Klik op de earste letter fan it yn te foljen wurd.
It yn te foljen wurd bestiet śt it anagram fan
it boppe-yn toande wurd + ien letter.
Dy iene letter makket diel śt fan it oplossingswurd.
Jo kinne de pylkjetoetsen brūke om troch de puzel te gean.
Mei de PageUp en PageDown toetsen giet soks wurd foar wurd.
Troch nei it yntypen fan it wurd op Enter te drukken, geane jo nei it folgjende wurd.
De letters dy't fout binne, wurde read kleure.
Wa't dizze help net brūke wol, brūkt de toets 0
om tusken help/gjin help te kiezen.

Fragen? Stjoer jo email nei:    T&O Software