groningen

Thorn Asgard

Pyrenean Mountain Dog

Holland

 

 

 

 

Nils & Helena - 01

 

 

Nilsson - 01

Helena - 01

 

Pyr Icon - 02R

 

ONZE / OUR PYRS

Pyr Icon - 02R

Puppies A-nest / A-litter

 

Pyr Icon - 02R

 

Puppies

Pyr Icon - 02R

Puppies B-nest / B-litter

 

 

Herplaatsing Replacement

 

 

 

Pyr Icon - 02R

 

Contact

 

 

 

Pyr Icon - 02R

 

Rasinformatie Breedinformation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pyr Icon - 02R

 

Disclaimer

 

 

 

Pyr Icon - 02R

 

Start

 

 

 

 

 

Pictures: ©Pieter Klok

 

 

 

Momenteel zijn er geen pups beschikbaar

No Puppies available at the moment.

Nilsson hoofd pup - 01

 

 

 

 

 

Kennelinformation:

 

Thorn Asgard

 

Pieter and Marion Klok

 

Tel: +31 (0)597 655335

Mail to:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breed information

Ras informatie

ENGLISH

NEDERLANDS

The Pyrenean Mountain Dog originally is a guard- and defense dog originating from the French Pyrenees. He was used there mainly to guard and defend flocks of sheep in the mountains against bears, wolves and lynxes, but also against human robbers.

Also today he is sometimes used in the Pyrenees as a guard dog with the flocks. Mostly there are 2 or 3 dogs, who supervise the flock each from their own strategic spot. Nowadays Pyreneans are often used in the United States of America and Canada to guard all kinds of cattle.

 

Further on he was kept on castles and large estates to guard against intruders. Pyreneans perform this job almost without intervention by the owners, very instinctive and independent. They are supposed to, as they are often left alone with the flock.

This explains the characteristics of the Pyrenean Mountain Dog.

 

It is a very impressive, active dog with a large dose of independency and self-will. He is very intelligent, loyal to its master and with sufficient free exercise outside, nice and quiet at home. They are very watchful, reserved towards strangers, but gentle and sensitive towards their own people.

 

This independency and obstinacy are sometimes a joy to experience and to look at, but as an owner they can also drive you somewhat desperate. Slavish obedience is not to be expected from a Pyrenean, but the owner who raises his dog very consequently, without roughness, but with lots of love and patience, will be rewarded with a fairly manageable dog.

 

To provide in his need for exercise and "work", a long daily walk of app. 1 - 1,5 hours, during which time he should also be able to be off the lead, is necessary. Be awareof the fact that Pyreneans sometimes have the tendency to wander off exploring when they are free. Having them off leash is therefore only advised when it is absolutely safe regarding traffic etc.

Beside that a shorter walk three times a day is sufficient.

Adult Pyrshave a lot of stamina and they can very well have their exercise sometimes by letting them trot beside a bicycle. Especially at times there isn't much time for a long walk, this is a good alternative.

 

It is certainly recommended to take part in a puppy-obedience-course with a Pyrenean.

Because of its characteristics this breed is not suitable for people without experience with dogs.

 

The Pyrenean is a dog from the group "guard- and defensedogs", who will defend and protect its own people and children. You should always be aware of that. It can always lead to unexpected situations.

The Pyrenean is a fantastic dog and above all a real friend for everyone who can spend enough time with him, who is a match to his often somewhat obstinate behaviour and who is capable of giving him a good, consequent education.

 

De Pyreneese Berghond is van oorsprong een waak- en verdedigingshond afkomstig uit de Franse PyreneeŽn. Hij werd daar vooral gebruikt om kuddes schapen in de bergen te bewaken en te verdedigen. Zowel tegen beren, wolven en lynxen als ook tegen menselijke rovers.

Ook vandaag de dag wordt hij op enkele plaatsen in de PyreneeŽn nog gebruikt als bewaker van de kuddes. Meestal zijn er dan 2 of 3 honden, die ieder vanuit een andere strategische plek toezicht houden.In de Verenigde Staten van Amerika en Canada wordentegenwoordig vaak Pyreneese Berghonden gebruikt om alle mogelijke soorten vee te bewaken.

 

Verder werd hij gehouden op kastelen en grote landerijen om deze tegen indringers te beschermen.

Pyreneese Berghonden doen dit werk vrijwel zonder tussenkomst van de eigenaren, zeer instinctief en zelfstandig. Dit is ook nodig, aangezien zij vaak alleen met de kudde achtergelaten worden.

Dit verklaart de karaktereigenschappen van de Pyreneese Berghond.

 

Het is een imposante, actieve hond met een flinke dosis onafhankelijkheid en eigenzinnigheid. Hij is zeer intelligent, trouw aan zijn baas en bij voldoende vrije beweging buiten, prettig rustig in huis. Ze zijn zeer waaks, terughoudend tegenover vreemden, maar tegenover eigen mensen zacht en gevoelig.

 

Die onafhankelijkheid en eigenzinnigheid zijn bij tijd en wijle heerlijk om te ervaren en naar te kijken, maar kunnen je als eigenaar ook wel eens enigszins tot wanhoop drijven. Slaafse gehoorzaamheid hoef je van een Pyreneer niet te verwachten, maar wie z'n hond zeer konsekwent, zonder hardhandigheid, maar met veel liefde en geduld opvoedt, krijgt een redelijk handzame hond.

 

Om te voorzien in zijn behoefte aan beweging is elke dag een lange wandeling van ca. 1 - 1,5 uur, waarbij hij ook los moet kunnen lopen, noodzakelijk. Bedenk daarbij wel dat Pyreneers soms de neiging hebben om op ontdekkingstocht te gaan als ze loslopen. Dit loslopen kan dus alleen daar waar het absoluut veilig is met het oog op verkeer e.d.

Naastdeze lange wandeling is dan twee of drie maal daags een korter ommetje voldoende. Bij voldoende beweging buiten, is de Pyreneer rustig in huis.

Volwassen Pyreneers beschikken over veel uithoudingsvermogen en kunnen heel goed af en toe hun beweging krijgen door hen te laten meelopen naast de fiets. Vooral wanneer er eens niet zo veel tijd is voor een lange wandeling is dit een goed alternatief.

 

Het is zeker aan te bevelen met een Pyreneer een puppycursus te volgen.

Een Pyr is door zijn karakter niet geschikt voor mensen zonder ervaring met een hond.

Bedenk vooral dat een Pyreneer een waak- en verdedigingshond is, die zijn eigen mensen en kinderen zal beschermen en verdedigen en waarmee het dus altijd oppassen is. Het kan altijd tot onverwachte situaties leiden.

Het is echter een fantastische hond en vooral ook een echte vriend voor diegene die de nodige tijd aan hem kan besteden, die opgewassen is tegen zijn vaak eigenzinnig gedrag en die in staat is hem een goede, konsekwente opvoeding te geven.

 

Marion Klok - 't Hart

 

 

  

Disclaimer

Disclaimer

Holland

gb

De informatie op deze site is met zorg en naar beste vermogen samengesteld. Aan de inhoud van deze internetsite kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend.

Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties, instellingen en fokkers. Daarnaast worden vanuit tal van sites links gelegd naar deze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

The information on this site has been put together with great care and to the best of our knowledge. No rights or claims whatsoever can be derived from the contents of this internetsite.

This site contains hyperlinks to other organisations, institutions and breeders. Next to that there are links from many sites to this site. We can not be held responsible for the information presented on these external sites.

Copyright

Copyright

Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, en/of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaren.

No part of this site may be reproduced, saved in an automatized database and/or be published in any form or in any way, either electronic or mechanic, by means of print, photocopy, digital techniques, or by any other means, without prior written consent from the owners.

 

 

Back to top