Terug naar het overzicht.

Hille Schiedam

Generatie I

In deze generatie is 1 gezin bekend.

Het kind uit dit gezin is geboren in 1700.

I Schiedam Hille .

Van Schiedam en een onbekende vrouw is een kind bekend:

1 Joannes Hille is geboren in 1700 geschatte datum, zie II.


Generatie II

(van 1700 tot 1760)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 7 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren tussen 1720 en 1743.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit Schiedam (3x) en Niet te Schiedam (2x).

II Joannes Hille ook genaamd Jan, zoon van Schiedam Hille (I) , wonende te Schiedam aan het Hoofd, is geboren in 1700 geschatte datum, is overleden op vrijdag 21 november 1760 te Schiedam. Joannes werd 60 jaar.

Joannes trouwt te Niet te Schiedam met Anna Tickenburg ook genaamd Teijgenburg. Anna is overleden in 1778 geschatte datum.

ONA.(((,blz.865/866.d.d.8.12.1762,Notaris Lijken,testament van Annatie Tikkenburg,wed.van Jan Hille,vermeld worden haar 7 kinderen, Dirk Janssen Hille,oud 18 jr,handtekening Dirck Hille. Annatie Tikkenburg,wed Jan Hille,wonende aan het Hoofd dezer Stad, ende haar zoon Dirk Jansse Hille jongman oud zo hij verklaarde 18 jr.wonende bij en ten huize van zijn voornoemde moeder,mij notaris bekend te kennen gevende te wezen om ijder te disponeren van hare naertelaten goederen mitsdien alvorens retournerende teniet doende bij desen alle voorgaande testamenten of codicilen bij henlieden yder afzonderlijk voor data deses gemaakt en gepasseerd ende als nu bij deses op nieuwe disponerende van yders naertelaten goederen ende comparante Annetie Tickenburg Wed.Jan Hille eerst en alleen disponerende op haar overlijden bij desen, om sonderlinge reedene haar daartoe moverende,aan haar voornoemde zoon Dirk Jansse Hille te prelageteren en vooruittemaken aan gereet geld de somma van eenhonderd guldens van twintig stuivers het stuk ende in alle haar comparanten andere en verdere goederen zo onroerende als roerende goederen geene en iets uitgesondert die zij comparante(boven hetgeene boven geschreven is)op haar overlijden mogte komen natelaten verklaard zij tot haar eenige ende gehele erfgenamen bij defente te noemen ende te stellen haar ses kinderen namentlijk,Jan hille,Pieter Hille, Jacobus Hille, Heijnrik Hille, Lijsbeth Hille,huijsvrouw van Arent de Ridder ende voornoemde Dirk Jansse Hille, endat yder bij gelijke deelen,ofte bij vooroverlijden van een of meer van deselve plaats bij plaatsvervullinge endat met volkomen regt van justitie op subjustitia stellende zie comparante vervolgens bie desen tot executeurs van dese haar testament en tot voogden over de minderjarige die daerinne mogte tot wesen geraakt, Ary Uterveen ende Gerrit Visser beijde wonende op en na het Hoofd deser Stad ende bij vooroverlijden en ook overlijden van voornoemde Ary Uterveen,dan in desselfs plaats Jan van Copelle,tot dieneijnde aan deselve gevende en opdragende alle en soodanige macht als aan eenige executeurs en voogden naar regten gegeven kan worden,ook met magt omme de vaste onroerende goederen des boedels in het openbaar ofte onderhands te kunnen en mogen verkopen,enz.blz 866.Handtekening notaris Lijken en Dirk Hille Transportboek 368,d.d. 14.4.1764 Anna Tikkenburg wed. en boedelvrouw van Jan Hille wonende op het Hoofd deser Stad, vercoopt aan Gerrit Visser mede Wonend aldaar zeeker stuk Erff grond gelegen agter de huizinge van de Vercooperese staande op het voornoemde Hoofd op no.1435 belend aan eenenzijde de verkoper aande andere zijde Cornelis Janse van Wieringe endat ter breedte en lengte als dat voornoemde grond reeds door een nieuwe heining is afgeleijnd tot oosten van de Cooper en welke de cooper zal moeten onderhouden, cooppenningen Fl.50,-.

Van Joannes en Anna zijn zeven kinderen bekend:

1 Lijsbeth Hille is geboren te Niet te Schiedam.

Lijsbeth trouwt op zaterdag 14 mei 1757 te Schiedam met Arend de Ridder .

2 Annetje Jansdr Hille is overleden op dinsdag 20 december 1757 te Schiedam.

3 Joannes Hille is geboren in 1720 te Niet te Schiedam geschatte datum, zie III-A.

4 Petrus Hille is rk gedoopt op zondag 5 augustus 1725 te Schiedam, zie III-B.

5 Jacob Jansz Hille is gedoopt op zondag 30 juli 1730 te Schiedam geschatte datum (doopgetuige waren Jacob Oosterhuis en Barbara Serol ), zie III-C.

6 Hendricus Hille is gedoopt op zaterdag 5 januari 1737 (doopgetuige waren Barbara Serol en Joannes Jacobs ), zie III-D.

7 Theodorus Hille is gedoopt in maart 1743 te Schiedam, zie III-E.


Generatie III

(van 1720 tot 1800)

In deze generatie zijn 5 gezinnen bekend met in totaal 29 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1750 en 1777.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Schiedam (28x).

III-A Joannes Hille , zoon van Joannes Hille (II) en Anna Tickenburg , is geboren in 1720 te Niet te Schiedam geschatte datum.

Joannes gaat in ondertrouw op zaterdag 28 december 1748 te Schiedam, trouwt op zondag 12 januari 1749 aldaar raadhuis op 29-jarige leeftijd met de 23-jarige Joanna Morel , dochter van Jacob Morel en Anna Bosman . Joanna is rk gedoopt op zondag 15 juli 1725 te Schiedam, is overleden op donderdag 27 juni 1805 aldaar. Joanna werd 79 jaar, 11 maanden en 12 dagen.

Van Joannes en Joanna zijn vijf kinderen bekend:

1 Joannes Hille is rk gedoopt op donderdag 1 januari 1750 te Schiedam (doopgetuige waren Anna Jans en Joannes Hille ).

2 Maria Jacoba Hille is rk gedoopt op zaterdag 23 januari 1751 te Schiedam (doopgetuige waren Jacobus Morel en Anna Maria Bosman ).

3 Anna Maria Hille is gedoopt in 1754 te Schiedam, is overleden op vrijdag 24 december 1830 aldaar. Anna werd 76 jaar.

Anna trouwt op maandag 4 augustus 1777 te Schiedam op 23-jarige leeftijd met Andreas Langedonk .

4 Jacoba Hille is gedoopt op vrijdag 5 november 1756 te Schiedam geschat jaartal (doopgetuige waren Jacobus Morel en Geertruida Morel ), is overleden op dinsdag 15 januari 1828 aldaar. Jacoba werd 71 jaar, 2 maanden en 10 dagen.

Jacoba trouwt op zaterdag 23 oktober 1779 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met Johannes Schroers . Johannes, wonende te Schiedam in de Boterstraat.

5 Theodorus Dirk Hille is gedoopt op woensdag 2 september 1761 te Schiedam (doopgetuige waren Joannes van Loon en Gertrudis Morel ), is overleden op woensdag 11 januari 1769 aldaar. Theodorus werd 7 jaar, 4 maanden en 9 dagen.

III-B Petrus Hille , zoon van Joannes Hille (II) en Anna Tickenburg , is rk gedoopt op zondag 5 augustus 1725 te Schiedam, is overleden op donderdag 5 juni 1800 aldaar in het gasthuis. Petrus werd 74 jaar en 10 maanden.

Petrus gaat in ondertrouw op zaterdag 1 september 1753, trouwt op zondag 9 september 1753 te Schiedam op 28-jarige leeftijd met de 29-jarige Willemijntje van der Vlies , dochter van Willem van der Vlies en Wijve Cornelis Metselaar . Willemijntje is nh gedoopt op vrijdag 17 maart 1724 te Schiedam.

Van Petrus en Willemijntje zijn vijf kinderen bekend:

1 Jannetje Hille is overleden op donderdag 12 juli 1781 te Schiedam.

naam: ongehuwd

2 Jan Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op woensdag 30 januari 1754 aldaar (doopgetuige waren Jannetje van der Vlies en Trijntje Plas ), is overleden op woensdag 30 augustus 1837 aldaar. Jan werd 83 jaar en 7 maanden.

Jan trouwt op zaterdag 7 juni 1777 te Schiedam op 23-jarige leeftijd met de 38-jarige Jacomijntje Walraven , dochter van Hendrik Walraven en Magteld Andries Brandt . Jacomijntje is gedoopt op zondag 13 juli 1738 te Schiedam.

3 Jacob Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op zondag 10 oktober 1756 aldaar (doopgetuige waren Jannetje van der Vlies en Cornelis Soethuijs ), is overleden op maandag 18 juli 1757 aldaar. Jacob werd 9 maanden en 8 dagen.

4 Jacob Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op dinsdag 12 december 1758 aldaar (doopgetuige waren Jannetje van der Vlies en Maartje van der Vlies ), zie IV-A.

5 Pieter Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op dinsdag 24 maart 1761 aldaar (doopgetuige waren Cornelia van der Vlies en Trijntje Plas ), is overleden op vrijdag 22 februari 1765. Pieter werd 3 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

III-C Jacob Jansz Hille , zoon van Joannes Hille (II) en Anna Tickenburg , wonende te Schiedam aan het Hoofd, is gedoopt op zondag 30 juli 1730 te Schiedam geschatte datum (doopgetuige waren Jacob Oosterhuis en Barbara Serol ), is overleden op woensdag 19 november 1800 aldaar. Jacob werd 70 jaar, 3 maanden en 20 dagen.

Jacob gaat in ondertrouw op zaterdag 18 december 1756 te Schiedam, trouwt op zondag 2 januari 1757 op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Theodora Verhaaren ook genaamd Dirkje, dochter van Pieter Verhaaren en Hendrijntje Persoon . Theodora is gedoopt op zaterdag 26 september 1733 te Schiedam, is overleden op dinsdag 4 november 1800. Theodora werd 67 jaar, 1 maand en 9 dagen.

Van Jacob en Theodora zijn negen kinderen bekend:

1 Anna Hille is rk gedoopt op zondag 21 augustus 1757 te Schiedam (doopgetuige waren Anna Tickenburg en Antonius Hille ), is overleden op maandag 24 augustus 1778 aldaar. Anna werd 21 jaar en 3 dagen.

2 Petronella Hille is rk gedoopt op zondag 26 november 1758 te Schiedam (doopgetuige waren Corstiaan van Herm en Hendrica Persoon ), is overleden op maandag 1 maart 1841 aldaar. Petronella werd 82 jaar, 3 maanden en 3 dagen.

Petronella trouwt op zondag 22 september 1782 te Schiedam Petronella is weduwe op 23-jarige leeftijd met Pieter Groenendaal .

3 Johannes Hille is rk gedoopt op dinsdag 9 september 1760 te Schiedam (doopgetuige waren Anna Tickenburg en Joannes Hille ), zie IV-B.

4 Henrica Hille , werkster, is rk gedoopt op zaterdag 16 april 1763 te Schiedam (doopgetuige waren Hermanus Gunnickicus Knappers en Henrica Persoon ), is overleden op woensdag 10 november 1841 aldaar. Henrica werd 78 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

Henrica was gehuwd met Gasparus Nesse .

5 Maria Hille , groentevrouw, is rk gedoopt op dinsdag 24 december 1765 te Schiedam (doopgetuige waren Petrus Hille en Maria Verhaaren ), is overleden op maandag 5 mei 1845 aldaar. Maria werd 79 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

naam: ongehuwd

Maria was gehuwd met N.N. .

6 Johanna Maria Hille ook genaamd Anna is rk gedoopt op zaterdag 1 april 1769 te Schiedam (doopgetuige waren Henricus Hille en Anna Tickenburg ), is overleden op dinsdag 6 januari 1857 aldaar. Johanna werd 87 jaar, 9 maanden en 5 dagen.

Johanna trouwt op vrijdag 8 mei 1801 te Schiedam op 32-jarige leeftijd met Gerrit van Vught .

naam: uit Rosmalen

7 Christianus Hille is gedoopt op woensdag 14 februari 1770 te Schiedam (doopgetuige waren Joanna Verhaaren en Christianus van Heijningen ).

8 Christianus Hille is rk gedoopt op donderdag 7 oktober 1773 te Schiedam (doopgetuige waren Christianus van Heijningen en Joanna Verhaaren ), zie IV-C.

9 Theodora Hille is rk gedoopt op vrijdag 22 augustus 1777 te Schiedam (doopgetuige waren Joannes Hille en Petronella Hille ), is overleden op donderdag 6 september 1855 aldaar. Theodora werd 78 jaar en 15 dagen.

Theodora gaat in ondertrouw op donderdag 10 april 1800 te Schiedam, trouwt op zondag 27 april 1800 aldaar op 22-jarige leeftijd met Jan Huken . Jan is geboren te Martholde (Munsterland) (Dld)).

III-D Hendricus Hille , zoon van Joannes Hille (II) en Anna Tickenburg , is gedoopt op zaterdag 5 januari 1737 (doopgetuige waren Barbara Serol en Joannes Jacobs ), is overleden te St.Petersburg.

Hendricus trouwt op zondag 30 december 1759 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Cornelia Raukam ook genaamd Rokam, dochter van Henricus Raukam en Digna Emans . Cornelia is geboren op maandag 13 juli 1739 te Schiedam, is overleden op vrijdag 5 februari 1796 aldaar. Cornelia werd 56 jaar, 6 maanden en 23 dagen.

Van Hendricus en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1 Joannes Hille is rk gedoopt op maandag 18 augustus 1760 te Schiedam (doopgetuige waren Joannes Hille en Anna Tickenburg ).

2 Henricus Hille is rk gedoopt op zondag 13 maart 1763 te Schiedam (doopgetuige waren Theodorus Hille en Dimpna Emans ), is overleden op donderdag 9 juli 1772 aldaar. Henricus werd 9 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

3 Anthony Hille is gedoopt op zondag 11 augustus 1765 te Schiedam (doopgetuige waren Petrus van Veggele en Anna Tickenburg ), zie IV-D.

4 Dimpena Hille is gedoopt op vrijdag 19 augustus 1768 te Schiedam (doopgetuige waren Jacobus Hille en Joanna Raukam ), is overleden op donderdag 9 juli 1772 aldaar. Dimpena werd 3 jaar, 10 maanden en 20 dagen.

5 Petrus Hille is gedoopt op woensdag 24 mei 1769 te Schiedam (doopgetuige waren Margaretha Raukam en Hermanus Gunnick ).

6 Dimpena Hille is gedoopt op dinsdag 21 september 1773 te Schiedam (doopgetuige waren Hermanus Gunnick en Dimpena Emans ), is overleden op maandag 26 december 1836 aldaar in het Blauw of verbeterhuis alhier. Dimpena werd 63 jaar, 3 maanden en 5 dagen.

naam: ongehuwd

7 Henricus Hille is gedoopt op woensdag 20 maart 1776 te Schiedam (doopgetuige waren Dyna Emans en Theodorus Hille ).

III-E Theodorus Hille ook genaamd Dirk, zoon van Joannes Hille (II) en Anna Tickenburg , wonende te aan het Hoofd, is gedoopt in maart 1743 te Schiedam, is overleden op dinsdag 18 januari 1791 aldaar. Theodorus werd 47 jaar en 10 maanden.

Theodorus trouwt op zondag 10 februari 1765 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 23-jarige Maria Elisabeth Rokamp , dochter van Hendrik Rokamp en Digna Eymans . Maria is gedoopt op woensdag 6 december 1741 te Schiedam, is overleden op maandag 16 januari 1786. Maria werd 44 jaar, 1 maand en 10 dagen.

Van Theodorus en Maria zijn drie kinderen bekend:

1 Dimpena Hille is geboren te Schiedam, is rk gedoopt op donderdag 26 september 1765 aldaar (doopgetuige waren Henricus Hille en Dimpena Eemans ).

2 Dimpena Hille is geboren te Schiedam, is rk gedoopt op zaterdag 13 september 1766 aldaar (doopgetuige waren Dimpena Eemans en Henricus Hille ), is overleden op vrijdag 27 oktober 1837 aldaar. Dimpena werd 71 jaar, 1 maand en 14 dagen.

Dimpena trouwt op zondag 20 april 1788 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met Godefriedus Kruining .

3 Joannes Hille is gedoopt op zondag 17 september 1769 te Schiedam (doopgetuige waren Hermanus Gunmio en Anna Tickenburg ), zie IV-E.


Generatie IV

(van 1750 tot 1857)

In deze generatie zijn 5 gezinnen bekend met in totaal 30 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1787 en 1811.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Schiedam (29x) en Leiden.

IV-A Jacob Hille , zoon van Petrus Hille (III-B) en Willemijntje van der Vlies , binnenloods, is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op dinsdag 12 december 1758 aldaar (doopgetuige waren Jannetje van der Vlies en Maartje van der Vlies ), is overleden op maandag 9 mei 1842. Jacob werd 83 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Jacob gaat in ondertrouw op zaterdag 8 juli 1786 te Schiedam, trouwt op zondag 23 juli 1786 op 27-jarige leeftijd met Hendrina van Dijk , dochter van Klaas van Dijk . Hendrina is geboren te Delft, is overleden op dinsdag 7 december 1819 te Schiedam.

Van Jacob en Hendrina zijn acht kinderen bekend:

1 N.N. is geboren op dinsdag 24 juli 1787 te Schiedam doodgeboren.

2 Pieternella Hille is geboren op woensdag 7 mei 1788 te Schiedam, is nh gedoopt op woensdag 7 mei 1788 (doopgetuige was Jacomina Walraven ), is overleden op zondag 21 mei 1871 aldaar. Pieternella werd 83 jaar en 14 dagen.

Pieternella was gehuwd met N.N. .

3 Grietje Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op vrijdag 11 maart 1791 aldaar (doopgetuige was Neeltje van Dijk ), is overleden op donderdag 16 september 1830 aldaar. Grietje werd 39 jaar, 6 maanden en 5 dagen.

naam: ongehuwd

4 Willem Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op vrijdag 30 november 1792 aldaar (doopgetuige was Willemina van der Vlies ), zie V-A.

5 Jan Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op zondag 10 mei 1795 aldaar, is overleden op donderdag 7 januari 1796. Jan werd 7 maanden en 28 dagen.

6 Klaas Hille is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op zondag 10 mei 1795 aldaar (doopgetuige waren Jacomina Walraven en Jan Hille ), is overleden op donderdag 4 februari 1830. Klaas werd 34 jaar, 8 maanden en 25 dagen.

naam: ongehuwd

7 Cent Hille is geboren op donderdag 24 mei 1798 te Schiedam, is nh gedoopt op zondag 27 mei 1798 aldaar (doopgetuige was Jacomina Walraven ), zie V-B.

8 Jan Hille is geboren op zondag 23 augustus 1801 te Schiedam, is nh gedoopt op vrijdag 28 augustus 1801 aldaar (doopgetuige was Neeltje van Dijk ), zie V-C.

IV-B Johannes Hille , zoon van Jacob Jansz Hille (III-C) en Theodora Verhaaren , is rk gedoopt op dinsdag 9 september 1760 te Schiedam (doopgetuige waren Anna Tickenburg en Joannes Hille ), is overleden op vrijdag 14 oktober 1836 aldaar. Johannes werd 76 jaar, 1 maand en 5 dagen.

Johannes trouwt op zondag 25 november 1787 te Schiedam op 27-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Anna Petronella Vos , dochter van Franciscus Vos en Allegonda van Reij . Anna is rk gedoopt op vrijdag 6 januari 1764 te Schiedam, is overleden op donderdag 14 oktober 1790. Anna werd 26 jaar, 9 maanden en 8 dagen.

Van Johannes en Anna is een kind bekend:

1 Jacobus Hille is geboren te Schiedam, is gedoopt op zondag 13 september 1789 aldaar, zie V-D.

Johannes trouwt op zondag 29 mei 1791 te Schiedam op 30-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Hendrina Thijssen , dochter van Joannes Thijssen en Catharina Broekmeijer . Hendrina is gedoopt op maandag 11 januari 1768 te Schiedam, is overleden op woensdag 5 april 1848 aldaar. Hendrina werd 80 jaar, 2 maanden en 25 dagen.

Van Johannes en Hendrina zijn negen kinderen bekend:

2 Anna Hille is geboren te Schiedam, is gedoopt op donderdag 8 maart 1792 aldaar.

3 Catharina Hille is geboren te Schiedam, is gedoopt op vrijdag 23 augustus 1793 aldaar.

4 Theodora Hille , dienstbode, is geboren te Schiedam, is gedoopt op vrijdag 10 juni 1796 aldaar, is overleden op woensdag 15 april 1857 aldaar. Theodora werd 60 jaar, 10 maanden en 5 dagen.

Haar man Petrus Lommerse was jaren op zee.De kinderen van Theodora werden geboren en stonden geregistreerd als Hille. Zij heeft tijdelijk in Den Haag gewoond.

Theodora trouwt op zondag 7 maart 1819 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Peter Lommerse , zoon van Petrus Lommerse en Cornelia Schoenmakers . Peter, zeeman, is geboren op vrijdag 11 november 1796 te Schiedam.

5 Joannes Hille is geboren te Schiedam, is gedoopt op maandag 30 april 1798 aldaar.

6 Petronella Maria Hille is geboren op zondag 6 april 1800 te Schiedam, is gedoopt aldaar, is overleden op vrijdag 25 april 1879. Petronella werd 79 jaar en 19 dagen.

Petronella trouwt op donderdag 25 mei 1826 te Schiedam op 26-jarige leeftijd met de 23-jarige Laurentius Marcus , zoon van Johannes Marcus en Margaretha de Haas . Laurentius, moutersknecht, is geboren op vrijdag 14 januari 1803 te Schiedam.

7 Elisabeth Petronella Hille is geboren op dinsdag 15 maart 1803 te Schiedam.

8 Cornelia Hille is geboren op zondag 4 augustus 1805 te Schiedam, is overleden op vrijdag 24 mei 1867 aldaar. Cornelia werd 61 jaar, 9 maanden en 20 dagen.

Cornelia trouwt op woensdag 16 februari 1848 te Schiedam op 42-jarige leeftijd (1) met de 57-jarige Lambertus Vredebregt , zoon van Johannes Vredebregt en Jacoba Smits . Lambertus is geboren in 1791.

Lambertus was eerder gehuwd (1) met Magdalena van den Vos .

Cornelia trouwt op donderdag 3 juni 1858 te Schiedam op 52-jarige leeftijd (2) met de 47-jarige Johannes Hanerlagengrete , zoon van Everhardus Hanerlagengrete en Anna Maria Niermeijer . Johannes, korenwijnstoker, is geboren in 1811 te Verl (Pruisen) (Dld)).

9 Elisabeth Petronella Hille is geboren op donderdag 25 mei 1809 te Schiedam.

10 Petrus Hille ook genaamd Pieter, zeilmaker, is geboren op donderdag 25 mei 1809 te Schiedam, is overleden op maandag 5 december 1836 te Soerabaja. Petrus werd 27 jaar, 6 maanden en 10 dagen.

Zeilmaker aan boord van het Ned.particuliere schip "Stad Schiedam" ter reede van Soerabaja.

IV-C Christianus Hille , zoon van Jacob Jansz Hille (III-C) en Theodora Verhaaren , sjouwer, is rk gedoopt op donderdag 7 oktober 1773 te Schiedam (doopgetuige waren Christianus van Heijningen en Joanna Verhaaren ), is overleden op zondag 14 juli 1839 aldaar. Christianus werd 65 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Christianus trouwt op donderdag 7 januari 1802 te Schiedam op 28-jarige leeftijd met de 27-jarige Petronella van Putten , dochter van Dirk van Putten en Gerritje Rosendaal . Petronella is geboren te Schiedam, is rk gedoopt op woensdag 26 januari 1774 aldaar, is overleden op zaterdag 3 juni 1815 aldaar. Petronella werd 41 jaar, 4 maanden en 8 dagen.

Van Christianus en Petronella zijn drie kinderen bekend:

1 Theodorus Jacobus Hille is geboren op maandag 16 mei 1808 te Schiedam, is rk gedoopt (doopgetuige waren Petrus Rosendaal en Petronella Hille ), zie V-E.

2 Jacobus Hille is geboren op dinsdag 29 oktober 1811 te Schiedam, is gedoopt op donderdag 31 oktober 1811 (doopgetuige waren Anna Hille en Joannes Hille ), zie V-F.

3 Gerrit Hille is geboren op dinsdag 29 oktober 1811 te Schiedam.

IV-D Anthony Hille , zoon van Hendricus Hille (III-D) en Cornelia Raukam , zakkendrager, is gedoopt op zondag 11 augustus 1765 te Schiedam (doopgetuige waren Petrus van Veggele en Anna Tickenburg ), is overleden op donderdag 16 december 1830 aldaar. Anthony werd 65 jaar, 4 maanden en 5 dagen.

Anthony trouwt op zondag 23 september 1792 te Schiedam op 27-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Catharina van Zon ook genaamd Son, dochter van Joannes van Zon en Cornelia Voolbrecht . Catharina is rk gedoopt op zaterdag 11 oktober 1766 te Schiedam, is overleden op vrijdag 1 december 1820 aldaar. Catharina werd 54 jaar, 1 maand en 20 dagen.

Van Anthony en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1 Hendrik Hille is geboren op maandag 13 mei 1793 te Schiedam, is rk gedoopt, zie V-G.

2 Cornelia Hille is rk gedoopt op zaterdag 14 juni 1794 te Schiedam.

Cornelia trouwt op zondag 28 april 1816 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 21-jarige Henricus Dorenhagen , zoon van Hendrik Dorenhagen en Margaretha Lemmelaar . Henricus is geboren op donderdag 23 april 1795 te Amsterdam.

3 Dyna Hille is rk gedoopt op zondag 1 november 1795 te Schiedam, is overleden op donderdag 30 december 1813. Dyna werd 18 jaar, 1 maand en 29 dagen.

4 Gerardus Hille is geboren op zaterdag 19 juli 1800 te Schiedam, is rk gedoopt, zie V-H.

5 Maria Hille is rk gedoopt op donderdag 10 juni 1802 te Schiedam.

6 Antonius Hille is gedoopt op zaterdag 30 mei 1807 te Schiedam.

Anthony trouwt op zondag 30 juni 1822 te Schiedam op 56-jarige leeftijd (2) met de 51-jarige Elisabeth de With , dochter van Augustinus de With en Elisabeth Hulstman . Elisabeth, turfstondster, is geboren op donderdag 4 april 1771 te Schiedam.

IV-E Joannes Hille , zoon van Theodorus Hille (III-E) en Maria Elisabeth Rokamp , is gedoopt op zondag 17 september 1769 te Schiedam (doopgetuige waren Hermanus Gunmio en Anna Tickenburg ).

Joannes gaat in ondertrouw op zondag 15 juli 1792 te Schiedam raadhuis op 22-jarige leeftijd met Jacoba Hoeting , dochter van Bartholomeus Hoeting . Jacoba is geboren te Delft.

Van Joannes en Jacoba zijn drie kinderen bekend:

1 Theodorus Hille is geboren te Schiedam, is rk gedoopt op zondag 26 augustus 1792 aldaar (doopgetuige waren Gerardus van Kruiningen en Dina Hille ).

2 Theodorus Hille is geboren te Schiedam, is rk gedoopt op vrijdag 16 augustus 1793 aldaar, zie V-I.

3 Johannes Hille is geboren op maandag 25 november 1799 te Leiden, zie V-J.


Generatie V

(van 1787 tot 1884)

In deze generatie zijn 10 gezinnen bekend met in totaal 57 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1813 en 1849.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Schiedam (38x), Leiden (13x) en Rotterdam (5x).

V-A Willem Hille , zoon van Jacob Hille (IV-A) en Hendrina van Dijk , zalmvisser, is geboren te Schiedam, is nh gedoopt op vrijdag 30 november 1792 aldaar (doopgetuige was Willemina van der Vlies ), is overleden op dinsdag 20 november 1860 aldaar. Willem werd 67 jaar, 11 maanden en 21 dagen.

Willem trouwt op zondag 14 augustus 1814 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 25-jarige Cornelia van Breemen , dochter van Simon van Breemen en Neeltje Verboom . Cornelia, dienstmeid, is geboren op zondag 19 juli 1789 te Kessel.

Van Willem en Cornelia zijn zeven kinderen bekend:

1 Willem Hille is geboren op woensdag 29 december 1813 te Schiedam, zie VI-A.

2 Jacob Hille is geboren op dinsdag 25 juni 1816 te Schiedam, is overleden op maandag 5 augustus 1833. Jacob werd 17 jaar, 1 maand en 11 dagen.

3 Neeltje Hille is geboren op zondag 27 juni 1819 te Schiedam, is overleden op donderdag 15 mei 1890 aldaar. Neeltje werd 70 jaar, 10 maanden en 18 dagen.

Neeltje trouwt op donderdag 6 juni 1844 te Schiedam op 24-jarige leeftijd (1) met de 26-jarige Adrianus van Waart , zoon van Jacobus van Waart en Jannetje Noordijk . Adrianus, brandersknecht, is geboren op woensdag 11 maart 1818 te Schiedam, is overleden op zondag 26 december 1858 aldaar. Adrianus werd 40 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

Neeltje trouwt op woensdag 27 juni 1860 te Schiedam op 41-jarige leeftijd (2) met de 34-jarige Pieter Moerer , zoon van Abraham Moerer en Alida van Diggelen . Pieter is geboren op donderdag 20 april 1826 te Schiedam.

Pieter was eerder gehuwd (1) met Apolonia Gommel .

4 Henderina Hille is geboren op donderdag 15 februari 1821 te Schiedam, is overleden op zaterdag 10 september 1825. Henderina werd 4 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

5 Siena Hille is geboren op dinsdag 25 maart 1823 te Schiedam, is overleden op donderdag 29 april 1824. Siena werd 1 jaar, 1 maand en 4 dagen.

6 Henderina Hille is geboren op vrijdag 24 februari 1826 te Schiedam, is overleden op vrijdag 7 maart 1884 aldaar. Henderina werd 58 jaar en 12 dagen.

Henderina trouwt op woensdag 13 februari 1856 te Schiedam op 29-jarige leeftijd met Bastiaan van Vooren .

7 Simon Hille is geboren op dinsdag 14 april 1829 te Schiedam, is overleden op woensdag 16 mei 1832. Simon werd 3 jaar, 1 maand en 2 dagen.

V-B Cent Hille , zoon van Jacob Hille (IV-A) en Hendrina van Dijk , zalmvisser loods, wonende te Schiedam, is geboren op donderdag 24 mei 1798 aldaar, is nh gedoopt op zondag 27 mei 1798 aldaar (doopgetuige was Jacomina Walraven ), is overleden op zondag 13 juni 1852 aldaar. Cent werd 54 jaar en 20 dagen.

Cent trouwt op zaterdag 4 november 1820 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Hendrica Stolle , dochter van Geertruida Stolle . Hendrica is gedoopt op dinsdag 5 maart 1799 te Schiedam.

Van Cent en Hendrica zijn negen kinderen bekend:

1 Henderina Hille is geboren op donderdag 15 februari 1821 te Schiedam, is overleden op maandag 12 december 1853. Henderina werd 32 jaar, 9 maanden en 27 dagen.

naam: ongehuwd

2 Johannes Hille is geboren op zondag 22 december 1822 te Schiedam, zie VI-B.

3 Cornelia Hille is geboren op zaterdag 8 januari 1825 te Schiedam.

4 Jacob Hille is geboren op woensdag 19 juli 1826 te Schiedam, is overleden op zaterdag 6 januari 1827. Jacob werd 5 maanden en 18 dagen.

5 Jacob Hille is geboren op donderdag 21 augustus 1828 te Schiedam, zie VI-C.

6 Catharina Geertrui Hille is geboren op zaterdag 5 februari 1831 te Schiedam, is overleden op zondag 2 juli 1876 aldaar. Catharina werd 45 jaar, 4 maanden en 27 dagen.

Catharina trouwt op donderdag 31 mei 1860 te Schiedam op 29-jarige leeftijd met de 35-jarige Wilhelmus Antonius de Jong , zoon van Cornelis de Jong en Elisabeth van Agthoven . Wilhelmus, scheepmaker, is geboren op zondag 20 maart 1825 te Schoonhoven.

7 Willem Hille is geboren op dinsdag 22 april 1834 te Schiedam, is overleden op dinsdag 12 februari 1901 aldaar. Willem werd 66 jaar, 9 maanden en 21 dagen.

8 Christiaan Hille is geboren op donderdag 15 december 1836 te Schiedam, zie VI-D.

9 Pieter Hille is geboren op maandag 16 maart 1840 te Schiedam, is overleden op vrijdag 15 oktober 1841 aldaar. Pieter werd 1 jaar, 6 maanden en 29 dagen.

V-C Jan Hille , zoon van Jacob Hille (IV-A) en Hendrina van Dijk , zeilmakersknecht, is geboren op zondag 23 augustus 1801 te Schiedam, is nh gedoopt op vrijdag 28 augustus 1801 aldaar (doopgetuige was Neeltje van Dijk ), is overleden op vrijdag 28 maart 1884 aldaar. Jan werd 82 jaar, 7 maanden en 5 dagen.

Jan trouwt in 1825 te Schiedam geschat jaartal op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Catharina van de Kraan , dochter van Jacob van de Kraan en Amerensje Kerdel . Catharina is geboren op zaterdag 17 juli 1802 te Schiedam, is overleden op vrijdag 28 juli 1882. Catharina werd 80 jaar en 11 dagen.

Van Jan en Catharina zijn zes kinderen bekend:

1 Henderijntje Hille , naaister, is geboren op vrijdag 5 januari 1827 te Schiedam, is overleden op dinsdag 3 mei 1898 aldaar. Henderijntje werd 71 jaar, 3 maanden en 28 dagen.

Henderijntje trouwt op woensdag 17 september 1851 te Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 24-jarige Jacobus Mak , zoon van Jacobus Mak en Hendrika van Dillenberg . Jacobus, zeilmaker, is geboren in 1827 te Schiedam.

2 Jacob Hille is geboren op zondag 21 december 1828 te Schiedam, is overleden op zaterdag 4 juli 1829. Jacob werd 6 maanden en 13 dagen.

3 Jacob Hille is geboren op maandag 28 juni 1830, zie VI-E.

4 Amerensje Hille is geboren op vrijdag 11 maart 1836 te Schiedam, is overleden op zaterdag 18 augustus 1838. Amerensje werd 2 jaar, 5 maanden en 7 dagen.

5 Petronella Hille is geboren op zaterdag 18 januari 1840 te Schiedam.

6 Johannes Hille is geboren op zondag 28 mei 1843 te Schiedam, is overleden op dinsdag 21 oktober 1845. Johannes werd 2 jaar, 4 maanden en 23 dagen.

V-D Jacobus Hille , zoon van Johannes Hille (IV-B) en Anna Petronella Vos , zeilmaker/Kolonist, is geboren te Schiedam, is gedoopt op zondag 13 september 1789 aldaar, is overleden op maandag 17 februari 1823 te Frederiksoord. Jacobus werd 33 jaar, 5 maanden en 4 dagen.

Hij werd geplaatst op 25 augustus 1822 in Roll 2 te Wilhelminaoord hoeve 97 van de Maatschappij van Weldadigheid.

Jacobus was gehuwd met Adriana Daams . Adriana, naaister/spinster, is geboren op maandag 17 februari 1794, is overleden op maandag 27 november 1871 te Wilhelminaoord. Adriana werd 77 jaar, 9 maanden en 10 dagen.

Adriana was later gehuwd (2) met C.Bollen . <1,2>

Van Jacobus en Adriana zijn vijf kinderen bekend:

1 Johanna Hendrika Hille is geboren op zondag 18 juli 1813 te Rotterdam.

2 Johannes Jacobus Hille is geboren op donderdag 16 maart 1815 te Rotterdam, overleden te Groningen op 12 januari 1816(Akte nr.17) 10 maanden oud.

3 Hendrika Catharina Hille is geboren op zaterdag 15 februari 1817 te Rotterdam.

Hendrika trouwt op vrijdag 7 september 1838 te Wilhelminaoord (Gem.Vledder,Akte nr.13)op 21-jarige leeftijd met Albertus Lucassen, geboren te Nijmegen op 13 juli 1816, zoon van Lucas Lucassen en Mechteld Mulder..

4 Catharina Cornelia Hille is geboren op maandag 10 juli 1820 te Rotterdam, is overleden op woensdag 13 februari 1822 te Schiedam. Catharina werd 1 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

5 Theodora Catharina Hille is geboren op zondag 28 juli 1822 te Rotterdam, is overleden in 1823 te Wilhelminaoord. Theodora werd 1 jaar.

V-E Theodorus Jacobus Hille , zoon van Christianus Hille (IV-C) en Petronella van Putten , sjouwer en kraanwerker, is geboren op maandag 16 mei 1808 te Schiedam, is rk gedoopt (doopgetuige waren Petrus Rosendaal en Petronella Hille ), is overleden op zaterdag 13 mei 1854 aldaar. Theodorus werd 45 jaar, 11 maanden en 27 dagen.

Theodorus trouwt op donderdag 2 februari 1832 te Schiedam op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Hendrina Verhoeven , dochter van Joannes Verhoeven en Cornelia Vos . Hendrina, fruitverkoopster, is geboren op zaterdag 24 januari 1807 te Son.

Van Theodorus en Hendrina zijn twee kinderen bekend:

1 Christina Hille is geboren op woensdag 6 februari 1833 te Schiedam, is overleden op maandag 5 juli 1869 aldaar. Christina werd 36 jaar, 4 maanden en 29 dagen.

Christina trouwt op zaterdag 19 januari 1856 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met Johannes Snijders .

2 Johannes Hille is geboren op vrijdag 4 maart 1836 te Schiedam, zie VI-F.

V-F Jacobus Hille , zoon van Christianus Hille (IV-C) en Petronella van Putten , sjouwer, is geboren op dinsdag 29 oktober 1811 te Schiedam, is gedoopt op donderdag 31 oktober 1811 (doopgetuige waren Anna Hille en Joannes Hille ), is overleden op maandag 21 maart 1870. Jacobus werd 58 jaar, 4 maanden en 20 dagen.

Jacobus trouwt op donderdag 11 februari 1841 te Schiedam op 29-jarige leeftijd met de 33-jarige Martina Penning , dochter van Lendert Penning en Cornelia Bijbelaar . Martina, fruitverkoopster, is geboren op donderdag 24 december 1807 te Schiedam, is overleden op zondag 4 augustus 1878 aldaar. Martina werd 70 jaar, 7 maanden en 11 dagen.

Van Jacobus en Martina zijn vijf kinderen bekend:

1 Pieter Christiaan Hille is geboren op donderdag 14 juli 1842 te Schiedam, is overleden op dinsdag 13 december 1842. Pieter werd 4 maanden en 29 dagen.

2 Leendert Hille is geboren op zaterdag 14 september 1844 te Schiedam.

3 Petronella Jacoba Hille is geboren op dinsdag 10 februari 1846 te Schiedam, is overleden op zaterdag 1 augustus 1846. Petronella werd 5 maanden en 22 dagen.

4 Petronella Cornelia Hille is geboren op vrijdag 17 december 1847 te Schiedam, is overleden op zondag 5 maart 1848. Petronella werd 2 maanden en 17 dagen.

5 Jacobus Christianus Hille is geboren op vrijdag 23 november 1849 te Schiedam, is overleden op woensdag 5 juni 1850. Jacobus werd 6 maanden en 13 dagen.

V-G Hendrik Hille , zoon van Anthony Hille (IV-D) en Catharina van Zon , zakkendrager en brandersknecht, is geboren op maandag 13 mei 1793 te Schiedam, is rk gedoopt, is overleden op donderdag 25 juli 1833 aldaar. Hendrik werd 40 jaar, 2 maanden en 12 dagen.

Hendrik trouwt op zondag 18 mei 1817 te Schiedam op 24-jarige leeftijd (1) met de 27-jarige Margaretha Braak , dochter van Johannes Braak en Johanna Suijthoff . Margaretha, dienstbode, is gedoopt op zondag 26 juli 1789 te Schiedam, is overleden op maandag 3 mei 1819 aldaar. Margaretha werd 29 jaar, 9 maanden en 7 dagen.

Van Hendrik en Margaretha zijn twee kinderen bekend:

1 Anthony Hille is geboren op dinsdag 27 mei 1817 te Schiedam, is overleden op donderdag 4 september 1817. Anthony werd 3 maanden en 8 dagen.

2 Johanna Hille is geboren op zaterdag 27 juni 1818 te Schiedam.

Hendrik trouwt op zondag 20 mei 1821 te Schiedam op 28-jarige leeftijd (2) met de 27-jarige Anna Maria Post , dochter van Joseph Post en Anna Elisabeth Adriana . Anna is geboren op dinsdag 25 maart 1794 te Schiedam.

Anna was eerder gehuwd (1) met Steven Vos . <3>

Van Hendrik en Anna zijn vier kinderen bekend:

3 Anthony Hille is geboren op zaterdag 6 oktober 1821 te Schiedam, is overleden op woensdag 7 juli 1824. Anthony werd 2 jaar, 9 maanden en 1 dag.

4 Catharina Hille is geboren op woensdag 10 maart 1824 te Schiedam.

Catharina trouwt op woensdag 3 juli 1850 te Schiedam op 26-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes van der Kruk , zoon van Ary van der Kruk en Henrica Zwaard . Johannes, schoenmaker, is geboren op donderdag 24 mei 1821 te Maasland.

5 Cornelia Hille is geboren op maandag 17 juli 1826 te Schiedam.

6 Johanna Helena Hille is geboren op maandag 17 november 1828 te Schiedam, is overleden op woensdag 15 maart 1882 aldaar. Johanna werd 53 jaar, 3 maanden en 26 dagen.

Johanna trouwt op woensdag 15 maart 1882 te Schiedam op 53-jarige leeftijd met Johannes Theodorus Halfman , zoon van Johannes Theodorus Halfman en Maria Francisca Gensler . Johannes, brandersknecht.

V-H Gerardus Hille , zoon van Anthony Hille (IV-D) en Catharina van Zon , kuipersknecht, is geboren op zaterdag 19 juli 1800 te Schiedam, is rk gedoopt, is overleden op zondag 1 november 1868 aldaar. Gerardus werd 68 jaar, 3 maanden en 13 dagen.

Gerardus trouwt op zondag 17 februari 1822 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 24-jarige Elisabeth Maria Biesing , dochter van Richard Biesing en Elisabeth de With . Elisabeth is geboren op 22 februari 1796 te Schiedam.

Van Gerardus en Elisabeth zijn vier kinderen bekend:

1 Anthony Hille is geboren op dinsdag 9 april 1822 te Schiedam, is overleden op vrijdag 14 mei 1830. Anthony werd 8 jaar, 1 maand en 5 dagen.

2 Richard Ferdinand Joseph Hille is geboren op maandag 31 oktober 1825 te Schiedam.

3 Anthony Hille is geboren op dinsdag 31 maart 1835 te Schiedam, zie VI-G.

4 Elisabeth Adriana Hille is geboren op maandag 11 september 1837 te Schiedam, is overleden op maandag 11 november 1889 aldaar. Elisabeth werd 52 jaar en 2 maanden.

Elisabeth trouwt op woensdag 6 november 1867 te Schiedam op 30-jarige leeftijd met de 36-jarige Bernardus Wilhelmus Kleiss , zoon van Johannes Bernardus Kleiss en Elisabeth Doornhagen . Bernardus, brandersknecht, is geboren in 1831 te Schiedam.

Bernardus was eerder gehuwd (1) met Petronella Dikkenberg .

V-I Theodorus Hille , zoon van Joannes Hille (IV-E) en Jacoba Hoeting , is geboren te Schiedam, is rk gedoopt op vrijdag 16 augustus 1793 aldaar.

Theodorus trouwt op woensdag 22 mei 1811 te Leiden (is gescheiden op maandag 12 september 1825) op 17-jarige leeftijd met de 21-jarige Sara van der Horst , dochter van Isaac van der Horst en Sara Scherdijn . Sara is geboren te Leiden, is nh gedoopt op dinsdag 17 november 1789.

Van Theodorus en Sara zijn drie kinderen bekend:

1 Jacoba Hille is geboren op woensdag 4 augustus 1813 te Leiden, is overleden op zondag 22 augustus 1813 aldaar. Jacoba werd 18 dagen.

2 Maria Hille is geboren op maandag 3 februari 1817 te Leiden, is overleden op maandag 24 maart 1817 aldaar. Maria werd 1 maand en 21 dagen.

3 Caspar Hille is geboren op zondag 19 januari 1823 te Leiden zijn vader woonde toen in Utrecht, zie VI-H.

V-J Johannes Hille , zoon van Joannes Hille (IV-E) en Jacoba Hoeting , is geboren op maandag 25 november 1799 te Leiden, is overleden op zondag 10 februari 1867 aldaar. Johannes werd 67 jaar, 2 maanden en 16 dagen.

Johannes gaat in ondertrouw op donderdag 2 november 1826 te Leiden Johannes is Jagersknecht op 26-jarige leeftijd (1) met de 20-jarige Trijntje Verkoren , dochter van Jacob Verkoren en Willemina Meijer . Trijntje is geboren in 1806.

Johannes gaat in ondertrouw op donderdag 2 november 1826 te Leiden, trouwt aldaar op 26-jarige leeftijd (2) met de 18-jarige Eva van der Blom , dochter van Denijs van der Blom en Eva van Haarlem . Eva is geboren te Leiden, is nh gedoopt op zaterdag 20 augustus 1808, is overleden op donderdag 19 juli 1849 aldaar. Eva werd 40 jaar, 10 maanden en 29 dagen.

Van Johannes en Eva zijn tien kinderen bekend:

1 Johannes Hille is geboren op woensdag 10 november 1830 te Leiden, zie VI-I.

2 Dirk Hille is geboren op woensdag 10 oktober 1832 te Leiden, is overleden op woensdag 9 januari 1833 aldaar. Dirk werd 2 maanden en 30 dagen.

3 Denijs Hille is geboren op zondag 1 december 1833 te Leiden, is overleden op zaterdag 17 maart 1838 aldaar. Denijs werd 4 jaar, 3 maanden en 16 dagen.

4 Eva Jacoba Hille is geboren op donderdag 3 september 1835 te Leiden, is overleden op dinsdag 17 juli 1849 te N. Eva werd 13 jaar, 10 maanden en 14 dagen.

5 Dirk Hille is geboren op vrijdag 13 oktober 1837 te Leiden, is overleden op zaterdag 8 oktober 1904 te Veenhuizen. Dirk werd 66 jaar, 11 maanden en 25 dagen.

6 Jannetje Hille is geboren op zaterdag 12 oktober 1839 te Leiden, is overleden op vrijdag 29 juni 1849. Jannetje werd 9 jaar, 8 maanden en 17 dagen.

7 Denijs Hille is geboren op donderdag 16 september 1841 te Leiden, is overleden op dinsdag 10 april 1860 te Veenhuizen. Denijs werd 18 jaar, 6 maanden en 25 dagen.

8 Maria Rose Magdaleine Hille is geboren op dinsdag 12 september 1843 te Leiden, is overleden op woensdag 4 januari 1860. Maria werd 16 jaar, 3 maanden en 23 dagen.

9 Jacobus Hille is geboren op zaterdag 10 januari 1846 te Leiden, zie VI-J.

10 Sara Hille is geboren op maandag 6 maart 1848 te Leiden, is overleden op zondag 22 juli 1849. Sara werd 1 jaar, 4 maanden en 16 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 7 april 1852 te Leiden op 52-jarige leeftijd (3) met de 51-jarige Maria van Putten , dochter van Adrianus van Putten en Anna de Rijke . Maria is geboren in 1801.

Maria was eerder gehuwd (1) met Cornelis van der Veen .


Generatie VI

(van 1813 tot 1905)

In deze generatie zijn 10 gezinnen bekend met in totaal 69 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1840 en 1889.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Schiedam (42x), Delft (10x), Schiedam/Mathenesse (3x), Norg (3x), Amsterdam (3x), Vlaardingen/Vlissingen, Norg/Veenhuizen, Leiden en den Helder/Amsterdam.

VI-A Willem Hille , zoon van Willem Hille (V-A) en Cornelia van Breemen , touwslagersknecht en pakhuisknecht, is geboren op woensdag 29 december 1813 te Schiedam.

Willem trouwt op donderdag 16 april 1840 te Schiedam op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Pieternella Hagers , dochter van Jan Hagers en Jacomina Mak . Pieternella is geboren op maandag 26 juli 1819 te Schiedam, is overleden op dinsdag 21 maart 1899 aldaar. Pieternella werd 79 jaar, 7 maanden en 23 dagen.

Van Willem en Pieternella zijn zeven kinderen bekend:

1 Cornelia Hille is geboren op woensdag 1 juli 1840 te Schiedam, is overleden op zondag 29 maart 1903 aldaar. Cornelia werd 62 jaar, 8 maanden en 28 dagen.

Cornelia was gehuwd met N.N. .

2 Jacomina Hille is geboren op woensdag 28 mei 1845 te Schiedam.

Jacomina trouwt op donderdag 16 mei 1872 te Schiedam op 26-jarige leeftijd met de 20-jarige Johannes van der Meer , zoon van Albertus van der Meer en Maria Cornelia Leverstein . Johannes, metselaar, is geboren in 1852 te Maassluis.

3 Hendrica Hille is geboren op zaterdag 12 juni 1847 te Schiedam, is overleden op dinsdag 5 december 1911. Hendrica werd 64 jaar, 5 maanden en 23 dagen.

4 Jan Hille is geboren op maandag 20 november 1848 te Schiedam, is overleden op woensdag 7 augustus 1850. Jan werd 1 jaar, 8 maanden en 18 dagen.

5 Wilhelmina Jacoba Hille is geboren op zaterdag 7 december 1850 te Schiedam.

Wilhelmina trouwt op donderdag 6 november 1873 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Gerardus Willem Snel , zoon van Cornelis Snel en Hendrika Wilhelmina Rauwerdinck . Gerardus, letterzetter, is geboren op zaterdag 14 september 1850 te Rotterdam.

6 Pieter Johannes Hille is geboren op zondag 26 februari 1854 te Schiedam.

7 Willem Hille is geboren op zaterdag 23 mei 1857 te Schiedam.

VI-B Johannes Hille , zoon van Cent Hille (V-B) en Hendrica Stolle , is geboren op zondag 22 december 1822 te Schiedam, is overleden op vrijdag 23 augustus 1901 aldaar. Johannes werd 78 jaar, 8 maanden en 1 dag.

Johannes trouwt op woensdag 1 september 1852 te Schiedam op 29-jarige leeftijd met de 21-jarige Petronella Bijloo , dochter van Jan Bijloo en Anna van der Waal . Petronella, werkster, is geboren op dinsdag 5 april 1831 te Schiedam, is overleden op woensdag 9 januari 1901. Petronella werd 69 jaar, 9 maanden en 4 dagen.

Van Johannes en Petronella zijn acht kinderen bekend:

1 Henderina Hille is geboren op zaterdag 1 januari 1853 te Schiedam, is overleden op zondag 1 september 1901 aldaar. Henderina werd 48 jaar en 8 maanden.

Henderina trouwt op woensdag 21 februari 1877 te Schiedam op 24-jarige leeftijd (1) met de 25-jarige Jan van Wieringen , zoon van Jacobus van Wieringen en Johanna van der Most . Jan is geboren op donderdag 7 augustus 1851 te Schiedam.

Henderina trouwt op donderdag 4 oktober 1883 op 30-jarige leeftijd (2) met de 29-jarige Cornelis Brusje , zoon van Joseph Brusje en Kaatje Snijders . Cornelis, agent van politie, is geboren in 1854 te Heinenoord.

2 Anna Hille is geboren op vrijdag 1 september 1854 te Schiedam, is overleden op dinsdag 26 december 1854. Anna werd 3 maanden en 25 dagen.

3 Cent Hille is geboren op zondag 6 januari 1856 te Schiedam, zie VII-A.

4 Jan Hille is geboren op zondag 25 juli 1858 te Schiedam, is overleden op zaterdag 14 augustus 1858. Jan werd 20 dagen.

5 Petronella Hille is geboren op vrijdag 20 juni 1862 te Schiedam.

Petronella trouwt op woensdag 19 april 1882 te Schiedam op 19-jarige leeftijd met de 27-jarige Daniel Johannes Rijsberg , zoon van Gerrit Rijsberg en Elisabeth Mak . Daniel, zakkendrager, is geboren in 1855 te Schiedam.

6 Johanna Hille is geboren op vrijdag 5 april 1867 te Schiedam, is overleden op zaterdag 15 juni 1867. Johanna werd 2 maanden en 10 dagen.

7 Jacob Hille is geboren op woensdag 14 april 1869 te Schiedam, is nh gedoopt, zie VII-B.

8 Johanna Hille is geboren op vrijdag 25 juli 1873 te Schiedam.

VI-C Jacob Hille , zoon van Cent Hille (V-B) en Hendrica Stolle , touwslager, wonende te Schiedam in de Langekerkstraat, is geboren op donderdag 21 augustus 1828 te Schiedam, is overleden op maandag 20 maart 1905. Jacob werd 76 jaar, 6 maanden en 27 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 14 juni 1854 te Schiedam op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Petronella Weij , dochter van Ary Weij en Elisabeth Stolle . Petronella is geboren op maandag 20 augustus 1832 te Schiedam, is overleden op woensdag 2 januari 1895 aldaar. Petronella werd 62 jaar, 4 maanden en 13 dagen.

Van Jacob en Petronella zijn negen kinderen bekend:

1 Hendrik Hille is geboren op woensdag 4 april 1855 te Schiedam, zie VII-C.

2 Elisabeth Hille is geboren op dinsdag 25 november 1856 te Schiedam.

Elisabeth trouwt op woensdag 22 mei 1878 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 26-jarige Klaas Kiela , zoon van Hendrik Kiela en Elisabeth Goudswaard . Klaas, kuiper, is geboren in 1852.

3 Francina Hille is geboren op donderdag 13 januari 1859 te Schiedam, is overleden op maandag 9 januari 1860. Francina werd 11 maanden en 27 dagen.

4 Ary Hille is geboren op dinsdag 20 november 1860 te Schiedam, is overleden op maandag 2 februari 1863. Ary werd 2 jaar, 2 maanden en 13 dagen.

5 Francina Hille is geboren op zondag 1 november 1863 te Schiedam, is overleden op zondag 12 augustus 1928 te Loosduinen. Francina werd 64 jaar, 9 maanden en 11 dagen.

Francina trouwt op woensdag 19 augustus 1885 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 33-jarige Klaas Kiela , zoon van Nicolaas Kiela en Margaretha Krommenhoek . Klaas is geboren in 1852 te Schiedam.

6 Catharina Hille is geboren op zondag 26 augustus 1866 te Schiedam, is overleden op donderdag 17 september 1868. Catharina werd 2 jaar en 22 dagen.

7 Catharina Hille is geboren op vrijdag 19 februari 1869, is overleden op zondag 14 november 1869. Catharina werd 8 maanden en 26 dagen.

8 Petronella Hille is geboren op maandag 9 mei 1870 te Schiedam.

Petronella trouwt op woensdag 14 mei 1890 te Schiedam op 20-jarige leeftijd met de 29-jarige Johannes van den Burg , zoon van Jacob van den Burg en Adriana Cornelia Alblas . Johannes, kuiper, is geboren in 1861 te Brielle.

9 Catharina Adriana Hille is geboren op vrijdag 22 mei 1874 te Schiedam.

Catharina trouwt op donderdag 18 augustus 1910 te Schiedam op 36-jarige leeftijd met de 43-jarige Hendrik Kiela , zoon van Nicolaas Kiela en Margaretha Krommenhoek . Hendrik is geboren in 1867 te Schiedam.

Hendrik was eerder gehuwd (1) met Jannetje Put .

VI-D Christiaan Hille , zoon van Cent Hille (V-B) en Hendrica Stolle , scheepsmaker en timmerman, is geboren op donderdag 15 december 1836 te Schiedam.

Christiaan trouwt op woensdag 31 mei 1865 te Schiedam op 28-jarige leeftijd (1) met de 23-jarige Maria Gerarda Hoogwegt , dochter van Ludovicus Hoogwegt en Maria Breve . Maria is geboren op woensdag 20 oktober 1841 te Schiedam, is overleden op vrijdag 13 oktober 1882 aldaar. Maria werd 40 jaar, 11 maanden en 23 dagen.

Van Christiaan en Maria zijn zeven kinderen bekend:

1 Hendricus Hille is geboren op zondag 11 maart 1866 te Schiedam, is overleden op dinsdag 27 maart 1866. Hendricus werd 16 dagen.

2 Maria Hille is geboren op zondag 18 augustus 1867 te Schiedam. Overleden op 17juni 1948. Zij was getrouwd met Franciscus Melching geboren op 16-januari 1871 en Overleden op 31 december 1946.

Maria Hillen en Franciscus Melching

3 Vincentius Hendricus Hille is geboren op woensdag 22 februari 1871 te Schiedam, zie VII-D.

4 Anna Louise Hille is geboren op donderdag 25 december 1873 te Schiedam, is overleden op dinsdag 13 juli 1875. Anna werd 1 jaar, 6 maanden en 18 dagen.

5 Francina Hille is geboren op vrijdag 23 maart 1877 te Schiedam, is overleden op woensdag 25 juli 1877. Francina werd 4 maanden en 2 dagen.

6 Johannes Bernardus Hille is geboren op dinsdag 8 juni 1880 te Schiedam, is overleden op maandag 13 september 1880. Johannes werd 3 maanden en 5 dagen.

7 Maria Gerarda Hille is geboren op maandag 4 september 1882 te Schiedam, is overleden op vrijdag 24 november 1882. Maria werd 2 maanden en 20 dagen.

Christiaan trouwt op woensdag 21 augustus 1895 te Schiedam op 58-jarige leeftijd (2) met de 54-jarige Maria Cornelia van Kruiningen , dochter van Korstiaan van Kruiningen en Catharina van der Helm . Maria is geboren op woensdag 9 december 1840 te Nieuwland en Kortland.

VI-E Jacob Hille , zoon van Jan Hille (V-C) en Catharina van de Kraan , schipper en havenloods, is geboren op maandag 28 juni 1830, is overleden op zondag 12 november 1899 te Schiedam. Jacob werd 69 jaar, 4 maanden en 15 dagen.

Jacob trouwt op woensdag 20 juni 1855 te Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Aaltje Smits , dochter van Gerrit Smits en Elisabeth Heijmans . Aaltje is geboren op vrijdag 13 januari 1832 te Tiel, is overleden op woensdag 13 oktober 1897 te Schiedam. Aaltje werd 65 jaar en 9 maanden.

Van Jacob en Aaltje zijn acht kinderen bekend:

1 Johannes Hille is geboren op zaterdag 3 juni 1854 te Schiedam, zie VII-E.

2 Alida Hille is geboren op woensdag 7 mei 1856 te Schiedam.

Alida trouwt op woensdag 6 september 1876 te Schiedam op 20-jarige leeftijd met de 24-jarige Pieter Donker , zoon van Cornelis Donker en Cornelia Verzijden . Pieter is geboren in 1852 te Kralingen.

3 Catharina Hille is geboren op maandag 28 september 1857 te Schiedam.

Catharina trouwt op woensdag 28 april 1880 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 22-jarige Ary Groenendaal , zoon van Anthony Groenendaal en Johanna van Leeuwen . Ary, schipper, is geboren in 1858 te Schiedam.

4 Elisabeth Hille is geboren op maandag 11 april 1859 te Schiedam, is overleden op zaterdag 22 augustus 1863. Elisabeth werd 4 jaar, 4 maanden en 11 dagen.

5 Gerardus Hille is geboren op vrijdag 19 juli 1861 te Schiedam, zie VII-F.

6 Elisabeth Hille is geboren op vrijdag 13 november 1863 te Schiedam.

7 Jacob Hille is geboren op zaterdag 3 februari 1866 te Schiedam, zie VII-G.

8 Hendrik Hille is geboren op woensdag 12 februari 1868 te Schiedam.

vertrekt op 7-2-1895 naar Rotterdam

VI-F Johannes Hille , zoon van Theodorus Jacobus Hille (V-E) en Hendrina Verhoeven , arbeider, wonende te Schiedam Aam de Buitenhavenweg, is geboren op vrijdag 4 maart 1836 te Schiedam, is overleden op donderdag 16 april 1903. Johannes werd 67 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Johannes trouwt op woensdag 25 november 1868 te Schiedam op 32-jarige leeftijd met de 29-jarige Bernardina Soudan , dochter van Philippus Soudan en Johanna van Loo . Bernardina is geboren op donderdag 21 maart 1839 te Breskens, is overleden te Schiedam.

Van Johannes en Bernardina zijn drie kinderen bekend:

1 Hendrina Johanna Hille is geboren op zaterdag 14 augustus 1869 te Schiedam, is overleden op zaterdag 13 mei 1871. Hendrina werd 1 jaar, 8 maanden en 29 dagen.

2 Petrus Johannes Philippus Hille is geboren op woensdag 11 december 1872 te Schiedam, is overleden op vrijdag 3 december 1875. Petrus werd 2 jaar, 11 maanden en 22 dagen.

3 Theodora Adriana Josephina Hille is geboren op zondag 18 april 1875 te Schiedam.

Theodora trouwt op woensdag 11 februari 1903 te Schiedam op 27-jarige leeftijd met de 47-jarige Franciscus Josephus Schuurmans , zoon van Andries Cornelis Schuurmans en Johanna van der Laar . Franciscus, metselaar, is geboren in 1856 te Oud en Nieuw Mathenesse.

Franciscus was eerder gehuwd (1) met Hendrica Blom .

VI-G Anthony Hille , zoon van Gerardus Hille (V-H) en Elisabeth Maria Biesing , molenaar, is geboren op dinsdag 31 maart 1835 te Schiedam, is overleden op vrijdag 17 januari 1879. Anthony werd 43 jaar, 9 maanden en 17 dagen.

Anthony trouwt op woensdag 4 mei 1859 te Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Johanna Maria Oosterveer , dochter van Bastiaan Oosterveer en Maria Klomp . Johanna is geboren op woensdag 27 januari 1836 te Oud en Nieuw Mathenesse, is overleden op zaterdag 19 mei 1866 te Schiedam. Johanna werd 30 jaar, 3 maanden en 22 dagen.

Van Anthony en Johanna zijn vier kinderen bekend:

1 Gerardus Joseph Hille is geboren op maandag 12 november 1860 te Schiedam/Mathenesse, is overleden op dinsdag 11 december 1860 te Schiedam. Gerardus werd 29 dagen.

2 Bastiaan Maria Hille is geboren op maandag 13 januari 1862 te Schiedam, zie VII-H.

3 Elisabeth Maria Hille is geboren op maandag 13 januari 1862 te Schiedam/Mathenesse.

Elisabeth trouwt op woensdag 7 augustus 1889 te Schiedam op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Anthony Eenhuizen , zoon van Johannes Henricus Eenhuizen en Geertruida Schrijver . Anthony, brandersknecht, is geboren in 1865 te Kethel.

4 Maria Everdina Hille is geboren op maandag 12 februari 1866 te Schiedam/Mathenesse, is overleden op maandag 4 mei 1868. Maria werd 2 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

VI-H Caspar Hille , zoon van Theodorus Hille (V-I) en Sara van der Horst , sergeant bij het corps mariniers te Vlissingen, wonende te Amsterdam in de Oranjekazerne, is geboren op zondag 19 januari 1823 te Leiden zijn vader woonde toen in Utrecht, is overleden op zondag 13 februari 1887 te den Helder. Caspar werd 64 jaar en 25 dagen.

Caspar trouwt op woensdag 2 november 1859 te Amsterdam op 36-jarige leeftijd (1) met de 38-jarige Johanna Catharina Rijkers , dochter van Cornelis Rijkers en Bartha Gunther . Johanna is geboren op zondag 20 mei 1821 te Alkmaar.

Van Caspar en Johanna zijn zes kinderen bekend:

1 Sara Maria Hille is overleden op zaterdag 1 oktober 1859 te Amsterdam.

2 Bartje Hille , winkelierster, is geboren op zondag 28 november 1847 te den Helder/Amsterdam, is overleden op maandag 5 juni 1916 te Ijmuiden/velsen. Bartje werd 68 jaar, 6 maanden en 8 dagen.

Bartje trouwt op zaterdag 2 maart 1872 te den Helder (is gescheiden op dinsdag 29 oktober 1878 ingeschreven op 15-1-1879 in de registers in Den Haag.) op 24-jarige leeftijd (1) met de 24-jarige Johan Pieter Neervoort , zoon van Gerrit Neervoort en Francina Hoebert . Johan, sergeant schrijver Kon. Marine, is geboren in 1848 te den Haag.

Bartje was gehuwd (2) met N.N. .

Bartje trouwt op donderdag 20 september 1894 te den Helder op 46-jarige leeftijd (3) met Gerrit Krouwel .

3 Caspar Cornelis Hille is geboren op zondag 25 februari 1855 te Vlaardingen/Vlissingen, zie VII-I.

4 Cornelis Adrianus Hille is geboren op dinsdag 30 april 1861 te Amsterdam, is overleden op maandag 12 augustus 1861 aldaar. Cornelis werd 3 maanden en 13 dagen.

5 Johannes Pieter Hille is geboren op dinsdag 30 april 1861 te Amsterdam, is overleden op donderdag 15 augustus 1861 aldaar. Johannes werd 3 maanden en 16 dagen.

6 Sara Johanna Cornelia Hille is geboren op zondag 23 augustus 1863.

Sara trouwt op donderdag 27 november 1884 te den Helder op 21-jarige leeftijd met de 34-jarige Michiel Hendrik van Amerongen` , zoon van Michiel Hendrik van Amerongen` en Elisabeth van Roekel . Michiel, sergeant der mariniers, is geboren in 1850 te Utrecht.

Caspar trouwt op donderdag 21 april 1881 te den Helder op 58-jarige leeftijd (2) met de 56-jarige Cornelia Clara Johanna van Sanen , dochter van Petrus van Sanen en Anna Jansze Pal . Cornelia is geboren in 1825 te Rotterdam.

Cornelia was eerder gehuwd (1) met Cornelis Dol .

VI-I Johannes Hille , zoon van Johannes Hille (V-J) en Eva van der Blom , stoker IJzergieter, is geboren op woensdag 10 november 1830 te Leiden.

Na de dood van zijn vrouw verlaat de vader zijn kinderen. dezen werden uitbesteed. Gerrit wordt uitbesteed bij Leonardus Smit op 19-9-1870 en in 1872(geschat jaar) bij Leonardus van Wijk te Genderen. Op 6-6-1879 bij W van Wijk te Besooyen. Weer naar leonardus van wijk te Genderen op 1-5-1878 en bij D v Marsbergen te eethen op 1-5-1881. Teruggegeven aan de vader op 29-9-1882. Bij de inschrijving der stadsbestedingen blijkt dat hij verschrikkelijk eigenwijs is. gezondheid is best,volgt trouw schoolonderwijs,maar kan moeilijk leren. Volgt winteravond onderwijs.Landbouwer 1881 en 1882 met een zakgeld van F.0,10 per week en in 1882 Fl.25,- per jaar.

Johannes trouwt op vrijdag 11 juni 1858 te Leiden datum is int. op 27-jarige leeftijd met de 27-jarige Hendrika de Haas , dochter van Cornelis de Haas en Christina Henriettenfris . Hendrika is geboren op donderdag 10 maart 1831 te Groningen, is overleden op vrijdag 22 april 1870 te Amsterdam. Hendrika werd 39 jaar, 1 maand en 12 dagen.

Van Johannes en Hendrika zijn zes kinderen bekend:

1 Johannes Cornelis Hille is geboren op donderdag 21 april 1859 te Norg/Veenhuizen.

2 Henrietta Christina Hille is geboren op zondag 19 mei 1861 te Norg.

Henrietta trouwt op donderdag 7 mei 1885 te Sprang op 23-jarige leeftijd met de 25-jarige Pieter Hoogerdijk , zoon van Willem Hoogerdijk en Trijntje de Jong . Pieter, arbeider, is geboren op woensdag 23 november 1859 te Zevenbergen.

3 Dirk Hille is geboren op woensdag 12 november 1862 te Norg, zie VII-J.

4 Gerrit Hille is geboren op zondag 23 oktober 1864 te Amsterdam, zie VII-K.

5 Dina Christina Hille is geboren op vrijdag 30 augustus 1867 geschatte datum.

vertrok op 28-5-1870 naar Groningen

6 Jacoba Hille is geboren op zaterdag 15 januari 1870 te Norg, is overleden op donderdag 7 juli 1870 te Amsterdam. Jacoba werd 5 maanden en 22 dagen.

VI-J Jacobus Hille , zoon van Johannes Hille (V-J) en Eva van der Blom , kantoorbediende, agent van politie, is geboren op zaterdag 10 januari 1846 te Leiden, is overleden op maandag 3 februari 1902 te Delft. Jacobus werd 56 jaar en 24 dagen.

Jacobus gaat in ondertrouw op zaterdag 20 augustus 1870 te Leiden Jacobus is dan gevangenbewaarder en trouwt te Oegstgeest op 4 september 1870 (Akte nr.14)op 24-jarige leeftijd met de 23-jarige Helena Maria Honsbeek , dochter van Machiel Honsbeek en Angenita Veekman . Helena is geboren op zondag 1 november 1846 te Leiden, is overleden op zaterdag 4 juni 1904 te den Haag. Helena werd 57 jaar, 7 maanden en 3 dagen.

Van Jacobus en Helena zijn elf kinderen bekend:

1 Johannes Jacobus Hille is geboren in 1871 te Delft, is overleden op maandag 9 december 1872 aldaar. Johannes werd 1 jaar.

2 Agnes Hille is geboren op zaterdag 31 augustus 1872 te Leiden.

3 Jacobus Hille is geboren op zaterdag 28 februari 1874 te Delft.

4 Eva Maria Hille is geboren op zondag 2 januari 1876 te Delft.

5 Michael Hille is geboren op maandag 5 november 1877 te Delft.

6 Helena Maria Hille is geboren op dinsdag 27 mei 1879 te Delft, is overleden op woensdag 17 november 1880 te Leiden. Helena werd 1 jaar, 5 maanden en 21 dagen.

7 Andreas Hille is geboren op donderdag 14 april 1881 te Delft, is rk gedoopt.

Andreas was gehuwd met Cornelia Soonius , dochter van Theodorus Soonius en Catharina Uljoo . Cornelia is geboren op zondag 15 december 1878 te Delft.

8 Gerardus Franciscus Hille , sigarenwinkelier, is geboren op zondag 18 februari 1883 te Delft, is rk gedoopt.

Kwam van Amsterdam naar Den haag op 29-9-1924

Gerardus is gehuwd te Dussen op 8 april 1910 (Akte nr.4) met Johanna Adriana de Wit . Johanna is geboren op vrijdag 12 december 1884 te Dussen N-Brabant dochter van Antonie de Wit en Bertha van der Lee..

9 Leendert Johannes Hille is geboren op zaterdag 12 september 1885 te Delft, is overleden op dinsdag 1 juni 1886 aldaar. Leendert werd 8 maanden en 20 dagen.

10 Helena Jacoba Maria Hille is geboren op vrijdag 15 april 1887 te Delft, is overleden op zondag 6 december 1953 te Rotterdam. Helena werd 66 jaar, 7 maanden en 21 dagen.

Helena trouwt op woensdag 26 januari 1910 te den Haag op 22-jarige leeftijd met de 26-jarige Theodorus Soonius . Theodorus is geboren op dinsdag 20 februari 1883 te Delft.

11 Dirk Hille is geboren op donderdag 11 juli 1889 te Delft jong overleden aan kroep.


Generatie VII

(van 1840 tot 1953)

In deze generatie zijn 11 gezinnen bekend met in totaal 65 kinderen.

Kinderen uit deze gezinnen zijn geboren tussen 1877 en 1905.

De kinderen uit deze gezinnen zijn afkomstig uit Schiedam (37x), Aalburg (14x), den Helder (6x), Heusden (4x), Vlaardingen (3x) en Amsterdam.

VII-A Cent Hille , zoon van Johannes Hille (VI-B) en Petronella Bijloo , is geboren op zondag 6 januari 1856 te Schiedam.

Cent trouwt op woensdag 7 oktober 1885 te Schiedam op 29-jarige leeftijd met de 32-jarige Anna Cornelia Noordam , dochter van Leendert Noordam en Elisabeth Huisman . Anna is geboren op woensdag 12 januari 1853 te Overschie.

Van Cent en Anna zijn vijf kinderen bekend:

1 Johannes Hille , scheepsschilder, is geboren op vrijdag 1 januari 1886 te Schiedam.

Johannes trouwt op woensdag 2 november 1910 te Rotterdam op 24-jarige leeftijd met de 19-jarige Johanna Middendorp , dochter van Willem Middendorp en Alida van der Beek . Johanna is geboren op donderdag 30 juli 1891 te Schiedam.

2 Elisabeth Hille is geboren op donderdag 7 april 1887 te Schiedam.

Elisabeth trouwt op woensdag 13 mei 1914 te Schiedam op 27-jarige leeftijd met de 24-jarige Bernardus Henricus Schapers , zoon van Henricus Wilhelmus Schapers en Johanna Maria Ahnes Rijkuiter . Bernardus, los werkman, is geboren in 1890 te Schiedam.

3 Pieter Hille , ijzerwerker, is geboren op donderdag 21 juni 1888 te Schiedam.

Pieter trouwt op zondag 20 juni 1920 te Schiedam op 31-jarige leeftijd met de 21-jarige Margaretha van Logchem , dochter van Arnoldus van Logchem en Pieternella Swaerdens . Margaretha is geboren in 1899 te Culemborg.

4 Leendert Hille is geboren op maandag 1 december 1890 te Schiedam.

5 Leendert Hille , ijzerwerker, is geboren op zondag 14 augustus 1892 te Schiedam.

Leendert trouwt op donderdag 4 maart 1920 te Schiedam op 27-jarige leeftijd met de 23-jarige Elisabeth Maria Jansen , dochter van Adrianus Gerardus Johannes Jansen en Gerardina Harsing . Elisabeth is geboren op donderdag 23 april 1896 te Schiedam.

VII-B Jacob Hille , zoon van Johannes Hille (VI-B) en Petronella Bijloo , is geboren op woensdag 14 april 1869 te Schiedam, is nh gedoopt.

Het gezin woonde in het Doelhofje te Schiedam.

Jacob trouwt op woensdag 9 september 1891 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 19-jarige Elisabeth Johanna Gommel , dochter van Hendrik Gommel en Maria Adriana van der Landen . Elisabeth is geboren op maandag 6 november 1871 te Schiedam.

Van Jacob en Elisabeth zijn zeven kinderen bekend:

1 Petronella Hille is geboren op woensdag 13 juli 1892 te Schiedam.

Petronella trouwt op dinsdag 26 september 1911 te Schiedam op 19-jarige leeftijd met de 22-jarige Johannes Tettelaar , zoon van Johannes Tettelaar en Johanna M Wetsteijn . Johannes, koetsier, is geboren in 1889 te Schiedam.

2 Maria Adriana Hille is geboren op woensdag 6 juni 1894 te Schiedam, is overleden op vrijdag 12 februari 1897. Maria werd 2 jaar, 8 maanden en 6 dagen.

3 Hendrina Hille is geboren op woensdag 7 oktober 1896 te Schiedam.

Hendrina trouwt op donderdag 1 augustus 1918 te Schiedam op 21-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerardus Petrus Rebers , zoon van Henricus Theodorus Rebers en Wilhelmina Elisabeth Maria Freeling . Gerardus, stoker, is geboren in 1896 te Schiedam.

4 Hendrik Hille , timmerman, is geboren op maandag 15 augustus 1898 te Schiedam, is nh gedoopt.

Hendrik trouwt op woensdag 26 april 1922 te Schiedam op 23-jarige leeftijd met de 21-jarige Bernardina Maria van Noort , dochter van Martinus Antonius van Noort en Sophie Henriette Weber . Bernardina is geboren op zondag 10 juni 1900 te Schiedam, is rk gedoopt.

5 Johanna Hille is geboren op dinsdag 2 oktober 1900 te Schiedam.

Johanna trouwt op donderdag 13 januari 1927 te Schiedam op 26-jarige leeftijd met de 26-jarige Karel Gijsbert Jongbloed , zoon van Gijsbert Jongbloed en Bartina Christina van der Leeden . Karel, chauffeur, is geboren in 1901 te Schiedam.

6 Maria Adriana Hille is geboren op maandag 13 januari 1902 te Schiedam.

Maria trouwt op donderdag 3 april 1924 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 27-jarige Cornelis Hendricus Plooy , zoon van Cornelis Plooy en Geertruida Roelofs . Cornelis, constructiewerker, is geboren in 1897 te Schiedam.

7 Elisabeth Johanna Hille is geboren op donderdag 24 november 1904 te Schiedam.

Elisabeth trouwt op woensdag 16 mei 1928 te Schiedam op 23-jarige leeftijd met de 28-jarige Jozias Leendert Duinkerke , zoon van Cornelis Duinkerke en Susanna Margaretha Ijsseldijk . Jozias, timmerman, is geboren in 1900 te Yerseke.

VII-C Hendrik Hille , zoon van Jacob Hille (VI-C) en Petronella Weij , kuiper, is geboren op woensdag 4 april 1855 te Schiedam, is overleden op zondag 27 januari 1901 aldaar. Hendrik werd 45 jaar, 9 maanden en 23 dagen.

Hendrik trouwt op woensdag 28 mei 1879 te Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 22-jarige Johanna Suttorp , dochter van Pieter Suttorp en Lena de Jong . Johanna is geboren op dinsdag 24 juni 1856 te Schiedam.

Van Hendrik en Johanna zijn zeven kinderen bekend:

1 Jacob Hille is geboren in mei 1880 te Schiedam, is overleden op dinsdag 25 september 1883. Jacob werd 3 jaar en 4 maanden.

2 Pieter Hille , manufacturier, is geboren op woensdag 19 april 1882 te Vlaardingen.

Pieter was gehuwd met Anna Maria Dekker .

3 Jacob Johannes Hille , kantoorbediende, is geboren op donderdag 3 april 1884 te Schiedam.

Jacob trouwt op donderdag 18 mei 1911 te Schiedam op 27-jarige leeftijd met de 21-jarige Catharina Johanna Alers , dochter van Gerrit Alers en Rina Cornelia Rozenrood . Catharina is geboren in 1890 te Rotterdam.

4 Lena Hille is geboren op vrijdag 13 november 1885 te Schiedam.

Lena trouwt op donderdag 21 september 1911 te Schiedam op 25-jarige leeftijd met de 22-jarige Gerard Alers , zoon van Gerrit Alers en Rina Cornelia Rozenrood . Gerard is geboren in 1889 te Rotterdam.

5 Petronella Hille is geboren op maandag 25 november 1889 te Schiedam.

6 Hendrik Johan Hille is geboren op woensdag 22 april 1891 te Schiedam.

7 Christina Antoinetta Hille is geboren op woensdag 25 april 1894 te Schiedam.

VII-D Vincentius Hendricus Hille , zoon van Christiaan Hille (VI-D) en Maria Gerarda Hoogwegt , baander, is geboren op woensdag 22 februari 1871 te Schiedam, is overleden op donderdag 26 februari 1953 aldaar. Vincentius werd 82 jaar en 4 dagen.

Vincentius trouwt op woensdag 21 augustus 1895 te Schiedam op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Helena Anna Mersch , dochter van Johannes Hendricus Mersch en Antonetta Koppers . Helena is geboren op vrijdag 30 oktober 1868 te Vlaardingen, is overleden op donderdag 26 mei 1955 aldaar. Helena werd 86 jaar, 6 maanden en 26 dagen.

Van Vincentius en Helena zijn vier kinderen bekend:

1 Maria Gerarda Hille is geboren op dinsdag 2 juni 1896 te Schiedam en overleden te Vlaardingen op 18 augustus 1981.

Maria trouwt op donderdag 14 april 1921 op 24-jarige leeftijd met de 26-jarige Johannes Paalvast . Johannes is geboren op dinsdag 26 juni 1894 te Maassluis en overleden te Vlaardingen op 17 mei 1970.

2 Antoinetta Hille is geboren op woensdag 4 mei 1898 te Schiedam en overleden te Vlaardingen op 22 december 1978.

Antoinetta trouwt op donderdag 26 juni 1924 op 26-jarige leeftijd met de 25-jarige Hugo Smits , Hugo is geboren op dinsdag 6 september 1898 te Vlaardingen en overleden te Vlaardingen op 19 juni 1978, zoon van Gerardus Smits geboren te Vlaardingen op 13 augustus 1873 en overleden te Beverwijk op 4 maart 1959 en Arnolda Alida Johanna van Haren geboren te Culemborg op 23 november 1876 en overleden te IJmuiden op 18 oktober 1953.

3 Christina Maria Hille is geboren op zondag 21 april 1901 te Vlaardingen en overleden te Vlaardingen op 21 oktober 1988. Mria trouwt op 1 mei 1957 met Theodorus van Zwieten geboren op 18 juli 1891 en overleden op 5 juni 1959.

4 Johannes Hendrikus Hille is geboren op dinsdag 12 januari 1904 te Vlaardingen, is overleden op vrijdag 24 november 1905. Johannes werd 1 jaar, 10 maanden en 12 dagen.

5 Marius Franciscus Hille is geboren op 19 mei 1906 en overleden te Vlaardingen op 9 maart 1923.

6 Johanna Fredrika Hille is geboren op 8 februari 1909 te Vlaardingen en overleden te IJmuiden op 10 juni 1963. Johanna trouwt te Vlaardingen op 18 mei 1933 met Anthonius Jozeph Maria van der Maarel geboren te Vlaardingen op 25 maart 1907 en overleden te IJmuiden op 16 februari 1979.

VII-E Johannes Hille , zoon van Jacob Hille (VI-E) en Aaltje Smits , schipper, is geboren op zaterdag 3 juni 1854 te Schiedam.

Johannes trouwt op woensdag 16 mei 1877 te Schiedam op 22-jarige leeftijd met de 20-jarige Maria Alida Schikhof , dochter van Zacharias Schikhof en Alida Coenen . Maria is geboren op donderdag 30 oktober 1856 te Schiedam.

Van Johannes en Maria zijn vier kinderen bekend:

1 Jacobus Hille is geboren op dinsdag 5 maart 1878 te Schiedam, is overleden op maandag 25 maart 1878. Jacobus werd 20 dagen.

2 Alida Jacoba Hille is geboren op dinsdag 13 mei 1879 te Schiedam.

3 Maria Hille is geboren op vrijdag 8 september 1882 te Schiedam.

4 Jacobus Hendrikus Hille is geboren op zaterdag 9 maart 1889 te Schiedam.

VII-F Gerardus Hille , zoon van Jacob Hille (VI-E) en Aaltje Smits , arbeider, is geboren op vrijdag 19 juli 1861 te Schiedam.

Het gezin vertrekt op 17-3-1892 naar Rotterdam

Gerardus trouwt op zaterdag 7 september 1889 te Schiedam op 28-jarige leeftijd met de 21-jarige Cornelia Hagendoorn , dochter van Christiaan Hagendoorn en Apolonia Kroskinsky . Cornelia is geboren op zaterdag 5 oktober 1867 te Schiedam.

Van Gerardus en Cornelia is een kind bekend:

1 Alida Apolonia Cornelia Hille is geboren op zondag 6 juli 1890 te Schiedam.

VII-G Jacob Hille , zoon van Jacob Hille (VI-E) en Aaltje Smits , winkelier, is geboren op zaterdag 3 februari 1866 te Schiedam.

Jacob trouwt op woensdag 11 april 1888 te Rotterdam op 22-jarige leeftijd met de 23-jarige Antonia Petronella Maria Kamp . Antonia is geboren op dinsdag 14 februari 1865 te Rotterdam.

Van Jacob en Antonia zijn zeven kinderen bekend:

1 Alida Hille is geboren op woensdag 9 januari 1889 te Schiedam.

2 Adriana Hendrica Ludwina Hille is geboren op vrijdag 25 april 1890 te Schiedam.

3 Jacobus Hille is geboren op dinsdag 8 september 1891 te Schiedam, is overleden op woensdag 22 juni 1892. Jacobus werd 9 maanden en 14 dagen.

4 Wilhelmina Johanna Hille is geboren op donderdag 29 juni 1893 te Schiedam.

5 Catharina Hille is geboren op donderdag 20 december 1894 te Schiedam.

6 Jacobus Hille is geboren op zaterdag 12 september 1896 te Schiedam, is overleden op zondag 18 oktober 1896. Jacobus werd 1 maand en 6 dagen.

7 Jacobus Johannes Hille is geboren op zaterdag 7 mei 1898 te Schiedam.

VII-H Bastiaan Maria Hille , zoon van Anthony Hille (VI-G) en Johanna Maria Oosterveer , koperslager, is geboren op maandag 13 januari 1862 te Schiedam, is overleden op donderdag 26 december 1901 aldaar. Bastiaan werd 39 jaar, 11 maanden en 13 dagen.

Bastiaan trouwt op woensdag 24 augustus 1887 te Schiedam op 25-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Petronella Marijne , dochter van Nicolaas Marijne en Johanna Voortman . Maria is geboren op dinsdag 12 september 1865 te Schiedam, is overleden op dinsdag 6 oktober 1903. Maria werd 38 jaar en 24 dagen.

Van Bastiaan en Maria zijn vijf kinderen bekend:

1 Antonius Johannes Marius Hille , smid, is geboren op zaterdag 25 augustus 1888 te Schiedam, is overleden op woensdag 9 juni 1909. Antonius werd 20 jaar, 9 maanden en 15 dagen.

2 Johanna Ludwina Antonia Hille is geboren op zondag 13 april 1890 te Schiedam, is overleden op dinsdag 13 mei 1890. Johanna werd 1 maand.

3 Ludwina Johanna Hille is geboren op zaterdag 16 juni 1894 te Schiedam, is overleden op zondag 17 oktober 1909. Ludwina werd 15 jaar, 4 maanden en 1 dag.

4 Johanna Antonia Hille is geboren op vrijdag 10 september 1897 te Schiedam.

5 Bastiaan Maria Hille is geboren op zondag 16 maart 1902 te Schiedam posthuum geboren, is overleden op maandag 29 december 1902. Bastiaan werd 9 maanden en 13 dagen.

VII-I Caspar Cornelis Hille , zoon van Caspar Hille (VI-H) en Johanna Catharina Rijkers , smid en stoker, wonende te den Helder en te 9-3-1895 Amsterdam, is geboren op zondag 25 februari 1855 te Vlaardingen/Vlissingen.

Caspar was in 1887 korporaal torpedomaker en in 1889 sergeant.

Caspar trouwt op maandag 28 augustus 1876 te den Helder op 21-jarige leeftijd met de 20-jarige Jouktje Ottingha , dochter van Willemke Jokes Ottingha . Jouktje is geboren op maandag 26 november 1855 te Middelburg.

naam: zij was blind

Van Caspar en Jouktje zijn zeven kinderen bekend:

1 Johanna Catharina Hille is geboren op maandag 2 juli 1877 te den Helder.

Johanna trouwt op woensdag 20 april 1898 te Amsterdam op 20-jarige leeftijd met de 22-jarige Jacob van Gelder , zoon van Hendrikus Jacobus van Gelder en Helena Elisabeth Cop . Jacob, letterzetter, is geboren in 1876 te Amsterdam.

2 Caspar Cornelis Hille is geboren op zaterdag 23 april 1881 te den Helder, zie VIII.

3 Sara Johanna Cornelia Hille is geboren op vrijdag 28 november 1884 te den Helder.

4 Henri Hille is geboren op zondag 23 januari 1887 te den Helder.

5 Michiel Hendrik Hille is geboren op donderdag 20 juni 1889 te den Helder.

6 Cornelis Bertus Hille is geboren op dinsdag 18 juli 1893 te den Helder.

7 Bartje Hille is geboren op maandag 20 januari 1896 te Amsterdam.

VII-J Dirk Hille , zoon van Johannes Hille (VI-I) en Hendrika de Haas , kruidenier te Aalburg, is geboren op woensdag 12 november 1862 te Norg, is overleden op maandag 16 oktober 1944 te Aalburg. Dirk werd 81 jaar, 11 maanden en 4 dagen.

Dirk trouwt op vrijdag 27 februari 1885 te Wijk en Aalburg op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Lena van Rijswijk , dochter van Dirk van Rijswijk en Adriana Schouten . Lena is geboren op maandag 4 juni 1860 te Wijk, is overleden op zaterdag 26 augustus 1922 aldaar. Lena werd 62 jaar, 2 maanden en 22 dagen.

Van Dirk en Lena zijn veertien kinderen bekend:

1 Henrika Hille is geboren op vrijdag 6 november 1885 te Aalburg.

2 Dirk Johannes Hille , smid, is geboren op dinsdag 13 september 1887 te Aalburg.

Dirk trouwt te Amsterdam (1) met Nn Kant . Nn is geboren te Sleeuwijk.

Dirk trouwt op woensdag 4 april 1923 te Amsterdam op 35-jarige leeftijd (2) met de 23-jarige Debora Eerdman . Debora is geboren op maandag 1 mei 1899.

3 Johanna Cornelia Hille is geboren op zaterdag 10 november 1888 te Aalburg.

4 Adriana Francina Hille is geboren op zaterdag 31 mei 1890 te Aalburg.

5 Johannes Hille is geboren op maandag 15 juni 1891 te Aalburg.

6 Geertje Hille is geboren op donderdag 16 juni 1892 te Aalburg.

7 Mechelina Hille is geboren op dinsdag 18 juli 1893 te Aalburg.

8 Leendert Hille , kruidenier, is geboren op vrijdag 3 augustus 1894 te Aalburg.

Leendert trouwt op donderdag 21 juni 1917 te Wijk en Aalburg op 22-jarige leeftijd met de 21-jarige Maria Bouman , dochter van Rutger Bouman en Hendrika Cornelia Kerkwijk . Maria is geboren op dinsdag 17 maart 1896 te Wijk en Aalburg.

9 Mechelina Hille is geboren op zaterdag 22 juni 1895 te Aalburg.

10 Johannes Hille is geboren op zaterdag 22 augustus 1896 te Aalburg.

naam: ongehuwd

11 Gerrit Hille , smid, is geboren op zondag 19 december 1897 te Aalburg.

Gerrit trouwt op donderdag 21 april 1921 op 23-jarige leeftijd met de 20-jarige Anna Maria Molle , dochter van Johan Christian Meindert Molle en Anna Maria Molle . Anna is geboren op maandag 4 maart 1901 te Amsterdam.

12 Lena Hille is geboren op zondag 19 november 1899 te Aalburg.

13 Johannes Cornelis Hille , ambtenaar, is geboren op zondag 18 november 1900 te Aalburg.

Johannes was gehuwd met Adriana Pieternella Honkoop , dochter van Cornelis Honkoop en Klaziena Lankhaar . Adriana is geboren op vrijdag 26 februari 1904 te Veen bij Aalburg.

14 Mechelina Adriana Hille is geboren op zaterdag 3 januari 1903 te Aalburg.

VII-K Gerrit Hille , zoon van Johannes Hille (VI-I) en Hendrika de Haas , boekhouder Restauranthouder, is geboren op zondag 23 oktober 1864 te Amsterdam, is overleden op woensdag 4 augustus 1915 te Heusden. Gerrit werd 50 jaar, 9 maanden en 12 dagen.

Gerrit trouwt in 1901 te Eethen op 37-jarige leeftijd met de 22-jarige Cornelia Dekker , dochter van Cornelis Dekker en Petronella van Edenburg . Cornelia is geboren op donderdag 20 februari 1879 te Meeuwen, is overleden op maandag 23 juni 1919 te Heusden. Cornelia werd 40 jaar, 4 maanden en 3 dagen.

Van Gerrit en Cornelia zijn vier kinderen bekend:

1 Johannes Cornelis Hille is geboren op vrijdag 1 november 1901 te Heusden.

vertrekt op 6-12-1917 naar Loon op Zand

2 Pieternella Hendrika Hille is geboren op zaterdag 14 maart 1903 te Heusden.

3 Cornelis Hendrikus Hille is geboren op dinsdag 19 april 1904 te Heusden.

4 Hendrikus Dirk Hille , uitvoerder bouw, is geboren op dinsdag 18 april 1905 te Heusden.


Generatie VIII

(van 1877 tot 1909)

In deze generatie is 1 gezin bekend met 2 kinderen.

Kinderen uit dit gezin zijn geboren in 1904 en 1905.

De kinderen uit dit gezin zijn afkomstig uit den Haag (2x).

VIII Caspar Cornelis Hille , zoon van Caspar Cornelis Hille (VII-I) en Jouktje Ottingha , kelner, is geboren op zaterdag 23 april 1881 te den Helder.

Caspar trouwt op woensdag 29 juli 1903 te den Haag op 22-jarige leeftijd met de 24-jarige Louisa Wilhelmina Frederica Lavis . Louisa is geboren op zaterdag 24 mei 1879 te den Haag.

Van Caspar en Louisa zijn twee kinderen bekend:

1 Sara Johanna Cornelia Hille is geboren op zondag 31 januari 1904 te den Haag.

2 David Willem Martinus Hille , bankwerker, is geboren op maandag 13 maart 1905 te den Haag.


Noten

Dit overzicht is gemaakt op zondag 22 januari 2006 met Haza-21 versie 3.2.0.2195.20051229 door Th.J. Bais, van Twickelolaan 42, 7742 WN COEVORDEN.

1) Adriana trouwt op zaterdag 14 augustus 1824 met C.

2) C.Bollen. C, kolonist.

3) Steven Vos. Steven is overleden op zaterdag 10 januari 1818.

Index

Adriana

Anna Elisabeth V-G.

Agthoven, van

Elisabeth V-B.6.

Alblas

Adriana Cornelia VI-C.8.

Alers

Catharina Johanna VII-C.3; Gerard VII-C.4; Gerrit VII-C.3, VII-C.4.

Amerongen`, van

Michiel Hendrik VI-H.6.

Beek, van der

Alida VII-A.1.

Biesing

Elisabeth Maria V-H; Richard V-H.

Bijbelaar

Cornelia V-F.

Bijloo

Jan VI-B; Petronella VI-B.

Blom

Hendrica VI-F.3, *4.

Blom, van der

Denijs V-J; Eva V-J.

Bosman

Anna III-A; Anna Maria III-A.2.

Bouman

Maria VII-J.8; Rutger VII-J.8.

Braak

Johannes V-G; Margaretha V-G.

Brandt

Magteld Andries III-B.2.

Breemen, van

Cornelia V-A; Simon V-A.

Breve

Maria VI-D.

Broekmeijer

Catharina IV-B.

Brusje

Cornelis VI-B.1; Joseph VI-B.1.

Burg, van den

Jacob VI-C.8; Johannes VI-C.8.

Coenen

Alida VII-E.

Cop

Helena Elisabeth VII-I.1.

Daams

Adriana V-D.

Dekker

Anna Maria VII-C.2; Cornelia VII-K; Cornelis VII-K.

Diggelen, van

Alida V-A.3.

Dijk, van

Hendrina IV-A; Klaas IV-A; Neeltje IV-A.3, IV-A.8, V-C.

Dikkenberg

Petronella V-H.4, *4.

Dillenberg, van

Hendrika V-C.1.

Dol

Cornelis VI-H, *4.

Donker

Cornelis VI-E.2; Pieter VI-E.2.

Doornhagen

Elisabeth V-H.4.

Dorenhagen

Hendrik IV-D.2; Henricus IV-D.2.

Duinkerke

Cornelis VII-B.7; Jozias Leendert VII-B.7.

Edenburg, van

Petronella VII-K.

Eemans

Dimpena III-E.1, III-E.2.

Eenhuizen

Anthony VI-G.3; Johannes Henricus VI-G.3.

Eerdman

Debora VII-J.2.

Emans

Digna III-D; Dimpena III-D.6; Dimpna III-D.2; Dyna III-D.7.

Eymans

Digna III-E.

Freeling

Wilhelmina Elisabeth Maria VII-B.3.

Gelder, van

Hendrikus Jacobus VII-I.1; Jacob VII-I.1.

Gensler

Maria Francisca V-G.6.

Gommel

Apolonia V-A.3, *1; Elisabeth Johanna VII-B; Hendrik VII-B.

Goudswaard

Elisabeth VI-C.2.

Groenendaal

Anthony VI-E.3; Ary VI-E.3; Pieter III-C.2.

Gunmio

Hermanus III-E.3, IV-E.

Gunnick

Hermanus III-D.5, III-D.6.

Gunther

Bartha VI-H.

Haarlem, van

Eva V-J.

Haas, de

Cornelis VI-I; Hendrika VI-I; Margaretha IV-B.6.

Hagendoorn

Christiaan VII-F; Cornelia VII-F.

Hagers

Jan VI-A; Pieternella VI-A.

Halfman

Johannes Theodorus V-G.6.

Hanerlagengrete

Everhardus IV-B.8; Johannes IV-B.8.

Haren, van

Arnolda Alida Johanna VII-D.2.

Harsing

Gerardina VII-A.5.

Heijmans

Elisabeth VI-E.

Heijningen, van

Christianus III-C.7, III-C.8, IV-C.

Helm, van der

Catharina VI-D.

Henriettenfris

Christina VI-I.

Herm, van

Corstiaan III-C.2.

Hille

Adriana Francina VII-J.4; Adriana Hendrica Ludwina VII-G.2; Agnes VI-J.2; Alida Apolonia Cornelia VII-F.1; Alida VI-E.2, VII-G.1; Alida Jacoba VII-E.2; Amerensje V-C.4; Andreas VI-J.7; Anna III-C.1, IV-B.2, IV-C.2, V-F, VI-B.2; Anna Louise VI-D.4; Anna Maria III-A.3; Annetje Jansdr II.2; Anthony IV-D, V-G.1, V-G.3, V-H.1, VI-G; Antoinetta VII-D.2; Antonius III-C.1, IV-D.6; Antonius Johannes Marius VII-H.1; Ary VI-C.4; Bartje VI-H.2, VII-I.7; Bastiaan Maria VII-H, VII-H.5; Caspar Cornelis VII-I, VIII; Caspar VI-H; Catharina Adriana VI-C.9; Catharina Cornelia V-D.4; Catharina Geertrui V-B.6; Catharina IV-B.3, V-G.4, VI-C.6, VI-C.7, VI-E.3, VII-G.5; Cent V-B, VII-A; Christiaan VI-D; Christianus III-C.7, IV-C; Christina Antoinetta VII-C.7; Christina V-E.1; Cornelia IV-B.8, IV-D.2, V-B.3, V-G.5, VI-A.1; Cornelis Adrianus VI-H.4; Cornelis Bertus VII-I.6; Cornelis Hendrikus VII-K.3; David Willem Martinus VIII.2; Denijs V-J.3, V-J.7; Dimpena III-D.4, III-D.6, III-E.1, III-E.2; Dina Christina VI-I.5; Dina IV-E.1; Dirk V-J.2, V-J.5, VI-J.11, VII-J; Dirk Johannes VII-J.2; Dyna IV-D.3; Elisabeth Adriana V-H.4; Elisabeth VI-C.2, VI-E.4, VI-E.6, VII-A.2; Elisabeth Johanna VII-B.7; Elisabeth Maria VI-G.3; Elisabeth Petronella IV-B.7, IV-B.9; Eva Jacoba V-J.4; Eva Maria VI-J.4; Francina VI-C.3, VI-C.5, VI-D.5; Geertje VII-J.6; Gerardus Franciscus VI-J.8; Gerardus V-H, VII-F; Gerardus Joseph VI-G.1; Gerrit IV-C.3, VII-J.11, VII-K; Grietje IV-A.3; Helena Jacoba Maria VI-J.10; Helena Maria VI-J.6; Henderijntje V-C.1; Henderina V-A.4, V-A.6, V-B.1, VI-B.1; Hendrica VI-A.3; Hendricus III-D, VI-D.1; Hendrik V-G, VI-E.8, VII-B.4, VII-C; Hendrik Johan VII-C.6; Hendrika Catharina V-D.3; Hendrikus Dirk VII-K.4; Hendrina VII-B.3; Hendrina Johanna VI-F.1; Henri VII-I.4; Henrica III-C.4; Henricus III-C.6, III-D.2, III-D.7, III-E.1, III-E.2; Henrietta Christina VI-I.2; Henrika VII-J.1; Jacob III-B.3, IV-A, V-A.2, V-B.4, V-C.2, VI-C, VI-E, VII-B, VII-C.1, VII-G; Jacob Jansz III-C; Jacob Johannes VII-C.3; Jacoba III-A.4, V-I.1, VI-I.6; Jacobus Christianus V-F.5; Jacobus Hendrikus VII-E.4; Jacobus III-D.4, V-D, V-F, VI-J, VI-J.3, VII-E.1, VII-G.3, VII-G.6; Jacobus Johannes VII-G.7; Jacomina VI-A.2; Jan III-B.2, IV-A.5, IV-A.6, V-C, VI-A.4, VI-B.4; Jannetje III-B.1, V-J.6; Joannes II, III-A, III-A.1, III-C.3, III-C.9, III-D.1, IV-B, IV-B.5, IV-C.2, IV-E, V-F; Johanna Antonia VII-H.4; Johanna Catharina VII-I.1; Johanna Cornelia VII-J.3; Johanna Helena V-G.6; Johanna Hendrika V-D.1; Johanna V-G.2, VI-B.6, VI-B.8, VII-B.5; Johanna Ludwina Antonia VII-H.2; Johanna Maria III-C.6; Johannes Bernardus VI-D.6; Johannes Cornelis VI-I.1, VII-J.13, VII-K.1; Johannes Hendrikus VII-D.4; Johannes IV-B, V-C.6, V-J, VI-B, VI-F, VI-I, VII-A.1, VII-E, VII-J.10, VII-J.5; Johannes Jacobus V-D.2, VI-J.1; Johannes Pieter VI-H.5; Klaas IV-A.6; Leendert V-F.2, VII-A.4, VII-A.5, VII-J.8; Leendert Johannes VI-J.9; Lena VII-C.4, VII-J.12; Lijsbeth II.1; Ludwina Johanna VII-H.3; Maria Adriana VII-B.2, VII-B.6; Maria Christina VII-D.3; Maria Everdina VI-G.4; Maria Gerarda VI-D.7, VII-D.1; Maria III-C.5, IV-D.5, V-I.2, VI-D.2, VII-E.3; Maria Jacoba III-A.2; Maria Rose Magdaleine V-J.8; Mechelina Adriana VII-J.14; Mechelina VII-J.7, VII-J.9; Michael VI-J.5; Michiel Hendrik VII-I.5; Neeltje V-A.3; Petronella Cornelia V-F.4; Petronella III-C.2, III-C.9, IV-C.1, V-C.5, V-E, VI-B.5, VI-C.8, VII-B.1, VII-C.5; Petronella Jacoba V-F.3; Petronella Maria IV-B.6; Petrus III-B, III-C.5, III-D.5, IV-B.10; Petrus Johannes Philippus VI-F.2; Pieter Christiaan V-F.1; Pieter III-B.5, V-B.9, VII-A.3, VII-C.2; Pieter Johannes VI-A.6; Pieternella Hendrika VII-K.2; Pieternella IV-A.2; Richard Ferdinand Joseph V-H.2; Sara V-J.10; Sara Johanna Cornelia VI-H.6, VII-I.3, VIII.1; Sara Maria VI-H.1; Schiedam I; Siena V-A.5; Simon V-A.7; Theodora Adriana Josephina VI-F.3; Theodora Catharina V-D.5; Theodora III-C.9, IV-B.4; Theodorus Dirk III-A.5; Theodorus III-D.2, III-D.7, III-E, IV-E.1, V-I; Theodorus Jacobus V-E; Vincentius Hendricus VII-D; Wilhelmina Jacoba VI-A.5; Wilhelmina Johanna VII-G.4; Willem V-A, V-B.7, VI-A, VI-A.7.

Hoebert

Francina VI-H.2.

Hoeting

Bartholomeus IV-E; Jacoba IV-E.

Honkoop

Adriana Pieternella VII-J.13; Cornelis VII-J.13.

Honsbeek

Helena Maria VI-J; Machiel VI-J.

Hoogerdijk

Pieter VI-I.2; Willem VI-I.2.

Hoogwegt

Ludovicus VI-D; Maria Gerarda VI-D.

Horst, van der

Isaac V-I; Sara V-I.

Huisman

Elisabeth VII-A.

Huken

Jan III-C.9.

Hulstman

Elisabeth IV-D.

Ijsseldijk

Susanna Margaretha VII-B.7.

Jacobs

Joannes II.6, III-D.

Jans

Anna III-A.1.

Jansen

Adrianus Gerardus Johannes VII-A.5; Elisabeth Maria VII-A.5.

Jong, de

Cornelis V-B.6; Lena VII-C; Trijntje VI-I.2; Wilhelmus Antonius V-B.6.

Jongbloed

Gijsbert VII-B.5; Karel Gijsbert VII-B.5.

Kamp

Antonia Petronella Maria VII-G.

Kant

Nn VII-J.2.

Kerdel

Amerensje V-C.

Kerkwijk

Hendrika Cornelia VII-J.8.

Kiela

Hendrik VI-C.2, VI-C.9; Klaas VI-C.2, VI-C.5; Nicolaas VI-C.5, VI-C.9.

Kleiss

Bernardus Wilhelmus V-H.4; Johannes Bernardus V-H.4.

Klomp

Maria VI-G.

Knappers

Hermanus Gunnickicus III-C.4.

Koppers

Antoinnetta VII-D.

Kraan, van de

Catharina V-C; Jacob V-C.

Krommenhoek

Margaretha VI-C.5, VI-C.9.

Kroskinsky

Apolonia VII-F.

Krouwel

Gerrit VI-H.2.

Kruining

Godefriedus III-E.2.

Kruiningen, van

Gerardus IV-E.1; Korstiaan VI-D; Maria Cornelia VI-D.

Kruk, van der

Ary V-G.4; Johannes V-G.4.

Laar, van der

Johanna VI-F.3.

Landen, van der

Maria Adriana VII-B.

Langedonk

Andreas III-A.3.

Lankhaar

Klaziena VII-J.13.

Lavis

Louisa Wilhelmina Frederica VIII.

Leeden, van der

Bartina Christina VII-B.5.

Leeuwen, van

Johanna VI-E.3.

Lemmelaar

Margaretha IV-D.2.

Leverstein

Maria Cornelia VI-A.2.

Logchem, van

Arnoldus VII-A.3; Margaretha VII-A.3.

Lommerse

Peter IV-B.4; Petrus IV-B.4.

Loo, van

Johanna VI-F.

Loon, van

Joannes III-A.5.

Mak

Elisabeth VI-B.5; Jacobus V-C.1; Jacomina VI-A.

Marcus

Johannes IV-B.6; Laurentius IV-B.6.

Marijne

Maria Petronella VII-H; Nicolaas VII-H.

Meer, van der

Albertus VI-A.2; Johannes VI-A.2.

Meijer

Willemina V-J.

Merch

Helena Anna VII-D; Johannes Hendricus VII-D.

Metselaar

Wijve Cornelis III-B.

Middendorp

Johanna VII-A.1; Willem VII-A.1.

Moerer

Abraham V-A.3; Pieter V-A.3.

Molle

Anna Maria VII-J.11; Johan Christian Meindert VII-J.11.

Morel

Geertruida III-A.4; Gertrudis III-A.5; Jacob III-A; Jacobus III-A.2, III-A.4; Joanna III-A.

Most, van der

Johanna VI-B.1.

Neervoort

Gerrit VI-H.2; Johan Pieter VI-H.2.

Nesse

Gasparus III-C.4.

Niermeijer

Anna Maria IV-B.8.

Noordam

Anna Cornelia VII-A; Leendert VII-A.

Noordijk

Jannetje V-A.3.

Noort, van

Bernardina Maria VII-B.4; Martinus Antonius VII-B.4.

Oosterhuis

Jacob II.5, III-C.

Oosterveer

Bastiaan VI-G; Johanna Maria VI-G.

Ottingha

Jouktje VII-I; Willemke Jokes VII-I.

Paalvast

Johannes VII-D.1.

Pal

Anna Jansze VI-H.

Penning

Lendert V-F; Martina V-F.

Persoon

Hendrica III-C.2; Hendrijntje III-C; Henrica III-C.4.

Plas

Trijntje III-B.2, III-B.5.

Plooy

Cornelis Hendricus VII-B.6; Cornelis VII-B.6.

Post

Anna Maria V-G; Joseph V-G.

Put

Jannetje VI-C.9, *4.

Putten, van

Adrianus V-J; Dirk IV-C; Maria V-J; Petronella IV-C.

Raukam

Cornelia III-D; Henricus III-D; Joanna III-D.4; Margaretha III-D.5.

Rauwerdinck

Hendrika Wilhelmina VI-A.5.

Rebers

Gerardus Petrus VII-B.3; Henricus Theodorus VII-B.3.

Reij, van

Allegonda IV-B.

Ridder, de

Arend II.1.

Rijke, de

Anna V-J.

Rijkers

Cornelis VI-H; Johanna Catharina VI-H.

Rijkuiter

Johanna Maria Ahnes VII-A.2.

Rijsberg

Daniel Johannes VI-B.5; Gerrit VI-B.5.

Rijswijk, van

Dirk VII-J; Lena VII-J.

Roekel, van

Elisabeth VI-H.6.

Roelofs

Geertruida VII-B.6.

Rokamp

Hendrik III-E; Maria Elisabeth III-E.

Rosendaal

Gerritje IV-C; Petrus IV-C.1, V-E.

Rozenrood

Rina Cornelia VII-C.3, VII-C.4.

Sanen, van

Cornelia Clara Johanna VI-H; Petrus VI-H.

Schapers

Bernardus Henricus VII-A.2; Henricus Wilhelmus VII-A.2.

Scherdijn

Sara V-I.

Schikhof

Maria Alida VII-E; Zacharias VII-E.

Schoenmakers

Cornelia IV-B.4.

Schouten

Adriana VII-J.

Schrijver

Geertruida VI-G.3.

Schroers

Johannes III-A.4.

Schuurmans

Andries Cornelis VI-F.3; Franciscus Josephus VI-F.3.

Serol

Barbara II.5, II.6, III-C, III-D.

Smits

Aaltje VI-E; Geradus VII-D.2; Gerrit VI-E; Hugo VII-D.2; Jacoba IV-B.8.

Snel

Cornelis VI-A.5; Gerardus Willem VI-A.5.

Snijders

Johannes V-E.1; Kaatje VI-B.1.

Soethuijs

Cornelis III-B.3.

Soonius

Cornelia VI-J.7; Theodorus VI-J.10, VI-J.7.

Soudan

Bernardina VI-F; Philippus VI-F.

Stolle

Elisabeth VI-C; Geertruida V-B; Hendrica V-B.

Suijthoff

Johanna V-G.

Suttorp

Johanna VII-C; Pieter VII-C.

Swaerdens

Pieternella VII-A.3.

Tettelaar

Johannes VII-B.1.

Thijssen

Hendrina IV-B; Joannes IV-B.

Tickenburg

Anna II, III-C.1, III-C.3, III-C.6, III-D.1, III-D.3, III-E.3, IV-B, IV-D, IV-E.

Uljoo

Catharina VI-J.7.

Veekman

Angenita VI-J.

Veen, van der

Cornelis V-J, *4.

Veggele, van

Petrus III-D.3, IV-D.

Verboom

Neeltje V-A.

Verhaaren

Joanna III-C.7, III-C.8, IV-C; Maria III-C.5; Pieter III-C; Theodora III-C.

Verhoeven

Hendrina V-E; Joannes V-E.

Verkoren

Jacob V-J; Trijntje V-J.

Verzijden

Cornelia VI-E.2.

Vlies, van der

Cornelia III-B.5; Jannetje III-B.2, III-B.3, III-B.4, IV-A; Maartje III-B.4, IV-A; Willem III-B; Willemijntje III-B; Willemina IV-A.4, V-A.

Voolbrecht

Cornelia IV-D.

Vooren, van

Bastiaan V-A.6.

Voortman

Johanna VII-H.

Vos

Anna Petronella IV-B; Cornelia V-E; Franciscus IV-B; Steven V-G, *3.

Vos, van den

Magdalena IV-B.8, *1.

Vredebregt

Johannes IV-B.8; Lambertus IV-B.8.

Vught, van

Gerrit III-C.6.

Waal, van der

Anna VI-B.

Waart, van

Adrianus V-A.3; Jacobus V-A.3.

Walraven

Hendrik III-B.2; Jacomijntje III-B.2; Jacomina IV-A.2, IV-A.6, IV-A.7, V-B.

Weber

Sophie Henriette VII-B.4.

Weij

Ary VI-C; Petronella VI-C.

Wetsteijn

Johanna M VII-B.1.

Wieringen, van

Jacobus VI-B.1; Jan VI-B.1.

Wit, de

Johanna Adriana VI-J.8.

With, de

Augustinus IV-D; Elisabeth IV-D, V-H.

Zon, van

Catharina IV-D; Joannes IV-D.

Zwaard

Henrica V-G.4.

zonder achternaam

A.Lucassen V-D.3; Anna III-C.6; C.Bollen V-D, *2; Dirk III-E; Dirkje III-C; Jan II; N.N. III-C.5, IV-A.1, IV-A.2, VI-A.1, VI-H.2; Pieter IV-B.10; Rokam III-D; Son IV-D; Teijgenburg II.

* verwijzing naar noot.