It giet sa: Klik op it wurd dat jo markearje wolle.
Klik op de earste letter fan it wurd yn de puzel om it wurd te markearjen.
As dat it goede plak is, sil it wurd markearre wurde.

Fragen? Stjoer jo email nei:    T&O Software