Home
Foppe Camstra vecht bij Heiligerlee
1530 - circa 1570
Fries edelman vlucht naar Emden
Foppe van Eminga Camstra

Een belangrijke watergeus uit Friesland is Foppe Camstra. Hij stamt uit een oud adellijk geslacht en sluit zich aan bij het Verbond der Edelen. In de ogen van de koning is hij daarmee een afvallige. Hij verliest, na de komst van de hertog van Alva in 1567, zijn hele bezit. Foppe Camstra wordt op 9 januari 1568 gedagvaard maar hij is dan al naar Emden gevlucht. Hij wordt een maand later verbannen.

Foppe heeft niets meer te verliezen en sluit zich aan bij het leger van graaf Lodewijk van Nassau, de broer van Willem van Oranje. Ze verslaan bij Heiligerlee een Spaans garnizoen. Maar het legertje wordt al gauw door Alva het land uit gejaagd. Foppe Camstra sluit zich daarna aan bij de watergeuzen. Zijn zoon Homme heeft meegevochten.

Links: De Friese watergeus Foppe Camstra houdt in zijn hand een groot zwaard: een tweehander, biedenhender. Zijn familiewapen is een wolkam, een ster en een rad (een wiel) en de halve adelaar. Het wapen is een rebus. Als je kam, ster en rad snel achter elkaar uitspreekt krijg je kamstra. Het werk hangt in het Fries museum in Leeuwarden. (bron: S.J. van der Molen, geschiedenis van de Friezen)

Foppe trouwt in Deinum met Tieth of Tjetske, dochter van Ruurd van Feitsma ook Feytsma. Het paar woont vermoedelijk op Feytsma State in Deinum. (bronnen: De Vrije Friesch deel XVI pag 452 en deel XVII pag. 28 Mr. A. J. Andreae en Nieuw Biografisch Woordenboek).

Rechts: Feytsma State (ook Siertsemastate). Nu ligt er de ijsbaan van Deinum.

Fytsma State in Deinum

Zoon van Foppe ook een watergeus

Foppe Camstra heeft een zoon, Homme, die ook actief is als watergeus. Homme is genoemd naar de broer van Foppe. Van Homme is bekend dat hij in de slagen bij Heiligerlee en Jemmingen vecht onder Lodewijk van Nassau.

Uit de processtukken blijkt dat Homme Camstra in Wirdum woont. Zijn 'lijfjongen', Aucke Sjoerdtsz, vecht altijd aan zijn zijde. Aucke is op een gegeven moment gevangen genomen. Waar en wanneer is onduidelijk. We weten alleen dat hij in 1570 ter dood is veroordeeld. Homme sterft op 9 februari 1579 een natuurlijke dood. (bron: Jaep Dykstra).

Eysinga StateFoppe Camstra is zoon van Homme en Eelck van Eysinga. Homme bezit in Wirdum 127 hectare grond en elders nog eens 20 ha. Foppe's ouders zouden op één van de twee Camstra States die in Wirdum waren, hebben gewoond.

Knevelaars
In Friesland opereren zogeheten knevelaars. Dat zijn watergeuzen die in kleine groepen bij boeren inbreken en hen geld afpersen. Een leider van de knevelaars is Hartman Gauma. Prominente watergeuzen zijn ook Doeke Martena, Homme van Hettinga en Douwe Glins.

Nadat de watergeuzen in 1572 Den Brielle en andere plaatsen in Holland en Zeeland veroveren is ook Friesland aan de beurt. Joost van Schaumburg, vriend van de vier jaar eerder overleden Hendrik van Brederode, vestigt zich in Franeker waar hij een nieuw Fries bestuur opzet. De nieuwe garnizoenscommandant van de Spanjaarden in Groningen, kolonel De Robles, verdrijft Van Schaumburg. Hij gaat terug naar Duitsland. Doeke Martena vlucht naar Holland waar hij admiraal van Friesland wordt.

Het familiewapen van Camstra
Kerk Metslawier

Friesland wordt staatsgezind nadat De Robles in 1577 is opgevolgd door George de Lalaing, graaf van Rennenburg (ook Rennenberg). Rennenburg, vriend van Willem van Oranje, vervangt Spaansgezinde stadsbestuurders en grietmannen door staatsgezinde personen. Zijn familie blijft echter koningsgezind en haalt hem in 1580 over de zaak van de prins te verraden. Groningen wordt dan weer Spaans, maar Friesland wordt net op tijd gered.

Links: In een muur van de kerk in Metslawier is een steen ingemetseld die herinnert aan de Allerheiligenvloed van 1 op 2 november 1570 toen bijna 2900 Friezen verdronken. De watergeuzen terroriseren tussen 1568 en 1573 Friesland.

Het dorp Wirdum ligt vijf kilometer ten zuiden van Leeuwarden en telt ongeveer 1200 inwoners. Wirdum telde minstens vijf adellijke huizen, waaronder Camstra onder Wytgaard en een state van diezelfde naam aan de Werpsterdyk. Volgens mondelinge overlevering stond op de plaats van het tegenwoordige dorpshuis De Golle een adellijk huis van de familie Camstra. De Wirdumer dagboekschrijver Doeke Hellema meldt in 1832 een heerenhuizinge en een boerenhuizinge op deze plek.

De mooiste grafsteen in de Hervormde Kerk van Wirdum is van Wytze Camstra. (bron: historisch centrum Leeuwarden)

Twee Camstra States
in Wirdum

Er zijn twee states bij Wirdum met de naam Camstra geweest. De belangrijkste Camstra State van Wirdum lag bij Wytgaard, vroeger een buurtschap en nu een dorp. De naam Camstra state veranderde in Bootsma.

Het andere Camstra lag vlakbij het dorp Wirdum en werd later ook bekend als Personia Goed en Persenije. Persoon is een andere naam voor Pastoor, een vreemde naam voor een adelijk huis. Een verklaring voor die naam is er niet. Rienck (Renick) Camstra, de overgrootvader van de watergeus Foppe Camstra, woonde op de stins Camstra (Bootsma). Rienck is in 1453 grietman van Leeuwarderadeel. De grietenij (gemeente) Leeuwarderadeel ligt rond de stad Leeuwarden. Er waren vaak twisten tussen de stad Leeuwarden en de grietenij Leeuwarderadeel. De strijd verscherpt tijdens de rivaliteit tussen de Schieringers en de Vetkopers.

Rienck Camstra stond aan de kant van de Schieringers. Hij sneuvelde in 1461 in een gevecht tegen Vetkopers bij het dorp Akmarijp. Rienk Camstra zou als eerste persoon de gevolgen van het gebruik van buskruit hebben ondervonden. Hij was de eerste Friese edelman (hoofdeling in Fries) die is gedood door een kogel, afgeschoten met buskruit.

Bootsma was vroeger Camstra

Tekening boven:

Wietse Camstra, een neef van Foppe, liet een huis bouwen in 1549 op de oude plaats van de stins. Op de tekening staat geen afbeelding van een stins, maar van een herenhuis. Wietse stierf kinderloos en het huis kwam in bezit van Hessel Bootsma, bijgenaamd Hessel de Blinde. De naam van het huis werd toen Bootsma.

Later woonde de familie Van Sytzama er. Rond 1980 was het terrein nog een verhoogd stuk land. Maar alles is nu vlak. In de protestantse kerk van Wirdum is een prachtige grafzerk aanwezig van deze Wietse Camstra. De Camstra’s hadden in deze kerk een grafkelder.

Kamstra werd later Petronia

Tekening boven: Dit is geboortehuis van Foppe Camstra. Op de tekening staat helemaal onderaan: 't slot Kamstra te Wirdum behoort tot den hooghgeboren heere Kamstra 1723. Dit slot van Camstra is nu bekend onder de naam Personia. In 1723 woonden er al geen Camstra’s meer op Camstra State (Bootsma). De State Camstra (Personia) is verdwenen maar de grachten en singels zijn er nog. Er staat nu een boerderij.

Rienck heeft drie zonen. De oudste woont op Camstra (Bootsma - tekening boven). Camstra State (Bootsma), wordt in 1492 door de Vetkopers platgebrand.

Een andere zoon, Feijcke, woont in 1506 op Camstra State (Personia - tekening links). Feijcke is ook grietman en een Schieringer, een vechtjas net als zijn kleinzoon, de watergeus Foppe.

Feycke, is getrouwd met Syts Foppes Sjaarda. Hij sterft in 1517.

Hun zoon Rienck heeft op Camstra State (Bootsma) gewoond. De vader van de watergeus Foppe is Homme. Homme woont in 1550 op Camstra (Personia Goed). Foppe is in 1530 hier waarschijnlijk geboren en hij sterft circa 1570, meldt de Encyclopedie van Friesland.

In 1821 stortte de oude poort in tijdens een storm. (bron: Doeke Hellema uit Wirdum 1766-1856) .

Op deze kaart zijn de stinzen of states rond Wirdum weergegeven.

Nummer
1 EysingaEysinga State state (zie afbeelding),
2 Unia,
3 Camstra (Personia) hier is watergeus Foppe Camstra geboren. Een afbeelding van het geboortehuis van Foppe Camstra staat hierboven - de grote tekening,
4 Camstra (Bootsma) ligt bij Wytgaard,
5 twee Cammingha states,
6 ?
7 Aytta State in Swichum. Viglius van Aytta is een belangrijkste raadgever van Karel V in Brussel ten tijde van Foppe Camstra

Bron:
Dorpshistoricus
Jaep Dykstra
Wurdum (Wirdum).

Kaart van Wirdum en Swichum