Bronnen in Studiezaal te Sittard                         Hoofdindex

 

Laatste wijzigingen op deze pagina: 25 januari 2017

 

Veel genealogen verwachten dat ze in een gemeente-archief alleen de gemeentelijke administraties zullen aantreffen. Met name de grotere archiefdiensten zijn echter nogal eens ambitieuzer. Onderstaande lijsten moet een indruk geven van de primaire genealogische bronnen die bijvoorbeeld in de studiezaal van Archief De Domijnen (voorheen Euregionaal Historisch Centrum / Stadsarchief Sittard-Geleen) in Sittard te raadplegen zijn: ook kerkelijke bronnen en ook bronnen uit de (soms verre) omgeving. Toegangen op de archieven en genealogische bronnen zijn uiteraard ook te vinden via de eigen website van het Archief De Domijnen Sittard-Geleen.

 

Korte gids voor genealogische bronnen

 

A. Bronnen voor recente stamboomgegevens:

1.   Informatie aanwezig in eigen familiekring.

2.   Verzamelingen bidprentjes, rouwbrieven en familieadvertenties: op internet zijn gegevens uit verschillende collecties bidprentjes te raadplegen die veel personen uit de Westelijke Mijnstreek bevatten, waaronder:

      - de collectie van Archief De Domijnen (ook rouwbrieven)

      - de collectie Hofstee (Geleen)

      - de collectie Peeters (Grevenbicht)

      - de collectie Winckens (Oirsbeek)

Naast bidprentjes worden door sommige archieven, verenigingen en particulieren ook rouwbrieven en familieberichten uit de krant verzameld voor genealogisch onderzoek.

3.   Collectie persoonskaarten CBG: het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag beheert de persoonskaarten van sinds 1938 overleden Nederlanders. Hiervan kan men per post fotokopieën bestellen.

4.   Aanvullende gegevens voor de 19de en 20ste eeuw zijn mogelijk te vinden in de krantencollectie, de fotocollectie, de bibliotheek of de gemeentearchieven. Op de website van Archief De Domijnen vindt u momenteel digitale scans van kranten uit 1862 tot 1900, een overzicht van alle aanwezige kranten, ruim 50.000 gedigitaliseerde oude en recente foto's uit de regio, een catalogus met duizenden boeken over onder meer streekgeschiedenis en genealogie, en een aantal (nog niet alle) inventarissen van gemeentearchieven onder ons beheer.

 

B. Bronnen voor stamboomgegevens tussen ca. 1600-1938:

1.   De primaire bron voor de tijd vanaf circa 1800 is de burgerlijke stand, in Limburg ingevoerd tussen 1796 en 1800. De registers van de burgerlijke stand worden openbaar na 100 jaar voor geboorteakten, 75 jaar voor huwelijksakten en 50 jaar voor overlijdensakten.

      De meeste gegevens uit Limburg binnen die periode zijn al op te zoeken via WieWasWie (opvolger van Genlias) en AlleLimburgers, terwijl scans van de meeste akten (en vaak ook de huwelijksbijlagen) op Familysearch te vinden zijn, een website van de Mormoonse kerk in Salt Lake City, toegankelijk gemaakt in Nederland door Zoekakten.nl (voorheen GenVer).

2.   Kunt u de link nog niet maken tussen de u bekende gegevens over uw familie en het openbare gedeelte van de burgerlijke stand, dan kunnen de bevolkingsregisters een uitkomst bieden. Bij de meeste gemeenten is het bevolkingsregister beschikbaar van 1850 tot 1938. Behalve om de ouders te vinden van tussen 1912 en 1938 geboren personen, is het bevolkingsregister vooral ook nuttig om woonadressen te vinden en verhuisde gezinsleden op te sporen.

      Van de 8 voormalige gemeenten die nu deel uitmaken van de gemeente Sittard-Geleen zijn de gescande bevolkingsregisters op de website van Archief De Domijnen in te zien, sommige met een doorzoekbare index. U kunt deze registers vinden met de zoekfunctie en/of door op de voorpagina de knop Genealogie aan te klikken en de 1500 resultaten te verfijnen via het menu ter rechterzijde op 'Met bestanden', Soort en Plaatsnaam. De scans zijn te openen met het programma Adobe Reader, dat gratis van internet kan worden gedownload. Door de grootte van de bestanden kan het enkele minuten duren om ze te openen.

      Er is voor Sittard nog een apart bestand van instellingen, kloosterlingen en dienstboden over de periode 1890-1940, waarvan de gegevens van de persoonskaartjes zijn overgetypt en direct op de website te doorzoeken.

3.   In de periode vóór de burgerlijke stand is men grotendeels aangewezen op de kerkregisters van dopen, huwelijken en overlijdens. Scans van veel Limburgse kerkregisters voor 1800 en alfabetische klappers daarop zijn voor een groot deel op Familysearch te vinden, wederom toegankelijk gemaakt door Zoekakten.nl. Deze zijn niet digitaal doorzoekbaar, wel doorbladerbaar. De tweede zoekmogelijkheid is de cd-rom van Gendalim, waarop vrijwilligers al jarenlang gegevens uit de kerkregisters invoeren. Deze cd-rom is niet meer te koop maar de Gendalim databank is sinds 2012 online te raadplegen via AlleLimburgers. Hierop zijn veel (maar niet alle) gegevens te vinden uit de Limburgse kerkregisters en burgerlijke stand. Op termijn zullen hier ook (tegen betaling) scans te vinden zijn van veel registers.

4.   Als aanvullende bronnen voor genealogisch onderzoek kunnen met name memories van successie, militieregisters, notariële archieven, rechterlijke archieven, schepenbanksarchieven, landmetersarchieven en parochie- en kloosterarchieven van belang zijn. Voor de woon- en eigendomsgeschiedenis is het kadaster sinds 1842 de belangrijkste bron (zie ook het Aezel Projek). Van deze aanvullende bronnen is nog weinig digitaal te raadplegen. Een deel hiervan ligt bij ons, maar met name gerechtelijke, notariële en landmetersarchieven, alsmede memories van successie en militieregisters liggen voor een groot deel in Maastricht.

 

Hieronder een gedetailleerd overzicht van de fotokopieën en microfiches, inclusief de fotokopieën van kerkregisters van het Limburgs Genealogisch Archief (LGA), die eveneens in onze studiezaal te raadplegen zijn.

 

Wil Brassé.

 

Archief De Domijnen te Sittard

Openingstijden Studiezaal: Ma. / Di. / Do. 9.00-16.30 uur; Wo. en Vr. gesloten

 

 

Bezoekadres:                   zij-ingang naast museum De Domijnen, Kapittelstraat 6 te Sittard

Postadres:                                                                                    Postbus 65, 6130 AB  Sittard

Telefoon:                                                                                                              046-7600250

E-mail:                                                                                                  archief@dedomijnen.nl

website:                                                                       www.dedomijnen.nl/collecties/archief/

_____________________________________________________________________________

   

 

 

Genealogische bronnen:

 

Fotokopieën en Micro­fiches aanwezig in de

studiezaal van Archief De Domijnen te Sittard.

 

(stand september 2010)

 

 

 

Overzicht van de indexen, fotokopieën en microfiches aanwezig in de studiezaal van EHC Sittard-Geleen te Sittard. Naast de specifiek genealogische bronnen bevat deze lijst ook diverse andere archieven en collecties op microfiche.

 

Naast deze in de zelfbediening aanwezige bronnen, beschikt het EHC Sittard-Geleen nog over vele interessante archieven en collecties die alleen in origineel te raadplegen zijn.

 

Onder meer:

-      bevolkingsregisters Amstenrade, Beek, Born, Geleen, Grevenbicht, Limbricht, Munstergeleen, Obbicht-Papenhoven, Oirsbeek, Schinnen en Spaubeek ca. 1850-1938;

-      persoonskaarten Sittard, gebaseerd op de bevolkingsregisters ca. 1850 tot 1910/1938 (tijdelijk niet beschikbaar wegens digitalisering!);

-      originele kerkregisters van veel parochies en andere kerkgenootschappen in de Westelijke Mijnstreek, die nog niet alle gekopieerd zijn. Aan te vragen met behulp van o.a. de toegangen in de ordner parochiearchieven;

-      notariële archieven, deels toegankelijk op naam via de notarisklappers; zie voor plaatsingslijst de ordner overige archieven en collecties;

-      enkele collecties bidprentjes en rouwbrieven.

Deze stukken zijn aan te vragen via de aanvraagbriefjes in de studiezaal.

 

Voor verdere meer gespecificeerde informatie zie ook de volgende overzichten en toegangen:

-      overzicht overheidsarchieven en de toegangen op deze overheidsarchieven in de handbibliotheek van de studiezaal;

-      overzicht kerkelijke archieven en de toegangen op deze kerkelijke archieven, o.a. de ordner kerkelijke archieven, in de handbibliotheek van de studiezaal;

-      de toegangen op de niet kerkelijke particuliere archieven, o.a. familie-, bedrijfs-, verenigingsarchieven, in de ordner overige archieven en collecties in de handbibliotheek van de studiezaal;

 

Tevens aanwezig:

-    Diverse genealogische bestanden op CD-rom, en het digitale netwerk van GenDaWin.

 

NB 1:   Op de lokatie Sittard bevinden zich de meeste, maar niet alle archieven. Archiefstukken die zich in Born of Geleen bevinden moeten vooraf schriftelijk of telefonisch worden aangevraagd.

 

NB 2:   Steeds meer bronnen worden gescand en kunnen op de website van het EHC worden bekeken, zoals fotocollecties, de oudste kranten, een deel van de bevolkingsregisters, burgerlijke stand en kerkregisters (voor zover we de originelen daarvan ook hebben).

 


OPMERKINGEN:

 

 

Van archiefstukken die in kopievorm of op microfiche aanwezig zijn, worden alleen bij hoge uitzondering de originelen beschikbaar gestelt. Bijv. als de kopie of het fiche onleesbaar is.

 

Bij de inventarissen bevindt zich een "Beschrijving van de doop-, huwelijks- en overlijdensregisters ter inzage [in kopievorm] op het Rijksarchief in Limburg". Deze bevat alle bekende Limburgse DHO registers tot circa 1800. De registers die het EHC Sittard-Geleen ter inzage heeft zijn voor een groot deel dezelfde, de nummering en indeling per band kan echter afwijken.

 

In de Studiezaal is tevens aanwezig het "Handbuch des Bistums Aachen", waarin alle parochies in het betreffende bisdom worden beschreven, met vermelding van de beschikbare DHO registers en waar deze zich bevinden. We hebben fotokopiën van een beperkt deel van deze registers in onze Studiezaal.

 

Verder vindt men in de Studiezaal het "Repertorium DTB" van het Centraal Bureau voor Genealogie, betreffende alle Nederlandse kerkregisters, het "Repertorium der oude parochieregisters in België" en "Parochieregisters (inventaris 20)" van het Rijksarchief te Hasselt.

 

Enkele termen:

 

DHO          Doop-, Huwelijks- en Overlijdensregisters: Beter bekend onder de "Hollandse"

                   benaming  DTB (Doop-, Trouw- en Begraafregisters). In de regel vermelden de

                   katholieke registers, in tegenstelling tot de protestantse, de overlijdensdatum.

GHO          Geboorte, Huwelijk en Overlijden: hiermee worden de akten van de Burgerlijke Stand

                   aangeduid.

BS               Burgerlijke Stand, ingevoerd in deze streek vanaf 1796, in geheel Nederland pas in 1811,

                   toen ook het Koninkrijk Holland bij het Franse keizerrijk werd ingelijfd.

 

tafels          Alfabetische toegang op naam tot -met name- de Burgerlijke Stand. In de regel werden

                   deze per 10 jaar opgemaakt vanaf 1802 (10-jarentafels). Let op! Soms zijn ze alleen op

                   de eerste letter alfabetisch en verder chronologisch opgemaakt!

klappers     Alfabetische toegang tot o.a. DHO en GHO, vaak voorzien van nadere gegevens

                   (ouders, getuigen). Soms zijn de gegevens zo volledig dat het niet meer nodig lijkt om

                   het register zelf te raadplegen, maar er staan regelmatig fouten in de klappers!

registers     Boekdelen met inschrijvingen van een bepaald karakter: geboorten, dopen, huwelijken,

                   overlijdens, communicanten, inwoners…

akten          Betreft hier vooral de inschrijvingen in de registers van de Burgerlijke Stand.

                   DHO inschrijvingen zijn geen akten, daar deze niet als rechtsgeldig bewijsmiddel

                   zijn opgemaakt!

transcript   Hier niet altijd als letterlijk afschrift bedoeld, wel bevattende alle bijzondere gegevens

                   van het origineel.

bladwijzers                 Alfabetische toegang op naam tot de bevolkingsregisters. De bladwijzers vermelden

                   meestal alleen de gezinshoofden! Indien het bevolkingsregister niet op adres maar op

                   naam is opgesteld, is er uiteraard geen aparte bladwijzer. Sommige bevolkingsregisters

                   op adres hebben echter ook geen bladwijzer! Soms zijn er van dienstboden en

                   instellingen aparte registers. In het geval van bv. Limbricht zijn de meeste registers op

                   naam, maar wel apart per dorp (Einighausen en Guttecoven).

 

 

 

I N D E X

B R O N N E N   I N   S T U D I E Z A A L

 

 

 

PAGINA  A 1 - A 28:   FOTOKOPIEËN & KLAPPERS

PAGINA  B 1 - B 20:   MICROFICHES

PAGINA  C 1 - C 32:   FOTOKOPIEËN COLLECTIE LGA

 

------------------------------------------------------------------------------

A. Genealogische bronnen per plaats

B. Diverse overige bronnen en toegangen

------------------------------------------------------------------------------

 

A. Genealogische bronnen per plaats:

 

NB:     Onder de kantons Geilenkirchen, Heinsberg, Linnich, Monschau en Sittard treft men de Franse

            volkstellingen aan van rond 1800 van de meeste Duitse grensplaatsen!

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Afferden: RK                            DHO registers                                     1672-1798                     C 1

 

Aldenhoven (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Amby: RK                                 DHO registers                                     1663-1808                     C 1

 

Amstenrade: RK                        DHO registers + klappers                    1623-1805                     B 1

Amstenrade: RK                        DHO registers + chronol. klapper        1623-1809                     A 1

Amstenrade: RK                        DHO registers                                     1623-1807                     C 1

Amstenrade: BS                        BS klappers                                         1797-1912                     A 1

Amstenrade: BS                        BS akten + 10-jarentafels                    1796-1942                     B 1

Amstenrade: Bev.                      Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Aphoven (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Arcen: RK                                 DHO klappers                                     1658-1798                     B 1

Arcen: RK                                 DHO registers                                     1676-1798                     A 1

Arcen: RK                                 DHO registers                                     1613-1798                     C 1

 

Asselt: RK                                 DHO registers                                     1617-1778                     C 1

 

Baarlo: RK                                DHO registers                                     1744-1819                     C 1

 

Baesweiler (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Baexem: RK                              DHO registers                                     1724-1805                     C 2

 

Barmen (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Beegden: RK                             DHO registers                                     1713-1910                     C 2

 

Beek: RK                                  DHO klappers                                     1633-1797                     A 1

Beek: RK                                  Huwelijksklapper                                1634-1656                     C 32

Beek: RK                                  DHO registers                                     1633-1785                     C 2

Beek: NH                                  DHO klappers                                     1654-1797                     A 1

Beek: NH                                  Huwelijksregister                                1655-1754                     A 1

Beek: NH                                  DHO registers                                     1654-1796                     C 2

Beek: NH                                  Lidmatenregister                                 1726-1952                     A 1

Beek: BS                                   BS klappers                                         1796-1912                     A 2

Beek: BS                                   BS akten + 10-jarentafels                    1796-1942                     B 1

 

Belfeld: RK                               DHO klappers                                     1658-1798                     B 2

Belfeld: RK                               DHO registers                                     1658-1797                     C 2

 

Bemelen: RK                             DHO transcript met index                   1672-1848                     A 2

Bemelen: RK                             DHO registers                                     1672-1848                     C 2

 

Berg a/d Maas: RK                    Klapper op de DHO                            1706-1798                     A 2

Berg a/d Maas: RK                    Klapper op de Dopen                          1799-1895                     A 2

Berg a/d Maas: RK                    Doop- en Overlijdensregisters             1706-1900                     A 2

Berg a/d Maas: RK                    DHO registers                                     1706-1798                     C 3

Berg a/d Maas: NH                    Klapper op de DTB                             1675-1800                     A 2

 

Berg en Terblijt: RK                  DHO klappers                                     1633-1797                     A 2

Berg en Terblijt: RK                  DHO registers                                     1633-1812                     C 3

 

Bergen: RK                               DHO registers                                     1682-1798                     C 3

 

Bingelrade: RK                          DHO klapper                                      1608-1796                     A 2

Houthem: RK                            Doop- en Huwelijksklapper                1608-1675/-1680          C 32

Bingelrade: RK                          DHO registers                                     1608-1796                     C 3

Bingelrade: BS                          BS 10-jarenklapper                             1796-1945                     A 2

Bingelrade: Bev.                        Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Birgden (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Birgelen (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Blerick: RK                               DHO klappers                                     1575-1803/-1849          A 2

Blerick: RK                               Huwelijksregisters                               1598-1803                     A 2

 

Blitterswijck: RK                       DHO registers                                     1711-1798                     C 3

 

Bockum (D): RK                       Klapper op de dopen                          1779-1827                     A 3

Bockum (D): RK                       DHO registers                                     1779-1901                     A 3

 

Borgharen: RK                          DHO registers                                     1595-1823                     C 3

 

Born: RK                                   DHO gezinsklappers                           1624-1861                     A 3

Born: RK                                   DHO register                                       1624-1740                     A 3

Born: RK                                   DHO registers                                     1736-1801                     C 3

Born: BS                                   BS klappers                                         1800-1930                     A 3

Born: BS                                   BS akten + 10-jarentafels                    1802-1942                     B 2

Born: Bev.                                 Index Bevolkingsregister                     1850-1940                     A 3

Born, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Bourheim (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Brachelen (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Braunsrath (D): RK                   DHO klappers                                     1695-1812                     A 3

Braunsrath (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Breberen (D): RK                      DHO registers                                     1687-/1725-1804          digitaal

Breberen (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Breust: RK                                Klapper op de Dopen/Huw.                1604-1817                     A 4

Breust: RK                                DHO registers                                     1604-1790                     C 7

Breust: zie ook Eijsden

Breust: RK/BS                           Personenindex DHO en BS                 1600-1915                     A 26

 

Broekhuizen: RK                      DHO registers                                     1636-1798                     C 4

 

Broekhuizenvorst: RK               DHO registers                                     1641-1798                     C 4

 

Broeksittard: RK                       DHO registers + klappers                    1692-1843                     A 4

Broeksittard: RK                       DHO registers                                     1693-1801                     C 4

Broeksittard: BS                        BS akten                                             1817-1942                     A 4

Broeksittard: BS                        BS huwelijksbijlagen                           1817-1902                     A 4

Broeksittard: BS                        BS akten + 10-jarentafels                    1802-1942                     B 2

Broeksittard: Bev.                     Bevolkingsregisters                             1850-1938                     B 2

Broeksittard: MvS                     Memories van Successie                     1818-1900                     B 2

Broeksittard: zie ook BS Wehr 1798-1817

Broeksittard, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Broich (D): RK/BS                    RK/BS gezinsklapper                          1668-1944                     A 5

 

Brunssum: RK                           DHO registers                                     1627-1796                     C 4

Brunssum: Bev.                         Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Buchten: RK                             DHO registers                                     1645-1903                     A 5

Buchten: RK                             DHO registers                                     1645-1809                     C 4

Buchten: BS zie Born

Buchten, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Buggenum: RK                          DHO registers                                     1662-1826                     C 4-5

 

Bunde: RK                                DHO klapper                                      1603-1797/-1825          A 5

Bunde: RK                                Dopen transcript                                 1617-1723                     A 5

Bunde: RK                                DHO registers                                     1606-1791                     C 5

 

Cadier (& Keer): RK                 DHO klapper                                      1614-1735/-1802          A 5

Cadier (& Keer): RK                 DHO registers                                     1614-1802                     C 5

 

Dedenborn (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Dieteren: RK                             DHO klapper                                      1840-1867                     A 5

 

Dilsen (B): RK                          DHO klapper                                      1601-1800                     A 5

 

Doenrade: RK                           DHO registers                                     1726-1805                     A 6

Doenrade: zie ook Hillenberg, Oirsbeek

 

Dremmen (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Echt: RK                                   Doop- en Overlijdensklappers            1637-1806                     A 6

Echt: RK                                   DHO registers                                     1637-1806                     C 5

Echt: BS                                    Klapper Nationaliteitsbewijzen           1876-1913/1892-1912? A 6

 

Ederen (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Eicherscheid (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Einighausen: RK                       Doop- en Overlijdensklappers            1837-1938/-1969          A 6

Einighausen: RK                       Doopregister                                       1837-1938                     A 6

Einighausen: RK voor 1837 zie Limbricht

Einighausen: BS zie Limbricht

 

Elen (B): RK                             DHO klappers                                     1696-1796                     A 6

 

Ell: RK                                      DHO registers                                     1773-1849                     C 5-6

 

Elsloo: RK                                 DHO registers                                     1653-1875                     C 6

Elsloo: BS                                 BS akten + 10-jarentafels                    1797-1940                     B 3

Elsloo: BS                                 BS huwelijksbijlagen                           1810-1902                     B 3

Elsloo: Bev.                               Bevolkingsregisters                             1880-1920                     B 3

 

Engelsdorf (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Epen: RK                                  DHO registers                                     1692-1797                     C 6

 

Erberich (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Eygelshoven: RK                      DHO klappers                                     1617-1811                     A 6

Eygelshoven: RK                      DHO gezinsklapper                             1611-1811                     B 3

Eygelshoven: RK                      DHO registers                                     1617-1811                     C 6

 

Eijs: RK                                     DHO registers                                     1640-1854                     C 7

 

Eijsden: RK zie Breust

Eijsden: NH                               Trouw- en lidmaten registers               1656-1717                     A 6

Eijsden: NH                               DHO registers                                     1656-1967                     C 7

Eijsden (Kanton): Bev.              Franse volkstelling                              1799                              A 26

Breust: RK/BS                           Personenindex DHO en BS                 1600-1915                     A 26

 

Floßdorf (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Freialdenhoven (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Frelenberg (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Fronhoven (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Gangelt (D): RK                        DHO registers + klappers                    1615-1798                     A 7

Gangelt (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Geilenkirchen (D): RK              DHO registers                                     1678-1798                     A 7

Geilenkirchen (D): RK              DHO registers                                     1678-1798                     B 3

Geilenkirchen (Kanton e.a.): Bev.                                                        Bevölkerungslisten        1799 (1801)  A 7

Geilenkirchen (Kanton): Bev.   Bevölkerungslisten                              1798-1803                     B 4

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Geleen: RK                               DHO klappers                                     1605-1796                     A 7

Geleen: RK                               DHO registers                                     1608-1794                     B 4

Geleen: RK                               DHO registers                                     1783-1796                     C 7-8

Geleen: BS                                BS klappers                                         1797-1984                     A 8

Geleen: BS                                BS akten + 10-jarentafels                    1796-1956                     B 4

Geleen: Bev.                             Franse volkstellingen                          1796                              A 26

Geleen: Bev.                             Bevolkingslijst                                    1828                              A 8

 

Gemmenich (B): RK                 RK inwonerslijst                                 1709                              A 8

 

Gennep: RK                              Doop- en Overlijdensregister              1752-1798                     A 8

Gennep: RK                              DHO registers                                     1701-1760                     C 7

Gennep: NH                              DHO registers                                     1649-1799                     C 8

 

Gereonsweiler (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Geulle: RK                                Doop klapper                                      1620-1819                     A 8

Geulle: RK                                DHO registers                                     1624-1819                     C 8

Geulle: NH                                DHO registers                                     1663-1799                     C 8

 

Geysteren: NH                          DHO registers                                     1758-1798                     C 8

 

Glimbach (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Grathem: RK                             DHO registers                                     1635-1869                     C 8-9

 

Grevenbicht: RK / NH               DHO gezinsklapper                             ca.1600-1800                A 8

Grevenbicht, zie ook Papenhoven: RK

Grevenbicht: NH                       DHO klappers                                     1861-/1893-1953          A 8

Grevenbicht: NH                       DHO en Lidmatenregisters                  1848-1953                     A 8

Grevenbicht: BS                        BS klappers                                         1798-1940                     A 9

Grevenbicht: BS                        BS akten + 10-jarentafels                    1798-1940                     B 5

Grevenbicht: Bev.                     Index Bevolkingsregister                     1870-1933                     A 9

Grevenbicht, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Gronsveld: RK                          DHO registers                                     1673-1798                     C 9

Gronsveld: RK                          Huwelijksklapper                                1677-1724                     C 32

Gronsveld: RK/BS                     Personenindex DHO en BS                 1600-1915                     A 26

 

Grotenrath (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Grubbenvorst: RK                     DHO registers                                     1680-1798                     B 5

Grubbenvorst: RK                     DHO registers                                     1639-1798                     C 9

 

Gulpen: RK                               DHO registers                                     1662-1810                     C 9

Gulpen: NH                               DHO registers                                     1727-1796                     C 9

Gulpen: BS                                Klapper huwelijken                             1800-1922                     A 9

 

Guttecoven: RK                        DHO registers + klappers                    1770-1916                     A 9

Guttecoven: RK                        DHO registers                                     1770-1885/-1945          C 9-10

Guttecoven: BS zie Limbricht

Guttecoven, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Haaren (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Haelen: RK                               DHO registers                                     1612-1795                     C 10

 

Hambach (D), zie ook Broich (D): RK/BS gezinsklapper

 

Havert (D): RK                          DHO registers + klappers                    1734-1985                     A 10

Havert (D): BS 10-Jarentafels, zie Heinsberg (Kreis)

Havert (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Heel: RK                                   DHO registers                                     1620-1807                     C 10

 

Heer: RK                                   DHO registers                                     1654-1853                     C 10

 

Heerlen: RK                              DHO klappers                                     1588-1796                     A 10

Heerlen: NH                              DHO klappers                                     1650-1796                     A 11

 

Heinsberg (D): RK                    Doopregisters                                      1584-1750                     A 9

Heinsberg (Kreis): BS                BS 10-jarentafels                                1802-1872                     B 5

Heinsberg (Kanton): Bev.          Bevölkerungslisten                              1802-1806                     B 5

 

Helden: RK                               DHO registers                                     1630- -1794                  C 10-11

 

Herkenbosch: RK                      DHO registers                                     1687-1828                     C 11

Herkenbosch, zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Herten: RK                                DHO registers                                     1679-1828                     C 11

 

Herzogenrath (D): BS                BS lijst Huw. Kohlscheid/Pannesheide                                     1798-1801/1801-1875                                                  A 11

 

Heugem: RK                             DHO registers                                     1654-1798                     C 11

Heugem: RK/BS                        Personenindex DHO en BS                 1600-1915                     A 26

 

Heijen: RK                                DHO registers                                     1647-1798                     C 11

 

Heythuizen: RK                        DHO registers                                     1651-1800                     C 11

Heythuizen: RK                        Transcriptie RK Overlijdensregister    1727-1780                     A 11

 

Hilfarth (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Hillensberg (D): RK                  DHO transcript + index                       1616-1642,1726-1857  A 11

Hillensberg (D): RK                  DHO registers                                     1616-1642,1726-1935  A 11

Hillensberg (D): RK                  DHO registers                                     1726-1805                     C 11

Hillensberg/Doenrade: RK        DHO klappers                                     1687-1805                     B 8

Hillensberg: zie ook RK Oirsbeek, Doenrade

Hillensberg: zie ook BS Wehr 1798-1799, 1816-1817; BS Munstergeleen 1799-1815

Hillensberg (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Hoensbroek: RK (BS)               DHO klapper (BS)                              1606-1796 (-1802)        A 11

Hoensbroek: RK                       DHO registers                                     1606-1821                     C 11-12

 

Holset: RK                                DHO registers                                     1704-1796                     C 12

 

Holtum: RK                               DHO registers                                     1615-1807                     A 11

Holtum: BS zie Born

Holtum, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Höngen (D): RK                        DHO registers                                     1770-1805                     A 11

Höngen (D): RK                        DHO registers met index                     1639-1798                     digitaal

Höngen (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Horn: RK                                  DHO registers                                     1695-1797                     C 12

 

Horst: RK                                  DHO registers                                     1612-1798                     C 12

 

Houthem: RK                            Doop- en Huwelijksklapper                1611-1673/-1637          C 32

Houthem: RK                            DHO registers                                     1611-1798                     C 12-13

Houthem-St. Gerlach: Bev.       Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Hoven (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Hulsberg: RK                            DHO klappers                                     1643/1617-1821            A 12

Hulsberg: RK                            Huwelijksklapper                                1727-1786                     C 32

Hulsberg: RK                            DHO registers                                     1674-1821                     A 12

Hulsberg: RK                            DHO registers                                     1617-1821                     C 13

 

Hunsel: RK                               DHO registers                                     1741-1797                     B 5

Hunsel: RK                               DHO registers                                     1741-1832                     C 13

 

Imgenbroich (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Immendorf (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Itteren: RK                                DHO registers                                     1720-1823                     C 13

 

Jabeek: RK                                DHO klappers                                     1695-1796/-1799          A 12

Jabeek: RK                                DHO registers                                     1695-1796                     C 13

Jabeek: BS                                BS 10-jaren klappers                           1796-1945                     A 12

Jabeek: Bev.                              Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Kalterherberg (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Karken (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Kerkrade: RK                            Overl. klapper                                     1654-1707, 1754-1796 A 12

Kerkrade: RK                            DHO registers                                     1615-1797                     C 13-14

 

Kessel: RK                                DHO registers                                     1675-1798                     C 14

 

Kesternich (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Kirchberg (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Kirchhoven (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Klimmen: RK                            DHO klappers                                     1639-1798/-1846          A 12

Klimmen: RK                            DHO registers                                     1682-1846                     A 12

Klimmen: RK                            DHO registers                                     1639-1841                     C 14

Klimmen: NH                            DHO klappers                                     1668-/1726-1800          A 12

Klimmen: NH                            DHO registers                                     1668-1796                     C 14

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Kofferen (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Kohlscheid (D): zie ook Herzogenrath BS

 

Körrenzig (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Koslar (D), zie ook Broich (D): RK/BS gezinsklapper

Koslar (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Krefeld (D): zie ook Bockum

 

Lammersdorf (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Langendorf (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Langweiler (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Leveroy: RK                             DHO registers                                     1691-1797                     C 14

 

Limbricht: RK                           DHO registers + klappers                    1679-1800                     A 13

Limbricht: RK                           DHO registers                                     1679-1798                     C 14

Limbricht: BS                            BS akten + 10-jarentafels                    1798-1932                     B 6

Limbricht: BS                            BS akten van Geboorte                       1913-1922                     A 13

Limbricht: BS                            BS 10-jarentafels                                1933-1942                     A 13

Limbricht: BS                            BS huwelijksbijlagen                           1804-1902                     A 13

Limbricht: MvS                         Memories van Successie                     1818-1900                     B 6

Limbricht: Bev.                         Index Bevolkingsregister                     1850-1936                     A 13

Limbricht, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Linne: RK                                 DHO registers                                     1699-1796                     C 14

 

Linnich (Kanton): Bev.             Bevölkerungslisten                              An VII/1812                  B 6

 

Lottum: RK                               DHO registers                                     1651-1798                     C 15

 

Maasbracht: RK                        DHO registers                                     1642-1820                     A 13-14

Maasbracht: RK                        DHO registers                                     1642-1821                     C 15

 

Maasbree: RK                           DHO registers                                     1709-1798                     C 15

 

Maasniel: RK                            DHO registers                                     1652-1703                     C 15

 

Maastricht: RK/NH                    Doopklappers (alle gezindten)            1580-1796                     A 28

Maastricht: RK                          Huwelijksklappers (Catharina A-O)    1579-1796                     A 28

Maastricht: RK/EL                     Huwelijksklappers (militairen)            1723-1792                     A 28

Maastricht: Bev.                        Index nieuwe burgers                          1436-1795                     A 28

 

Margraten: RK                           DHO registers                                     1695-1840                     C 15

 

Marienberg (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Mechelen: RK                           DHO registers                                     1697-1854                     C 16

Mechelen: RK                           Huwelijksklapper                                1724-1803                     C 32

 

Mechelen a/d Maas (B): BS       BS klappers                                         1830-1839,1891-1892  A 14

 

Meerlo: RK                               DHO klappers                                     1586-1798                     A 14

Meerlo: RK                               DHO registers                                     1586-1798                     C 16

 

Meerssen: RK                            DHO klappers                                     1620-1796/-1835          A 14

Meerssen: RK                            DHO registers                                     1620-1835                     C 16

Meerssen: NH                           DHO registers                                     1728-1796                     C 16

 

Meeswijk (B): BS                      BS klappers                                         1861-1905                     A 14

 

Melick: RK                                DHO registers                                     1649-1889                     C 17

 

Merkelbeek: RK                        Huwelijksklapper                                1622-1680                     C 32

Merkelbeek: RK                        DHO registers                                     1610-1759                     A 14

Merkelbeek: RK                        Overlijdensregister kinderen               1772-1796                     A 14

Merkelbeek: RK                        DHO registers                                     1610-1796                     C 17

Merkelbeek: BS                         BS 10-jarentafels                                1796-1940                     A 14

Merkelbeek: Bev.                      Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Mesch: RK                                DHO registers                                     1621-1853                     C 30-31

Mesch: RK/BS                           Personenindex DHO en BS                 1600-1915                     A 26

 

Mheer: RK                                DHO klappers                                     1634-1880                     A 14

Mheer: RK                                DHO registers                                     1634-1817                     C 17

Mheer: RK/BS                           Personenindex DHO en BS                 1600-1905                     A 26

 

Middelaar: RK                           DHO registers                                     1747-1802                     C 17

 

Millen (D): RK                          DHO chronologische klapper              1651-1800                     A 14

Millen (D): RK                          DHO registers                                     1798-1985                     A 15

Millen (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Monschau (Kanton): Bev.         Bevölkerungslisten                              1802-1803                     B 6

 

Montfort: RK                            DHO registers                                     1608-1797                     C 17-18

 

Mook: RK                                 DHO registers                                     1695-1831                     C 18

 

Munstergeleen: RK                    DHO registers + klappers                    1673-1895                     A 15

Munstergeleen: RK                    Huwelijksklapper                                1673-1743                     C 32

Munstergeleen: RK                    DHO registers                                     1673-1824                     C 18

Munstergeleen: BS                    BS alfabetische index                         1798-1814                     A 15

Munstergeleen: BS                    BS 10-jarentafels                                1802-1932                     A 15

Munstergeleen: BS                    BS akten van Geboorte                       1913-1922                     A 15

Munstergeleen: BS                    BS akten + 10-jarentafels                    1798-1932                     B 7

Munstergeleen: BS                    BS huwelijksbijlagen                           1808-1902                     A 15

Munstergeleen: Bev.                  Index Bevolkingsregister                     1851-1935                     A 15

Munstergeleen: MvS                  Memories van Successie                     1818-1900                     B 7

Munstergeleen, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Myhl (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Nedermaas, Departement v.d.   Franse volkstellingen                          1796                              A 26

 

Nederweert: RK                        DHO registers                                     1569-1805                     C 18-19

 

Neer: RK                                   DHO registers                                     1693-1805                     C 19

 

Neeritter: RK                             DHO registers                                     1663-1808                     C 19

 

Nieuwenhagen: BS                    BS klapper Huwelijken                       1800-1925                     A 15

Nieuwenhagen: Bev.                 Franse volkstellingen                          1796                              A 26

 

Nieuwstadt: RK                         DHO registers                                     1723-1818                     A 16

Nieuwstadt: RK                         DHO registers                                     1723-1797                     C 19

Nieuwstadt: BS                          BS akten + 10-jarentafels                    1799-1942                     B 7

 

Noorbeek: RK                           DHO registers                                     1642-1801                     C 19

Noorbeek: RK/BS                     Personenindex DHO en BS                 1600-1905                     A 26

 

Nuth: RK                                   Klappers op de DHO                          1577-1811                     A 16

Nuth: Bev.                                 Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Obbicht: RK                              DHO registers                                     1804--1824/1825-1900 A 16

Obbicht: RK                              DHO registers                                     1688-1798                     C 20

Obbicht-Papenhoven: BS          BS klappers                                         1798-1899/-1940          A 16

Obbicht-Papenhoven: BS          BS akten + 10-jarentafels                    1796-1940                     B 7

Obbicht-Papenhoven: Bev.       Franse volkstellingen                          1796                              A 23

Obbicht-Papenhoven: Bev.       Index Bevolkingsregister                     1850-1909                     A 16

 

Oberbruch (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Oirlo: RK                                  DHO registers                                     1612-1798                     C 20

 

Oirsbeek/Doenrade: RK            DHO klappers                                     1687-1805                     B 8

Oirsbeek: RK                            DHO registers                                     1687-1796                     A 16

Oirsbeek: RK                            DHO registers                                     1687-1796                     C 20

Oirsbeek: RK                            ledenlijst broederschap H.Engelb.       1701-1749                     A 16

Oirsbeek: BS                             BS klappers                                         1797-1912                     A 17

Oirsbeek: BS                             BS akten + 10-jarentafels                    1796-1940                     B 8

Oirsbeek: Bev.                          Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

Oirsbeek: zie ook Hillensberg, Doenrade

 

Oost: RK/BS                              Personenindex DHO en BS                 1600-1915                     A 26

 

Opgrimbie (B): BS                     BS klappers                                         1799-/1843-1905          A 17

 

Ottersum: RK                            Doop- en Huwelijksregister                 1710-/1780-1798          C 20

 

Oud-Valkenburg: RK                DHO registers                                     1700-1812                     C 20-21

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Pannesheide (D): zie ook Herzogenrath BS

 

Papenhoven-Grevenbicht: RK   DHO klappers                                     1619-1798/-1908          A 17

Papenhoven-Grevenbicht: RK   DHO registers                                     1794-1816                     A 17

Papenhoven-Grevenbicht: RK   DHO registers                                     1768-1798                     B 8

Papenhoven-Grevenbicht: RK   DHO registers                                     1689-1798                     C 21

Papenhoven-Grevenbicht: RK   Transcriptie bevolkingsregisters          1840/1849-1850            A 17

Papenhoven, zie ook Grevenbicht: RK/NH gezinsklapper

Papenhoven: BS zie Obbicht

 

Pattern (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Posterholt: RK                           DHO registers                                     1760-1800                     C 21

 

Puffendorf (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Pützlohn (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Randerath (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Ratheim, (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Rimburg: Bev.                           Franse volkstellingen                          1796                              A 26

 

Roggel: RK                                DHO registers                                     1687-1798                     C 21

 

Roosteren: BS                           BS akten + 10-jarentafels                    1803-1940                     B 8

 

Röttgen (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Rurberg (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Rurich (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Rijckholt: RK/BS                       Personenindex DHO en BS                 1600-1915                     A 26

 

Saeffelen (D): RK                     DHO registers                                     1699-1800                     digitaal

Saeffelen (D): RK                     Doopregister                                       1699-1723                     A 17

Saeffelen (D): BS 10-Jarentafels, zie Heinsberg (Kreis)

Saeffelen (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Schaesberg: RK                         Klapper op de dopen                          1700-1798                     A 17

Schaesberg: RK                         DHO registers                                     1700-1798                     C 21

Schaesberg: Bev.                       Franse volkstellingen                          1796                              A 26

 

Schafhoven (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Scherpenseel (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Schimmert: RK                          DHO klappers                                     1620-1849                     A 17

Schimmert: RK                          Huw./Ovl. klappers                             1626-1849                     B 8

Schimmert: RK                          DHO registers                                     1620-1849                     C 21

Schimmert: NH                         Ovl. klapper                                        1747-1804                     A 17

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Schin op Geul: RK                    DHO registers                                     1675-1796                     C 21-22

 

Schinnen: RK                            DHO klappers                                     1609-1818                     A 17

Schinnen: RK                            DHO registers transcriptie                   1609-1818                     A 17

Schinnen: RK                            DHO registers en divers                      1609-1621(-)1793-1818         A 17-18

Schinnen: RK                            DHO registers                                     1611-1796                     C 22

Schinnen: BS                             BS klappers                                         1796-1912                     A 18

Schinnen: BS                             BS akten + 10-jarentafels                    1796-1940                     B 8

Schinnen: Bev.                          Franse volkstellingen                          1796                              A 26

Schinnen: Bev.                          Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Schinveld: RK                           DHO registers                                     1712-1792                     C 22

Schinveld: Bev.                         Franse volkstellingen (transcript)        1796                              A 26

 

Schleiden (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Schmidt (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Schummerquartier (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Selfkant (D): BS/Bev. zie o.a. Heinsberg (Kreis), Sittard (Kanton), Saeffelen, Tüddern, Wehr

 

Setterich (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Sevenum: RK                            Huwelijksregister                                1669-1798                     A 18

Sevenum: RK                            DHO registers                                     1569- -1798                  C 22

 

Siersdorf (D), zie ook: Linnich (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Simmerath (D), zie ook: Monschau (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Simpelveld: RK                         DHO klapper                                      1620-1822                     A 18

Simpelveld: RK                         DHO registers                                     1620-1802                     C 22-23

 

Sint Geertruid: RK/BS               Personenindex DHO en BS (2x)         1600-1905/-1915          A 26

 

Sint Odiliënberg: RK                 DHO registers                                     1627-1820                     C 23

 

Sint Pieter: RK                           DHO registers                                     1588-1796                     C 23

 

Sittard: RK St. Petrus                 DHO registers + klappers                    1588-1919                     A 18-19

Sittard: Klooster Agnetenberg    Jaargetijdenboek met Ovl. register      1706-1801                     A 19

Sittard: NH                                DHO registers + klappers                    1609-1887                     A 19-20

Sittard: NH                                DHO registers                                     1609-1798                     C 23-24

Sittard: Israëlitische Gemeente  GHO registers                                     1723-1798                     A 20

Sittard: Israëlitische Gemeente  GHO registers                                     1723-1798                     C 24

 

Sittard: BS                                 Klapper huwelijken                             1801-1922                     A 20

Sittard: BS                                 BS 4-jarentafels                                  1798-1802                     A 20

Sittard: BS                                 BS 10-jarentafels                                1802-1932                     B 9

Sittard: BS                                 BS 8-jarentafels                                  1933-1940                     A 20

Sittard: BS                                 BS akten                                             AN VII-1932                 B 9-11

Sittard: BS                                 Geb. akten / Ovl. akten                       1911-1927 / 1933          A 20

Sittard: BS                                 BS huwelijksbijlagen                           AN XII-1902                 A 20-21

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Sittard (Kanton): Bev.               Paspoortenregisters                             1799-1800                     A 26

Sittard (Kanton): Bev.               Volkstelling naamindex                      1799                              A 25

Sittard (Kanton): Bev.               Bevölkerungslisten                              1799                              B 12

Sittard: Bev.                              Bevolkingsregister                               1847-1848                     A 21

Sittard: Bev.                              Bevolkingsregisters                             1835,1847-1939            B 12

Sittard: MvS                              Memories van Successie                     1807-1900                     B 12

 

Slenaken: BS                             Klapper huwelijken                             1801-1922                     A 21

 

Spaubeek: RK                           DHO klappers                                     1654-1815                     A 21

Spaubeek: BS                            BS klappers                                         1797-1981                     A 22

Spaubeek: BS                            BS akten + 10-jarentafels                    1796-1942                     B 13

Spaubeek: Bev.                         Franse volkstellingen                          1796                              A 26

Spaubeek: Bev.                         Bevolkingslijsten (transcript)               1798-1843                     A 22

 

Stein: RK                                   Huwelijks- en Overlijdensklapper       1680-1708                     C 32

Stein: RK                                   DHO registers                                     1680-1863                     A 22

Stein: RK                                   DHO registers                                     1660-1858                     C 31

Stein: BS                                   BS akten                                             1798-1842                     A 22

Stein: BS                                   BS akten + 10-jarentafels                    1798-1940                     B 13

Stein: BS                                   BS huwelijksbijlagen                           1814-1902                     B 13

Stein: Bev.                                 Bevolkingsregisters                             1850-1937                     B 13

 

Stetternich (D), zie ook Broich (D): RK/BS gezinsklapper

 

Stevensweert: RK                      DHO registers                                     1638-1807                     C 24

Stevensweert: RK Sp.Garnizoen                                                           DHO registers                1633-1690    C 24

Stevensweert: NH                      DHO registers                                     1705-1810                     C 24

 

Stokkem (B): RK                       DHO klappers                                     1606-/1727-1802/-1958          A 22

 

Stramproy: RK                          DHO registers                                     1676-1810                     C 24-25

 

Susteren: RK                             DHO registers                                     1633-1796                     A 22

Susteren: RK                             DHO registers + klapper                      1808-1812                     B 13

Susteren: RK                             DHO registers                                     1633-1807                     C 25

Susteren: BS                              BS akten + 10-jarentafels                    1803-1940                     B 13

Susteren, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Susterseel (D): RK                     DHO registers                                     1699-1800                     A 23

Susterseel (D), zie ook: Wehr BS 1798-1817

Susterseel (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Swalmen: RK                            DHO registers                                     1643-1796                     C 25

 

Swolgen: RK                             DHO registers                                     1712-1798                     C 25

 

Tegelen: RK                              DHO registers                                     1637-1866                     C 25-26

 

Tetz (D), zie ook Broich (D): RK/BS gezinsklapper

 

Teveren (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Thorn: RK                                 DHO registers                                     1625-1902                     C 26

 

Tüddern (D): BS                        BS klappers per jaar geb./ovl.             1798-1903                     A 23

Tüddern (D): BS                        BS huwelijksakten                              1798-1900                     A 23

Tüddern (D): BS 10-Jarentafels, zie Heinsberg (Kreis)

Tüddern (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

 

PLAATS                                   ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Ubach o/Worms-Groenstr.: Bev.                                                          Franse volkstellingen (transcript)        1796    A 26

Ubach o/Worms: zie ook Eygelshoven RK

 

Urmond: RK                             DHO klappers                                     1618-1798                     A 23

Urmond: RK                             DHO transcripties                               1618-1798                     A 23

Urmond: RK                             DHO registers                                     1618-1851                     A 23

Urmond: RK                             DHO registers                                     1618-1851                     C 26-27

Urmond: NH                             DHO registers                                     1674-1826                     A 23

Urmond: NH                             DHO registers                                     1674-1800                     C 27

Urmond: BS                              BS akten + 10-jarentafels                    1797-1942                     B 14

Urmond: Bev.                           Bevolkingsregisters                             1850-1941                     A 24

Urmond: Bev.                           Bevolkingsregisters                             1850-1940                     B 14

Urmond, zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

Urmond NH, zie ook Grevenbicht: RK/NH gezinsklapper

 

Vaals: RK                                  DHO registers                                     1702-1860                     C 27

Vaals: NH                                 DHO registers                                     1714-1803                     C 27

Vaals: EL                                  Huwelijksregisters                               1750-1798                     C 27

Vaals: Schepengerecht              DHO registers                                     1705-1792                     C 27

 

Valkenburg: RK                        DHO registers                                     1603-1816                     C 27

Valkenburg: NH                        DHO registers                                     1649-1799                     C 27-28

 

Velden: RK                               DHO registers + klappers                    1729-1798                     B 14

Velden: RK                               DHO registers                                     1729-1798                     A 24

Velden: RK                               DHO registers                                     1729-1798                     C 28

 

Venray: RK                               DHO registers                                     1586-1798                     C 28

 

Vlodrop: RK                             DHO registers                                     1760-1819                     A 24

Vlodrop: RK                             DHO registers                                     1639-1819                     C 28-29

 

Voerendaal: RK                        DHO klappers                                     1618-/1759-1797          A 24

Voerendaal: RK                        Doopregisters                                      1618-1697                     C 29

 

Vucht (B): BS                            BS klappers                                         1861-1903                     A 24

 

Vijlen: RK                                 Doop- en Overlijdensregisters             1794-1800                     A 24

Vijlen: RK                                 Doop- en Overlijdensregisters             1748-1797                     C 29

Vijlen: NH (RK)                        Ovl. klapper                                        1748-1797                     A 25

 

Waldenrath (D): RK                  DHO registers                                     1756-1770                     A 25

Waldenrath (D): BS 10-Jarentafels, zie Heinsberg (Kreis)

Waldenrath (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Waldfeucht (D): RK                  DHO klappers                                     1616-1800                     A 25

Waldfeucht (D): RK                  DHO registers                                     (1593,)                          1616-1800    digitaal

Waldfeucht (D): Bev.                Bevolking                                           1855-1900                     A 25

Waldfeucht (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Wansum: RK                             Huwelijks- en overlijdensklapper        1700-1798                     A 25

Wansum: RK                             DHO registers                                     1700-1798                     C 29

 

Wassenberg (D), zie ook: Heinsberg (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Weert: RK                                 Doopregisters                                      1763-1799                     C 29

Weert: RK (Hof v. Gelder)        DHO registers                                     1769-1779                     C 31

 

Wehr (D): RK                            DHO registers                                     1727-1941                     A 25

Wehr (D): RK                            DHO registers                                     1733-1798                     digitaal

Wehr (D): BS                            BS alfabetische & chronol. index       1798-1817                     A 25

Wehr (D): BS                            BS akten                                             1798-1817                     A 25-26

Wehr (D): BS 10-Jarentafels, zie Heinsberg (Kreis)

Wehr (D), zie ook: Sittard (Kanton): Bevolking

 

Well: RK                                   DHO registers                                     1726-1798                     C 29

 

Wessem: RK                             Doopregisters                                      1642-1701                     A 26

Wessem: RK                             DHO registers                                     1638-1797                     C 24,29-30

 

Wolder: RK                               DHO registers                                     1748-1801                     A 26

Wolder: NH                               Huwelijks- en Overlijdensregisters      1668-/1784-1798          C 31

 

Wurm (D), zie ook: Geilenkirchen (Kanton): Bevölkerungslisten

 

Wijlre: RK                                 DHO registers                                     1618-1919                     C 30

 

Wijnandsrade: RK                     Doop- en Huwelijksklappers               1607-1666/-1688          C 32

Wijnandsrade: RK                     DHO registers                                     1606-1823                     C 30

 

 

 

B. Diverse overige bronnen en toegangen:

 

INSTANTIE                             ONDERWERP                                  PERIODE                     PAGINA

 

Notariaat Sittard                        Notarisklappers                                   1760-1766, 1785-1842 A 27

 

Graafschap Geleen                    Register landmeting Geleen                 1676                              A 27

 

Ambt Born en Millen                Indexering Oberkellnereij Rechnungen                                     1540-1548    A 27

Ambt Born en Millen                Akten                                                  1620-1797                     B 15

Jülich-Berg I & II                      Kopieën Düsseldorf                            1420-1731                     B 15

Roerdepartement                       Kopieën Düsseldorf                            1795-1815                     B 15

Gemeindearchiv Gangelt           Bürgermeisterei Gangelt (Stadtbuch)   "1644-1925?"                B 16

 

Bisdom Keulen                         Dekenaat Susteren/Mariënstift Aachen                                     1630-1852    B 16

Bisdom Roermond                    Archief Officialaat                              1551-1797                     B 17

 

Sittard: Kapittel St. Pieter           Archief                                               1662-1802                     B 17

Sittard: Klooster Agnetenberg    Archief                                               1606-1829                     B 17

Sittard: Dominicanenklooster    Archief Predikheren                            1624-1802                     B 17

Sittard: Ursulinenklooster          Kronieken                                           1843-1945                     B 17

 

Statuta Synodalia Leodiensis     Gedrukt boek (Leuven)                       1549                              B 17

 

Kadaster                                    Sittard                                                 1822-1972                     B 18

Kadaster                                    Minuutplans Westelijke Mijnstreek     1842                              B 18

 

Zuider Spoorwegmij                  Archief                                               1888-1898                     B 19

Toon Hermans                          Knipselboeken                                    1935-1963                     B 19

Keulen Universiteit                   Tijdschriftenbestand                           1983                              B 19

CBG                                          Catalogus microfilms DTBL               1984                              B 19

NGV / GAN                              Contactdag Nijmegen                          1984                              B 19

PTT                                           Telefoongids Nederland                      1991                              B 19

 

Charles Beltjens                        Collectie                                              1832-1890                     B 20

Felix Rutten                               Collectie                                              1882-1971                     B 20

Jacques Schreurs                       Collectie                                              1893-1966                     B 20

 

 

 

Lijst A: FOTOKOPIEËN & KLAPPERS

(lichtgrijs gedrukt = in te binden)

__________________________________________________________________________________

 

B = Band                                 001-341, 343-350, 352-363, 388-393, 395-396, 401-486, 625-655, 658-659, 1001-1172

                                                                                                                                                                                               660 stuks

T = Thermocover/gelijmd    342, 364-387, 801                                                                                                              27 stuks

R = Ringband                         601-602, 604, 621, 623, 656-657, 660-663, 665-667, 669-723            69 stuks

P = Publicatie                        901-902, 905-912                                                                                                              10 stuks

D = Dossiermap                     351a/c                                                                                                                                     3 stuks

                                                                                                                                                                          Totaal: 769 registers

__________________________________________________________________________________

 

AMSTENRADE - RK PAROCHIE ST. GERTRUDIS

 

B-230.      1 deel         Chronologische klapper op de Dopen                                             1716-1796

                                    Chronologische klapper op de Huwelijken                                     1721-1796

                                    Chronologische klapper op de Overlijdens                                     1720-1796

 

B-229.      1 deel         DHO registers                                                              1623-1796, 1804-1809

NB: B-229 ook op microfiches.

 

 

AMSTENRADE - BURGERLIJKE STAND

 

B-001.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                                                1797-1912

B-002.      1 deel         Klappers op de Huwelijken + Overlijdens                                       1797-1912

 

 

ARCEN - RK PAROCHIE ST. PETRUS EN PAULUS

 

T-369.      1 deel         Doopregister                                                                                   1676-1724

                                    Huwelijksregister                                                                            1676-1725

                                    Overlijdensregister                                                                          1676-1763

 

T-370.      1 deel         Doopregister                                                                                   1724-1771

                                    Huwelijksregister                                                                            1726-1771

                                    Overlijdensregister                                                                          1763-1771

 

T-371.      1 deel         DHO-register                                                                                   1771-1798

 

 

BEEK - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-231.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1633-1797

B-388.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (op bruid en bruidegom)                       1633-1797

B-389.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1634-1786

 

 

BEEK – NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

 

B-390.      1 deel         NH Klapper op de Dopen                                                               1654-1797

                                    NH Klapper op de Huwelijken (op bruidegom)                              1654-1797

                                    NH Klapper op de Huwelijken (op bruid)                                       1654-1797

B-391.      1 deel         NH Klapper op de Overlijdens                                                        1654-1797

 

R-601       1 deel         NH Huwelijksregister                                                                      1655-1754

R-660       1 deel         NH Lidmatenregister                                                                       1726-1952

 

 

BEEK - BURGERLIJKE STAND

 

B-003.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                                                1797-1912

B-004.      1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1797-1912

B-005.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1797-1912

 

 

BEMELEN - RK PAROCHIE ST. LAURENTIUS

 

P-901        1 deel         Transcript DHO met index                                                              1672-1848

NB:   Publicatie, voorheen  in bibliotheek.

 

 

BERG A/D MAAS - RK PAROCHIE H. AARTSENGEL MICHAËL

 

R-675       1 deel         Klapper op de D.H.O.                                                                     1706-1798

 

R-602       1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1799-1895

 

B-232       1 deel         RK Doopregister                                                                             1706-1896

                                    RK Vormelingenlijsten                                                                    1806-1894

 

pro memorie                RK Huwelijksregister: zie origineel                                                 1700-19xx

 

R-604       1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1706-1900

 

 

BERG A/D MAAS - NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

 

R-676       1 deel         Klapper op de D.T.B.                                                                      1675-1800

 

 

BERG EN TERBLIJT - RK PAROCHIE ST. MONULPHUS EN GONDULPHUS

 

B-392.      deel           Klapper op de Dopen                                                                      1633-1797

B-393.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (op bruid en bruidegom)                       1633-1797

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1639-1797

 

 

BINGELRADE - RK PAROCHIE ST. LAMBERTUS

 

B-006.      1 deel         Klapper op de DHO                                                                        1608-1796

 

 

BINGELRADE - BURGERLIJKE STAND

 

B-007.      1 deel         10-Jarenklapper GHO                                                                     1796-1945

 

 

BLERICK - RK PAROCHIE ST. LAMBERTUS

 

B-348.      1 deel         Klapper op de RK dopen                                                                1582-1849

 

B-349.      1 deel         Klapper op de RK huwelijken (bruidegom/bruid)                           1575-1803

                                    Klapper op de RK overlijdens                                                         1696-1803

 

B-350.      1 deel         Huwelijksregister                                                         1598-1635, 1664-1803

 

 

BOCKUM (D) - RK PAROCHIE ST. GERTRUD

(NB: Behoort tot de huidige stad Krefeld.)

 

B-233       1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1779-1827

 

B-234       1 deel         RK Doopregister                                                                             1779-1827

B-235       1 deel         RK Doopregister                                                                             1827-1860

 

B-236       1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1779-1901

 

B-237       1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1779-1881

 

 

BORN - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-238       1 deel         Alfabetische klapper per gezin en overlijdens                                 1624-1740

                                    Alfabetische klapper per gezin en overlijdens                                 1736-1801

 

B-239.      1 deel         Gezinsklapper DHO, handschrift uit 1850-1861 (Registrum Memoriale)

                                    RK Dopen                                                                                       1671-1861

                                    RK Huwelijken                                                                               1624-1861

                                    RK Overlijdens                                                                               1805-1861

 

B-240       1 deel         RK Doopregister                                                                             1624-1738

                                    lijsten van communicanten                                                              1681/1708

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1624-1740

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1624-1738

 

B-241       1 deel         Tienden te Born                                                                              1645-1705

                                    DHO register                                                                                   1704-1726

                                    Lijsten van parochianen Buchten, Illikhoven en Born                    1760, 1773

 

 

BORN - BURGERLIJKE STAND

 

B-242       1 deel         Alfabetische klapper geboorten                                                      1800-1899

 

B-243       1 deel         Alfabetische klapper geboorten                                                      1900-1930

                                    Alfabetische lijst huwelijken (op bruidegom)                                  1803-1922

 

B-244       1 deel         Alfabetische klapper overlijdens                                                     1800-1899

 

 

BORN - BEVOLKING

 

R-672       1 deel         Index Bevolkingsregisters Born (6 delen)                                       1850-1940

 

 

BRAUNSRATH (D) - RK PAROCHIE ST. KLEMENS

 

B-008.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1695-1804

                                    Klapper op de Huwelijken                                                              1696-1812

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1696-1804

 

 

BREUST (EIJSDEN) - RK  PAROCHIE ST. MARTINUS

 

R-684       1 deel         Klapper op de RK Dopen, letter A-J                                               1604-1817

R-685       1 deel         Klapper op de RK Dopen, letter K-Z                                              1604-1817

 

R-686       1 deel         Klapper op de RK Huwelijken op naam bruid                                1607-1817

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruidegom                        1607-1817

 

 

BROEKSITTARD - RK PAROCHIE ONZE LIEVE VROUWE GEBOORTE

 

B-009.      1 deel         Klapper op de RK Dopen, Huwelijken en Overlijdens                    1693-1803

B-245.      1 deel         Klapper op de RK Dopen, Huwelijken en Overlijdens (GRIS 1994) 1693-1803

R-719.      1 deel         Klapper op de RK Dopen, Huwelijken en Overlijdens                    1795-1817

 

B-010.      1 deel         RK Doopregisters (RAL nrs. 24.1-24.3)                                          1694-1803

                                    RK Huwelijksregisters                                                                     1692-1770

                                    RK Overlijdensregisters                                                                  1693-1798

(NB:     RK Overlijdensakten uit Wehr? 12.09.1727-17.02.1735?)

 

B-011.      1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1770-1803

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1770-1803

 

B-012.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1770-1843

 

R-718       1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1770-1901

                                    Lijsten van vormelingen            1831,1835,1842,1847,1848,1854,1861,1868

 

 

BROEKSITTARD - BURGERLIJKE STAND

(Akten BS ook op microfiche.)

 

R-661       1 deel         Tienjarentafels BS Broeksittard geboorten                                      1923-1942

                                    Tienjarentafels BS Broeksittard huwelijken                                    1933-1942

                                    Tienjarentafels BS Broeksittard overlijdens                  1913-1922,1933-1942

NB: Voor oudere tafels zie bij microfiches; huw. 1913-1932 en ovl. 1923-1932 geen tafels aanwezig.

 

B-246.      1 deel         GHO akten BS Broeksittard                                                            1817-1830

B-247.      1 deel         GHO akten BS Broeksittard                                                            1831-1842

 

B-248.      1 deel         Geboorteakten BS Broeksittard                                                       1843-1870

B-249.      1 deel         Geboorteakten BS Broeksittard                                                       1871-1900

B-250.      1 deel         Geboorteakten BS Broeksittard                                                       1901-1920

B-251.      1 deel         Geboorteakten BS Broeksittard                                                       1921-1942

 

B-252.      1 deel         Huwelijksakten BS Broeksittard                                                      1843-1880

B-253.      1 deel         Huwelijksakten BS Broeksittard                                                      1881-1910

B-254.      1 deel         Huwelijksakten BS Broeksittard                                                      1917-1942

 

B-255.      1 deel         Overlijdensakten BS Broeksittard                                                   1843-1870

B-256.      1 deel         Overlijdensakten BS Broeksittard                                                   1871-1900

B-257.      1 deel         Overlijdensakten BS Broeksittard                                                   1901-1942

 

B-013.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1817-1825

B-014.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1826-1833

B-015.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1834-1840

B-016.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1841-1852

B-017.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1853-1861

B-018.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1862-1869

B-019.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1870-1875

B-020.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1876-1882

B-021.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1883-1891

B-022.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1892-1897

B-023.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Broeksittard                                                  1898-1902

 

 

BROICH (D) - RK PAROCHIE & BURGERLIJKE STAND

 

P-902.       1 deel         Gezinsklapper met index ("Broicher Familienbuch")                      1668-1944

Bevat gegevens uit de kerkelijke registers van Broich en Tetz

en de registers van de burgerlijke stand van Broich, Hambach,

Stetternich en Koslar

NB:   Publicatie 4 v.d. Jülicher Geschichtsverein - 1985, voorheen  in bibliotheek.

 

 

BUCHTEN - RK PAROCHIE ST. CATHARINA

 

B-258.      1 deel         Doopregister (1704-1736 onvolledig)                                             1645-1756

                                    Lijsten van gevormden                                                  1670,1681,1745,1756

                                    Huwelijksregister                                                                            1660-1756

                                    Overlijdensregister                                                                          1666-1756

NB: bevat tevens lijst van kerk- en armenmeesters 1736-1756

 

B-259.      1 deel         DHO register                                                                                   1746-1840

                                    Lijsten van parochianen Buchten, Illikhoven en Born                     1760,1773

 

B-260.      1 deel         DHO register                                                                                   1746-1798

 

B-261.      1 deel         DHO register                                                                                   1839-1903

 

 

BUNDE - RK  PAROCHIE ST. AGNES

 

R-679       1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1603-1797

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruid                                1606-1825

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruidegom                        1606-1825

 

R-717.      1 deel         Transcriptie van de RK Dopen                                                        1617-1723

 

 

CADIER (& KEER) - RK  PAROCHIE H. KRUISVERHEFFING

 

R-687       1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1614-1802

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruid                                1615-1735

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruidegom                        1615-1735

                                    Klapper op de RK Overlijdens                                                        1662-1797

 

 

DIETEREN - RK PAROCHIE ST. STEPHANUS

 

R-621       1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1840-1867

                                    Klapper op de Huwelijken                                                              1840-1845

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1840-1850

 

 

DILSEN (B) - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-262       1 deel         Klapper op de Dopen                                                   1601-1643/1646-1800

                                    Klapper op de Huwelijken                                            1601-1731/1734-1800

                                    Klapper op de Overlijdens                                            1603-1630/1651-1800

NB:  Hiaten volgens opgave in Belgische repertoria; de klapper zelf vermeldt andere hiaten!?

 

 

 

DOENRADE - RK PAROCHIE ST. MICHAEL (onder HILLENSBERG)

(Zie ook parochies Hillensberg en Oirsbeek.)

 

B-024.      1 deel         DHO register Doenrade                                                                   1779-1793

                                    Doopregister Doenrade                                                                   1726-1805

                                    Huwelijksregister Doenrade                                                            1780-1804

                                    Overlijdensregister Doenrade                                        1726-1769/1783-1798

NB:   Dopen 1726-1779 en overlijdens 1726-1769 zijn afschriften uit register Hillensberg.

 

 

ECHT - RK PAROCHIE ST. LANDERICUS

 

R-692.      1 deel         Klapper op de Dopen A-L                                                              1637-1806

R-693.      1 deel         Klapper op de Dopen M-Z                                                              1637-1806

R-694.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1693-1804

 

ECHT - BURGERLIJKE STAND

 

R-715       1 deel         Nationaliteitsbewijzen, alfabetische klapper letter A-L 1892-1912/1876-1913?

R-716       1 deel         Nationaliteitsbewijzen, alfabetische klapper letter L-Z 1892-1912/1876-1913?

 

 

EINIGHAUSEN - RK PAROCHIE O.L. VROUW TENHEMELOPNEMING

 

R-721       1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1837-1938

                                    Klapper op de Overlijdens                                           1837-1915, 1915-1969

 

B-263.      1 deel         Doopregister                                                                                   1837-1938

NB:   Bevat tevens latere aantekeningen van gevormden, huwelijken en overlijdens

 

 

ELEN (B) - RK PAROCHIE ST. PETRUS

 

R-623       1 deel         Klapper DHO                                                                                  1696-1796

 

 

EYGELSHOVEN - RK PAROCHIE ST. JOHANNES DE DOPER

 

B-025.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1619-1811

B-026.      1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1617-1810

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1691-1811

 

 

EIJSDEN - NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

 

B-341.      1 deel         Ondertrouwregister                                                                         1666-1717

                                    Trouwregister                                                                                  1656-1717

                                    Lidmaten                                                                                         1656-1716

 

 

GANGELT (D) - RK PAROCHIE ST. NIKOLAUS

 

B-027.      1 deel         Klapper op de DHO: Personen-Index                                             1615-1798

B-028.      1 deel         Klapper op de DHO: Echtparen-Index                                            1615-1798

 

B-029.      1 deel         Transcript Doopregisters                                                                 1616-1798

B-030.      1 deel         Transcript Huwelijksregisters                      1615-1616/1626-1681/1731-1798

                                    Transcript Overlijdensregisters                                      1648-1699/1730-1798

 

B-031.      1 deel         Doopregister (zeer slecht leesbaar!)                                                1620-1680

B-032.      1 deel         Doopregister                                                                                   1680-1729

                                    Doopregister                                                                                   1730-1753

                                    Dopen onwettige kinderen                                                              1702-1768

                                    Lijsten van gevormden                                                                    1731-1780

B-264.      1 deel         Doopregister (deels onleesbaar!)                                                     1770-1798

 

B-033.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1731-1770

                                    Huwelijksregister                                                                            1770-1786

 

B-034.      1 deel         Overlijdensregister                                                                          1731-1770

                                    Overlijdensregister                                                                          1770-1798

 

 

GEILENKIRCHEN (D) - RK PAROCHIE ST. MARIÄ HIMMELFAHRT

 

B-035.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1680-1726

                                    RK Doopregister                                                                             1727-1770

B-036.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1770-1785

                                    RK Doopregister                                                                             1786-1798

 

B-037.      1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1678-1770

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1770-1798

 

B-038.      1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1678-1770

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1770-1798

NB:      Nrs. B-035 t/m B-038 ook op microfiche.

 

 

GEILENKIRCHEN (KANTON) - BEVOLKING

 

B-039.      1 deel         Franse Volkstelling Geilenkirchen (2x)                                                    1799

                                    Franse Volkstelling Brachelen                                                          april 1801

                                    Franse Volkstelling Grotenrath                                                                 1799

                                    Franse Volkstelling Frelenberg                                                                 1799

                                    Franse Volkstelling Marienberg                                                                1799

                                    Franse Volkstelling Schummerquartier                                                     1799

NB: Zie ook microfiches Kanton Geilenkirchen.

 

 

GELEEN - RK PAROCHIE ST. MARCELLINUS & PETRUS

 

B-040.      1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1605-1796

 

B-041.      1 deel         Klapper op de RK Huwelijken op naam bruidegom                        1605-1796

                                    Klapper op de RK Overlijdens                                                        1605-1796

 

B-265       1 deel         Klapper op de RK Huwelijken op naam bruid (2002)                     1605-1796

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruidegom (2002)            1605-1796

                                    Klapper op de RK Overlijdens (2002)                                            1605-1796

 

 

GELEEN - BURGERLIJKE STAND

NB:      Zie ook Franse volkstelling 1796.

 

B-042.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                                                1797-1912

 

B-043.      1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1797-1912

B-044.      1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1913-1940

 

B-045.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1797-1912

B-046.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1913-1952

B-047.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1953-1984

 

 

GELEEN - BEVOLKING

 

R-722       1 deel         Transcriptie van bevolkingslijst januari 1828                                           1828

 

 

GEMMENICH (B) – RK PAROCHIE ST. HUBERTUS

 

R-671       1 deel         Inwonerslijst parochie Gemmenich                                                          1709

 

 

GENNEP - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-346.      1 deel         Doopregister                                                                                   1752-1798

                                    Overlijdensregister                                                                          1752-1798

 

 

GEULLE – RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-266       1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1620-1819

 

 

GREVENBICHT - NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

 

R-663       1 deel         NH Klapper op de Dopen                                                               1893-1952

                                    NH Klapper op de Huwelijken                                                        1865-1953

                                    NH Klapper op de Overlijdens                                                        1861-1953

 

B-267.      1 deel         Register van dopen*                                                                       1848-1953

                                    Register van lidmaten bevestiging                                                   1864-1953

                                    Register van ingekomen lidmaten                                                   1863-1952

                                    Register van vertrokken lidmaten                                                    1864-1953

                                    Register van huwelijken                                                                  1865-1953

                                    Register van overlijdens                                                                  1861-1953

                                    Register van dopen                                                                         1893-1953

                                    Register van lidmaten bevestiging                                                   1895-1953

                                    Register van ingekomen lidmaten                                                   1893-1953

                                    Register van vertrokken lidmaten                                                    1893-1953

                                    Register van huwelijken                                                                  1897-1953

                                    Register van overlijdens                                                                  1893-1953

(* tot 1860 afschrift Urmond)

 

 

GREVENBICHT - RK en NH BEVOLKING

 

R-722       1 deel         Klapper op de Dopen, Huwelijken en Overlijdens per gezin     ca. 1600-1800

 

NB:   Gezinsklapper op basis van de parochieregisters van Papenhoven-Grevenbicht en de Grevenbichtse inwoners in de kerkregisters van de hervormde gemeente Urmond.

 

 

GREVENBICHT - BURGERLIJKE STAND

 

B-268.      1 deel         Alfabetische klapper geboorten                                                      1798-1849

B-269.      1 deel         Chronologische klapper geboorten                                                  1798-1899

B-270.      1 deel         Alfabetische klapper geboorten                                                      1900-1940

 

B-271.      1 deel         Alfabetische klapper huwelijken                                                     1798-1940

 

B-272.      1 deel         Alfabetische klapper overlijdens                                                     1798-1899

B-273.      1 deel         Alfabetische klapper overlijdens                                                     1900-1940

 

 

GREVENBICHT - BEVOLKING

 

R-666       1 deel         Index Bevolkingsregisters Grevenbicht (7 delen)                            1870-1933

 

 

GULPEN - BURGERLIJKE STAND

 

R-710.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruidegom)                                          1800-1922

 

 

GUTTECOVEN - RK PAROCHIE ST. NICOLAAS

(Oudere registers zijn niet bewaard gebleven!)

 

B-048.      1 deel         Klappers op de DHO                                                                      1770-1852

 

B-049.      1 deel         Doopregister                                                                                   1770-1798

 

B-050.      1 deel         Doopregister                                                                                   1770-1852

                                    Overlijdensregister                                                                          1770-1852

                                    Doopregister                                                                                   1852-1916

 

B-051.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1770-1885

                                    Vormelingen                                                                                   1842-1945

 

B-052.      1 deel         Doopregister                                                                                   1794-1807

                                    Huwelijksregister                                                                            1794-1807

                                    Overlijdensregister                                                                          1794-1809

 

B-053.      1 deel         Overlijdensregister                                                                          1852-1905

 

R-665.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1887-1933

 

 

HAVERT (D) - RK PAROCHIE ST. GERTRUD

 

B-054.      1 deel         Index op de RK Dopen (op naam vader en moeder)                       1734-1809

                                    Index op de RK Huwelijken (op naam bruidegom en bruid)           1734-1809

                                    Index op de RK Overlijdens                                                           1770-1857

 

B-055.      1 deel         Doopregister                                                                                   1734-1770

                                    Huwelijksregister                                                                            1734-1770

                                    Overlijdensregister                                                                          1734-1769

 

B-056.      1 deel         Doopregister                                                                                   1770-1809

B-057.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1770-1809

                                    Overlijdensregister                                                                          1770-1809

 

B-058.      1 deel         Doopregister                                                                                   1810-1857

B-059.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1810-1857

                                    Overlijdensregister                                                                          1810-1857

 

B-060.      1 deel         Doopregister                                                                                   1858-1925

B-061.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1858-1925

                                    Overlijdensregister                                                                          1858-1925

 

B-274.      1 deel         Klapper op de DHO (alfabetisch per jaar)                                      1925-1985

 

 

HEERLEN - RK PAROCHIE ST. PANCRATIUS

 

B-625.      1 deel         Klapper op de Dopen (A-B)                                                            1588-1796

B-626.      1 deel         Klapper op de Dopen (C-D)                                                            1588-1796

B-627.      1 deel         Klapper op de Dopen (E-G)                                                            1588-1796

B-628.      1 deel         Klapper op de Dopen (H)                                                               1588-1796

B-629.      1 deel         Klapper op de Dopen (I-K)                                                             1588-1796

B-630.      1 deel         Klapper op de Dopen (L-M)                                                           1588-1796

B.631.      1 deel         Klapper op de Dopen (N-Q)                                                           1588-1796

B-632.      1 deel         Klapper op de Dopen (R-S)                                                            1588-1796

B-633.      1 deel         Klapper op de Dopen (S-V)                                                            1588-1796

B-634.      1 deel         Klapper op de Dopen (V-Z)                                                            1588-1796

 

B-635.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruid en bruidegom gemengd)             1588-1798

 

B-636.      1 deel         Klapper op de Overlijdens (A-O)                                                    1588-1796

B-637.      1 deel         Klapper op de Overlijdens (P-Z)                                                     1588-1796

 

 

HEERLEN – NEDERLANDS HERVORMDE KERK

 

B-638.      1 deel         NH Klapper op de Dopen                                                               1650-1797

                                    NH Klapper op de Huwelijken (lijst op naam bruidegom)              1652-1705

                                    NH Klapper op de Overlijdens                                                        1728-1796

 

B-639.      1 deel         NH Klapper op de Huwelijken (op bruid)                                       1652-1705

                                    NH Klapper op de Huwelijken (op bruid)                                       1661-1672

                                    NH Klapper op de Huwelijken (op bruid)                                       1781-1796

 

B-640.      1 deel         NH Klapper op de Huwelijken (op bruid; A-L)                               1706-1781

B-641.      1 deel         NH Klapper op de Huwelijken (op bruid; M-Z)                              1706-1781

B-642       1 deel         NH Klapper op de Huwelijken (op bruidegom)                              1706-1781

 

 

HEINSBERG (D) - RK PAROCHIE ST. GANGOLF

NB:   Deels slecht leesbaar

 

B-062.      1 deel         Doopregister                                                                                   1584-1620

B-063.      1 deel         Doopregister                                                                                   1623-1644

B-064.      1 deel         Doopregister                                                                                   1645-1691

B-065.      1 deel         Doopregister                                                                                   1692-1750

 

 

HERZOGENRATH (D) – BURGERLIJKE STAND

 

B-363.      1 deel         Chronologische lijst Huwelijken BS Kohlscheid                             1798-1801

                                    Chronologische lijst Huwelijken BS Pannesheide 1801-1823,1831,1853-1875

 

 

HEYTHUIZEN - RK PAROCHIE ST. NICOLAAS

 

B-066.      1 deel         Overlijdensregister, getypte transcriptie met vertaling, incl. naamindex 1727-1780

 

 

HILLENSBERG (D) - RK PAROCHIE ST. MICHAEL

(Zie ook parochies Doenrade en Oirsbeek.)

 

B-067.      1 deel         Klapper op de DHO, chronologisch en alfabetisch      1616-1642, 1726-1835

NB:           Computer-uitdraai; Inclusief  huwelijken te Oirsbeek 1688-1796.

 

B-068.      1 deel         "Catalogus parochianorum meorum in Hillensberg"                        1726-1857

                                    (gezinsklapper, handschrift door pastoor J. Baumgarten)

 

B-275.      1 deel         DHO registers                                                              1616-1642, 1726-1807

B-276.      1 deel         DHO registers                                                                                 1807-1836

B-277.      1 deel         Doop- en Huwelijksregisters                                                           1836-1923

                                    Overlijdensregister                                                                          1836-1935

                                    Vormelingen                                                                                   1868-1921

 

 

HOENSBROEK - RK PAROCHIE ST. JOHANNES

 

B-278.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1606-1796

                                    Klapper op de Huwelijken (op bruid en bruidegom gemengd)        1626-1796

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1682-1796

NB:      Bevat tevens chronologische klapper burgerlijke stand akten van G.H.O.                                          1797-1802

 

 

HOLTUM - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

T-342.      1 deel         Doop- en Huwelijksregisters                                                           1615-1649

 

B-069.      1 deel         DHO registers                                                                                 1650-1737

 

B-070.      1 deel         Doopregister                                                                                   1738-1807

                                    Huwelijksregister                                                                            1738-1806

                                    Overlijdensregister                                                                          1738-1807

 

 

HÖNGEN (D) - RK PAROCHIE ST. MICHAEL

 

R-709.      1 deel         Doopregister                                                                                   1770-1798

                                    Huwelijksregister                                                                            1770-1798

                                    Overlijdensregister                                                                          1770-1805

 

HULSBERG - RK PAROCHIE ST. JACOBUS DE MEERDERE

 

B-279.      1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1643-1821

B-280.      1 deel         Klapper op de RK Huwelijken & Overlijdens                                 1617-1821

 

B-281.      1 deel         DHO registers deel A (RAL nr. 63.3)                                              1674-1728

                                    DHO registers deel B (RAL nr. 63.4)                                              1727-1786

                                    DHO registers deel C (RAL nrs. 63.5 t/m 63.8)                   (1700-)1787-1821

 

 

JABEEK - RK PAROCHIE ST. GERTRUDIS

 

B-643.      1 deel         Klapper op de Dopen*                                                                    1695-1799

B-644.      1 deel         Klapper op de Dopen*                                                                    1695-1796

                                    Klapper op de Huwelijken (op bruidegom)                                     1695-1796

                                    Klapper op de Huwelijken (op bruid)                                             1695-1796

B-645.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1695-1796

(* Deze 2 doopklappers verschillen!)

 

 

JABEEK - BURGERLIJKE STAND

 

B-071.      1 deel         10-Jarenklapper op de Geboorten, Huwelijken en Overlijdens       1796-1945

 

 

KERKRADE - RK PAROCHIE ST. LAMBERTUS

 

B-646.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                            1654-1707,1754-1796

 

 

KLIMMEN - RK PAROCHIE ST. REMIGIUS

 

B-647.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1639-1800

B-648.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (op bruidegom)                                     1639-1798

                                    Klapper op de Huwelijken (op bruid)                                             1639-1798

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1639-1846

 

B-072.      1 deel         Doopregister                                                                                   1682-1800

                                    Huwelijksregister                                                       1714 -1765 / 1797-1798

                                    Overlijdensregister                                                                          1714-1846

 

 

KLIMMEN - NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

 

R-681       1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1706-1795

                                    Klapper op de Huwelijken op naam bruid                                      1668-1796

                                    Klapper op de Huwelijken op naam bruidegom                              1668-1796

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1726-1800

 

 

LIMBRICHT - RK PAROCHIE ST. SALVIUS

 

B-073.      1 deel         Klappers op de Dopen en Huwelijken                                            1679-1798

B-074.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1698-1798

 

B-075.      1 deel         Doopregister                                                                                   1679-1730

                                    Huwelijksregister                                                                            1679-1731

                                    Overlijdensregister                                                                          1698-1731

B-076.      1 deel         Doopregister                                                                                   1730-1770

                                    Huwelijksregister                                                                            1731-1770

                                    Overlijdensregister                                                                          1731-1770

B-077.      1 deel         Doopregister                                                                                   1760-1798

                                    Huwelijksregister                                                                            1770-1798

                                    Overlijdensregister                                                                          1760-1798

B-078.      1 deel         DHO register                                                                                   1770-1800

 

 

LIMBRICHT - BURGERLIJKE STAND

 

R-705.      1 deel         Tienjarentafel BS Limbricht                                                            1933-1942

 

R-706.      1 omslag     Akten van Huwelijken en Overlijdens (aanvulling RAL; in snelhechter)  1814

 

B-282.      1 deel         Akten van Geboorten                                                                      1913-1922

(Zie verder microfiches.)

 

B-079.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1804-1820

B-080.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1821-1828

B-081.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1829-1837

B-082.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1838-1848

B-083.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1849-1856

B-084.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1857-1865

B-085.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1866-1870

B-086.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1871-1877

B-087.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1878-1883

B-088.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1884-1891

B-089.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1892-1897

B-090.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Limbricht                                                      1898-1902

 

 

LIMBRICHT - BEVOLKING

 

R-673       1 deel         Index Bevolkingsregisters Limbricht (6 delen)                                1850-1936

 

 

MAASBRACHT - RK PAROCHIE ST. GERTRUDIS

 

R-717       1 deel         RK Doopregister                                                                             1642-1782

                                    RK Lijsten van gevormden                                                             1681-1782

                                    RK Huwelijksregister                                                    1679-1691,1781-1782

 

R-718       1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1692-1781

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1679-1710

                                    RK Doopregister                                                                             1786-1792

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1776-1782

                                    RK Doopregister                                                                             1782-1786

                                    RK Overlijdensregister             1724-1760,1715-1722,1711-1718,1760-1776

                                    RK Doopregister                                                                             1792-1806

 

R-719       1 deel         RK Doopregister                                                                             1806-1815

                                    RK Doopregister                                                                             1815-1821

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1782-1806

 

R-720       1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1807-1820

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1782-1805

 

 

MECHELEN AAN DE MAAS (B) - BURGERLIJKE STAND

 

R-702.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                             1831-1839,1891-1892

                                    Klapper op de Huwelijken (bruid/bruidegom)              1831-1838,1891-1892

                                    Klapper op de Overlijdens                                            1830-1839,1891-1892

 

 

MEERLO - RK PAROCHIE ST. JOHANNES DE DOPER

 

R-699.      1 deel         Klapper op de RK dopen (GRIS)                                                    1586-1798

                                    Klapper op de RK huwelijken (GRIS)                                             1656-1798

                                    Klapper op de RK overlijdens (GRIS)                                             1661-1798

 

 

MEERSSEN - RK PAROCHIE ST. BARTHOLOMEUS

 

B-649.      1 deel         Klapper op de Dopen*                                                                    1651-1797

B-650.      1 deel         Klapper op de Huwelijken op naam bruidegom*                            1620-1835

                                    Klapper op de Huwelijken op naam bruid*                                    1620-1835

B-651.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1676-1798

(* met hiaten)

 

 

MEESWIJK (B) - BURGERLIJKE STAND

 

R-698.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                                                1861-1905

                                    Klapper op de Huwelijken (bruidegom/bruid)                                 1861-1905

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1861-1880

 

 

MERKELBEEK - RK PAROCHIE ST. CLEMENS

 

B-340.      1 deel         Doopregister                                                                        (1610-)1622-1759

                                    Huwelijksregister                                                                            1622-1759

                                    Overlijdensregister                                                                          1647-1759

                                    Overlijdensregister kinderen                                                           1772-1796

 

 

MERKELBEEK - BURGERLIJKE STAND

 

B-091.      1 deel         10-Jarentafels op de GHO (transcript, handschrift)                         1796-1940

 

 

MHEER - RK  PAROCHIE ST. LAMBERTUS

(Zie ook onder "Diverse Plaatsen": MHEER – NOORBEEK – ST. GEERTRUID)

 

R-678       1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1634-1817

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruid                                1642-1817

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruidegom                        1642-1817

                                    Klapper op de RK Overlijdens                                                        1643-1817

 

 

MILLEN (D) - RK PAROCHIE ST. NIKOLAUS

 

B-283.      1 deel         Chronologische klapper op de Dopen                                             1651-1744

B-284.      1 deel         Chronologische klapper op de Dopen                                             1744-1800

B-285.      1 deel         Chronologische klapper op de Huwelijken en Overlijdens              1651-1800

 

B-286.      1 deel         Doopregister                                                                                   1798-1871

B-287.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1798-1871

                                    Overlijdensregister                                                                          1798-1871

 

B-092.      1 deel         Doopregister                                                                                   1872-1985

B-093.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1872-1985

B-094.      1 deel         Overlijdensregister                                                                          1872-1985

 

 

MUNSTERGELEEN - RK PAROCHIE ST. PANCRATIUS

 

B-095.      1 deel         Klappers op de RK Dopen, Huwelijken en Overlijdens                  1673-1824

 

B-096.      1 deel         RK Doop-, Huwelijks- en Overlijdensregister                                 1673-1743

 

B-097.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1744-1798

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1745-1798

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1743-1798

 

B-098.      1 deel         DHO register                                                                                   1770-1798

B-099.      1 deel         DHO register                                                                                   1798-1824

 

B-100.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1824-1873

B-101.      1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1824-1895

 

 

MUNSTERGELEEN - BURGERLIJKE STAND

 

B-102.      1 deel         Alphabetisches Namensverzeichnis  GHO                                      1798-1814

B-103.      1 deel         Tienjarentafels BS Munstergeleen Geboorten (getypt)                    1803-1912

B-288.      1 deel         Tienjarentafels BS Munstergeleen Huw./Ovl.              1803-1912, 1923-1932

NB:      BS 1799-1815  inclusief Hillensberg.

 

B-289.      1 deel         Akten van Geboorten                                                                      1913-1922

(Zie verder microfiches.)

 

B-104.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1808-1818

B-105.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1819-1830

B-106.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1831-1839

B-107.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1840-1849

B-108.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1850-1864

B-109.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1865-1874

B-110.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1875-1890

B-111.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Munstergeleen                                              1891-1902

 

 

MUNSTERGELEEN - BEVOLKING

 

R-689.      1 deel         Index Bevolkingsregisters Munstergeleen (8 delen)                        1851-1935

 

 

NIEUWENHAGEN - BURGERLIJKE STAND

 

B-339.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (computeruitdraai)                               1800-1925

 

 

NIEUWSTADT - RK PAROCHIE ST. JOANNES DE DOPER

 

B-290.      1 deel         DHO registers                                                                       1723-1783/-1784

                                    DHO register                                                                                   1758-1797

                                    Lijst van gevormden                                                                                 1792

 

B-291.      1 deel         DHO registers                                                                                 1797-1818

 

 

NUTH - RK PAROCHIE ST. BAVO

 

T-364.      1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1586-1801

 

P-905.       1 deel         Gezinsklapper DHO 1577-1811

                                    RK Dopen                                                                   1586-1612, 1626-1801

                                    RK Huwelijken                                                            1577-1597, 1614-1811

                                    RK Overlijdens                                                                               1638-1799

NB:    Publicatie "Kerkregister H. Bavokerk Nuth", samengesteld door J.L.G. Hermens op basis van de oude klappers door Fleischeuer en gecontrolleerd a.d.h.v. de originele inschrijvingen; aangevuld met gegevens uit andere parochies en uit secundaire bronnen.

 

 

OBBICHT - RK PAROCHIE ST. WILLIBRORD

(Zie ook parochie Papenhoven.)

 

R-680       1 deel         Register van RK Dopen, Huwelijken en Overlijdens                   1804--1824*

                                    Lijsten van gevormden                                                                    1842-1878

(* ontbrekende jaren 1811-1817 en 1822!)

 

R-690.      1 deel         Register van RK Dopen, Huwelijken en Overlijdens                       1825-1849

                                    (tevens verslag missie Christusbeeld 1850)

 

B-112.      1 deel         DHO registers                                                                                 1850-1900

 

 

OBBICHT - BURGERLIJKE STAND

 

B-292.      1 deel         Alfabetische klapper geboorten                                                      1798-1899

 

B-293.      1 deel         Alfabetische klapper geboorten                                                      1900-1940

                                    Alfabetische klapper huwelijken (onvolledig)                                 1798-1940

 

B-294.      1 deel         Alfabetische klapper overlijdens                                                     1798-1899

                                    Alfabetische klapper overlijdens                                                     1900-1940

 

 

OBBICHT - BEVOLKING

 

R-670       1 deel         Index Bevolkingsregisters Obbicht en Papenhoven (9 delen)          1850-1926

 

 

OIRSBEEK - RK PAROCHIE ST. LAMBERTUS

(Zie ook parochies Doenrade en Hillensberg.)

 

B-295.      1 deel         Doopregister                                                                                   1687-1796

B-296.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1688-1796

                                    Overlijdensregister                                                       1687-1768, 1779-1790

                                    Ledenlijst broederschap van de Heilige Engelbewaarder                 1701-1749

                                    (Bevat ook leden uit de de omgeving, o.a. Doenrade, Merkelbeek en Schinnen.)

 

B-297.      1 deel         D.H.O. register                                                             1794-1798, 1801-1815

 

 

OIRSBEEK - BURGERLIJKE STAND

 

B-113.      1 deel         Klapper op de Geboorten & Overlijdens                                         1797-1912

B-114.      1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1797-1912

 

 

OPGRIMBIE (B) - BURGERLIJKE STAND

 

R-703.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                                                1799-1905

                                    Klapper op de Huwelijken (bruid/bruidegom)                        1800,1843-1903

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1799-1905

 

 

PAPENHOVEN/GREVENBICHT - RK PAROCHIE ST. CATHARINA

(Zie ook parochie Obbicht; zie ook gezinsklapper onder Grevenbicht.)

 

B-115.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1619-1798

B-116.      1 deel         Klapper op de Huwelijken, op Bruid en Bruidegom                       1641-1798

R-691.      1 deel         Klapper op de Overlijdens (GRIS-uitvoer)                   1690-1691, 1751-1908

 

R-669       1 deel         Register DHO                                                                                  1794-1816

 

R-683.      1 deel         Transcriptie 'Status Animarum' (bevolkingsregister)              1840, 1849-1850

 

 

SAEFFELEN (D) - RK  PAROCHIE ST. LUCIA

 

R-688       1 deel         RK Doopregister                                                                             1699-1723

(NB:  proefafdruk van “Edition Brühl” Vol. 8/1000 pag. 1-20; register t/m 1800 digitaal ter inzage!)

 

 

SCHAESBERG - RK PAROCHIE ST. PETRUS & PAULUS

 

B-298.      1 deel         Klapper op de RK Dopen                                                               1700-1798

 

 

SCHIMMERT - RK PAROCHIE ST. REMIGIUS

 

B-652.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1620-1797

B-299       1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1626-1849

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1654-1849

 

SCHIMMERT - NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

 

B-653.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1747-1804

 

 

SCHINNEN - RK PAROCHIE ST. DIONISIUS

 

B-300.      1 deel         Klapper op de Dopen A-J (GRIS)                                                   1609-1818

B-301.      1 deel         Klapper op de Dopen K-Z (GRIS)                                                  1609-1818

B-302.      1 deel         Klapper op de Huwelijken & Overlijdens (GRIS)                           1609-1818

 

B-303.      1 deel         Transcript Doopregisters (Dormans)                                               1609-1818

B-304.      1 deel         Transcript Huwelijksregisters (Dormans)                                        1611-1813

                                    Transcript Overlijdensregisters (Dormans)                                      1622-1818

 

B-305.      1 deel         Doop- en Huwelijksregister (transcriptie Deken Hoen 1764) 1609-/1611-1621

                                    Huwelijksregister                                                                            1750-1757

                                    Communicanten                                                                              1751-1758

                                    Testamenten Canisius                                                                     1622-1632

                                    Lijst van parochianen                                                                               1761

 

B-343.      1 deel         Doopregister                                                                                   1677-1680

                                    Huwelijksregister                                                                            1667-1680

                                    Overlijdensregister                                                                          1667-1680

 

T-366-A.  1 deel         DHO registers                                                                                 1793-1802

T-366-B.   1 deel         DHO registers                                                                                 1803-1813

T-366-C.   1 deel         DHO registers                                                                                 1814-1818

                                    DHO registers aanvullingen                                                            1793-1818

 

 

SCHINNEN - BURGERLIJKE STAND

NB: Zie ook Franse volkstelling 1796.

 

B-306.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                                                1796-1912

B-307.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (op naam van de bruid)                        1797-1912

                                    Klapper op de Huwelijken (op naam van de bruidegom)                1797-1912

B-308.      1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1796-1912

 

 

SEVENUM - RK PAROCHIE ST. FABIANUS EN SEBASTIANUS

 

T-372.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1669-1798

 

 

SIMPELVELD - RK PAROCHIE ST. REMIGIUS

 

B-654.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1621-1822

 

B-655.      1 deel         Klapper op de Huwelijken op naam bruid                                      1620-1816

                                    Klapper op de Huwelijken op naam bruidegom                              1620-1816

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1665-1816

 

 

SITTARD - RK PAROCHIE ST. PETRUS

NB: Er zijn géén doopregisters over de periode 1623-1629, géén huwelijksregisters over de periode

       1622-1629 en 1685-1750, en géén overlijdensregisters over de periode 1685-1750!

 

B-117.      1 deel         Oude klapper op de RK Dopen (A-Z minus Lenders-Lutzer)          1680-1795

T-367.      1 deel         Oude klapper op de RK Dopen (aanvulling Lenders-Lutzer)          1680-1798

 

B-118.      1 deel         Klapper op de RK Dopen met volledige transcriptie (GRIS)           1588-1623

 

B-119.      1 deel         Klapper op de RK Dopen (GRIS)                                                   1588-1798

B-120.      1 deel         Klapper op de RK Huwelijken (GRIS)                       1582-1684 + 1751-1798

                                    (Alfabetisch op naam van bruid en brui­de­gom)

B-121.      1 deel         Klapper op de RK Overlijdens (GRIS)                       1630-1684 + 1751-1798

 

B-122.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1588-1623

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1582-1621

 

B-123.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1630-1654

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1652-1654

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1630-1654

 

B-124.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1652-1668

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1652-1668

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1652-1668

 

B-125.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1669-1719

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1669-1684

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1669-1684

 

B-126.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1711-1728

 

B-127.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1729-1770

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1751-1771

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1751-1768

 

B-128.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1797-1798

                                    RK Doopregister                                                                  (1750) 1751-1770

                                    Naamlijst van Gevormden                                                                        1780

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1630-1651

                                    Testamenten                                                                                    1632-1680

 

B-129.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1770-1798

 

B-130.      1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1770-1798

 

B-131.      1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1770-1798

 

B-132.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1798-1804

 

B-133.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1801-1826

B-134.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1826-1845

B-135.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1846-1860

B-136.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1860-1877

B-137.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1878-1890

B-138.      1 deel         RK Doopregister                                                                             1891-1903

 

B-139.      1 deel         RK Huwelijksregister                                                                      1798-1830

                                    RK Overlijdensregister                                                                    1798-1807

                                    RK Huwelijksregister                                                                      1798-1803

 

pro memorie                RK Huwelijksregister: zie origineel                                                 1830-1875

 

B-140.      1 deel         RK Huwelijksregister incl. Klapper                                                 1876-1919

 

B-141.      1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1807-1823

B-142.      1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1823-1845

B-143.      1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1846-1868

B-144.      1 deel         RK Overlijdensregister                                                                    1869-1919

 

T-368.      1 deel         RK Huwelijksdispensaties Sittard (géén schema’s)                         1768-1789

 

 

SITTARD - KLOOSTER ST. AGNETENBERG

 

R-721.      1 deel         Klapper op de overlijdens                                                               1706-1801

                                    Klapper op de overlijdens zonder jaartal                               (ca. 1650-1705?)

B-145.      1 deel         Jaargetijdenboek met overlijdens over de periode                           1706-1801

 

 

SITTARD - HERVORMDE GEMEENTE

 

B-146.      1 deel         Oude klapper op de Dopen                                                             1618-1798

B-147.      1 deel         Oude klapper op de Huwelijken                                                     1609-1797

                                    Oude klapper op de Overlijdens                                                     1747-1798

B-148.      1 deel         Nieuwe klapper op de DTB (GRIS):

                                    Dopen                                                                                             1618-1873

                                    Belijdenissen                                                                                   1643-1709

                                    Huwelijken                                                                                     1609-1887

                                    Overlijdens                                                                                     1747-1873

 

B-149.      1 deel         Doopregister                                                     1618-1628, 1634-1769 (1774)

                                    Belijdenissen                                                                                   1643-1709

                                    Huwelijksregister                                                         1609-1667, 1681-1708

                                    Overlijdensregister                                                                          1747-1769

 

B-150.      1 deel         Doopregister                                                                                   1770-1798

                                    Huwelijksregister                                                                            1770-1797

                                    Overlijdensregister                                                                          1770-1798

 

 

SITTARD - ISRAELITISCHE GEMEENTE

 

B-151.      1 deel         Geboortenregister                                                                            1723-1795

                                    Huwelijksregister                                                                            1759-1797

                                    Overlijdensregister                                                                          1772-1798

(NB: Aangelegd circa 1798 als retro-acta van de burgerlijke stand; voorin lijst van de geboorten, huwelijken en overlijdens.)

 

 

SITTARD - BURGERLIJKE STAND

 

R-712.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruidegom): letter A-G                        1801-1922

R-713.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruidegom): letter H-N                        1801-1922

R-714.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruidegom): letter O-Z                         1801-1922

 

B-309.      1 deel         4-Jaren Tafels Sittard                                                          1798-1802(-1805)

                                    Overlijdensakten BS Sittard                                                                      1933

 

B-310.      1 deel         Achtjarentafel BS Sittard Geboorte                                                 1933-1940

                                    Achtjarenfafel BS Sittard Huwelijken                                             1933-1940

                                    Achtjarentafel BS Sittard Overlijdens                                              1933-1940

 

B-311.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1911-1913

B-312.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1914-1915

B-313.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1916-1917

B-314.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1918-1919

B-315.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1920-1921

B-316.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1922-1923

B-317.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1924-1925

B-318.      1 deel         Geboorteakten BS Sittard                                                                1926-1927

 

B-152.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                            (An XII) 1803-1809

B-153.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1810-1811

B-154.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1812-1813

B-155.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1814-1815

B-156.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1816-1817

B-157       1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1818-1819

B-158.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1820-1821

B-159.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1822-1823

B-160.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1824-1825

B-161.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1826-1827

B-162.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1828

B-163.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1829

B-164.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1830

B-165.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1831

B-166.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1832

B-167.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1833-1834

B-168.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1835

B-169.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1836

B-170.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1837

B-171.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1838

B-172.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1839

B-173.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1840

B-174.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1841

B-175.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1842-1843

B-176.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1844-1845

B-177.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1846-1847

B-178.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1848-1849

B-179.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1850-1851

B-180.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1852-1853

B-181.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1854-1856

B-182.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1857-1858

B-183.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1859-1860

B-184.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1861-1862

B-185.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1863-1864

B-186.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1865-1866

B-187.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1867-1868

B-188.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1869-1870

B-189.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1871-1872

B-190.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1873

B-191.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1874

B-192.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1875-1876

B-193.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1877-1878

B-194.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1879-1880

B-195.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1881-1882

B-196.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1883-1884

B-197.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1885-1886

B-198.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1887-1888

B-199.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                           1889-1890

B-200.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1891

B-201.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1892

B-202.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1893

B-203.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1894

B-204.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1895

B-205.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1896

B-206.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1897

B-207.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1898

B-208.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1899

B-209.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1900

B-210       1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1901

B-211.      1 deel         Huwelijksbijlagen BS Sittard                                                                    1902

 

 

SITTARD - BEVOLKING

 

B-319.      1 deel         Bevolkingsregister Sittard                                                                1847-1848

NB:      Ook op microfiche.

 

 

SLENAKEN - BURGERLIJKE STAND

 

R-711.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruidegom)                                          1801-1922

 

 

SPAUBEEK - RK PAROCHIE ST. LAURENTIUS

 

B-320       1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1654-1815

                                    Klapper op de Huwelijken                                                              1654-1815

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1658-1815

 

 

SPAUBEEK - BURGERLIJKE STAND

 

B-212.      1 deel         Klapper op de Geboorten + Overlijdens                                 1797-1940/1981

B-213.      1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1797-1960

 

 

SPAUBEEK - BEVOLKING

NB:      Zie ook Franse volkstelling 1796.

 

R-723       1 deel          Transcripties van bevolkingslijsten Spaubeek                                 1798-1843

NB:      Tussen 1798 en 1843 werd 15 keer een nieuwe bevolkingslijst opgesteld van de inwoners van Spaubeek; de belangrijkste gegevens uit 8 daarvan zijn hier getranscribeerd.

 

 

STEIN - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-321.      1 deel         DHO register                                                                                   1680-1708

 

B-322.      1 deel         Doopregister                                                                                   1708-1793

                                    Huwelijksregister                                                                            1708-1793

                                    Overlijdensregister                                                                          1708-1793

 

B-214.      1 deel         Doopregister                                                                                   1793-1841

                                    Communicanten                                                                              1801-1808

B-215.      1 deel         Huwelijks- en Overlijdensregister                                                   1793-1863

 

 

STEIN - BURGERLIJKE STAND

 

D-351a.    1 deel         Akten van GHO                                                         Jaar VI-VII (1798-1799)

D-351b.    1 deel         Akten van GHO                                                       Jaar VIII-IX (1799-1801)

D-351c.    1 deel         Akten van GHO                                                                Jaar X (1801-1802)

B-352.      1 deel         Akten van GHO                                             Jaar XI-XIV (1802-1805), 1806

B-353.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1807-1810

B-354.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1811-1814

B-355.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1815-1820

B-356.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1821-1823

B-357.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1824-1826

B-358.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1827-1828

B-359.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1829-1831

B-360.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1832-1834

B-361.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1835-1837

B-362.      1 deel         Akten van GHO                                                                              1838-1842

 

 

STOKKEM (B) - RK PAROCHIE ST. ELISABETH

 

R-656       1 deel         Klapper op de RK dopen (in 2 delen)                          1606-1802, 1831-1897

 

R-657       1 deel         Klapper op de RK huwelijken (op bruid en op bruidegom)            1727-1825

                                    Klapper op de RK overlijdens (in 4 delen)                                      1727-1958

 

 

SUSTEREN - RK PAROCHIE ST. AMELBERGA

 

B-323.      1 deel         Doopregister                                                                                   1633-1658

                                    Huwelijksregister                                                                            1634-1659

                                    Doopregister                                                                                   1658-1687

                                    Huwelijksregister                                                                            1660-1687

 

B-324.      1 deel         Doopregister                                                                                   1687-1710

                                    Huwelijksregister                                                                            1686-1701

                                    Overlijdensregister                                                                         1687-1709

                                    Doop-, Huwelijks- en Overlijdensregister                                       1709-1747

 

B-325.      1 deel         Doopregister                                                                                   1748-1796

                                    Huwelijks- en Overlijdensregister                                                   1748-1796

 

 

SUSTERSEEL (D) - RK PAROCHIE ST. HUBERT

 

B-216.      1 deel         Doopregister                                                                                   1699-1801

                                    Huwelijksregister                                                                            1652-1801

                                    Overlijdensregister                                                                          1677-1801

                                    Vormelingen                                                                                   1696-1787

 

 

TÜDDERN (D) – BURGERLIJKE STAND

 

B-326.      1 deel         Klapper op de geboorten                                                                 1800-1902

NB:   bevat tevens deels de overlijdensdatums uit de burgerlijke stand tot 1902, en enkele latere geboorten en overlijdens, ontleend aan bidprentjes?

 

B-327.      1 deel         Alfabetisch lijst per jaar op geboorteakten BS Tüddern                  1798-1903

NB:  Inclusief fotokopieën akten jaar VII (1798-1799).

 

B-328.      1 deel         Huwelijksakten BS Tüddern                                                           1798-1850

B-329.      1 deel         Huwelijksakten BS Tüddern                                                           1851-1880

B-330.      1 deel         Huwelijksakten BS Tüddern                                                           1881-1900

 

B-331.      1 deel         Alfabetisch lijst per jaar op overlijdensakten BS Tüddern               1798-1903

NB:  Voorheen blibliotheek 8C10 t/m 8C20

 

 

URMOND - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-217.      1 deel         Klappers op de Dopen, Huwelijken en Overlijdens                        1618-1798

 

B-218.      1 deel         Doopregister                                                                                   1618-1798

                                    Huwelijksregister                                                        1629-1631 / 1682-1798

                                    Overlijdensregister                                                                          1682-1798

 

B-219.      1 deel         DHO registers                                                                                 1700-1851

 

T-376.      1 deel         Transcriptie Doop- en Huwelijksregister (getypt)                            1618-1689

 

T-377.      1 deel         Transcriptie Doop-, Huwelijks- en Overlijdensregister (getypt), deel A 1682-1798

T-378.      1 deel         Transcriptie Doop-, Huwelijks- en Overlijdensregister (getypt), deel B 1682-1798

 

 

URMOND - NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

 

R-662       1 deel         Notulen kerkeraad                                                                          1764-1787

                                    NH Doopregister                                                                             1674-1826

                                    NH Huwelijksregister                                                                      1675-1822

                                    NH Overlijdensregister                                                                    1757-1826

 

 

URMOND - BEVOLKING

 

T-379.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 1: Urmond & Berg (met naamindex)        1850-1861

T-380.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 2: Berg (deels)                                          1850-1861

 

T-381.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 3: Urmond (met naamindex)        1861-1880(-1892)

T-382.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 4: Berg (met naamindex)              1861-1880(-1890)

 

T-383.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 5: Urmond (met naamindex)                    1880-1921

T-384.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 6: Berg (met naamindex)                          1880-1921

 

 

T-385.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 7: Urmond (met naamindex)                    1921-1939

T-386.      1 deel         Bevolkingsregister Boek 8: Berg (met naamindex)                          1921-1939

                                    Bevolkingsregister Boek 9: commiesen, dienstboden en kostgangers 1921-1939

 

T-387.      1 deel         Register van de wijken of straten en nommers der huizen          ca.1934-1941

                                    (klein formaat; met namen van gezinshoofden)

 

 

VELDEN - RK PAROCHIE ST. ANDREAS

Voor klappers zie microfiches.

 

R-695.      1 deel          DHO register - deel I: dopen tot 1764                                             1729-1768

R-696.      1 deel          DHO register - deel II: dopen vanaf 1764/huw./ovl.                       1729-1768

R-697.      1 deel          DHO register                                                                                   1768-1798

 

 

VLODROP - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

T-373.      1 deel         DHO-register (deel 1)                                                                      1760-1819

T-374.      1 deel         DHO-register (deel 2)                                                                      1760-1819

T-375.      1 deel         DHO-register (deel 3)                                                                      1760-1819

 

 

VOERENDAAL - RK  PAROCHIE ST. LAURENTIUS

 

B-395.      1 deel         Klapper op de Dopen (A-K)                                                           1618-1797

B-396.      1 deel         Klapper op de Dopen (L-Z)                                                            1618-1797

R-682       1 deel         Klapper op de RK Huwelijken op naam bruidegom                        1618-1797

                                    Klapper op de RK Huwelijken op naam bruid                                1618-1797

                                    Klapper op de RK Overlijdens                                                        1759-1797

 

 

VUCHT (B) - BURGERLIJKE STAND

 

R-704.      1 deel         Klapper op de Geboorten                                                                1861-1903

                                    Klapper op de Huwelijken (bruid/bruidegom)                                 1861-1903

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1861-1903

 

 

VIJLEN - RK PAROCHIE ST. MARTINUS

 

B-344.      1 deel         Doopregister                                                                                   1794-1799

                                    Overlijdensregister*                                                                        1795-1799

                                    Verklaringen van huwelijken en dopen elders                           ca. 1770-1800

                                    Geboorteakten B.S.                                                                             VII-VIII

* Zie ook bij  hervormde gemeente!

 

 

VIJLEN* - NEDERLANDS HERVORMDE GEMEENTE

* In deze periode onderdeel van de Hervormde Gemeente van Gulpen; het register (RAL 134.9) bevindt zich echter in het archief van de Hervormde Gemeente van Vaals.

 

R-677       1 deel         Klapper op de Overlijdens                                                              1748-1797

N.B.:    Register bevat niet alleen hervormde, maar vooral ook katholieke inwoners van Vijlen!

 

 

WALDENRATH (D) - RK PAROCHIE ST. NIKOLAUS

 

B-220.      1 deel         DHO register                                                                         1756-/1757-1770

(NB: rugschrift geeft foutief periode 1770-1798 aan!)

 

 

WALDFEUCHT (D) - RK PAROCHIE ST. LAMBERTUS

 

B-221.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1616-1699

B-222.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                                      1700-1800

 

B-223.      1 deel         Klapper op de Huwelijken                                                              1653-1800

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1660-1800

 

 

WALDFEUCHT (D) - BEVOLKING

 

B-224.      1 deel         Bevolkingsregister met naamindex                                   1833/1855-ca. 1900

                 NB: Bevat Bocket v.a. 1855, Brüggelchen v.a. 1858, Driesch v.a. 1858, Frilinghoven

                 v.a. 1858, Haaren v.a. 1858, Harzelt v.a. 1855, Langbroich v.a. 1855, Neuhaaren v.a. 1858,

                 Schierwaldenrath v.a. 1833, Soperich v.a. 1858, Waldfeucht v.a. 1855.

 

 

WANSUM (D) - RK PAROCHIE ST. MICHAEL

 

T-801       1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruidegom)                                          1700-1798

                                    Klapper op de Huwelijken (bruid)                                                  1700-1798

                                    Klapper op de Overlijdens                                                              1700-1798

 

 

WEHR (D) - RK PAROCHIE ST. SEVERIN

 

B-225.      1 deel         Doopregister                                                                                   1733-1817

B-226.      1 deel         Huwelijksregister                                                                            1730-1817

B-227.      1 deel         Overlijdensregister                                                                          1727-1817

 

B-332.      1 deel         Doopregister                                                                                   1817-1939

                                    Bevat tevens latere aantekeningen van huwelijken

                                    Lijsten van gevormden                                                                    1806-1941

 

 

WEHR (D) - BURGERLIJKE STAND

NB:      Inclusief Broeksittard 1798-1817, Hillensberg 1798-1799/1816-1817 en Susterseel.

 

B-228.      1 deel          Klapper op de GHO, alfabetisch en chronologisch                         1798-1817

 

B-333.      1 deel         10-Jaren Tafels BS Wehr G.H.O.                                                    1803-1812

                                    10-Jaren Tafels BS Wehr Huwelijken                                             1813-1822

                                    Geboorteakten BS Wehr                                                                 1798-1806

B-334.      1 deel         Geboorteakten BS Wehr                                                                 1807-1812

B-335.      1 deel         Geboorteakten BS Wehr                                                                 1813-1817

 

B-336.      1 deel         Huwelijksakten BS Wehr                                                                1798-1817

 

B-337.      1 deel         Overlijdensakten BS Wehr                                                              1798-1808

B-338.      1 deel         Overlijdensakten BS Wehr                                                              1809-1817

 

 

WESSEM - RK PAROCHIE ST. MEDARDUS

 

B-347.      1 deel         Doopregister                                                                                   1642-1701

 

 

WOLDER - RK PAROCHIE ST. MARCUS

 

B-345.      1 deel         Doopregister                                                                                   1748-1797

                                    Huwelijksregister                                                                            1748-1797

                                    Overlijdensregister                                                                          1748-1797

                                    Doopregister onwettige kinderen                                                     1763-1801

                                    Overlijdensregister vreemdelingen                                                  1782-1794

 

 

WIJLRE - RK PAROCHIE ST. GERTRUDIS

 

B-658.      1 deel         Klapper op de Dopen                                                  1618-1671, 1746-1885

 

B-659.      1 deel         Klapper op de Huwelijken (bruid)                              1623-1672, 1747-1919

                                    Klapper op de Huwelijken (bruidegom)                     1623-1672, 1747-1919

                                    Klapper op de Overlijdens                                                             1623-1893

 

 

 

DIVERSE PLAATSEN & BOVENPLAATSELIJK:

 

 

FRANS ARCHIEF - PASPOORTEN KANTON SITTARD

 

R-700.      1 deel         Paspoortenregister Kanton Sittard, nrs. 511-750 (3)                                 1799

R-701.      1 deel         Paspoortenregister Kanton Sittard, nrs. 751-1010 (4)                      1799-1800

 

 

FRANS ARCHIEF - VOLKSTELLINGEN

 

R-674       1 deel          Index op Volkstelling kanton Sittard                                                        1799

NB:    Alfabetisch-lexicografische index op persoonsnamen voorkomend in D.J. Lauwers en Th. Oberdorf, "De bevolking van het kanton Sittard in 1799". Monografieën uit het Land van Sittard, deel 3, Sittard 1988. Zie voor dit boek de handbibliotheek.

 

R-707       1 deel          Volkstellingen Obbicht-Papenhoven, Geleen, Schinnen, Spaubeek         1796

                                    Bevat tevens overzichten volkstellingen op microfiche en in RHCL 1796-1812

 

R-708       1 deel          Transcripties van volkstelling Amstenrade, Bingelrade, Brunssum,

                                    Geleen, Groenstraat, Houthem-St.Gerlach, Jabeek, Merkelbeek, Nuth,

                                    Oirsbeek, Schinnen, Schinveld                                                                 1796

 

P-908       1 deel          Volkstelling kanton Eijsden                                                                      1796

NB:    Publicatie "De bevolking van het kanton Eijsden in 1796", bevat Eijsden, Breust, Oost, Mesch, Gronsveld, Rijckholt, Cadier, Mheer, Noorbeek; tevens index op familienamen en beroepen

 

P-909       1 deel          Volkstelling gemeenten Nieuwenhagen, Rimburg, Schaesberg,

                                    Ubach over Worms                                                                                  1796

NB:    Publicatie "De Franse volkstelling van 1796" van OCGL (1989), bevat tevens index op familienamen en diverse artikelen en statistieken; voorheen  in bibliotheek.