Terug naar het overzicht.

Hille Jisp

Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend.

I Jisp Hille .

Van Jisp en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1 Pieter Cornelisz.Hille , zie II.


Generatie II

In deze generatie is 1 gezin bekend met 6 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1614 en 1623.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Jisp.

II Pieter Cornelisz.Hille , zoon van Jisp Hille (I) .

Weesboek Jisp 398 pag 120 d.d. 10-12-1633,weesmeesteren waren Claas Floorisz.en Cornelis Claesz.

Pieter trouwt op zondag 8 februari 1609 te Jisp met Claer Arents V.Jisp .

Van Pieter en Claer zijn zes kinderen bekend:

1 Niesje Hille is geboren op maandag 31 maart 1614, is g gedoopt, is overleden op donderdag 14 april 1667 te Jisp. Niesje werd 53 jaar en 14 dagen.

naam: Belijdenis G 21-12-1646

Niesje trouwt op zondag 29 januari 1640 te Jisp op 25-jarige leeftijd met Claes Pietersz V.Jisp Jm .

2 Marij Hille is geboren op zondag 10 september 1617, is g gedoopt.

3 Cornelis Hille is geboren op woensdag 9 september 1620, is g gedoopt.

4 Cornelis Hille is geboren op zondag 17 oktober 1621 te Jisp, is g gedoopt, zie III.

5 Claerke Hille is geboren op zondag 30 januari 1622, is g gedoopt.

6 Guert Hille is geboren op donderdag 25 mei 1623, is g gedoopt.


Generatie III

(van 1614 tot 1671)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 8 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1646 en 1663.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Jisp (8x).

III Cornelis Hille , zoon van Pieter Cornelisz.Hille (II) en Claer Arents V.Jisp , oudt schepen in 1665/beschuitbakker, is geboren op zondag 17 oktober 1621 te Jisp, is g gedoopt, is overleden op dinsdag 3 november 1671 aldaar. Cornelis werd 50 jaar en 17 dagen.

Uit het Weeskamer archief (Weesboeken)van Jisp dd 09-03-1672. Compareerden ter Weescamer voor weesmeester tot Jisp ondergenoemt,Claes Symensz Schoutten,Claes Pietersz Alis ende Dirck Claesz Joentje als oomen ende voochden over de minderjarige naergelaten kinderen van Cornelis Piersz Hille ende Aef Claes zaliger;beyden overleden alhier,met namen Anne Cornelisdr oudt 18 jaren,Pieter Cornelisz oudt 17 jaren,Trujn Cornelisdr oudt 13 jaren ende Claes Cornelisz oudt 9 jaren of elcz daer omtrent,ende hebbende voorseide kinderen ten weesboecke gebracht bij desen,met den goederen hier naer gespecificeert;de opgemelte kinderen door 't overlijden van hun voorseide zaliger vader ende moeder op ende aenbesturven.Eerstelick een huys ende erf,staende ende gelegen int oosteynde aende zuydtzyde deses dorps,belent ten oosten Cornelis Jaep Aris ende ten westen Baert Jansz Kroos,Noch een stuck lants leggende met het noordteynde opde weere,genaemt Neeffs,groot ruym 1.000 roeden,belent ten oosten Trijn Pieters ende ten westen Maerten Heyn,Noch een stuck lants genaemt Bruydthooftdoeck mede in desen banne gelegen groot omtrent 800 roeden,belent ten westen Claes Kool,ende ten oosten Garment Jaep Aris.Noch een stuck lants mede in desen banne gelegen,groor omtrent 400 roeden,belent ten westen Claes Cool,ende ten oosten Garment Jaep Aris,Ende noch aen comptante penningen alhier ter weescamer berustende een somme van drie duysent ende zeven hondert car.gul.(=Carolus gulden).Actum tot Jisp ten overstaen van Claes Willemsz Gouwens ende Jacob Willemsz Lakeman,Weesmeesteren ende des 't oirconden desen bijde comparanten onderteyckent opden 9den Marty anno 1672. Claes Symonsz Schouten In kennisse van mij Claes Pietersz Ales Secretaris Dirck Claesz Joentie Ackermans

Cornelis was gehuwd met Aaff Claas Royen , dochter van Claas Tijsz Royen en Anna Jans Reijers . Aaff is overleden te Jisp, is begraven op zaterdag 7 december 1669 te Binnen Jisp.

Van Cornelis en Aaff zijn acht kinderen bekend:

1 Anna Hille is geboren op donderdag 11 januari 1646 te Jisp.

2 Anna Hille is geboren op woensdag 28 augustus 1647 te Jisp.

3 Jan Hille is geboren op donderdag 29 oktober 1648 te Jisp, is gedoopt (doopgetuige was Niesje Pieters ), zie IV-A.

4 Anne Hille is geboren op woensdag 1 maart 1651 te Jisp.

5 Anne Hille is geboren op donderdag 6 maart 1653 te Jisp, is overleden op maandag 28 december 1693 aldaar. Anne werd 40 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Anne trouwt op zondag 7 april 1675 te Jisp op 22-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrik Simonsz.Key ook genaamd Hille. Hendrik is gedoopt op zondag 3 oktober 1649 te Jisp.

naam: kinderen heten Hille

Hendrik was later gehuwd (2) met Cornelia Akkermans . <1>

6 Pieter Hille is geboren in 1655 te Jisp, zie IV-B.

7 Trijntje Hille is geboren in 1657 te Jisp, is overleden op zaterdag 3 juni 1730 aldaar imp Fl.3,-.aangegeven door Dirk de haas. Trijntje werd 73 jaar.

Trijntje was gehuwd met Jacob Frans de Haas .

8 Klaas Hille is geboren in 1663 te Jisp, zie IV-C.


Generatie IV

(van 1646 tot 1730)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 26 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1672 en 1704.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Jisp (21x) en Oudkarspel (5x).

IV-A Jan Hille , zoon van Cornelis Hille (III) en Aaff Claas Royen , koopman, is geboren op donderdag 29 oktober 1648 te Jisp.

Oud Not.Archief no.2983 acte 9 d.d.04-04-1674,no.2991 acte 192 d.d 01-05-1743 Transport v.obligatie t.n.v. Neeltje Hille

Op huyden den 4den April 1674 soo compareerden voor mij Willem Honcoop,openbaer Notaris bij de Ed.Hove van Hollant geadmiteert,residerende tot Jisp in Hollant,ende voor de getuygen naergenoemt Dirck Claesz Joenties ende Claes Pietersz Alis als voogden over de minderjarige kinderen van Cornelis Pietersz Hille saliger,woonende alhier tot Jisp in Hollant ende verclaerden in de voorseide qualite geconstitueert ende machtich gemaecken bij desen Jan Cornelisz Hille,oudste mondige soon vanCornelis Pietersz Hille saliger omme uyt den naem ende van wegen hen comparanten in qualite als boven te vervolgen,innen ende ontfangen alle alsulcke schulden,actien,crediten ende penningen,gaene uytgesondert,als den voorn.Cornelis Pietersz zaliger off desselffs erffgenamen in Deenmarcken enNoorwegen sijn competerende ende behoorende ende in cas van refuys offte weygeringe de debiteuren in rechten te betrecken,alderhande gerechtelycke proceduren die van noode mogen sijn in intenteren ende vervolgen totten uyteynde toe,sententie te aenhooren,daervan te appelleren offte die te acquiesceren,den eedt de calumnia ende andere die recht permitteert in de ziele van constituanten tedoen,domicilium te kiesen,voorts gewijsde te....averen,ende voorts in omnibus ad lites cum potestate substituendi incommuni forma,met macht mede omme ter saecke vandien te mogen tranfigeren en accorderen soo 't selve doenlyck ende de constituanten dienstich sal syn,de penningen 't sy by accoort offte middel van justitie daer van procederende te ontfangen,quitantie van syn hant daer van te geven,mitsgaders verders in 't geene voorz. is alles te doen ende handelen wes van noode syn sal ende sy comparanten present synde selffs soude connen offte mogen doen,al waer 't dat daertoe eenige naerder off speciaelder last requireerde dan in desen verhaelt staet,behoudelyck dat den geconstitueerde gehouden blyfft van synen ontfangh ende administratie te doen behoorlyck reeckeninge,bewijs ende reliqua.Belovende de voorn.comparanten in quilite als voren te houden voor goet,vast ende van waerde alle 't gene by den voorn.geconstitueerde offte desselffs gesubstitueerden in 't geene voorz. is gedaen offte verricht sal wordn,ende de oncosten daer over te vallen voor haer gerechte portien te sullen dragen ende betalen,onder verbant van haere persoonen en goederen tot bedwangh van alle rechten en rechteren.Aldus gedaen ende gepasseert tot Jisp in Hollant voors.ter presentie van Lucas Cornelisz de Lange ende geboden ende des 't oirconden desen onderteeckent ten daege ende jaere als boven. Claes Pietersz Ales 't oirconden by my Dirck Claesz Joenties W.Honcoop Lucas Cornelisz de Lange Notaris Publ. Aris Jacobsz Backer

Jan trouwt op vrijdag 6 januari 1668 te Jisp op 19-jarige leeftijd met Maritien Maartens Jd .

Van Jan en Maritien zijn tien kinderen bekend:

1 Trijn Hille is geboren op donderdag 17 november 1672 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Trijn Cornelis ).

2 Ciltien Hille is geboren op zondag 1 oktober 1673, is gedoopt te Jisp (doopgetuige was Dr V Jan Cornelis Maerts en Neeltien Maertens ).

3 Ciltien Hille is geboren op woensdag 10 oktober 1674 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Dr V Cornelis Maerts en Neeltien Maertens ).

4 Maerten Hille is geboren op zondag 10 november 1675 te Jisp.

5 Neelke Hille is geboren op zondag 23 mei 1677 te Jisp.

6 Maarten Hille is geboren op maandag 29 december 1681 te Jisp, is gedoopt (doopgetuige was Anna Cornelis ), zie V-A.

7 Cornelis Hille is geboren op zondag 2 juli 1684 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Anna Cornelis Hille ), zie V-B.

8 Guertje Hille is geboren op zondag 2 december 1685 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Anna Cornelis ).

9 Pieter Hille is geboren op zondag 27 juni 1688 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Anna Cornelis Hille ).

10 Marike Hille is geboren op zondag 28 augustus 1689 te Jisp, is gedoopt aldaar.

dr van Jan Cornelis Maerts en Womke Lammerts get Guurt Heertjens Oud Not.Archief no.2983 acte 9 d.d.4.4.1674,no.2991 acte 192 d.d.1.5.1743 Transport v. obligatie t.n.v. Neeltje Hille.

IV-B Pieter Hille , zoon van Cornelis Hille (III) en Aaff Claas Royen , beurtschipper, is geboren in 1655 te Jisp, is overleden te Oud Karspel.

Oud-notariele akten No.2983 d.d. 4.4.1680(No.108): Compareerde voor mij,Willem Honcoop,openbaer Notaris bij den Ed.Hove van Hollant geadmitteert,residerende tot Jisp ende voorde getuygen ondergenoemt Pieter Cornelisz Hille,buyrman,alhier,verclarende bij comparant geconstitueert ende volmachtich gemaeckt te hebben,gelyck hij doet bij desen,den Ed.Jan Abrahamsz Thymus,out scepen deses dorps,specialyck omme uyt den naeme ende van wegen hem comparant met de goederen ende coopmanschappen die voor sijn comparants reeckeningh alsmede voor reeckeningh van Jan Cornelisz Hille,sijn broeder,uyt Noorwegen met déen off andere schipper apparent staen over te comen te doen ende te handelen soo als sijn constituants goed en raet daerinne gedragen sal deselve goederen te vercoopen,transporteren ende leveren,de geldenen daer van bedongen,te maenen,innen ende ontfangen,quitantien daervan te passeren en voorts alles dienaengaende te doen,wes hij comparant selffs present sijnde soude connen off mogen doen,alsmede verders noch specialyck omme uyt sijn constituants naeme noch te ontfangen ende innen alle sodanige goederen,crediten ende inschulden als hij constituant soo tot Amsterdam als elders uytstaende soude mogen hebben,deselve debiteuren daervan behoorlyck quitantie te passeren alsvoren.Vorders soo verclaerde hij comparant den voorz. geconstitueerde alsvoren noch te constitueren ende volmachtich te maecken omme met alle sijn constituants respective crediteuren soo to Amsterdam als elders wegens sijn constituants achterwesen te accorderen ende tranfigeren de uytgelooffde ende geaccordeerde penningen aen deselve crediteuren ter hant te stellen ende te tellen,quitantie van deselve te vorderen en te innen ende verders generalyck omtrent alle 't geene voorz. is te doen,wes hij geconstitueerde best ende oirbaerlycxst sal duncken ende oordelen,belovende hij comparant van waerde te houden ende te doen houden alle 't geene hij geconstitueerde uyt crachte deses sal hebben gedaen ende verricht al waer .t dat 't selve eenige naerdere ende speciaeldere last requireerde den dese,des dat de voorz.geconstitueerde gehouden blijfft van sijn verrichting te doen behoorlyck reeckeningh,bewijs ende reliqua. Aldus gedaen ende gepasseert tot Jisp,ter presentie van de Ed.Lammert Cock ende Corstiaen Honcoop,als getuygen hiertoe gerequieert,die de minute deses mede beheffens de comparant ende mij Notaris onderteeckent hebben,dese 4de April Anno 1680. Pieter Cornelisz Hille 't welck ick affimeer Lamberdt Cok W.Honcoop C.Honcoop Notaris Publ. 1680

Pieter trouwt op zondag 7 maart 1677 te Jisp imp 20-02-1677 op 22-jarige leeftijd (1) met Neeltje Michiels . Neeltje is geboren te Jisp.

Van Pieter en Neeltje is een kind bekend:

1 Aafke Hille is geboren op donderdag 9 december 1677 te Jisp, is overleden op donderdag 3 april 1721 te Oudkarspel. Aafke werd 43 jaar, 3 maanden en 25 dagen.

Aafke trouwt op zondag 19 februari 1702 te Oudkarspel op 24-jarige leeftijd met Pieter Cornelisz.Volkerts .

Pieter trouwt op dinsdag 16 januari 1685 te Oudkarspel op 30-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Reinouw Jans Kuiper , dochter van Jan Jacobsz. Kuiper en Aaltje Cornelisse . Reinouw is geboren op zondag 25 september 1661 te Oudkarspel.

Van Pieter en Reinouw zijn vijf kinderen bekend:

2 Aaltje Hille is geboren op zondag 9 december 1685 te Oudkarspel, is overleden op maandag 10 februari 1738 aldaar. Aaltje werd 52 jaar, 2 maanden en 1 dag.

Aaltje was gehuwd (1) met Jan Hillen .

Aaltje trouwt op vrijdag 14 februari 1716 imp op 30-jarige leeftijd (2) met Arend Latenstijn . Arend is overleden op dinsdag 8 mei 1731.

naam: jm v alkmaar

3 Cornelis Hille is geboren op zondag 24 augustus 1687 te Oudkarspel.

4 Cornelis Hille is geboren op zondag 14 november 1688 te Oudkarspel pd, is overleden op maandag 18 februari 1754 te Jisp. Cornelis werd 65 jaar, 3 maanden en 4 dagen.

Cornelis was gehuwd (1) met N.N. .

Cornelis trouwt op vrijdag 29 augustus 1732 te Jisp grietje is weduwe op 43-jarige leeftijd (2) met Grietje Pieters .

5 Adriaan Hille is geboren op zondag 3 september 1690 te Oudkarspel, zie V-C.

6 Jan Hille is geboren op dinsdag 22 september 1693 te Oudkarspel pd, zie V-D.

IV-C Klaas Hille , zoon van Cornelis Hille (III) en Aaff Claas Royen , schepen op 17-01-1712, is geboren in 1663 te Jisp.

Klaas trouwt op zondag 3 maart 1686 te Jisp op 23-jarige leeftijd (1) met Jannetje Jacobs .

Van Klaas en Jannetje zijn tien kinderen bekend:

1 Cornelisje Hille is geboren te Jisp, is overleden op dinsdag 1 oktober 1737 aldaar.

Cornelisje was gehuwd (1) met Garment Gerritsz.Ploeger .

Cornelisje was gehuwd (2) met Johannes Willemsz.Knol . Johannes, schepen.

2 Aafke Hille is geboren op donderdag 12 december 1686 te Jisp.

3 Guurtje Hille is geboren op woensdag 27 oktober 1688 te Jisp.

4 Neeltje Hille is geboren op zondag 18 mei 1692 te Jisp.

5 Cornelis Hille is geboren op woensdag 25 augustus 1694 te Jisp.

6 Anna Hille is geboren op zondag 9 oktober 1695 te Jisp.

7 Cornelis Hille is geboren op zondag 23 maart 1698 te Jisp, is gedoopt (doopgetuige was Trijnke Cornelis Hille ), zie V-E.

8 Neeltje Hille is geboren op donderdag 10 december 1699 te Jisp.

9 Trijnke Hille is geboren op zondag 11 juni 1702 te Jisp.

10 Jacob Hille is geboren op donderdag 3 juli 1704 te Jisp, is gedoopt (doopgetuige was Trijnke Cornelis Hille ), zie V-F.

Klaas trouwt op zondag 23 oktober 1712 op 49-jarige leeftijd (2) met Lijsbeth Claas .

naam: jd v purmerend


Generatie V

(van 1672 tot 1755)

In deze generatie zijn 6 gezinnen bekend met in totaal 25 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1703 en 1738.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Jisp (17x), Oudkarspel (5x) en Broek op Langedijk/oudkarspel.

V-A Maarten Hille , zoon van Jan Hille (IV-A) en Maritien Maartens Jd , is geboren op maandag 29 december 1681 te Jisp, is overleden op dinsdag 14 mei 1743 aldaar imp Fl.6,-. Maarten werd 61 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Maarten trouwt op woensdag 20 december 1702 te Jisp imp 24-11-1702 op 20-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Jannetje Jans ook genaamd Louw. Jannetje is geboren op zondag 11 september 1678 te Beemster, is overleden na 14-11-1715 v 1722.

Van Maarten en Jannetje zijn zeven kinderen bekend:

1 Maritje Hille is geboren op donderdag 25 oktober 1703 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Neeltje Jans ).

2 Maritje Hille is geboren op maandag 2 februari 1705 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Neelke Jans ).

Maritje trouwt op zondag 18 maart 1731 imp fl.3,- 02-03-1731 op 26-jarige leeftijd met Hendrik Pietersz.Heijn .

naam: jm v Wormerveer onder jurisdict van Westzanen

3 Jan Hille is geboren op donderdag 10 februari 1707 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Jannetje Johannes ), zie VI-A.

4 Aafke Hille is geboren op zondag 28 juli 1709 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Neeltje Jans ).

naar Wormer

Aafke trouwt op zondag 31 augustus 1732 te Jisp op 23-jarige leeftijd met Jacob Jansz.Doodt .

5 Sijmon Hille is geboren op donderdag 12 november 1711 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Jannetje Johannes ).

6 Sijmon Hille is geboren op zondag 17 september 1713 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Trijntje Jans ), is overleden op woensdag 17 augustus 1729 imp.Fl.3,-. Sijmon werd 15 jaar en 11 maanden.

7 Jannetje Hille is geboren op donderdag 14 november 1715 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Griet Willems ), is overleden op vrijdag 3 april 1795 aldaar weduwe. Jannetje werd 79 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Jannetje trouwt op woensdag 4 april 1742 te Jisp imp 18-03-1742. op 26-jarige leeftijd met Jan Pietersz.Arian .

naam: v jisp

Maarten trouwt op zondag 15 februari 1722 te Jisp op 40-jarige leeftijd (2) met Meinem Cornelis Hoogkramer . Meinem is overleden op dinsdag 30 augustus 1740 te Jisp imp.Fl.3,-.

naam: wed v Ilpendam

Van Maarten en Meinem zijn vier kinderen bekend:

8 Jacob Hille is geboren op donderdag 16 december 1723 te Jisp.

9 Jacob Hille is geboren op zondag 22 oktober 1724 te Jisp.

10 Jacob Hille is geboren op dinsdag 25 december 1725 te Jisp, is gedoopt (doopgetuige was Eefke Crelis ), zie VI-B.

11 Sijmon Hille is geboren op zondag 24 juli 1729 te Jisp.

Maarten trouwt op zondag 29 oktober 1741 te Jisp imp.Fl.3,- 12-10-1741 tr.voor schepenen. op 59-jarige leeftijd (3) met Antje Arents Ooms . Antje is overleden op zondag 2 mei 1751 imp.Fl.6,-.

naam: wed v jisp

V-B Cornelis Hille , zoon van Jan Hille (IV-A) en Maritien Maartens Jd , is geboren op zondag 2 juli 1684 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Anna Cornelis Hille ), is overleden op zaterdag 5 juni 1734 aldaar. Cornelis werd 49 jaar, 11 maanden en 3 dagen.

Cornelis trouwt op zondag 4 oktober 1705 te Jisp op 21-jarige leeftijd met Eefje Jans van 't Wijver . Eefje is overleden op zaterdag 22 juli 1741 te Jisp.

Van Cornelis en Eefje zijn zeven kinderen bekend:

1 Jan Hille is geboren op zondag 28 februari 1706 te Jisp.

2 Maritje Hille is geboren op zondag 4 september 1707 te Jisp, is overleden op donderdag 3 januari 1732. Maritje werd 24 jaar, 3 maanden en 30 dagen.

Maritje trouwt op zondag 17 juni 1731 te Jisp imp 02-06-1731 op 23-jarige leeftijd met Cornelis Heijn .

naam: jm v jisp

Cornelis was later gehuwd (2) met Guurtje Jans . <2,3>

3 Jan Hille is geboren op maandag 6 oktober 1710, is gedoopt (doopgetuige was Wijve Rems ), zie VI-C.

4 Aafke Hille is geboren op dinsdag 18 oktober 1712 te Jisp.

5 Guurtje Hille is geboren op woensdag 9 december 1716 te Jisp, is overleden op woensdag 2 juli 1806 aldaar. Guurtje werd 89 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Guurtje trouwt op zondag 14 april 1743 te Jisp geass.met haar voogden Simonbetlehem en Cornelis Heijn. op 26-jarige leeftijd (1) met IJben Cornelis Reremius Mooij .

Guurtje trouwt op donderdag 15 december 1757 te Jisp imp 26-11-1757 op 41-jarige leeftijd (2) met Klaas V.Bergen .

6 Jan Hille is geboren op zondag 10 oktober 1717 te Jisp, is gedoopt (doopgetuige was Anna Jacobs ), zie VI-D.

7 Wijven Hille is geboren op zaterdag 16 september 1724 te Jisp, is overleden op zaterdag 16 mei 1761 aldaar. Wijven werd 36 jaar en 8 maanden.

V-C Adriaan Hille , zoon van Pieter Hille (IV-B) en Reinouw Jans Kuiper , is geboren op zondag 3 september 1690 te Oudkarspel.

Adriaan trouwt op zondag 25 oktober 1722 te Oudkarspel op 32-jarige leeftijd met Grietje Jans .

naam: jd

Van Adriaan en Grietje is een kind bekend:

1 Geen Kinderen .

V-D Jan Hille , zoon van Pieter Hille (IV-B) en Reinouw Jans Kuiper , is geboren op dinsdag 22 september 1693 te Oudkarspel pd, is overleden op vrijdag 23 april 1723 aldaar. Jan werd 29 jaar, 7 maanden en 1 dag.

st. voor de geboorte van zijn zoon.Aangegeven door Arent Latenstijn.

Not.Arch.RAH.6576acte64 dd25-05-1724 Noord Scharwoude.

Jan trouwt te Oudkarspel imp Fl.6,- 16-01-1717, trouwt (kerk) op zondag 31 januari 1717 op 23-jarige leeftijd met Pietertje Pieters . Pietertje is geboren te Oudkarspel.

Van Jan en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1 Pieter Hille is geboren op zondag 9 november 1721 te Oudkarspel, is g gedoopt op zondag 9 november 1721, zie VI-E.

2 Jan Hille is geboren op zondag 14 november 1723 te Oudkarspel, is gedoopt op zondag 14 november 1723, is overleden op maandag 13 december 1723 imp pd. Jan werd 29 dagen.

V-E Cornelis Hille , zoon van Klaas Hille (IV-C) en Jannetje Jacobs , is geboren op zondag 23 maart 1698 te Jisp.

Cornelis trouwt op zaterdag 22 februari 1721 te Oudkarspel imp pd op 22-jarige leeftijd met Jantje Pieters . Jantje is geboren te Broek op Langedijk.

Van Cornelis en Jantje is een kind bekend:

1 Pieter Hille is geboren op zondag 22 augustus 1723 te Broek op Langedijk/oudkarspel, is overleden op vrijdag 4 oktober 1726 te Langedijk. Pieter werd 3 jaar, 1 maand en 12 dagen.

V-F Jacob Hille ook genaamd Jacob de Kuiper, zoon van Klaas Hille (IV-C) en Jannetje Jacobs , is geboren op donderdag 3 juli 1704 te Jisp, is overleden in 1755. Jacob werd 51 jaar.

Jacob trouwt op zaterdag 30 juli 1729 te Oudkarspel op 25-jarige leeftijd met Bregje Tijsz . Bregje is geboren te Nieuwe Niedorp, is overleden in 1771.

Van Jacob en Bregje zijn drie kinderen bekend:

1 Claas Hille is geboren te Oudkarspel, is overleden op donderdag 2 februari 1736 aldaar.

2 Pieter Hille is geboren op zondag 14 maart 1734 te Oudkarspel, zie VI-F.

3 Claas Hille is geboren op zondag 20 april 1738 te Oudkarspel, zie VI-G.


Generatie VI

(van 1703 tot 1806)

In deze generatie zijn 7 gezinnen bekend met in totaal 28 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1735 en 1777.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Koedijk (6x), Oudkarspel (5x), Jisp (3x), Zelhem (2x), Zaandam 4a Oostzaandam (2x), Wormer (2x), Velsen (2x) en Jisp/N.Niedorp.

VI-A Jan Hille , zoon van Maarten Hille (V-A) en Jannetje Jans , burgemeester/koopman, is geboren op donderdag 10 februari 1707 te Jisp, is gedoopt aldaar (doopgetuige was Jannetje Johannes ), is overleden op vrijdag 6 augustus 1779 aldaar. Jan werd 72 jaar, 5 maanden en 27 dagen.

Jan trouwt op zondag 15 april 1731 te Jisp imp fl.12,- 31-03-1731 op 24-jarige leeftijd (1) met Geertje Alderts Dood . Geertje is geboren te Jisp, is overleden op vrijdag 9 januari 1733 aldaar.

Jan trouwt op zondag 11 oktober 1733 te Jisp imp.Fl.3,0 25-09-1733 op 26-jarige leeftijd (2) met Guurtje Maartens Koopman , dochter van Maarten Koopman . Guurtje is geboren te Wormerveer imp Fl.6,-, is overleden op woensdag 1 december 1751 te Jisp.

Van Jan en Guurtje zijn drie kinderen bekend:

1 Maarten Hille is geboren op maandag 21 mei 1736, is g gedoopt te Jisp (doopgetuige was Grietje Martens ), is overleden op maandag 6 mei 1737 aldaar. Maarten werd 11 maanden en 15 dagen.

2 Maarten Hille is geboren op zaterdag 11 mei 1737, is g gedoopt te Jisp (doopgetuige was Grietje Maartens Koopman ).

3 Aagjen Hille is geboren op vrijdag 13 november 1739, is g gedoopt te Jisp.

Aagjen trouwt op donderdag 25 augustus 1768 te Jisp geass.met haar vader Jan Hille,burgemeester. op 28-jarige leeftijd met Jan Lugt . Jan, schoolmeester.

naam: jm Edam

verklarende de bruijt te behoren in de 3e classe Fl.6,-

Jan gaat in ondertrouw op vrijdag 28 juli 1752 te Jisp, trouwt op donderdag 10 augustus 1752 te Edam op 45-jarige leeftijd (3) met de 36-jarige Huijbertje Druijst , dochter van Aris Druijst en Pietertje Bon . Huijbertje is geboren op zondag 1 maart 1716 te Edam, is overleden op dinsdag 7 april 1778 te Jisp imp.Fl.5,-. Huijbertje werd 62 jaar, 1 maand en 6 dagen.

VI-B Jacob Hille , zoon van Maarten Hille (V-A) en Meinem Cornelis Hoogkramer , schoolmeester te Bennebroek, is geboren op dinsdag 25 december 1725 te Jisp, is overleden op maandag 25 januari 1790 te Westzaan. Jacob werd 64 jaar en 1 maand.

Jacob trouwt komen met att.23-06-1746 naar Westzaandam met Niesje Ketel . Niesje is geboren in 1724, is overleden op woensdag 5 oktober 1808 te Westzaan. Niesje werd 84 jaar.

Van Jacob en Niesje zijn drie kinderen bekend:

1 Maarten Hille is overleden in 1797 te New York.

Maarten was gehuwd met Neeltje Jonk . Neeltje is geboren in 1746, is overleden in 1807 te Wormer. Neeltje werd 61 jaar.

2 Jan Hille is geboren op zondag 18 september 1746 te Zaandam 4a Oostzaandam, is g gedoopt te Oostzaandam.

3 Meinem Hille is geboren op zondag 15 oktober 1747 te Zaandam 4a Oostzaandam, is g gedoopt te Oostzaandam, is overleden op donderdag 2 oktober 1834 te Westzaandam. Meinem werd 86 jaar, 11 maanden en 17 dagen.

Meinem trouwt op vrijdag 28 juni 1771 te Zaandam imp el, trouwt (kerk) (el) op zondag 14 juli 1771 te Westzaandam op 23-jarige leeftijd met de 24-jarige Hendrik Lugt , zoon van Jan Lugt en Vrouwtje Westerberg . Hendrik is geboren op donderdag 16 februari 1747 te Westzaandam, is overleden op maandag 26 juni 1815 te Westzaan. Hendrik werd 68 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

VI-C Jan Hille , zoon van Cornelis Hille (V-B) en Eefje Jans van 't Wijver , is geboren op maandag 6 oktober 1710.

naam: werd te Wormer aangenomen met att.op 25-12-1739

Not.Arch.5659 acte 4 d.d.12.4.1748 Op huijden de 12 April 1748 compareerde voor mij Notaris Publicq inde Ed.Hove van Holland geadmiteerd tot Wormer residerende,present de getuigen nagenoemt de Ed.Claes Baers,als in huwelijk hebbende Jannetje Pieters wonende te Jisp,en Jan Hille als in huwelijk hebbende Hilgond Pieters wonende te Wormer. Carel Pietersz.en Dirk Pietersz.beijde wonende te Wervershooft welke comparanten als zijnde de einige erfgenamen ab intestato voor haarlieden broeder Cornelis Pietersz.Otter,verklaren bijdeesen te constitueren en volmagtig te maken de Heeren Cornelis Appel en Lambert Krok beijde wonende alhier Specialijk om uijt haar Comparanten na ende van haerentwegen te ontfangen alle de maend gelden en premie die vanwegenhaar Comp.voorzegde broeder Cornelis Pietersz.Otter bijde Edele Oostindische Compagnie ter Kamer van Amsterdam(in welks dienst der Comp.voorz.broeder is overleden).Volgens afrekeninge tegoed mogte zijn,ende van haere ontfang quitantie te passeren en quitscheldinge te doen ende generalijk alles te doen en verrigten 't geen de comparanten yder in hun regard ten deesen present zijnde zouden kunnen ofte vermogen te doen.Belovende zij comparanten alle het zelve goed en van waerde te sullen houden en doen houden mits dat zij geconstitueerde gehouden blijven van haere ontfangst,te doen behoorlijke rekeninge bewijs en Reliquia alles onder verband als na Regten.Aldus gedaan en gepasseerd totWormer in presentie van Jan Roos en Pieter Coopman als getuigen. Klaas Baers,Jan Hille,Karel Pietersz.,Dirk Pietersz.,Gijsbert Pietersz.,Jan Roos en Pieter Coopman.

Jan trouwt op zondag 17 mei 1733 te Jisp imp.Jisp 01-05-1733 imp.Wormer 15-05-1733 op 22-jarige leeftijd met Hilgond Pieters Centen , dochter van Pieter Jansz. Centen en Trijntje Karels . Hilgond is g gedoopt te 29-10-1710.

Van Jan en Hilgond zijn twee kinderen bekend:

1 Krelis Hille is geboren op zondag 20 februari 1735, is g gedoopt te Wormer.

2 Krelis Hille is geboren op vrijdag 11 januari 1737 te Wormer, is g gedoopt aldaar, zie VII-A.

VI-D Jan Hille , zoon van Cornelis Hille (V-B) en Eefje Jans van 't Wijver , is geboren op zondag 10 oktober 1717 te Jisp, is overleden op vrijdag 22 november 1793 aldaar aangegeven door Pieter van bergen.. Jan werd 76 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Jan trouwt op vrijdag 18 juni 1745 te Jisp imp geass.door w.w.holleman haar stiefvader. op 27-jarige leeftijd (1) met Guurtje Kaan , dochter van Cornelis Kaan en Trijntje Cornelis . Guurtje is dg gedoopt belijdenis 11-09-1745, is overleden op maandag 10 februari 1749 te Jisp.

naam: jd van wormer

Van Jan en Guurtje is een kind bekend:

1 Guurtje Jans Hille .

naam: belijdenis DG.10-09-1769

Guurtje trouwt op zondag 4 juni 1775 te Jisp imp 20-05-1775 met att.23-02-1794 naar wormerveer (1) met Jan Pietersz Luttick .

naam: jm v Wormerveer

Guurtje was gehuwd (2) met N.N. .

Jan was gehuwd (2) met Willempje Jacobs Dekker , dochter van Jacob Claas Dekker . Willempje is overleden op dinsdag 8 juni 1790 te Jisp.

naam: jd tot graft

Van Jan en Willempje is een kind bekend:

2 Krelis Hille is geboren op zondag 6 oktober 1765 te Jisp/N.Niedorp, is gedoopt (doopgetuige was Guurtje Cornelis Hille ), zie VII-B.

VI-E Pieter Hille , zoon van Jan Hille (V-D) en Pietertje Pieters , schoolmeester, is geboren op zondag 9 november 1721 te Oudkarspel, is g gedoopt op zondag 9 november 1721.

Pieter gaat in ondertrouw op vrijdag 1 april 1746 te Amsterdam, trouwt op zondag 24 april 1746 te Velsen imp Fl.30,-30-03-1746 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Cornelia Zijlmans , dochter van Gerrit Zijlmans en Stijntje Benning . Cornelia is geboren op zondag 17 september 1719 te Velsen, is overleden te Zelhem.

Van Pieter en Cornelia zijn vijf kinderen bekend:

1 Jan Hille is geboren op zondag 9 juli 1747 te Velsen, is gedoopt (doopgetuige was Pieter Schagen en Pietertje Korens ), zie VII-C.

2 Stijntje Hille is geboren op zondag 17 december 1752 te Zelhem, is overleden op donderdag 17 maart 1814 te Amsterdam. Stijntje werd 61 jaar en 3 maanden.

Stijntje trouwt op vrijdag 1 december 1786 te Amsterdam imp. ouders beiden overleden. op 33-jarige leeftijd (1) met de 29-jarige Gerrit Rudolf van Gelder . Gerrit is geboren in 1757 te Zutphen.

Stijntje trouwt op vrijdag 4 april 1806 te Amsterdam imp.Gerrit is weduwnaar v Charlotte Maria Christina Geldmacher,bierdrager op 53-jarige leeftijd (2) met Gerrit Bosch .

3 Pietertje Hille is geboren op zondag 26 januari 1755 te Velsen, is overleden op woensdag 16 augustus 1758 te Zelhem. Pietertje werd 3 jaar, 6 maanden en 21 dagen.

4 Gerrit Hille is geboren op donderdag 24 maart 1757 te Zelhem.

Gerrit trouwt imp.Zijn vader woont dan in Deventer., trouwt (kerk) op donderdag 20 oktober 1785 te Amsterdam op 28-jarige leeftijd (1) met de 33-jarige Anna Christina van Elder , dochter van Jan Harmen van Elder . Anna is geboren in 1752 te Zutphen.

Gerrit trouwt imp, trouwt (kerk) op vrijdag 18 mei 1787 te Amsterdam op 30-jarige leeftijd (2) met Lijsbeth de Rie .

Gerrit trouwt op zondag 25 mei 1800 te Amsterdam zij is wed v J.H.Kemper op 43-jarige leeftijd (3) met Elisabeth Stikkel .

5 Pieter Hille is geboren op donderdag 24 mei 1759 op Hemelvaart Christus.

in Schellinkhout werd hij beroepen tot schoolmeester/koster komende van Bloemendaal.

VI-F Pieter Hille , zoon van Jacob Hille (V-F) en Bregje Tijsz , is geboren op zondag 14 maart 1734 te Oudkarspel, is overleden op vrijdag 20 september 1799 aldaar. Pieter werd 65 jaar, 6 maanden en 6 dagen.

Pieter trouwt op zondag 27 januari 1765 te Oudkarspel op 30-jarige leeftijd (1) met Antje Cornelis Prins , dochter van Cornelis Prins . Antje is geboren te Barsingerhorn, is overleden te Langedijk imp Fl.2,11, is begraven op zondag 28 augustus 1774 te in de Kerk.

Van Pieter en Antje zijn vijf kinderen bekend:

1 Bregje Hille is geboren te Oudkarspel, is overleden op zaterdag 1 juli 1775 aldaar imp Fl.3,-.

2 Jacob Hille is geboren op vrijdag 20 december 1765 te Oudkarspel, is g gedoopt, is begraven op woensdag 8 januari 1766 te in de Kerk. Jacob werd 19 dagen.

3 Jacob Hille is geboren op zondag 1 februari 1767 te Oudkarspel, is begraven op zondag 21 augustus 1768. Jacob werd 1 jaar, 6 maanden en 20 dagen.

4 Aafje Hille is geboren op zondag 18 december 1768 te Oudkarspel.

5 Jacob Hille is geboren op zondag 31 maart 1771 te Oudkarspel.

Pieter trouwt op zondag 18 december 1774 te Oudkarspel imp Fl.12,-.maartje is weduwe v Jan Pieters Bakker jm Zuid Scharwoude op 40-jarige leeftijd (2) met Maartje Wouters Buijs . Maartje is geboren te Oudkarspel.

Maartje was eerder gehuwd (1) met Jan Pieters Bakker . <4>

Van Pieter en Maartje zijn twee kinderen bekend:

6 Dieuwertje Hille is geboren op donderdag 11 januari 1776, is gedoopt op zondag 14 januari 1776, is overleden op donderdag 27 december 1821 te Oudkarspel. Dieuwertje werd 45 jaar, 11 maanden en 16 dagen.

Dieuwertje was gehuwd met Pieter Govers .

7 Jacob Hille is geboren op zaterdag 15 november 1777, is overleden op maandag 8 december 1777 imp.Fl.3,-. Jacob werd 23 dagen.

VI-G Claas Hille , zoon van Jacob Hille (V-F) en Bregje Tijsz , is geboren op zondag 20 april 1738 te Oudkarspel.

Not.Arch.Alkmaar inv.no 750 acte118 dd 15-06-1792 testament op de langst levende.

Claas trouwt op zondag 19 februari 1758 te Koedijk op 19-jarige leeftijd met de 23-jarige Willempje IJsbrand Meijer , dochter van IJsbrand Hendriksz. Meijer en Sijtje Dirks . Willempje is geboren te Koedijk, is gedoopt op zaterdag 1 januari 1735.

Van Claas en Willempje zijn zes kinderen bekend:

1 Jannetje Hille is geboren op zondag 26 november 1758 te Koedijk, is gedoopt aldaar.

2 Sijtje Hille is geboren op zondag 20 januari 1760 te Koedijk, is gedoopt aldaar, is overleden op dinsdag 25 februari 1817 te Broek op Langedijk. Sijtje werd 57 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Sijtje was gehuwd met Cornelis Teun de Jonge .

3 Marijtje Hille is geboren op zondag 6 juni 1762 te Koedijk, is gedoopt aldaar, is overleden op zaterdag 4 januari 1823 aldaar weduwe. Marijtje werd 60 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

Marijtje was gehuwd met Aldert Ariensz.Houtkoper .

4 Jannetje Hille is geboren op zondag 26 augustus 1764 te Koedijk, is gedoopt aldaar, is overleden op dinsdag 13 december 1825 aldaar. Jannetje werd 61 jaar, 3 maanden en 17 dagen.

Jannetje trouwt op zondag 27 november 1791 te Koedijk op 27-jarige leeftijd met Jacob Jansz.Kroon .

naam: jm v koedijk

5 Neeltje Hille is geboren op zondag 3 mei 1767 te Koedijk, is gedoopt aldaar, is overleden op zondag 4 april 1824 aldaar. Neeltje werd 56 jaar, 11 maanden en 1 dag.

Neeltje trouwt op zaterdag 25 mei 1793 te Zijpe imp op 26-jarige leeftijd met Roek Jansz.Meester .

6 Jacob Hille is geboren op zondag 19 november 1769 te Koedijk, is gedoopt aldaar.


Generatie VII

(van 1735 tot 1834)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 9 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1760 en 1795.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zelhem (3x), Wormer (3x), Nieuwe Niedorp (2x) en Andijk.

VII-A Krelis Hille , zoon van Jan Hille (VI-C) en Hilgond Pieters Centen , is geboren op vrijdag 11 januari 1737 te Wormer, is g gedoopt aldaar, is overleden op zondag 19 maart 1809 aldaar. Krelis werd 72 jaar, 2 maanden en 8 dagen.

Not.Arch.RAH.no.5670 acte 10 d.d.15-08-1792.

Krelis trouwt op zaterdag 10 mei 1760 te Wormer imp op 23-jarige leeftijd met Claasje Jans Roth ook genaamd Claartje, dochter van Jan Roth .

Van Krelis en Claasje zijn drie kinderen bekend:

1 Hillegond Hille is geboren op maandag 3 november 1760 te Wormer, is g gedoopt aldaar, is overleden op zondag 19 september 1830 aldaar. Hillegond werd 69 jaar, 10 maanden en 16 dagen.

Hillegond trouwt op zondag 7 augustus 1785 te Wormer imp Fl.3,- op 24-jarige leeftijd met Arie Meijer . Arie, veehouder, is geboren te Wormer.

2 Jan Hille is geboren op zondag 13 juni 1762 te Wormer, is g gedoopt aldaar.

3 Jannetje Hille is geboren op zondag 1 april 1764 te Wormer, is g gedoopt te Jisp (doopgetuige was Maritje Jans Roth ), is overleden op dinsdag 23 januari 1816 te Wormer weduwe. Jannetje werd 51 jaar, 9 maanden en 22 dagen.

Jannetje was gehuwd met Jan Glas .

VII-B Krelis Hille , zoon van Jan Hille (VI-D) en Willempje Jacobs Dekker , is geboren op zondag 6 oktober 1765 te Jisp/N.Niedorp.

Cornelis was afwezig of uitlandig bij het huwelijk van zijn zoon Pieter.

Hij is in Indie gekomen met het schip"Vrede en Rust als matroos op Fl.16,- maands werd op 17-12-1802 schilder en glazenmaker.Ondertrouwd Batavia 25-02-1808 trouwt Buitenkerk ald.13-03-1808 Geertruida Cornelia Hagens.Geb.Bantam.Zij hertrouwde als weduwe 01-04-1810 Pieter Porre.

Cornelis werd bij zijn huwelijk vermeld als meesterknecht op de equipagewerf te Batavia,hij overleed dus in 1809.Uit het huwelijk werd geboren 04-04-1809 Antje Louwrens Hille,begraven/Weltevreden 08-01-1810 oud 10 mnd.dochter van wijlen C.Hille.doopgetuige Antje Godefrida Hagens.

Krelis gaat in ondertrouw op zondag 27 juni 1784, trouwt op vrijdag 5 november 1784 te Jisp imp Fl.3,- op 19-jarige leeftijd met de 20-jarige Maartje Pieters Roos , dochter van Pieter Cornelisz Roos en Geertje Jans Roothaar . Maartje is geboren op zondag 6 mei 1764 te Wormer, is overleden in 1805 te Oterleek aangegeven door C.Bay. Maartje werd 41 jaar.

Van Krelis en Maartje zijn drie kinderen bekend:

1 Pieter Hille is geboren op donderdag 17 september 1789 te Andijk, is gedoopt op vrijdag 18 september 1789 aldaar, zie VIII-A.

2 Jan Hille , koopman, is geboren op zondag 19 december 1790 te Nieuwe Niedorp, is overleden op zondag 16 augustus 1846 te Alkmaar Jan Hille werd aangegeven door Nicolaas Breebaart 74 jr.,grutter,behuwd broeder en Jacobus Isaac Johan Lutterot,behuwd zoon.. Jan werd 55 jaar, 7 maanden en 28 dagen.

Jan trouwt op zondag 24 april 1825 te Winkel Maria is weduwe van J.Wouter,en had een boerenbedrijf. op 34-jarige leeftijd met de 35-jarige Maria van der Wissel , dochter van Jan van der Wissel en Aafje Simons Visser . Maria is geboren op dinsdag 2 juni 1789 te Alkmaar/hellingwerf, is mennoniete gedoopt.

3 Cornelis Hille is geboren op zondag 4 januari 1795 te Nieuwe Niedorp, zie VIII-B.

VII-C Jan Hille , zoon van Pieter Hille (VI-E) en Cornelia Zijlmans , schoolmeester, is geboren op zondag 9 juli 1747 te Velsen, is overleden op maandag 13 juli 1818 te Zelhem. Jan werd 71 jaar en 4 dagen.

Jan trouwt op zondag 3 december 1780 te Zelhem op 33-jarige leeftijd (1) met Wendelijne Smits , dochter van Jan Smits en V Ruurlo .

Jan trouwt op zondag 27 november 1785 te Zelhem op 38-jarige leeftijd (2) met de 30-jarige Aleida van Hasz , dochter van Hendrik van Hasz en Amalia van Huet . Aleida is geboren op zondag 6 juli 1755 te Heerenberg, is overleden op dinsdag 16 november 1852 te Zelhem. Aleida werd 97 jaar, 4 maanden en 10 dagen.

Van Jan en Aleida zijn drie kinderen bekend:

1 Willem Hille is geboren op zaterdag 7 juli 1787 te Zelhem, zie VIII-C.

2 Hendrik Hille is geboren op maandag 12 oktober 1789 te Zelhem.

3 Cornelia Hille is geboren op donderdag 3 november 1791 te Zelhem.


Generatie VIII

(van 1760 tot 1854)

In deze generatie zijn 3 gezinnen bekend met in totaal 8 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1822 en 1835.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zelhem (5x), Hoorn (2x) en Ursem.

VIII-A Pieter Hille , zoon van Krelis Hille (VII-B) en Maartje Pieters Roos , koopman en te alkmaar, is geboren op donderdag 17 september 1789 te Andijk, is gedoopt op vrijdag 18 september 1789 aldaar.

Pieter trouwt op maandag 23 april 1821 te Ursem Bij huwelijk was vader Cornelis Hille vermist of uitlandig,acte vlgs.notaris Roggeveen te Nieuwe Niedorp. (is gescheiden op vrijdag 4 augustus 1837 aldaar) op 31-jarige leeftijd met de 20-jarige Hille Spijkerman , dochter van Lubbert Spijkerman en Trijntje Kleen . Hille is geboren in 1801 te Alkmaar.

Van Pieter en Hille is een kind bekend:

1 Trijntje Hille is geboren op dinsdag 27 augustus 1822 te Ursem.

VIII-B Cornelis Hille , zoon van Krelis Hille (VII-B) en Maartje Pieters Roos , is geboren op zondag 4 januari 1795 te Nieuwe Niedorp.

Cornelis trouwt op donderdag 11 september 1828 te Hoorn (huwelijksgetuige was Broer Jan Hille(koopman te Alkmaar)38 Jr. ) op 33-jarige leeftijd met de 34-jarige Pietertje Broertjes , dochter van Pieter Broertjes en Aaltje Jans Wiers . Pietertje is geboren op zondag 29 december 1793 te Twisk.

Van Cornelis en Pietertje zijn twee kinderen bekend:

1 Cornelis Hille is geboren op zaterdag 18 oktober 1828 te Hoorn, is overleden op zondag 9 november 1828 aldaar. Cornelis werd 22 dagen.

2 Maartje Hille , wonende te Groote Noord te Hoorn, is geboren op maandag 16 november 1829 te Hoorn.

Maartje trouwt op donderdag 30 juni 1853 te Hoorn op 23-jarige leeftijd met de 27-jarige Jan Adriaan Pieter Ris Lambers , zoon van Hendrik Lambers en Anna Dingenum . Jan, predikant hervormde Gemeente Wilsum(overijssel), wonende te Eierland Texel, is geboren in 1826.

VIII-C Willem Hille , zoon van Jan Hille (VII-C) en Aleida van Hasz , schoolonderwijzer/landbouwer, is geboren op zaterdag 7 juli 1787 te Zelhem, is overleden op donderdag 23 november 1854 aldaar. Willem werd 67 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Willem trouwt op zaterdag 4 mei 1822 te Zelhem op 34-jarige leeftijd met de 30-jarige Egbertdina ter Hoeve , dochter van Nicolaas Ernestus ter Hoeve en Anna Praastink . Egbertdina is geboren op zaterdag 31 december 1791 te Zelhem, is overleden op donderdag 3 januari 1861 aldaar. Egbertdina werd 69 jaar en 3 dagen.

Van Willem en Egbertdina zijn vijf kinderen bekend:

1 Gart Jan Hille is geboren op maandag 10 maart 1823 te Zelhem, is overleden op zaterdag 31 maart 1906 aldaar. Gart werd 83 jaar en 21 dagen.

2 Nicolaas Ernestus Hille is geboren op donderdag 15 januari 1824 te Zelhem, zie IX-A.

3 Antonie Johan Hille is geboren op vrijdag 9 oktober 1829 te Zelhem, zie IX-B.

4 Alijda Hendrika Hille is geboren op dinsdag 10 mei 1831 te Zelhem.

naam: getuige bij gb-aangifte was Gerrit Hillen 74 jr.,oom van haar vader(particulier).

Alijda trouwt op donderdag 29 augustus 1889 te Zelhem op 58-jarige leeftijd met Jan Schepers .

5 Egbertdina Wilhelmina Hille is geboren op vrijdag 13 maart 1835 te Zelhem.


Generatie IX

(van 1822 tot 1911)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 5 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1865 en 1871.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zelhem (4x).

IX-A Nicolaas Ernestus Hille , zoon van Willem Hille (VIII-C) en Egbertdina ter Hoeve , is geboren op donderdag 15 januari 1824 te Zelhem, is overleden op woensdag 4 januari 1911 aldaar. Nicolaas werd 86 jaar, 11 maanden en 20 dagen.

Nicolaas trouwt op donderdag 9 juni 1864 te Zelhem op 40-jarige leeftijd met de 34-jarige Maria Everdina Buursink . Maria is geboren op woensdag 9 december 1829 te Zelhem, is overleden op dinsdag 18 oktober 1892 aldaar. Maria werd 62 jaar, 10 maanden en 9 dagen.

Van Nicolaas en Maria zijn vier kinderen bekend:

1 Elisabeth Barendina Hille is geboren op zondag 26 februari 1865 te Zelhem, is overleden op woensdag 19 januari 1870. Elisabeth werd 4 jaar, 10 maanden en 24 dagen.

2 Willemina Egbertdina Hille is geboren op woensdag 11 maart 1868.

Willemina trouwt op zondag 8 september 1889 te Zelhem op 21-jarige leeftijd met Hendrik Jan Hemink .

3 Gerrit Willem Hille is geboren op dinsdag 11 mei 1869 te Zelhem, zie X-A.

4 Engelbert Bernhard Hille is geboren op zaterdag 4 maart 1871 te Zelhem, is overleden op maandag 24 april 1871. Engelbert werd 1 maand en 20 dagen.

IX-B Antonie Johan Hille , zoon van Willem Hille (VIII-C) en Egbertdina ter Hoeve , is geboren op vrijdag 9 oktober 1829 te Zelhem, is overleden op vrijdag 3 januari 1868 aldaar. Antonie werd 38 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Antonie trouwt op vrijdag 13 mei 1864 te Zelhem op 34-jarige leeftijd met de 22-jarige Jenneke Bussink , dochter van Gart Jan Bussink en Johanna Machtelina Bel . Jenneke is geboren op donderdag 24 februari 1842 te Zelhem, is overleden op zondag 23 oktober 1910 aldaar. Jenneke werd 68 jaar, 7 maanden en 29 dagen.

Van Antonie en Jenneke is een kind bekend:

1 Willem Hille is geboren op dinsdag 28 februari 1865 te Zelhem, zie X-B.


Generatie X

(van 1865 tot 1950)

In deze generatie zijn 2 gezinnen bekend met in totaal 4 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1898 en 1903.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Zelhem (4x).

X-A Gerrit Willem Hille , zoon van Nicolaas Ernestus Hille (IX-A) en Maria Everdina Buursink , is geboren op dinsdag 11 mei 1869 te Zelhem, is overleden op woensdag 18 januari 1950 aldaar. Gerrit werd 80 jaar, 8 maanden en 7 dagen.

Gerrit trouwt op vrijdag 6 mei 1898 te Zelhem op 28-jarige leeftijd met de 19-jarige Grada Johanna Groot-Blumink . Grada is geboren op dinsdag 12 november 1878 te Ruurlo, is overleden op donderdag 12 december 1935 te Zelhem. Grada werd 57 jaar en 1 maand.

Van Gerrit en Grada zijn drie kinderen bekend:

1 Nicolaas Ernestus Hille is geboren op zondag 7 mei 1899 te Zelhem.

Nicolaas trouwt op donderdag 21 juni 1928 te Zelhem op 29-jarige leeftijd met de 29-jarige Hermina Lammerdina Oosterink , dochter van Lammert Oosterink en Grada Hendrika Zemmelink . Hermina is geboren op vrijdag 23 december 1898 te Zelhem.

2 Hendrika Leidina Hille is geboren op dinsdag 12 februari 1901 te Zelhem, is overleden op dinsdag 6 maart 1917 aldaar. Hendrika werd 16 jaar en 22 dagen.

3 Gerrit Jan Hille is geboren op zondag 22 maart 1903 te Zelhem, is overleden op woensdag 25 mei 1932 aldaar. Gerrit werd 29 jaar, 2 maanden en 3 dagen.

X-B Willem Hille , zoon van Antonie Johan Hille (IX-B) en Jenneke Bussink , hoofd chr.school, is geboren op dinsdag 28 februari 1865 te Zelhem, is overleden op zondag 29 juni 1941 te Ede. Willem werd 76 jaar, 4 maanden en 1 dag.

werd ingeschreven in het bevolkingsregister komende van Aalten,vestigde zich 22-04-1922 te Ede

Willem trouwt op donderdag 6 september 1894 te Zelhem op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Johanna Aleida Geurkink , dochter van Derk Jan Geurkink en Aaltje Aleida Brussen . Johanna is geboren op zaterdag 6 oktober 1860 te Ruurlo, is overleden op zondag 13 juli 1952 te Ede. Johanna werd 91 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Willem en Johanna is een kind bekend:

1 Dirk Jan Hille is geboren op donderdag 11 augustus 1898 te Zelhem, zie XI.


Generatie XI

(van 1898 tot 1932)

In deze generatie is 1 gezin bekend.

XI Dirk Jan Hille , zoon van Willem Hille (X-B) en Johanna Aleida Geurkink , ambtenaar, wonende te Sparrenhof 418 Serviceflat Ede Tel.08380-11464, is geboren op donderdag 11 augustus 1898 te Zelhem.

Van Dirk is een kind bekend:

1 Geen Kinderen .


Noten

Dit overzicht is gemaakt op zaterdag 21 januari 2006 met Haza-21 versie 3.2.0.2195.20051229 door Th.J. Bais, van Twickelolaan 42, 7742 WN COEVORDEN.

1) Hendrik trouwt op donderdag 21 maart 1697 te Jisp met Cornelia.

2) Cornelis trouwt op zaterdag 5 juli 1732 te Jisp imp.2 x Fl.3,- met Guurtje.

3) Guurtje Jans. naam: wed v jisp

4) Maartje trouwt op vrijdag 9 mei 1755 te Langedijk met Jan.


Index

Akkermans

Cornelia III.5, *2.

Alkmaar)38 Jr., te

Broer Jan Hille(koopman VIII-B.

Ariensz.Houtkoper

Aldert VI-G.3.

Bakker

Jan Pieters VI-F, *5.

Bel

Johanna Machtelina IX-B.

Benning

Stijntje VI-E.

Bon

Pietertje VI-A.

Bosch

Gerrit VI-E.2.

Broertjes

Pieter VIII-B; Pietertje VIII-B.

Brussen

Aaltje Aleida X-B.

Buijs

Maartje Wouters VI-F.

Bussink

Gart Jan IX-B; Jenneke IX-B.

Buursink

Maria Everdina IX-A.

Centen

Hilgond Pieters VI-C; Pieter Jansz. VI-C.

Claas

Lijsbeth IV-C.

Cornelis

Anna IV-A.6, IV-A.8; Trijn IV-A.1; Trijntje VI-D.

Cornelisse

Aaltje IV-B.

Cornelisz.Hille

Pieter II.

Cornelisz.Volkerts

Pieter IV-B.1.

Crelis

Eefke V-A.10.

Dekker

Jacob Claas VI-D; Willempje Jacobs VI-D.

Dingenum

Anna VIII-B.2.

Dirks

Sijtje VI-G.

Dood

Geertje Alderts VI-A.

Druijst

Aris VI-A; Huijbertje VI-A.

Elder, van

Anna Christina VI-E.4; Jan Harmen VI-E.4.

Gelder, van

Gerrit Rudolf VI-E.2.

Gerritsz.Ploeger

Garment IV-C.1.

Geurkink

Derk Jan X-B; Johanna Aleida X-B.

Glas

Jan VII-A.3.

Govers

Pieter VI-F.6.

Groot-Blumink

Grada Johanna X-A.

Haas, de

Jacob Frans III.7.

Hasz, van

Aleida VII-C; Hendrik VII-C.

Heijn

Cornelis V-B.2.

Hemink

Hendrik Jan IX-A.2.

Hille

Aafje VI-F.4; Aafke IV-B.1, IV-C.2, V-A.4, V-B.4; Aagjen VI-A.3; Aaltje IV-B.2; Adriaan V-C; Alijda Hendrika VIII-C.4; Anna Cornelis IV-A.7, IV-A.9, V-B; Anna III.1, III.2, IV-C.6; Anne III.4, III.5; Antonie Johan IX-B; Bregje VI-F.1; Ciltien IV-A.2, IV-A.3; Claas V-F.1, VI-G; Claerke II.5; Cornelia VII-C.3; Cornelis II.3, III, IV-B.3, IV-B.4, IV-C.5, V-B, V-E, VIII-B, VIII-B.1; Cornelisje IV-C.1; Dieuwertje VI-F.6; Dirk Jan XI; Egbertdina Wilhelmina VIII-C.5; Elisabeth Barendina IX-A.1; Engelbert Bernhard IX-A.4; Gart Jan VIII-C.1; Gerrit VI-E.4; Gerrit Jan X-A.3; Gerrit Willem X-A; Guert II.6; Guertje IV-A.8; Guurtje Cornelis VI-D.2; Guurtje IV-C.3, V-B.5; Guurtje Jans VI-D.1; Hendrik VII-C.2; Hendrika Leidina X-A.2; Hillegond VII-A.1; Jacob V-A.8, V-A.9, V-F, VI-B, VI-F.2, VI-F.3, VI-F.5, VI-F.7, VI-G.6; Jan IV-A, V-B.1, V-D, V-D.2, VI-A, VI-B.2, VI-C, VI-D, VII-A.2, VII-B.2, VII-C; Jannetje V-A.7, VI-G.1, VI-G.4, VII-A.3; Jisp I; Klaas IV-C; Krelis VI-C.1, VII-A, VII-B; Maarten V-A, VI-A.1, VI-A.2, VI-B.1; Maartje VIII-B.2; Maerten IV-A.4; Marij II.2; Marijtje VI-G.3; Marike IV-A.10; Maritje V-A.1, V-A.2, V-B.2; Meinem VI-B.3; Neelke IV-A.5; Neeltje IV-C.4, IV-C.8, VI-G.5; Nicolaas Ernestus IX-A, X-A.1; Niesje II.1; Pieter IV-A.9, IV-B, V-E.1, VI-E, VI-E.5, VI-F, VIII-A; Pietertje VI-E.3; Sijmon V-A.11, V-A.5, V-A.6; Sijtje VI-G.2; Stijntje VI-E.2; Trijn IV-A.1; Trijnke Cornelis IV-C.10, IV-C.7; Trijnke IV-C.9; Trijntje III.7, VIII-A.1; Wijven V-B.7; Willem VIII-C, X-B; Willemina Egbertdina IX-A.2.

Hillen

Jan IV-B.2.

Hoeve, ter

Egbertdina VIII-C; Nicolaas Ernestus VIII-C.

Hoogkramer

Meinem Cornelis V-A.

Huet, van

Amalia VII-C.

Jacobs

Anna V-B.6; Jannetje IV-C.

Jans

Grietje V-C; Guurtje V-B.2, *3; Jannetje V-A; Neelke V-A.2; Neeltje V-A.1, V-A.4; Trijntje V-A.6.

Jansz.Doodt

Jacob V-A.4.

Jansz.Kroon

Jacob VI-G.4.

Jansz.Meester

Roek VI-G.5.

Jd

Maritien Maartens IV-A.

Jm

Claes Pietersz V.Jisp II.1.

Johannes

Jannetje V-A.3, V-A.5, VI-A.

Jonge, de

Cornelis Teun VI-G.2.

Jonk

Neeltje VI-B.1.

Kaan

Cornelis VI-D; Guurtje VI-D.

Karels

Trijntje VI-C.

Ketel

Niesje VI-B.

Kinderen

Geen V-C.1, XI.1.

Kleen

Trijntje VIII-A.

Koopman

Grietje Maartens VI-A.2; Guurtje Maartens VI-A; Maarten VI-A.

Korens

Pieter Schagen en Pietertje VI-E.1.

Kuiper

Jan Jacobsz. IV-B; Reinouw Jans IV-B.

Kuiper, de

Jacob V-F.

Lambers

Hendrik VIII-B.2; Jan Adriaan Pieter Ris VIII-B.2.

Latenstijn

Arend IV-B.2.

Lugt

Hendrik VI-B.3; Jan VI-A.3, VI-B.3.

Luttick

Jan Pietersz VI-D.1.

Maertens

Dr V Cornelis Maerts en Neeltien IV-A.3; Dr V Jan Cornelis Maerts en Neeltien IV-A.2.

Martens

Grietje VI-A.1.

Meijer

Arie VII-A.1; IJsbrand Hendriksz. VI-G; Willempje IJsbrand VI-G.

Michiels

Neeltje IV-B.

Mooij

IJben Cornelis Reremius V-B.5.

Ooms

Antje Arents V-A.

Oosterink

Hermina Lammerdina X-A.1; Lammert X-A.1.

Pieters

Grietje IV-B.4; Jantje V-E; Niesje III.3; Pietertje V-D.

Pietersz.Arian

Jan V-A.7.

Pietersz.Heijn

Hendrik V-A.2.

Praastink

Anna VIII-C.

Prins

Antje Cornelis VI-F; Cornelis VI-F.

Reijers

Anna Jans III.

Rems

Wijve V-B.3.

Rie, de

Lijsbeth VI-E.4.

Roos

Maartje Pieters VII-B; Pieter Cornelisz VII-B.

Roothaar

Geertje Jans VII-B.

Roth

Claasje Jans VII-A; Jan VII-A; Maritje Jans VII-A.3.

Royen

Aaff Claas III; Claas Tijsz III.

Ruurlo

V VII-C.

Schepers

Jan VIII-C.4.

Simonsz.Key

Hendrik III.5.

Smits

Jan VII-C; Wendelijne VII-C.

Spijkerman

Hille VIII-A; Lubbert VIII-A.

Stikkel

Elisabeth VI-E.4.

Tijsz

Bregje V-F.

V.Bergen

Klaas V-B.5.

V.Jisp

Claer Arents II.

Visser

Aafje Simons VII-B.2.

Westerberg

Vrouwtje VI-B.3.

Wiers

Aaltje Jans VIII-B.

Wijver, van 't

Eefje Jans V-B.

Willems

Griet V-A.7.

Willemsz.Knol

Johannes IV-C.1.

Wissel, van der

Jan VII-B.2; Maria VII-B.2.

Zemmelink

Grada Hendrika X-A.1.

Zijlmans

Cornelia VI-E; Gerrit VI-E.

zonder achternaam

Claartje VII-A; Hille III.5; Louw V-A; N.N. IV-B.4, VI-D.1.

* verwijzing naar noot.