It giet sa: Klik op de earste letter fan it wurd dat jo ynfolje wolle.
Klik nochris ( of druk op de spaasjebalke) om de rjochting te feroarjen.
Jo kinne de pylkjetoetsen brūke om troch de puzel te gean.
Mei de PageUp en PageDown toetsen giet soks wurd foar wurd.
De letters dy't fout binne, wurde read kleure.
Wa't dizze help net brūke wol, brūkt de toetsen 1 en 2
om tusken help/gjin help te kiezen.

Fragen? Stjoer jo email nei:    T&O Software