waarschuwing voor een bijna onoverkomelijk struikelblok.

Schuld: Gebreken in het karma. Betaal en maak uw zaken snel in orde.

Schuur: Een opslagplaats voor praktische ervaringen in het Huis van de Ziel.

Seks: Teken van behoefte aan seks. Een dekmantel voor schuldgevoelens.

Sinaasappel: Zonneschijn, vrolijkheid en goede gezondheid.

Skelet: Zoek naar de oorzaak en laat u niet afleiden door de gevolgen.

Sla: Problemen van voorbijgaande aard, gebonden aan het seizoen.

Slaapkamer: Persoonlijke en geheime zaken.

Slager: Voorzichtigheid is nodig bij het maken van nieuwe kennissen.

Slangen: Vertegenwoordigen lichamelijke, psychische en geestelijke 
energie in de vorm van seksuele drift, ambities, emoties - goed en 
slecht - en genezing.

Slee: Een snelle maar ongecontroleerde actie.

Sleutel:
Een nieuwe opening, soms een geweldige kans. 
Altijd verwijzend naar komende oplossingen voor een hardnekkig probleem.

Sleutelbloem: Met liefdesrelaties moet voorzichtig omgegaan worden.

Slot: Tenzij er een sleutel in het slot steekt, betekent het dat u 
voor een hindernis staat.

Sluier: De waarheid moet onthuld worden.

Smederij: Vastigheid.

Smid:  Lichamelijke kracht. Boodschapper van de goden.

Sneeuw: Reiniging en zuiverheid.

Snoep: Met jezelf of met de buitenwereld in strijd. Pas op!

Spiegel: Herinneringen uit het verleden.

Spijsvertering: Waarschuwing voor de gezondheid. Aanpassing van energie.

Spin: De verpletterende vrouwelijke figuur. Ook ijver, wanneer 
daarvoor wordt betaald.

Spinnenweb: Haal de ragebol door de spinnenwebben in uw hoofd.

Sportwedstrijd: Ervaringen in het leven. Uw sportiviteit wordt 
op de proef gesteld.

Sprong: Gebrek aan continuÔteit.

Staal: De natuur zal samen met de vindingrijkheid van de mens een probleem oplossen.

Standbeeld: IJskoude emoties en gevoelens.

Stations: Stop en denk na alvorens op dezelfde weg door te gaan.

Steengroeve: Doe je uiterste best de waarheid te ontdekken.

Stelen: Maak het goed; vereffen voor het te laat is.

Stenen: Bezittingen van de kabouters. Met rust laten. 
Verstoor de rust der natuur niet.

Ster: Een geboorte.

Sterfgeval: Spijt.

Sterrenwacht: Kijk verder dan in de huidige constellatie voor een antwoord.

Stier: Een kwaad persoon, een brute kracht.

Stoel: Een lege stoel duidt op onopgemerkte invloeden. 
In een stoel zitten betekent toekomstig gemak.

Stof: U wordt achtervolgd door uw verleden.

Storm: Betere tijden in het vooruitzicht. Donkere wolken zullen verdwijnen.


Strand: Een evenwicht tussen aarde en water, het hoofd en het hart.

Stro: Op uw gemak zijn is essentieel als een doel bereikt wordt.

Struisvogel: Steek uw hoofd niet in het zand!


Tafel: Een altaar waarop geloof, verworvenheden en hoop liggen.

Tanden: Perioden in het leven, geassocieerd met veranderingen 
van baby tot bejaarde.

Tapijt: Verhoogd bewustzijn. Pas op niet op het matje geroepen te worden.

Tarwe: Vruchtbaarheid en overvloed.

Taxi: Gebruik alle beschikbare hulp, ook al kost dat geld.

Taxusboom: Niets kan de feiten veranderen.

Telefoon: Luister eens echt naar anderen.  Nieuws van een vroegere geliefde

Telescoop: Ver vooruit kunnen zien, maar alles is nog niet duidelijk of onthuld.

Televisie: Een herhaalde opvoering van aspecten uit het leven.

Tempel: Een eigen toevluchtsoord waar dromen worden gemaakt.

Thee: Onschuldige vriendschap, voor het moment tenminste.

Thuis: Vrouwelijke, moederlijke gemakken.

Tierelantijnen: Pas op voor overdrijving.

Tijger: Verzamel al uw energie.

Tocht: Reis en verandering. Bestemming.

Toehoorders: Een staat van geloofwaardigheid is bereikt.

Toneel: Het toneel van het leven. Persoonlijk optreden zoals door 
anderen wordt gezien.

Toren: Hooggestelde ambities die tot vereenzaming kunnen leiden 
of onrealistisch kunnen worden.

Touw: Sterke verbondenheid aan een persoon of een plaats.

Tranen: De stap van geluk naar verdriet is niet groot.

Trappen: Omhooggaan duidt op een hogere status, succes en waardering, 
maar omlaaggaan betekent verlies van erkenning en vertrouwen.

Trein: De collectieve en individuele levensreis. 
Reizen tussen gebeurtenissen.

Trommel: Een boodschap die goed begrepen moet worden.

Tuin: Individuele omgeving. De persoonlijke Hof van Eden.

Tunnel: Het heden is beperkt en nauw, maar er gloort licht 
aan het einde van de tunnel.

Tweelingen: Twee zijden van een probleem moeten overwogen worden.

Typemachine: Communiceer sneller met diegenen die hulp nodig hebben.

 

 


Ufo: De individuele zoektocht naar de zin van het leven.

Uien: Genezende invloeden, omgeven door bescherming.

Uil: Vrouwelijke wijsheid, witte duiven en de godin Athene.

Uniform: Respect voor gezag, ook al is dat gezag ongegrond.

Universiteit: Traditioneel kenniscentrum in de westerse cultuur.

Urine: Een uitdrukking van opluchting na een gespannen tijd.

Urn: Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
 
Een geest staat op het punt te reÔncarneren binnen de familie. Dus een geboorte op komst.


Vaas: Je kunt een leuke attentie verwachten.

Vaccinatie:  Bescherming door emoties tegen tegenslag.

Vader: Vader. Autoritaire mannelijke principes.

Vakantie: Zichzelf prijzen is gerechtvaardigd.

Valk: Pas op voor een onverwachte aanval.

Vallei: Er is op het moment weinig keus, maar de te 
volgen weg is wel smal maar recht.

Vallen: Fase 1 in de REM- slaap. Onzekerheid.

Vampier: Een persoon die andermans vitaliteit wegzuigt.

Varens: Natuurlijke remedie en Moeder Natuur.

Vasten: Een waarschuwing voor de gezondheid.

Vat: FinanciŽle zekerheid.

Vee: Grazend vee betekent tevredenheid. 

Veedrijven:  duidt op de noodzaak van gezamenlijke inspanning.

Veerpont: Laat anderen niet teveel voor u doen.

Velden: Terug naar de natuur en de eenvoudige dingen van het leven.

Veldslag: Sta aan de goede kant, verdedig en val niet aan.

Verband: Er is lichamelijke bescherming nodig. 
Vind je die dan kan er een slepend probleem opgelost worden


Verdrinken: Overvallen door emoties en de druk van het leven.

Verdwaald: Onveiligheid, onzekerheid, nog geen plannen voor de toekomst.

Vegen: Begin goed of het zal mislukken. Begin met een schone lei.

Veren: De goede dingen van het leven.

Verhuizing: Een verhuizing naar een nieuw bedrijf. 
Onderneem stappen zodat er een toch al noodzakelijke verandering komt.

Verjaardag: Een tijd om te vieren en te onthouden.

Verkrachting: Vermijd iedereen die zelfs de kleinste 
zorg kan veroorzaken.

Verpleegster: Er is zelfhulp en zelfgenezing nodig.

Verrekijker: In staat om duidelijk vooruit te zien.

Verstikking: Een waarschuwing voor de gezondheid.

Verwonding: Bescherm uzelf tegen verbale aanval.

Vijgen: Verwarrende dingen in het leven.

Vingers: Handig.

Viool: Je kunt emotionele harmonie verwachten.

Viooltjes: Bloemen van de geest.

Vis: Christendom. Steun voor de ziel.

Vlaamse gaai: Boodschapper van de doden.

Vlag: Vaderlandslievendheid. Verenigde, gemeenschappelijke geest.

Vlammen: Onbeheerste gevoelens en emoties.

Vleermuizen: Een felle woordenwisseling met een rivaal staat je te wachten.

Vlees: Vlees eten duidt erop dat er iets belangrijks ontbreekt in je leven. 
Het voor anderen koken duidt op royaalheid.

Vliegen: Astrale projectie. De kracht om boven de aardse 
problemen uit te stijgen.

Vlieger: Succes zal u uiteindelijk aan komen waaien.

Vliegtuig: Hoog gegrepen idealen.

Vliegtuigongeluk: idealen moeten aardser worden.

Vloed: Zorg dat je niet door je emoties overspoeld wordt.

Vloek: Er is dringend bescherming nodig.

Vlooien: Hinderlijkheden en kleine ongemakken.

Vlot: Pas op voor vereenzaming en terechtkomen in troebele wateren.

Vodden: Armzalige levensomstandigheden kunnen met inspanning verbeterd worden.

Voedsel: Geestelijke steun.

Voeten: Fundering en evenwicht in het leven.

Voetstappen: Iemand in je omgeving onderneemt stappen om iets grondig te onderzoeken.

Vogels: Hoge idealen. Inspiratie en boodschappen van de doden.

Vogelspin: Pas op dat u niet de grootste vijand van uzelf wordt.

Vormen: De taal van het verstand.

Vrek: Een gemene karaktertrek.

Vriend: Steun in moeilijke tijden.

Vrijmetselaar: Niet herkende vrienden van verre.

Vruchten: Beloning voor hard werk.

Vulkaan: Verwacht op ieder moment een explosie van emoties.

Vuur: Elementair principe. Gevoelens en emoties.

Vuurtoren: Een huis van de ziel dat in staat is in de zwaarste levensstormen de weg te wijzen.

Vuurwerk: Na opwinding volgt een teleurstelling.


Walnoten: Wel goed verzorgd, maar geen luxe.

Walvis: Het vrouwelijke. De schoot van Moeder Natuur.

Warenhuis: Onverwachte meevaller.

Wassen: Vergeet het verleden en begin opnieuw. Alles is vergeven.

Water: Het onbewuste. Emotionele ervaringen. Het water des levens.

Web: Pas op voor een val waaruit ontsnapping praktisch onmogelijk is.

Weddenschap: Neem een risico, maar wees voorbereid op een mislukking.

Wedstrijd: De loop van het leven. Rivaliteit.

Weerspiegeling: Het antwoord ligt in het omkeren van de situatie en de 
rol in het leven. Herinneringen.

Weg: Lot en weg door het leven.

Wekker: Waarschuwingsteken.

Wereld: Er zijn mogelijkheden, maar er moet voor gewerkt worden.

Wetenschapsmensen: Laat niet alleen het hoofd maar ook het hart spreken.

Weven: Het patroon van het leven in tijd en ruimte geweven.

Wieg: Een lege wieg betekent onvervulde verlangens. Een baby in de wieg betekent toekomstige beloning.

Wiel: Waarschuwing voor verdwalen. Tijd.

Wierook: Toenemende gevoeligheid.

Wijn: Goede gezondheid, geluk en voorspoed.

Wijnstok: Geestelijke erfenis.

Wild: Gezinsproblemen i.v.m.  tijdelijk verdriet en teleurstellingen.

Wind: Pas op voor nieuwsgierigheid en roddel.

Windhond: Houd uw verbeelding onder controle en strak aangelijnd.

Winkel: Keuze en moeilijke beslissingen. IdeeŽn aan de man brengen.

Winter: Kalme, rustige tijd.

Wit: Geestelijk bewustzijn; combinatie van genezende kleuren.

Witkalken: Vermommen en verbergen.

Wol: Bescherming tegen verbale aanval.

Wolf: Beveilig het huis van je ziel. Bereid je voor op moeilijke tijden.

Worm: Aardse energie, aardse geheimen.

Wortel: Stabiliteit, vertrouwen en kracht.

 


Xylofoon: In harmonie blijven met het leven en andere mensen.

IJ 

IJspegels: Je zorgen zullen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Wees niet bevreesd voor rivalen.


Zaad: Uit kleine zaken kunnen grote voortkomen op voorwaarde dat er op de juiste tijd gezaaid is.

Zaag: Men moet een toontje lager zingen.

Zaal: Gemeenschapsgevoelens.

Zadel: Pas op voor bindende afspraken.

Zak: De toekomst zal nog onthuld moeten worden.

Zakdoek: Verdrietig afscheid.

Zalf: Genezende balseming.

Zand: Hinderlijkheden en ongemakken van tijdelijke aard. Geen fundament.

Zebra: De kans op succes is fiftyfifty.

Zee: Zie oceaan.

Zeelieden: Een geluksteken dat verbetering aankondigt.

Zeemeermin: Een element van water. Symbool van een onbereikbare geliefde.

Zelfmoord: Schuldgevoel, zelfbeschuldiging en zelfvernietiging.

Ziekenhuis: Toevluchtsoord en gastvrijheid. Rust is nodig.

Ziekte: Pas op voor een slechte gezondheid.

Zigeuner: Respecteer onbekende kwaliteiten en kwantiteiten.

Zijde: Rijkdom en luxe.

Zilver: Maak het beste van een tweede keus! 
Je kennis van zaken zal je voorspoed brengen

Zingen: Collectieve boodschap met goed nieuws. Moeilijkheden gaan voorbij.

Zolder: Grote idealen. De bovenste ruimte in het huis van de ziel.

Zon: De gave van God aan de mensen. Bron van steun en voeding.

Zondvloed: Pas op voor emoties die niet onder controle zijn.

Zonnebloem: Een oude, welkome vriend.

Zonsverduistering: Pas op iemand te overschaduwen of zelf overschaduwd te worden.

Zout: Het element aarde.

Zuiden: Goden van het Zuiden. Jeugd en geluk.

Zuster: Vrouwelijk aspect in het algemeen.

Zuurstof: GeÔnspireerde gedachten. Vitaliteit.

Zwaan: Teken van de witte godin.

Zwaard: Een teken van verdediging en van aanval. 
Eerbewijzen zullen je ten deel vallen.

Zwanger: IdeeŽn zijn ontstaan maar de tijd zal uitwijzen of ze zullen slagen.

Zwart: Negatieve omstandigheden en stemmingen. Verdriet. Leegte.

Zwemmen: Moeilijkheden zijn onvermijdelijk.  
Je maakt je leven een stuk gemakkelijker  . . . . als je niet steeds tegen de stroom in wilt blijven zwemmen.
Solitilde  ©

 

Muziek: Denis Quinn

Klik  op  het  gastenboek 
als  je  een  berichtje  wilt  achter laten

Home

Mijn andere pagina's:

Visualisatie - Meditatie

Karma - Aura 

Het  Verhalenboek 
voor  de  kleintjes  met poŽziegedichten

Meditatie

Verhalen 
en  Gedichten

Spirituele
onderwerpen
  

Meditatie1

 Dromen

Vrienden - Pagina

Astrologie

Solitilde' s Kerstwens

De  Kerstdroom

Het  Land  van  de Kerstman