Jaartallen en kaart

kaart

kaart van Zuid-Holland in 1658


1200 ?

Romeinse Burcht, genaamd ´Helinium´ of ´Helius´.

1395

Bouw uitwateringssluizen.

1475

Opdracht van Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië, tot bedijking.

1588

Eerste oorlogsschip loopt de haven binnen.

1597

Aanleg zandpad van Den Briel naar Hellevoetsluis.

1598

Besluit Staten van Holland: aanleg van havenhoofd, dammen en kaden.

1619

Aanleg haven voltooid.

1625

Arriveerde de Admiraliteit van den Maze.

1638

Eerste dok wordt ter hand genomen.
Het graven van de bouwputten van het pomphuis en de dokken gebeurde met de hand (spaden, kruiwagens en 50 paardekarren). In juli 1802 had Blanken bijna 1200 manschappen in dienst. Een werkdag bestond uit 4 schaften van 3 uur. De werklieden´campeerden´ buiten de vesting in keten van hout en riet.

1653

Aanleg vestingwerken.

1659

Bouw ´Prinsehuis´ door Pieter Post.

1661

Hervormde Kerk.

1688

Stadhouder Willem III vertrekt van Hellevoet naar Engeland en wordt daar koning.

1696

Vestingwerken worden vernieuwd (duurde tot 1700).

1787

Jan Blanken Jansz. stelde zijn ideeën voor de aanleg van de droogdokken op schrift.

1795

Franse bezetting (Bataafse Republiek).

1798

Regeringsbesluit tot verwijding van de grote zee-en doksluis en tot de aanleg van een droogdok in Hellevoetsluis.

1800

Buiten de vesting wordt een noodhaven gegraven voor schepen, die normaal binnen de veste lagen.

1801

Stenen stellingmolen De Hoop gebouwd. Molenstraat 23 (restauratie 1963,1992/93).

1802

Installatie stoompomp(eerste toepassing van industriële mechanisatie in Nederland).

1804

Haven en werf gereed.

1806

Vóórste deel van het eerste stenen droogdok gereed. Op 13 september 1806 het eerste schip in het dok: het fregat 'Euridice' (verdere bouw van het dok gestopt wegens gebrek aan financiën).

1820

Hervatting bouw droogdokcomplex.

1822

Vuurtoren. Ontwerper J.Valk (verbouwd in 1901 en in 1961).

1825

Droogdokcomplex gereed.

1920

Machinistenschool overgeplaatst.

1920-
1930

Loodswezen en de marine bereiden vertrek voor.

1933

Rijkswerf opgeheven.

1938

Joodse vluchtelingen in Hellevoetsluis.

1940

10 mei tot 15 mei oorlog, daarna bezetting.

1943/44

Afbraak huizen westkant van de haven door de Duitsers.

1945

5 mei Bevrijding.

1960

Samenvoeging gemeenten : Hellevoetsluis, Nieuw-Helvoet en Nieuwenhoorn.


jaartal

aantal inwoners

1795
1851
1879
1920
1937
1945

1200
2880
5100
3557
1240
700


Bronnen o.a.: Jeroen Grosfeld, Inleiding Opening ´Gesigt van ´t Dok´ 1983, Het droogdok te Hellevoetsluis, ´Vier eeuwen Hellevoetsluis´, 1982
Panorama, no 44, 1 november 1958, Artikel v. Bob van Dijk (soms komen in de publikaties kleine dataverschillen voor).
Wim Balijon.


<--