Spring flowers
Inspired by Designs for Kids by Lucinda Guy
Lentebloemen
Geïnspireerd door Breien voor kleine boefjes door Lucinda Guy
To make the flowers, I used some sockyarns from my stash. To be precise:
Purple: Regia 4 fädig, color #2085
Green: Fortissima Socka, color #1006
Yellow: Regia 4 fädig, color #2101
2.5 mm dpns
And a pipe cleaner.
Om de bloemen te maken heb ik wat garen uit mijn voorraad gebruikt. Om precies te zijn:
Paars: Regia 4 fädig, kleur 2085
Groen: Fortissima Socka, kleur 1006
Geel: Regia 4 fädig, kleur 2101
4 breinaalden zonder knop 2,5 mm
En een pijpenrager.
Using the purple yarn, cast on 24 sts. Divide the sts evenly on 3 dpns (8 sts on each needle).
Zet 24 steken op met het paarse garen. Verdeel de steken evenwichtig over 3 pennen (8 steken op elke pen).
(p2, k1, p3, k1, p1) 3 times. Repeat this round 9 times in total.
(2av, 1r, 3av, 1r, 1av) 3 keer. Herhaal deze toer in totaal 9 keer.
rnd 10: (p1, k2tog, p2, k2tog, p1) 3 times.
rnd 11: (p1, k1, p2, k1, p1) 3 times.
rnd 12: (k2tog, p1, k2tog, p1) 3 times, but: on the last needle, don't purl the last stitch, continue rnd 13.
rnd 13: knit the first st together with last (unknitted) st from previous rnd, k2tog, k2tog (use last st from dpn and first st from next dpn), k2tog, k2tog (use last st from dpn and first st from next dpn), k2tog. (6 sts left).
toer 10: (1av, 2rsamenbr, 2av, 2rsamenbr, 1av) 3 keer.
toer 11: (1av, 1r, 2av, 1r, 1av) 3 keer.
toer 12: (2rsamenbr, 1av, 2rsamenbr, 1av) 3 keer, maar: de laatste steek van de laatste pen niet breien, maar verdergaan met toer 13.
toer 13: brei de eerste steek samen met de laatste (ongebreide) steek van de vorige toer, 2rsamenbr, 2rsamenbr (de laatste steek van de pen en de eerste steek van de volgende pen), 2rsamenbr, 2rsamenbr (de laatste steek van de pen en de eerste steek van de volgende pen), 2rsamenbr (6 steken over).
Cut the purple yarn, change to green yarn. k 1 rnd. Next rnd: k2tog, k2tog, k2 (4 sts). Place those 4 sts on one needle.
Knip het paarse garen af, ga verder met groen. Brei een toer r. Volgende toer: 2rsamenbr, 2rsamenbr, 2r (4 st over). Zet deze 4 st op één naald.
With the 4 sts, knit i-cord for as long as you like (or almost the length of your pipe cleaner).
Brei met deze 4 steken een koord, zo lang als je wilt (of bijna de lengte van de pijpenrager).
Cut the pipe cleaner to the right length (just a little bit longer than the i-cord). Because my pipe cleaner was a bit too fat for my i-cord, and conical, I trimmed the 'fur' a little to make a smaller and even.
Knip the pijpenrager af op de juiste lengte (een beetje korter dan het koord). Omdat mijn pijpenrager iets te dik was en bovendien aan een kant dikker dan aan de andere, heb ik het 'vachtje' een beetje bijgekipt om hem wat dunner en overal even dun te maken.
Fold one end of the pipe cleaner a little and use this end to carefully lead it through the i-cord. This may be a fiddly part, just take your time. When your done, fold the other end of the pipe cleaner as well, to avoid any sharp wire sticking out of the flower.
Vouw een kant van de pijpenrager een beetje dubbel, en duw de pijpenrager met deze kant voorop voorzichtig door het koord. Dit kan een beetje een gepruts zijn, gewoon rustig aan doen. Als je klaar bent vouw je de andere kant van de pijpenrager ook een stukje naar binnen, zodat er geen scherp ijzerdraad uit de bloem steekt.
Weave in all the ends. Make sure you close all the gaps so the pipe cleaner won't come out.
Werk alle draden af. Zorg ervoor dat je alle gaatjes dicht maakt zodat de pijpenrager niet meer naar buiten komt.
Cut three pieces of the yellow yarn.
Knip drie stukjes van het gele garen.
With the help of a sewing needle, tie the three pieces to the center of the flower.
Knoop de drie draadjes vast in het hart van de bloem met behulp van een maasnaald
Holding two strands parallel, tie two knots right on top of each other. Repeat for the other strands (3 times total)
Leg twee knoopjes op elkaar, steeds in twee draden samen (in totaal dus 3 keer).
Cut the excess strands close to the knots.
Finished!
Knip de uitstekende draadjes af, dichtbij de knoopjes.
Klaar!
Copyright 2006 Saartje de Bruijn
For personal use only
Visit my blog at http://www.saartjeknits.nl

 

Copyright 2006 Saartje de Bruijn
Alleen voor persoonlijk gebruik
Bezoek mijn blog: http://www.saartjeknits.nl