It giet sa: Klik op it wurd dat jo ynfolje wolle.
Klik op de earste letter fan it wurd yn de puzel om it wurd te plak te setten.
As dat it goede plak is, sil it wurd toand wurde.

Fragen? Stjoer jo email nei:    T&O Software